You are on page 1of 1

412 GRAMTICA DE LA LLENGUA CATALANA

QUADRE III.5. Tipus de sufixos lxics 296


QUADRE III.6. Sufixos augmentatius 314
QUADRE III.7. Sufixos diminutius 315
QUADRE III.8. Tipus de conversi 318
QUADRE III.9. Lexicalitzaci mitjanant elisi de mots 319
QUADRE III.10. Compostos nominals 324
QUADRE III.11. Compostos adjectivals 326
QUADRE III.12. Compostos verbals 327
QUADRE III.13. Compostos cultes 329
QUADRE III.14. Compostos sintagmtics nominals 330
QUADRE III.15. Compostos sintagmtics adjectivals 332
QUADRE III.16. Compostos sintagmtics verbals 333
QUADRE III.17. Sufixos lxics patrimonials 335
QUADRE III.18. Sufixos lxics cultes no productius 340
QUADRE III.19. Sufixos augmentatius 341
QUADRE III.20. Sufixos despectius 342
QUADRE III.21. Sufixos diminutius 342
QUADRE III.22. Sufixos superlatius 343
QUADRE III.23. Sufixos diminutius cultes 344
QUADRE III.24. Sufixos superlatius cultes 344
QUADRE III.25. Prefixos patrimonials 344
QUADRE III.26. Prefixos cultes dorigen llat 348
QUADRE III.27. Prefixos cultes dorigen grec 349
IV. ORTOGRAFIA 351
QUADRE IV.1. Lalfabet catal 354
QUADRE IV.2. Tipus dordenaci alfabtica de mots i sintagmes 356
QUADRE IV.3. Els signes diacrtics de les vocals 357
QUADRE IV.4. Els dgrafs 358
QUADRE IV.5. Correspondncia entre els sons voclics i llurs grafies en sllaba tnica 359
QUADRE IV.6. Correspondncia entre els sons voclics i llurs grafies en sllaba tona 360
QUADRE IV.7. Distribuci de les vocals 360
QUADRE IV.8. Correspondncia entre els sons consonntics i llurs grafies 361
QUADRE IV.9. Les grafies dels sons rtics 362
QUADRE IV.10. Distribuci de les grafies dels sons rtics (r, rr) en derivats i
compostos 363
QUADRE IV.11. Les grafies dels sons laterals 363
QUADRE IV.12. Distribuci de les grafies dels sons laterals l i ll 364
QUADRE IV.13. Les grafies dels sons sibilants (c, , g, ig, j, s, ss, tg, tj, ts, tx, tz, z) 365
QUADRE IV.14. Distribuci de les grafies del so fricatiu alveolar sonor (s, z) 366
QUADRE IV.15. Distribuci de les grafies del so fricatiu alveolar sord (s, ss, c, ) 367
QUADRE IV.16. Distribuci de les grafies del so fricatiu palatal sonor (j, g) 370
QUADRE IV.17. Distribuci de les grafies del so africat palatal sonor (tj, tg) 371
QUADRE IV.18. Distribuci de les grafies del so africat palatal sord (tx, ig) 372
QUADRE IV.19. Les grafies dels sons oclusius orals (b, c, d, g, gu, p, q, qu, t) 372
QUADRE IV.20. Distribuci de b i v en coda i en obertura sillbiques 373
QUADRE IV.21. Distribuci de les grafies dels sons oclusius orals (p, t, c, b, d, g) a final
de sllaba 374
QUADRE IV.22. Les grafies dels sons oclusius nasals (m, n, ny) 376
QUADRE IV.23. Distribuci de m i n a final de sllaba interior de mot 376
QUADRE IV.24. Principals mots amb accent diacrtic 379
QUADRE IV.25. s de la diresi 382
QUADRE IV.26. s de lapstrof 383
QUADRE IV.27. Les contraccions 385