You are on page 1of 10

1

Semantiki Web

Tim Berners-Lee, James Hendler, i Ora Lassila

prevod lanka:

Scientific American, May 17, 2001


Nova forma sadraja Weba koja ima znaenje za raunare pokrenue revoluciju novih
mogunosti

Iz sistema za razonodu orili su se Bitlsi (Beatles), ''We can work it out'', kad je zazvonio telefon.
Pit (Pete) se javio na telefon, a telefon je automatski utiao muziku, aljui poruku i svim ostalim
lokalnim ureajima sa kontrolom jaine zvuka. Na liniji je bila Pitova sestra Lusi (Lucy), javljala
se iz lekarske ordinacije: ,,Mama mora da zakae kod lekara-specijaliste, a potom e morati na
seriju sesija fizikih terapija. Priblino, dvonedeljno. Naloiu mom agentu da dogovori termine.''
Pit je odmah preuzeo obavezu prevoenja.

U lekarskoj ordinaciji, Lusi je dala nalog svom agentu


na Sematikom Webu, koristei svoj runi Web ita.
Agent je odmah, od lekarevog agenta, zatraio
informacije o tretmanu koji je mami propisan,
pregledao je nekoliko lista onih koji nude takav
tretman, pronaao je one koji su na listi maminog
osiguranja, i u radijusu od 30 km od njenog stana, a
kojima je pouzdani servis za rangiranje dao ocene
odlian ili vrlo dobar. Agent je, potom, poeo da
pokuava da uskladi raspoloiva vremena termina
terapije (koja je dobio od agenata pojedinih ponuaa
terapije preko njihovih Web sajtova) sa Pitovim i
Lusinim rasporedom poslovnih aktivnosti.
2

( Na Semantikom Webu, naglaene kljune rei su ukazivale na termine ija semantika, ili
znaenje, je definisano za agenta.)

Posle par minuta agent im je predstavio plan. Pitu se plan nije svideo Univerzitetska bolnica
bila je skroz na drugom kraju grada u odnosu na Mamin stan, a nazad bi vozio kroz guvu u sred
saobraajnog pica. Naloio je svom agentu da ponovi pretraivanje, ali ovaj put sa preciznijim
preferensama o lokaciji i vremenu. Lusin agent, imajui potpuno poverenje u Pitovog agenta u
kontekstu poverenog im zadatka, automatski je asistirao stavljajui na raspologanje sertifikate za
pristup i preice ka podacima koje je on ve bio razvrstao.

Skoro trenutno, novi plan je bio predstavljen: mnogo blia klinika i raniji termini ali uz dve
beleke upozorenja. Prva, Pit bi morao da pomeri par svojih manje vanih, ve dogovorenih,
sastanaka. Proverio je o emu se radi nema problema, ustanovio je. Drugo upozorenje je bilo
neto o tome da ova klinika nije na listi osiguravajue kompanije kao klinika koja nudi i fizikalnu
terapiju: ,,Tip servisa i status plana osiguranja su pouzdano provereni na drugi nain'' ponovo ih
je umirio agent. ,,(Detalje?)''

Lusi je dala svoj pristanak skoro u istom trenutku kad je Pit progunao, ,,Potedi me detalja,'' i
sve je bilo dogovoreno. (Naravno, Pit nije mogao odoleti da ne pogleda detalje i kasno te noi
njegov agent mu je objasnio kako je pronaao tu kliniku sa fizikalnom terapijom i pored toga to
ona nije na pravoj listi.)

Izraavanje znaenja
Pit i Lusi bi mogli upotrebiti svoje agente da izvre sve ove zadatke, ne zahvaljujui dananjem
Word Wide Web-u, ve zahvaljujui Semantikom Web-u, u koji e se ovaj prvi razviti u
sutranjici. Danas, najvei deo sadraja Web-a projektovan je da bi ga itali ljudi, a ne da bi sa
njim smisleno manipulisali raunari. Raunari mogu veto vriti sintaksnu analizu Web stranica
po rasporedu i rutinskom obradom ovde je zaglavlje, tamo je veza ka drugoj strani ali u
optem sluaju, raunari nemaju pouzdan nain za obradu semantike: ovo je poetna stranica
klinike Hartman and Strauss Physio Clinic, ova veza vodi ka biografiji Dr. Hartman-a.

Semantiki Web e doneti strukturu smislenom sadraju Web stranica, stvarajui okruenje u
kom e softverski agenti, krstarei od stranice do stranice, moi lako da izvre sofisticirane
zadatke za korisnike. Jedan takav agent, dolazei na Web stranicu klinike, znae ne samo da
stranica ima kljune rei kao to su ,,leenje, medicina, fizikalna, terapija'' ( kao to bi se danas
moglo navesti), ve i da Dr. Hartman radi na ovoj klinici ponedeljkom, sredom i petkom, i da
skript-program prima opseg datuma u formatu gggg-mm-dd, a daje vremena dogovorenih
termina. I, agent e to sve ,,znati'', a da nee biti potrebe za vetakom inteligencijom na nivou
Hala iz ,,Odiseje 2001'' ili C-3PO-a iz ,,Rata zvezda''. Umesto ovoga, semantika je uneta u Web
stranicu kada je slubenik klinike (koji nikada nije polagao ispit iz Uvoda u raunarstvo) uobliio
tu semantiku, koristei pripremljen za upotrebu softver za pisanje stranica Semantikog Web-a
zajedno sa resursima izlistanim na sajtu Udruenja za fizikalnu terapiju.

Semantiki Web nije neki odvojeni Web, ve proirenje postojeeg, u kome se informacijama
daje dobro-definisano znaenje, ime se bolje omoguava raunarima i ljudima da rade u
3

kooperaciji. Prave se prvi koraci u pravcu preplitanja Semantikog Weba i strukture postojeeg
Weba. U bliskoj budunosti, rezultati ovog razvoja uvee nove funkcionalnosti, omoguie
mainama da postanu mnogo sposobnije da obrauju i ,,razumeju'' podatke, koje sada jedino
prikazuju.

Sutinsko svojstvo World Wide Web-a je njegova univerzalnost. Snaga hipertekstualnih veza je u
tome to se ,,bilo ta moe povezati sa bilo im''. Zbog toga, u Web tehnologiji se ne sme praviti
razlika izmeu navrljane skice i doteranog dela, izmeu komercijalne i akademske informacije,
ili izmeu kultura, jezika, medija i tako dalje. Informacije su promenljive du mnogih osa. Jedan
od ovih aspekata razliitosti je i razliitost izmeu informacija generisanih primarno za ljude, i
onih generisanih uglavnom za maine. Na jednom kraju ove skale imamo sve od peto-sekundnih
TV reklama do poezije. Na drugom kraju skale imamo baze podataka, programe i senzorske
izlaze. Do danas, Web se razvijao najbre kao medijum dokumenata za ljude, a ne kao medijum
podataka i informacija, koje mogu biti obraene automatski. Ciljevi razvoja Semantikog Weba
su da ovo popravi.

Slino Internetu, Semantiki Web e biti decentralizovan onoliko koliko je to mogue. Takvi
Web-ovski sistemi generiu veliko uzbuenje na svakom nivou, od velikih korporacija do
korisnika-pojedinca, i donose koristi koje je teko, ako ne i nemogue predvideti unapred.
Decentralizacija zahteva kompromise: Web je morao odbaciti ideal potpune saglasnosti svih
njegovih meuveza, uvodei ozloglaenu poruku: ''Error 404: Not Found'', ali dozvoljavajui
nekontrolisani eksponencijalni rast.

Predstavljanje znanja
Da bi semantika mrea mogla funkcionisati, raunari moraju imati pristup strukturiranim
kolekcijama informacija i skupovima pravila zakljuivanja, koje mogu upotrebiti radi izvoenja
automatskog rasuivanja. Istraivai u oblasti vetake inteligencije prouavaju takve sisteme jo
od vremena davno pre no to je Web razvijen. Predstavljanje znanja, kako se ova tehnika esto
naziva, je trenutno u stanju uporedivom sa onim u kome je bio hipertekst pre pronalaska Web-a:
jasno je da je to dobra ideja, i postoje neke vrlo lepe demonstracije, ali jo uvek ta ideja nije
izmenila svet. Ona sadri zaetke vanih aplikacija, ali da bi ostvarila svoj pun potencijal mora
biti povezana u jedan globalni sistem.

Tradicionalno predstavljanje znanja obino je centralizovano, to zahteva od svih da dele tano


istu definiciju optih pojmova kao to su ,,roditelj'' ili ,,vozilo''. Ali centralno upravljanje je
ograniavajue, i poveanje veliine i delokruga takvog sistema brzo postaje neizvodivo.

Osim toga, ovakvi sistemi obino briljivo ograniavaju


pitanja koja im se mogu postaviti, a da raunar na njih
moe pouzdano odgovoriti ili uopte odgovoriti.
Problem podsea na Gdel-ovu teoremu iz matematike:
bilo koji sistem koji je dovoljno sloen da bi bio koristan
obuhvata i pitanja na koja se ne moe odgovoriti, to je
veoma slino sofisticiranim verzijama osnovnog
4

paradoksa ,,Ova reenica je neistinita''. Da bi se izbegli takvi problemi, svaki od tradicionalnih


sistema predstavljanja znanja je imao svoj sopstveni uzak skup pravila za zakljuivanje o
njihovim podacima, karakteristian za pojedine sisteme. Na primer, rodoslovni sistem, koji deluje
na bazu podataka porodinih stabala, mogao bi sadravati pravilo ,,supruga strica je strina''. ak i
ako bi se podaci mogli prenositi iz jednog sistema u drugi, pravila, koja u raznim sistemima
postoje u razliitim oblicima, obino se ne bi mogla prenositi.

Istraivai Semantikog Web-a, nasuprot ovome, prihvataju da su paradoksi i postojanje pitanja


na koja se ne moe odgovoriti, cena koja se mora platiti da bi se postigla fleksibilnost. Pravimo
jezik za pravila sa tolikom moi izraavanja koliko je potrebno da bi dozvolili Web-u da rasuuje
onoliko iroko koliko je potrebno. Ova filozofija je slina onoj prisutnoj u konvencionalnom
Web-u: u ranoj fazi razvoja Web-a njegovi protivnici su potcenjivaki ukazivali da on nee
nikada biti dobro organizovana biblioteka; bez centralne baze podataka i strukture stabla niko
nikada ne bi mogao biti siguran da e sve pronai. Bili su u pravu. Ali izraajna snaga sistema
uinila je ogromnu koliinu informacija raspoloivom, a maine pretraivanja (koje bi pre jedne
decenije izgledale potpuno nepraktine) sada generiu u znaajnoj meri potpune ukazatelje na
mnoto materjala koji postoji tamo. Izazov Semantikog Web-a, stoga, sastoji se u obezbeivanju
jezika koji izraava i podatke i pravila rasuivanja o podacima, a koji dozvoljava da pravila sa
bilo kog sistema predstavljanja znanja da bude izvezena na Web.

Dodavanje logike Web-u sredstva upotrebe pravila u zakljuivanju odreuju izbor akcije i
odgovora na pitanja je zadatak pred zajednicom Semantikog Web-a u ovom trenutku.
Pomeanost matematikih i inenjerskih odluka, koje treba doneti, komplikuju ovaj zadatak.
Logika mora biti dovoljno snana da moe opisati sloena svojstva objekata, ali ne i toliko
snana da se agenti mogu zbuniti tako to e se od njih traiti da razmatraju paradokse. Na sreu,
velika veina informacija koje elimo da izrazimo su tipa informacija ,,zavrtanj sa estostranom
glavom je mainski zavrtanj'', koje se lako piu u postojeim jezicima uz malo dodatnog
vokabulara.

Dve vane tehnologije za razvoj Semantikog Web-a su ve prisutne: Proirljivi jezik opisa
stranice (engl. eXtensible Markup Language XML) i Okvir opisa resursa (engl. Resource
Description Framework RDF). XML dozvoljava svakom da kreira svoje sopstvene oznake
(engl. tags) skrivene oznake kao one, ili koje, oznaavaju Web stranice ili delove teksta na
stranici. Skripti, ili programi, mogu iskoritisti ove oznake na sofisticirane naine, ali onaj ko pie
skript mora znati namene za koje je onaj ko je pisao stranicu upotrebio svaku oznaku. Ukratko,
XML dozvoljava korisnicima da dodaju proizvoljnu strukturu njihovim dokumentima, ali ne kau
nita o tome ta strukture znae.

Znaenje je izraeno korienjem RDF-a,


Semantiki Web e omoguiti mainama da
u kome se ono kodira skupovima trojki, pri
RAZUMEJU semantiku dokumenata i podataka, a
emu je svaka od trojki prilino slina stru- ne ljudski govor i pisanje.
kturi podmet, glagol i predmet elementarne
reenice (prirodnog jezika). Ove trojke se
mogu napisati korienjem XML oznaka. U RDF-u, dokument tvrdi da odreene stvari (ljudi,
Web stranice ili ta bilo drugo) imaju osobine ( kao to je ,,je (neija) sestra'', ,,je autor (neega)'')
sa izvesnom vrednostima (druga osoba, druga Web stranica). Pokazuje se da je ova struktura
5

prirodan nain opisa velike veine podataka koje maina obrauje. Svaki od podmeta i predmeta
identifikuje se korienjem Univerzalnog identifikatora resursa (engl. Universal Resource
Identifier URI), ba onako kako se ovaj koristi u oznaavanju veze na Web stranici.
(Objedinjeni lokatori resursa, engl. Uniform Resource Locator URL, su najei tipovi URI-ja.)
Korienjem URI-ja identifikuju se i glagoli, ime je svakome omogueno da definie novi
pojam, novi glagol, definiui samo URI za njega, negde na Web-u.

Jezik kojim govori ovek obogauje se kada se isti termin upotrebi tako da znai unekoliko
razliitu stvar od osnovnog znaenja, ali to ne vai i za automatizovane procese. Zamislite da
sam, od servisa u kome klovnovi prenose poruke, naruio da prenesu moje roendanske estitke
mojim muterijama za njihove roendane. Na alost, servis je izvrio prenos adresa iz moje baze
podataka u njihovu, ne znajui da su ,,adrese'' u mojoj bazi podataka adrese na koje se alju
rauni, i da su mnoge od njih potanski pretinci. Klovnovi koje sam iznajmio obavili bi posao
zabavljajui izvestan broj potanskih radnika to nije nuno loa stvar, ali sigurno nije ono to
se elelo. Korienje razliitih URI-ja za svaki specifini pojam reava ovaj problem. Adresa, ona
na koju se isporuuje pota, moe se uiniti razliitom od adrese koja u sebi sadri ulino
odredite, a obe se mogu uiniti razliitom od adrese na koju se upuuje govorna poruka.

RDF trojke obrazuju mree informacija o povezanim stvarima. Poto RDF koristi URI-je da bi
kodirao ove informacije u dokument, URI-ji obezbeuju da pojmovi nisu samo rei u dokumentu,
ve da su povezani sa jedinstvenom definicijom koju svako moe nai na Web-u. Na primer,
zamislite da imamo pristup raznim bazama podataka sa informacijama o ljudima, koje obuhvataju
i njihove adrese. Ako elimo da naemo ljude koji ive u zoni odreenog potanskog broja,
potrebno je da znamo koja polja u svakoj bazi podataka predstavljaju imena, a koja predstavljaju
potanske brojeve. U RDF, to se moe specificirati ,,(polje 5 u bazi podataka A)(je polje
tipa)(potanski broj),'' korienjem URI-ja, a ne grupa rei, za svaki termin.

Ontologije
Naravno, ovo nije kraj prie, jer se u dve razliite baze podataka mogu koristiti razliiti
identifikatori za ono to je u stvari isti pojam, kao to je potanski broj. Program koji eli da
poredi ili kombinuje informacije iz dve baze podataka mora znati da su ova dva termina
upotrebljena tako da znae istu stvar. U idealnom sluaju, program mora imati nain da otkrije
takva zajednika znaenja na kakve god baze podataka naie.

Reenje ovog problema nudi trea osnovna komponenta Semantikog Web-a, kolekcija
informacija koja se naziva ontologijama. U filozofiji, ontologija je teorija o prirodi postojanja, o
tome kakvi tipovi stvari postoje; ontologija kao disciplina prouava takve teorije. Istraivai iz
oblasti vetake inteligencije i Web-a prihvatili su termin u njihovom sopstvenom argonu, i za
njih ontologija je dokument ili datoteka koja formalno definie relacije izmeu termina.
Najtipinija vrsta ontologije za Web sastoji se od klasifikacije i skupa pravila zakljuivanja.

Klasifikacija (engl. taxonomy) definie klase objekata i relacije izmeu njih. Na primer, adresa
moe biti definisana kao tip lokacije, a kd grada moe biti definisan tako da se odnosi samo na
lokacije, i tako dalje. Klase, podklase i relacije izmeu entiteta su veoma snaan alat za
korienje na Web-u. Moemo izraziti veliki broj relacija izmeu entiteta dodeljujui osobine
6

klasama i dozvoljavajui podklasama da nasleuju takve osobine. Ako kdovi gradova moraju
biti tipa grad, a gradovi u optem sluaju imaju Web sajtove, moemo diskutovati o Web sajtu
kome je pridruen kd grada ak i ako nijedna baza podataka ne povezuje kd grada direktno sa
Web sajtom.

Pravila zakljuivanja u ontologijama donose jo snage. Ontologija moe izraziti pravilo ,, Ako je
kd grada pridruen kdu drave, a adresa koristi taj kd grada, onda ta adresa ima njoj pridruen
kod drave.'' Program bi onda mogao lako zakljuiti, na primer, da adresa Univerziteta Kornel
(Cornell), koji je u mestu Itaka (Ithaca), mora biti u dravi New York, koja je u SAD, i stoga
trebalo bi da je formatirana u skladu sa standardima SAD. Raunar ne ,,razume'' zaista bilo koju
od ovih informacija, ali sada moe manipulisati ovim terminima daleko delotvornije na naine
koji su korisni i imaju znaenje za oveka korisnika.

Sa ontolokim stranicama na Web-u, reenja za terminoloke (i druge) probleme poinje da se


nazire. Znaenje termina ili XML kdova korienih na Web stranici moe se definisati
pokazivaima sa stranice na ontologiju. Naravno, isti problemi kao i ranije, sada se javljaju ako
pokazivaem ukaem na ontologiju, koja definie adrese kao pojmove koji sadre zip kd
(potanski broj u SAD), a vi pokazivaem ukaete na adresu koja upotrebljava potanski broj.
Ova vrsta konfuzije moe se razreiti ako ontologije (ili drugi Web servisi) ponude relacije
ekvivalentnosti: jedna ili obe od naih ontologija mogu sadrati informacije o tome da je moj zip
kd ekvivalentan vaem potanskom broju.

Problem u naem planu za slanje klovnova da zabave moje muterije delimino je reen kada dve
baze podataka ukazuju na razliite definicije adrese. Program, koristei razliite URI-je za
razliite pojmove adrese, nee ih pobrkati i u stvari bie potrebno da otkrije da su ti pojmovi
uopte povezani. Program bi potom mogao koristiti servis koji uzima listu adresa sa potanskim
fahovima i slinim elementima (definisanu u prvoj ontologiji), i pretvara je u listu fizikih adresa
(druga ontologija) prepoznajui i uklanjajui podatke o potanskim fahovima i druge neprikladne
adrese. Struktura i semantika, koje nude ontologije, olakavaju preduzetniku da ponudi neki
ovakav servis i mogu uiniti njegovo korienje potpuno transparentnim.

Ontologije mogu poboljati funkcionisanje Web-a na razne naine. Na jednostavan nain mogu
se upotrebiti da poboljaju tanost Web pretraivanja program za pretraivanje moe traiti
samo one stranice koje referiu precizan pojam, umesto svih onih koje koriste dvosmislene
kljune rei. Naprednije primene koristie ontologije da poveu informacije na stranici sa
pridruenim im strukturama znanja i pravilima zakljuivanja. Primer stranice oznaene za takvu
upotrebu je dat na mrei na lokaciji http://www.cs.umd.edu/~hendler. Ako usmerite va Web
ita na ovu stranicu, videete normalnu Web stanicu pod naslovom ''Dr. James A. Hendler''. Kao
ovek-korisnik, lako moete nai vezu ka kratkoj biografskoj beleci i proitati tamo da je
Hendler doktorirao na Univerzitetu Braun (Brown). Raunarski program koji bi pokuavao da
pronae takvu informaciju, meutim, trebalo bi da bude vrlo sloen da bi pogodio da bi ova
informacija mogla biti u biografiji, i da bi razumeo engleski jezik koji se u beleci koristi.

Za korisnike-raunare, stranica je povezana sa jednom ontolokom stranicom koja definie


informacije o raunarskim fakultetima. Na primer, profesori rade na univerzitetima i oni su, u
optem sluaju, doktorirali. Druga oznaka na stranici (koju tipini Web ita ne prikazuje), koristi
7

pojmove ontologije da bi specificirala da je Hendler doktorirao na entitetu opisanom URI-jem


http://www.brown.edu - Web stranicom Univerziteta Braun. Raunari mogu takoe pronai da je
Hendler uesnik na odreenom istraivakom projektu, da ima odreenu e-mail adresu, i tako
dalje. Sve te informacije lako se obrauju raunarom i mogle bi se upotrebiti da se odgovori na
upite (kao to je: gde je Dr. Hendler doktorirao), koji u ovom trenutku zahtevaju od oveka da
paljivo ispita sadraj raznih stranica, koje je pronala maina za pretraivanje.

Uz to, ova druga oznaka na stranici omoguava mnogo laki razvoj programa koji se mogu baviti
komplikovanim pitanjima, iji odgovori se ne nalaze na jednoj Web stranici. Pretpostavite da
elite da pronaete gospoicu-gospou Kuk (Cook), koju ste sreli na konferenciji prole godine.
Ne seate se njenog imena, ali se seate da je radila za jednog od vaih klijenata i da je njen sin
bio student istog univerziteta, koji ste i vi nekad pohaali. Inteligentni program pretraivanja
paljivo e ispitati sve stranice ljudi ije prezime je ''Cook'' ( preskaui sve stranice koje su u
vezi sa engleskim terminima cooks (kuvari), cooking (kuvanje), Cook-ova ostrva i tako dalje),
nai e one koji su spomenuti da rade za kompaniju koja je na listi vaih klijenata, i propratie
veze ka Web stranicama njihove dece, da bi ustanovio da li je neko od njih na kolovanju na
pravom mestu.

Agenti
Stvarna snaga Semantikog Web-a ostvarie se kada ljudi
kreiraju mnotvo programa koji prikupljaju sadraj Web-a iz
raznih izvora, obraujui informacije i razmenjujui rezultate sa
drugim programima. Delotvornost takvih softverskih agenata
rae eksponencijalno kako to vie mainski-itljivih Web
sadraja i automatizovanih servisa (ukljuujui druge agente)
bude postajalo raspoloivo. Semantiki Web razvija ovu sinergiju: ak i agenti koji nisu izriito
projektovani da rade zajedno, mogu prenostiti podatke izmeu sebe kada se pojave podaci sa
semantikom.

Vaan aspekt funkcionisanja agenata bie razmena ,,potvrda'' napisanih u jeziku objedinjavanja
(engl. unifying language) Semantikog Web-a (jeziku koji izraava logiko zakljuivanje
izvreno korienjem pravila i informacija kao to su one specificirane ontologijama). Na primer,
pretpostavimo da je neki mreni servis pronaao kontakt-informacije g-e (g-ce) Cook , i na vae
veliko iznenaenje, locirao je traenu osobu u Johanesburg-u. Prirodno, vi ovo elite da proverite,
te va raunar trai od mrenog servisa potvrdu njegovog odgovora, koju ovaj odmah daje
prevodei svoje interno rasuivanje u jezik objedinjavanja Semantikog Web-a. Maina
zakljuivanja u vaem raunaru lako ustanovljava da ova g-a (g-ca) Cook stvarno odgovara onoj
koju vi traite, i moe vam pokazati Web stranice koje to pokazuju, ako jo uvek sumnjate. Iako
su jo uvek daleko od toga da iskoriste sve potencijale Semantikog Web-a, neki programi ve
mogu razmenjivati potvrde na ovaj nain, koristei postojee preliminarne verzije jezika
objedinjavanja.

Drugo bitno svojstvo bie digitalni potpisi, ifrirani blokovi podataka koje raunari i agenti mogu
upotrebiti da bi potvrdili da su priloene informacije dobijene iz specifinog proverenog izvora.
elite da budete sasvim sigurni da tvrenje poslato vaem raunovodstvenom programu da
8

dugujete novac nekom mrenom trgovcu na malo, nije prevara potekla od tinejdera koji se
snalazi sa raunarom, a stanuje vrata do vas. Agenti treba da budu sumnjiavi u pogledu tvrenja
koja proitaju na Semantikom Web-u, sve dok ne provere izvore informacija. (elimo da to
vie ljudi naui da bude takvo, na Web-u onakvom kakav je sad!)

Ve postoje mnogi automatizovani servisi zasnovani na Web-u bez semantike, ali drugi programi
kao to su agenti nemaju naina da lociraju onaj servis koji e izvriti specifinu funkciju. Ovaj
proces, koji se naziva otkrivanje servisa, moe se deavati samo onda kad postoji zajedniki jezik
opisa servisa na nain koji dozvoljava ostalim agentima da ,,razumeju'', kako ponuene funkcije,
tako i kako da te funkcije iskoriste. Servisi i agenti mogu obavetavati o svojim funkcijama, na
primer, postavljajui opise tih funkcija u direktorijume sline utim stranama.

U ovom trenutku su raspoloivi neki postupci niskog nivoa otkrivanja servisa, kao to su
Microsoft-ov Universal Plug and Play (ukljui i koristi), koji je usmeren ka povezivanju
razliitih tipova ureaja na raunar, i Sun Microsystems-ov Jini, iji cilj je povezivanje servisa.
Ovim pokuajima, meutim, problem je napadnut na strukturalnom ili sintaksnom nivou i u
velikoj meri oslanja se na standardizaciju unapred odreenog skupa opisa funkcionalnosti.
Standardizacija moe ii tako daleko samo zbog toga to ne moemo predvideti sve mogue
budue potrebe.

Semantiki Web, je, nasuprot tome, fleksi-


Projektovan na pravi nain, Semantiki Web
bilniji. Agent potroaa i proizvoaev agent, moe pomoi u razvoju ljudskog znanja u celini.
mogu uspostaviti podeljeno razumevanje razme-
njujui ontologije, ime se dobija vokabular
potreban za diskusiju. Agenti mogu ak i ,,aktivirati'' nove sposobnosti rasuivanja po otkrivanju
novih ontologija. Uz to, semantika olakava korienje prednosti onog servisa koji je samo
delimino u skladu za zahtevom.

Tipian proces e obuhvatiti kreiranje ,,lanca vrednosti'' kojim se pojedini sastavni delovi
informacija prenose od jednog agenta ka drugom, pri emu svaki ,,dodaje vrednost'', da bi se
konstruisao konani rezultat, koji je zahtevao krajnji korisnik. Napomena, da se ne bi greilo: da
bi se, na zahtev, automatski kreirali komplikovani lanci vrednosti, neki agenti e koristiti tehnike
vetake inteligencije kao dodatak Semantikom Web-u. No, Semantiki Web e ponuditi osnove
i okvir da uini takve tehnologije izvodljivijim.

Povezivanje svih ovih svojstava daje kao rezultat one sposobnosti, koje su pokazali Pitov i Lusin
agenti u scenariju, iskorienom kao uvod u ovaj lanak. Njihovi agenti bi poverili zadatak, deo
po deo, drugim servisima i agentima koje bi otkrili preko obavetenja o servisima. Na primer,
mogli bi koristiti pouzdan servis da dou do liste onih koji se bave fizikalnom terapijom, i da
odrede koji od njih odgovaraju za specificirani plan osiguranja i tok leenja. Listu terapeuta
mogao bi obezbediti neki drugi servis pretraivanja, i tako dalje. Ove aktivnosti formirale su
lance u kojima su velike koliine podataka prenoene preko Web-a (i skoro beskorisne u tom
obliku), progresivno smanjivane na male koliine podataka velike vrednosti za Pit i Lusi plan
zakazanih termina koji odgovara njihovim poslovnim i ostalim obavezama.
9

U sledeem koraku, Semantiki Web e razbiti ljusku viruelnosti i poee razvoj u fizikom
svetu. URI-ji mogu ukazivati na bilo ta, ukljuujui i fizike entitete, to znai da moemo
koristiti RDF jezik da bi opisali ureaje kao to su mobilni telefoni i televizori. Ureaji tog tipa
mogu davati obavetenja o svojoj funkcionalnosti ta mogu raditi i kako se njima upravlja u
mnogome kao softverski agenti. Bivajui znatno fleksibilnijim nego to su postupci niskog nivoa
kao to je Universal Plug and Play, takvi semantiki pristupi otvaraju svet uzbudljivih
mogunosti.

Na primer, ono to se danas naziva automatizacija prostora u kome se stanuje zahteva paljivo
konfigurisanje ureaja u domainstvu, da bi se ostvario njihov zajedniki rad. Semantiki opisi
sposobnosti i funkcionalnosti ureaja dozvolie ostvarivanje ovakve automatizacije uz minimalnu
intervenciju oveka. Trivijalan primer se javlja kada se Pit odaziva na telefon, a desi se utiavanje
stereo sistema. Umesto da se programira svaki odreeni ureaj u domainstvu, Pit bi mogao
isprogramirati takvu funkciju jednom i za sve ureaje, pokrivi svaki lokalni ureaj koji je dao
obavetenje da ima kontrolu jaine zvuka televizor, DVD plejer i ak i reprodukciju medija na
laptopu, koji je doneo kui sa posla upravo ove veeri.

U ovoj oblasti su ve uinjeni prvi konkretni koraci, kroz rad na razvoju standarda za opis
funkcionalnih sposobnosti ureaja (kao to su veliine ekrana) i preferenci korisnika. Izgraen na
osnovu RDF, ovaj standard se naziva Sloena sposobnost/ profil preference (engl. Composite
Capability/Preference Profile, CC/PP ). U poetku, ovaj standard e dozvoliti mobilnim
telefonima i drugim nestandardnim Web klijentima da opiu svoje karakteristike tako da im se
Web sadraj moe u letu prilagoditi po meri. Kasnije, kada dodamo punu fleksibilnost jezika za
baratanje ontologijama i logiku, ureaji bi mogli automatski traiti i koristiti servise i druge
ureaje za dobijanje dodatnih informacija ili funkcionalnosti. Nije teko zamisliti vau
mikrotalasnu penicu prikljuenu na Web, kako se konsultuje sa proizvoaem smrznute hrane o
optimalnim parametrima kuvanja.

Evolucija znanja
Semantiki Web nije ,,puko'' sredstvo za izvravanje pojedinih
zadataka, kao to su ovi koje smo do sad diskutovali. Moe se
rei, kao dodatak diskutovanom, da, projektovan na pravilan
nain, Semantiki Web moe pomoi u razvoju ljudskog znanja u
celini.

ovekovo pregnue se nalazi u veitoj tenziji koja postoji izmeu


efektivnosti malih grupa, koje deluju nezavisno, i potrebe za
povezivanjem sa irom zajednicom. Male grupe mogu generisati inovacije brzo i efikasno, ali ovo
generie podkulturu ije koncepte drugi ne razumeju. Koordiniranje akcija preko velikih grupa,
meutim, bolno je sporo i zahteva veliku koliinu komunikacija. Svet funkcionie du spektra
koji se prostire izmeu ovih ekstremuma, sa tendencijom da se pone od malog od linih ideja
i da se kree ka irem razumevanju tokom vremena.

Bitan je proces zdruivanja podkultura, kada se javi potreba za irim zajednikim jezikom. esto
se u dvema grupama, nezavisno, razvijaju vrlo slini pojmovi, i opisivanje relacija meu tim
10

konceptima donosi velike koristi. Kao to je finsko-engleski renik, ili tabela pretvaranja teina-i-
mera, relacije dozvoljavaju komunikaciju i saradnju ak i u situacijama kada zajednitvo u
pojmovima nije (jo uvek) dovelo do zajednitva u terminima.

Semantiki Web, imenujui svaki pojam jednostavno korienjem URI-ja, dozvoljava svakome
da izrazi nove koncepte, koje je izumeo, sa minimalnim naporom. Objedinjavajui logiki jezik
Semantikog Web-a omoguie da ovi koncepti budu, progresivno, povezani u univerzalni Web.
Ova struktura e nam otvoriti ljudsko znanje i rad za smislenu analizu od strane softverskih
agenata, stavljajui na raspologanje novu klasu alata sa kojom moemo iveti, raditi i uiti
zajedno.

Dodatne informacije:

Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destine of the World Wide Web by Its
Inventor.
Tim Berners-Lee, with Mark Fischetti, Harper San Francisko, 1999.
Proirena verzija ovog lanka nalazi se na Web sajtu Scientific American-a, uz dodatne materjale
i veze.

World Wide Web Consortium (W3C): www.w3.org/

W3C Semantic Web Activity: www.w3.org/2001/sw/

An introductin to ontologies: www.SemanticWeb.org/knowmarkup.html

Simple HTML Ontology Extensions Frequently Asked Questions (SHOE FAQ):


www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/faq.html

DARPA Agent Markup Language (DAML) home page: www.daml.org/

(prevod: Dragan aleti)