You are on page 1of 119
URIENTARI NOI IN METODOLOGIA yee oleae EDITURA DIDACTICA $I PEDAGOGICA m. 4 vi. CUPRINSUL Funcfiile i oblectivele instructiv-educative ale mbit roméne ca disciplina scolara (lon Serdean) . Particularitat fonetice gi de vocabular ale Limbii romd- ‘ne; consecinge metodice care decurg din aceste parti- cularitafi (on Gerdean) Coordonate metodologice ale ii sulut im clasa 1 (lon $erdean) 1, Pregatirea elevilor pentru tnvajarea sulul fa clasal. ... ee 2, Invitarea cltitulul tn clasa I. 3. Invi{area scrisulul fh clasa I. 4, Aspecte ale legtturil dintre citire gi scriere; conse- ‘cinfe de ordin metodio ale acestei legituri . . . 8. Posibi Joculul fn invajarea ci A invija pe elevt si tnvefe — obiectiv prioritar al gco- moderne} contribusia lecfiilor de citire (Eugen Bil deanu) " Insusirea tehnicilor muncii eu cartea, obiectiv major at citirii (lon Serdean) 1. Componentele lecturii explicative si instrumentele muneil cucartea. . . . ss tae 2, Forme de munc& independent la citire Lectura explicativg — analiza literard specificé (ion ‘VIL. Lectiile de citire in viglunea modern a i i elevilor (Eugen Blideanu). . . . . - aT pedagogice fn legiturd cu rolul diseu- regititoare in cadrul lectiilor de citire . . . 147 2. Punctiile formative ale intrebirilor fm provesul de predate si invatare (cu referire Ia lectiile de eitire) . 154 VIII, Dezvoltarea capac - 163 163 186 + 193 IX. Leefiile de citire in viziunea problematicit educatiei mo- vale (Sugen Blideanu). . . . . . . . . oe OL X. Dezvoltarea exprimarié corecte a elevilor lon Serdan) 216 1, Bxprimarea corecté. — rod al efort lul propriu al I Functiile si obiectivele instructiv-educative ale limbii romane ca disciplind scolar in ciclul primar 1, Abordarea functiilor si obiectivelor pe care le are limba ro- lul primar trebuie facuta jor gi obiectivelor generale din cel putin doud mo- ve. In primul rind, fn clasele I—IV, dere cu totul deosebitd in planul de’ invatimint, iproximativ 34% din numérul de ore stabilit la toate cele patru ceea ce inseamna ci, in linii generale, functiile si obiectivele imar se confunda chiar cu cele’ ale limbii romane ca wwafimint. Altfel spus, functiile si obie jelului primar se realizeazd in foarte mare masurd prin acest ct de invatamint. In al doilea rind, limba romana la clasele i asigura invajarea unora dintre instrumentele de baz ale acti- v felectuale: cititul, scrisul, exprimarea corecta, care au im- plicatii in intreaga evolutie viitoare a scolarilor. ‘Toemai de aceea, documentele partidului si statulul nostru si- tueaza limba roman& la loc de frunte in rindul disciplinelor gco- lare ineluse in planul de invatimfnt. Consider necesar — ardta secretarul general al partidului, tov. Nicolae Ceausescu, la Con- gresul educatiei politice si al culturli socialiste — sa atrag atenti nea as cesitafii de a se acorda o mai mare grija istoriei teraturii, limbii roméne, creatiel poporului nostru — aceasta cons tuind un factor important pentru educatia socialisté a tineretulut patriei noastre*. ivele generale TNicolae Ceausescu, Expunere cu privire ta activitatea potiti- co-ideologicd 1 cultural-educativd — de formare a omulul nou, constructor constient al societBfit soctaliste multilateral dezvoltate st comunismului tn Romania, Bucuresti, Editura politicd, 1976, p. 42. 5