You are on page 1of 15

DISEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH :

............................................ ............................................
NORAZILAH BINTI KAMMIJO RAHMAH BINTI AHMAD
KETUA PANITIA TMK GPK PENTADBIRAN SK DENGKIL
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA KOMPUTER (25 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya (6 waktu)
1/2 1.1 Menyatakan maksud komputer. 1 Menyatakan jenis komputer dan bahagian-
1/2 1.2 Mengenal dan menyenarai jenis bahagian penting komputer.
komputer. 2 Mengenal pasti port input dan output,
1/2 1.3 Mengenal bahagian-bahagian Pemacu Cakera Liut/ Pemacu Cakera Optik
penting komputer. dan soket input arus ulang alik (AC) pada
3/4 1.4 Menunjukkan komponen pada unit unit sistem.
sistem seperti port input dan output, 3 Menerangkan maksud komputer dan
Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera kegunaan bahagian-bahagian penting
Optik dan soket input arus ulang alik komputer dan komponen pada unit sistem.
(AC). 4 Menghubungkait perkakasan dengan
3/4 1.5 Menerangkan maksud input, konsep antara input, proses, output dan
proses, output dan storan dengan storan.
menggunakan analogi mudah 5 Meramal kesan dan akibat jika mana-mana
bahagian penting komputer tidak berfungsi
6 Mencipta model komputer masa hadapan
berpandukan konsep komputer yang
dipelajari secara kreatif dan inovatif

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA KOMPUTER (25 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 2.0 Mengenal perisian komputer (3 waktu)
5/6 2.1 Menyatakan maksud dan jenis 1 Menyatakan maksud dan jenis perisian. .
perisian. 2 Mengelaskan perisian mengikut fungsinya.
5/6 2.2 Menyatakan fungsi dan contoh 3 Menggunakan perisian yang sesuai
sistem pengendalian. mengikut tugasan yang diberikan.
7/8 2.3 Menyatakan fungsi dan contoh 4 Membuat perbandingan antara jenis
perisian aplikasi. perisian dari pelbagai aspek.
7/8 2.4 Menyatakan fungsi dan contoh 5 Memberi justifikasi terhadap keperluan
program utiliti. sesuatu perisian berdasarkan situasi yang
diberi.
6 Menghasilkan folio mengenai idea satu
perisian yang mempunyai fungsi baru
selain daripada perisian yang dipelajari
beserta ciri-cirinya
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA KOMPUTER (25 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 3.0 Memahami peranti komputer (6 waktu)
9/10 3.1 Menerangkan maksud dan memberi 1 Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2
contoh peranti input. peranti input, peranti output dan peranti
9/10 3.2 Menerangkan maksud dan memberi storan.
contoh peranti output. 2 Menjelaskan mengapa perlu ada peranti
11/12 3.3 Menerangkan maksud dan memberi input, peranti output dan peranti storan
contoh peranti storan. dalam sesebuah set komputer.
11/12 3.4 Menyenaraikan perkakasan dan 3 Membentuk sebuah set komputer lengkap
perisian komputer dengan dengan gabungan peranti.
menggunakan aplikasi hamparan 4 Memberi justifikasi mana-mana peranti
elektronik bagi membeli satu set yang boleh ditambah untuk meningkatkan
komputer berdasarkan risalah senarai lagi keupayaan komputer.
harga 5 Membuat keputusan untuk memilih
perkakasan dan perisian bagi set komputer
mengikut keperluan menggunakan
perisian hamparan elektronik daripada
pelbagai broshur jualan.
6 Mencipta peranti baru yang
menggabungkan beberapa peranti lain
secara kreatif dan inovatif melalui lukisan.

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA KOMPUTER (25 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 4.0 Memahami ukuran data (5 waktu)
13/14 4.1 Menerangkan maksud data. 1 Menyatakan maksud data dan unit piawai
13/14 4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data ukuran data.
bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait. 2 Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap
13/14 4.3 Menukarkan ukuran data Kilobait unit piawai bit, bait, kilobait, megabait dan
(KB) ke Bait. gigabait dalam urutan menaik dan menurun.
15/16 4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) 3 Membuat pengiraan dengan menukar unit
ke Kilobait (KB). ukuran data GB, MB dan KB kepada unit
15/16 4.5 Menukar ukuran data Gigabait (GB) yang lebih kecil dan seterusnya kepada yang
ke Megabait (MB). lebih besar
15/16 4.6 Menghubungkait fail data dan bait. 4 Menentukan saiz fail dalam komputer dan
17/18 4.7 Menyatakan dan membandingkan saiz membezakan antara fail yang besar dan
fail. yang kecil mengikut B, KB, MB & GB.
17/18 4.8 Menggunakan aplikasi Notepad untuk 5 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail
membandingkan saiz fail satu perkataan menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz
dan satu ayat. B, KB dan MB.
6 Membina satu folder bersaiz tertentu yang
boleh memuatkan campuran fail bersaiz B,
KB dan MB.

MINGGU 18 PEPERSIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA KOMPUTER (25 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer (5 waktu)
19/20 5.1 Menggunakan perisian anti virus untuk 1 Menyatakan langkah-langkah mengimbas
mengimbas komputer virus, defragmentasi dan membuat kata
21/22 5.2 Menggunakan kata laluan untuk laluan.
keselamatan data. 2 Menerangkan kepentingan mengimbas
21/22 5.3 Melakukan defragmentasi terhadap komputer, defragmentasi dan penggunaan
storan luaran. kata laluan.
3 Melakukan imbasan, defragmentasi dan
mencipta kata laluan terhadap data dan
komputer.
4 Membezakan antara keperluan imbasan
virus, defragmentasi dan membuat kata
laluan
5 Mengenalpasti punca masalah dan
mengambil tindakan terhadap data dan
komputer melalui senario yang diberi.
6 Mengguna perisian atau kaedah lain untuk
imbasan virus, defragmentasi atau membuat
kata laluan bagi menjaga keselamatan data
dan komputer.

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


EKSPLORASI MULTIMEDIA (13 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 1.0 Mengkaji multimedia (4 waktu)
23/24 1.1 Menyenaraikan elemen multimedia 1 Menamakan semua elemen multimedia dan
(teks, imej, audio, video dan animasi). contoh format fail serta dapat mengenalpasti
25/26 1.2 Membuat perbandingan saiz format persembahan linear dan tak linear.
fail bagi setiap elemen multimedia seperti 2 Menerangkan pelbagai format bagi setiap
untuk teks, imej (jpeg, bmp, tiff), audio elemen multimedia dan perbezaan
(mid, wav, mp3) dan video (avi, mpeg). persembahan linear dan tak linear.
25/26 1.3 Membezakan persembahan linear dan 3 Mencari elemen imej, audio, video dan
tak linear. animasi untuk membuat persembahan dalam
bentuk persembahan linear dan tak linear
yang mudah.
4 Membuat perbandingan saiz bagi imej,
audio, dan video yang sama bagi format
yang berlainan dan dipersembahkan dalam
bentuk persembahan linear dan tak linear.
5 Memberi komen dan justifikasi terhadap
elemen dan format fail yang digunakan
dalam multimedia yang dipersembahkan. .
6 Menghasilkan idea dan menceritakan
kandungan persembahan serta penggunaan
elemen multimedia berdasarkan konsep
linear dan tak linear
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


EKSPLORASI MULTIMEDIA (13 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia (5 waktu)
27/28 2.1 Menggunakan aplikasi penyunting 1 Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk
grafik untuk menghasil dan menyunting menyunting imej, audio dan video.
imej dalam format *.jpeg. 2 Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam
29/30 2.2 Menggunakan aplikasi penyunting aplikasi penyunting grafik, audio dan video.
audio untuk menghasil dan menyunting 3 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi
audio dalam format *.wav, *.wma, penyunting grafik, audio dan video untuk
*.midi atau *.mp3. menghasilkan perubahan kepada imej, audio
31/32 2.3 Menggunakan aplikasi penyunting dan video.
video untuk menghasil dan menyunting 4 Menyunting imej, audio dan video
video dalam format *.avi, *.wmv atau menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi
*.mpeg penyunting mengikut kriteria output yang
ditetapkan.
5 Menilai dan menambahbaik kualiti imej,
audio dan video menggunakan fitur-fitur
asas dalam aplikasi penyunting.
6 Menghasilkan imej, audio dan video yang
kreatif dan inovatif melalui suntingan
menggunakan fitur-fitur lain dengan kaedah
eksplorasi sendiri.

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


EKSPLORASI MULTIMEDIA (13 WAKTU)
STANDARD KANDUNGAN : 3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear (4 waktu)
33/34 3.1 Melakar papan cerita bagi 1 Menyatakan langkah-langkah pembangunan
menyediakan persembahan multimedia persembahan multimedia interaktif tak
interaktif tak linear. linear.
35/36 3.2 Membangunkan persembahan 2 Menerangkan setiap langkah-langkah
multimedia yang mengandungi sekurang- pembangunan persembahan multimedia
kurangnya tiga elemen multimedia. interaktif tak linear
35/36 3.3 Mempakejkan persembahan 3 Membangun persembahan multimedia
multimedia dengan nama yang sesuai. interaktif tak linear mengikut langkah-
langkah pembangunan persembahan.
4 Membangunkan satu persembahan
multimedia interaktif tak linear yang
mempunyai elemen multimedia dengan tidak
melebihi had saiz fail persembahan yang
ditentukan.
5 Menilai dan memberi komen persembahan
multimedia interaktif tak linear yang
dibangunkan oleh rakan dan mencadangkan
penambaikan.
6 Membangunkan persembahan multimedia
interaktif tak linear yang menarik dan kreatif.

MINGGU 37 ULANGKAJI

MINGGU 38 PEPERSIKSAAN AKHIR TAHUN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
STANDARD KANDUNGAN : 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer
1/2 1.1 Menerangkan konsep rangkaian 1 Menyatakan maksud, kegunaan dan
1/2 1.2 Menerangkan medium rangkaian: medium rangkaian
wayar dan tanpa wayar 2 Menjelaskan medium wayar dan tanpa
3/4 1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian wayar serta 3 contoh kegunaan rangkaian
3/4 1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian 3 Memilih medium rangkaian yang sesuai
mengikut situasi yang diberi
4 Mengenalpasti kelebihan penggunaan
rangkaian dan kelebihan rangkaian wayar
atau tanpa wayar.
5 Meramal dan memberi justifikasi
perkakasan lain yang boleh dirangkaikan
berdasarkan konsep rangkaian yang
dipelajari dalam kehidupan seharian
6 Melakar satu model rangkaian di rumah
yang menghubungkan 4 perkakasan secara
kreatif dan inovatif.
Perkakasan: Perisian: PdP Abad 21: Rujukan:
-Komputer -LCD Projektor -Ms Word - Literasi Teknologi, -modul SRDI 1
-Kertas bersaiz A4 -Ms PowerPoint Maklumat dan Komunikasi -komputer -buku teks

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
STANDARD KANDUNGAN : 2.0 Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer
5/6 2.1 Menamakan peranti rangkaian: 1 Menama dan menyatakan fungsi peranti
kabel rangkaian rangkaian yang dipelajari
kad antaramuka rangkaian (NIC) 2 Menunjuk, menama dan menyatakan
wireless card/adapter fungsi 4 peranti rangkaian apabila
diminta
hab
3 Memilih peranti rangkaian yang perlu
suis (switch)
ada bagi menyediakan rangkaian wayar
modem
atau tanpa wayar
penghala (router) 4 Mengenalpasti kesan jika sesuatu peranti
Titik Capaian Tanpa Wayar rangkaian tidak berfungsi
( Wireless Access Point) 5 Menilai dan membentang hasil carian
7/8 2.2 Menerangkan fungsi peranti rangkaian mengenai keupayaan sesuatu peranti
9/10 3.3 Menilai dan membanding keupayaan rangkaian
peranti rangkaian 6 Melakar peranti rangkaian masa depan
yang mempunyai pelbagai fungsi secara
kreatif dan inovatif
Perkakasan: Perisian: PdP Abad 21: Rujukan:
-Komputer -LCD Projektor -Ms Word-Ms - Pemikiran kritis dan -modul SRDI 2
-Kertas bersaiz A4 PowerPoint Penyelesaian -komputer -buku teks
-Internet Explorer
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
STANDARD KANDUNGAN : 3.0 Mengenal Internet
11/12 3.1 Menyatakan maksud Internet 1 Menyatakan maksud internet dan
11/12 3.2 Menyenaraikan perkhidmatan Internet menyenaraikan perkhidmatan internet
13/14 3.3 Mencari maklumat menggunakan yang diketahui.
pencarian Boolean (AND,OR), berfrasa( ) 2 Menyenaraikan laman web mengikut
atau simbol (*) kategori yang betul melalui carian yang
13/14 3.4 Menyebarkan maklumat menggunakan dibuat
mailing list dalam buku alamat e-mel 3 Mencari laman web yang spesifik dengan
15/16 3.5 Mengelas jenis laman web: komersial, satu cubaan dan menyebarkan kepada
peribadi, organisasi, hiburan, berita dan rakan melalui e-mail
sosial 4 Membuat perbandingan antara 2 jenis
15/16 3.6 Menyenaraikan kebaikan dan
keburukan Internet laman web dan membuat pembentangan
17/18 3.7 Menghasilkan laman blog persatuan 5 Membuat penilaian terhadap kandungan
atau kelab secara berkumpulan . bahan yang dimuat naik atau muat turun
17/18 3.8 Menghasilkan laman blog persatuan dari aspek etika dan kesan terhadap diri
atau kelab secara berkumpulan . dan masyarakat
6 Menghasilkan blog secara kumpulan yang
mengandungi teks, imej dan hiperlink
secara kreatif dan inovatif
Perkakasan: Perisian: PdP Abad 21: Rujukan:
-Komputer -Mozila Firefox - Pembelajaran Berasaskan -modul SRDI 3
-Kemudahan internet -Google Chrome Projek -modul SRDI 4
-LCD Projector -Hotmail -Kepimpinan dan -modul SRDI 5
-LCD Screen -Ms Office tanggungjawab -modul SRDI 7
-sambungan internet -Fail Laman Web -Literasi maklumat -komputer
-Internet Explorer -buku teks
-Web browsor
-Blogspot

MINGGU 18 PEPERSIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA PANGKALAN DATA
STANDARD KANDUNGAN : 1.0 Memahami ukuran data
19/20 1.1 Mengenal pasti jenis data 1 Mengenal pasti 3 jenis data yang dipelajari untuk
21/22 1.2 Menghasilkan maklumat dari data menghasilkan maklumat
yang dikumpul 2 Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk
kegunaan sesuatu maklumat
3 Membentuk maklumat dari data yang diberi
4 Menganalisa petikan yang diberi untuk
memperoleh data
5 Menentukan jenis data dari petikan yang
dianalisa ke dalam bentuk jadual.
6 Membuat perkongsian maklumat dengan
menggunakan media sosial
Perkakasan: Perisian: PdP Abad 21: Rujukan:
-Komputer -Ms Word 2007 - Literasi Teknologi, -modul DPD 1
Maklumat dan Komunikasi -komputer
- Pemikiran kritis dan -buku teks
Penyelesaian Masalah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


DUNIA PANGKALAN DATA
STANDARD KANDUNGAN : 2.0 Mengkaji Sistem Pangkalan Data
23/24 2.1 Menerangkan maksud dan 1 Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data
ciri-ciri pangkalan data. 2 Memberi contoh pangkalan data yang murid
23/24 2.2 Menyatakan contoh pangkalan pernah lihat atau tahu
data yang mudah.
3 Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan
25/26 2.3 Menentukan jadual, rekod dan
medan
medan.
4 Menentukan jenis data dalam pangkalan data
25/26 2.4 Menentukan jenis medan dalam
yang diberi
pangkalan data (Teks, Tarikh dan
5 Membuat penilaian terhadap data yang
Nombor)
dikumpulkan bagi tujuan pembinaan pangkalan
27/28 2.5 Menghasilkan pangkalan data
data
secara lakaran di atas kertas
6 Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk
jadual di atas kertas
Perkakasan: Perisian: PdP Abad 21: Rujukan:
-Komputer -Ms Word 2007 - Literasi Teknologi, -modul DPD 2
-LCD projector -Ms PowerPoint Maklumat dan Komunikasi -modul DPD 3
-Lembaran kerja 2007 - Pemikiran kritis dan -komputer
Penyelesaian Masalah -buku teks

MINGG
STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
U
DUNIA PANGKALAN DATA
STANDARD KANDUNGAN : 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data
29/30 3.1 Membina jadual menggunakan 1 Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi
jenis data teks, tarikh dan nombor. tujuan membangunkan pangakalan data
29/30 3.2 Memasukkan data menggunakan 2 Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi
jadual yang terdapat dalam aplikasi pangkalan data
31/32 3.3 Membina borang yang dipelajari
33/34 3.4 Menambah rekod menggunakan 3 Membina borang dalam pangkalan data
borang menggunakan aplikasi yang dipelajari
33/34 Menyunting rekod menggunakan 4 Membuat carian pada pangkalan data yang
borang telah dibangunkan
35/36 3.5 Membuat carian 5 Menjana report mengikut kehendak carian
35/36 3.6 Menjana Laporan 6 Membina pangkalan data mudah yang
mengandungi sekurang-kurangnya 10 rekod
menggunakan aplikasi pangkalan data
Perkakasan: Perisian: PdP Abad 21: Rujukan:
-Komputer -Ms Access - Literasi maklumat -modul DPD 4
-LCD projector - Pemikiran kritis dan -modul DPD 5
-Lembaran kerja Penyelesaian Masalah -komputer
-buku teks

MINGGU 37 ULANGKAJI

MINGGU 38 PEPERSIKSAAN AKHIR TAHUN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


MODUL : PENGATURCARAAN
STANDARD KANDUNGAN : 1.0 Memahami Pengaturcaraan
1/2 1.1 Menyatakan kegunaan atur cara 1 Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan
komputer dalam perkakasan harian. proses kerja dalam satu alatan digital
3/4 1.2 Membuat perkaitan antara langkah- 2 Menyusun semula baris-baris arahan untuk
langkah aktiviti harian dengan satu set menyelesaikan sesuatu masalah atau
arahan dalam atur cara komputer. tugasan
5/6 1.3 Menulis satu set arahan yang 3 Menukar langkah-langkah aktiviti harian
mengambarkan aktiviti harian. kepada set arahan
5/6 1.4 Menulis satu set arahan bagi satu 4 Memilih atur cara lengkap untuk
peralatan digital dalam melakukan tugasan. membolehkan peralatan digital
7/8 1.5 Membina arahan-arahan tambahan melaksanakan sesuatu tugasan.
dalam atur carabagi menambah fungsi 5 Memberi justifikasi terhadap atur cara
sesuatu peralatan digital. tambahan yang dicadangkan.
6 Menambah atur cara bagi mewujudkan
fungsi baharu sesuatu peralatan digital
sedia ada
EMK: KREATIVITI: NILAI KEMAHIRAN BBB PENILAIAN
Kreativiti dan Menjana idea MURNI: ABAD 21: Carta Soalan (lisan atau
Inovasi Disiplin Maklumat dan Contoh bertulis)
Sistematik komunikasi alatan digital
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


MODUL : PENGATURCARAAN
STANDARD KANDUNGAN : 2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir
9/10 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta 1 Mengenal pasti algoritma, pseudokod ,
alir carta alir dan makna simbol dalam
9/10 2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan carta alir.
tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta alir. 2 Menyediakan pseudokod dan carta alir
9/10 2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod secara urutan dan pilihan tunggal
dan carta alir dalam aktiviti harian. daripada algoritma yang diberi.
11/12 2.4 Membezakan aliran secara urutan dan 3 Membina algoritma penyelesaian
pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod dan masalah bagi situasi yang diberi
carta alir. 4 Menterjemahkan pseudokod dan carta
2.4.1 Membezakan aliran secara urutan dan alir kepada algoritma.
pilihan tunggal bagi algoritma. 5 Memberi cadangan dan justifikasi
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan dan tentang aliran ururtan dan pilihan
pilihan tunggal bagi pseudokod. pseudokod dan carta alir yang
dibincangkan.
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan dan
6 Mencipta algoritma penyelesaian
pilihan tunggal bagi carta alir.
masalah, pseudokod dan carta alir yang
13/14 2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi
menggabungkan urutan dan pilihan
secara urutan dan pilihan tunggal.
tunggal bagi situasi baharu yang
15/16 2.6 Memisahkan pseudokod kompleks kepada
dicadangkan oleh murid.
psuedo kod secara urutan dan pseudokod
secara pilihan tunggal.
15/16 2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan carta
alir pilihan tunggal secara logik.
17/19 2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan
carta alir dalam menyelesaikan satu masalah
yang diberi.
18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
EMK: KREATIVITI: NILAI MURNI: KEMAHIRAN BBB PENILAIAN
Kreativiti dan Menjana idea Menghormati ABAD 21: Algoritma Soalan
Inovasi Berfikir kreatif Bekerjasama Menyelesaikan Pseudokod (lisan atau bertulis)
dan kritis masalah Carta alir Hasil kerja murid
Komputer
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


MODUL : PENGATURCARAAN
STANDARD KANDUNGAN : 3.0 Mengatur cara dan Menguji
20/21 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka 1 Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur
perisian pengaturcaraan. pada antara muka dalam perisian
22/23 3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk pengaturcaraan.
menggerakkan objek, memasukkan dialog, 2 Menyenaraikan fitur-fitur yang
bunyi dan objek baharu dalam perisian digunakan untuk memasukkan dialog,
pengaturcaraan. bunyi, objek baharu dan menggerakkan
24/25 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan objek dalam perisian pengaturcaraan.
26/27 menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk 3 Memasukkan dialog, bunyi dan objek
sesuatu objek: baharu serta menggerakkan objek
3.3.1 melakukan pergerakan dari kedudukan dalam atur cara.
A ke kedudukan B dan berpatah balik 4 Menterjemahkan algoritma kepada
ke kedudukan A dengan kadar kelajuan arahan perisian pengaturcaraan dan
berbeza. memasukkan fitur-fitur seperti yang
3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai. dinyatakan dalam algoritma serta
3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. melakukan uji lari atur cara.
28/29 3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan 5 Berkongsi pendapat tentang cara-cara
30/31 tunggal menggunakan fitur-fitur yang sesuai mengesan dan membaiki ralat bagi
untuk sesuatu objek: atur cara yang dibangunkan.
3.4.1 melakukan pergerakan secara rawak. 6 Menambah baik secara kreatif atur
3.4.2 memaparkan dialog dan cara yang telah dibangunkan.
mengeluarkan bunyi yang sesuai
apabila bersentuh dengan objek lain.
30/31 3.5 Menjalankan dan membaiki ralat sekiranya
ada pada atur cara yang dihasilkan.
EMK: KREATIVITI: NILAI MURNI: KEMAHIRAN BBB PENILAIAN
Kreativiti dan Menjana idea Berkeyakinan ABAD 21: Perisian Hasil kerja murid
Inovasi Berfikir kreatif Diri Menyelesaikan Pengaturcaraan
dan kritis Berani masalah - PC
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK KETUA PANITIA TMK SK DENGKIL

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


MODUL : PENGATURCARAAN
STANDARD KANDUNGAN : 4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan
32 4.1 Membina satu projek 1 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma,
33/34 pengaturcaraan yang menarik dan pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu
35/36 kreatif melibatkan fitur dan objek objek dalam atur cara
yang dipelajari. Fitur yang digunakan 2 Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat.
mestilah bersesuaian dengan objek Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta
dalam atur cara dengan alir yang melibatkan penyelesaian masalah bagi
menggunakan arahan urutan dan sekurang-kurangnya satu objek. Menghasilkan atur
pilihan berdasarkan langkah-langkah: cara bagi objek tersebut.
4.1.1 Memahami situasi. 3 Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan
4.1.2 Menghasilkan algoritma, menganalisa setiap objek yang
pseudokod dan carta alir. terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod atau
4.1.3 Mengekod atur cara. carta alir yang melibatkan pilihan. Menghasilkan
4.1.4 Menguji. atur cara yang melibatkan pilihan pada objek
4.1.5 Mendokumentasi sesuai dengan perancangan.
37 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4 Menerangkan penyataan situasi berserta objek-
objekyang terlibat dan menganalisa setiap objek
yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod
dan carta alir bagi setiap objek yang melibatkan
aliran secara urutan dan pilihan. Menghasilkan
atur cara bagi setiap objek sesuai dengan
perancangan.
5 Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih
dalam situasi berpandukanalgoritma, pseudokod
dan carta alir yang dibina juga penyelesaian pada
ralat yang ditemui semasa membangunkan atur
cara yang menarik.
6 Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan
kreatif berserta dokumentasi dan mempamerkan
sikap berdikari, bermotivasi juga menghormati
idea orang lain.
EMK: KREATIVITI: NILAI MURNI: KEMAHIRAN BBB PENILAIAN
Kreativiti dan Menjana idea Berkeyakinan ABAD 21: Algoritma Hasil kerja
Inovasi Berfikir kreatif Diri Menyelesaikan Psedokod murid
dan kritis Disiplin masalah Carta Alir
Perisian
Pengaturcaraan
PC