You are on page 1of 82

Alicb Mihaela Vasiliu

:.
iqF!r-rad;r,i

:ffi@AWt-W
**= * J &s*
ORAffiflru{
DescdrerCIP I BlblioteciiNaFotrde. Ronentei
NICEITA, ALICE
Ne preentimd0 Crnciun/ AliceNichira,Mlhaela
Vasiliu.- Bucurc$i:AJamisPrlnt.2005
ISBN 973-6?9-298-6

L Vasiliu,Mihael!

087.5
372.874
821. t 35 .1 -9 3 ,1

Rdictori: AliceNichib, MlhaelaVasiliu


DTP: hina Ceambasu
Machetl grnficn $ fotogrfii: NicuFr Petrescu

ISBN 973-679-298-6

Copltight @2005Arrnis Print 6,i1. toaledr?lurile.earyate

Aramis PriDt s.il.. Redicfia * sediulsocirl:


B-duLMctalugieiu.46'56, cod041813.sector4,
Bucueqti,O.P 82-C.P 38
tl: (02r) 461.0|t.10/l:r/15;
fn: (021)461.08.09n9.
E ftail: om.e@edituaaramis.ior otrcc@meg3prcs.ro

Departanentuldesfacere: retr(02I) 461_08.08/


l2l13/I 6;
fd: (021)461.0809/19i E-nall: desfrcere@cdiruaaramis.ro

Tipdlit la MEGApresthoLlinsss a.
,..s,\
'-
,: ,
'!1 ..

Crenguti deiarni 6
Fulgi de zilpadil 8
Omul de zipadi 10
Ghet uf aluiM op
N i c o l a e...,...... 12
C ic iulif aluiM ogN i c o l a e......... 14

C l o p o fe i . . . . . . . . . 22
L a n fu r i .......... 38
In geralr ........,40
F elic it ir i ...,..... 42
P lic ur i .... 4 8
Cut iiqipungidec a d o u ri......... 50
Renii lui Mos Criciun <t
S upor t urpent
i rul u m i n i ri . .. .... 5 4
S upor t ur ipentru
fl o ri ............ 56
:..- L
ii
.l
, t:,.-..4ranjamentepentrumasadeCriciun ...58
.' Eticheteqi invitafii .......59
i'. ,

Inelegi suporturipentru gervelele....,61


Aranjamentepentru farfurii
-.-.........62
Scobitoriqi paie ...................................
63
Farfurii qi paharedecorate................
64

Coronife .......66
Sorcova .........70

gabloane .......74
.t :i'
, ,,i:;i.,,,
' til'tt'
,,i'lii
l;
'1'
fi"i^'

,l i,
'!.$/
lW:oda@
A1G:GA
J
da oaa@
Azeo
a:
t
i:".,r,$.
l.r ,

T,"NkqGAu6A@a: polistiren
crnsuri,
expandat,aracet.

Polistirerul se rupe ln bucifle pe o coaldde


hertie.
Crengutafiri frunze s di cu aracet.Pe ea se
presari bucif eleledepolistiren.
Sepoaffolositio crengufi debrad.

M. AflvqGao\A@a:crenguri.
hdrrie
rreponara,
staniol,aracet.

HArtiacreponati(staniolul)serupein bucifi mici.


Cupnsulaseaplici aracetpecrengufl.
Hirlia creponatA ruplAtslaniolul)se prclari pe
ambelepi4i alecrengutrei,
Hertiacreponeta {e poaterupein bucdfimai msri
carepotfi mototolite.

ilnn" Afrafiol\a:@a:crengufi,
vatr,eri$,
aracr.
Vataserupein buciti mici.
Din locin loc seaplici aracetpecrcnguli.
Selipescbucifeleledevatl.
Pentruali mai atractivi, crcngufasepicleazicu
temperaargintiesaubronzauriu.
Pe crengutadati cu aracctsepoate
presira griq.
l,Wade@
0{}ffi
J
Ada oaa@
fizeo
ac

n" Afi,atao\afiai vati,carton,


tempcrn,
af5, pensuli, loarfeci.
'- Pecartondupler sedeseneazlun nor.
' Seaplicitemprapeacesta9isedecupeazi.
' La distanfcde 10cm sedau giuri cu pe bratorul
pemarginea dejosa norului,
'' Serupevatain bucifele,spoiseiDtiripeati.
' Fireledeati seprind denor.

j t:,:.

carton.
nT'. Afr"qGAlA@MA: foarteci,
aracet,
1'ati,
hertie glasati $i crcponati.
' Secopirzi pecartonalb saualbastrucontrrul fulgu-
luidezipadi,apoisedecuperzi.
' lnlocdecartonsepoatefolosiherdcglasrti.
' Pe lulgul de zipadi obtinut se poatc aplica: vati, \, {
hArtiecreponati sru glasati rupti sautiiati, hartie
crepon:rti|nototoliti.
' Acestifulgidczipadisepotlipipcgeam,sepotprin
L
dc pe perdeasauinsira pe ali pentr a fi atirn.fiin
dileritecolturi aleinciperii.

.:.

WI'" M.,A{}aOiA@@! catton,roarteca,


sri$,orez,
fiinI, mirgelufc.
'_ Pefulgul din cartonseaplici un strat de aracet,
apoi sc presarl gri;, orez,tirini! rnirgelute albe
saualbastre.
."F o*luLDezip4l
W
rF
ii.ffi
rrS '
,-ir** " ,ii -xil;*,*#i*:, .r* - ir!.u*rudrl

\i :;
'r
t
dw waa@
M@d@fld,ffi6

w7 I Pe o coali de carton se deseneaze sau se


copiazA omuldeziprdadupi gablon.
s Pe acestase aplici temperasau pasttrde
: d in li.
a Cu o carioci neagri s dsneaziochii,
gura li nasturii, iar cn una portocalie
nasulomuluidzipadi.
a Nasuls mai poateconfecfionsdin hartie
':'rir crcpotratdportocalie, p n rularea acestia

Tfifi pot|snren expanoarr


aracet, cafton!
foarfeci, cutter.
O Peo coalSde artonsedeseneaziun om de
zipadi, apoisedecupeazi.
oPolistirenulserupein bucifimici.
a Cu degeh arititor seintindearacetpetoati
suprafafeomuluidezripadi.apoisepre5nri
bucitelele depolistiren.
aln loc de polistirensepoatefolosigriq,orez,
ati tiiati, hAftie glasati rupti sau he i
creponatimototoliti.
O Omul d zipadi obtinut sedecoreazifolo-
sidd cadoca. creioanecolorate.boabe de
pipr etc.

W"MaofiMes vatii, c|rton, boabe


d piper,aract,afi,
foarfeci, hartie
creponata,
&. a Serup doui sautri buciti devati cirore li se
\> di o lormi rotundbcupalmele umezite.
o Printre acestease trceun fir de ,tI carc le
prinde.
t o Omul de ziDadi s decoreazicu boabede
_l' piper,haftie creponatisau
mirgelutecolorat.
o \rata se polte lipi pe
siluetaomului dezipadi
realizati din carton.
I

'
M" MWfiMgg carton,hartiegtasatirorie,
vatI. aracel foarfectr.
a Sdecupeazidupi $ablono gheturidin carton$iuna
din haftio glasati.
aPe suprafalaghtufeidincartonseaplici aracet,apoi
pesteeasesuprapuneceadinhaftieglasati.
o Gbetulaoblinuli poatefi decoratAcu steluleargintii
sauvati.
(tln locdeherdeglacatS sepoate
utilizastaniol,

M, MW&@gg panzrrorie,aracet,
carton,foarfeca.
a Pe o bucati de carton se lipe$tebucatade panzi
rofie.
t Pecealaltipartea cartonuluisedeseneaziconturul
ghetutei.
o Sedecupeazidupicontur,
c Ghetutase decoreazilolosindvati. Cu o
neagrdsedeseneazi$iretul.
tt .
, ,
,..: ,i'"1 ,'.- ll
, :':r 11 .;'

i.;,1, ..'
i,],:rt , ' .'i',-.,,..
. ,i ,1.
. . *,*' '',
Afioda@
AG6GA
J
da saa@
frzowa:
;-l: . '

n Afrartaofla@a;
hartiglasati,
vati, aracet,
lbarfecd.
, Peo coali decarfonro$usedeseneazi
un cerccu razade5 cm.
, Se decupeazicercul ti se crestazi
panii la centru. Capeteleobtinute se
indoaie,sesuprapun$iseIi pesc,
Buctto de vati seruleazi infre palme
peni capiti forma unui bulgire de
zipadl li selipe$tecu ar|cetin varful
ciciulifei. Vata se lipette ti pe mar-
ginaciciulitei.

.:: '
-.:t l:.,

M'" /uM\U@1AAUU carton,p6nzal


roiie,vata,
aracet,lb$rle(5.

Se deseneazirun triunghi pe carton)i


unulpeobucatidepanzd.
Dupi ce au lbst decupafese lipescunul
pestealtul.
. Bucatadevati seruleazi intre palmeti se
lipettecuaracet,
I' :

r'
lKada,&fit6f;6
J
de saffiSzwa:

8J catton,tempera,
pensul4polistiren
exprndat,foarfecA,
creioade colorate.
a Conturulbmdulli:sedbpiazidupi fablon
p carton sarii:'pei.Stilistiren,apoi se

bradului.
a Bradul confeclidiat din carton poate fi
coloratfolositdcrioanlecoloraie.

fI. lUlata1&o: carton,


hanie
glasati $i rreponrti,
polistirenxpandat,
grig, afi, foarfeci,
atacet
a Sedecupeazidupi $ablonbradul,
a Hertia creponati se rup in bucilele car
se mototolesc.Acestea9eIipesc na lingi
altapesuprafatab.adului.
a In loc de hirlie crepon:il6 se porle lolo\i
hArtie glasati rupti sau tiiati, polistiren,
grit, orez,*titiiati etc,

[II. rM"oford4Eo; hertie


erasath,
foarfeci, aracet.
a Se decupMi dupi $ablonintre trei $i $ase
brazi.
a Fiecarebriduf sindoaiepe lungimepentru a
stabililinia demijloc.
a Jumit:rtca unui bridut se suprapune$i se
lipeltedejumitata celuilaltbridut.
Acfiuneaserepeti pdni selip-esc toli
brndufi.
\,
o

6&#&&Ft'
de pea@hwac
ff,odgd'dlfiffid;&
il. MW6M&: carton,potistiren
xplndat,
tenpera, penquli, crio.ne
colorrtq foarfectr,c|rtter.
Confurul globulul se copirzi pe crrtoo, rpoi se
decuDeazi.
N Globul secoloreui foloslnd creioanelecolonto Se
pot cresdiversmodele.
r Globul se picterzi cu tempen apliclnd tehnlcl
varirte (dac{llopicturd,tehniclltsmpileietc.).
t In loc decirton seporte folosl pollsdren.

M" MMAgdMgc conuddebrad,tempera,


pensu|e,lac.
{DPeconuldebrad seaplicitmperscu opnsuli,
6tCAnds-auscrtsediculac,
I Acestasepoatedecorafolosindgrit, milsi, globuri
pisate,risip etc,

M. MMW6M&; htrre glrsrti,rr.cer,foarfc6.


o Secopi{zi cotrturulglobululpe hlrtle grsatl, rpol se
decupeazlintre trei 9i trse globudde rceerti f0rmtrii
miirime.
o Seindoaieliecrr globpelungimepentrua stlblll llnl. de
mijloc.
o Jumitateaunui globselipettedejumtrtrtearltui glob.
Aceasli opr.fie sorepettrplni cind ru foit llplte lorte
globuril.
W !{&ACAP/l@fr8: carton, harde glasrtd $i creponati, foarfeci, aracet, flori,
frunze uscat,confetti,or2,pipen gri$,mirgetute!polistiren
expandat,scoicietc.
I Sedecupeazidupi Sablongloburidin cartonsauhertieglasati.
a Cu o pensulisaplici .racet pesuprafelelegloburilor.
a Pentrudecoraraglobudlorsepoatefolosi:hertieglasaGtiiati, hertiecreponatimototo-
liti, afi! crengutedebrad,coji deou,globpisat,llori,frunz,milai, grit, orez,piper,scoici,
mdrgelufe,confetti,polirtirenxpandattc.
N" lfu{dit&gfiMA: atn(PNA,
mobairr
foarfeci, crrton, rc.
a Se decupeazi un cerc din carton cu diametrul da 5
cm, Concentdccu acestasemri desenoaziund.r
diametrulde2,5cmgisedcupeazi,
a Selnlituri un sfert din cerctrlformat
a Pe cercul rimas sevor fac cet mai multe spire din
PNAsoumohair. ,
I Cu ac ai ali seprind spirele la mijloc ti se frce un
nod.
a Se taie spirelepe jumiitate cu o foarfecii,apoi se
scoatecartonul.

V[" ndcdgodcde"' clerri,


roarreci,
herrie
glasatii$i creponrtii,
atacet,
o Din herti glasati se decupeazidiversligu-
rine (stelure,briduti, fl oricele,globulre).
o Pep|rtea albi a acestoraseaplici aracet,rpoi
slipscpeclettii din plasticsaulemn.

prastirini,
VIX" A4d|depdd0gd8,o pranrta,
culter.
a Bucatede plastilin?iseincilze$tlntre palmepani d..
vine maleabilS,apoi se zil,
o Prin presareati rotirea^platize
unui pahardplasticpebucata
deplastiliniseoblineo formarolundi asemenea uoui
glob.
o Globul poateIi ob{inut ti prin modlareaplastilinei
prin mifcarea circulari a palmelorpeni se obtine o
bilh. Pentru a puteafi prinsii in brad i se
agrafi laun capit.
c In loc deplastilinisepoatefolffi
o

#&wp#ys'p
t

'' KffiH
r.{g'!4=i"*,i{nr3 -
by i,r,.. :i
m. t Euporturide bomboane,hartie
creponat5, af 4 foarfecS.
a Se dcupeazii3lportul pe care stau bomboanelein
cutie,
a Haftia crepolrati de diferiae c[lori se rupe in buci-
felc, cavesf mototolefc.
a Peutr fir detli aeintroduce altemativ un clopo(eldin
plastic ti o bilufi ditr hirtie creponatii.

W" MffiAE$@A: coci/plastilitrr,cdtter,planleti.


o Intr-un vas se amestecio cani de fiiini cu api, sare!i
pulin aracel paDi som ogenizeuzit.
o Aluatul sintindepeplanteti.
o Se realizeaziun tablon din carton, care !e suprapune
pe0tecoci, Cu cutterul se iaie dupi
contur.
o Clopofeiiobfinuti sepot pictati deco-
ra folosind diversematriale.
W" MgA&g: carron,hirrie creponara$i glasati! pensuli, araeel griq,orez,
frunzeti flori uscate,
boabedemustaretc.
a SecopiaziFblonul clopofeluluipecartonli sedecupeazi.
! Herti{ creponati setaie ltucif.
a Cu o pensuliseaplici araretpesuprafafaclopofelului.
o B{cAleleledehArtiecrepooatisepresardpeacesta.
a Clopoteiip_oti decoraticu: h6rtie glasati rupti, tiixti, hartie creponati mototoliti,
confetti, m5lai, orez, grit, piper, boabede mustar, polistiren expandat,mirgelu;e, scoici,
globuripisole,ati lj|irli, llori,frunzeet(.

24
YI" MAtAlad@i hertisrasati.
aracer
foarfeci, qnur.
a Sedecupeazi doui cercuridin hArtieglasati.
I Acesteasesuprapuntis lipsccu aracet
a Setaiecerculobtinut'peraza mici.
a O parte sindoaie spreinterior, iar cealalti spre
xtetior 9i selipesccu aracet.
a Clopoteiioblinufi spot decoracu hartie cr-
ponati mototoliti, polistirenetc.

.it.*
VM. MAtap ad@f herrieel.sat..roarlecn.
fii o Pc heftie glasati de diferite culori secopiazi dupi
tablonconturulclopotelului.
a Sedecupeazimai multi clopotei,
o Seaplici aracetpespateleunuia,apoisesuprapune
celde-aldoileacloDotel.
ni
.!t.

W" MM&O/,A@A: carton,hartiegrasati


f i crponati,foarfecA,
aracet.
o Sedecupeazidupi fablono stelufl din carton.
o Cu opensuliseaplicdun strat de aracetpesu-
prafatastelulei.
o Hartia glssati serupeSisepresaripestelufi.
o In loc dherde glasati rupti (tdiati) spoatefo-
bsi hartie creponatiiruplisau molotoliid-

ililI. ddldJf;gg6A@g:carton,hartiglasara,
foarfecd,
aracet.
a Sedecupeazidupi tablo|lstelutadincarton.
a Hertia creponatidediferiteculoriserupin bucitele.
a Cu pensulasintinde aracetulpe stelufi, apoi sepresari buci_
felele.
a De spatelesteluteiseprinde un bit infiturat in hafti crepo_
nalaveroe.
W. AfraGao\a@@fcarton, prsar,
erob
hertie creponati,
araet,pensuli!
lbarfeci.

-l Conturulstelufeisecopiazi pecafton.
I Hartis creponatiserupebucifele,caresemototo-
lesc.
.r Cu pensulaseintinde aracetpetoati suprafar| st-
luti apoi sepresarl globulpisaf.
) Pemargineaacesteia slipscbucifelelmototo-
Iite.

c rton,hftie
V" AAAGaOAa@@3
creponati ti glasati,
aracet.lbarltc;.tn ur. ks*P'
.) Se decupeazio stclufi din carton $i rna din
hartieghsati deaceeatimirim.
) Stelufelesesuprapunti selipesc,
Pea(ea{lasedesencazi o !t elutamaimicd.
) Bobiteledin heftie creponati mototoliti sclipsc
unalangi altapesuprafatasteluteidesenate.
'I
$nurul seleagi funditi $i sprindepeun colt al
stelutei.
,) in loc de hdrfie creponati mototoliti sepoate
folosihartieglasatirupte sautiirti.
l\.

i,i

VI" A4AdOfJO0O: carton,


oracet,
mergetute,
scoici, foarteci,pensuta,
seminfe, flori
ti liunze.
. Sedocupeozi maimultestlufe
dincartonsauhArtieglasati.
a Acesta pot
se decorafolosind:milai,grig.orrz.flori.lrunzepresate.
mirgelufecolorate,
scoiclpisate,
semintootc,

VII" Atcdo,fdddc; pr*,tline.


a Seincdlzegtebucatade plastilini intre palmo.
a Cu ajutorul degetelorse modelaziplastilinarstfel
incAtsi capcteformi desteluti.
o Stelufelesepot confecfiona$i din coci.
Mada@6@GA
J
da saa@Azasa:

1,. /J\JAU@00@U@:
carron,tempera,
creioane
colorate, foarfeci, pensuli.
' Secopisz6pecartondupitebloncon(urulfundifei.
o Se decupeazi mai multe fundile. Unele se picteazi,
altele scoloreazi folosind creioanelecolorate.

DI" /\y,yA8@0ANg@3 harrieglasati!staniol,


foarfeci.
o Sedeseneazii pe haftie glasati de diferite culori
sau pe staniol conturul fundifiei, apoi se decu-
pazi.

carton,
nnn" Afi*q&@]6@@a: hertiecreponata,
hArtieglasati,staniol,
tbarleci, aracea.
O Serealizeruimai multefunditedin cartondupi ttblon.
il Cu o pensuli sesplicl aracetpesuprrlafafunditi.
o Hertia glasati setaiein bucifele fi sepresarl petoati supra-
lalafunditei.
arFundifasepoatedecoracu staniol hartiecreponatirupti
saumorotolirS.
W" AAAGAOANA: hartieglasatijmateriale
alin
naturi (flori, lrunzc presafe,
crenguteete.)!arxcet!
aa
foarfcci.
, Seconfectioneaze, mai multe fundifedin hertie glasati de
diferiteculori.
I Pe acestease lipescpetaledc flori, lrrnze, flori presate,
creendu-sediferitemodcle.
(' Funditclese pot decoraqi cu alte materiale:
orez,gri$,
seminle,scoici,glolrpisat.
\Y. J\\\AG90AAI\@3herriccreponari,
lbarfeci.
Hirtia creDonatisetaiein f^siilated2 cm.
,rt,- t'iecare fisie se rupe astfel incet si se for-
,' me/c mri mullc drcprunghiuricu lungimea
' de4-5cm.
,' Cu m:inastengi sefine de un cipit drept-
unghiul iar cu ceadroaptdse rlsuce$tede
trci-patruorihlrtia.

pansticit
YT,. AfrAfraO[A(g@8 t]cditentc
culori, foarfeci.

' Burata de panglici are o lungirnc


de 21 cm. Sefixeazi ccntrul aij|ls-
tela.
ir Capitul din sfAngase aduceoblic
spre centru formendu-seo bucli.
s
La fel se procedeazi!i cu cel ditl
orcapra.
.l Fundifa sc lcagl la miiloc cu ati
raficetc.
hertic crpon{ti, loarlecl.
a Din hartia crcponati setaie o lasielati de 3 cm, carese
rdeazA,

ir
o Ruloul secresleazipe margini la distanfi de 2-3 nrn.
Pentrua sedesfacemai uqorruloul sefre:rci intre
palme.

RK
[Itr. ll/[aCastaSSt hartie rbarlecr.
erasatr. ata.
o Se copitrzi conturul lampionului pe mai multe foi de
hertieglasatd,apoisedecupeazi,
a Capetellampioanelorseperforeazi!i seinqiri pe afi.

N. llAateilMa: potistiren
expan.ar,
hArticglasatl,Snur,
hertie creponati.
o Dinrr-obu(ali depolirliren\e laiepirtr -
te cu laturade3 cm.
a Fiecarepilral seimpacherea/i in hariic
glasali.apoi sc lerg; (u tnur (ololal,
obfnendu-secutiufedecadouli.
o Se confeclionca,,iun )nur.prin ri\uci-
rea fatiei de hirtic crcponaii intre
palme.
/\ yAe@gA@M@Sh:lrde cr(ponaIa.ronrfecr,araccr.
c Sctaiedoui fetii din hertic creponstideaceeariculoaresaudec lori dif.erite
latedel_Zcm.
SeapliciraracctInuncapAlal prirneili\ii.
Capilulceleidc-sdout liiii selipettepe\tecelilalt.n\ttcl incil \e \c formc/eun unghideg0,.
5c indoaicprin altcrnanli (.eledoun fri)ii.p,\trdndu_\edireclir t;e(nreiapi ni la icrmlnarea

' Capetehsclipesc(u aricet.


J*
wr,m
! rn roc oe nqrrle grasarase poatelotosl
staniol,

aa \..
-i ' W. N&m&gg6Mg: hertiegtasati,aracer,
foarfeci,
a Conturul zalei duble secopiazi pehertieglasati,
a SedecupeazicAtmsi multezale.
{ C l'iecareza seindoaie dupi semnul indicat, apoi se
imbiniintreele.
EF

:j' Try 7r'v 6R4


it::i::::.: ' :
.''
,ii;,
Afroda@A1ffiA
J
da oae@Azana:

!," 1/$.19Y@0AA&4,
hartiestasara
!i
creponati,aracct,
pen:!uli.foarferi,

''' Contun ingera$uluisc copiaznpe hertie


glasati,apoisedecupeazi.
r" Sepoatedccornfolosindbucitelede hertie
crcponatimototoliti. aplicntepemarginilc
tablonuluisauin anumitelocuri, tempera,
crcioanecolorate,carioca.

,'*,-',
grobpisat!
nn" AfrAt@69@ac carron,
aracet,pens li, '' ',
forrfccS. .",;t
' Secopiazripc(aflotrconturulingerarului.apoi
scdecupeazi,
Cu pensulaseaplici un \t rat dc aracetpearipi
$ipecorp,apoiscp resari globulpis:rt.

Wil"Afratao rrrton! olezj grif , :rracet,

ingerxfulestecopirt pe cartor Sidecupat.Sc aplici un

i
stratdcaracetcupcnsula pearipi,pir li corp.
Sepresarigri! sAumilai.
Cu cariocasedcscnaziochii,gura !i nasulingeragului,
I

is .1

q2
Afrarda@AtfuG|
da oae@
Azeoa:

n" AAAfiAUAAEA..carton,
creioan
colorate,
tempera,foarfecd,pensuli.

Se deseneaziun dreptunghicu litimea de 15 cm ti


lungimeade2lcm,apoisedecupeazi.
Cartonulseindoaielajumitate $isepreseazipeindoi
turi, obfinAndu-seastfelfelicitarea.
Pe fata acesteia
sedesencazisau
se copiazi cu creionul negru
imaginidiverse(Mot Criciun,
bradulimpodobit,saniaMo$u-
lui trasi de reni, cutii de l' i' ..
J ir I
cadourietc.),carese coloreazi
lblosindcreioanele
Ll'
coloratesau
tempera.
X!" /V\'A|J@0AA9@: carron.hirric stasar6,
foarfccl,aracet,pensuli.
Sedccupea,,idin carronrosu un dreptunghi.carc \e
Indoatepe,iumitate.
I Pe har.tia gl.sati verde se desenazi
mai mulfi bri_
dufi tmari/mici).apoisedccuperzir.
Bradutii{c tipesc.din to( in toi. pe felicitare.

!,!,)1" LW6:!J@04@IU@3
canon.aracer,harric
decorati\ i, fo:rrfecii,
pensuli.
' Sede(uper..i din cartoDun dreptunghirirre
seindoiie pe.iumAtitc.
a Pe nna din fefcle extcrioarc se copiazl alupji
sablonmodelrl {eliciririi (rreiglobulctel
Cel( lrei globulclesc decupeaii nrergirrru pe
liniapunctati.
a-'Elcsepot decora folosind: hertie alecor.tivi,
glAsati sau creponati, materi:rle din naturi
elc.
V MAGAAAMA? carton,foarreci,hertie
creponatS,carioca_
.l' Se copiazh conturul felicitlrii dupi $ablon
pecartonverde.
(' Seindoaielajumitste.
u Cu o crrioci setraserziconturulbradului.
O Acestaesteimpodobitcu bobile din hartie
creponatimototoliti.
\Y)1" !\yJAg@004lUA3 { arron,boabcde
piper,mu$tar,fasole,
aracet,pensull,
tempera.
il Pe fetelefelicitirilor se desneazi se picteazi
Si
figurine vrriate (briduli, cutii de cadoui, globu_
lele). {t
Q Acestease decoreaziIblosindboabede piper,de
mu$tar,fasolesauseIi|intedefloareasoarelui.
$
\Y U* VJAU@04&g@3 caflon, hartre
creponati,llori
uscate,crenguti
de brad, funditi,
aracetJf0arfeci.
Se realizeazdnn dreptunghi din cafton,
cnreseindoaiepelulgimc pentn a stabili
linia dc mii loc fi seprescazi.
Pefafaertcrioari a dreptunghiului selipe$-
tc hArtiecreponatdrlbastri.
)4 , Iloricelele uscateti crcngutade brad se
prindpetelicitar( arflcetsaucuo clp\i.
'iu

V[nn. Afvataofia@@:hirttucrcpo,at
,
carton,panzi,
aracct,loa eci.
Se realizerzi un drcptunghi din car-
ton. qiii
Scindoaiepelungimeii sepreseazi.
Pe ftrfacxterioari seaplicl aracet;i se
lipeitehartiecreponati rofie.
Bucatadc penzi selipeltepecar.ton.
Peacesta sedeseneazi un hradti sedecu-
pe^za.
Bridutul selipeffepefafafelici(drii.
Bridulul se poateimpodobi lblosind
divrsenrateriale:hirtie creponati fi
glasati,mrtcri|ledin natnri etc.

^ -2
l:r. 5'.-,{.
.'F ''
r,,'.i,,
rl
'..:,,,i'
-'1.,;'; ;l .- , r:,i?l-
.u,
t?
|iT

:l?:.
t

clt
Afrode@6G6GA
J
da oaa@6zaoa:
n" A\YQJJ@1AAU@hardesls{atiri
creponati,aracet,
foarfeci.
. Coalasepliazi astfelincet sn sobtinn un
dreptunghicu lifimea de3 cm.
Ccliiall capir al colii\e plia?ipini la linia
deindoiturS,
Sclipe\cmarginileoblindndu-se unplic.
i Plicurile se decoreazifolosindcreioanle
{l t colorate,tempera,hertie creponati mototo-
gt Iti, hertieglasafi.

nT. AddAgAMA: coriA4,rtample,


tempera,tuq,
aracet,cufrr.
( , Cartofulsetaiefelii grorsed0,5cm.
(, Pefiecarefelieseschitazio figurini (bridnt,
steluri,globule,etc.),apoisedecupeaziuun
cutit s4ucutter.
o Figurineleseinmoaieintut sautempera,apoi
seaplici peplicuri.
..&--

nnn AAffi@Il@l@A:materiale
dinnaturi,
aracel,pensuli.
I Secreazi diversemodelelipindu-sepeplicuri flori,
frunzepresste,globpisat,crenguge
debrad etc.
Mru6'
o
Mada@AGffiA
J
da saa@frzwa:

carton,hirtie
!." AJ\\ J@04(NJ@3
decoratiYi,
forrfca,aracet.
Seropiazipe cartonti hirtie decorativii
$ablonulcutiei,apoisedecupeazi.
Celedoui $abloane sesuprapun. apoise
lipesc.
. Laturile cutiei seindoaiepe liniile punc-
tate9iselipesc.
, Pecaprculculiuteiseaplici flori din hir-
dS' tie creponatiEiglasati.

fi. MafiaoAg@a: bartie


srasar{,
atacet,tnur,
pribrator,
Se decupeazidoui dreptunghiuri din
harde glssati cu lungimeade 20 cm t.
lilimea de15cm,
De la fiecare dreptutrghise indoaie o
latur5 2-3 cm. Se suprapun,apoi se
lipesc oblinendu-seastfl fefele pun-
gufei.
r Marginilelateraleselipesccu aracet.
ar In partea de sus se dau doui giuri cu
perforatorulti se introduceun $nur
colorat.
Pe punguli selipescingera$i din hanie
glassti.
.-ei
w'
E,
ii_
tr p#
{-:#

:..1::,!

s
-'-i!i."
l:1...:- - .
: :1
^. a

lfi*d@1\AflA: carton,Nracet, gri$,milai, pensula,


foarfeca, globpisat,tnrr.
,- Secopiazipecartonfablonulrenului,apoisedecupeazi.
_,
Cu pensulaseaplici aracetpe suprafalaaccstuia.
I Scpresari gri|, milai sauglob pisat.
. La getul renului seleagi un $nurro$u.
{'
Afroda@AGdGA
D
da oao@Azana:
polisriren
L" A!.WJ@006Y9@3 expandat, foarfeca,
aracet,staniol,crengute
de
brad, hertie creponati,
lumAnare.
' Se taie un pitrat din polistirn se invel$fein
ti
strniol sauhartiecreponati,Acestca seprind cu bol-
durisauaract.
- in centrulpitratului seinfigelumansrea.
' In polistirenseinfig crengufedebrad saumolid,
I Pe crengutesunt prinseconuri de brad pictat,glo-
buri,funditeetc.

nn AftdAOAe@A: polistiren
expandat,
carton!
lumenare,hArtiecreponati,
rafi, fundi.
Setaieun cercdinpolistiren.
Din cartonseconfecfioneMiun cilindru cu iniuimea
d5 cm.
Cilindrul seinfigein bucatade polistiren.Acela$ilu-
cru sefaceticu lumenarea.
Hartia creponaliirolie sepliazl in jurul cilindrului.Se
prind la bazade susa lumenirii, dar ti la ceadejos
curafie.
Pe suportulobfinut seprinde cu un bold sauaraceto
fundi.

W" Msaftao\a@@8coci,trmanare,
tempen,
lntr-un vas se amestecio cani de liini cu api, sare$i
putin aracetpandseintireqte.
Aluatului i sediforma doriti.
Suportulsepicteazicll tempers.
ll-

rr,R.-

,,r.\'
AVJoda(9
AG6GA
da oaE@
Azaoa: ,

n AfrAGAOAOMA:hertiecreponati
rorie,stictide
plastic,crengulede brad, rafie,
lundife.
' Setaieosticlidplasticpejumdtate.
Sepliazi hartia crponatiinjurul sticleiqi seleagi laiumi-
ttrtecu rafie.
in centruseprinaleo crengutidebrad $iofunditi.

tempera
ffi. Afraftao1a(Aa:borcan, pensula.
inurei,
Pe borc|n seaplici cu o pensull temperade culod dife-
nte.
' Cu un befi$orsepot creadiferit modele.

ffi" AfrO"frAtlAcMA:
sraniol,
roarreci,
rracet,
borcan
saupahar din plastic,

Strniolulsetaiein bucif i.
Peborcanstu paharseaplici aracetcu o pensuli.
Bucitile destaniolsepresari petoati suprafafaborcanului
^sauaprharului.
ln loc destaniolsepoatefolosihertieglasati saucreponati,
ruptii s, u tiiati.

N" A6AGoo6A@a; qdcre


deprastic.
crengurc
dc
brad, crengufede mIcet,
papier-manchi.
Setri sti(la pejumitate ii seimbraciin papier-manchi.
lndnte de a seuscaseinlig crengutede brad $i de micel
petoflti suprafata.
lWada(9
ATGGA
D
da oaa@
Azao
a:

AMA1IA A@a: ca.ron,aracet,


foadeci, harde
glasati.
S copiazi pe carton ti hirtie glasati Sa
blotnele (frunza mare gi mici), apoi si
decupeazd $isclipesc,
Seindoaiepiciorul eticheteiti se atazi pe
masi.

&
*i*
AfrdAtl1MA: cartonrosu,aracet,

siculotului apoi sedcupeazi.


foarfeci.
' Pe cartonul rotu se copiMi dupi Sablonconturul

' Invit|tia seindo.ie pe linia punctati. Se lagi un


'.m
tnurcolor|tla gurasacului
' Invitatia poste sveoti alte forme: gtobulef, lrriduf,
lnimioari.

,Fi.
. jr pf 6:i],i,lri:ri:

' l
."
.. .::.::::

t
aA
,vVa^n^^R ^,n ^ - $crrefete.tcmpera.)tampile.aracel.h6rtiecreponali.
ItUUUAUg;
a P$ervetele serealizcazidivrsemodele(crengufedebrad,globuri,clopofei
tc.)tolosindtemperN.
Din carlofserealizeazillampile.Acesteaseintroducin tempera
pe lervetel. $i seaplici
Bobilelediniertie creponati mototoliti de diferite culori se lipescpe la_
tu.ile sen'etelului.
AfrAfratfrA@A:q"rvelete,
hertieslasati,
hartie
creponati,temper&foarfeci.
Se copiazi conturulineluluipentru Srvetel
dupi 5ablonpecartonrauh6riieglasar6.apoise
decupeazi.
Acestease decoreazifolosindcreioanelecolo-
ratesautempeta.
Se pot decoracu hArtie creponati motototiti,
hartieglasatirupti saudecupati!materialedin
naturi.

AfuqGag\A@A: poristiren
expand:rt,
sta ol,
"arton,
herde crponati,aracet.
Setaio bucati depolistirencu lungimeade6-8cm 9il6fimea
de4cm. :r
Seimbraclin staniol.
Bucatadpolistirenseresteazipelungimcin:rmbelepIr1i,
Secopiazi cont rul braduhd pe carton de doui ori, apoi se
decupea,,A.
Hartia reponrti de diferif culori serupe in buciti, carese
mototolesc.
Bucifile mototoliteselipesccu aracetpesiluctabradului,
ln loc de hArtiecreponatiimototolte sepoateIolosi hertie
creponati rupti sauglasati tiiafi, ali tiiati, Brazii se pot
prcta.
Suportulde tervefelepoateavcaformi de glob,
clopolel.stelu16erc.
n" Afi,raGgolA@acherrie
creponrttr,
temperx,
cretguti de bnd.
-.,Setsie din iadie creponati un pitrat,
Pecrngrrlad brad seapticntcmperafi se,lamp!
leaziipehaftia crponati.
Seintroduceun belitorin temperarolieri serptici
din locinloc.

W""AfraftUAAMaehartie
creponar.,
aracet,
, Strie un dreptunghidinherdecrponatiro$ie.
Acestoserllpepe margini.
.. Srup mai multe buciteled hortiecreponativerd
$iselipe\c.

W" MaOAO@AC herriecrepon{ri,stsntol,


aracet, foarfectr.
Selaieun dreptunghidin hirtie creDonati.
Cu foarfecrsecreazi un modelpemargini.
Staniolulsetaiefifi inguste giielipesilaodistan-
fi de1-2cm dela mareine.
. Pecolfuri seaplici hArtie crponati verde mototo-
liti,
Afr,qC@AC@
a: scobitori,
hartie
glasali, harti
crepon.ti, fo,rfecn,
amcet.
Sedecupead din hartie glasati doi bri-
dtlti,
lntre briduti se inircduce o scobitoare,
apoi selipesccu aracet.

@t paie,hiirtie glasati,
crengufi de brad!
aracet,seminte! milai.
Din carton sau hertie glasafi se
dcupeazbdiverse siluete (bri-
duti,globuri,clopofei).
Siluetelese pot decora folosind
hartie creponatd!seminfe,grit,
mlhi.
Silueteledecoratesclipscpepaie
{

:'.
oo 3
n:,4RFul
r.{\ P l r.I\0t P tsr \. ,ril" 1' / , 4 h r
i . r \. hrr*.r\A|re
r'4Kl d ' L UK . ! * lr

!'" d.Aftf;AgdMg; rarruriidinptastic,


temper& pensulii,
harde creponati,
hertie glasati,
aracet.
6 Cu pensulase aplici tmpm pe
marginea ferfuriei, creandu-se
difrite modele (crengute de brad,
globu , clopotitc.)
HArtia crcponati de diferit culori
re mototoletteqi selipeqtepe margi-
neafarfuriei.
.i Sedeseneazimai mulli briduri pe
o bucati de hArtie glasati verde,
apoi se decupeazi. Bridutii se
Iipesc cu aracet pe msrginea
lhrfuriei sauin centrul ei.

p"r,"."ain
II. .Md!d@@d@@@f
plastic, temper',
pensuli, hArtie
creponati,
staniol,
i.ljCupensulasaplicitemperapesupra-
fats paharului Se pot cr.adivene
model,
a Staniolulsetaiebuciti. Cu o pensuti
saplici aracetpepahar,Bucitelele
de staniol se presari- pe toat6
suprafafa paharului. In loc de
staniol se poate folosi hartie
caeponata saugl|sati.
' - Se decupeazi o fii$i de hArtie cre-
ponati cu litimea d 1 cm.Aceasta
se leagi fundili de margina
paharului. Se rup zecebucitele d
hartie crepon4ti caresemototolesc
$iselipesccu aractppahar,
polistirenerpandat,
ati (mohair.PNA),
scobitori,hirti
crcponati, araret.
Bucafadepolistirenseinveleltein hertiecre-

Pe marginile acesteiase infig patru scobi-

Firul deafI seleagl deo scobitoare.rtcestase


intindeprinspatelefiecareiscobitoripAnise
aiunge la cel;lalt cipit, apoi se leagi de
scobitoarea la cirreaaiuns.
flertia creponrtiiverdt scr pe bucAfeleti se
mototolc!tc.Bobifeleselipescpelirele dc afi
sauseinfigir scobitori.

W,"AIJaGatAofla:
carton,hartie glasati
li clepolati,;nur,
lbarfcci! aI,rcet.
Sedecupeaziun drcptunghidin c,rrton,Peste
scestaselipe$tealtul din hertieglasatS.
Pcsprtelecartonuluisecopiazicontur[l cofu-
lefuluiduplfablon.
Pe thtetclccogulefuluisedeseneazimri muUi
bradufi.
Hertia creponatiserupebucifelecarescmoto-
tolesc.Bobifeleselipescphriduti.
Fiecarefafeti se perlbreazi l,rteral apor se
prindintrc clecu qnur.

dirersctehnici!imatrirlc.
Co$ulcfclcscpol realiza ti dupi alt iablon, udlizendu-se
i

.o";-{-w
carton, fo lecn, aracet, a{n,
hertiecreponati.
Sedesneaziun pitrat cu laturo de 6 cm 9i in interiorul lui
alful cu latun dc 3 cm. Cele doui pitrate se decupeazi
obtinandu-se o mmi din cadon.
Firuldeati selipettepeuncou fi sesurlileazdladistanti
deun deget.
RamasedecoreaziaplicAndu-se, din locin loc,bobi+edin
hirtie creDonatdsaualtc materialcdin naturi.

M,"MdkqtfrMa: rami din plastic,tracet, ali!


matedaledin natur5,hertie
ir
creponati,staniol,lbadeci. b,
'rl{-
i Ramadinplasticseinveleftein staniol.
i, Setaie o fatie de hertie crepotratirofie ti seruleazi :iiFi
intre palmeobfinandu-seun $n r. Acestasesurfileazi
rar Detami.
l,,E
i Ramr sedecoreazicu bobifedin hArtirreponati
mototoliti si flori uscate.

'
a".

ilW" A,frdANMgt crcngrtc


desalcie.
harlie
creponati $i glalati, aracet, llori
uscate!sfoari, foarfecA.
, Celetrei crengufe de salcieseprind la un crpit ti seimpletesc.
CapeteleseunescQiseleagi i tre ele,
i De coronita obfinuti se prinde un fir de sfoari. Acesta se
ruleazi rar, pe toati suprafata ei.
Coronita\e poaledecoracu materiale
din naluri.briduli din
X'V" A!,tgJJ@00GlE@:hirric isienicb,
hirtie creponatl,
aracet,materiale
decorative.

- Scrupe o bucatl de hArtieigienici lungl de


60 cm. re indoaicdc 3 ori pdnnajungeta
dimcnsiunca de20cm-
J Capctelecoronifeiseunescfi selipesc.Co-
ronila poale fi imbricati in hartie crepo_
nati lerde s*u rosie.
J Din loc in loc selipescbucifi mototoliteoe
hafiiecrepo|lati.
. Lantuldccorrtiv\e rulca/itpc ramd,iar in
pafteades s a roroniteiseprinde o fundili
rotie din panzi.

lrt f$\NqtfrAge"' hiirri(rrcp{,n:,r


.
hertie igie ici,
{racct. maicrialr
din naturi.
Sere\pectiaceler\ielapc (a lr Loronit:r| \.
Coronilr sedc(orca,/i folo\ind tiu[..c. on.
crcngufc,hartic creponati efc.
'\'t)1" A:!. Ct @0(C( @; crengurc dc brad.cren-
guledc m6ce!. ronuri,
polistirenerpandat,hAr-
tie creponntivcrdc$i
alte matcrialc decorative,

Se dcseneazi pe bucrt{ de polistiren un cerc cu


diametrul de 20 cm. Concntric cu acesrr sc mar
de\ene:r,/i un ccrccll dirmetrul dr l0 crn-
' Sedecupcazi xmbele cercuri.
' CerculobtinutseimbraciinhArtiecreponafiver-
desaustaniol.
' Crengutclc de brad $i de miceg seinfig in buctta de
polistiren peni seacopcri toatl suprxlata cercului.
' Conurile date cu tenrpera argiltic sar artdc sc li
pcscdiI locirloc.
Coronitxporte fi decolaii fi cu altc materiale:ste-
l||rc. qlobUlc!c(r r.

't{fr,. ,\fuqta(,io'A
@t rnmi din plastic,staniol,
ghsati.
hirtic lirartccl,
rr:rcet,Struraurit.

$Durul aurit se prindc dc rrml, :rpoi se ruleazi pe


toati supralatxacesteia. ' } q \' , :
Pe o bucatddc hirtie glasati verdese deseneaziulr !
hr;dul. \c dc(upca/5. apoiselilcttc pc ramr.
Bucilclclc dc strriol semototolescti selipesc,din loc
in 1oc,perami. ."* +.! -1-r.

p"n.ora.
adZr "n"r, t",,,p".,,
WIil L.lXlat@n.f
lntr-unrts se:rmesteciurpir,fiini lr sare mogcni-
zcarI compoziti a.
Cocaobtinu(i scimprrte ir doui.
Ficcarcbucnti se rulcaznpc plan$cti p fin doun

Cclc douii bastonafesc lin dc un c a p isucrsc.


C apeteleseun csr :lstlcl incit si se
CoroniF sepicteazi cu tempera. ..'.\

'.:4..:.,,

:ij
*t

,#'

ry
"1fi

*'

atqn
' -:-:! /\' ai ' --
HS
"t'. t :+i,{."5,i '
/ i't
' ii
#.
Afuoda(9
AGfuGA
J
da oaa@
Azan
ac

/^\tN@00qyg@3 hirrie creponatii,foarfece!


aracet,afi, bit.

'-iSetnieo fetiedehertiecreponatilati de4 cm.


. Hertia sepliazi, selagi cu o panglici, apoisedepir-
teazi astflincatsiseobtinio floareinfloriti.
c Sconfectioneazimai multe flori careseprind pe un
bitlnvelitinstaniolsauhArtiecreponati.
alPentrua obtineflori din doui culori sesuprapundoui
fe$iideherfiecrponatideculoridifrite.
:\ Florilesepotconfecfionalidinstaniol,

'tt
-
,r t' '
iw
i.;:i
Im. rami din plasticr
arNcet,pensuli,
malerialedin traturi.
a Pe rama din plastic se aplici cu pensulaun
strat de aracet,aioi se rplici materialedin
naturi (flori rrscate,scoici,seminle)sau glob
pisat,

' g m" N&,AGeg6Ne: sroari,


haftie
crponati,
aracet,foarfeci, pensuli.
a Trei fire deslbarl seleagilaun capit ti seimpletesc,
o Capeteleimpletiturii seunesc,obfinindu-sun cerc.
o Ramr sedecoreazicu: bucitele dehirtie creponati moto-
toliti! materisledin naturi, materialedcorativeetc.
gfrDLofrNE
I
,
{
I
t
',#b
,E"EKEN
bYStt5!
uPloaded
/\

L-/)

n.n0.
r-:'1<.
Psl@-,-,. " \
vdofer[:
ARAMIS
c Noapte de Crdciun
GeorgeCogbuc
c Crdciunul copiilor
Octavian Goga
o My Chrtstmas
OanqMachidonschi
o Crdciunal pentru pitici
carte de colorat
o larna pfin omdt
carte de colorat

db