You are on page 1of 2

410 GRAMTICA DE LA LLENGUA CATALANA

QUADRE I.31. Elisi de consonants oclusives 75


QUADRE I.32. Classificaci dels mots segons la posici de laccent 78
QUADRE I.33. Afebliment de laccent segons el tipus de mot 80
II. MORFOLOGIA FLEXIVA 87
QUADRE II.1. Caracteritzaci de les categories lxiques flexives segons les categories
gramaticals 96
QUADRE II.2. Paradigma flexiu de ladjectiu alt 101
QUADRE II.3. Classes de noms segons el gnere i marques flexives corresponents 104
QUADRE II.4. Oposicions de marcatge de gnere en els noms 105
QUADRE II.5. Terminacions dels radicals dels noms invariables respecte al gnere 107
QUADRE II.6. Sufixos feminitzadors 108
QUADRE II.7. Sufixos masculinitzadors 108
QUADRE II.8. Sufixos amb terminacions diferents per al mascul i el femen 109
QUADRE II.9. Exemples de noms amb doble gnere 110
QUADRE II.10. Oposicions de marcatge de gnere en els adjectius 113
QUADRE II.11. Terminacions dels radicals dels adjectius invariables respecte al gnere 114
QUADRE II.12. Terminacions dels adjectius amb el radical acabat en vocal seguida de 114
QUADRE II.13. Principals terminacions en -e dels adjectius invariables respecte al
gnere 115
QUADRE II.14. Exemples de mots aguts que elideixen la -n del radical 118
QUADRE II.15. Exemples de plurals de mots plans que, en alguns parlars, mantenen la
-n del radical 118
QUADRE II.16. Formaci del plural dels mots aguts acabats en -, -x, -ix o -tx 119
QUADRE II.17. Formaci del plural dels mots aguts acabats en -s 120
QUADRE II.18. Formaci del plural dels mots aguts acabats en -ig 120
QUADRE II.19. Formaci del plural dels mots acabats en -sc, -st, -xt o -sp 121
QUADRE II.20. Noms invariables fonticament respecte al nombre 122
QUADRE II.21. Noms plans o esdrixols invariables fonticament respecte al nombre 122
QUADRE II.22. Noms aguts invariables fonticament respecte al nombre 123
QUADRE II.23. Esquema doposicions entre les persones enunciatives 126
QUADRE II.24. Oposicions morfolgiques de les formes principals dels pronoms
personals forts 127
QUADRE II.25.Oposicions morfolgiques de cas i de reflexivitat dels pronoms febles 129
QUADRE II.26. Oposicions morfolgiques dels pronoms febles 130
QUADRE II.27. Forma dels pronoms li, les, ho i hi segons la posici respecte al verb 131
QUADRE II.28. Forma del pronom la segons la posici respecte al verb 132
QUADRE II.29. Forma dels pronoms em, et, es i en segons la posici respecte al verb 132
QUADRE II.30. Forma dels pronoms el, els i ens segons la posici respecte al verb 133
QUADRE II.31. Forma del pronom us segons la posici respecte al verb 133
QUADRE II.32. Formes principals dels pronoms febles 134
QUADRE II.33. Ordenaci dels pronoms febles quan formen grups cltics 135
QUADRE II.34. Combinacions binries de pronoms febles 137
QUADRE II.35. Flexi de larticle indefinit 138
QUADRE II.36. Flexi de larticle definit 139
QUADRE II.37. Flexi de larticle salat 140
QUADRE II.38. Flexi de larticle personal 140
QUADRE II.39. Flexi dels demostratius (sistema dctic binari) 141
QUADRE II.40. Flexi dels demostratius (sistema dctic ternari) 142
QUADRE II.41. Flexi dels possessius forts 143
QUADRE II.42. Flexi dels possessius febles 144
QUADRE II.43. Numerals cardinals que admeten flexi 146
QUADRE II.44. Formes bsiques dels numerals cardinals 147
QUADRE II.45. Combinacions bsiques de numerals cardinals 148
QUADRE II.46. Flexi dels numerals ordinals que tenen formes especfiques 148
NDEX DE QUADRES I FIGURES 411

QUADRE II.47. Flexi dels numerals ordinals formats amb el sufix -/-ena 149
QUADRE II.48. Flexi dels numerals multiplicatius 151
QUADRE II.49. Flexi dels quantitatius 152
QUADRE II.50. Flexi dels indefinits que tenen funci especificadora 153
QUADRE II.51. Correspondncia entre les formes pronominals i les formes
especificadores dels indefinits 154
QUADRE II.52. Exemplificaci de les categories verbals de persona i nombre 158
QUADRE II.53. Temps verbals amb formes personals simples 160
QUADRE II.54. Temps verbals amb formes personals compostes o perifrstiques 160
QUADRE II.55. Formes no personals del verb 160
QUADRE II.56. Conjugacions verbals 161
QUADRE II.57. Constituents morfolgics de la forma verbal 163
QUADRE II.58. Afixos de persona 165
QUADRE II.59. Alternances de vocals temtiques en les diferents conjugacions 167
QUADRE II.60. Vocal temtica de la conjugaci I en els parlars balerics 168
QUADRE II.61. Distribuci de les vocals temtiques 168
QUADRE II.62. Formes dels verbs de la conjugaci IIIb que presenten lincrement del
radical 169
QUADRE II.63. Formes de les variants dialectals de la conjugaci IIIb que presenten
increment del radical en [sk] 169
QUADRE II.64. Situaci dels morfemes de temps en la desinncia verbal 170
QUADRE II.65. Formes dels temps verbals dindicatiu que presenten afixos de temps 171
QUADRE II.66. Afixos de temps 171
QUADRE II.67. Formes del present de subjuntiu 172
QUADRE II.68.Formes de limperfet de subjuntiu 173
QUADRE II.69. Formes no personals dels verbs 174
QUADRE II.70.Models dels paradigmes flexius de les formes simples dels verbs
regulars 177
QUADRE II.71. Formes compostes del verb cantar 179
QUADRE II.72. Formes perifrstiques simples del verb cantar 180
QUADRE II.73. Formes perifrstiques compostes del verb cantar 181
QUADRE II.74. Verbs de la conjugaci II amb alternances consonntiques en el radical 182
QUADRE II.75. Formes del verb beure obtingudes a partir del radical de la persona 1
del present dindicatiu 183
QUADRE II.76. Formes del verb beure obtingudes a partir del radical de la persona 3
del present dindicatiu 183
QUADRE II.77. Formes del verb beure obtingudes a partir del radical de la persona 4
del present dindicatiu 184
QUADRE II.78. Formes de subjuntiu velaritzades en parlars balerics i nord-
occidentals 186
QUADRE II.79. Formes velaritzades dels verbs de les conjugacions II i IIIa en parlars
balerics 187
QUADRE II.80. Formes palatalitzades dels verbs anar, fer, haver i veure 188
QUADRE II.81. Formes amb [j] antihitica de diversos verbs de la conjugaci II 190
QUADRE II.82. Formes de limperatiu a partir de les persones del present de subjuntiu 194
QUADRE II.83. Formes de passat simple dindicatiu i dimperfet de subjuntiu dels
verbs fer, ser (o sser) i veure 195
QUADRE II.84. Formes monosillbiques dels verbs fer, haver i ser (o sser) 197
QUADRE II.85. Formes monosillbiques del verb anar 198
III. FORMACI DE MOTS 287
QUADRE III.1. Exemples de derivaci 290
QUADRE III.2. Derivaci amb el prefix des- 290
QUADRE III.3. Derivaci amb el sufix -itzar 291
QUADRE III.4. La prefixaci i la sufixaci pel que fa al nucli del mot derivat 292