You are on page 1of 5

d) uje se usljed vibracija nastalih

zatvaranjem eminiziranih valvula


1. U svim navedenim procesima energija se 7. Akcioni potencijal sranog miia uzrokovan
direktno iskoritava OSIM za: je otvaranjem
a) Vezivanje kisika za hemoglobin a) Brzih natrijskih kanala
b) Kontrakciju glatkih miia b) Sporih kalcijskih kanala
c) transport K+ u nervnu stanicu c) Kalijskih kanala
d) transport Na+ iz nervne stanice d) tani su odgovori a i b (brzih natrijskih i
sporih kalcijskih kanala)
2. Debeli filamenti skeletnih miia sastavljeni
su od: 8. U kojem je dijelu provodnog sistema
a) aktina propagacija akcionog potencijala najbra:
b) miozina a) u AV voru
c) troponina b) u internodusnim putevima
d) tropomiozina c) u Purkinijeovim vlaknima
d) u Hissovom snopu
3. Ako naredni impuls pada u pasivnu fazu
prethodne miine kontrakcije: 9. Koja je uloga AV vora?
a) Sumirana miina kontrakcija je dvovrha a) omoguava otvaranje AV zalistaka
b) Sumirana miina kontrakcija je jednovrha b) omoguava dodatno punjenje komora
c) Nema sumacije, jer je membrana u tom periodu usporavanjem sinusnog impulsa
apsolutno refraktna c) uestvuje u zatvaranju AV zalistaka
d) Nastaje trajno potpuni tetanus d) spreava kretanje krvi iz komore u pretkomoru

1. U fiziolokim uslovima retikulociti se u 10.Koja je uloga AV zaliska?


perifernoj krvi: a) u usmjeravnju toka krvi iz komora u pretkomore
a) Ne nalaze b) u zadravanju impulsa u AV voru
b) Ima ih oko 1% c) u spreavanju vraanja krvi iz komora u
c) Ima ih oko 10% pretkomore
d) Ima ih vie od 10% d) u propagaciji impulsa kroz provodni sistem srca

2. Sinteza hemoglobina poinje u: 11.Srani ciklus je:


a) Normoblastu a) kontraktilnost miokarda
b) Retikulocitu b) jedna sistola i jedna (naredna) dijastola
c) Eritroblastu c) ukupan priliv krvi u toku jedne dijastole
d) Hemocitoblastu d) vrijeme od poetka sistole do poetka dijastole

3. Za makrofage je TANA tvrdnja: 12.U toku izometrijske relaksacije komorskog


a) Lue opsonine miokarda ne mijenja se:
b) Su pozitivno nabijeni a) volumen pretkomora
c) Alkalna sredina pospjeuje aktivnost makrofaga b) pritisak u pretkomorama
e) Su mnogo snaniji fagociti od neutrofila c) volumen komora
d) pritisak u komorama
4. Hemostaza se uspostavlja:
a) ilnim spazmom 13.Fazu brzog punjenja komora omoguava:
b) Stvaranjem trombocitnog epa a) nagli porast venskog priliva i kontrakcija
c) Koagulacijom papilarnih miia
d) Svi odgovori su tani b) nagli porast venskog priliva i kontrakcija
pretkomora
5. Trei srani ton nastaje kao rezultat: c) kontrakcija pretkomora i repolarizacija komora
a) kontrakcije atrija d) relaksacija miokarda komora, otvaranje AV
b) vibracija AV valvula prilikom njihovog zatvaranja valvula i gradijent pritiska od pretkomora
c) vibracija nastalih zatvaranjem semilunarnih ka komorama
valvula
d) elongacije komora u fazi brzog punjenja 14.Koje su glavne humoralne
nakon stvaranja AV valvula vazokonstriktorne supstance?
a) adrenalin, angiotezin II, bradikinin
6. Za prvi srani ton tano je sve OSIM: b) adrenalin, angiotenzin II, antidiuretski
a) najbolje se uje na lokaciji ictus cordis hormon
b) nejasno je ogranien c) adrenalin, noradrenalin, kinini
c) njegova pojava se poklapa sa pojavom pulsa
d) noradrenalin, angiotenzin II, atrijumski
natijuretski hormon 23.Za Na-K pumpu je tano sve OSIM:
a) Izbacuje 3 jona Na+ iz stanice a ubacuje 2 jona K+
15.Ishemijska reakcija CNS-a u stanicu
a) dovodi do neadekvatnog protoka krvi kroz mozak b) Za aktivnost pumpe potrebna je ATP
b) izaziva snanu vazokonstrikciju perifernih krvnih sudova
c) izbacuju3 jona K+ iz stanice a ubacuje 2 jona
c) izaziva snanu vazokonstrikciju sistemskih krvnih Na+ u stanicu
sudova d) uestvuje u odravanju MMP-a
d) predstavlja humoralni mehanizam za
regulaciju krvnog pritiska 24. Na neuronu hemijski ovisi kanali nalaze se:
16.Kretanje tenosti iz kapilara u intersticijum a) na aksonskom breuljku
se povea ako doe do: b) na dendritima
a) pada arterijskog pritiska c) du aksona
b) poveanja venskog pritiska d) Na Ranvierovim vorovima
c) poveanja onkotskog pritiska plazme 25. U transport preoblikovanjem membrane ne
d) konstrikcije arteriola spada:
a) endocitoza
17.Vrijednost arterijskog pritiska zavisi od: b) pinocitoza
a) broja funkcionalnih kapilara i perifernog otpora c) monocitoza
b) pritiska u lijevoj pretkomori i frekvence sranog d) egzocitoza
rada
c) vrijednosti minutnog volumena srca i 26.CO2 iz krvi u alveole ulazi:
ukupnog perifernog otpora a) Osmozom
d) rastegljivosti kapilarnih zidova i minutnog b) Primarnim aktivnim transportom
volumena srca c) Difuzijom
d) Olakanom difuzijom
18.Brzina kretanja krvi je najvea u:
a) sistemskim i plunim kapilarima 27. Tokom kontrakcije skeletnih miia Ca+ se
b) arteriolama plua vezuje za:
c) aorti a) aktin
d) upljim venama b) miozin
c) troponin
19. Kretanje vode kroz elijsku membranu d) tropomiozin
deava se procesom:
a) aktivnog transporta 28. Motorna jedinica je:
b) olakane difuzije a) gama motoneuron i sva miina vlakna koja on
c) osmoze inervira
d) sekundarnog aktivnog transporta b) alfa motoneuron i sva miina vlakna koja
on inervira
20. Kada je membrana prirodno polarizirana c) sva motorna vlakna koja inerviraju jedan mii
aktivni naponom ovisni Na+ i K+ jonski d) jedan mii i njemu pripadajui motoneuron
kanali su:
a) Otvoreni i za Na+ i K+ jone 29.Osmolalnost plazme (mosm/kg vode) iznosi
b) Zatvoreni i za Na+ i K+ jone oko:
c) Na+ su otvoreni, K+ zatvoreni a) 150 c) 200
d) Na+ su zatvoreni a K+ otvoreni b) 200 d) 300
21. ATP je neophodan za miinu kontrakciju 30.U stvaranju onkotskog pritiska uglavnom
jer: uestvuju:
a) Odvaja glavicu poprenog mosta od a) Albumini
aktomiozinskog kompleksa b) Fibrinogeni
b) Energizira glavicu poprenog mosta i daje c) Globulini
energiju za zaveslaj d) Albumini i globulini
c) Obezbjeuje rad jonske pumpe za aktivni
transport K+ jona u endoplazmatski retikulum 31.Biosintezu i oslobaanje eritropoetina
d) Svi odgovori su tani stimulira
a) hipoksija
22. Potencijal motorne ploe je b) anemija
a) generalizovani propagirajui proces c) smanjenje koncentracije hemoglobina
b) generalizovani nepropagirajui proces d) hemoliza
c) lokalni nepropagirajui proces
d) lokalni propagirajui proces
32.U trudnoi Rh senzibilizacija moe nastati : a) fiziki rastvoren
a) kada je majka Rh+, a plod Rh- b) kao karbaminohemoglobin
b) kada je majka Rh-, a plod Rh+ c) u obliku bikarbonata
c) kada su i majka i plod Rh- d) fiziki rastvoren i vezan za protein plazme
d) kada je majka Rh+ a otac Rh-
41.Uloga surfaktanta je:
33.Migracija je termin koji se odnosi na: a) poveava povrinsku napetost
a) provlaenje granulocita kroz zid kapilara b) smanjuje povrinsku napetost
b) adheziju leukocita za zid krvnog suda c) poveava otpor u disajnim putevima
c) okruivanje mikroorganizama leukocitima d) smanjuje otpor u disajnim putevima
d) kretanje leukocita ka mikroorganizmima
42.Karboanhidraza je enzim koji se nalazi u:
34.Od ega zavisi otpor kretanju krvi kroz a) plazmi
krvne sudove? b) plazmi i eritrocitima
a) od povrine poprenog presjeka krvnih c) eritrocitima
sudova kroz koju se krv kree d) intersticijumu
b) od odnosa izmeu volumenske i linearne brzine
kretanja krvi 43.Difuzijski kapacitet respiratorne membrane
c) od vrijednosti srednjeg cirkulacijskog pritiska podrazumjeva:
d) od energije cirkliue krvi a) ukupnu zapreminu gasa koja proe kroz membranu za 1
minutu
35.Krvni pritisak je:
b) ukupnu zapreminu gasa koja proe kroz membranu u toku 1
a) pritisak koji nastaje usljed kretanja krvi kroz minute, pri gradijentu pritiska od 10 mmHg
krvne sudove c) zapreminu gasa koja proe kroz membranu
b) napetost zidova krvnih sudova u toku 1 minute pri gradijentu pritiska od 1
c) sila koja nastaje pri kretanju estica krvi za mmHg
vrijeme kretanja d) zapreminu gasa koja proe kroz membranu u
d) sila kojom krv djeluje na jedinicu povrine toku 1 sekunde pri gradijentu pritiska od 1 mmHg
krvnog suda
44.Za alveolarni tlak vrijede sve tvrdnje, OSIM:
36. Za uinak simpatikusa na rad srca tano je a) to je tlak izmeu dva lista pleure
sve, OSIM: b) kada je glotis zatovren njegova vrijednost je 0
a) poveava frekvencu kPa
b) poveava snagu srane kontrakcije c) u toku inspiracije nii je od atmosferskog
c) poveava brzinu prenosa impulsa kroz srce d) u ekspiraciji njegova vrijednost je oko +0,1 kPa
d) poveava prag podraljivosti srca
45.Za periferne hemoreceptore tano je sve,
37.Za baroreceptore je tano sve, OSIM: OSIM:
a) Nalaze se u zidu aortalnog luka a) reaguju na pad O2
b) uestvuju u dugoronoj regulaciji b) reaguju na porast koncentracije H+ jona
arterijskog pritiska c) reaguju na porast Co2
c) ekscitacija baroreceptora nastaje zbog poveanja d) reaguju na porast krvnog pritiska
pritiska u arterijama
d) baroreceptori se podrauju istezanjem 46.Pri irenju plua:
a) intraalveolarni pritisak postaje nii od
38. Tana je sljedea tvrdnja: atmosferskog
a) angiotenzin II dilatira krvne sudove b) intraalveolarni pritisak postaje vii od
b) angiotenzin II stimulira nadbubreg na atmosferskog
luenje aldosterona c) intraalveolarni pritisak jednak ke atmosferskom
c) bubrezi su odgovorni za brzoronu regulaciju d) intrapleuralni pritisak postaje vii od
krvnog pritiska atmosferskog
d) kada se smanji volumen ekstracelularne tenosti
pritisak se poveava 47. Centar za glad i sitost nalazi se u:
a) kori velikog mozga
39.Na kraju mirnog ekspirijuma u pluima b) malom mozgu
ostaje: c) hipotalamusu
a) rezidualni volumen d) bazalnim ganglijama
b) inspiratorni rezervni volumen
c) funkcionalni rezidualni kapacitet 48.Bazalni metabolizam e biti povean u svim
d) ekspiratorni rezervni volumen sluajevima, OSIM:
a) podraivanjem simpatikusa
40.U kom obliku se transportuje najvei dio CO2 b) kod poveane fizike aktivnosti
c) kod smanjenja funkcije titne lijezde 56. U refleksni luk prostog refleksa ne spada
d) Sniavanjem temperature (ispod 18C) prostorije a) receptor
u kojoj se mjeri bazalni metabolizam b) efektor
c) aferentne i eferentne niti
49.Inhibitorni postsinaptiki potencijal: d) interneuroni
a) depolarizira postsinaptiku membranu i stvara
akcioni potencijal 57. U somatosenzorrikoj kori najveom
b) hiperpolarizira postsinaptiku membranu i povrinom predstavljeni su:
onemoguava nastanak akcionog a) lice i ake
potencijala b) trup i noge
c) hiperpolarizira postsinaptiku membranu i c) noge i ruke
omoguava nastanak akcionog potencijala d) ruke i trup
d) nastaje kao posljedica poveane permeabilnosti
postsinaptike membrane za jone Na+ 58.U unutranjem uhu
a) je membrana tympani
50.Za refleks akomodacije vrijedi: b) su slune koice
a) emetrop akomodira iskljuivo kada gleda c) je samo vestibularni aparat
predmet na udaljenosti veoj od 6m d) je Kortijev osjetni organ
b) emetrop nikada ne akomodira
c) kontrakcijom cilijarnog miia lomna jakost lee 59. Sinapse mogu biti:
se poveava a) hemijske
d) centar refleska akomodacije smjeten je u b) elektrine
kimenoj modini c) aksosomatske
d) svi odgovori su tani
51. Primarna motorna kora smjetena je u:
a) postcentralnom girusu 60. Primarno vidno podruje kore velikog
b) precentralnom girusu mozga
c) malom mozgu a) gornjoj temporalnoj vijugi
d) superiornom temporalnom girusu b) postcentralnoj vijugi
c) inzuli
d) okcipitalnom renju

52.U vestibularni aparat ne spada: 61.ta od navedenog ne spada u


a) utrikulus specijalizirana ula?
b) sakulus a) Vid
c) Kortijev organ b) Sluh
d) Semicirkularni kanali c) Okus
d) Dodir
53. Miino vreteno je osjetljivo na:
a) istezanje ekstrafuzanih vlakana 62.Klirens inulina slui za
b) skraenje miia a) procjenu glomerularne filtracije
c) pad napetosti u tetivi b) mjerenje krvnog pritiska
d) porast napetosti u tetivi c) procjenu bubrenog protoka krvi
d) procjenu resorpcije Natrija u distalnom tibulu
54. Miotatiki refleks:
a) je monosinaptiki refleks 63.ADH hormon
b) centri su smjeteni u kimenoj modini a) poveava plazmatsku osmolalnost
c) receptor mu je miino vreteno b) poveava permeabilnost Henleove petlje za jone
d) svi odgovori su tani Na+
c) uzrokuje poveanu reapsorpciju vode u
55.Za neuron vai: sabirnim kanaliima
a) veliina akcionog potencijala zavisi od jaine d) Odgovoran je za reasorpciju Na+ u zamjenu za K+
stimulansa
b) u depolarizaciji stanina membrana je jako 64.Tane su sve tvrdnje, OSIM:
podraljiva a) renin je enzim
c) depolarizacija je praena poveanom b) renin lue jukstaglomerularne stanice
permeabilnou stanine membrane za K+ jone c) renin pretvara angiotenzinogen u angitenzin I
d) u toku depolarizacije potencijal na d) Renin indirektno smanjuje vrijednosti
membrani se mijenja iz 70mV do + 40 mV krvnog pritiska
65.Aldosteron vrijedi sljedea tvrdnja: d) Zahtjeva prisustvo jona K+ u svim
a) proizvodi ga sr nadbubrega reakcijama osim u prva dva stadija
b) njegovu sekreciju inhibira angiotenzin II
c) uzrokuje poveanu reapsorpciju jona Na+ 73.Reakciju, kontrakciju ugruaka olakavaju i
zavrnim distalnim i kortikalnim sabirnim ubrzavaju svi navedeni, OSIM:
tubulima a) Joni kalcija
d) uzrokuje poveanu reasorpciju jona K+ u zavrnim b) Trombocitni trombosterin
distalnim i kortikalnim sabirnin tubulima c) Plazmin
d) Trombin
66.Hormoni koji oslobaaju hormone
adenohipofize: 74.Antitijela koja olakavaju fagocitozu su:
a) Nastaju u hipotalamusu a) Citokini
b) Do ciljanih stanica stiu putem ivanih vlakana b) Opsonini
c) Direktno djeluju na druge endokrine lijezde c) Leukotrijeni
d) Su steroidne strukture d) Nijedan od ponuenih

67.Hormon jajnika je: 75.Viak eljeza se pohranjuje preteno u


a) LH obliku:
b) Progesteron a) Transferina
c) Prolaktin b) Feritina (rezervno eljezo)
d) FSH c) Hemosiderina
d) Apoferitina
68.Za inzulin vrijede sve tvrdnje, OSIM:
a) inhibira ulazak glukoze u jetrene stanice 76.Rh+ osobe imaju:
b) pospjeuje prenos glukoze kroz stanine a) Antigen D
membrane miia b) Antigen C
c) smanjuje koncentraciju glukoze u krvi c) Antigen d
d) djeluje na sintezu i pohranu masti d) Antigen c

69.Koji od navedenih hormona je 77.Koncentracija glukoze u primarnom urinu


mineralokortikoid? bubrega
a) Aldosteron a) Manja je nego u plazmi
b) Estradiol b) Jednaka je kao u plazmi
c) Kortizol testosteron c) Jednaka je kao i u definitivnom urinu
d) Vea je nego u plazmi

78.Angiotezin II ima sve uinke OSIM:


a) Vri vazokonstrikciju arteriole efferens
70.Nedostatak vitamina B12 uzrokovat e: b) Potie luenje aldosterona
a) Poremeeno i smanjeno stvaranje DNK c) Poveava izluivanje vode i soli
b) Nastanak makrocita koji nemaju sposobnost d) Poveava krvni pritisak
prijenosa O2
c) Nastanak makrocita iji ivotni vijek se ne
razlikuje od normocita 79.Za trombocite vrijedi sve OSIM
d) Ubrzano razmnoavanje stanica u kotanoj sri a) Trombostenin ih aktivira
b) Posjeduju Golgijev aparat
71.Za eritropoetin je tano sve OSIM: c) Nastaju u kotanoj sri iz megakariocita
a) Potie proizvodnju proeritroblata od matinih d) U citoplazmi prisutne su molekule aktina
stanica
b) Ubrzava prelazak stanica kroz eritorblastine faze 80.Za pomagae stanice T tano je sve OSIM
c) Noradrenalin i adrenalin potiu njegovo stvaranje a) Nabrojnije su od svih T stanica
d) Povean volumen krvi podstie njegovo b) Zajedno sa supresijskim svrstavaju se u
stvaranje regulacijske stanice
c) Izluuju bjelanevine koje stvaraju otvore
72.Unutranji put koagulacije krvi: perforine
a) Zapoinje prije vanjskog d) Stvaraju razliite bjelanevinske mmedijatore
b) Mnogo je eksplicitniji i bri od vanjskog limfokine
c) Zapoinje oteenjem stijenke krvne ile i okolnih
tkiva