You are on page 1of 76

esk vcarsko

Toto zem je nyn skvlm mstem pro milovnky p turistiky. Nabz seVm bezpoet turistickch tras
vedoucch krajinou skalnch mst, stolovchhor, soutsek, hlubokch rokl a strn. Pi toulkch okoln
krajinounarazte na stopy po zkamenlinch pvodnch moskch ivoich. UchvtVs lenitost ternu,

Strana 2
esk vcarsko
malebn hrtky prody, kter na Vs ekaj na kadmkroku. I kdy se jedn o nejne poloen bod v
esk republice, budete sezde ctit jako by jste byli na horch. K Vemu pobytu jsou zde pipravenatuln
ubytovc zazen ve zdejch penzinech a hotelech, kter zdenabzej sv sluby. Dky lenitosti zdejho
ternu doporuujeme spe promilovnky nronj cyklistiky. Mezi nejvce navtvovan msta
bezesporupat zcela ojedinl, nejvt pskovcov most v Evrop Pravick brnaa plavba na pramicch
soutskami eky Kamenice.

Hrady a zmky

Vletn zmeek Sokol hnzdo


Neodmysliteln k Pravick brn pat vletn zmeek Sokol hnzdo. V potcch turistickho objevovn
krsy Pravick brny stval u jej paty mal krou pobit domek, slouc jako vep. Roku 1881 nechal
majitel panstv kne Edmund Clary-Aldringen vystavt u Pravick brny vletn zmeek Sokol hnzdo,
kter zde stoj do dnes.
Provozn doba:
duben - jen: denn od 10.00 - 18.00
listopad - bezen: pouze so, ne od 10:00 - 16:00
Vstupn do arelu: dospl 75,-K, dti, studenti, dchodci 30,-K
Kontakt: 412 554 286 http://www.pbrana.cz

Dnsk zmek
Dnsk zmek le na skalnm ostrohu nad soutokem ek Labe a Plounice. Jeho historie se datuje ji k 10
stolet n.l., kdy pedchdce dnenho zmku bylo devn opevnn, kter slouilo jako stejn bod sprvy
oblasti, tzv. Dnsk provincie. Soust zmku je tak Rov zahrada, odkud naleznete ndhern vhled
na msto Dn.

Chibsk hrdek (Doln Karltejn)


Z vrcholku bvalho hrdku se Vm nabz hezk vhled na okoln krajinu. Smr jihovchod uvidte Chibsk
vrch a smr jih vrch Studenec. Chibsk Hrdek byl pravdpodobn zaloen ve 14. stolet rodem Michalovc
a stejn jako dal hrady v kraji i tento byl postaven k ochrannm elm obchodnk smujc do blzk
Luice. Lokalita: 2 km Severozpadn od Chibsk
Pstupnost: Z Chibsk pjdete smr Doln Chibsk. U penzionu Rozcest se dejte doprava a pokraujte po
asfaltov cest a na kiovatku odboujc na Tok (zkaz vjezdu) a po kraujc do Doubice, kde narazte
na informan stedisko NP S " U Sloupu". Napravo vede strm cesta na Chibsk hrdek. Provozn doba:
Celoron voln pstupn

Strana 3
esk vcarsko
Skaln hrad - Kyjovsk hrdek (Horn Karltejn)
Pstup do zceniny hrdku je zajmavm zitkem, zkmi prtahy ve skalch po strmch schodech, jako i
vhled z vrchol skal na hlubok lesy. Pvodn byl povaovn za nejvt ze vech hrad v regionu, kter
byly vybudovny k ochran obchodnch cest, ale tak nejzhadnj svoji minulost, dajn zaloen ve 14.
stolet. Hrad byl vybaven dvmi pkopy, pehradm a devnou hradbou. Do jeho trob bylo mono vjet i
povozem. Vka hradu byla pravdpodobn asi a 40 m.
Pstupnost: Na hrad se dostanete po lut znaen stezce vedouc z Kyjova podl ky Knice. Vstup na
hrdek je velmi prudk. Provozn doba: Celoron voln pstupn

Falkentejn
Zbytky skalnho hradu naleznete kousek od Jetichovic. Zachovala se jen s vytesan do skly s okennm
vklenkem a kaplikou. Z vrcholu se Vm naskytne irok vhled do okol na Havran sklu, Rovsk vrch i
vzdlenj Dnsk Snnk.

Skaln hrad auntejn


Jeden z nejkrsnjch skalnch hrad eskho vcarska se vypn nad obc Vysok Lpa. Majitel hradu
Berkov z Dub se nechvaln proslavili svou povst lupi. Hrad se pro n stal toitm k loupeivm
vpravm do okol. Proto je auntejn znm tak pod nzvem Loupenick hrad. Na konci 15. stolet byl
hrad oputn a postupn zpustl.
Vstup na hrad urit stoj za to nejen kvli zbytkm hradnch prostor, ale tak dky ndhernmu vhledu,
kter se Vm z vrcholu oteve. Za dobrho poas spatte znanou st eskho vcarska, ale i nkter
vrcholy v sask sti labskch pskovc.

Prodn pamtky

Mal Pravick brna


Kdo spatil jej vt sestru "Pravickou brnu", bude se mu zdt Mal Pravick brna podstatn men. Je
vysok pouhch 2,3 m, irok 3,3 m a 1-1,5 metru dlouh. Pesto je urit zajmavm zpestenm Vaeho
vletu navtvit tuto prodn zajmavost pi toulkch malebnou krajinou. Cestou po erven turistick znace
je Vs sem zavede, mete navtvit mnoho vyhldek jako nap. Mariinu, Vilemnu vyhldku nebo Rudolfm
kmen.Lokalita: severn od Vysok Lpy
Pstupnost: Z Jetichovic se vydte po erven turistick znace smrem na Mezn Louku, kde cestou je
oznaena odboka k Mal Pravick brn.
Otevrac doba: Celoron voln pstupn

Strana 4
esk vcarsko
Rozhledny a vyhldky

Pravick brna
Pravick brna je nejvt pirozen skaln brna na naem kontinentu. Je povaovna za nejkrsnj
prodn tvar eskho vcarska a tvo symbol cel oblasti. Od msta vstupu k Pravick brn se
rozbhaj upraven stezky a schodit na jednotliv vyhldky tyc se vysoko nad korunami strom, odkud
mete pozorovat samotnou Pravickou brnu nebo se kochat psobivmi pohledy do blzkho i
vzdlenjho okol. V arelu mete navtvit vletn zmeek Sokol hnzdo, kde je oteveno muzeum NP
.. Oberstvit se zde mete v restauraci se zachovalmi interiry z 19. stolet. K dispozici Vm je tak
turistick informan centrum.
Pstupnost: Auto muste nechat na parkoviti ve Hensku (placen parkovit za restaurac Klep) a nebo
dojet na parkovit na Mezn Louku (u hotelu Mezn Louka), toto jsou dva vchoz body pro vlet na
Pravickou brnu (mimo tato msta je psn zkaz parkovn). Z tchto bod pot pokraujte pky po
vyznaen erven trase. Otevrac doba: duben - jen: denn od 10.00 - 18.00 listopad - bezen: pouze
so, ne od 10:00 - 16:00
Vstupn do arelu : dospl 75,-K, dti, studenti, dchodci 25,-K, Skupiny nad 20 osob: 20,- K

Mariina Vyhldka
Kouzeln vhled z Mariini vyhldky bval, kde jet nedvno stval vysoko na skalch devn altn. Bohuel
v z 2005 vznikl v altnu por, kter zniil tuto ndhernou vyhldku. Natst ohe se u dl nerozil. Nyn
se na skalnch vrcholcch ty nov bouda. Mariinu vyhldku zde nechal postavit rod Kinsky jako i dal
vyhldkov altny v okol, Vilemna vyhldka a Rudolfv kmen.

Zkladn informace:
Lokalita: Jetichovice Pstupnost: Pky se vydte z Jetichovic po erven znaen turistick znace.

Rudolfv kmen
Vyhldka byla postavena stejn jako Mariina a Vilemna vyhldka rodem Kinskch v 1. polovin 19. stolet.
Dve byla vyhldka nazvna Vysok kmen, pro svoji vraznost mezi skalami kousek od Jetichovic. Z
vrcholu je hezk vhled na skaln msto a irok okol. Lokalita: Jetichovice Pstupnost: Na vrchol pina
zakonen vstupem po kamennch schodech. Vstup je nronjho rzu.

Strana 5
esk vcarsko
Pastsk stna
Romantick napodobenina hradu je postavena na 150 metrov skle na lev stran eky Labe s
ndhernm vhledem na msto Dn a Dnsk zmek tyc se na skalnm ostrohu pmo naproti pes
eku Labe. Pstupnost: Autem, na kole i pky se dostanete a pmo k restauraci z Teplick ulice, kde
odbote na Husovu ulici smrem k Zoologick zahrad, kde Vs u ukazatel navede na Pastskou stnu.
Pky se tak mete vydat od Tyrova mostu, pes eleznin pejezd a nsledovn po erven trase.
Cesta je nezpevnn, nronjho rzu.
Otevrac doba: Vhled z terasy: voln pstupn; Restaurace: po - so od 11:00 - 23:00; ne od 11:00 - 22:00

Rozhledna Chlum
Rozhledna Velk Chlum se nachz nedaleko Dna na stejnojmennm kopci ve vce 508 m.n.m. a je
vysok 16 metr. Byla postavena v letech 1928 - 1929 Horskm spolkem pro esk vcarsko. V roce 1997
byla rozhledna zrekonstruovna a zpstupnna veejnosti. Pstupnost: Autobusovou linkou dojedete na
konenou autobusu . 2, Star Msto, odkud vyrazte pes koleje eleznin trati po erven turistick trase
a k rozhledn Chlum. Zpt do Dna mete pokraovat po lut turistick trase do Boletic, kde nasednete
na autobus . 9 nebo mete z rozhledny pokraovat pes Zceninu Vrabinec do Tchlovic, odkud jezd
autobusov linka . 9 zpt do Dna. Vhled z rozhledny: voln pstupn

Belveder
Jako z pta perspektivy ndhern vhled z Belvedru se vyjm. Labsk kaon, obrovsk dol obklopen
vysokmi skalami, je eka Labe protn. Za letnch dn msto pln kouzel je, kdy slunce zapad a svoji
barevnou hru na nebi promt. Nenechte si ujt vyhldkovou terasu s restaurac, ze kter budete mt ndhern
vhled na kaon eky Labe.

Rovsk vrch
Pro svoji mohutnost a dominantn postaven v okoln krajin bv 619 metr vysok Rovsk vrch nazvn
tak jako "Dnsk Fudijama".V souasn dob se nabzej jen omezen vhledy z bo. Samotn vstup
na pvabn zalesnn vrchol je vak zajmavm zitkem Dnes je "Rk" jak je mstnmi obyvateli nazvn,
zahrnut v 1. zn nrodnho parku.

Romantick msta

Soutsky

Strana 6
esk vcarsko
Romantick plavba lodikou na ce Kamenici Tichou (Edmundovou) a Divokou soutskou s veselm
vkladem pevoznka. Jezd se v obou smrech, po proudu i proti proudu. Na Meznm mstku mezi
soutskami je monost oberstven v restauraci. Provozn doba:
denn od Velikonoc a do 2.11. 2009. Pozor, provozn doba na zatku a na konci sezny je podzena asu
do kdy je vidt. Tich soutska od 9:00 - 16:30 (posledn jzda po proudu), Divok soutska od 9:00 - ? Jzda
Tichovu soutskou: Dospl 70,- K, dti a dchodci 30,-K. Jzda Divokou soutskou: Dospl 50,- K, dti a
dchodci 20,- K.

Pro rok 2009 je Divok soutska do odvoln uzavena!

Dolsk mln
Zcenina bvalho mlna je k vidn na romantickm mst kaonu ky Kamenice. Mln je znm hlavn z
naten pohdky Pyn princezna. Okol mlna a ky Kamenice je velmi okouzlujcm mstem. V lt
paprsky slunce prostupuj hustmi korunami strom, v kilov ist vod uvidte velk mnostv ryb a cel
msto Vs vthne jako do pohdky. Lokalita: 1 km od Vysok Lpy, 3 km zpadn od Jetichovic, 1 km
vchodn od Kamenick strn
Pstupnost: Z Vysok Lpy a ze Srbsk Kamenice po modr turistick trase, z Kamenick strn po zelen
turistick trase a z Jetichovic po lut turistick trase. Otevrac doba: Voln pstupn

Zadn Doubice
Dnes u zanikl osada pi soutoku Kinice a Brtnickho potoka. Na esk stran ji pipomn jen nkolik
mstnost vytesanch ve skle, na nmeck stran zstalo jedin staven. Nedaleko se nachz hranin
pechod pro p z Krsn Lpy do Hinterhermsdorfu.

Kyjovsk dol
Kyjovsk dol nachz v kaonu Kinice mezi Kyjevem a bvalou osadou Zadn Doubice, najdete zde stopy
po nkdejch stavbch skalnch hrdk a mln. Nabz se zde i romantick koupn v pehradn ndri a
nkolik skalnch vyhldek. Vydejte se hlubokmi lesy a na hranici s Nmeckem, do Zadn Doubice. Cestu
protn velk mnostv turistickch a cyklistickch tras.

Trpasl jeskyn
Nenron vstup do strn, kde je ve skle vytesan Snhurka a sedm trpaslk. Toto pohdkov msto se
nachz nedaleko silnice z Rynartic do Jetichovic. Roku 1833 socha Ernest Wahr vytesal tyto postaviky do

Strana 7
esk vcarsko
skal uprosted les. Najt je vechny je celkem zbavn hra. e objevte vech 7 trpaslk nezaruujeme. I
kdy jsou trpaslci nedaleko od sebe a jsou barevn, zjev se vm vdy, kdy to nejmn ekte. Urit je
najdete vechny, ale d to zabrat.

Jeskyn vl
Nedaleko Kyjova na pravm behu eky Kinice se nachz skaln pevis s podzemnmi prostorami, kde se v
zim vytvej ledov rampouchy a zclony. Toto msto je celoron voln pstupn. Snad i vy budete mt
stst a jako na obrzku ledov krlovstv objevte.

Tok
Pvodn hjovna a nkolik srub v alpskm slohu v Jetichovickch stnch dnes nabz romantick
ubytovn a hostinec s pjemnm posezenm. Msto mete vyut jako pestvku na Vaich toulkch
skalnmi msty nedoten prody Nrodnho parku S. Rdi Vm zajistme ubytovn z jednom ze srub. K
dispozici je tak restaurace s celoronm oberstvenm, v letnch mscch s terasou. Monost zajitn
ubytovn.

My dra
Od krsnho msta Na Tokn vede stezka pes zk schody neboli My dru. U v devatenctm stolet
sem pijdlo mnoho turist, aby My dru zdolali. Nen lehk vylzt zkou chodbou nahoru na sklu, ale
pokud to zkuste, a zajist se vm to poda, budete mt zitek na dlouho. Pro mn zdatn je tu i snaz
cesta - ale jak u to bv - nen tak zajmav jako cesta sloit.

Such Kamenice
Mal potek Such Kamenice v nm tee voda pouze od podzimu do jara. V ce je spousta balvan a
kamen je vytvej mal vodopdy. V zim je toto msto natolik kouzeln, voda je msty zamrzl a tvo
rzn ledopdy, je jiskiv vynikaj v trobch hlubokho lesa. Cel msto je velmi tich a romantick i v
letnch mscch, kdy potek vtinou vyschne.

Vl deska
V sedmnctm stolet vytesal kdosi do kamenn desky pbh myslivce, kter zabil dva vlky. Tuto desku za
as zakryla jedle, kter tu vyrostla. Kdy ale jednou boue strom vyvrtila, znovu se zjevil onen tajemn

Strana 8
esk vcarsko
pbh. Potomci myslivce stle jet v tomto kraji ili, a tak aby si oni i my mohli znovu a znovu "st" pbh
ze ivota jejich pedka, kamennou desku obnovili. Cesta k Vl desce vede Kyjovskm dolm eky Kinice,
je je znm svoji krsou.

Muzea a galerie

Oblastn muzeum v Dn

Atrakce

Vlet na lodi Dn - Hensko - Dn

Rabtejn - muzeum podzemn leteck tovrny

Pednky, besedy a spoleensk aktivity

Vlet se strcem prody

Brigda na Dolskm mln

Vlet se strcem prody

Historick exkurze

Rzn

Strana 9
esk vcarsko
Pravick Brna

Adrenalinov a sportovn aktivity

Celodenn lezeck kurz


Rezervace a informace: +420 412 554 286
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Via Ferrata / Klettersteig


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Seznamovac lezeck kurz


Rezervace na sle: 412 554 286
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Speologie - Cesta do nitra zem


Rezervace: +420 12 554 286
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Teambuildingov odpoledne
Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Vcedenn lezeck kurzy


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Cyklistick a p vlety s prvodcem (bky, snnice)


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Down Hill - sjezd na kole s profesionlem a jzda s trenrem


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731

Strana 10
esk vcarsko
245 770

Teambuildingov, nebo survival soute


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

kola lyovn a snowboardingu


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Jzda s malm psm speenm pro dti 2-5let


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Stelba z luku
Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Labsk kaon z hladiny Labe


Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Uml lezeck stna - Srbsk Kamenice


Umlou lezeckou stnu naleznete v Zelen hospod v Srbsk Kamenici.
Kontakt:Srbsk Kamenice 224 407 15 Srbsk Kamenice / info@info-srbska.cz / +420 412 555 210

Vyhldkov lety

Pravick brna - Jetichovice - meandry ky Kamenice - Kaon Labe - Dn


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Tis - stolov hory eskosaskho vcarska - Drany - kaon Labe z dra p


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Strana 11
esk vcarsko
Snnk - Ostrov - Bielatal - Knigstein - Bastei
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Kaonem Labe nad nejni bod esk republiky


esk vcarsko z dra perspektivy

:: Udlejte si radost a stanovte si termn pro vlet do mrak :::


Vyhldkov lety nad eskm vcarskem. Bhem letu uvidte neuviteln meandry ek, prolette se v
tsn blzkosti Pravick brny, vznesete se nad skalnmi msty a stolovmi horami, kterch je na obzoru
nespoet. Vechna msta, kter jste ji navtvili prochzkou Vm nyn pedstavme z vky. A nejen to!
Ojedinl let kaonem Labe a nsledn vzltnut nad bluditm ulic msta Dna v sob skrv nejedno
kouzlo. Nezapomete si vzt fotoapart! Snmky, kter podte budou zaruen patit mezi nejcennj.
Trasa letu me bt volena dle Vaich individulnch poadavk, nebo si mete vybrat nkterou z ne
uvedench doporuench tras:

TRASA 1. = Pravick brna - Jetichovice - meandry ky Kamenice - Kaon Labe - Dn


* celkem 60 minut letu
* v jednom letu max. 3 osoby
* cena pro 1-3 osoby 6.400,-k

TRASA 2. = Tis - stolov hory eskosaskho vcarska - Drany - kaon Labe


* celkem 45 minut letu
* v jednom letu max.3 osoby
* cena pro 1-3 osoby 4.800,-k

TRASA 3. = Snnk - Ostrov - Bielatal - Knigstein - Bastei


* celkem 30 minut letu
* v jednom letu max. 3 osoby
* cena pro 1-3 osoby 3.200,-k

TRASA 4. = kaonem Labe nad nejni bod esk republiky


* celkem 15 minut letu
* v jednom letu max. 3 osoby
* cena 1.600,-k

Podmnky
Vyhldkov let je uren vem vkovm skpuinm. Doporuun vk astnk je min. 6 let.
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Strana 12
esk vcarsko
Poznvac vlety a zjezdy s prvodcem

Na Pravickou brnu s prvodcem


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Pravick brna a soutsky eky Kamenice


Jeden z nejznmjch a nejkrsnjch okruh v Nrodnm parku esk vcarsko, kter byste si jist
nemli nechat ujt. Ze Henska se vydte na Pravickou brnu, nejvt prodn skaln most v Evrop, kde
navtvte mnoho vyhldek z vrchol skal, vletn zmeek Sokol hnzdo s restaurac a muzeem Nrodnho
parku esk vcarsko.
Dlka okruhu: cca 6 hodin - lehk nronost ternu. | as programu: dle domluvy
Doporuujeme s sebou: pevnou obuv, svainu, pit, obleen pro ppad det. | Doba potebn na tru je
znan ovlivnna potem cizch turist a pistavenmi pramicemi. | Cena zahrnuje: prvodce Rezervace:
+420 412 554 286
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Okruh - Soutsky eky Kamenice - jzda na lodikch


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Jetichovickmi skalami s prvodcem


Provedeme Vs kouzelnmi msty Jetichovickch skal v Nrodnm parku esk vcarsko. Dozvte se o
historii, souasnosti, fle, faun a ekologii celho regionu. Za poutavho vyprvn mstnho prvodce
navtvte kostel sv. Jana Nepomuckho v Jetichovicch, vystoupte na Mariinu vyhldku ,Vilemnu stnu s
ndhernm vhledem do irokho okol,, projdete skalnm zemm a na Tok, kde Vm rdi zajistme
obd i oberstven. Z Tokn Vs zavedeme zpt do Jetichovic. Cel program je mono uzpsobit Vaim
poadavkm.Dlka okruhu: cca 4 hodinny s vy nronost ternu. | as programu: dle domluvy
Doporuujeme s sebou: pevnou obuv, svainu, npoj, obleen do det. | Cena zahrnuje: prvodce
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Golf & Minigolf

Dvoudenn kurz golfu


Dvoudenn kurz golfu je optimlnm eenm, jak se nauit tto skvl he.Tento kurz je uren pro vechny
vkov kategorie.Vezmte Vae blzk, ptel nebo splupracovnky a vyrate na golf. Rezervace /
informace: +420 412 554 286
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Strana 13
esk vcarsko
Tdenn kurz golfu
Pipravili jsme pro Vs ojedinl ptidenn kurz golfu, kde se naute hrt golf. Nejen, e rozte sv
dovednosti, ale hlavn dodte potebnou vitalitu Vaemu zdrav. Krajina golfovho hit s ndhernmi
vhledy do okol, odkud uvidte na skaln masivy v dli, erstv vzduch a mnoho pohybu pi he samotn he
jsou jist velkmi lkadly, pro si zahrt tuto skvlou hru v tak kouzeln krajin, jakou je Nrodn park esk
vcarsko. Cena kurzu: 4700 K / osoba
Kontakt:Hensko 82, 407 17 Hensko / info@ceskosaske-svycarsko.cz / + 420 412 554 286 GSM: +420 731
245 770

Poznejte golf
Golf packet 1 Poznvac - Poznejte golf!
uren pro zjemce o seznmen se s golfem dvouhodinov program v jeho rmci astnci obdr zkladn
informace o golfu a pod dohledem cviitele si prakticky procvi zkladn golfov dery a zahraj si miniturnaj
na hiti.
Rezervace: 412 554 286
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Pro hre golfu


Ureno pro zjemce, kte mus vlastnit bu klubovou kartu nebo jsou leny golfov federace. Cenk:
Vkendov dny: 700 K / osoba / den. Vedn dny: 600 K / osoba / den
V cen zahrnuto: celodenn golfov hra, 100 ks mk na driving range
Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Minigolf - Dn Neboady
Minigolf - hotel Formule. V letnch mscch tak oteven venkovn bazn pstupn pro veejnost.
Kontakt:Hotel Formule, P 113, Dn 32, Dn - Neboady, / info@hotelformule.cz / + 420 412 548 445

Aktivity pro skupiny

Firemn golfov akce


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Firemn kolen & golf


Kontakt:info@ceskosaske-svycarsko.cz / +420 412 554 286

Strana 14
esk vcarsko
Koupn

Aqua Park Dn
Hala: 1 x 25 m, max. hloubka 2 m - skokansk stupn. Venkovn bazny: 1 x 50m, 2 x 25 m a dle
brouzdalit pro dtiV hale k dispozici: 2 tepl viv bazny, 1 studen, 3 tobogny, solrium, saunu,
spinning, odpoinek na lehtkch. Pmo v hale u baznu je monost oberstven. Upozornn: vstup do haly
povolen pouze v pilhavch plavkch (ne v bermudech). Je nutn vzt si s sebou desetikorunu pro uzamen
atny (bude navrcena) a 100,- K vratnou zlohu. Monost parkovn pmo ped halou.
Kontakt:Obloukov 1400, 405 01 Dn 1 / bazendc@dcrelax.cz / +420 412 704 211; + 420 412 704 212

Star Oleka
Rekrean kemp nedaleko Dna. Monost stanovn a ubytovn v rekreanch chatkch. Vykoupat se
mete v mstnm velkm rybnku, kde tak funguje pjovna lodiek. Monost oberstven v arelu.
Pstupnost: Autem z Dna smr esk Kamenice. V obci Huntov odbote na vlevo. Vzdlenost od
Srbsk Kamenice piblin 7 km.

Bazn - Jetichovice
pmo vedle hotelu Bellevue se nabz letn koupn v baznu o rozmrech 50x20 m.Vyuit baznu je
ureno nejen pro hosty hotelu, ale tak pro veejnost.
Vstupn: 20,- K
Kontakt:Jetichovice, Hotel Bellevue / +420 412 555 022

Prodn koupalit - Jetichovice


U hotelu Spobyt - Prodn koupalit v arelu kempu. Voda je erpna z potoka, voda je pomrn studen.
Kontakt:Jetichovice / +420 412 555 037

Prodn koupalit - Doubice


Prodn koupalit u hotelu JEF.

Koupalit v kempu U Ferdinanda - Srbsk Kamenice


K dispozici venkovn bazn, 3 kurty na volejbal, nohejbal a kopanou.
Kontakt:148 Srbsk Kamenice / 420 412 555 137, +420 604 989778

Strana 15
esk vcarsko
Hotel Maxiky - prodn bazn
Koupalit v arelu hotelu Maxiky v oblasti Tiskch stn a Dnskho Snnku. Monost parkovn ped
arelem a oberstven v restauraci. K dispozici je tak 1 tenisov kurt. Kontakt: Maxiky 1, Dn, Tel: +420
412 528 466 Vstupn: voln vstup
Kontakt:Maxiky 1, Dn, Tel: +420 412 528 466 / +420 412 528 466

Kyjov
Nabz se koupn ve velk, voln pstupn pehrad v krsnm prosted. Drobnm nedostatkem je pouze
bahnit dno s prudkm spdem. Monost oberstven v kiosku.

Prodn ndr - Srbsk Kamenice


Nachz se piblin 400 metr za obc Srbsk Kamenice smrem na Dn. Pjemn koupn na okraji
lesa. Monost parkovn.

Hotel Formule - Dn Neboady


Kontakt:Hotel Formule, P 113, Dn 32, Dn - Neboady, / info@hotelformule.cz / + 420 412 548 445

Jezdectv

Jezdeck klub - Vemily


Jezdeck arel v oblasti Nrodnho parku, kad msc jsou zde podny zvody. V arelu jsou ustjeny
kon, je zde rozlehl hala, upraven okol se dvma rybnky, cvin i zvodn kolbit, divck tribuna, co
je ideln i pro rodiny s dtmi. Monost oberstven ve stylov restauraci.
Kontakt:Vemily 110, 40716 Jetichovice, / vsemily.jizdarna@tiscali.cz / +420 412 555 353

RGM Jezdeck klub


Jezdeck klub najdete na hlavnm tahu z Dna do Beneova na Plounic.
Kontakt:eskolipsk 123, Dn 49, / +420 412 524 691

Parkur klub Dn - Ludvkovice


Do arelu se dostanete po hlavn silnici na eskou Kamenici, asi po 2 km z Dna je v prudkm kopci
odboka do Obce Ludvkovice. Arel najdete v druh sti obce.
Kontakt:Arel bvalho statku, Ludvkovice / +420 777 281 700; +420 777 841 971

Strana 16
esk vcarsko
Turistick Jzdrna - Jietn pod Jedlovou
Kontakt:Jietn pod Jedlovou / +420 412 379 639

ZOO

ZOO Dn - Pastsk stna


Zoo Dn byla zaloena v roce 1948 a pro veejnost otevena na jae roku 1949. Nachz se v krsnm a
klidnm prosted lesoparku na Pastsk stn a se svou dnen rozlohou 6 ha se ad k nejmenm zoo v
esk republice. Pesto chov pes 110 druh zvat, z toho u 15ti kriticky ohroench druh je zapojena do
Evropskch zchovnch program (EEP). Zoo Dn se zamuje na chov mn znmch a vysoce
ohroench druh zvat, kter se v ostatnch eskch zoo vyskytuj jen zdka.

Expozice: prodn vbh medvd grizzly, Pta dm, Jin a Severn Amerika, Indonsie, fauna
eskosaskho vcarska, kokovit elmy, hort kopytnci a mnoho jinch .
Kontakt:Pastsk stna, 405 02 Dn IV / info@zoodecin.cz / +420 412 531 164

Bowling, Kuelky, Tenis, Squash

Tenisov kurty - Dn
K dispozici 10 antukovch kurt.
Kontakt:ulice Prce 3, Dn 4 ( za hlavnm vlakovm ndram) / +420 412 523 340

Kuelna KOVOSTROJ Dn
K dispozici jsou dv drhy.
Kontakt:Ulice prce 21, 405 02 Dn 4 / +420 412 539 272

Sportovn arel eskho vcarska - Krsn Lpa


K dispozici 2 antukov tenisov kurty, tenisov kurt s umlm povrchem a cvin tenisov stna. Dle si
mete zahrt volejbal, beachvolejbal a minigolf. Pro dti zde naleznete prolzaky, houpaka a klouzaka.
Kontakt:Prask 27, 407 46 Krsn Lpa / +420 608 522 871

Sportcentrum Duna - Dn
Sportcentrum Duna - 2 x kurt na squash, 2 x bowlingov drha
Kontakt:S. legi 876/18, Dn / +420 412 530 250

Strana 17
esk vcarsko
Bowling Club Keice
Provozn doba: Pondl - ptek: 10:00 - 23:00, Sobota - nedle :10:00 - 24:00
Cenk: Drha na hodinu: po - t, ne 10:00 - 16:00 =160 K, 16:00 - 19:00 = 180 K, 19:00 - 24:00 = 220 K
p - so 10:00 - 16:00 = 180 K, 16:00 - 24:00 = 250 K; po - ne 24:00 - 02:00 = 300 K
Kontakt:Klicperova 209, 407 11 Dn 32 - Keice / + 420 412 548 508

Dn - Maxiky
1 x tenisov kurt u hotelu Maxiky v oblasti Tiskch stn a Dnskho Snnku. Monost parkovn ped
arelem a oberstven v restauraci. K dispozici je tak prodn koupalit
Kontakt:Maxiky 1, Dn / +420 412 528 466

Tenisov kurty - esk Kamenice


Tenisov kurty - tenisov klub
Kontakt:Dukelsk ulice, esk Kamenice / +420 412 582 967

Doln Poustevna - Sportovn hala


Vceelov sportovn hala - tenisov kurty
Kontakt:Tenisov kurty 407 82 Doln Poustevna / +420 413 397 231

Tenisov kurty - luknov


Kontakt:ikova ul., 407 77 luknov

Rybaen

Chovn rybnk - Star Oleka


Chovn rybnk, lov povolen pouze s rybskm lstkem. Vzdlenost od Srbsk Kamenice piblin 7 km.
Kontakt:steck ul. 23, Dn / +420 412 517 633

Lyovn

Lyask arel Jedlov - Jietn pod Jedlovou


Nabz 2 sjezdov trat dlouh 1 000 m, s pevenm 250 m - denn provoz podle snhovch podmnek.
Obtnost trat: modr a erven. V blzkosti hotel Slovan - v doln stanici vleku mete vyut jeho sluby.
Bkaum se zde nabzej trasy v romantickm prosted.
Kontakt:407 56 Jietn pod Jedlovou / info@jedlova.cz / +420 413 379 207

Strana 18
esk vcarsko
Sport

Tovrna - dm volnho asu - Krsn Lpa - esk vcarsko


SAUNA - T - P 18:00 - 22:00 Cena: 70 K/hod., permanentka 700 K (10 + 1 hod.)
* Pi obsazen min. tymi osobami. Jinak tak individuln na objednvku (412 331 262). FITNESS - PO -
NE 14:00 - 22:00; ST 06:00 - 08:00
Cena: 50 K/hod., permanentka 500 K (10 + 3 hod.)
RESTAURACE PO - NE 12:00 - 22:00 Tel: 412 331 262
Kontakt:Prask 506/6, Krsn Lpa / 412 331 262

Vlet na Pravickou brnu

Dleit adresy - Taxi

Astra taxi
Adresa: Dn
Telefon: +420 412 512 222

Radio taxi
Adresa: Dn
Telefon: +420 412 510 510
NON - STOP

Taxi Tomk
Adresa: Hensko 112
Telefon: +420 412 554 109; +420 602 151 516

Taxi Touek
Adresa: Hensko 121
Telefon: +420 412 554 159

Dleit adresy - Policie

Strana 19
esk vcarsko
Police Dn
Adresa: Katanova ul.2, Dn
Telefon: +420 412 500 111

Police Jetichovice
Adresa: Jetichovice 46
Telefon: +420 412 555 017

Dleit adresy - Informan centrum

Dn - Mstsk informan stedisko


Adresa: Prokopa Holho 808/8, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 540 014
Email: dezka@space.cz
: www.dezka.cz
Provozn doba: po - p: 9:00 - 17:00

Hensko - Informan centrum eskho vcarska


Adresa: Hensko 82, 407 17 Hensko
Telefon: + 420 412 554 286 GSM: +420 731 245 770
Email: info@ceskosaske-svycarsko.cz
: www.ceskosaske-svycarsko.cz
Provozn doba: duben - jen od 9:00 - 18:00; listopad - bezen od 9:00 - 17:00

Hensko - Informan centrum eskho vcarska


Adresa: Hensko 71, 407 17
Telefon: +420 412 554 286 GSM: +420 731 245 770
Email: hrensko@ceskosaske-svycarsko.cz
: www.ceskosaske-svycarsko.cz
Provozn doba:
duben - jen: Pondl - nedle od 09:00 - 18:00
Listopad - bezen: Pondl - nedle od 09:00 - 17:00

Strana 20
esk vcarsko
Informan stedisko Nrodnho parku esk vcarsko
Adresa: Lesn sprva Nrodnho parku esk vcarsko
Jetichovice 91
407 16 Jetichovice
Telefon: +420 412 555 016 / 20
Email: jetrichovice@ceskosaske-svycarsko.cz
: www.ceskosaske-svycarsko.cz
Provozn doba:
09:00 - 13:30 ... 14:00 - 18:00
od 1.9. do 31.10. pondlky zaveno!

Informan stedisko Nrodnho parku esk vcarsko - Saula


Adresa: Saula 284
Doln Chibsk
407 44 Doln Chibsk
Telefon: +420 412 384 031
Email: tokan@ceskesvycarsko.cz
: www.ceskosaske-svycarsko.cz
Provozn doba:
09:00 - 13:30 ... 14:00 - 18:00
od 1.9. do 31.10. oteveno jen vkendy

Mezn louka - Informan centrum eskho vcarska


Adresa: Mezn 71
40717
Telefon: +420 412 513 537
Email: meznalouka@ceskosaske-svycarsko.cz
: www.ceskosaske-svycarsko.cz
Provozn doba:
09:00 - 12:30 ... 14:00 - 18:00
1.11.2009 - 31.3.2010 zaveno!

Pravick brna - Informan centrum eskho vcarska

Strana 21
esk vcarsko
Adresa: Hensko 82, 407 17
Telefon: +420 412 554 033
Email: pravcickabrana@ceskosaske-svycarsko.cz
: www.ceskosaske-svycarsko.cz
Provozn doba:
duben - jen: 10:00 - 12:00, 12:30 - 15:00, 15:30 - 18:00
listopad - bezen: 10:00 - 16:00

Srbsk Kamenice - Informan centrum


Adresa: Srbsk Kamenice 224
407 15 Srbsk Kamenice
Telefon: +420 412 555 210
Email: info@info-srbska.cz

Dleit adresy - Nemocnice

Nemocnice Dn
Adresa: U nemocnice 605/1, Dn
Telefon: +420 412 705 111

Dleit adresy - Odtahov sluba

H & N odtahov sluba


Adresa: Dobkovice 127,Dn
Telefon: +420 412 543 004

Odtahov sluba ma
Adresa: U Rybnka 20, Dn
Telefon: +420 412 542 385; +420 602 445 420

Odtahov sluba ma
Adresa: U Rybnka 20, Dn
Telefon: +420 412 542 385, +420 602 445 420

Strana 22
esk vcarsko
Dleit adresy - Bankomat

esk Spoitelna
Adresa: Husovo nmst, Dn, venkovn bankomat
Telefon: +420 412 530 586

SOB
Adresa: Zbrojnick ul., Dn 4,
Telefon: +420 412 709 711

Komern banka
Adresa: Zbrojnick ul., Dn 4, bankomat uvnit
Telefon: +420 412 709 711

Komern banka
Adresa: Masaryk. nm., Dn tel. bankomat uvnit
Telefon: +420 412 504 111

Dleit adresy - Ostatn

Fotograf - Vclav Sojka


Telefon: +420 737 276 858
Email: vac.sojka@seznam.cz
: http://www.vaclavsojka.cz

Dleit adresy - Autoservisy & autoopravny

AUTO Konar
Adresa: Rusk 1112/6, Dn - Podmokly
Telefon: +420 412 535 906

Auto-Lano

Strana 23
esk vcarsko
Adresa: Na Skivance 150/1, Dn - Podmokly
Telefon: +420 412 532 607

AUTOPRIMA
Adresa: 17. listopadu 989/12, Dn I
Telefon: +420 412 512 627

Autoservis H & N
Adresa: Dn - Dobkovice 127
Telefon: +420 412 543 004

Autoservis Vvra
Adresa: Kunratice 11
Telefon: +420 412 582 424

Holeek - Phoda
Adresa: Kosmonaut 187, Dn - Beziny
Telefon: +420 412 524 624

Dleit adresy - Servis & pjovny jzdnch kol

Cyklocentrum KUR sport


Adresa: zimn stadin, 405 01 Dn I
Telefon: +420 412 518 897
Email: obchod@kursport.cz
: www.kursport.cz
Provozn doba: Po - P: 9:00 - 18:00, So: 9:00 - 12:00

Dleit adresy - Lkrny

Lkarna Alpha
Adresa: Masarykovo nm. 81, 405 01 Dn

Strana 24
esk vcarsko
Telefon: +420 412 510 634

Lkarna Damona
Adresa: Bezruova 790/5, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 532 246

Lkarna poliklinika
Adresa: U Plovrny 1190, 405 01 Dn I
Telefon: +420 412 502 176

Lkarna U divadla
Adresa: Teplick 72, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 531 298

Lkarna U slunce
Adresa: Thomayerova 8, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 532 186

Dleit adresy - Veterini

Bednarski a Bednarska
Adresa: Puchmayerova 299/2, Dn
Telefon: +420 412 532 364

Hanzl Antonn
Adresa: Litomick 126/12, Dn - Star msto
Telefon: +420 412 517 710

Hanzlk a Keek
Adresa: U obory 262/2, Dn - Chrochvice
Telefon: +420 412 540 898

Strana 25
esk vcarsko
Dleit adresy - Spoleensk podniky

Bar Palermo
Adresa: U Plovrny 45/5, Dn I
Telefon: +420 412 520 011
Provozn doba: Pondl - tvrtek, nedle: 11:00 - 23:00, Ptek - sobota: 11:00 - 05:00

ajovna Ve vlnch
Adresa: Hudekova 664/1, 405 02 Dn
Telefon: +420 607 786 121
Email: info@artczech.com
: www.artczech.com
Provozn doba: Pondl - tvrtek od 10:00 - 21:00, Ptek - Sobota od 10:00 -23:00

Disco club Arna


Adresa: eleznick 1540/15, 405 02 Dn VI,
Telefon: +420 412 539 303
Email: arena.club@seznam.cz
: www.arenaclub.net
Provozn doba: Sobota 21:00 - 05:00

Fabrika Doubice
Adresa: Doubice 174, 407 46 Krsn Lpa
Telefon: +420 736 536 773
Email: fabrika@doubice.cz
: www.doubice.cz/fabrika

Hudebn klub Beseda


Adresa: Tlocvin 10, Dn X - Bl
Telefon: +420 412 540 423
Email: info@besedaclub.cz
: www.besedaclub.cz

Strana 26
esk vcarsko
Hudebn klub
Otevrac doba: Ptek - sobota: 21:00 - 06:00

Modr ajovna
Adresa: Podmokelsk 18, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 517 708
Email: modracajovna@seznam.cz

Parolo
Adresa: Tyrova 347/30, 405 01 Dn 1
Telefon: +420 412 511 053, +420 777 164 465,
Email: info@parolod.cz
: www.parolod.cz
Hudebn klub kuner: 19:00 - 04:00
Pizzerie: 11:00 - 22:00

S-Centrum
Adresa: S-centrum
steck 10
405 02 Dn V-Rozblesy
Telefon: +420 412 823 823
Email: info@s-centrum.com
: http://www.s-centrum.com/
Bowling, squash, wellness, fitness a jet vce Vm nabz nov club v Dn zvan S-Centrum u
velkoobchodu TESCO.

Slavia Club - Restaurant


Adresa: Polab 7, Dn III
Telefon: +420 412 518 586

Spoleensk dm Stelnice
Adresa: Labsk ulice, 405 02 Dn I

Strana 27
esk vcarsko
Telefon: +420 412 518 834
: http://strelnice.kubo.cz/

Dleit adresy - Divadla a kina

Kino Snnk
Adresa: Podmokelsk 24, 405 02 Dn IV
Telefon: +420 412 531 431, +420 412 531 196
Email: kino@kass.cz
: www.kass.cz

Mstsk divadlo Dn
Adresa: Teplick 75, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 530 630
Email: divadlo@divadlodecin.cz
: www.divadlodecin.cz

Dleit adresy - Muzea a galerie

Galerie Hefaistos
Adresa: Teplick 59/49, Dn IV
Telefon: +420 412 531 672

Oblastn muzeum v Dn
Adresa: sl. mldee 1/31, 405 02 Dn IV
Telefon: +420 412 531 549
Email: muzeum.dc@space.cz

Tao Galerie
Adresa: Tea, art, orient
Tda s. Mldee 49/331, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 607 786 121
Email: info@artczech.com

Strana 28
esk vcarsko
: www.artczech.com
Provozn doba: Po - p 10:00 - 17:00; so: 10:00 - 13:00

Dleit adresy - Firmy

Aqua Park Dn
Adresa: Obloukov 1400, 405 01 Dn 1
Telefon: +420 412 704 211; + 420 412 704 212
Email: bazendc@dcrelax.cz
: www.dcrelax.cz
Provozn doba: po: 13.00 - 21.00, t - p: 8.00 - 21.00, so: 10.00 - 21.00, ne: 10.00 - 20.00

Vstupn: po - p celodenn - dosp. 120,- K, dti 90,- K, 3hodinov - dosp. 70,- K, dti 60,- K vkendov
celodenn - dosp. 150,- K, dti 100,- K; 3hodinov vkendov dosp. 80,- K, dti 70,- K, 1,5hodinov
vkendov dosp. 60,- K, dti 50,- K

Vstupn:
po - p celodenn - dosp. 120,- K, dti 90,- K, 3hodinov - dosp. 70,- K, dti 60,- K vkendov celodenn -
dosp. 150,- K, dti 100,- K; 3hodinov vkendov dosp. 80,- K, dti 70,- K, 1,5hodinov vkendov dosp.
60,- K, dti 50,- K

Bazn - hotel Bellevue


Adresa: Jetichovice, Hotel Bellevue
Telefon: +420 412 555 022
Vstupn: 20,- K

Bowling Club Keice


Adresa: Klicperova 209, 407 11 Dn 32 - Keice
Telefon: + 420 412 548 508
Provozn doba: Po - p 10:00 - 23:00, so- ne 10:00 - 24:00

Cenk: Drha za hodinu


po-t,ne 10:00-16:00 = 160 K, 16:00-19:00 = 180 K,19:00 - 24:00 = 220 K

Strana 29
esk vcarsko
p-so 10:00-16:00=180 K, 16:00-24:00= 250 K, po-ne 24:00-02:00 = 300 K

esk rybsk svaz


Adresa: steck ul. 23, Dn
Telefon: +420 412 517 633

Hotel Formule - Dn Neboady


Adresa: Hotel Formule, P 113, Dn 32, Dn - Neboady,
Telefon: + 420 412 548 445
Email: info@hotelformule.cz
: www.hotelformule.cz

Hotel Maxiky
Adresa: Maxiky 1, Dn
Telefon: +420 412 528 466
Provozn doba: voln pstupn

Jezdeck klub
Adresa: Vemily 110, 40716 Jetichovice,
Telefon: +420 412 555 353
Email: vsemily.jizdarna@tiscali.cz
: www.jizdarna-vsemily.cz

Koupalit v kempu U Ferdinanda


Adresa: 148 Srbsk Kamenice
Telefon: 420 412 555 137, +420 604 989778
: intercamp@email.cz

Kuelna KOVOSTROJ Dn
Adresa: Ulice prce 21, 405 02 Dn 4
Telefon: +420 412 539 272
Provozn doba: dle domluvy

Strana 30
esk vcarsko
Cenk: 280,- K / hodina / ob drhy

Parkur klub Dn- Ludvkovice


Adresa: Arel bvalho statku, Ludvkovice
Telefon: +420 777 281 700; +420 777 841 971

Prodn koupalit
Adresa: Jetichovice
Telefon: +420 412 555 037

Rezervan centrum eskho vcarska


Telefon: +420 412 554 286
Email: info@ceskosaske-svycarsko.cz
: http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/index.html

RGM Jezdeck klub


Adresa: eskolipsk 123, Dn 49,
Telefon: +420 412 524 691

Sportcentrum Duna
Adresa: S. legi 876/18, Dn
Telefon: +420 412 530 250
Provozn doba: Po-t 11:00 - 22:00, p-ne 10:00 - 22:00

Tenisov kurty - Dn
Adresa: ulice Prce 3, Dn 4 ( za hlavnm vlakovm ndram)
Telefon: +420 412 523 340
Provozn doba:
venkovn dvorce : po domluv, Cena 150 K/hod
hala: 8:00 - 16:00 + 22:00 - 23:00 = 250K/hod; 16:00 - 22:00 = 300K/hod
venkovn dvorce 150 K/hod

Strana 31
esk vcarsko
Tovrna
Adresa: Prask 506/6, Krsn Lpa
Telefon: 412 331 262

Zimn stadion
Adresa: Obloukov ulice, Dn
Provozn doba:
tvrtek 17:00 - 18:30, sobota 18:00 - 20:00
Vstupn: dospel 20,-K, dti 10,-K

ZOO Dn - Pastsk stna


Adresa: Pastsk stna, 405 02 Dn IV
Telefon: +420 412 531 164
Email: info@zoodecin.cz
: www.zoodecin.cz
Provozn doba:
bezen - duben: 8.00 - 18.00 hod., kvten - srpen: 8.00 - 19.00 hod.
z - jen: 8.00 - 18.00 hod., listopad - nor: 8.00 - 16.00 hod.

Vstupn:
dospl dti do 15ti let
bezen - jen: 60,- K 40,- K
listopad - nor 45,- K 20,- K

slevy: dritel prkazu ZTP maj slevu 50%, skupiny nad 10 osob maj slevu 20%

Dleit adresy - Ubytovn

Camp "U Koupalit"


Adresa: 407 16, Jetichovice
Telefon: +420 412 555 037

Camp Mezn Louka

Strana 32
esk vcarsko
Adresa: Mezn Louka 37
Telefon: +420 412 554 084
Sezna: 1.4.- 31.10.

Intercamp "U Ferdinanda"


Adresa: 407 15, Srbsk Kamenice 154
Telefon: + 420 412 555 137
Email: intercamp@email.cz

INTERCAMP Vysok Lpa


Adresa: 407 16,Vysok Lpa 1
Telefon: +420 412 555 049
Sezna: 1.4.- 31.10.

Jzda na koni - Reinhardtsdorf-Schoena


Adresa:
Telefon: +49 35028 80959
: www.pferdehof-frank-fischer.de

Muzeum - Bad Schandau


Adresa: Badallee 10 , 01814 Bad Schandau
Telefon: 03 50 22 / 4 21 73
: www.bad-schandau.de
Otevrac doba: kvten-jen: t, t, p 14:00-17:00, sobota 09:30-12:30, listopad-duben: t 10:00-13:00 a
14:00-17:00, t prohldky 16:00 - 17:00,
Vstupn: 1,50 Eur za osobu, 2,75 rodinn vstupn

Penzion Kinice
Adresa: Krsn buk 59
407 46 Krsn Lpa

Penzion Na blidle

Strana 33
esk vcarsko
Adresa: Krsn buk 1
407 46 Krsn Lpa

Strana 34
Sask vcarsko

Nrodn park Sask vcarsko navazuje na sv jin stran podl sttnhranice s eskou republikou na
nrodn park esk vcarsko. Region Saskhovcarska je povaovn za prvn oblast v Evrop, kde zaal
fungovatturistick prmysl. Dky dlouhodob tradici cestovnho ruchu v kraji,mete oekvat kvalitn servis.
K dispozici je velk mnostv kvalitnchhotel a penzin vyho standardu. Nejvtmi lkadly tohoto
regionu jsouturistick trasy rznch obtnost vedouc krajinou skalnch mst,stolovch hor, soutsek,
hlubokch rokl a strn.

Hrady a zmky

Strana 35
Sask vcarsko
Zmek Weesenstein

Pevnost Koenigstein
Jedinen svdk umn staveb pevnost v Evrop, 40m vysok zdi na stolov hoe uprosted ndhern
oblasti Saskho vcarska. Prvn zmnky o Koenigsteinu jsou z r. 1241, tehdy existoval na skaln rovince
stedovk hrad, kter patil k eskmu krlovstv. Potkem 15.stol. pevzal stavbu do svch rukou Wettiner
(sask pansk rod), celestnt mnichov zaloili r. 1516 klter Chvly zzraku Marie. 1563-1569 byla
vyhloubena studna hlubok 152,5m. Roku 1589 zde nechal kurfit Christian I. zemskou pevnost, od t doby
byla pevnost stle upravovna, aby se do n nemohl dostat dn neptel.
Otevrac doba: Duben - z - denn 09:00 - 20:00, jen 09:00 - 18:00, listopad-bezen denn 09:00 - 17:00,
24.12. - zaveno, 31.12. - pevnost do 15:30
Vstupn: dospl 5 EUR, 3 EUR (dti do 16 let, studenti, postien, nezamstnan (mus se prokzat)) Dti do
6let neplat, Dosp. 5 EUR, zlevnn - Rodinn vstupn (rodie a jejich vlast dti do 16 let) 12 EUR

Hrad Stolpen
Stedovk hrad Stolpen pat mezi nejkrsnj hrady Nmecka. Hrad je vidt u z dlky dky markantnm
vm. Jmno hradu bylo odvozeno od slovanskho nzvu pro sloup (sloupn - msto se sloupy), tmito
sloupy jsou mylen vulkanick vyveliny. V pskovcovch klenbch, v pvodnch sklepench se nachz od
r.2000 expozice, kter nvtvnky seznamuje se sklskou tradic, kter se ve zdejm okol uvala.
Provozn doba: Denn: duben-jen 9 - 18 hodin (posledn vstup v 17:30)
Denn: Listopad-bezen 10 - 16 hodin (s ohledem na poas)
Vstupn: Dospl 3 , dti (7-16 let) 2 , dti do 7 let zdarma, Skupina dosplch 30 , skupina kolk 15
Veern prohldka: (mimo otev.dobu) od 170

Hrad Hohnstein
Na hrad se nachz prodovdeck a historick muzeem. Stedovk hrad s vyhldkovou v, zahradou,
muzeem a hradnm sklepenm stoj na skle nad malm mstekem stejnho jmna. Ubytovn uvnit hradu
by bylo jist nezapomenutelnm zitkem!Neobvykl prohldka hradu - nvtvnci dostanou sluchtka na
ui, pomoc nahrvky projdou hrad sami a dovd se veker informace!

Prodn pamtky

Schrammsteine

Strana 36
Sask vcarsko
Schrammsteine - pskovcov blok vchodn od Bad Schadau, vhodn msto k horolezectv, jejich nzev
"rmov kameny" vznikl od horolezc, kte zde pily ke zrann (rmm). Lokalita: Bad Schandau

Pfaffenstein
Jeden z nejzajmavjch kopc Saskho vcarska Na zpadnm pat je plkruhov opevnn, kter mlo
osadu chrnit v dob bronzov. Na jin stran stoj Barbarine, thl skaln jehla, kter je povaovna za
znak Pfaffensteinu, po derech nkolika blesk, byla nkolikrt opravovna a tud do budoucna
znepstupnna horolezcm. Pro turistick ruch byla v polovin 19.stolet postavena letn restaurace, kter je
hostm pstupn i dnes.

Rozhledny a vyhldky

Rozhledna Weifberg
Od roku 2000 se vesnika chlub novou turistickou atrakc - devnou rozhlednou Weifsberg, ke kter
dorazte pky za cca 20 minut od turistickho informanho centra v Hinterhermsdorfu. Rozhledna nabz
ndhern vhled do Saskho vcarska i esk republiky

Grosser Winterberg
Hotel a restaurace "Velk zimn kopec" je nejve postavenou usedlost v Saskm vcarsku, kousek nad
Schmilkou. Hotel se nachz v zn NP, co znemouje pstup dopravnm prostedkm, ale hostm je
zajitn "dopravn servis" od parkovit ve Schmilce. Z vrcholu kopce je ndhern vhled, pi jasnm poas
dohldnete a k Dranm! Pro romantiky bude jist zitkem zpad slunce nad Schrammstein.

Ledov domek
je dnes vyuvn NP, kde je nvtvnkm ukazovn prbh ronch obdob, geologie, fauny a flory. Kamera
nabz vhled na nrodn park eskosask vcarsko. Lokalita: Schmilka. Otevrac doba: Duben,jen:
denn od 10 do 16 hodin; kvten - z: denn od 10 do 17 hodin

Lilienstein
Mohutn stolov hora bv navtvovan hlavn kvli ndhernmu vhledu. Dve zde stval hrad, dnes u
prochzme jen kolem zbytk pvodnho hradu.

Strana 37
Sask vcarsko
Pstupnost: Od hraninho pechodu Hensko / Schmilka pojedete po silnici . 172 smr Bad Schandau,
projedete obc Bad Schandau, na konci obce nenajedete na most smr Pirna, ale zstanete na pravm behu
eky Labe, na silnici .161. Po cca 300m odbote vpravo smr Wendischfaehre, po silnici 161, po dalch
300m ve Wendischfaehre odbote vpravo na kruhovm objezdu smr Plan. Pojedete dalch 2,2 km a v
Porschdorfu odbote vlevo na silnici .163, hl.silnice smr Waltersdorf.....zde u budou smrovky na
Ebenheit a dl k Liliensteinu

Technick pamtky a umleck dlny

Bastei
Jedna z dominant Saskho vcarska: skaln most z pskovce, kter byl oznaen jako technick pamtka, je
dlouh 76 m. Most spojuje Bastei a skaln hrad Neurathen. Pi pechzen mostu budete mt ndhern vhled
do okol (Lilienstein, Paffenstein, Koenigstein,....a do Dran).

Neumannv mln
Lokalita: Hinterhermsdorf
Otevrac doba: monost nvtvy kvten - jen denn od 10:00 - 18:00

Umleck dlna - run prce se devem


Rodinn vroba, jedinen v Nmecku pochzejc z Krunch hor, vrobky vyv do celho svta, je mon
zavtat mezi pracovnky do dlny a pozorovat jejich dlo (loskci, vnon pyramidy, frantci, hrac dzy...).

Romantick msta

Amselsee (Kos jezero)


Jezero uvidte cestou k Bastei, kousek od stedu Niederrathenu, je asi 500m dlouh, vzniklo r.1934 stavbou
zdi, kter mla pehradit "Zelen potok", dve se vyuvalo jako zdroj ledu, poslze tak k chovu ryb.
Prochzka kolem jezera zabere zhruba 20 minut. Od 60.tch let je turistm nabzeno jezero peplout v
lodice, obzvl romantick jsou veern projky! V zim se na jezee brusl.

Kirnitzschtal - Jzda na pramikch

Strana 38
Sask vcarsko
Ji od 16.stol bylo po Kinici stahovno devo, stny, kter byly poteba pro tuto prci vystavt, byly vyuit
pro pozdj jzdy pramikama. Pes 120 let provozu je jzda pramikou spojena s turistickou trou. Jzda
trv zhruba 3 hodiny.
Otevrac doba: velikonoce - jen: denn 9 - 16 hodin, vkendy do 17 hodin
Jzdn: zpten 9 EUR, dti 2 EUR, jednoduch jzdenka 4,50 EUR, dti 1 EUR

Muzea a galerie

Dm Nrodnho parku Sask vcarsko


Nenechte si ujt nvtvu informanho centra ochrany prody, Dm NP S. Na vstav o prod, kultue
Vm budou pedstaveny projekty, akce a zvltnosti regionu NP S. Zaijte pjemnou atmosfru domu,
rznorod vstavy a nesetn aktivity informanho centra. Uvolnte se bhem multivizueln show nebo v
kavrn & restauraci. Mezi sluby tohoto centra pat prvodcovstv po kraji.

Bad Schandau - muzeum


zaloeno roku 1940. Poznatky z minulosti a ptomnosti vm vysvtl prbh vvoje msta a okol.
Vlastivdn muzeum - poskytuje informace o vzniku Saskho vcarska, jeho ivoinm a rostlinnm svt.

Muzeum Hinterhermsdorf
Vstava NP
Pro rodiny s dtmi doporuujeme naunou prochzku po okol Hinterhermsdorfu, m 4 okruhy podle tmat
(ron obdob a jeho zvltnosti, zajmav objekty, stopy po blesku a bouce, pe o les,...).
Pstupn celoron, na trasch jsou cedulky a k jednotlivch stanovitm najdete podrobn instukce, popisky
a informace v pruce, kter je k dostn v informanch stediscch NP nebo v IC v Hinterhermsdorfu.

Architektonick pamtky

Johanniskirche
historick pamtka nachzejc se v srdci Bad Schandau. Kostel sv. Jana je z roku 1705 a v trobch skrv
kazatelnu vytesanou z jednoho kusu pskovce
Svat me: nedle 10.15

Strana 39
Sask vcarsko
Atrakce

Sask Semmeringbahn
8x denn vyjd z Bad Schandau drha Saechsische Semmeringbahn, provozovan u od roku 1898.
Projd romantickm dolm Seibnitztal do Sebnitz a pokrauje a do Neustadt. Za necelou plhodinu
projede 7 tunely, z nich nejdel m 377 metr, a pejede 27 most.

Toskana - Therme
Po povodnch v roce 2004 byly znovu oteveny termln lzn na behu Labe s fascinujcm konceptem
"ponoit se do jinho svta". V arelu se nachz nkolik bazn, ve kterch excelentn zvuky pod vodou
zvou k meditativnmu koupn. Termln voda obsahujc sl v tomto baznu dovoluje beztn vznen a
snn pomoc techniky "Liquid Sound", barev, svtla a tn a vn - takto popsanmu baznu by se dalo ci
"vodou naplnn koncertn sl".

Voln stojc elektrick vtah


Postaven v roce 1904 hotelirem Rudolfem Sendigem dosahujc vky 50m. Od roku 1954 vedena jako
technick pamtka. Pan Sendig si tmto dal za kol, usnadnit pstup vilovho msteka v Ostrau. Jako
zajmavost: r.1997 byl vtah zanesen do Guinessovy knihy rekord jako "nejvt svka svta".

Vletn restaurace "Ve star zbrojnici"


Po tm 30 letech byla nov otevena historick restuarace "Ve star zbrojnici". Dosud zde bylo hostm
umonno pouze posezen na erstvm vzduchu. Rekonstrukc byl zachovn pvodn vzhled hostince,
veker zazen bylo zachovno, jen chybjc a znien kusy byly nahrazen novmi.

Projka tramvaj v Kirnitzschskm dol


Romantickm dolm potoka Kirnitzsch se mete svzt elektrickou drhou "Kirnitzschtalbahn" z roku 1848,
kter nabz 8 km ndhern podvan. Dnes pohnn z velk sti slunen energi. Kon u vletnch
hospdek u vodopdu Lichtenhainer Wasserfall.

Ostrau

Strana 40
Sask vcarsko
Vilov kolonie Ostrau - le vysoko nad ekou Labe a skt ndhern vhled na okol. Dostat se nahoru
vtahem je velmi pohodln.Devn vily nechal roku 1903 postavit prv hotelir Sendig podle vcarskho
stylu. Lokalita: Bad Schandau

Adrenalinov a sportovn aktivity

Horolezeck kola - Koenigstein


Horolezeck kola - Koenigstein
Kurzy pro zatenky i pokroil, try pln zitk, sestupy do jeskyn
Kontakt:Kletterschule - Knigstein Annett Rlke, Ebenheit 4 01824 Knigstein /
info@kletterschule-lilienstein.de / +49 35022 40011

"Horolezeck zahrada"
"Horolezeck zahrada" pmo na promend u eky Labe
Kontakt:Schandauer Str. 17-19, 01824 Koenigstein / +49 35022 50704

Kirnitzschtal - horolezectv
Kontakt:Kirnitzschtal - horolezectv / info@klettern-sachsen.de / +49 35971 56907

Horolezectv - kurzy
Organizovan kurzy lezen pro zatenky i pokroil
Kontakt:+49 35022 43253

Koupn

Koupalit Hohnstein
Bazn pro neplavce se skluzavkou, bazn pro plavce, brouzdalit pro dti, vodopd, vodn proudy,...louka,
pl s lehtky, oberstven.
Otevrac doba: Kvten - z: denn 10 - 18 hodin
Bhem letnch przdnin (ervenec, srpen) denn 10- 19 hodin
Kontakt:Am Stadtbad 1, 01848 Hohnstein / +49 35975 81287

Koupalit Hohnstein / Rathewalde


Bazn s tobognem, dtsk baznek s vodn houbou,...louka, pl s lehtky, dtsk hit, oberstven
Otevrac doba: Kvten - z: denn 10 - 18 hodin. Bhem letnch przdnin (ervenec, srpen) denn 10- 19

Strana 41
Sask vcarsko
hodin
Kontakt:Schulweg 4, 01848 Hohnstein / +49 35975 80994

Jezdectv

Hinterherrmsdorf - stj s komi


Monost jzdy na koni, jzdy drokou cca 2,5 hodiny pro skupinu a 8 lid
Kontakt:Herr Eschenbach, Weifbergstr. 4 01855 Hinterhermsdorf / +49 35974 502 44

Reinhardtsdorf-Schoena
Chov kon, jzdy na koni, jzdy drokou
Kontakt: / +49 35028 80959

Dleit adresy - Informan centrum

Bad Schandau - Haus des Gastes


Adresa: Markt 12
01814 Bad Schandau
Telefon: +49 35022 90030
Email: info@bad-schandau.de
: www.bad-schandau.de
Provozn doba: po - p 9-18 hodin, so - ne 9-13 hodin

Hinterhermsdorf - Haus des Gastes


Adresa: Haus des Gastes, Weifbergstrae 1,
Hinterhermsdorf
Telefon: (035974) 5210 / 5211

Hohnstein - Informan centrum


Adresa: Rathausstr. 9 01848 Hohnstein
Telefon: +49 35975 19433
: www.hohnstein.de www.nfh.de

Strana 42
Sask vcarsko
Infocentrum Schoena
Adresa: Fremdenverkehrsamt
Waldbadstrae 52 d/e
01814 Reinhardtsdorf-Schna
Telefon: +49 3 50 28
Email: info@reinhardtsdorf-schoena.de
: www.reinhardtsdorf-schoena.de

Knigstein - Haus des Gastes


Adresa: Haus des Gastes Knigstein
Tourist-Information D-01824 Knigstein, Schreiberberg 2
Telefon: +49 35021 68261
: http://www.koenigstein-sachsen.de/

Kurort Rathen - Informan centrum


Adresa: Touristinformation im Haus des Gastes
Fuellhoelzelweg 1 01824 Kurort Rathen
Telefon: +49 35024 70422
Email: Gaesteamt.rathen@t-online.de
: www.kurort.rathen.de
Otev.doba:Po,st,t: 10:00- 12:00, 13:00-15:00, t: 10:00-12:00, 13:00-18:00, P: 10:00- 14:00

Pevnost Knigstein
Adresa: Knigstein
Telefon: +49 35021 64607
Email: info@festung-koenigstein.de
: www.festung-koenigstein.de
Provozn doba:
Duben - z: denn 09:00 - 20:00, jen: 09:00 - 18:00,
listopad - bezen: denn 09:00 - 17:00, 24.12. - zaveno, 31.12. - pevnost do 15:30

Tourismusverband fr Schsische Schweiz

Strana 43
Sask vcarsko
Adresa: Am Bahnhof 6, 01814 Bad Schandau, Nmecko
Telefon: +49 (0) 35022 4950
Email: sae-schweiz@imedia.de
: www.saechsische-schweiz.de

Dleit adresy - Muzea a galerie

Dm Nrodnho parku Sask vcarsko


Adresa: Dresdner Str. 2 B 01814 Bad Schandau
Telefon: +49 350 22
Email: nationalparkhaus@lanu.smul.sachsen.de
: www.lanu.smul.sachsen.de
Provozn doba: Duben - jen: denn 9 - 18 hodin Listopad - bezen: denn krom pondl 9 - 17 hodin
Vstupn : dosp. 4 EUR, zlevnn 3 EUR, rodinn vstupenka 7,50EUR Dti (kola) 1 EUR, 2 EUR (dozor)

Umleck dlna - run prce se devem


Adresa: Hauptstr. 120 a 167
01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf
Telefon: +49 35973 62490
Email: contact@ratags.de
: www.ratags.de

Dleit adresy - Firmy

"Horolezeck zahrada"
Adresa: Schandauer Str. 17-19, 01824 Koenigstein
Telefon: +49 35022 50704
: www.kanu-aktiv-tours.de

Adventure Service Langer


Telefon: +49 35022 43253
: www.adventureservice.de
Kurzy lezen

Strana 44
Sask vcarsko
Hinterherrmsdorf - stj s komi
Adresa: Herr Eschenbach, Weifbergstr. 4
01855 Hinterhermsdorf
Telefon: +49 35974 502 44
: www.pferdehof-eschenbach.de

Horolezeck kola - Koenigstein


Adresa: Kletterschule - Knigstein
Annett Rlke, Ebenheit 4
01824 Knigstein
Telefon: +49 35022 40011
Email: info@kletterschule-lilienstein.de
: www.kletterschule-lilienstein.de

Kirnitzschtal - horolezectv
Adresa: Kirnitzschtal - horolezectv
Telefon: +49 35971 56907
Email: info@klettern-sachsen.de
: www.klettern-sachsen.de

Koupalit Hohnstein
Adresa: Am Stadtbad 1, 01848 Hohnstein
Telefon: +49 35975 81287
Otevrac doba: Kvten - z: denn 10 - 18 hodin; Bhem letnch przdnin (ervenec, srpen) denn 10- 19
hodin

Koupalit Hohnstein/Rathewalde
Adresa: Schulweg 4, 01848 Hohnstein
Telefon: +49 35975 80994
Otevrac doba:
Kvten - z: denn 10 - 18 hodin
Bhem letnch przdnin (ervenec, srpen) denn 10- 19 hodin

Strana 45
Sask vcarsko
Toskana - Therme
Adresa: Toskana Therme Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Str. 8A 01814 Bad Schandau
Telefon: .+49 35022 54610
Email: info@toskana-therme.de
: www.toskana-therme.de
Provozn doba:
Po-t, ne od 10:00 - 22:00; p-so od 10:00 - 24:00, pi plku do 02:00

Strana 46
luknovsko a Luick hory

Strana 47
luknovsko a Luick hory
Mstn malebn krajina lk k mnoha vletm. Cel region je vbornm clemmilovnk cyklistiky pro
pvabnost a nenronost cyklistickch tras. Vokoln prod se vyskytuje nebval mnostv rozhleden, ze
kterch meteshldnout krsy okoln krajiny. V zimnm obdob jsou Luick hory vhodnmmstem pro
milovnky lyovn. Po celm regionu naleznete velk mnostvupravench beckch a sjezdovch tras.
Nabz se Vm tak pestr klatulnch penzin, kde mete strvit pjemn chvle odpoinku.

Hrady a zmky

Zmek Beneov nad Plounic


Dominantou msta je vlastn dvouzmek ze 13.stolet, Doln a Horn zmek. V zmku je stl vstava
nskho umn, denn i non prohldky a spoleensk akce. V zmku je stl vstava nskho umn.
Podaj se zde denn i non prohldky a spoleensk akce.
Directions: The castle is at the square in Beneov nad Plounic
Opening hours: April to October: Wednesday to Sunday 9.00 to 16.00,
May to September: Tuesday to Sunday 9.00 to 18.00.
Admission fee: Both castles: adult 60,- K, child 30,- K
one castle: adults 40,- K; child, senior 20,- K

Toltejn (Kav hrad)


Toltejn je jednou nejlpe zachovalch hradnch zicenin v severn sti Luickch hor. Tuto prodn
dominantu naleznete nedaleko Jietna pod Jedlovou. Na vrcholov skaliska dojdete po pstupnm
eleznm schoditi se zbradlm. Ze skalnatho vrku uvidte na okoln vrcholky Luickch hor, do dol
Jietna, na Varnsdorf a Podlu, za nimi se pnou vrky luknovsk pahorkatiny a Luice. Cestou z Jietna
mete spojit tak s nvtvou Kov cesty a nvtvy hory Jedlov s kamennou rozhlednou a restaurac.
Pstupnost: Po erven turistick trase z centra Jietna pod Jedlovou. Provozn doba: od 9:00 21:00 (dle
pn i dle) Vstupn: 10,- K

Zmeck vrch (Kamenick hrad)


Na kopeku nad mstem esk Kamenice (dve pouze Kamenice) ve vce 530 m.n.m se ty zbytky hradu
Zmeck vrch, dve nazvn Kamenice. Z devn vyhldkov ve uvidte zbytky opevnn hradu a
msteko esk Kamenice budete mt jako na dlani. Vyjm se zde hezk vhled na panorama Luickch
hor, eskho stedoho a eskoask vcarsko.
Directions: From the square you follow the green tourist trail to Castlehill. The trail then continues to
Kamenick enov (where there is a glass-making museum) and than further to Manor rock where famous
fairy-tale "A proud Princess" was made into a movie. Opening times: Opened throughout the year, no
admission

Strana 48
luknovsko a Luick hory
Skaln hrad - Frdvald (Pust zmek)
Toto msto se nachz u esk Kamenice smrem na Mlny a Kytlice. Dve zde bval zmek, dnes zde
mete spatit pouze zceninu na kopci, ze kterho je vhled do dol. V okol tohoto msta roste v lt a na
podzim hodn hub. Zajmavost tohoto msta je tak to, e se jedn o 2. neju msto na svt ve velmi
zkm prostoru mezi skalami se tsn eleznice, potok a silnice. Pstupnost: Dnes je k vrcholu hradu, nebo
chcete-li zceniny vybudovna p stezka s vyhldkovou ploinou.
Otevrac doba: Celoron voln pstupn

Prodn pamtky

Pansk skla
ediov varhany znm hlavn z pohdky o Pyn princezn. Spatte zde tak mal, avak nesmrn
hlubok jezrko. Msto se nachz v blzkosti silnice na konci Kamenickho enova smrem na Nov Bor.

Rozhledny a vyhldky

Jedlov
Hora Jedlov na jejm vrcholu stoj 23 metr vysok rozhledna pat mezi nejvy hory Luickch hor. Hora
m ndhern kruhovit vhled do dalekho okol. Za jasnho poas meme shldnout cel obzor od
Krunch hor a po Krkonoe. Na vrcholu se mete oberstvit v horsk restauraci se skvlou atmosfrou.
Pstupnost: Doporuujeme Vm nsledujc okruh: Z Jietna pod Jedlovou se vydte po zelen turistick
trase pes Kovou cestu k pat hory Jedlov, kde dle budete pokraovat po erven turistick trase a
na vrchol. Cestou z Jedlov pokraujte po erven trase, kde navtvte zceninu Toltejn, odkud se
pohodln vrtte po asfaltov cest zpt do Jetna. Cel okruh je mon absolovovat v opanm smru.
Otevrac doba: denn od 9.00 - 19.00. Vstupn: 10,- K za osobu, dti do 10 let zdarma

Tanenice
U samch hranic se SRN, na ulovm vrchu jmnem Tanenice, naleznete nejsevernji poloenou
stejnojmennou rozhlednu v esk republice. Z rozhledny je krsn kruhov vhled do SRN a za pknho
poas mete dohldnout do eskosaskho vcarska i do vzdlenjch Krkono. Lokalita: Mikulovice
( 3 km severozpadn od Mikulovic ) Pstupnost: Pky, po mode znaen turistick trase z Mikulovic
a na vrch Tanenice Otevrac doba: Rozhledna: po - ne od 11:00 - 18:00, Restaurace: po - ne od 11:00
-18:00 Vstupn: 10,- K za osobu. Vstupenka formou pohledu

Strana 49
luknovsko a Luick hory
Vl hora
Vl hora se nachz nedaleko Krsn Lpy dosahujc vky 581 m.n.m na jeho vrcholu se nachz
stejnojmenn 16 metr vysok rozhledna. Rozhledny jsou kouzeln pro svj vhled a ani tato rozhledna Vs
jist nezklame. Na jihu dohldnete na nedalek vrcholky Luickch hor (Lu, Studenec a Jedlov), na
jihozpad na Rovsk vrch, dominantu eskho vcarska, stolov hory v Sasskm vcarsku a za
jasnho poas dohldnete a do Krkono. Lokalita: 4 km severozpadn od Krsn Lpy. Provozn doba:

jen - duben: sobota, nedle a svtky od 10:00 - 15:00


Kvten - za: ter - sobota od 10:00 - 18:00; nedle a svtky od 10:00 - 15:00
tdr den a Silvestr: zaveno Vstupn: dospl 15,- K, dt od 6 do 15 let, vojci, dchodci, studenti,
lenov KT 8,- K Kontakt: 412 383 768

Dymnk
Nedaleko Rumburku se nachz ediov hora Dymnk dosahujc nadmosk vky 516 metr. Na vrcholu
naleznete stejnojmennou rozhlednu. Rozhledna nese jmno Augustova v, po Rumburskm radnm
Augustu Wenschuchovi, kter ji nechal postavit na vlastn nklady roku 1896 u pleitosti jeho 60. narozenin
jako dar mstu Rumburku. Z rozhledny se mete pokochat ndhernm, tm kruhovm vhledem na
Luick hory a esk vcarsko. Pstupnost: Autem se dostanete tm pod rozhlednu
Otevrac doba: Rozhledna: celoron voln pstupn; Restaurace: po - p od 10:30 - 22:00; so - ne od
10:30 - 24:00

Zmeck vrch (Kamenick hrad)


Na kopeku nad mstem esk Kamenice (dve pouze Kamenice) ve vce 530 m.n.m se ty zbytky hradu
Zmeck vrch, dve nazvn Kamenice. Z devn vyhldkov ve uvidte zbytky opevnn hradu a
msteko esk Kamenice budete mt jako na dlani. Vyjm se zde hezk vhled na panorama Luickch
hor, eskho stedoho a esko Saskho vcarska. Lokalita: esk Kamenice
Pstupnost: Z nmst se vydte po zelen turistick trase na Zmecky vrch. Trasa dle pokrauje do
Kamenickho enova (sklsk muzeum) a dle ke znme Pansk skle, kde se toila Pyn princezna.
Otevrac doba: Celoron pstupn

Hora Lu
Nejvy hora Luickch hor vysok 793 metr nabz skvl kruhov vhled do okol, pr srovnateln se
Snkou. Z vrcholu dohlnete do Krkono, Jizerskch hor, ale tak na dalek Dnsk Snnk i zceninu
Bezdz. Hora le na esko - Nmeck hranici . A do druh svtov vlky byla na vrcholu k dispozici

Strana 50
luknovsko a Luick hory
turistick chata s restaurac. Roku 1946 chata vyhoela a dodnes nen zcela jasn, co bylo pinou poru.

Architektonick pamtky

Loreta
Mezi vzcn pamtky pat Loreta, nejsevernj stavba svho druhu v Evrop, je byla postavena v letech
1704-1709. Cel stavba byla zakomponovna do ji existujcho rajskho dvora kltera kapucn s novm
kostelem sv. Vavince podle projektu slavnho J. L. Hildebrandta. Pamtku naleznete ve mst Rumburk.
Otevrac doba: Zima: po - so od 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00, Lto: po - ne od 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Vstupn: dospl 20,- K, dt, student, dchodce 10,- K

Kov hora
Kovou horu, vysokou 563 met nalezneme v obci Jietn pod Jedlovou patc mezi nejvznamnj
dominanty obce. V 18. stolet zde vzniklo poutn msto, dky legend o zjeven Spasitele sedmi bratrm. Dky
tto legend byla na horu postavena Kov cesta.Lokalita: Jietn pod Jedlovou
Pstupnost: Kousek od centra obce. Nsledujte ukazatele.
Provozn doba: Voln pstupn

Adrenalinov a sportovn aktivity

Lezeck stna Chibsk


Doporuujeme se objednat telefonicky.
Kontakt:Chibsk 180 (kola, sokolovna) / +420 412 381 224

T-klub Krsn Lpa


Uml lezeck stna
Kontakt:Nemocnin 40, 407 76 Krsn Lpa / +420 412 354 820

Golf & Minigolf

Minigolf - Jietn pod Jedlovou


Hit minigolfu je soust letno sportovnho arelu. Nabz se Vm zde 18 jamek a trninkov plochy pro
klasick golf.

Strana 51
luknovsko a Luick hory
Kontakt:ulice Ke kole, Jietn pod Jedlovou / +420 412 379 150, +420 412 379 231, +420 602 860 058

Koupn

Plaveck bazn - Rumburk


Plaveck bazn se esti drahami o dlce 25 m, 3 metrovm skokanskm mstkem a brouzdalitm s vodnm
hibem. V jeho prostorch naleznete tak saunu, pedikru, mase a kadenictv.
Kontakt:U Nemocnice, Rumburk / +420 412 332 590

Sportcentrum koupalit - Rumburk


V arelu koupalit je monost si zahrt squash, bowling. V restauraci se konaj v sezn i mimo seznu
pravideln pten a sobotn diskotky.
Kontakt:Lesn 1302/12, 408 01 Rumburk / koupaliste@interdata.cz / +420 412 332 238

Sportovn arel Varnsdorf


K dispozici plaveck hala, v letn sezn tak koupalit. Monost oberstven v restauraci a kiosku.
Provozn doba: Po: 6.15-7.30, 13-14, 16- 17 (pouze velk bazn), 17-21; t: 6.15-7.30, 12-15, 16-21; St:
6.15-7.30, 12-14, 16-18 (pouze velk bazn), 19-21; t 6.15-13.30 ( pouze velk bazn), 16-21; P
6.15-7.30, 12-14, 16-21; So-Ne 14-20
Kontakt:Barvsk ul., Varnsdorf / +420 412 371 311, +420 602 104 571

Koupalit Slvie - Horn Podlu


Bazn je dky rzn hloubce vhodn jak pro dti, tak pro dospl, opalovat se mete na travnat louce.
Oberstven v kiosku nebo v restauraci - tu vak mete navtvit pouze v obleen (ne v plavkch).
Kontakt:407 57 , Horn Podlu 2 / obecniurad@hornipodluzi.cz / +420 412 379 181

Koupalit - letn sportovn arel - Jietn pod Jedlovou


Letn sportovn arel: 1 x 25 m bazn s protiproudem a mal tobogn. Sauna na objednvku. Dle k
dispozici minigolf, fotbalov, beachvolejbalov, nohejbalov hit a ti tenisov kurty.
Kontakt:Nmst Jiho 300, 407 56 Jietn pod Jedlovou / info@jiretin.cz / + 420 412 379 336

Mstsk koupalit - esk Kamenice


Soust letnho arelu mstskho koupalit je 50 m bazn, dtsk skluzavka, oberstven a sociln
zzem. Slunit se mete na travnatch okolnch travnatch plochch.
Kontakt:Nmst mru 73, 407 21 esk Kamenice / +420 412 582 600

Strana 52
luknovsko a Luick hory
Venkovn koupalit - Beneov nad Plounic
Venkovn koupalit. Monost ubytovn v chatkch a stanech.
Kontakt:Beneov nad Plounic / +420 412 589 815, +420 607 203 941

Prodn koupalit - Mikulovice


Prodn koupalit se nachz ve velmi hezk prosted nedaleko msteka Mikulovice. Slunit se mete
na travnatch plch. K dispozici je tak 5 m vysok skokansk mstek, dtsk brouzdalit se skluzavkou.
Cel arel je bez dozoru plavka. Mete tak vyut vedlejch tenisovch kurt a fotbalov hit.

Jezdectv

Ran AP - Michaela Hlinkov


Projku na koni je lep telefonicky domluvit.
Kontakt:Star Keany 37E, 407 61 Star Keany, / +420 412 336 290

Turistick jzdrna - Horn Podlu


Kontakt:Horn Podlu 40 / +420 412 379 060

Bowling, Kuelky, Tenis, Squash

Sportcentrum koupalit - Rumburk


V arelu koupalit je monost si zahrt squash, bowling. V restauraci se konaj v sezn i mimo seznu
pravideln pten a sobotn diskotky.
Kontakt:Lesn 1302/12, 408 01 Rumburk / koupaliste@interdata.cz / +420 412 332 238

Bowling bar - luknov


Kontakt: Zahradn 1076, luknov

Squash centrum - luknov


Kontakt:Rumbursk 999, luknov / +420 412 386 635

Sportovn arel - Jietn pod Jedlovou


Letn sportovn arel: ti tenisov kurty. Dle k dispozici 1 x 25 m bazn s protiproudem, mal tobogn,
minigolf, fotbalov, beachvolejbalov a nohejbalov hit.

Strana 53
luknovsko a Luick hory
Kontakt:ulice Ke kole, Jietn pod Jedlovou / +420 412 379 150, +420 412 379 231, +420 602 860 058

Tenisov kurty - Velk enov


Kontakt:ikova ul., 407 77 luknov

Kuelky - esk Kamenice


Kuelky v esk Kamenici. Nutn telefonick domluva.
Kontakt:esk Kamenice, pan Vvra / +420 412 582 315

Rybaen

Chovn rybnk - Varnsdorf


Chovn rybnk, lov povolen pouze s rybskm lstkem.
Kontakt:steck ul. 23, Dn / +420 412 517 633

Chovn rybnk - Rybnit


Velk chovn rybnk, lov povolen jen s rybskm lstkem.
Kontakt:steck ul. 23, Dn / +420 412 517 633

Lyovn

Ski arel Horn Podlu


Dlka sjezdov trati piblin 480 m s umlm osvtlenm a zasnovnm. Parkovn a oberstven pmo
pod vlekem.
Kontakt:Horn Podlu / +420 412 379 181

Lyovn - Rumburk - Strn vrch


Sjezdovka vybavena osvtlenm pro veern lyovn.
Kontakt:Sjezdovka Strn vrch / +420 412 332 590

Stelnice & Paintball

Paintball Krsn Lpa


Deseti a vce lenn skupiny si zde mohou pjit 2 druhy pistol:
"PistoleZGP"(18ks) - pjovn 20,-K, nboj 2,-K. Prmrn spoteba 120 ks

Strana 54
luknovsko a Luick hory
"Semiautomat SPYDER" (18ks) - pjovn40,-K, nboj 1,60K - prmrn spoteba 280 ks
Kontakt:Zbynk Marcn, Krsn Lpa / +420 776 018 831

Stelnice Varnsdorf
Stelnici naleznete na piku kousek za cviitm pro psy. Pro nvtvnky,kte nejsou driteli zbrojnho
prkazu je zde instruktor(pplatek)
Kontakt:pan evc, Varnsdorf / +420 412 333 039

Dleit adresy - Taxi

Taxi Bzlerov Marcela


Adresa: Stepn 21, Rumburk
Telefon: +420 412 335 798

Taxi Martrla
Adresa: Dlnick 1402, Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 214

Taxi mikrobus
Adresa: esk Kamenice
Telefon: +420 602 231 498; +420 412 582 318, +420 800 100 160

Taxi Pavel
Adresa: Na vslun 419/7, Rumburk
Telefon: +420 412 333 999

Taxi Pricl Vladimr


Adresa: Chibsk
Telefon: +420 412 381 398

Taxi pta
Adresa: K.H. Mchy 923, luknov

Strana 55
luknovsko a Luick hory
Telefon: +420 412 386 458

Taxi Zajek
Adresa: esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 978; +420 602 825 566

Dleit adresy - Policie

Police Beneov nad Plounic


Adresa: Nm. Mru 1, Beneov nad Plounic
Telefon: +420 412 586 333

Police Rumburk
Adresa: T. 9. kvtna 487/57, Rumburk
Telefon: +420 412 310 111

Policie esk Kamenice


Adresa: Nm. 28. jna 178, esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 371

Policie Krsn Lpa


Adresa: Stradalova 1027/4, Krsn Lpa
Telefon: +420 412 383 33

Policie luknov
Adresa: Sokolsk 1031, luknov
Telefon: +420 412 386 333

Policie Varnsdorf
Adresa: Hranin stezka 2040, Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 333

Strana 56
luknovsko a Luick hory
Dleit adresy - Informan centrum

esk Kamenice - Informan centrum


Adresa: Nmst mru 73, 407 21 esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 600
Provozni doba:
po - p: 09:00 -17:00, sobota 9:00 - 13:00,
nedle (ervenec - srpen): 9:00 - 13:00

Jietn pod Jedlovou - Informan centrum


Adresa: Nmst Jiho 300, 407 56 Jietn pod Jedlovou
Telefon: + 420 412 379 336
Email: info@jiretin.cz
: www.jiretin.cz
Provozn doba: po - ne 8:00 - 16:30

Krsn Lpa - Informan stedisko Nrodnho parku esk vcarsko


Adresa: Kinick nm. 5, Krsn Lpa, 407 46
Telefon: +420 412 383 413
Email: informace@ceskesvycarsko.cz
: www.ceskesvycarsko.cz
Provozn doba: 1.4. - 5.11.
ne - t: 8:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
p - so: 9:30 - 12:00, 12:30 - 18:00

Loreta Rumburk - Informan stedisko


Adresa: T. 9. kvtna 149/27, Rumburk, 408 01
Telefon: +420 412 332 413
Email: loreta@sluknovsko.cz
: www.sluknovsko.cz
Provozn doba: po - p: 9-17:00, so: 9:00 - 11:30

Strana 57
luknovsko a Luick hory
Prohldky pouze v etin a anglitin
Doba prohldky: 30 min
Vstupn: dobrovoln, vstavy: 10,- K

Mstsk informan stedisko Regia


Adresa: Kmochova 2136, Varnsdorf, 407 47
Telefon: +420 412 370 859
Email: ic.regia@varnsdorf.cz
: www.varnsdorf.cz

Rumburk - Mstsk informan centrum


Adresa: Luick nmst 104
Rumburk 1
408 01
Telefon: +420 412 331 171
Email: mic@rumburk.cz
: www.rumburk.cz

Dleit adresy - Nemocnice

Nemocnice Rumburk
Adresa: U nemocnice 10, Rumburk
Lesn 26, Rumburk
Telefon: +420 412 332 551; +420 412 332 535

Nemocnice Varnsdorf
Adresa: Karlova 2280, Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 445; +420 412 372 446

Dleit adresy - Odtahov sluba

Autosalon FB automobil
Adresa: Karlnsk 3062, Varnsdorf

Strana 58
luknovsko a Luick hory
Telefon: +420 602 658 133

Autosalon FB automobil
Adresa: Karlnsk 3062, Varnsdorf
Telefon: +420 602 658 133

SOS rejma Vladimr


Adresa: E.Krsnohorsk 33, Krsn Lpa
Telefon: +420 412 383 393

Taxi, mikrobus
Adresa: Sldkova 773, esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 318

Dleit adresy - Bankomat

esk spoitelna
Adresa: Pohranin ul., Dn, bankomat uvnit
Telefon: +420 412 590 111

esk spoitelna
Adresa: Nm. Mru, esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 502

esk spoitelna
Adresa: Othalova ul., Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 083

GE Capital Bank
Adresa: Nm. Mru, esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 915

Strana 59
luknovsko a Luick hory
Dleit adresy - Autoservisy & autoopravny

Autoopravna Mach Ji
Adresa: Mikulovice 88,
Telefon: +420 412 394 183

Autosalon FB automobil
Adresa: Karlnsk 3062, Varnsdorf
Telefon: +420 412 358 114

Autoservis Hahnel Rudolf


Adresa: Pod Hvzdou 1516, Rumburk
Telefon: +420 412 384 354

Autoservis Havel
Adresa: Jikovsk 457, Rumburk
Telefon: +420 412 338 288

SOS rejma Vladimr


Adresa: E.Krsnohorsk 33,Krsn Lpa
Telefon: +420 412 383 393

Dleit adresy - Autopjovny

Bzlerov Marcela
Adresa: Stepn 21, Rumburk
Telefon: +420 412 335 798

Dleit adresy - Servis & pjovny jzdnch kol

Cyklo Vilkus
Adresa: Smetanova 265, esk Kamenice

Strana 60
luknovsko a Luick hory
Telefon: +420 412 584 796

Cyklocentrum KUR sport


Adresa: Dnsk 554, Beneov nad Plounic
Telefon: +420 412 586 205
Email: obchod@kursport.cz
: www.kursport.cz
Provozn doba: Po - P: 9:00 - 12:30, 13:30 - 17:30, So: 9:00 - 12:00

Cyklosport Bartys
Adresa: Zpadn 2207, Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 767

Jzdn kola - Bublov


Adresa: Vilmov 77
Telefon: +420 412 397 998

P. Brabec
Adresa: Ndran 1263, Rumburk
Telefon: +420 412 333 459, +420 602 118 875

Dleit adresy - Lkrny

Lkrna
Adresa: Legi 1954, Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 398

Lkrna
Adresa: Kinick nm. 12, Krsn Lpa
Telefon: +420 412 383 283

Lkrna

Strana 61
luknovsko a Luick hory
Adresa: Sadov 334, Doln Poustevna
Telefon: +420 412 397 104

Lkarna U sovy
Adresa: Luick nm. 102/7, Rumburk
Telefon: +420 412 332 134

Lkrna Herba
Adresa: Nm. Mru 349, luknov
Telefon: +420 412 386 515

Lkrna na nmst
Adresa: Nm. Mru 344, luknov
Telefon: +420 412 386 059

Lkrna Tercie
Adresa: Prask 2951, Varnsdorf
Telefon: +420 412 373 612

Lkrna U Jakuba
Adresa: Jankova 206, esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 638

Lkrna U jelena
Adresa: 9. kvtna 10, Rumburk
Telefon: +420 412 332 483

Dleit adresy - Veterini

Baudy Oldich
Adresa: Strn vrch 1477/7, Rumburk
Telefon: +420 412 333 577

Strana 62
luknovsko a Luick hory
Kraus Miroslav
Adresa: ilinsk 1359, Varnsdorf
Telefon: +420 412 371 870

Dleit adresy - Spoleensk podniky

Dm kultury - Rumburk
Adresa: SNP 484/29, 408 01 Rumburk
Telefon: +420 412 332 158
Email: dumkultury.rumburk@worldonline.cz

Dm kultury - luknov
Adresa: T.G.Masaryka 321, 407 77 luknov
Telefon: +420 412 386 219
Email: kultura@mesto-sluknov.cz
: www.mesto-sluknov.cz www.sluknovsko.cz

Kulturn dm "ROZKROK"
Adresa: Hjensk 1433/2, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 723 122 737
Email: infp@luzickeprehledy.cz
: www.luzickeprehledy.cz

Kulturn dm a kino - Krsn Lpa


Adresa: Prask 960/24, Krsn Lpa, 40746
Telefon: +420 412 384 096, +420 412 383 324
: www.krasnalipa.cz

RockSklep Rumburk
Adresa: Komenskho 957, 408 01 Rumburk
Telefon: +420 608 944 933

Strana 63
luknovsko a Luick hory
Dleit adresy - Divadla a kina

Divadlo Mladch - luknov


Adresa: Na hrzi 531, 407 77 luknov
Telefon: +420 412 386 690

Dm kultury a kino esk Kamenice


Adresa: apkova 477, esk Kamenice
Telefon: +420 412 586 330
: http://ckkultura.wz.cz/kino.html

Kino - esk Kamenice


Adresa: Palackho 541, esk Kamenice,
Telefon: +420 412 584 532

Kino Dukla - luknov


Adresa: Libuina 838; 407 77 luknov
Telefon: +420 412 386 279
Email: info@interdata.cz
: http://www.sluknovsko.cz

Kino Panorama - Varnsdorf


Adresa: Zpadn 2618, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 605 700 844
Email: panorama@elektroneon.com
: www.panorama-elektroneon.com

Kinokavrna Lu - Doln Podlu


Adresa: Doln Podlu 435
Telefon: +420 412 379 262
Email: info@interdata.cz
: http://www.sluknovsko.cz

Strana 64
luknovsko a Luick hory
Kulturn dm a kino - Krsn Lpa
Adresa: Prask 960/24, Krsn Lpa
Telefon: +420 412 384 096, +420 412 383 324

Mstsk divadlo - Varnsdorf


Adresa: Tyrova 1442, 407 17 Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 568
: http://divadlo.varnsdorf.cz

Mstsk kino - Beneov nad Plounic


Adresa: apkova 477, 407 22 Beneov nad Plounic
Telefon: +420 412 586 330

Dleit adresy - Muzea a galerie

Galerie "M"
Adresa: Edisonova 2125, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 996

Galerie "NA ROZCEST" Kulturnho domu Rozkrok


Adresa: Hjensk 1433, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 604 258 164

Galerie "Na schodech"


Adresa: Steleck 1800, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 329
Email: strelecka@interdata.cz

Galerie - Grafick kabinet - Rumburk


Adresa: T. 9. kvtna 150/29, 408 01 Rumburk
Telefon: +420 412 332 120

Strana 65
luknovsko a Luick hory
: http://www.mkrbk.cz

Galerie HEL&P
Adresa: Erbenova 2068, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 134
Email: bardlova.helena@centrum.cz

Galerie Loreta
Adresa: Tda 9. kvtna 27, 408 01 Rumburk
Telefon: +420 412 334 536
Email: loreta@sluknovsko.cz
: http://loreta.rumburk.cz
Provozn doba: Zimn provoz:
Pondl - sobota 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 Letn provoz: Pondl - sobota 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Vstupn: dospl 20,- K , dti, studenti a dchodci 10,- K

Galerie na ochozu
Adresa: Potovn 415, 407 47 Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 193
Email: reditel@divadlo.varnsdorf.cz
: www.muzeum.varnsdorf.cz

Hornick Muzeum
Adresa: Nm. Jiho 1, 40756 Jietn pod Jedlovou
Telefon: +420 413 379 336
Email: info@jiretin.cz
: www.jiretin.cz
Provozn doba: duben - jen
pondl - zaveno; ter - ptek od 10:00 - 15:00;
sobota - nedle od 10:00 - 16:00;
Prohldky minimln pro 2 osoby, dti do 5.let nemaj vstup povolen

Strana 66
luknovsko a Luick hory
Mstsk muzeum Varnsdorf
Adresa:
Telefon: +420 412 372 193
Email: kpmv@quick.cz

Muzeum eskho vcarska


Adresa: Kinick nmst . 254/4 Krsn Lpa
Telefon: +420 412 383 412
Email: tbrezinova@seznam.cz
Provozn doba: Steda - ptek: 10:00 - 16:00; sobota: 10:00 - 14:00; nedle: 10:00 - 12:00

Muzeum Rumburk
Adresa: Na Valech 401/4, Rumburk
Telefon: +420 412 332 194
Provozn doba:
Muzeum: Steda, Ptek, Sobota a Nedle: 9:00, 11:00, 13:00 - prohldky s prvodcem. Vstava: Steda -
Nedle od 9:00 - 15:00 Vstupn: Dospl- 30,- K, Dti- 15,- K.Mon prohldky v nmin

Muzeum skla - Chibsk


Adresa: 40744, Chibsk 380
Telefon: +420 412 381 316
Provozn doba: vedn dny 9:00 - 11:00
Vstupn: dospl 50,- K
Expozice: Historie vroby skla.

Muzeum Thaddeuse Haenkeho


Adresa: Chibsk 22, 407 44 Chibsk
Telefon: +420 412 381 214
Email: ou.chribska@volny.cz
: www.chribska.cz

Muzeum eleznice - Klub ptel loklky

Strana 67
luknovsko a Luick hory
Adresa: Ndran ul., 407 21 esk Kamenice
Telefon: +420 603 885 038, +420 603 796 012
: www.kpl.cz
Provozn doba: pouze letn sezna vkendy 24.6. 10.9.
Vstupn: Jeden smr: 20,- K, dti 10,- K; Zpten (tam a zpt): 30,- K, dti: 20,- K

Sklsk muzeum - Kamenick enov


Adresa: Osvobozen 583, 47114 Kamenick enov
Telefon: +420 487 764 338
Email: info@glassicenter.cz
: www.glassicenter.cz
Provozn doba:
pondl zaveno, ter - nedle od 8:30 - 16.00 Vstupn: dospl: 20,- K, dti + dchodci 12,- K,
skupiny: dospl 15,- K, dchodci + dti 10,- K

Soukrom galerie Miloslava


Adresa: Miloslav Prochzka, Rumbursk 560, 407 77 luknov
Telefon: +420 412 386 228
Provozn doba: prohldky jsou mon kdykoliv, po pedbn domluv.

Dleit adresy - Firmy

Bowling bar
Adresa: Zahradn 1076, luknov

Koupalit Beneov nad Plounic


Adresa: Beneov nad Plounic
Telefon: +420 412 589 815, +420 607 203 941
Provozn doba:
erven po - p : 12:00 - 18:00, so - ne: 10:00 - 18:00, ervenec - srpen: po - ne: 10:00 - 19:00, z po - p:
12:00 - 18:00, so - ne: 10:00 - 18:00

Vstupn: Dospl 35,- K Dti do 15-ti let 15,- K. Dti v korku zdarma.

Strana 68
luknovsko a Luick hory
Kuelky
Adresa: esk Kamenice, pan Vvra
Telefon: +420 412 582 315

Letn sportovn arel


Adresa: ulice Ke kole, Jietn pod Jedlovou
Telefon: +420 412 379 150, +420 412 379 231, +420 602 860 058

Letn sportovn arel - Jietn pod Jedlovou


Adresa: ulice Ke kole, Jietn pod Jedlovou
Telefon: +420 412 379 150, +420 412 379 231, +420 602 860 058

Lezeck stna Chibsk


Adresa: Chibsk 180 (kola, sokolovna)
Telefon: +420 412 381 224

Lyask arel Jedlov


Adresa: 407 56 Jietn pod Jedlovou
Telefon: +420 413 379 207
Email: info@jedlova.cz
: http://www.jedlova.cz/
Provozn doba: dle mnostv snhu v zimnch mscch od 9:00 - 16:00

Paintball Krsn Lpa


Adresa: Zbynk Marcn, Krsn Lpa
Telefon: +420 776 018 831
: Zbynek.mar@centrum.cz

Plaveck bazn Rumburk


Adresa: U Nemocnice, Rumburk
Telefon: +420 412 332 590

Strana 69
luknovsko a Luick hory
: www.sras.cz

Ran AP - Michaela Hlinkov


Adresa: Star Keany 37E, 407 61 Star Keany,
Telefon: +420 412 336 290

Rumburk - Strn vrch


Adresa: Sjezdovka Strn vrch
Telefon: +420 412 332 590

Ski arel Horn Podlu


Adresa: Horn Podlu
Telefon: +420 412 379 181
: http://www.skiarealhornipodluzi.cz
Provozn doba: Vkend: 9.00 - 21.00 hod, v pracovn dny: 10.00 - 20.00 hod.

Vstupn: 10 jzd: 80,- K, 5 jzd: 50,- K, 1 jzda: 10,- K. Jzdenka je platn nkolik dn.

Sportcentrum koupalit
Adresa: Lesn 1302/12, 408 01 Rumburk
Telefon: +420 412 332 238
Email: koupaliste@interdata.cz

Sportovn arel eskho vcarska


Adresa: Prask 27, 407 46 Krsn Lpa
Telefon: +420 608 522 871
: www.krasnalipa.cz
Provozn doba: duben - jen: po-p: 13:00-21:00, so-ne, svtky, przdniny 9:00 - 21:00

Sportovn arel Varnsdorf


Adresa: Barvsk ul., Varnsdorf
Telefon: +420 412 371 311, +420 602 104 571

Strana 70
luknovsko a Luick hory
Provozn doba:

Po: 6.15-7.30, 13-14, 16- 17 (pouze velk bazn), 17-21; t: 6.15-7.30, 12-15, 16-21; St: 6.15-7.30, 12-14,
16-18 (pouze velk bazn), 19-21; t 6.15-13.30 ( pouze velk bazn), 16-21; P 6.15-7.30, 12-14, 16-21;
So-Ne 14-20

Squash centrum
Adresa: Rumbursk 999, luknov
Telefon: +420 412 386 635

Stelnice Varnsdrof
Adresa: pan evc, Varnsdorf
Telefon: +420 412 333 039
Provozn doba: Sobota od 13:00 - min. do 16:00, na objednvku i ve vedn den.
Vstupn: 50,- K (+ nboje)

T-klub Krsn Lpa


Adresa: Nemocnin 40, 407 76 Krsn Lpa
Telefon: +420 412 354 820

Tenisov kurty - esk Kamenice


Adresa: Dukelsk ulice, esk Kamenice
Telefon: +420 412 582 967
Provozn doba: dle dohody

Tenisov kurty - luknov


Adresa: ikova ul., 407 77 luknov
Provozn doba: 7:00 - 19:00

Turistick jzdrna in
Adresa: Jietn pod Jedlovou
Telefon: +420 412 379 639

Strana 71
luknovsko a Luick hory
Turistick jzdrna- Prochzkov Zuzana MUDr.
Adresa: Horn Podlu 40
Telefon: +420 412 379 060

Velk enov - Tenisov kurty


Adresa: pan Novotn, Vilmovsk 466, 407 78 Velk enov
Provozn doba: erven - z

Vceelov sportovn hala


Adresa: Tenisov kurty
407 82 Doln Poustevna
Telefon: +420 413 397 231

Zimn stadion - Varnsdorf


Adresa: Otavsk 2931, Varnsdorf
Telefon: +420 412 372 415
Provozn doba: listopad - bezen

Strana 72
Tis

Tis a jej okol je bohatm skalnm zemm pi hranici s Nmeckem. Totozem se skld z ndhernho
skalnho celku Tiskch stn a okol stolovhory Dnsk Snnk. Tisk stny pat mezi nejstar turistick
oblastiLabskch pskovc. Naleznete zde skaln msta pln etnch skalnch sloup,pevis, jeskyn a jinch
velmi zajmavch tvar. Tisk stny se dl nadv sti velk a mal stny a jsou propojeny prohldkovou
naunoustezkou. Dnsk Snnk je nejvy stolovou horou v esk republice.Naleznete zde ndhern
vhled, ze stejnojmenn rozhledny, na cel okolLabskch Pskovc a za jasnho poas dohldnete a na
dalek Jetd.

Strana 73
Tis
Hrady a zmky

Jlovsk Zmek
Prvn potky se datuj kolem roku 1348, kdy na mst souasnho zmku stvala tvrz patc k hradu Lip.
Postupem asu tato tvrz prola nkolika pestavbami v renesann zmek. Doporuujeme Vm spojit
prohldku renesannch prostor a bvalch pokoj rodu Thun s nvtvou krsn zmeck zahrady.

Prodn pamtky

Tisk stny
Krajina pln fantazie je tvo msteko pskovcovch skal najdete na okraji Labskch pskovc v obci Tis.
Prochzkou mstekem budete pekvapeni prapodivnmi tvary skal, kter Vm budou pipomnat podoby
obliej, zvat a jinch tvar. Nechte svoji fantazii plynout v i skal, vytvejc krsn kontrast mezi nebem
a zem, je je pokryta jemnm, velmi svtlm pskem, nkdy a bl barvy. Dve jste se do oblasti dostali
pouze v doprovodu prvodce, dnes je oblast pstupn po upravench a znaench cestch. Pstupnost: Z
centra obce se drte ukazatel. Autem: Od Dna smr Snnk a pak Tis. Od Jlovho u Dna a st
nad Labem, smr Libouchec a pak Tis.
Otevrac doba: Celoron voln pstupn
Vstupn: dospl 30,- K, dt 15,- K

Rozhledny a vyhldky

Dnsk Snnk
Ve vce 723 m.n.m. nad mstem Dnem, na nejvy stolov hoe v zemi se nachz rozhledna Dnsk
Snnk, nesouc stejnho jmna jako samotn stolov hora. Dnsk Snnk Vs upout jak svm
okouzlujcm vhledem na Luick hory a esko-Sask vcarsko, tak zejmna pro sv uniktn proudn
vzduchu. Dky termickm stoupavm proudm kolem stolov hory se zde ms proudy vzduchu a od
Severnho moe, pro jejich blahodrn inky bv toto msto nazvno "Vtrn lzn".
Autem se dostanete 1,5 km pod rozhledu ( bu smrem od Dna nebo od Jlovho U Dna), kde
naleznete placen parkovit. Dle je mon pouze p vstup po zpevnn cest a na vrchol hory, kde se
mete oberstvit v restauraci i bufetu.
Rozhledna otevena: denn od 10:00 17:00 Vstupn: dospl: 20,- K, dt 5,- K

Koupn

Strana 74
Tis
Koupalit - Jlov
V letnm arelu koupalit je 1 velk bazn, brouzdalit pro dti a 3 pskov volejbalov hit. Pro
odpoinek pod sluncem je tu travnat plocha. Monost oberstven.
Kontakt:Jlov / +420 412 550 201

Vl jezero
Prodn koupn v jezrku nedaleko Dnskho Snnku. Voda bv velmi chladn, vborn osven v
letnch horkch mscch. Monost parkovn.

Dleit adresy - Informan centrum

Tis - Informan centrum


Adresa: Tis p.205
403 36 Tis
Telefon: +420 475 222 440
Email: tisa@iol.cz
: www.tisa.cz
Provozn doba: Po: 9:00 - 16:30, t - st: zaveno, t - ne: 9:00 - 16:30

Dleit adresy - Lkrny

Lkrna Holpuchov Milada


Adresa: Mrov nm. 220, Jlov u Dna
Telefon: +420 412 550 202

Dleit adresy - Firmy

Koupalit Jlov
Adresa: Jlov
Telefon: +420 412 550 201
Provozn doba: od ervna do poloviny z (dle poas), denn od 10:00 do 19:00

Vstupn: dospl 25,- K, dt do 6 let - zdarma, dti 6 - 15 let a dritel prkazu ZTP 10,- K.

Strana 75
Tis
Tenisov kurty - Maxiky
Adresa: Maxiky 1, Dn,
Telefon: +420 412 528 466

Strana 76