You are on page 1of 2

Cng Ty TNHH MTV U World Sports Vit Nam Cng Ha X Hi

Ch Ngha Vit Nam

S : . c Lp T
Do Hnh Phc

---------------------------------

CNG VN
(V/v : Xin cp Chng Ch Qui Hoch hoc cung cp Thng Tin Qui Hoch)

Knh gi : y Ban Nhn Dn Huyn Ph Ninh .

Phng Kinh t H tng huyn Ph Ninh.

Trung Tm Pht Trin Cm CN-TM&DV Ph Ninh .

Cng Ty TNHH MTV U World Sports Vit Nam c thnh lp ngy 15


thng 11 nm 2016 , m s doanh nghip : 4001096301 do S K Hoch v u T
Tnh Qung Nam cp .

Cng ty chng ti c giao t ti i 30, Thn Khnh Tn, x Tam


Dn, Huyn Ph Ninh, Tnh Qung Nam u t xy dng nh xng .

Theo Thng bo s 441/TB-UBND ngy 10/10/2016 ca UBND tnh v vic


tho thun nghin cu lp th tc u t xy dng Nh my gia cng, sn xut
trang phc th thao ti i 30, x Tam Dn, huyn Ph Ninh ti mc 3b UBND
huyn t chc iu chnh quy hoch cho ph hp vi h s quy hoch xy dng
nng thn mi. Do vy trin khai thit k lm th tc Cp Php Xy Dng chng
ti knh ngh Qu C Quan cung cp Thng Tin Qui Hoch (Mt xy dng, ch
gii xy dng cc pha ca khu t, chiu cao cng trnh, v cc quy nh khc)
cho chng ti lm c s thit k Xin Php Xy Dng cng trnh theo ng qui
nh .

Chng ti cam kt thc hin thit k ng nh Chng Ch Qui Hoch hoc


Thng Tin Qui Hoch c cp .

nh km : Bin bn bn giao phm vi, mc trn thc a cho Cng ty


TNHH Chia Tai Hsing Enterprise ngy 19 thng 10 nm 2016 . Giy Chng Nhn
ng K Doanh Nghip cp ngy 15 thng 11 nm 2016 do S K Hoch v u T
Qung Nam cp. Giy Chng Nhn ng K u T cp ngy 8 thng 11 nm 2016
do S K Hoch v u T Qung Nam cp. Quyt nh Ch Trng u T s :
3938/Q-UBND cp ngy 07 thng 11 nm 2016 do y Ban Nhn Dn Tnh Qung
Nam cp. Thng bo chn a im cng ty TNHH Chia Tai Hsing Enterprise
Limited nghin cu lp d n u t xy dng Nh my sn xut, gia cng hng
may mc ti i 30, x Tam Dn, Huyn Ph Ninh s : 434/TB-UBND cp ngy 16
thng 08 nm 2016 do y Ban Nhn Dn Huyn Ph Ninh cp. Thng bo Tha
thun nghin cu lp th tc u t xy dng nh my gia cng, sn xut trang
phc th thao ti i 30, x Tam Dn, huyn Ph Ninh s : 441/TB-UBND cp ngy
10 thng 10 nm 2016 do y Ban Nhn Dn Tnh Qung Nam cp (tt c gm 01
b sao y cng chng) .

Trn trng cm n .

Knh cho

Ph Ninh, ngy
thng 12 nm 2016

Gim c