You are on page 1of 6

RAZVOJ SEMANTIKIH WEB SERVISA

SEMANTIC WEB SERVICES DEVELOPMENT


Uro Rackovi1 dipl. in., Sreko Joksimovi2 dipl. in.
1
Uprava za telekomunikacije i informatiku Generaltab Vojske Srbije, Beograd
2
Uprava za obuku Generaltab Vojske Srbije, Beograd

Sadraj - Osnovna ideja kod semantikog weba je i operativnog sistema na kom se izvravaju. WSDL
klasifikacija informacija na standardan nain radi lake zapravo slui kao interfejs web servisa. Iako predstavlja
dostupnosti. Tehnologija web servisa donosi dinamiki apstraktnu definiciju, WSDL specifikacija takoe sadri
asprekt upotrebe web-a, a tehnologija semantikog weba delove koji se odnose na konkretne elemente
unapreuje pretraivanje, preuzimanje, predstavljanje, komunikacije, odnosno kako konkretno pristupiti servisu.
isporuivanje, tumaenje i odravanje informacija. UDDI (Universal Description Discovery and Integration)
Kombinacija ove dve tehnologije umnogome unapreuje je registar web servisa, predstavlja katalog, koji
potencijal tehnologije web servisa. U ovom radu je opisan potencijalnim klijentima omoguava da saznaju o
primer implementacije semantike za postojei web servis funkcionalnostima koje im se nude i detalje o servisima
uz upotrebu OWL-S ontologije. koji im se obezbeuju [2]. Informacije koje UDDI registar
sadri sastoje se iz tri raziita dela. Prvi deo predstavljaju
Abstract The basic idea with semantic Web is to bele strane koje sadre informacije o onome ko
classify information in a standard way because of easier obezbeuje servis, kao to su ime, broj telefona, adresa,
access. Web service technology brings a dynamic aspect kontakt. Drugi deo su ute strane koje sadre opise servisa
to the use of the Web, on the other hand, Semantic Web koji se nude. Trei deo predstavljaju zelene strane koje
technology facilitates information search, retrieval, opisuju tehnike detalje o servisima (ukljuujui WSDL
representation, extraction, interpretation, and specifikaciju). SOAP (Simple Object Access Protocol) je
maintenance. A combination of those two technologies XML protokol, razvijen od strane W3C konzorcijuma, za
highly improves the potential of the Web service decentralizovanu razmenu informacija [2]. Razvijen je
technology. In this paper we described an implementation tako da je nezavisan od bilo kog programskog jezika.
of semantics for an existing Web service using OWL-S Format SOAP poruke sastoji se od sledeih elemenata
ontology.
Envelope: krajnji element SOAP poruke
1. WEB SERVISI Zaglavlje: kolekcija nula ili vie SOAP blokova
zaglavlja od kojih svaki moe biti namenjen bilo kom
SOAP primaocu na SOAP putanji
Poslednjih godina teilo se uspostavljanju standarda za
Telo: kolekcija nula ili vie elemenata namenjenih
razvoj i upotrebu resursa weba kroz ono to e postati
krajnjim SOAP primaocima u putanji SOAP poruke.
poznato kao web servisi. Jedna od definicija web servisa
je: Web servis je softverski sistem dizajniran da podri
interoperabilnu interakciju izmeu maina putem mree. 2. SEMANTIKI WEB SERVISI
Poseduje interfejs opisan formatom koji maine mogu
obraivati (posebno WSDL). Drugi sistemi stupaju u Svrha semantikih web servisa je da sadanji web dovedu
interakciju sa web servisom na nain koji je definisan do njegovog punog potencijala. Tehnologija web servisa
njegovim opisom upotrebom SOAP poruka, obino donosi dinamiki asprekt upotrebe web-a, a tehnologija
prenoenih HTTP protokolom sa XML serijalizacijom semantikog weba unapreuje pretraivanje, preuzimanje,
zajedno sa drugim web standardima.[1] predstavljanje, isporuivanje, tumaenje i odravanje
informacija. Dananja tehnologija web servisa zasnovana
Tehnologija web servisa omoguava upotebu weba na na WSDL specifikaciji, SOAP porukama i UDDI registru
globalnom nivou. Kroz web servise, bilo koja softverska ne sadri dovoljno semantike o podacima i poslovnoj
aplikacija na webu moe doi do druge aplikacije. Ako logici. Kombinacijom ove dve tehnologije podie se
aplikacije razmenjuju poruke na nain koji je u skladu sa potencijal tehnologije web servisa. Semantika anotacija
standardima web servisa, moi e da komuniciraju omoguava otkrivanje i pronalaenje servisa i obezbeuje
nezavisno od operativnog sistema, programskog jezika, naprednije reenje za izbor, komponovanje i saradnju
procesora i internih protokola. Arhitektura web servisa izmeu razliitih servisa. Da bi upotreba web servisa bila
koristi slojevite i meusobno povezane tehnologije. mogua, softverskim agentima je potreban opis servisa
WSDL (Web Service Description Language) je razumljiv raunarima kao i nain pristupa. Osnovna svrha
specifikacija koja omoguava opis web servisa u cilju jezika za opis semantikog weba je da uspostavi
poziva metode (operacije) [2]. Metode su opisane framework u okviru koga se opis servisa razvija i koristi.
apstraktno, nezavisno od jezika u kom su implementirane Web sajtovi bi trebalo da koriste standardne ontologije,
koje ine klase i atributi, za deklarisanje i opis servisa. U <rdfs:comment/>
<rdfs:domain
ovom projektu je korien OWL-S jezik za opis rdf:resource=&owls;ServiceModel/>
standardnog web servisa. <rdfs:range
rdf:resource=&owls;Service/>
<rdfs:inverseOf
3. OWL-S rdf:resource=&owls;describedBy/>
</owl:ObjectProperty>
OWL-S je ontologija servisa nad OWL jezikom, koja
prua renik za opis servisa u formatu koji je Listing 2. Deo OWL koda iz servisne ontologije koji
nedvosmislen i razumljiv raunarima [1]. OWL-S je definie odnos klasa Service i ServiceModel
razvijen sa ciljem da omogui otkrivanje, pozivanje,
komponovanje i automatsko praenje web servisa. Klasa ServiceGrounding opisuje kako se servisu moe
OWL-S tretira sklop servisa kao procese, tu postoji vrlo pristupiti. Klase Service i ServiceGrounding su povezane
jasna razlika izmeu atributa procesa, strukture i preko supports atributa i njemu inverznog atributa
implementacije koja omoguava modelovanje procesa supportedBy. Instanca klase ServiceGrounding bi trebalo
nezavisno od implementacije. Osnovna klasa ove servisne da bude povezana sa tano jednim servisom.
ontologije je Service klasa. Klasa ServiceProfile opisuje <owl:ObjectProperty rdf:ID=supports>
ta servis zahteva i ta prua klijentu. Service i <rdfs:comment/>
ServiceProfile klase su povezane preko present atributa i <rdfs:domain
njemu inverznog atributa presentedBy. rdf:resource=&owls;Service/>
<rdfs:range rdf:resource=&owls;
ServiceGrounding/>
<owl:ObjectProperty rdf:ID=presents> <rdfs:inverseOf
<rdfs:comment/> rdf:resource=&owls;supportedBy/>
<rdfs:domain </owl:ObjectProperty>
rdf:resource=&owls;Service/>
<rdfs:range <owl:ObjectProperty rdf:ID=supportedBy>
rdf:resource=&owls;ServiceProfile/> <rdfs:comment/>
<rdfs:inverseOf <rdfs:domain rdf:resource=&owls;
rdf:resource=&owls;presentedBy/> ServiceGrounding/>
</owl:ObjectProperty>
<rdfs:range
<owl:ObjectProperty rdf:ID=pesentedBy> rdf:resource=&owls;Service/>
<rdfs:comment/> <rdfs:inverseOf
<rdfs:domain rdf:resource=&owls;supports/>
rdf:resource=&owls;ServiceProfile/> </owl:ObjectProperty>
<rdfs:range <owl:Class rdf:about=#ServiceGrounding>
rdf:resource=&owls;Service/> <rdfs:comment/>
<rdfs:inverseOf <rdfs:subClassOf>
rdf:resource=&owls;presents/> <owl:Restriction
</owl:ObjectProperty> owl:cardinality=1>
<owl:onProperty
Listing 1. Deo OWL koda iz servisne ontologije koji rdf:resource=#supportedBy/>
definie odnos klasa Service i ServiceProfile </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
Klasa ServiceModel opisuje kako servis radi i koji su
rezultati njegovog izvrenja. Klase Service i ServiceModel Listing 3. Deo OWL koda iz servisne ontologije koji
su povezane preko atributa describedBy i njemu definie odnos klasa Service i ServiceGrounding
inverznog atributa describes. Servis moe biti opisan
najvie jednom instancom klase ServiceModel. U osnovi, profil web servisa prua neophodne informacije
softverskom agentu radi pronalaenja servisa. Za pristup
<owl:ObjectProperty rdf:ID=describedBy>
<rdfs:comment/>
servisu, klijent koristi pridruene informacije
<rdfs:domain povezivanja.
rdf:resource=&owls;Service/>
<rdfs:range
rdf:resource=&owls;ServiceModel/> 4. PROFIL SERVISA
<rdfs:inverseOf
rdf:resource=&owls;describes/>
</owl:ObjectProperty>
Osnovna klasa ontologije profila je klasa ServiceProfile,
namenjena je za opis servisa. OWL-S definie potklasu
<owl:Class rdf:about=#Service> Profile klase ServiceProfile, kao mogue predstavljane
<rdfs:comment/> profila servisa. Ovo predstavljanje ima tri atributa koji se
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction koriste za opis servisa pre svega ljudima, pre nego
owl:maxCardinality=1> mainama. Ovi atributi su: contactInformation atribut koji
<owl:onProperty opisuje ko prua servis, serviceName atribut koristi se za
rdf:resource=#describedBy/> identifikaciju procesa i atribut textDescription koji prua
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf> slobodan tekstualni opis servisa. Pored pomenutih atributa
</owl:Class> Profile klasa takoe prua opis funkcija servisa iz dve
perspektive: transformacije informacija (ulaza i izlaza
<owl:ObjectProperty rdf:ID=describes>
servisa) i promena stanja (preduslovi i efekti servisa). inCondition atributom, koji definise uslove pod kojim se
OWL-S koristi i koncept parametara, gde je klasa moe dobiti eljeni rezultat. Atribut withOutput
Parameter nadklasa Input klase, koja predstavlja ulazni predstavlja izlaze procesa kada se dobije eljeni rezultat.
parametar procesa kao i klasa Output, koja predstavlja Atribut hasEffect prestavlja vrednosti izvrenja procesa
izlazne parametre istog procesa. Za opis ulaznih i izlaznih tokom dobijanja eljenog rezultata. resultForm atribut
parametara, preduslova i efekata servisa, klasa Profile prua abstraktni XML ablon za izlaze koji treba da budu
poseduje sledee atribute: poslati klijentu. OWL-S proces uvek koristi dva agenta,
hasParameter: klase Parameter, koji se ne koristi instancu klase TheClient i instancu klase TheServer. Klasa
direktno i slui kao nadklasa ostalim atributima Process predstavlja uniju tri OWL-S klase kao to je
hasPrecondition: klase Precondition definisano fragmentom koda:
hasResult: klase Result, gde rezultat procesa odreuje
<owl:Class rdf:ID=Process>
uslove pod kojima se dobijaju izlazi
<rdfs:comment/>
hasInput: klase Input <owl:unionOf rdf:parseType=Collection>
hasOutput: klase Output <owl:Class
rdf:about=#AtomicProcess/>
<owl:Class
Klasa Profile ima i specifian set atributa: rdf:about=#SimpleProcess/>
serviceParameter: proirena lista atributa iji elementi <owl:Class
su instance klase ServiceParameter. Ova klasa rdf:about=#AtomicProcess/>
</owl:unionOf>
poseduje atribute serviceParameterName i </owl:Class>
sParameter (poslednji predstavlja referencu na
vrednost parametra u nekoj drugoj OWL ontologiji). Listing 4. Definicija klase Process
serviceCategory: vrednost ovog atributa je referenca
na postojeu taksonomiju servisa. Ovaj atribut se AtomicProcess: proces koji moe biti direktno pozvan,
koristi za opis kategorije servisa i ima ime ne poseduje podprocese i izvrava servis u jednom
(categoryName), referencu na neku taksonomiju koraku.
(taxonomy), jednu ili vie vrednosti u toj taksonomiji SimpleProcess: proces koji ne moe biti direktno
(value) i za svaki tip pridruenog servisa poseban kod pozvan, ali slino kao i atomini proces, predstavlja
(code). proces koji se izvrava u jednom koraku. Prosti
procesi se koriste kao apstraktni elementi. Mogu biti
5. MODEL SERVISA korieni za predstavljanje atominih procesa ili da
prue pojednostavljen prikaz kompozitnih procesa.
U OWL-S-u, proces je opisan instancom klase Process Ako je jednostavan proces povezan sa kompozitnim
koja je potklasa klase ServiceModel. Process ima veliki procesom, ova veza se predstavlja upotrebom
broj uslova koji odreuju situacije pod kojima moe biti realizedBy atributa. Jednostavan proces moe imati
izvren. Procesi mogu rezultovati transformacijom ulazne i izlazne vrednosti, slino kao i ostali procesi.
ulaznih podataka. Da bi se opisao proces u OWL-S-u CompositeProcess: proces koji moe biti
neophodno je navesti: dekomponovan na druge procese. Kontrolne
konstrukcije (ControlConstruct) se koriste za opis
sloenih procesa kroz atribut composedOf. Svaki
Ulazne parametre ControlConstruct ima atribut components koji ukazuje
Izlazne parametre na kompoziciju procesa.
Preduslove
Efekte Kompozitni proces se moe posmatrati kao stablo iji su
nekrajnji vorovi oznaeni kao kontrolne konstrukcije,
Za opis veze izmeu procesa i svakog njegovog svaki ovakav vor sadri potomke oznaene putem
parametra, OWL-S nudi atribute hasInput, hasOutput i atributa component. Listovi ovog stabla predstavljaju
hasLocal, koji su podatributi atributa hasParameter. Za pozive druguh procesa, na koje se ukazuje instancama
izraavanje preduslova i efekata procesa, OWL-S prua klase Perform. Atribut process klase Perform ukazuje na
poseban jezik izraza, predstavljen klasom Expression i ime procesa koji se poziva.
svim njenim potklasama. Klasa Expression ima dva
atributa expressionLanguage i expressionBody, 6. PRISTUP SERVISU
kardinalnosti jedan. Jezik koji se najee upotrebljava
kao vrednost atributa expressionLanuage je SWLR.
Kako prstupiti OWL-S servisu opisano je klasom
ServiceGrounding. Ova klasa opisuje format poruka za
U OWL-S-u izlaz i efekti nisu direktno povezani sa razmenu, protokole serijalizacije, transporta i adresiranja.
samim procesom, a da bi se odrala konzistentnost kreira OWL-S povezivanje moe se posmatrati kao
se klasa Result. Ova klasa odrava direktnu vezu sa preslikavanje apstraktnog opisa u konkretan element opisa
izlazima i efektima kroz atribut hasResult. Klasa Result servisa. Iako postoje dokumenti koje formira OWL-S
ima ima pet atributa. hasResultVar omoguava opis, opis povezivanja servisa je jedini koji ima veze sa
deklaraciju promenljive tipa ResultVar, koja je podkasa detaljima konkretne implementacije. Profil i model
klase Parameter. Ovaj atribut se moe koristiti u vezi sa
servisa opisuju servis na viem apstraktnom nivou. rdf:datatype="&xsd;#anyURI"> &concept;
#checkExamResponseTypeDeclaration
OWL-S ne ukljuuje apstraktno predstavljanje za poruke. </process:parameterType>
Praktino sadraj poruka se implicitno odreuje na </process:Output>
osnovu Input i Output atributa atominih procesa. </profile:hasOutput>
Konkretne poruke, su sa druge strane odreene </profile:Profile>
povezivanjem, tj. upotrebom WSDL-a. Cilj povezivanja
Listing 6. Deo OWL koda sa opisom funkcionalnosti
je da se odredi kako ulazi i izlazi atominog procesa
servisa iz ExamCheckProfile.owl dokumenta
mogu biti opisani kao konkretne poruke koje se
rezmenjuju izmeu procesa.
Atributi hasInput i hasOutput referenciraju ulazne i
izlazne parametre servisa definisane u modelu procesa
7. EXAMCHECK SEMANTIKI WEB servisa. Tipovi podataka ulaznih i izlaznih parametara
SERVIS definisni su u dokumentu ExamCheckConcept.owl

<!--Definition for checkExamTypeDeclaration-->


ExamCheck je web servis putem koga studenti mogu <owl:Class rdf:ID="checkExamTypeDeclaration">
proveriti ocene ispita na studijama. Na osnovu ulaznih <rdfs:subClassOf
podataka kao to su ime, prezime, broj indeksa i oznaka rdf:resource="&owl;#Thing"/>
ispita servis kao izlazni podatak vraa ocenu kojom je </owl:Class>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="firstName">
student poloio zahtevani ispit. Ovaj web servis je <rdfs:range rdf:resource="&xsd;#string"/>
semantiki opisan OWL-S-om na osnovu ega je nastalo <rdfs:domain
pet dokumenata: ExamCheckService.owl, rdf:resource="#checkExamTypeDeclaration"/>
ExamCheckProfile.owl, ExamCheckProcess.owl, </owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="lastName">
ExamCheckGrounding.owl i ExamCheckConcept.owl. <rdfs:range rdf:resource="&xsd;#string"/>
Semantiki opis servisa moe se smestiti i u jedan <rdfs:domain
dokument, ali je zbog preglednost samog opisa praktinije rdf:resource="#checkExamTypeDeclaration"/>
razdvojiti opis u zasebne dokumente po celinama. U </owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="indexNo">
dokumentu ExamCheckService.owl nalazi se definicija <rdfs:range rdf:resource="&xsd;#string"/>
servisa sa referencama na profil servisa, model procesa i <rdfs:domain
povezivanje. rdf:resource="#checkExamTypeDeclaration"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="examIdentifier">
<service:Service rdf:ID="ExamCheck"> <rdfs:range rdf:resource="&xsd;#string"/>
<service:presents
<rdfs:domain
rdf:resource="&my_profile;
rdf:resource="#checkExamTypeDeclaration"/>
#ExamCheckProfile"/>
</owl:DatatypeProperty>
<service:describedBy <!--Definition for
rdf:resource="&my_process; #ExamCheck"/>
checkExamResponseTypeDeclaration-->
<service:supports
<owl:Class
rdf:resource="&my_grounding; #WsdlGrounding"/>
rdf:ID="checkExamResponseTypeDeclaration">
</service:Service> <rdfs:subClassOf
rdf:resource="&owl;#Thing"/>
Listing 5. Deo OWL koda sa definicijom servisa iz </owl:Class>
ExamCheckService.owl dokumenta <owl:DatatypeProperty rdf:ID="checkExamReturn">
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;#int"/>
<rdfs:domain
Navedeni deo koda definie servis i kroz atribute rdf:resource="#checkExamResponseTypeDeclaration"
presents, describedBy, supports referencira profil, model />
procesa i povezivanje servisa respektivno. </owl:DatatypeProperty>

Dokument ExamCheckProfile.owl sadri opis Listing 7. Deo OWL koda sa opisima tipova ulaznih i
funkcionalnosti servisa opisan kroz transformaciju izlaznih parametara servisa iz ExamCheckConcept.owl
informacija i promena stanja. dokumenta

<profile:Profile rdf:ID="ExamCheckProfile"> Dokument ExamCheckProcess.owl sadri opis modela


<profile:serviceName>ExamCheck procesa ExamCheck web servisa koga ini atomini
</profile:serviceName> proces CheckExam. U priloenom kodu definisani su
<profile:textDescription/>
<profile:contactInformation/>
ulazni i izlazni parametri modela procesa
<profile:hasInput> (ExamCheckInput, ExamCheckOutput), kao i pomenuti
<process:Input rdf:ID="checkExamInput"> atomini proces.
<process:parameterType
rdf:datatype="&xsd;#anyURI"> <!--Definitions for Atomic Process: CheckExam-->
&concept;#checkExamTypeDeclaration <!--Inputs-->
</process:parameterType> <process:Input rdf:ID="checkExamInput">
</process:Input> <process:parameterType
</profile:hasInput> rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
<profile:hasOutput> &concept;#checkExamTypeDeclaration
<process:Output rdf:ID="checkExamOutput"> </process:parameterType>
<process:parameterType </process:Input>
<!--Outputs--> http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe
<process:Output rdf:ID="checkExamOutput"> ck?wsdl#parameters
<process:parameterType </grounding:wsdlMessagePart>
rdf:datatype="&xsd;#anyURI"> </grounding:WsdlInputMessageMap>
&concept; #checkExamResponseTypeDeclaration </grounding:wsdlInput>
</process:parameterType> <grounding:wsdlOutputMessage
</process:Output> rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
<!--Process--> http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe
<process:AtomicProcess rdf:ID="CheckExam"> ck?wsdl#checkExamResponse
<process:hasInput </grounding:wsdlOutputMessage>
rdf:resource="#checkExamInput"/> <grounding:wsdlOutput>
<process:hasOutput <grounding:WsdlOutput MessageMap>
rdf:resource="#checkExamOutput"/> <grounding:owlsParameter
</process:AtomicProcess> rdf:resource="&pm_file;#checkExamOutput"/>
<grounding:wsdlMessagePart
rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
Listing 8. Deo OWL koda sa definicijom ExamCheck http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe
procesa iz ExamCheckProcess.owl dokumenta ck?wsdl#parameters
</grounding:wsdlMessagePart>
Dokument ExamCheckGrounding.owl predstavlja </grounding:WsdlOutput MessageMap>
</grounding:wsdlOutput>
povezivanje semantikog opisa web servisa sa WSDL <grounding:wsdlDocument
opisom web servisa, odnosno predstavlja semantiki opis rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
naina pristupa servisu. U dole prikazanom delu koda http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe
prvo je definisano povezivanje za ceo procesni model sa ck?wsdl#
</grounding:wsdlDocument>
lokalnim imenom WsdlGrounding. U okviru njega se <grounding:wsdlReference
referenciraju povezivanja za pojedinane procese koji rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
ine procesni model tog servisa, bilo da je u pitanju http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315
atomini, jednostavni ili kompleksni proces. U ovom </grounding:wsdlReference>
</grounding:WsdlAtomic ProcessGrounding>
primeru postoji samo jedan atomini proces pa je njegovo
povezivanje referencirano lokalnim imenom Listing 9. Deo OWL koda iz ExamCheckGrounding.owl
ExamCheckGrounding. Povezivanje atominih procesa dokumenta
sadri referencu na WSDL dokument web servisa na koji
se odnosi, atomini proces na koji se odnosi, operaciju u
8. ZAKLJUAK
WSDL dokumentu web servisa koju poziva, kao i nain
pozivanja i primanja odgovora operacije web servisa koja
se poziva. Dananji web se moe definisati kao sintetiki web, gde
raunari vre prezentovanje informacija, a interpretacija i
<grounding:WsdlGrounding rdf:ID="WsdlGrounding"> utvrivanje relevantnih informacija je preputena ljudima.
<service:supportedBy Poto koliina dostupnih elektronskih podataka raste
rdf:resource="#ExamCheck" /> eksponencijalno, praktino je postalo nemogue za
<grounding:hasAtomicProcessGrounding
rdf:resource="#ExamCheckGrounding"/> oveka da upravlja ovako velikom koliinom sloenih
</grounding:WsdlGrounding> informacija. Ovaj fenomen se esto naziva
<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding preoptereenost informacijama, i predstavlja opasnost
rdf:ID="ExamCheckGrounding">
<grounding:owlsProcess
po korisnost dananjeg weba [1]. Kao jedno od pitanja
rdf:resource="&pm_file;#CheckExam"/> koje se namee samo po sebi je zato ne bismo pustili
<grounding:wsdlOperation> raunare da urade te stvari za nas, kao i u svim drugim
<grounding:WsdlOperationRef> situacijama gde je kompleksnost obrade i koliine
<grounding:portType
rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
podataka jako velika. Jedan od razloga zato to u ovom
http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe trenutku nije mogue je taj to web stranice ne sadre
ck?wsdl#ExamCheck informacije o njima samima, to jest o sadraju i temi na
</grounding:portType> koju se odnose. Maine za pretraivanje weba pomau u
<grounding:operation
rdf:datatype="&xsd;#anyURI"> potrazi za odgovarajuim web stranicama, ali imaju i
http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe brojne nedostatke. Nedostaci se mogu svrstati u tri grupe
ck?wsdl#checkExam [3]:
</grounding:operation>
</grounding:WsdlOperationRef>
</grounding:wsdlOperation> Rezultati pretrage mogu biti jako veliki i neprecizni.
<grounding:wsdlInputMessage Rezultati pretrage su osetljivi na renik koji se koristi
rdf:datatype="&xsd;#anyURI">
http://stealth/ExamCheckProject/services/ExamChe
Rezultati pretrage se pojavljuju kao lista referenci na
ck?wsdl#checkExamRequest pojedinane web stranice, esto u okviru istog sajta.
</grounding:wsdlInputMessage>
<grounding:wsdlInput> Zakljuak koji moe da se izvede je da je dananji web
<grounding:WsdlInputMessageMap>
<grounding:owlsParameter
namenjen razmeni informacija izmeu ljudi, a ne maina.
rdf:resource="&pm_file;#checkExamInput"/> Kao posledica, semantiki sadraj koji predstavlja
<grounding:wsdlMessagePart znaenje informacija sadranih na web stranici je
rdf:datatype="&xsd;#anyURI"> kodovan na nain koji je razumljiv samo ljudima. Kao
jedino reenje za problem preoptereenost
informacijama dananjeg weba je dodavanje znaenja weba znai da e raunari imati dovoljno informacija o
web stranicama tako da mogu biti razumljive i mainama znaenju sadraja to e im omoguiti reavanje
kao i ljudima. zahtevnih, ali dobro definisanih problema kroz
Osnovna ideja kod semantikog weba je klasifikacija sekvencijalno izvravanje operacija [1]. Umesto da
informacija na standardan nain radi lake dostupnosti. imamo raunare koji razumeju jezik ljudi, cilj je da na
Ova ideja je slina reenju koje koriste biolozi za osnovu onoga to ve imamo napravimo dodatni napor
klasifikovanje ivih bia. Veliki uspeh weba je pre svega kako bi doli do prezentacije informacija koje mogu
ostvaren slobodom koju obezbeuje, na webu je mogue postati predmet automatske obrade. Semantiki web nije
nai profesionalne kao i amaterske web stranice. Ne poseban oblik weba, ve predstavlja unapreenje
postoji cenzura po pitanju kvaliteta informacija na postojeeg u cilju lake dostupnosti informacija.
stranicama i ona bukvalno zavisi od samog vlasnika Informacije e imati dobro definisano znaenje kao
stranica. Semantiki web bi trebalo da bude rezultat upotrebe semantikih jezika zasnovanih na
decentralizovan to je vie mogue, ali ova injenica ontologijama.
zahteva mnoge kompromise, a najvaniji je odustajanje
od savene konzistentnosti. Neki od prvih zagovornika LITERATURA
semantikog weba veruju da e u budunosti umesto
jednog organizacionog modela informacija postojati serija [1] Breitman, Casanova, Truszkowski, Semantic web
paralelnih tj. da e svaka korporacija, kompanija, Concepts, Technologies and Applications, Springer
univerzitet ili bilo koja druga organizacija na webu u 2007
budunosti imati svoj sopstveni organizacioni model ili [2] Tong, Developing Web Service with Apache Axis,
ontologiju [1]. TipTec Development 2005
[3] Fensel, Lausenm, Polleres, de Bruijn, Stollberg,
Treba imati na umu da semantiki web nije vid ili oblik Roman, Domingue, Enabling Semantic Web
vetake inteligencije koja podrazumeva sposobnost Services, Springer 2007
raunara da razume ljudske misli. Koncept semantikog