You are on page 1of 19

Engleski glagoli /verbs

Verbs in English have four basic parts:

Base form -ing form Past tense Past participle


work working worked worked
play playing played played
listen listening listened listened

Most verbs have past tense and past participle in ed (worked, played, listened). But
many of the most frequent verbs are irregular.

Engleski glagoli su rijei kojima izraavamo radnju, stanje ili zbivanje. Moe
primijetiti da se engleski glagoli pojavljuju u svakoj reenici, pa kaemo da su veoma
vani. Njihovo razumijevanje snano utjee na pravilnu upotrebu gramatike engleskog
jezika. Proitaj ovaj tekst, te naui vie o njima.

Engleski glagoli prema vrstama

Postoje razne podjele unutar engleskog jezika. Ipak, ponimo od najvanijeg. Poznato je
da se engleski glagoli dijele na dvije osnovne vrste:
1. Glavni glagoli (eng. main / full verbs)
2. Pomoni glagoli (eng. auxiliary / helping verbs)

1.Glavni engleski glagoli

Glavni engleski glagoli mogu biti pravilni i nepravilni. Nema napisanih pravila po kojima
se nepravilni glagoli mijenjaju. To znai da ih mora nauiti napamet.

He finished his house last week. (pravilni glagol "finish". Izraen je u prolom vremenu s
nastavkom "ed")
He built his house last week. (nepravilni glagol "build". Takoer je izraen u prolom
glagolskom obliku.)

Most statements in speech and writing have a main verb.

The main verb changes its form according to the verb form (perfect tense, past tense,
simple tense etc).
For example:

Dogs usually chase cats.


But my cat chases my dog.
My cat is chasing my dog.
My dog has sometimes chased my cat.
But, only because my cat ate my dog's dinner.
My cat has been eating my dog's dinner a lot.

2.Pomoni engleski glagoli

Pomoni engleski glagoli imaju vanu ulogu. Oni dodaju glavnome glagolu gramatiku
informaciju. Tako nam pomau odrediti glagolsko vrijeme, stanje ili glagolski nain u
reenici engleskog jezika. Pomoni glagoli u engleskom jeziku su oblici glagola do,
have i be.

Pomoni glagoli ili na engleskom 'Auxiliary verbs' koriste se u kombinaciji sa


glavnim glagolom radi preciziranja gramatike informacije i davanja dodatnog smisla
reenici.

Primarni pomoni glagoli su:

- To be

- To have

- To do

Oni su nepravilni glagoli i mogu se koristiti kao glavni glagoli u svom osnovnom
znaenju. Glagoli 'to be' i ' to have' se najvie koriste kao pomoni glagoli, u bilo
kojoj reenici

Prvi pomoni glagol u engleskom jeziku je To be (biti)


am, are, is, be, was, been, te will.
Drugi pomoni glagol u engleskom jeziku je To do
(raditi) do, did, done.
Trei pomoni glagol u engleskom jeziku je To have
(imati) have, had, had.

1) to be

BE (be - was - been) odgovara naem glagolu BITI, JESAM.


Be je infinitiv i u tom obliku se moe nai u buduem vremenu (She will be there), posle
modalnih i jo nekih glagola iza kojih sledi infinitiv. Na primer: You can be what you want!
They decided to be more independant.

Oblici ovog glagola u sadanjem vremenu su: am, is, are. U prolom vremenu oblici su:
was, were.
Pomoni glago to be se koristi za: Present Continuous, Past Continuous, Future (be going
to)

be

1. Be + glagol + -ing se koristi za pravljenje trajnih vremena. Ovaj glagolski oblik se


koristi za opisivanje aktivnosti koje su u toku ili koje su privremene.

Shes washing her hair.

They were going to the cinema.

Ive been learning English for two years.

2. Be + proli particip se koristi za pravljenje pasiva.


Paper is made from wood.

My car was stolen last night.

The house has been redecorated.

Present: Past:

1. I am was
2. You are were
3. He, she it is was

1. We are were
2. You are were
3. They are were

I am a tacher, She was in Spain last June, I have already been there.

She is reading a book. He was playing video-games all evening.

Primeri

Glagol "to be" - biti

Glagoli be, have i do mogu biti pomoni glagoli i glagoli punog znaenja.

Glavni dijelovi glagola be su:


be was been

Be kao pomoni glagol se upotrebljava:

- za tvorbu trajnih vremena:


I am surfing. (ja surfam);

- za tvorbu pasivnih vremena:


The bridge was built. (most je izgraen).

Be kao glagol punog znaenja znai postojati, ivjeti, stii itd.

To be, or not to be. (biti ili ne biti)


I was in Spain last year. (bio sam u paniji prole godine)

Be se vrlo esto upotrebljava kao dio imenskog predikata.

He is ill. (on je bolestan)


His brother was a sailor. (njegov brat je bio mornar).
Be se upotrebljava za dob, udaljenost i cijenu.

It is ten miles. (ima deset milja)


She is twenty. (njoj je dvadeset)
This building is twenty years old. (ova zgrada je stara dvadeset godina)

Kada govorimo o osobi kaemo samo broj (She is twenty.) ali kada govorimo o stvari
years i old se ne mogu izostaviti.

2) to do

Oblici u sadanjem vremenu su: do, does. U prolom vremenu oblik ovog glaogla je: did.
Pomoni glagol to do se koristi za: Present Simple, Past Simple

Present past

I do did

You do did

He,she,it does did

We do did

You do did

They do did

DO (do - did - done) prevodimo sa RADITI kada je glavni glagol, kao u reenici: She has done
her homework. U prezentu ima oblike DO i DOES (za tree lice jednine). U prolom vremenu
oblik je DID, a proli particip je DONE (What have you done?!)

Kao pomoni glagol koristi se za upitni i odrini oblik u vremenima Present Simple i Past Simple
Tense.

Do you like music?


She doesn't live in Madrid any more.

Did you see him at the concert?


They didn't buy that house after all.

Primeri

Do kao pomoni glagol


- S pomonim glagolom do tvori se upitni i odrini oblik prezenta i preterita glagola punog znaenja.

Does he drive a car? (vozi li on auto)


You do not understand me. (vi me ne razumijete)
They did not arrive in time. (nisu stigli na vrijeme)

- U imperativu, prezentu i preteritu upotrebljava se pomoni glagol do i u potvrdnim reenicama ako


elimo istaknuti glagol. Takvo do se zove emfatino do (Emphatic do).

Do sit down! (ta sjedi!)


I do like this cakes. (zaista volim ove kolae)

Do se esto upotrebljava da bi se izbjeglo ponavljanje glavnog glagola, i to:

-u kratkim odgovorima:
Do you read? -Yes, I do. (itate li, itam)

-uz so, iza kojeg slijedi pomoni glagol, a onda subjekt.


He swims well, and so does his sister. (on dobro pliva, a isto tako i njegova sestra)

-u dodatnom pitanju:
You know wh

Do kao glagol punog znaenja

-Do se upotrebljava u znaenju initi, raditi. Npr:

They did their job very well. (oni su vrlo dobro obavili svoj posao)
He did not do what he had promised. (nije uinio to je obeao)
When does she do the room? (kada ona sprema sobu)

Simple Present Tense - Prezent


I do (ja inim) I do not - I don't do I?
you do you do not - you don't do you?
he, she, it does he does not - he doesnt does he?
we do we do not - we don't do we?
you do you do not - you don't do you?
they do they do not - they don't do they?

Past Simple Tense - Preterit


I did (ja uinih) I did not - I didn't did I?
you did you did not - you didn't did you?
he did he did not - he didn't did he?
we did we did not - we didn't did we?
you did you didnot - you didn't did you?
they did they did not - they didn't did they?

3) to have

Oblici ovog glagola u sadanjem vremenu su: have, has. U prolom vremenu se korisiti
oblik: had.
Pomoni glagol to have se koristi za: Present Perfect, Past Perfect

HAVE (have - had - had) prevodimo sa IMATI, kada je glavni glagol. Ima tri oblika - u prezentu
have i has (u treem licu jednine), a u prolom vremenu i prolom participu had.

Present past

I have had

You have had

He,she,it has had

We have had

You have had

They have had

U sledeim reenicama je glavni glagol:

I have two brothers.


He has blue eyes.
They had lots of problems last year.

Kao pomoni glagol javlja se u perfect vremenima.

I have seen that film. Present perfect


They had left before I arrived. Past perfect

Naroito vas zbuni kad se u Past Perfect-u nae i kao glavni glagol, pa dobijete reenicu: They
had had more free time before they moved here.

Pr.

have

Have + proli particip se koristi za pravljenje perfect vremena.


He has worked in 5 different countries.

She was crying because she had had some bad news.

Id like to have met Napoleon.

Perfect znai pre, pa Present Perfect znai pre sadanjeg trenutka, a Past Perfect
znai pre odreenog trenutka u prolosti.

Have kao glagol punog znaenja:

- Have iza kojeg slijedi infinitiv izraava obavezu. Npr:


They had to leave. (morali su otii)
I have to buy some chocolate for her girl. (moram kupiti okolade za njezinu djevojicu)

- U toj se konstrukciji moe upitni oblik tvoriti s pomou do ili inverzijom, a odrini pomou do ili
dodavanjem not, npr:

Did they have to leave?


{ Jesu li morali otii?
Had they have to leave?
They did not have to leave.
{ Nisu morali otii.
They had not to leave.

- Osnovno znaenje glagola have kao glagola punog znaenja jest posjedovati, imati. Npr:
Her brother has a motor-boat. (njezin brat ima motorni amac)
The baby has a blue eyes. (djetece ima plave oi)

- U govornom se jeziku uz have koje znai posjedovati esto stavlja got.


I have got znai isto znaenje kao i have.
He has got a TV set. (on ima televizor)

Kada have znai posjedovati, ne upotrebljava se u nesvrenim vremenima.

- Have se upotrebljava u nekim stalnim izrazima:


to have breakfast (dorukovati)
to have tea (popiti aj)
to have a good time (dobro se zabavljati)

Causative have

Have iza kojeg slijedi objekt i particip perfekta oznauje da neko drugi vri radnju reenice
po elji ili zapovijedi subjekta. Takvo have se u gramatikama obino zove causative have.

Last week I had a new suit made. (prole sedmice dao sam napraviti novo odijelo)
You must have your invitation cards printed. (morate dati tampati pozivnice).

Iz tih prijevoda vidimo da se takvo have prevodi na na jezik glagolom 'dati'.


U ovim reenicama osobito je vaan poredak rijei:

HAVE + OBJEKT + PARTICIP PERFEKTA

Ako izmijenimo poredak rijei, izmijenit emo i znaenje reenice:

I have weeded my garden. (oplijevio sam svoj vrt)


I have my garden weeded. (dajem plijeviti vrt)

Simple Present Tense - Prezent


I have - I've (ja imam) I haven't have I?
you have - you've you haven't have you?
he has - he's he hasn't has he?

Past Simple Tense - Preterit


I had (ja sam imao) I hadn't had I?
you had you hadn't had you?
he had he hadn't had he?

Present Perfect Tense - Perfekt


I have had (ja sam imao) I have not had have I had?
you have had you have not had have you had?
he has had he has not had has he had?

The Past Perfect Tense - Pluskavamperfekt


I had had (ja bejah imao) I had not had had I had?
you had had you had not had had you had?
he had had he had not had had he had?

Futur Simple - Futur


I shall have (ja u imati) I shall not have shall I have?
you will have you will not have will you have?
he will have he will not have will he have?
Modalni glagoli takoer imaju velik utjecaj, te povremeno mogu biti u ulozi pomonih
glagola engleskog jezika. Neu ih sad nabrajati i objanjavati, ali proitaj tekst o njima.

Do you want coffee?


A book was written.
We had been there.
You might want to see that.

Engleski glagoli prema drugih podjelama

Osim osnovne podjele na glavne i pomone, engleski glagoli se mogu podijeliti i prema
vrsti rijei koja ih slijedi, te prema odnosu koji imaju s njom. Prema tomu razlikujemo
slijedee glagole engleskog jezika:
1. Neprijelazni engleski glagoli (eng. intransitive verbs) iza njih slijedi kraj
reenice ili u nekim sluajevima prilog.

The woman laughs (loudly).

2. Vezni engleski glagoli (eng. linking verbs) iza njih slijedi imenica ili pridjev.

You look so tired.

3. Prijelazni engleski glagoli (eng. transitive verbs) iza prijelaznog glagola slijedi
imenica koja u reenici ima funkciju objekta.

I bought a computer.
4. Povratni engleski glagoli (eng. reflexive verbs) dolaze ispred zamjenica.

She healed herself.

Engleski glagoli kroz gramatike kategorije

Engleski glagoli se mogu promatrati i odrediti kroz gramatike kategorije. Prema tome ih
govornici engleskog jezika dijele na nekoliko naina.

Glagolsko stanje:
1. Aktiv (eng. active voice): John wrote a novel.
2. Pasiv (eng. passive voice): A novel was written by John.

Glagolski naini:
1. Indikativ (eng. indicative) izjavni nain kojim se kazuju injenice, uvjerenja ili
pitanja.

Jim is watching a movie.

2. Kondicional (eng. conditional) izraava mogunost radnje, stanja ili zbivanja.

Jane would dance if Simon only asked her.

3. Konjunktiv (eng. subjunctive) koristi se u zavisnim reenicama engleskog


jezika za izricanje nastojanja, elja, neispunjivih uvjeta ili nunosti.

If I were you, I would ask her.

4. Imperativ (eng. imperative) izraava izravne naredbe, molbe i zahtjeve.

Do that for me!

Glagolska vremena: engleski glagoli mijenjaju oblik kroz prola,


sadanja i budua glagolska vremena.

Glavni ili pomoni glagol?


Navedena tri oblika mogu biti prikazani u reenici kao glavni, ali i pomoni glagoli
engleskog jezika. Mnogi uenici ne raspoznaju tu razliku u reenicama, te rade pogreke
u njihovom tumaenju. Stoga si zapamti da pomoni glagol uvijek dolazi ispred glavnog
glagola. To je veoma logino jer pomoni glagol iskazuje vrijeme u kojem se odvija
radnja.

I will work tomorrow. (Ja u raditi sutra).

U ovom primjeru vidi da je will pomoni glagol koji nam govori da se radnja dogaa
u budunosti, a work je glavni glagol koji prikazuje to e se dogaati.

Dvostruka pojava istog engleskog glagola

Ova pojava esto zbunjuje uenike engleskog jezika. Spomenuo sam ve da pomoni
glagoli u engleskom jeziku mogu imati jo jednu ulogu. Tako se glagol to do moe
pojaviti u istoj reenici kao pomoni, ali i kao glavni glagol.

Did you do your homework yesterday? (Da li si juer napravio svoju zadau?)

U navedenom primjeru vidi da se na prvom mjestu nalazi glagol to do u svom prolom


obliku Did. Zatim se na treem mjestu u reenici ponovno pojavljuje u svom sadanjem
obliku. Spomenuo sam da pomoni glagoli u engleskom jeziku uvijek dolaze ispred
glavnih. Tako je ovdje did pomoni glagol koji prikazuje da se radnja dogodila u
prolosti. Istovremeno glagol do predstavlja radnju.

I have had a cat for five years. (Imao sam maku 5 godina.)

Ovdje se u istoj reenici dva puta pojavljuje glagol to have. Nemoj se zbuniti to je
radnja u prolom vremenu, a pomoni glagol u sadanjem vremenu. Zato je to tako? Ovo
je glagolsko vrijeme engleskog jezika koje zovemo Present Perfect Tense (sadanje
svreno vrijeme). Oznaava radnju koja je zapoela u prolosti i zavrila u sadanjosti.

Skriveni pomoni glagoli u engleskom jeziku

Zna li da se pomoni glagoli u engleskom jeziku mogu sakriti? Pod time mislim da ih ne
vidimo u reenici iako oni zapravo postoje. Zapamti da niti jedna reenica engleskog
jezika ne moe postojati bez pomonog glagola. Zato onda nisu normalno prikazani?

To se dogaa samo sa pomonim glagolom to do. On se rijetko prikazuje u reenicama


zbog jaine naglaavanja. To je neto poput izgovaranja punog imena i prezimena osobe
na koju se ljuti ili je eli pohvaliti.

I (do) work every day. (Radim svaki dan.)

Kada eli nekome rei da radi svaki dan, izgovori ovu reenicu bez do. Namjerava
nekog vrsto uvjeriti da radi svaki dan? Tada izgovori ovu reenicu engleskog jezika sa
pomonim glagolom.

Do you work every day? (Radi li svaki dan?)

NAPOMENA: Pomoni glagoli se obavezno prikazuju u upitnim reenicama.

Nadam se da ti ovaj tekst pomae, te preporuam da ovo temeljito naui prije daljnjeg
uenja gramatike. Vjerujem da e brzo nauiti koji su pomoni glagoli u engleskom
jeziku, te njihove oblike koje prikazujemo u razliitim vremenima. To e ti pomoi da
lake razumije glagolska vremena engleskog jezika, te da ih pravilno koristi u pismu i
govoru.

Koliko su vani nepravilni glagoli?

Uenici ih esto podcijene. Nepravilni glagoli u engleskom jeziku pokrivaju svih 10


najee koritenih glagola. To su be, have, do, say, make, go, take, come, see, i get.
Dakle, nema ih mnogo, ali se esto koriste u reenicama. Nastali su preteno iz starog
engleskog jezika koji se koristio u prolosti, te su se zadrali u svakodnevnoj upotrebi.

Pravilni glagoli engleskog jezika


Moemo rei da su pravilni glagoli veoma jednostavni. Tvore se dodavanjem nastavka
ed. Ako pravilni glagol zavrava slovom e tada se samo dodaje nastavak d.

Nepravilni glagoli u engleskom jeziku

Irregular Verbs in English

Ovo je popis najeih nepravilnih glagola


u engleskom jeziku. Prva tri su pomoni
glagoli (koji dakako mogu biti i glavni),
zatim slijedi 50 opih glagola poredanih po
frekvenciji. Ova 53 nepravilna glagola
pokrivaju vie od 90% svih pojava
nepravilnih glagola u engleskom jeziku.
Prvih 14 pokriva vie od 50% pojava
nepravilnih glagola.

Iza broja 50 slijede jo neki esti nepravilni


glagoli koji se pojavljuju u jeziku ekonomije
(poredani po abecedi, a ne po uestalosti).
Znate li barem znaenje svih ovih glagola?

Past Tense
Rank Base Form Form Past Participle + hrvatski

be was/were been - biti

do did done - raditi, initi

have had had - imati

1 say said said - rei

2 make made made - (na)praviti

3 go went gone - ii, otii

4 take took taken - uzeti

5 come came come - doi

6 see saw seen - vidjeti

7 know knew known - znati

8 get got got/gotten (US) - dobiti

9 give gave given - dati


10 find found found - (pro)nai

11 think thought thought - misliti

12 tell told told - rei

13 become became become - postati

14 show showed shown - pokazati

15 leave left left - otii, napustiti

16 feel felt felt - osjeati

17 put put put - staviti

18 bring brought brought - donijeti

19 begin began begun - (za)poeti

20 keep kept kept - drati

21 hold held held - drati

22 write wrote written - pisati

23 stand stood stood - stajati

24 hear heard heard - uti

25 let let let - (do)pustiti

26 mean meant meant - znaiti; misliti

27 set set set - (po)staviti

28 meet met met - sresti; upoznati

29 run ran run - trati; rukovoditi

30 pay paid paid - platiti

31 sit sat sat - sjediti

32 speak spoke spoken - govoriti


33 lie lay lain - leati

34 lead led led - voditi

35 read read read - itati

36 grow grew grown - rasti

37 lose lost lost - izgubiti

38 fall fell fallen - pasti

39 send sent sent - (po)slati

40 build built built - graditi

41 understand understood understood - razumjeti

42 draw drew drawn - vui; crtati

43 break broke broken - (s)lomiti

44 spend spent spent - (po)troiti

45 cut cut cut - rezati

46 rise rose risen - podignuti se

47 drive drove driven - voziti; pokrenuti

48 buy bought bought - kupiti

49 wear wore worn - nositi (odjeu)

50 choose chose chosen - birati, izabrati

beat beat beaten - pobijediti

catch caught caught - uhvatiti

cost cost cost - kotati

eat ate eaten - (po)jesti

fight fought fought - boriti se


fly flew flown - letjeti

forget forgot forgotten - zaboraviti

hide hid hidden - sakriti

hit hit hit - udariti

lay laid laid - polei; namjestiti

lend lent lent - posuditi

ride rode ridden - jahati, voziti (se)

sell sold sold - prodati

shine shone shone - sjati, blistati

shoot shot shot - pucati; fotografirati

shut shut shut - zatvoriti

sing sang sung - pjevati

sink sank sunk - (po)tonuti

sleep slept slept - spavati

split split split - razdvojiti, odvojiti

steal stole stolen - ukrasti

strike struck struck - udariti, pogoditi

swim swam swum - plivati

teach taught taught - poduavati

throw threw thrown - baciti

wake woke woken - bdjeti, biti budan

win won won - pobijediti; osvojiti


ZANIMLJIVOST: Uenici engleskog jezika najee grijee kod izraavanja sljedeih
nepravilnih glagola: to drink, to go, to swim, to have, to be. Dobro naui njihove oblike.
Dva navedena glagola koristimo kao pomone glagole, te stoga zasluuju tvoju
pozornost.

Isti nepravilni glagoli

Znamo da nepravilni glagoli u engleskom jeziku nemaju odreenu formu. Ipak,


primijetiti e da neki od njih imaju iste nastavke u sva 3 oblika. To ti moe pomoi da ih
lake zapamti i prepoznaje. Prema tome moemo rei da postoje:
1. Nepravilni glagoli koji su isti u sva tri stupca (npr. cut, cut, cut).
2. Nepravilni glagoli koji su isti u dva stupca (have, had, had).
3. Nepravilni glagoli koji se razlikuju u sva tri stupca (be, was, been).

NAPOMENA: Uestalo koriten glagol read piemo jednako u sva tri stupca. Ipak, on
se drugaije izgovara u simple pastu, a drugaije u past participlu.

Nepravilni glagoli sa istim nastavcima

Obrati pozornost na zavrni oblik rijei. Postoje nepravilni glagoli sa istim ili slinim
nastavcima. Njihovo prepoznavanje pomae uenicima engleskog jezika da ih lake
zapamte.

buy bought bought / catch caught caught


beat beat beaten / eat ate eaten
blow blew blown / throw threw thrown
drink drank drunk / sing sang sung
speak spoke spoken / wake woke woken

Engleski glagoli koji mogu biti pravilni i nepravilni

Rije Hang ima dvostruko znaenje. U prvom smislu znai objesiti neto na visok
poloaj. Npr. jaknu na vjealicu. Ona dolazi kao nepravilni glagol engleskog jezika, te je
stoga izraavamo oblicima hang hung hung. Drugo znaenje ove rijei govori o
ubojstvu nekog vjeanjem. Veoma runo, te je dobro da smo takve postupke ostavili u
prolosti. Uglavnom, u ovom sluaju radi se o pravilnom glagolu, te mu kod izraavanja
u prolom vremenu dodajemo nastavak ed.

Nepravilni glagol lie ima znaenje lei u horizontalni poloaj. Dolazi u oblicima lie
lay lain. Unutar engleskog jezika postoji i pravilni glagol lie kojim kaemo da netko
lae ili je lagao.

Pita se koliko je jo takvih izuzetaka? Ne mnogo. Ja znam za sljedee rijei koje se


prikazuju kao pravilni i nepravilni glagoli u engleskom jeziku:

OSNOVNI OBLIK PRAVILNI GLAGOL NEPRAVILNI GLAGOL


burn burned burnt
dream dreamed - dreamt
learn learned learnt
smell smelled smelt