You are on page 1of 2

msto dajn v 17. stolet tajn navtvovali evangelci.

Je mon, Drobn sakrln pamtky v krajin eskho vcarska


1 esk Kamenice 2 Dn (k.. Doln leb) 4 Doln Poustevna 6 Doubice 7 Hensko (k. . Mezn)
Bratrsk olt (Brderaltar) e vznik Bratrskho olte souvisel s innost nboenskho bratr- Hilleho k (Hillens Kreuz) Kamenn podstavec s litinovm kem Kamenn podstavec s litinovm kem Skaln vklenek s obrazem sv. Josefa Zajmavosti z restaurovn
Restaurtor: Jan Fedork, Ivana Havlkov a Luk ern stva z esk Kamenice. Jist je, e arel s mnoha obrazy, sochami Restaurtor: Jan Fedork (kmen), Vt Zadina (kov) a Michal Restaurtoi: Milo Kubita (kmen), Vt Zadina (kov) Milo Kubita (kmen), Martin erk (litina) Restaurtor: Jan Fedork (kmen) a Michal Janovsk (malba) Krajina eskho vcarska je dodnes bohat na mnostv k, skal-
(kmen), Michal Janovsk (malba) a kovou cestou slouil v 19. stolet jako poutn msto, kam v lt Janovsk (malba) a Martin erk (litina) Klasicky kamenn trojdlen podstavec neznmho st pi sil- Do oitn skaln vklenkov kaple v obtn pstupnm ternu nch vklenkovch kapl, Boch muk a kapliek, kter jsou dokladem
Liturgick arel a romantick vletn msto se skalnm pevisem, pichzeli vc z okolnch farnost. Souasn byl do roku 1945 Klasicistn k z roku 1813, zvan Hillens Kreuz, stoj na vysokm K s vysokm litinovm kem v centru Doln Poustevny pochz nici v Nov Doubici. Na podstavci se nachz neiteln pjmen u Meznho mstku v Divok soutsce byl osazen obraz malovan vysok zbonosti a citu pro krsu pvodnch nmeckch obyvatel.
skalnmi vklenky a sochaskou vzdobou na ploin na severo- oblbenm vletnm clem. kamennm pdiu u Labsk cyklostezky nedaleko pvozu v Dol- z roku 1863. Postavit ho dal vlastnk tovrny na stuhy Leopold zizovatele a letopoet 1933. na plechu s motivem sv. Josefa. Do otvoru nad vklenkem, kter Neuten stav stovky let starch objekt i jejich vznam pro sou-
vchodnm svahu Jehly u esk Kamenice. Pi obnov z let 20102011 byly skaln vklenky osazeny kopiemi nm lebu. Nechali ho postavit synov Josefa Stolze. Na zklad Hesse z Doln Poustevny p. 2. Pi restaurovn byl oitn klasicistn pskovcov podstavec. patrn pochz z 18. stolet, byla vrcena stka, vysekan dobho turistu i zbonho poutnka vedly k jejich zchran.
Pesn datum a pina vzniku Bratrskho olte nen znma. 13 obraz dochovan kov cesty neznmho st, kter byla archivn doloenho pvodnho popisu byl zhotoven monumen- ulov podstavec s letopotem a inicilami L 1863 H byl oitn. Osazen byl novm litinovm kem se secesnm vzorem. Jedn se z pskovce z lomu v esk Kamenici. Inspirac bylo een pouit V letech 20102011 byly restaurovny pskovcov a ulov podstavce,
Podle lidov tradice sem pr v 16.17. stolet pichzeli katolci v roce 2010 nalezena v depoziti dkanstv v esk Kamenici. tln nov elezn k s ukiovanm Kristem. Dolo k oeten Restaurovna byla pokozen hlavice podstavce. Pozlacen byl o zmrn protiklad. K je na prvn pohled mlad ne pskovcov u Clarovy kaple. Pozstatky pvodn stky byly nalezeny pi zem- kovan i litinov ke a malovan postavy na plechu. V nkterch
z irokho okol a astnili se tajnch m. Po bitv na Bl hoe Nov obrazy byly vloeny do replik pvodnch devnch schrn. pskovcovho soklu a doplnn npis: Sehet, wo ist ein Schmerz npis: Es ist Vollbracht. Na vce ne 3 m vysok litinov k byl podstavec. nch pracch v blzkosti vklenku. ppadech se upravoval tern v okol k a doplovalo oplocen.
Po prav schodi byly na pvodn msto umstny kopie soch sv. den siehens gleichet. Jerem. 1,12. Dle: Jesus, der unschuldig umstn restaurovan pozlacen litinov odlitek Jee Krista. Obnoveny byly kamenn podstavce z 18. stolet (14, 18, 19, 25, 26).
Jana Nepomuckho a Gnia smrti z umlho kamene. Zakonzer- litt unter den Menschenkindern starb am Kreuze aus Liebe zu Plot byl nov vyroben podle pvodnch technologi z vlcovanho Jet star historii patrn maj skaln vklenkov kaple (1, 7, 11).
vovan torzo sochy sv. Antonna Padunskho bylo umstno uns. V kartui na podstavci: Dies Denkmahl widmen die Kinder materilu. 8 Chibsk (k. . Doln Chibsk) Nejmlad restaurovan objekt pochz z 20. let 20. stolet (10).
na nov podstavec, kter byl vytesn z pskovce pochzejcho des Vaters Josef Stolz, gewesene Schiff und Handelsmanns all- Kamenn podstavec s litinovm kem Pi obnov pamtek bylo hojn vyuito poznatk, kter pinesl ar-
z lomu v esk Kamenici. Restaurovan originly soch sv. Jana hier, der am 12. Febr. 1813 sanft im Herrn entschlief. V zrcadle Restaurtor: Jan Stank a Jan Fedork (kmen) chivn przkum. Dky soupism k z potku 19. stolet byly
Nepomuckho a Genia smrti byly pemstny na chrnn msto podstavce: Mensch, gedenck an die Ewigkeit / Niemand weiss die Na restaurovan pskovcov podstavec z poloviny 19. stolet, kter pipomenuty dvno ztracen pbhy nkterch sakrlnch pamtek
v esk Kamenici. Na obnovu zatm stle ek devn architek- Sterbenszeit. stoj v Chibsk v blzkosti Hornova mlna na koen, byla dky (2, 3, 16, 26). Neekanm nlezem byl popis netradin skupiny
tura pvodnho olte a kaple Boho hrobu. vstcnosti msta Chibsk osazena replika pvodnho litinovho postav, kter doprovzela ukiovanho Jee (16). Jin pamtky si
ke. Pozstatky pvodnho npisu se nepodailo identifikovat. tajemstv o pin a datu svho vzniku ponechaly (1, 6, 27). adu
3 Doln Poustevna (k.. Horn Poustevna) k obohatily pvodn nmeck npisy pipomnajc Kristovu ob
Kamenn podstavec s kovanm kem (2, 3, 9, 14, 23, 24, 26, 26, 27).
Restaurtor: Jan Fedork (kmen), Miloslav Petrek (kov) 9 Chibsk Restaurtory v eskm vcarsku ekalo pekvapen v podob
a Michal Janovsk (malba) Kamp-Bauerv k (Kamp-Bauers Kreuz) netradinho kovskho zpracovn eleznch k (24). Na sv ms-
Klasicistn ulov podstavec s kovanm kem a malovanmi Restaurtor: Jan Stank a Jan Fedork (kmen), Martin erk to se vrtily mohutn, a 4 m vysok ke spolu s poetnmi skupi-
siluetami byl zzen v Horn Poustevn v roce 1824 Antonem (litina) nami siluet, kter obklopuj Jee Krista (3, 19). Zachrnny tak byly
Pietschem. Pi restaurovn byl podle popisu z roku 1836 vytvoen Restaurovn byl vysok kovan k z roku 1811 v blzkosti nmst nkter run kovan elezn ke, kter jsou raritou luknovska.
nov monumentln kovov k a osazen pvodn poet siluet: v Chibsk, zvan Kamp-Bauers Kreuz. Vysekna byla nov hlavice Jejich mnostv je v rmci esk republiky vjimen.
Panna Maria, sv. Jan, M Magdalena, pt andl a Bh Otec. a vyroben nov litinov k se zlacenm korpusem Krista. Obno- V krajin eskho vcarska se znovu objevily ojedinl litinov od-
Obnoven byl pvodn npis: Dir zu Lieb den Tod ich leide / Mir zu ven byl tak pvodn npis: Liebe war des Meisters Sterben, Liebe litky, kter ped destkami let zdobily adu k v regionu (20, 21).
Lieb die Snde meide. Errichtet/ von Anton/ Pietsche/ im Jahre/ 5 Doubice war sein Erstr Gebot, Liebe war sein ganzes Leben, Liebe war sein Do skalnch vklenk a kapl byly umstny nov obrazy, kter se in-
1824. Doplnna byla spodn npisov kartue s festony. Dolo ke Kamenn podstavec s litinovm kem schnster Tod. spirovaly popisy pvodnch vjev (7, 10, 11). Jin byly namalovny
snen ternu v okol podstavce a ze ulovch kvdr se vybudo- Restaurtor: Milo Kubita (kmen) a Martin erk (kov) pmo podle dobovch fotografi (15).
vala tarasn zdka. Na oitn pskovcov podstavec s letopotem 1898 v centru Nkter obnoven pamtky opt z zapomenutmi barvami, stejn
obce byl vrcen restaurovan litinov k s pozlacenm korpusem jako tomu bylo v minulosti (11, 18). Vodtkem byly laboratorn
Krista. Oetena byla dochovan lucerna. przkumy pozstatk barevnch ntr. Podrobnho odbornho
prozkoumn se dokaly velmi hodnotn sochy (1).
Nvrat k pvodn podob nkolika pamtek umonila spoluprce s ve-
denm obc a dalch instituc, u nich byly uloeny repliky nebo torza
pvodnch k a obraz (1, 8, 19).
www.ceskesvycarsko.cz/ops/drobne-sakralni-pamatky-ceske-svycarsko

10 Chibsk (k. . Doln Chibsk) 11 Chibsk (k.. Doln Chibsk) 13 Janov 16 Jetichovice (k. . Vemily) 17 Krsn Lpa (k. . Vl Hora) 18 Krsn Lpa (k. . Krsn Buk)
Kaple bratr Lischkeovch (Lischkens Kapelle) Skaln vklenek s obrazem Navtven Panny Marie Kamenn stla Vemilsk k (Schemmelkreuz) Kaple Panny Marie Karmelsk ve Vl Hoe Kglerv k
Jan Fedork (kmen), Michal Janovsk (malba) Jan Fedork (kmen), Michal Janovsk (malba) Restaurtor: Jan Fedork (kmen) Jan Fedork (kmen), Michal Janovsk (malba), Josef Skuhrav Stavebn a restaurtorsk prce: Jan Fedork, STAMO, s.r.o. Dn Restaurtoi: Jan Fedork (kmen), Vt Zadina (kov) Manaer projektu: Gabriela Dudov
Neoklasicistn kapli ze svtlch pskovcovch kvdr dali roku Skaln vklenek neznmho st byl vytesn do skalnho Na zahrad v Janov byla obnovena neobvykl, pamtkov (kov) a Devoplus, s.r.o. Rumburk a Michal Janovsk (malba) Autor fotografi: Klra Mgrov, Vclav Sojka, Zdenk Patzelt
1927 vybudovat brati Franz a Karl Lischkeovi z Chibsk. Kaple, masivu na kiovatce silnic v Doln Chibsk. V minulosti zde chrnn barokn pskovcov stla. Bohat zdoben kamenn Na kovanm ki ve Vemilskch plnch Kaple z roku 1870 prola celkovou nkolikaletou stavebn obno- Historie ojedinlho Kglerova ke sah do roku 1792. Na zahra- Text: Klra Mgrov, Johana Hrabalov
v jej zadn sti je npis: Erbaut 1927, se podle lidov tradice bval marinsk obraz. Ji v 19. stolet o vklenku nebylo nic podstavec nkolika dkovm npisem upomn na neastnou ve Vemilech u Jetichovic visely vou, na n se vznamnou mrou podlel i vlastnk objektu msto d ped usedlost a hostincem p. 2 na Kamenn Horce, mstn sti www.ceskesvycarsko.cz
nazvala Lischkens Kapelle. Stoj pi turistick cest z Chibsk znmo. Neml dnho patrona, kter by ho udroval. Vklenek smrt malho dtte, k jeho zastelen dolo 29. 7. 1705. Podle podle soupisu k z 19. stolet ti Krsn Lpa. K celkov rekonstrukci kaple dolo v letech 2009- Krsnho Buku, ho dal postavit hospod a obchodnk pz Josef
Vydala obecn prospn spolenost esk vcarsko, Krsn Lpa, 2011
Tir
na vrch Spravedlnost. byl poslednm zastavenm proces, kter podalo nboensk sti npisu ukrytho pod nnosy zeminy ml zemt tylet siluety, kter nepedstavovaly 2010. Opravena byla v, obnovena okna, fasda, hodinov stroj Kgler. Na zizovatele ke odkazuje i monogram JK a letopoet
Pi restaurovn byla odstranna hust nletov zele a pro- bratrstvo Navtven Panny Marie z Chibsk. Pi restaurovn byl Johan Schubert, nikoli desetilet Johana Schubertov, jak tvrdily tradin kalvarijn skupinu. a zvonkohra. Opravilo se pstupov schodit a vstupn dvee. 1792, kter se dochovaly na kamennm podstavci. Nejkrsnj a a Star Keany.
vedeny ternn pravy. Po oitn pskovcovch kvdr byly na do vklenku umstn nov namalovan obraz, kter zachycuje archivn zznamy. Krom Jee Krista byli Oeteno bylo pvodn vybaven interiru. Kaple byla znovu nejzvltnj k regionu upout svou zdvojenost - stejn lcov menice, Doln Poustevna, Chibsk, Mikulovice a Obce Janov
vybranch mstech provedeny odsolovac zbaly. Podle docho- Navtven Panny Marie. Na npisovm zrcadle bylo obnoveno Bo na ki pvodn zvanm vysvcena 18. 12. 2010. strana je obrcena do ulice a stejn k domu. Do vech ty stran drobnch sakrlnch pamtek se dle podlelo Msto esk Ka-
vanho pvodnho popisu zobrazuje nov olejov malba na plechu oko. Zajmavost jsou dv dochovan rhy po osten mee, kterm Schemmelkreuz umstni smuje mnostv stylizovanch dekorativnch ozdob a zvit. a z Evropskho fondu pro regionln rozvoj (ERDF). Na obnov
Due v oistci a trnct svatch Pomocnk. Pvodn olejomalba se se k brusn plochy. Nachz se vpravo od vklenku. 14 Jetichovice uednci Jan a Petr. Jedn Vedle zakonzervovn originlu ke byla vytvoena a na pvodn Operanho programu Nadnrodn spoluprce Stedn Evropa
nedochovala. K Johanky Michelov se o velmi ojedinl een, msto osazena replika sakrln pamtky. Nov podstavec byl lages) byl spolufinancovn ze zdroj Evropsk unie v rmci
Restaurtor: Jan Fedork (kmen), Vt Zadina (kov) a Michal kter nebylo nikde jinde vysekn z pskovce, kter pochz z lomu u sask Pirny. Zopa- Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Vil-
12 Janov Janovsk (malba) v eskm vcarsku doloeno. kovna na nm byla nejstar ze t zjitnch vrstev barevnch umleck kov, restaurtor litinovch k a mal.
Kamenn podstavec s kovanm kem Klasicistn k se nachz pi cest z Jetichovic do Zadnch Pvodn podoba ke je ntr (tmav erven a svtl edorov barva). Vykovn byl Fedorka z esk Lpy skupina restaurtor, ve sloen kamenk,
Restaurtor: Jan Fedork (kmen), Ivo Rudolf (kov) a Miroslav Jetichovic u skalnho tvaru Koi kostel. Zdit ho nechal znma z pozstalosti male nov ocelov k a osazeny dvojit siluety Jee a Panny Marie. Na restaurovn pamtek spolupracovala pod vedenm Jana
Hejn (malba) kovsk mistr A. Michel z Jetichovic spolu se svou enou Annou Augusta Frinda z Krsn Lpy. Dekorativn vzdoba ke byla pozlacena a natena zelenou torick hodnot.
Pskovcov k z poloviny 19. stolet, Elizabeth na mst, kde byla roku 1819 bleskem zabita jejich K vandalskmu ponien ke a ervenou barvou stejn jako tomu bylo v 18. stolet. Barevn vbru pihldnuto i ke stupni jejich pokozen a kulturn his-
kter stoj v blzkosti hbitova, pi osmilet dcera Johanka. Na obnoven pskovcov podstavec mlo dojt v 50. letech 20. een vzelo z laboratornho przkumu dochovanch zlomk znaench turistickch trasch a v blzkosti obc. Zrove bylo pi
vjezdu do Janova ve smru od byl umstn nov vykovan elezn k, osazena silueta Krista stolet. pvodn barevnosti. K poehnal 1. 12. 2011 far P. Antonn vybrno 27 objekt vhodnch k oprav. Najdeme je pevn pi
Rov, byl rozebrn a restau- a doplnn pvodn npis: Vater! In deine Hnde empfehle ich Na zrestaurovan kovan Sedlk. zmapovanch pamtek je vce ne 300 objekt. Z nich pak bylo
rovn v ateliru. Osazen byl meinen Geist. 1819. k byly umstny nov lidov zbonosti v krajin eskho vcarska. V databzi takto
kovan k s ozdobnmi prvky namalovan siluety doplnn povn a soupis zachovalch i chtrajcch drobnch pamtek
a zhotovena malovan post- o atributy svtc kohout Nron obnov pedchzelo v letech 20092010 podrobn ma-
ava Krista. Dolo k obnov 15 Jetichovice (sv. Petr) a kalich (sv. Jan). a poutn msto Bratrsk olt u esk Kamenice.
pvodnho npisu: Jesu Herz aus Skaln vklenek s obrazem Ukiovn Oitn pskovcov podstavec vena byla tak kaple Panny Marie Karmelsk ve Vl Hoe a vletn
deinen wunden zerstochen einst Restaurtor: Jan Fedork (kmen) a Michal Janovsk (malba) s dochovanmi stopami pvodn Krsn Lp, Mikulovicch, Rov a Starch Keanech. Opra-
mit scharfem stahl ergiesset sich zu Do skalnho vklenku zvanho Pespac hodiny, kter le pi sil- barevnosti kryje zelen naten nm lebu), Doubici, Chibsk, Hensku, Janov, Jetichovicch,
allen Stunden ein Strom der Gnad ins nici do Vemil, pi nkdej kosteln stezce z Jetichovic do Srbsk plechov stka. vklenkov kaple v esk Kamenici, Doln Poustevn, Dn (Dol-
Trnnetal. Kamenice, byl umstn nov obraz s vjevem Ukiovn. Olejov 12 obcch regionu eskho vcarska, konkrtn kky a skaln
malba na plechu zpodobuje Krista, truchlc Pannu Marii, M Za celkovou stku 3,4 milinu korun bylo opraveno 27 objekt ve
Magdalenu a sv. Jana. Motiv byl zvolen podle dobovch fotografi. venkova (Listen to the Voice of Villages).
vcarsko v rmci mezinrodnho projektu Naslouchejte hlasu
v rozmez let 2010 a 2011 obecn prospn spolenost esk
Opravu vznamnch drobnch sakrlnch pamtek realizovala
v krajin eskho vcarska
Obnova drobnch sakrlnch pamtek

Region eskosask vcarsko


www.ceskesvycarsko.cz Mapa
19 Mikulovice pvodnho ke. Nov se vyrobila konzole pro lucernu. Torzo 24 Star Keany 25 Star Keany nm przkumu. Jsou jedinm pozstatkem pvodnho ke, kter
Kamenn podstavec s kovanm kem pvodnho plotu bylo nahrazeno nov vyrobenm oplocenm. Plot Kamenn podstavec s kovanm kem Kamenn podstavec s kovanm kem poniili vandalov. Na podstavci byl namalovn nov npis: Hilfs
Restaurtor: Jan Fedork (kmen), Ivo Rudolf (kov) a Michal se vyrobil nov podle pvodnch technologi - jako run kovan. Restaurtor: Jan Fedork (kmen), Miloslav Petrek (kov) Restaurtor: Milo Kubita (kmen a kov), Miroslav Hejn a Jitka uns, Herr in der Noth. Durch dem Kreuz und Marterstod La uns
Janovsk (malba) a Michal Janovsk (malba) Kubitov (malba) durch dein bitter Sterben. Nach dem Tod den Himmel eiben.
Dky vstcnosti msta Mikulovice, kter poskytlo uskladnn Pskovcov k z poloviny 19. stolet pi silnici v Novch Keanech K stoj pi poln cest ze Starch Kean do Krsn Lpy v bval
torzo pvodnho ke, dolo v sti obce Horn Mikulovice ke byl cenn zpsobem spojovn plt pouitho plechu u kovanho vsi Neu-Lerchenfeld (Skivn Pole), kter zanikla po roce 1945.
kompletn rekonstrukci mohutnho 4 m vysokho ke z roku ke a netradinm stylem vzpr siluet. Pvodn torzo siluet bylo Na restaurovan pvodn kovan k s letopotem 1798 byly vr-
1776. Na sv msto se vrtila rozshl skupina Krista s pti andly, zakonzervovno a pedno obci Star Keany. Na restaurovan ceny siluety Krista, Panny Marie, sv. Jana a M Magdaleny. Byl
Pannou Mari, M Magdalenou a sv. Janem. Dolo k oitn ps- kovov k byla osazena nov silueta Krista a tabulka s nstroji doplnn pvodn npis: Wir danken dir von Herzen. O Jesu lieb-
kovcovho podstavce a repasi pvodnho kovanho plotu. K ukiovn. Nov npis odkazuje k symbolm ukiovn: Denn so ster Frond, die Todesschmerzen du hast, sehr gut gemeint. Vybu-
poehnal 6. 10. 2011 far P. Jaczek Kotisz. liebte Gott die Welt, Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der dovno bylo nov oplocen a oeten ulov podstavec.
an ihn glaubt, nicht zugrunde gehe, sondern ewiges Leben habe.

26 Star Keany
Kamenn podstavec s kovanm kem
Restaurtor: Milo Kubita (kmen a kov), Miroslav Hejn a Jitka
Kubitov (malba)
V centru obce byl restaurovn pvodn vysok kovan k z roku
1795, zzen na nklady Ferdinanda Hilleho. Optovn na nj
22 Rov bylo umstno pt malovanch siluet Boha Otce, Krista, Panny
Davidv k (Davids Kreuz) Marie, Marie Magdaleny a Albty, kter byly archivn doloeny.
Restaurtor: Jan Fedork (kmen) a Martin erk (litina) Takt byl doplnn pvodn npis: Was knnt ich dir im Leben,
Pskovcov Davids Kreuz na kosteln stezce z Janova k Arnol- mein Heiland wiedergeben, fr deinen herben Todesschmerz,
20 Mikulovice ticm nechal pi pleitosti sv druh svatby v roce 1816 posta- nimm hin mein danker, flltes Herz. Dole: O Jesus auch durch
Kamenn podstavec s litinovm kem vit Johann Christoph Hille, majitel usedlosti p. 54 v Nov Vsce. meine Schuld, litts du so schrecklich mit Geduld, durch deinen
Restaurtor: Milo Kubita (kmen) a Martin erk (litina) Dolo k oitn podstavce a odlit a navaen nov sti litinovho bittern Todesschmerz. Trugst du der Menschen Sndenlast durch
Na oitn ulov podstavec pi hlavn silnici v Mikulovicch byl ke. Nov byl odlit korpus Krista a spodn figura Vry. ein recht zerknirschtes Herz, mich Gnade von dir finden. ulov
osazen restaurovan vysok litinov k. Doplnn byl pokozen podstavec byl restaurovn v ateliru.
korpus ukiovanho Krista. Na podstavec byla umstna litinov
silueta Panny Marie. Mimo region luknovska se jedn o znan 23 Rov
neobvykl een. Gromerv k (Gromers Kreuz) 27 Star Keany (k. . Pansk)
Drobn sakrln pamtky
Restaurtor: Jan Fedork (kmen) a Martin erk (litina) Kamenn podstavec s litinovm kem
21 Mikulovice Pskovcov Gromers Kreuz dala roku 1888 postavit Eleonora Clar Restaurtoi: Milo Kubita (kmen) a Martin erk (litina)
v krajin eskho vcarska
Kamenn podstavec s litinovm kem z Rov p. 193. Pi renovaci v roce 2011 byl obnoven pvodn ulov podstavec s litinovm kem datovan do 19. stolet se
Restaurtoi: Milo Kubita (kmen) a Martin erk (litina) npis: Am Kreuz erlste uns der Herr von Schuld. Im Kreuz leh- nachz v blzkosti vletnho msta u pramen ky Mandavy
Mohutn ulov k z 19. stolet stoj v blzkosti tovrny MIKOV ret uns Jesus Geduld. Errichtet von Eleonora Clar aus Rosendorf. u Starch Kean. Ped rokem 1945 byl oznaovn jako Kleesinlv
v Mikulovicch. Dolo k oeten litinovho ke a korpus Krista byl pozlacen. k.
Na litinov k byl osazen pozlacen odlitek Jee Krista a nov, Kompletn bylo tak repasovno oplocen. Pi obnov pokozenho ke se na nov odlit litinov k se
nepli ast litinov postava andla. Podobn silueta byla siluetou Jee Krista a Panny Marie vrtily vjimen docho-
na ki umstna ji v minulosti, aby zamaskovala pokozen van paprsky z pvodnho ke, kter byly nalezeny pi tern-
1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 3 10

20
21
19
27 24

26
26 11

17
25

18

25 12
5

7 Mezn 10

11
13 12 8 9
14
22
15

2 23
24 16 13

Doln leb Vemily

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14