You are on page 1of 2

NDEX DE QUADRES I FIGURES 411

QUADRE II.47. Flexi dels numerals ordinals formats amb el sufix -/-ena 149
QUADRE II.48. Flexi dels numerals multiplicatius 151
QUADRE II.49. Flexi dels quantitatius 152
QUADRE II.50. Flexi dels indefinits que tenen funci especificadora 153
QUADRE II.51. Correspondncia entre les formes pronominals i les formes
especificadores dels indefinits 154
QUADRE II.52. Exemplificaci de les categories verbals de persona i nombre 158
QUADRE II.53. Temps verbals amb formes personals simples 160
QUADRE II.54. Temps verbals amb formes personals compostes o perifrstiques 160
QUADRE II.55. Formes no personals del verb 160
QUADRE II.56. Conjugacions verbals 161
QUADRE II.57. Constituents morfolgics de la forma verbal 163
QUADRE II.58. Afixos de persona 165
QUADRE II.59. Alternances de vocals temtiques en les diferents conjugacions 167
QUADRE II.60. Vocal temtica de la conjugaci I en els parlars balerics 168
QUADRE II.61. Distribuci de les vocals temtiques 168
QUADRE II.62. Formes dels verbs de la conjugaci IIIb que presenten lincrement del
radical 169
QUADRE II.63. Formes de les variants dialectals de la conjugaci IIIb que presenten
increment del radical en [sk] 169
QUADRE II.64. Situaci dels morfemes de temps en la desinncia verbal 170
QUADRE II.65. Formes dels temps verbals dindicatiu que presenten afixos de temps 171
QUADRE II.66. Afixos de temps 171
QUADRE II.67. Formes del present de subjuntiu 172
QUADRE II.68.Formes de limperfet de subjuntiu 173
QUADRE II.69. Formes no personals dels verbs 174
QUADRE II.70.Models dels paradigmes flexius de les formes simples dels verbs
regulars 177
QUADRE II.71. Formes compostes del verb cantar 179
QUADRE II.72. Formes perifrstiques simples del verb cantar 180
QUADRE II.73. Formes perifrstiques compostes del verb cantar 181
QUADRE II.74. Verbs de la conjugaci II amb alternances consonntiques en el radical 182
QUADRE II.75. Formes del verb beure obtingudes a partir del radical de la persona 1
del present dindicatiu 183
QUADRE II.76. Formes del verb beure obtingudes a partir del radical de la persona 3
del present dindicatiu 183
QUADRE II.77. Formes del verb beure obtingudes a partir del radical de la persona 4
del present dindicatiu 184
QUADRE II.78. Formes de subjuntiu velaritzades en parlars balerics i nord-
occidentals 186
QUADRE II.79. Formes velaritzades dels verbs de les conjugacions II i IIIa en parlars
balerics 187
QUADRE II.80. Formes palatalitzades dels verbs anar, fer, haver i veure 188
QUADRE II.81. Formes amb [j] antihitica de diversos verbs de la conjugaci II 190
QUADRE II.82. Formes de limperatiu a partir de les persones del present de subjuntiu 194
QUADRE II.83. Formes de passat simple dindicatiu i dimperfet de subjuntiu dels
verbs fer, ser (o sser) i veure 195
QUADRE II.84. Formes monosillbiques dels verbs fer, haver i ser (o sser) 197
QUADRE II.85. Formes monosillbiques del verb anar 198
III. FORMACI DE MOTS 287
QUADRE III.1. Exemples de derivaci 290
QUADRE III.2. Derivaci amb el prefix des- 290
QUADRE III.3. Derivaci amb el sufix -itzar 291
QUADRE III.4. La prefixaci i la sufixaci pel que fa al nucli del mot derivat 292
412 GRAMTICA DE LA LLENGUA CATALANA

QUADRE III.5. Tipus de sufixos lxics 296


QUADRE III.6. Sufixos augmentatius 314
QUADRE III.7. Sufixos diminutius 315
QUADRE III.8. Tipus de conversi 318
QUADRE III.9. Lexicalitzaci mitjanant elisi de mots 319
QUADRE III.10. Compostos nominals 324
QUADRE III.11. Compostos adjectivals 326
QUADRE III.12. Compostos verbals 327
QUADRE III.13. Compostos cultes 329
QUADRE III.14. Compostos sintagmtics nominals 330
QUADRE III.15. Compostos sintagmtics adjectivals 332
QUADRE III.16. Compostos sintagmtics verbals 333
QUADRE III.17. Sufixos lxics patrimonials 335
QUADRE III.18. Sufixos lxics cultes no productius 340
QUADRE III.19. Sufixos augmentatius 341
QUADRE III.20. Sufixos despectius 342
QUADRE III.21. Sufixos diminutius 342
QUADRE III.22. Sufixos superlatius 343
QUADRE III.23. Sufixos diminutius cultes 344
QUADRE III.24. Sufixos superlatius cultes 344
QUADRE III.25. Prefixos patrimonials 344
QUADRE III.26. Prefixos cultes dorigen llat 348
QUADRE III.27. Prefixos cultes dorigen grec 349
IV. ORTOGRAFIA 351
QUADRE IV.1. Lalfabet catal 354
QUADRE IV.2. Tipus dordenaci alfabtica de mots i sintagmes 356
QUADRE IV.3. Els signes diacrtics de les vocals 357
QUADRE IV.4. Els dgrafs 358
QUADRE IV.5. Correspondncia entre els sons voclics i llurs grafies en sllaba tnica 359
QUADRE IV.6. Correspondncia entre els sons voclics i llurs grafies en sllaba tona 360
QUADRE IV.7. Distribuci de les vocals 360
QUADRE IV.8. Correspondncia entre els sons consonntics i llurs grafies 361
QUADRE IV.9. Les grafies dels sons rtics 362
QUADRE IV.10. Distribuci de les grafies dels sons rtics (r, rr) en derivats i
compostos 363
QUADRE IV.11. Les grafies dels sons laterals 363
QUADRE IV.12. Distribuci de les grafies dels sons laterals l i ll 364
QUADRE IV.13. Les grafies dels sons sibilants (c, , g, ig, j, s, ss, tg, tj, ts, tx, tz, z) 365
QUADRE IV.14. Distribuci de les grafies del so fricatiu alveolar sonor (s, z) 366
QUADRE IV.15. Distribuci de les grafies del so fricatiu alveolar sord (s, ss, c, ) 367
QUADRE IV.16. Distribuci de les grafies del so fricatiu palatal sonor (j, g) 370
QUADRE IV.17. Distribuci de les grafies del so africat palatal sonor (tj, tg) 371
QUADRE IV.18. Distribuci de les grafies del so africat palatal sord (tx, ig) 372
QUADRE IV.19. Les grafies dels sons oclusius orals (b, c, d, g, gu, p, q, qu, t) 372
QUADRE IV.20. Distribuci de b i v en coda i en obertura sillbiques 373
QUADRE IV.21. Distribuci de les grafies dels sons oclusius orals (p, t, c, b, d, g) a final
de sllaba 374
QUADRE IV.22. Les grafies dels sons oclusius nasals (m, n, ny) 376
QUADRE IV.23. Distribuci de m i n a final de sllaba interior de mot 376
QUADRE IV.24. Principals mots amb accent diacrtic 379
QUADRE IV.25. s de la diresi 382
QUADRE IV.26. s de lapstrof 383
QUADRE IV.27. Les contraccions 385