You are on page 1of 13

HP lemaailmne piiratud garantii ja

tehniline tugi

HP riistvara piiratud garantii


Piiratud garantii periood
Andmed selle HP riistvaratoote piiratud garantii perioodi kohta leiate teenustesildilt vi toote
kljest.Esimene number thistab osadele kehtivat garantiiperioodi pevades (d) vi aastates (y);
teine number thistab tperioodi pevades (d) vi aastates (y); kolmas number thistab kohapealse
garantii perioodi pevades (d) vi aastates (y).Kui piiratud garantii perioodiks on mrgitud niteks
1y1y0y, siis thendab see heaastast garantiid osadele, heaastast tperioodi ja kohapealse
teeninduse garantii puudumist.

ldtingimused
Kesoleva HP piiratud garantiiga annab tootja HP teile kui lppkasutajale kindlad piiratud
garantiiigused. Tpse levaate saamiseks oma piiratud garantiiga seotud isustest klastage
HP veebisaiti. HP-ga slmitud eraldi kirjaliku kokkuleppe ulatuses vivad teil olla ka muud
seaduslikud igused, mida kesolev HP piiratud garantii ei vlista, piira ega peata. Lisateavet oma
iguste kohta leiate kesoleva garantiidokumendi tagakljel olevat jaotist Kohalikud tingimused.

Kesolev HP piiratud garantii kehtib ainult HP ja Compaqi kaubamrki kandvatele riistvaratoodetele,


sealhulgas piiranguteta ka HP printimistarvikutele (kesolevas piiratud garantiis hiselt nimetatud HP
riistvaratooted), mida mvad vi liisivad Hewlett-Packard Company, selle lemaailmsed ttarettevtted,
filiaalid, volitatud edasimjad vi leriigilised turustajad (kesolevas piiratud garantiis hiselt nimetatud
HP). Termin HP riistvaratoodeon piiritletud riistvarakomponentide ja nutava psivaraga. Termin HP
riistvaratoode EI HLMA tarkvararakendusi ega programme, samuti muid kui HP tooteid vi muid kui HP
kaubamrki kandvaid vlisseadmeid. Kohalike seadustega kehtestatud ulatuses pakutakse kiki muid kui
HP kaubamrki kandvaid tooteid vi muid kui HP kaubamrki kandvaid vlisseadmeid(niteks vlised
salvestusssteemid, monitorid, printerid ja muud vlisseadmed) PAKUTAVAL KUJUL ja need ei kuulu
kesoleva HP piiratud garantii alla. Siiski vivad muud kui HP tootjad ja tarnijad vi publitseerijad pakkuda
teile otseselt oma garantiid. HP kaubamrki kandev vlisseade vi muu HP kaubamrki kandev toode,
millele kesolev HP piiratud garantii ei laiene, vib kuuluda selle HP kaubamrki kandva vlisseadme vi
toote HP piiratud garantii alla. Oma iguste ja kohustuste kindlakstegemiseks tutvuge konkreetse toote HP
piiratud garantiiga.
Kohalike seadustega kehtestatud ulatuses garanteerib HP, et parandab, asendab vi kompenseerib
HP valikul HP riistvaratoote, millel ilmnevad piiratud garantii perioodi jooksul materjalidefektid vi
valmistamisvead juhul, kui teie, lppkasutajast klient, esitate HP piiratud garantii perioodi jooksul
teate oma HP riistvaratoote defekti kohta. Kesoleva HP piiratud garantii kohaselt on HP-l kohustus
oma valikul parandada, asendada vi pakkuda hvitist HP riistvaratoote eest, millel ilmnevad
materjalidefektid ja valmistamisvead enne piiratud garantii perioodi lppemist.

Eesti English
Piiratud garantii periood algab ostu- vi HP-lt liisimiskuupeval vi alates kuupevast, mil HP vi
HP volitatud teenusepakkuja lpetab paigaldamise. Kuupevaga varustatud ostutekkvi
kttesaamist kinnitav kviitung, mis sisaldab HP riistvaratoote ostu- vi HP-lt liisimise kuupeva, on
teie ostu- vi liisingukuupeva tend juhul, kui HP vi teie volitatud edasimja teid kirjalikult teisiti ei
teavita. Ostu- vi liisimiskuupeva tendit vidakse teilt nuda garantiiteenuse saamise tingimusena.
Siin ksitletud garantiiteenus hlmab phitasemel garantiipakkumisi. Teie riistvaratootele vidakse
lisaks phigarantiile anda ka tiendusi. Olemasoleva garantiiteabe saamiseks prduge HP poole
vi klastage saiti HP.com. HP tindikassettide puhul kehtib garantii niikaua, kuni HP tint otsa saab
vi kuni Garantii lpu kuupevani, kumb tahes varem juhtub. HP prindipeade puhul kestab garantii
kuni Garantii lpeb kuupevani vi kuni tagatud kasutusaja lppemiseni, kumb tahes varem juhtub.
HP LaserJet prindikassettide puhul kestab garantii kuni tagatud kasutusaja lppemiseni.
Mned riigid ei luba jrgnevaid vlistusi ega piiranguid, seega ei pruugi need vlistused ja piirangud
teie puhul kehtida.
SEL MRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA HP MINGEIDMUID KIRJALIKKE
EGA SUULISI OTSESEID TAGATISI EGA SEA TINGIMUSI NING TLEB SELGESNALISELT LAHTI KIGIST
SELLES PIIRATUD GARANTIIS MRATLEMATA TAGATISTEST JA TINGIMUSTEST. SEL MRAL, KUI
KOHALIKUD SEADUSED VLJASPOOL USA-D SEDA LUBAVAD, TLEB HP LAHTI KIGIST KAUDSETEST
TAGATISTEST VI TINGIMUSTEST, SEALHULGAS MIS TAHES KAUDSETEST TAGATISTEST
TURUSTATVUSE JA SOBIVUSE KOHTA KINDLAKS OTSTARBEKS. KIGI TEHINGUTE PUHUL, MIS
TOIMUVAD USA-S, ON KIK KAUDSED TAGATISED VI TINGIMUSED TURUSTATAVUSE, KVALITEEDI
VI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA PIIRITLETUD LAL KIRJELDATUD SELGELT
VLJENDATUD TAGATISEGA. MNED RIIGID JA OSARIIGID EI LUBA HTEGI PIIRANGUT SELLELE, KUI
KAUA PIIRATUD GARANTII VI TINGIMUS VIB KESTA, EGA MINGEID VLISTUSI VI PIIRANGUID
JUHUSLIKE VI TEGEVUSEST TULENEVATE TEATUD TPI KAHJUSTUSTE OSAS. SELLISTES RIIKIDES
VI OSARIIKIDES EI PRUUGI SELLE HP PIIRATUD GARANTII MNED VLISTUSED, LAHTITLUSED VI
PIIRANGUD TEIE PUHUL KEHTIDA. KUI SEE HP PIIRATUD GARANTII VI SELLE MIS TAHES OSAD EI OLE
KOHALIKE SEADUSTEGA KOOSKLAS, SIIS KUULUB SEE HP PIIRATUD GARANTII VI SELLEVASTAV OSA
MUUTMISELE ULATUSES, MIS TAGAB SELLE KOOSKLAS OLEKUKOHALIKE SEADUSTEGA.
TARBIJATEHINGUTE PUHUL, SEALHULGAS KUID MITTE AINULT EUROOPA LIIDUS, AUSTRAALIAS JA
UUS-MEREMAAL, VLJA ARVATUD SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, EI VLISTA, PIIRA EGA MUUDA
SELLES AVALDUSES SISALDUVAD PIIRATUD GARANTII TINGIMUSED SELLE HP RIISTVARATOOTE TEILE
MMISEL KEHTIVAID SEADUSEST TULENEVAID IGUSI, VAID TIENDAVAD NEID.
See HP piiratud garantii kehtib kikides riikides ja seda saab rakendada igas riigis vi piirkonnas,
kus HP vi tema volitatud teenusepakkujad pakuvad garantiiteenust sama numbriga tootemudelile,
mille suhtes kehtivad selle HP piiratud garantiiga stestatud tingimused. Kesolev HP piiratud
garantii vastab kikidele riiklikele ekspordi- ja impordiseadustele ja eeskirjadele. Selle HP piiratud
garantii kohaselt vib hes riigis vi piirkonnas ostetud HP riistvaratooteid viia teise riiki vi piirkonda,
kus HP vi tema volitatud teenusepakkujad pakuvad garantiiteenust sama numbriga tootemudelile.
Garantiitingimused, teenuse kttesaadavus ja teenuse thtajad vivad eri riikides ja piirkondades olla
erinevad.Tavalise garantiiteenuse thtaeg vib olenevalt kohapealsest osade kttesaadavusest olla
erinev. Kui osad ei ole kttesaadavad, vib teie HP volitatud teenusepakkuja teid sellest teavitada.
HP ei muuda selle HP riistvaratoote kuju, sobivust vi funktsiooni, et seda saaks kasutada riikides,
kus selle kasutamine ei ole ette nhtud. HP ei vastuta toodete teistesse riikidesse viimisel sisse

2English Eesti
nutavate tariifide vi tollimaksude eest. Toodete teise riiki viimisel vidakse kohaldada kiki
kehtivaid eri riikide poolt stestatud ekspordi- ja impordiseadusi, eeskirju ja nudeid.
Riikides vi piirkondades, kus kehtivate seaduste kohaselt tagab imporditud toodete
garantiiteenused importija vi kus kohalike seadustega ei ole stestatud, et imporditud toodete
garantii peab tagama tootja, peab nendes riikides kik HP toodete garantiiteenused tagama ksnes
importija, mitte aga HP, vlja arvatud juhtudel, kui HP vi tema kohalik ttarettevte on kohalikku
importijat volitanud tooteid importima ja mranud garantiiteenuste eest vastutavaks HP.
Teil on igus saada riistvara garantiiteenust vastavalt kesolevas dokumendis esitatud tingimustele
juhul, kui teie HP riistvaratoode vajab piiratud garantii perioodi jooksul ilmnevate materjalidefektide
vi valmistamisvigade tttu parandamist. HP parandab vi vahetab oma rangemisel iga osa vi
riistvaratoote, millel ilmneb piiratud garantiiperioodi jooksul materjalidefekt vi valmistamisviga juhul,
kui HP saab teilt, lppkasutajalt, teate sellise defekti ilmnemise kohta piiratud garantii perioodi jooksul.
Kui pole teisiti eldud, vivad uued HP riistvaratooted kohalike seadustega lubatud ulatuses olla
valmistatud uutest materjalidest vi uutest ja kasutatud materjalidest, mis on oma kasutusomadustelt
ja vastupidavuselt uutega vrdvrsed. Kohalike seadustega koosklas oleval mral vidakse (a)
parandusse saadetud HP riistvaratoode parandamise asemel asendada sama tpi remonditud HP
riistvaratootega; (b) HP riistvaratoodete parandamisel vidakse kasutada remonditud osi; (c) asendatud
vi parandatud HP riistvaratooted on judluse ja usaldusvrsuse poolest samasuguste omadustega
kui originaaltooted, mille tootmine on lpetatud. Kui kohalikud seadused selgelt teisiti ei stesta,siis
juhul, kui neil asendatud vi parandatud HP riistvaratoodetel vi osadel ilmnevad materjalidefektid vi
valmistamisvead (1) heksakmne (90) peva jooksul prast nende parandamist vi asendamist, vi (2)
HP riistvaratoote, mida need asendavad vi kuhu need paigaldatakse, lejnud piiratud garantii
perioodi jooksul, garanteerib HP, et parandabvi asendab uuesti need HP riistvaratooted vi osad.
Kui kohalikud seadused ei stesta teisiti, on kik kesoleva HP piiratud garantii kigus eemaldatud
osad vi riistvaratooted HP omand. Kui peaks juhtuma, et teie HP riistvaratootel esinevad korduvad
vead vi kui HP leiab, et ta ei suuda HP riistvaratoodet parandadaega asendada, siis vib HP oma
rangemisel (a) pakkuda teile HP valitud sama vi samasuguste kasutusomadustega asendustoote
vi (b) pakkuda teile asendamise asemel hvitist vi kompenseerida ostuhinna vi liisingumaksed
(intressid). Kohalike seaduste ulatuses on see defektsete toodete puhul teie eksklusiivne
heastamisvahend.
USA residentide puhul lahendatakse kik kesoleva HP piiratud garantiist tulenevad vi muul moel
kesoleva HP piiratud garantiiga kaetud HP riistvaratoote ostuga seotud vaidlused,ksitlegu need siis
lepingut, lepinguvlist kahju, pettust vi mnda muud iguslikku ksimust, teie elukohajrgse
osariigi seaduste kohaselt, olenemata sealsetest kollisiooninormide phimtetest.
Mned osariigid vi riigid ei luba jrgnevaid vlistusi ega piiranguid, seega ei pruugi need vlistused
ja piirangud teie puhul kehtida.
Kesoleva HP piiratud garantiist tulenevad vi kesoleva HP piiratud garantiiga kaetud HP
riistvaratoote ostuga seotud vaidlused, ksitlegu need siis lepingut, lepinguvlist kahju, seadust,
pettust vi mnda muud iguslikku ksimust, lahendatakse teie elukohajrgse riigi ja osariigi,
provintsi vi territooriumi seaduste kohaselt, olenemata sealsetest kollisiooninormide phimtetest.

Eesti English3
Vlistused
HP EI GARANTEERI, ET SELLE HP RIISTVARATOOTE KASUTAMISEL EI VI TEKKIDA TRKEID VI
KATKESTUSI. HP EI VASTUTA KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TEKKINUD HP RIISTVARATOOTE JUURDE
KUULUVATE JUHISTE EIRAMISE TAGAJRJEL.
See HP piiratud garantii ei kehti hekordsetele osadele ega tarvikutele, vlja arvatud HP
printimistarvikutele ja teatud kindlatele laetavatele patareidele, nagu allpool kirjeldatud,
samuti helegi HP riistvaratootele, mille seerianumber on eemaldatud vi mis on kahjustatud
vi defektseks muutunud jrgmistel phjustel:
1. nnetuse, vrkasutuse, seadmesse voolanud vedelike, kuritarvitamise, saastatuse, ebaige
vi puuduliku hoolduse vi kalibreerimise vi muude vliste phjuste tttu;
2. kasutamisel vljaspool HP riistvaratootega kaasasolevas kasutaja dokumentatsioonis ette
nhtud kasutusparameetreid;
3. muude kui HP tarkvara, kasutajaliideste, osade vi tarvikute kasutamise tttu;
4. HP kasutuskoha nuetega vastuolus oleva ebaige kasutuskoha, hoolduse vi mbritsevate
tingimuste tttu;
5. arvutiviiruse, ussviiruse vi muu taolise pahavara tttu, mis pole saadud HP kaudu;
6. transiidi kigus tekkinud kahjustuste vi kaotsimineku tttu;
7. muutmise vi hoolduse tagajrjel muu kui HP vi HP volitatud teenusepakku poolt; vi
8. lppkasutaja poolt HP vi HP heaks kiidetud varuosade ebaige paigaldamise tttu (kui teenust
pakkuvas riigis vi piirkonnas on need teie HP riistvaratoote jaoks saadaval).
Kui mis tahes HP riistvaratoote puhul on prast selle vljastamist HP-lt seda toodet muudetud,
kaotab kesolev piiratud garantii selle toote suhtes kehtivuse, vlja arvatud selle kahjustatud vi
defektsed osad, kui leitakse, et need ei ole muutmisega seotud.
HP ei vastuta mis tahes koostalitusvime vi hilduvusprobleemide eest, mis vivad tekkida, kui
1. kasutatakse HP poolt mitte toetatud tooteid, tarkvara vi lisasid;
2. kasutatakse HP poolt mitte toetatud konfiguratsioone; vi
3. he ssteemi jaoks meldud osad paigaldatakse teistsuguse margi vi mudeliga ssteemi.
VIMALIKE TRGETE, MUUTUSTE JA ANDMETE KAOTSIMINEKU PUHUKS TULEKS TEIL PERIOODILISELT
TEHA OMA KVAKETTALE VI MUUDELE SALVESTUSSEADMETELE TALLETATUD ANDMETEST
VARUKOOPIAID. ENNE MIS TAHES HP RIISTVARATOOTE HOOLDUSSE VIIMIST VEENDUGE, ET OLETE
OMA ANDMED VARUNDANUD JA EEMALDANUD KOGU KONFIDENTSIAALSE, OMANDIIGUSI NING
ISIKUANDMEID KSITLEVA TEABE. KOHALIKE SEADUSTEGA STESTATUD ULATUSES EI VASTUTA
HP MIS TAHES PROGRAMMIDE, ANDMETE VI IRD-SALVESTUSSEADMETE KAHJUSTUMISE VI
KAOTSIMINEKU EEST. KOHALIKE SEADUSTEGA STESTATUD ULATUSES EI VASTUTAHP MIS TAHES
PROGRAMMIDE VI ANDMETE TAASTAMISE EGA TAASINSTALLIMISE EEST JUHUL, KUI TEGEMIST EI
OLE HP POOLT HP RIISTVARATOOTE VALMISTAMISEL INSTALLITUD TARKVARAGA, MILLE SUHTES
KEHTIVAD RAKENDATAVAD UUENDUSED. PARANDAMISE KIGUS VIVAD ANDMED KAOTSI MINNA.

Tooteomased vlistused
Laetavad akud
Kesoleva HP riistvaratoote juurde vib kuuluda sisemine laetav aku, millele kasutaja ligi ei pse ja
mida peab asendama HP vi HP volitatud teenusepakkuja. Kui kesolevas HP piiratud garantiis ei

4English Eesti
ole teisiti eldud, on sisemine laetav aku HP riistvaratoote standardse osana kesoleva piiratud
garantiiga kaetud sama pika perioodi jooksul.
Selle HP riistvaratoote juurde vib kuuluda laetav aku, mida kasutaja saab eemaldada ja asendada.
Kui kesolevas piiratud garantiis ei ole teisiti eldud, garanteerib HP asendusaku juhul, kui akul
ilmnevad materjalidefektid vi valmistamisvead he (1) aasta jooksul alates HP riistvaratoote
ostmisest, kuhu aku oli paigutatud.
Nagu kigi akude puhul, kahaneb ka HP riistvaratoote juurde kuuluva aku maksimaalne vimsus
kasutamise kigus; samuti on akude eluiga erinev ja oleneb mudelist, konfiguratsioonist, laaditud
rakendustest, funktsioonidest, kasutamisest, juhtmevabast kasutamisest ja toitehaldusseadetest.
Jrelikult ei ole aku maksimaalse vimsuse kahanemine vi patarei eluiga materjalidefekt ega
valmistamisviga ning kesolev HP piiratud garantii ei kata aku vimsuses vi aku elueas tekkivaid
muutusi. Kui selles HP piiratud garantiis ei ole teisiti eldud, on aku kohalike seadustega stestatud
ulatuses garantiiga kaetud ksnes materjalidefektide vi valmistamisvigade osas, mille tagajrjel
ei saa akut kasutada aku jaoks kehtival kesoleva piiratud garantiiga ettenhtud perioodi jooksul
vi seni, kuni aku eluiga kestab, kumb tahes varem juhtub. Et kindlaks teha, kas teie aku puhul on
tegemist garantii alla kuuluva rikkega, vidakse teil paluda lbi viia HP diagnostiline test.

HP printimistooted
hegi mitte-HP tidetud tindikasseti kasutamine ei mjuta printeri HP piiratud garantii kehtivust
printeri lppkasutajast kliendile ega htegi HP toelepingut lppkasutajast kliendiga. Kui aga printer
vi printeripea rike vi kahjustus vib olla phjustatud mitte-HP vi taastidetud tindikasseti
kasutamisest, nuab HP printeri vea ja kahjustuse krvaldamisele kulutatud tpilise aja ja
materjalikulu hvitamist. HP tindikassettide ja tarvikute ning HP LaserJet tarvikute puhul ei laiene
see HP piiratud garantii toodetele, mida lisaks muudele kesolevas HP piiratud garantiis kirjeldatud
vlistustele on taastidetud, uuendatud, mber ehitatud vi muul viisil muudetud. Kesolev HP
piiratud garantii hlmab HP tindikassette, printeripid vi HP LaserJet prindikassette juhul, kui neid
kasutatakse koos ette nhtud HP vi volitatud algseadme valmistaja printimisseadmega.

Eksklusiivne heastamisvahend
KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MRAL MOODUSTAVAD NEED TINGIMUSED TEIE POOLT
OSTETUD VI LIISITUD HP RIISTVARATOOTE TIELIKU JA EKSKLUSIIVSE GARANTIILEPINGU TEIE JA
HP VAHEL. KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MRAL ON NEED TINGIMUSED LIMUSLIKUD
MIS TAHES VARASEMATE LEPINGUTE, REKLAAMI VI MUUDE ESITLUSTE SUHTES, SEALHULGAS
HP MGIAGENTIDE VI HP TTAJATE VI MITTE-HP MGIAGENTIDE VI TTAJATE POOLT
TEHTUD ESITLUSTE VI PAKUTUD NUANNETE SUHTES, MIS ON SEOTUD TEIE HP RIISTVARATOOTE
OSTUGAVI LIISIMISEGA VLJA ARVATUD JUHUL, KUI TEGEMISTON HP VI HP VOLITATUD
EDASIMJA SLMITUD ERALDI KIRJALIKU LEPINGU OSAGA. kski kesolevasse HP piiratud garantii
tingimustesse tehtud muutus ei ole kehtiv, kui see ei ole tehtud kirjalikult ega HP volitatud esindaja
poolt allkirjastatud.

Vastutuse piiramine
Mned riigid vi osariigid ei luba kaudsete garantiide vlistusi vi piiranguid konkreetsete, juhuslike
vi asjaoludest tulenevate kahjustuste tttu (esitatud allpool), seega need piirangud ja vlistused
ei pruugi teie puhul ties mahus kehtida. JRGNEVAD PIIRANGUD KEHTIVAD KOHALIKU
SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MRAL. KUI HP OMA RANGEMISEL PAKUB TEILE HVITIST VI
TOOTE ASENDUSKAARTI KASUTAMISEKS SAIDIL HP.COM, ON HP MAKSIMAALNE KOHUSTUS

Eesti English5
KESOLEVA HP PIIRATUD GARANTII KOHASELT SELGELT PIIRITLETUD HINNAGA, MIS TE HP
RIISTVARATOODET OSTES MAKSITE. VLJA ARVATUD LALMAINITUD JUHTUDEL, EI OLE HP MINGIL
JUHUL VASTUTAV MIS TAHES KAHJUDE EEST, MILLE PHJUSTAJAKS ON HP RIISTVARATOODE VI
HP RIISTVARATOOTE TS ESINENUD RIKE, SEALHULGAS SAAMATA JNUD KASUMI , KAOTATUD
SSTUDE VI TOOTE KASUTUSKLBMATUKS MUUTUMISE, KAOTSILINUD ANDMETE VI TARKVARA
VI MIS TAHES MUUDE KULUDE EEST, MIS ON TEKKINUD PROGRAMMIDE VI TOOTELE SALVESTATUD
ANDMETE TAASTAMISE VI KONKREETSETE, JUHUSLIKE VI ASJAOLUDEST TULENEVATE KAHJUDE
TTTU. HP EI VASTUTA MIS TAHES KOLMANDATE OSAPOOLTE ESITATUD NUETE EGA TEIE POOLT
KOLMANDATELE OSAPOOLTELE ESITATUD NUETE EEST. HP EI VASTUTA MIS TAHES KAHJUDE EEST,
MIS VIVAD TEKKIDA HP KOHALIKUST SEADUSANDLUSEST TULENEVATE KOHUSTUSTE TITMISE
TTTU. KESOLEV VASTUTUSE PIIRANG KEHTIB VAATAMATA SELLELE, KAS KAHJUSID KSITLETAKSE
VI NUE ESITATAKSE KESOLEVA HP PIIRATUD GARANTII ALUSEL VI LEPINGU ST TULENEVA
KAHJUNUDE ALUSEL (SEALHULGAS HOOLETUSEST VI VASTUTUSEST TULENEVALT), LEPINGULISE
NUDE VI MUU NUDE ALUSEL. SELLEST VASTUTUSE PIIRANGUST EI SAA KEEGI VABASTADA EGA
SEDA MUUTA. SEE VASTUTUSE PIIRANG ON KEHTIV KA SIIS,KUI TE OLETE HP-D VI HP VOLITATUD
ESINDAJAT TEAVITANUD MIS TAHES SELLISTEST KAHJUSTUSTEST. SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI
SIISKI KEHAVIGASTUSTE PUHUL ESITATUD NUETE KORRAL.
SEE HP PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD JURIIDILISED IGUSED. SAMUTI VIBTEIL OLLA MUID
IGUSI, MIS VIVAD OSARIIGITI VI RIIGITI OLLA ERINEVAD.OMA IGUSTE KINDLAKSTEGEMISEKS ON TEIL
SOOVITATAV TUTVUDA KEHTIVATE RIIGI VI OSARIIGI SEADUSTEGA.

HP lisade ja tarvikute piiratud garantii


HP piiratud garantii tingimused HP kaubamrgiga lisadele ja tarvikutele (selles HP piiratud garantiis
edaspidi "HP lisa"), nagu stestatud HP piiratud garantiis, kehtivad HP lisa puhul ja kuuluvad HP
riistvaratoote juurde. Kui teie HP lisa on paigaldatud HP riistvaratootesse, pakub HP garantiiteenust
kas HP lisaga kaasasolevates garantiidokumentides stestatud perioodi jooksul (HP lisa piiratud
garantii periood), vi HP riistvaratoote, kuhu HP lisa on paigaldatud, lejnud garantiiperioodi
jooksul, kumb tahes kestab kauem, kuid mis ei leta kolme (3) aastat alates HP lisa ostukuupevast.
HP lisa piiratud garantii periood algab selle HP-lt vi HP volitatud edasimjalt ostmise kuupevast.
Kuupevaga mgi -vi kttesaamiskviitung, mis nitab HP lisa ostmise kuupeva, ongi garantii
alguse kuupev. Tpsemalt vt HP lisa piiratud garantiid. Kohaliku seadusandlusega stestatud
ulatuses pakutakse mitte-HP lisasid NAGU ON kujul. Mitte-HP tootjad ja tarnijad vivad anda teile
otseselt oma garantii.

Kuvarid
Digital Signage kuvar
Kesolev piiratud garantii ei kata seinale kinnitatud vi muul kohandatud viisil paigaldatud Digital
Signage kuvari eemaldamise ega uuesti paigaldamise teenust. Kesolev piiratud garantii ei kata
kuvari seinale kinnitamisest vi muul kohandatud viisil paigaldamisest vi eemaldamisest tekkinud
kahju. Kuvari seinale kinnitamiseks vi muul kohandatud viisil paigaldamiseks vi eemaldamiseks
soovitab HP prduda kvalifitseeritud paigaldaja poole. Kui HP leiab, et Digital Signage kuvariga
seotud probleemi ei saa lahendada kaugteenusena, saadab HP asendustoote otse kliendile.
HP kannab kik saatmis- ja kindlustuskulud, tellides kulleri, kes abistab pakkimisel ja seadme
turvalisel tagastamisel HP-sse.Defektse seadme tagastamata jtmisel vib HP nuda kliendilt
tasu asendustoote eest.

6English Eesti
Monitorid
kski monitori mudel ei sobi rakenduste jaoks, kus kuvatakse liikumatuid, statsionaarseid vi
fikseeritud kujutisi.Liikumatud kujutised vivad phjustada pildi jrelkujutisi, mis ilmnevad ekraanil
laikude vi vesimrkidena.See HP piiratud garantii ei laiene monitoridele, mida kasutatakse
liikumatute, statsionaarsete vi fikseeritud kujutiste kuvamiseks pika aja jooksul vi pevaringselt,
mis phjustab jrelkujutiskahjustusi.Jrelkujutisest tekkiva kahju rahoidmiseks llitage kasutamise
vaheaegadel monitor vlja vi kasutage ssteemi poolt toetatud toitehaldusseadet, mis llitab
ekraani vlja, kui seade on judeolekus.

Multimeediummonitori ja arvutikomplekti heaegne garantii


Kui olete ostnud multimeediummonitori koos arvutiga, mis on osa tootekomplektist (ostetud he
laoksusena), on multimeediummonitori garantii kestus kohaliku seadusandlusega lubatud mral
vastavuses arvuti garantii kestusega. Tpsema teabe saamiseks kontrollige arvuti garantiiavaldust.

Kliendivastutus
Et ra hoida vimalikke kulusid probleemide korral, mida HP garantii ei hlma (HP riistvaratoodete
probleemid, mis pole phjustatud materjalidefektidest ega valmistamisvigadest), palub HP vi HP
volitatud teenusepakkuja teil jrgida jrgmisi soovitusi.
z Garantiinude esitamisel tuleb esitage test, tpset ja tielikku teavet.
z Tagage HP nuetele vastavad tingimused, sealhulgas kaitse korrosiooni, saaste vi vedelikega
kokkupuute eest. HP korrosiooni vltimise nuetele vastamiseks ei tohi mbritsev keskkond
tekitada rohkem kui 300 ngstrmi kuus hbedal ja vasel.1
z Kontrollige konfiguratsioone, laadige vrskeim psivara, installige tarkvarauuendused ja kivitage

HP diagnostika ja utiliidid.
z Seni, kuni HP ttab vlja psilahendusi, rakendage HP pakutavaid ajutisi toiminguidvi vimalusi.
z Kui vimalik, kasutage HP kaugtoelahendusi. HP soovitab tungivalt kasutada saadaolevaid HP

pakutavaid tugitehnoloogiaid. Kui te saadaolevaid kaugtoe vimalusi ei rakenda, vivad teil seoses
suurenenud tugiressursside vajadusega tekkida tiendavad kulutused.
z Kui HP proovib probleemi lahendada vrguvestluse, e-posti vi telefoni kaudu, tehke temaga

koostd. See vib thendada tavapraste diagnostiliste toimingute lbiviimist, tarkvaratienduste


vi -pakettide installimist, kolmandate osapoolte vi asenduslisade eemaldamist.
z Ettevaatusabinuna vimalike rikete, muutuste vi kaotsimineku eest soovitab HP teha

perioodiliselt varukoopiaid kvakettale vi muudele salvestusseadmetele salvestatud failidest,


andmetest vi programmidest. Enne mis tahes HP riistvaratoote tagastamist garantii vi
parandamise eesmrgil varundage oma failid, andmed ja programmid ning eemaldage
konfidentsiaalne, omandiigusi vi isikuandmeid ksitlev teave.
z Eemaldage kik vlised lisad vi tarvikud, mis viksid parandus- vi asendustde kigus

kaotsi minna.

1
HP nuded phinevadISAG1(pehmetel) nuetel, mis on ra toodud standardisISA-71.04-1985E nvironmental
ConditionsforProcessMeasurementandControlSystems:AirborneContaminants.See ISAstandard on saadaval aadressil
http://www.isa.org. Kui tooteid kasutatakse ISAG1(pehmes) keskkonnas, ei pea korrosiooni ksitlema seadme usaldusvrsuse tegurina.

Eesti English7

z Viige lbi eri garantiitpide puhul ette nhtud tiendavad toimingud, mida on kirjeldatud allpool,
ning muud toimingud, mida HP mistlikkuse piires parima garantiitoe pakkumiseks vib paluda.
z Garantiiteenuse saamiseks HP LaserJet prindikassettidele tagastage toode koos kirjaliku
probleemi kirjelduse ning printimisnidistega kohta, kust te selle ostsite, vi prdugeHP
klienditoe poole.

Riistvara garantiiteenuste tbid


Allpool kirjeldatakse teie poolt ostetud HP riistvaratoote puhul kehtida vivaid garantii tugiteenuste
tpe. Kik teenused ei pruugi olla kigis riikides vi piirkondades kttesaadavad.KUI JRGNEVA
GARANTII TEENUSED JA TINGIMUSED VI MIS TAHES OSAD EI OLE KOHALIKE SEADUSTEGA KOOSKLAS,
SIIS KUULUVAD GARANTII TEENUSED JA TINGIMUSED VI SELLE VASTAV OSA MUUTMISELE ULATUSES,
MIS TAGAB SELLE KOOSKLAS OLEKU KOHALIKE SEADUSTEGA.

Kliendi iseparandusssteemi garantii


HP riistvaratooted on loodud paljude kliendi poolt ise parandatavate osadega, et parandusaeg oleks
vimalikult lhike ning defektsete osade asendamine paindlikum. Kui HP avastab diagnostika kigus,
et parandust saab lbi viia kliendi poolt ise parandatava osaga, saadab HP asendatava osa otse
kliendile. Kliendi poolt ise parandatavate osade kategooriaid on kaks:
z Osad, kus kliendi iseparandusssteem on nutav kui soovite osa asendamist HP vi HP volitatud

teenusepakkuja poolt, peate tasuma teenuse sidu- ja tkulud.


z Osad, kus kliendi iseparandusssteem on valikuline need osad on samuti saadaval kliendi

iseparandusssteemis. Kui te siiski soovite, et osa asendamine toimuks HP vi HP volitatud


teenusepakkuja poolt, ei pea klient vastavalt HP riistvaratoote garantiiteenusele tiendavaid
lisatasusid maksma.
Probleemi lahendamisel vrguvestluse, telefoni vi e-posti teel palutakse teil teha HP vi HP
volitatud teenusepakkujaga koostd.See vib sisaldada rutiinseid diagnostilisi protseduure,
tarkvarauuenduste vi paikade paigaldamist, kolmanda osapoole lisade eemaldamist ja/vi lisade
vahetamist. Abi vajamisel vtke hendust HP tehnilise toega ning tehnik aitab teid vrguvestluse,
e-posti vi telefoni teel. Iseparandatava osaga koos saadetakse HP dokumentatsioon, kuhu on
mrgitud, kas defektne osa tuleb HP-le tagastada, kui kohalik seadus ei mra teisiti. Kui defektne
osa tuleb HP-le tagastada, peate te seda tegema kindla perioodi, tavaliselt viie (5) kuni
viieteistkmne (15) tpeva jooksul. Defektne osa tuleb tagastada koos vastava teile vljastatud
saadetise dokumentatsiooniga. Defektse osa tagastamata jtmisel vib HP teilt nuda tasu
asendusosa eest. Kliendi iseparandusssteemi puhul kannab HP kik saatmis- ja tagastamiskulud
ning valib kasutatava saatja/tarnija. Kliendi iseparandusssteemi osade klassifikatsioon vib erineda
sltuvalt riigist vi piirkonnast.

Tiendav osa asendamise garantiiteenus


Teie HP piiratud garantii vib hlmata tiendavat osa asendamise garantiiteenust. Tiendava
osa asendamise garantiiteenuse tingimustele vastavalt saadab HP asendusosa otse teile, kui
teie soetatud HP riistvaratoode on loetud defektseks. Asendusosa kttesaamisel vidakse teilt
nuda defektse HP riistvaratoote tagastamist HP-le asendusosaga saadetud pakendis kindla
perioodi, tavaliselt viie (5) kuni viieteistkmne (15) tpeva jooksul.HP kannab kik saatmis-
ja kindlustuskulud defektse HP riistvaratoote tagastamisel HP-le. Defektse HP riistvaratoote
tagastamata jtmisel vib HP teilt nuda tasu asendusosa eest.HP pakub tiendava osa asendamise

8English Eesti
teenust tavalise tpeva jooksul. Tavaline tpev kestab esmaspevast reedeni kella 08.00 kuni
17.00, kuid vib erineda vastavalt kohalikele tavadele. Reageerimisaeg vib olla erinev ning sltuvalt
transpordist ning lhima HP teeninduskeskuse vi HP volitatud esindaja asukohast vidakse teilt
nuda tiendavat tasu.
Telefoninumbrite ja mnel juhul lhima HP teeninduskeskuse vi HP volitatud esindaja
asukohaga kaartide leidmiseks klastage HP veebisaiti aadressil
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Jreletulemise ja kohaletoomisega garantiiteenus


Teie HP piiratud garantii vib hlmata jreletulemise ja kohaletoomisega garantiiteenust. Vastavalt
jreletulemise ja kohaletoomise teenuse tingimustele viib HP defektse HP riistvaratoote teie
asukohast ise ra, parandab selle ning toob seejrel tagasi. HP kannab kik selle teenuse parandus-,
transpordi- ja kindlustuskulud.

Kohaleviimisega garantiiteenus
Vastavalt kohalikele seadustele vib teie HP piiratud garantii hlmata ka kohaleviimisega
garantiiteenust. Vastavalt kohaletoomisega teenuse tingimustele peate te garantiiremondiks oma
HP riistvaratoote ise HP volitatud esindaja juurde viima. Eelnevalt peate tasuma saatmiskulud,
maksud vi muud HP riistvaratoote teeninduskeskusesse ja tagasi transpordiga seotud kulud.
Teie vastutate HP riistvaratoote turvalise HP volitatud esindaja asukohta ja tagasi saatmise eest
ning olete teadlik transportimisega kaasnevast kaotsimineku vimalusest.

Saatmisega garantiiteenus
Vastavalt kohalikele seadustele vib teie HP piiratud garantii hlmata ka saatmisega garantiiteenust.
Vastavalt saatmisega teenuse tingimustele, peate te garantiiremondiksoma HP riistvaratoote ise
HP volitatud esindaja juurde saatma. Eelnevalt peate tasuma saatmiskulud, maksud vi muud HP
riistvaratoote teeninduskeskusesse saatmisegaseotud kulud. Teie vastutate HP riistvaratoote turvalise
saatmise eest ning olete teadlik transportimisega kaasnevast kaotsimineku vimalusest. HP tagastab
teile parandatudHP riistvaratoote ning katab kik tagastamise transpordi- ja kindlustuskulud.

Saatmise ja tagastamisega garantiiteenus


Vastavalt kohalikele seadustele vib teie HP piiratud garantii hlmata ka saatmise ja tagastamisega
garantiiteenust. Vastavalt saatmise ja tagastamisega teenuse tingimustelesaadab HP teile omal
kulul pakendi, milles saata HP riistvaratoode HP teenindusse.Teie kannate HP riistvaratoote HP-sse
transportimise kulud ja transpordikindlustuse kulud.HP-le saatmise ja seotud kulutuste osas saate
HP-ga kokku leppida. Hindade ja juhiste kohta lisateabe saamiseks helistage USA-s 1-800-474-6836
(800-HP-invent) vi klastage veebisaiti aadressil http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html,
et leida HP klienditoe telefoninumbreid teistes riikides. Vite valida ka ise kulleri ning maksta saatmiskulud.
Ise kullerit valides olete vastutav HP riistvaratoote transpordi eest teeninduskeskusesse ning olete
teadlik transportimisega kaasnevatest kaotsimineku- ja kahjustusvimalustest. HP parandab teie HP
riistvaratoote ja tagastab selle teile. HP kannab kik HP riistvaratoote parandus- ja tagastamiskulud.

Eesti English9
Kohapealne garantiiteenus
Teie HP piiratud garantii vib sisaldada ka kohapealset garantiiteenust. Vastavalt kohapealse
garantiiteenuse tingimustele vib HP oma rangemisel otsustada, kas HP riistvaratoodet
saab parandada:
z kaugteenusena,
z iseparandusssteemi osana, vi
z teenusklastusena defektse HP riistvaratoote asukohta.

Kui HP leiab, et seadme parandamiseks lheb tarvis kohapealset teenust, siis osutatakse seda teenust
tavalisel tajal juhul, kui teie ostetud HP riistvaratoote puhul pole teisiti stestatud. Tavaline taeg
kestab harilikult esmaspevast reedeni 8.00 kuni 17.00,kuid vib eri kohtades olla erinev. Teenuse
kiirus vib varieeruda ning teilt vidakse nuda tiendavat tasu sltuvalt reisi piirangutest ja vahemaast
lhima HP teeninduskeskuse viHP volitatud teenusepakkujani. Telefoninumbrite ja kaartide leidmiseks
lhima HP teeninduskeskuse vi HP volitatud teenusepakkuja leidmiseks klastage HP veebisaiti
aadressil http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Kohapealse teenuse saamiseks tuleb:
z tagada, et teie asukohas on kohapeal volitatud esindaja, kui HP garantiiteenust osutab;
z HP-d teavitada, kui HP riistvaratoodet kasutatakse keskkonnas, mis kujutab potentsiaalset ohtu

HP ttajate vi alltvtjate tervisele vi turvalisusele;


z tita HP mistlikud ohutusnuded, tuleb HP-le tagada piisav, vaba ja ohutu juurdeps kigile

seadmetele, teabele ja ssteemidele, mida HP toe andmiseks vajab;


z tagada, et kik tootja sildid (niteks seerianumbrid) oleksid oma kohal, juurdepsetavad

ja loetavad;
z tagada, et toote asukoht oleks vastavuses toote spetsifikatsioonide ja toetatud

konfiguratsioonidega.

Asendusega garantiiteenus
Teie HP piiratud garantii vib hlmata ka asendusega garantiiteenust. Asendusega garantiiteenuse
tingimuste kohaselt tuleb HP defektsele tootele teie asukohta jrele ja toob teie jaoks kaasa uuega
vrdvrse asendustoote. Selle teenuse eest vtab HP tasu nii parandamise, logistika kui ka
kindlustuse eest.

Reageerimisaeg
Thtajad phinevad teenusekohas rakendatavatel tavalistel tpevadel ja ttundidel. Kui ei ole
eldud teisti, mdetakse reageerimisaega alates lppkasutaja teenindusse prdumisest kuni
selleni, mil HP on mranud mlemale poolele vastuvetava aja tugiteenuse lbiviimiseks, vi kui HP
on alustanud toe pakkumise vi kaugdiagnostikaga. Reageerimisajad, sealhulgas jrgmise tpeva
garantiiteenus (kui see on kttesaadav), phinevad riliselt mistlikul pingutusel. Eri riikides ja
sltuvalt tarnijate seatud piirangutest vivad reageerimisajad olla erinevad. Kui teie asukoht jb
klienditeeninduspiirkonnast vljapoole, vivad reageerimisajad olla pikemad ning teilt vidakse
ksida tiendavat tasu. Tpsema reageerimisaja kohta teabe saamiseks prduge oma HP volitatud
edasimja vi HP volitatud teenusepakkuja poole.

10English Eesti
Teenuste tiendused
HP pakub teie HP riistvaratoote jaoks mitmesugust tiendavat tuge ja teenuseid, mida saate
osta kohapeal. Siiski ei pruugi kogu tugi ja vastavad tooted kigis riikides kttesaadavad olla.
Tpsemat teavet teenuste tienduste ja hindade kohta leiate rakendusest HP Care Pack aadressil
http://www.hp.com/go/lookuptool/

Hlmatud tarkvara
HP ainsad kohustused seoses HP levitatava HP kaubamrgi nime kandva tarkvaraga viHP
riistvaratoote juurde kuuluva tarkvaraga on kehtestatud tarkvaraga kaasasolevas lppkasutaja
litsentsilepingus vi programmi litsentsilepingus. Juhul, kui irdseadmel, millelHP tarkvara levitab,
ilmnevad materjalidefektid vi valmistamisvead heksakmne (90) peva jooksul prast ostmist, on
teie ainus abinu irdseadme tagastamine HP-le asenduse saamiseks. Mitte-HP tootjate vi tarnijate
garantiitoe saamiseks peate te prdumanende poole.

Tarkvara tehniline tugi


HP tarkvara, HP installitud kolmandate osapoolt tarkvara ja HP-lt ostetud kolmandate osapoolte
tarkvara puhul on piiratud tehniline tugi HP-lt saadaval heksakmne (90) peva jooksulprast ostu
erinevate vimaluste kaudu, sealhulgas elektrooniliste vahendite ja telefoni teel. Vrguressursside ja
telefoni kohta vt tpsemalt Kontakti loomine HP-ga. Olemasolevatevlistuste kohta leiate teavet
oma Lppkasutaja litsentsilepingus (EULA).
Toe pakkumine thendab
z vastamist installimisel tekkivatele ksimustele (eeltingimused, esimesed sammud, peamine
kuidas see kib teave);
z HP riistvaratootega ostetud tarkvara ja kaasasolevate lisade seadistamist ja konfigureerimist,

sealhulgas kuidas see kib teavet ja esimesi samme (siia hulka ei kuulu ssteemi optimeerimine,
kohandamine ja vrgu seadistamine);
z ssteemi veateadete tlgendamist;
z ssteemivigade isoleerimist ja tarkvara kasutamisel tekkivate probleemide lahendamist; ja
z teabe saamist HP Care Packi kohta vi HP riistvaratoote juurde kuuluva sellega koos ostetud

tarkvara uuenduste kohta.


Toe saamine ei thenda
z kasutaja loodud programmide vi allikakoodide loomist vi diagnoosimist;
z eraldi ostetud mitte-HP tarkvara installimist; ja
z ssteemi optimeerimist, kohandamist ja vrgu seadistamist.

Vabavara ja avatud allikaga operatsioonissteemid ja rakendused


HP ei paku tehnilist tuge avaliku litsentsi alusel pakutavale kolmandate osapoolte tarkvarale
(vabavarale ja avatud allikaga tarkvarale), sealhulgas operatsioonissteemidele vi rakendustele.
HP riistvaratoote juurde kuuluva vabavara vi avatud allikaga tarkvara tehnilist tuge pakuvad
vabavara vi avatud allikaga tarkvara mjad. Kontaktteavet toe kohtaleiate vabavara vi avatud
allikaga operatsioonissteemi vi rakenduse spikrist, dokumentatsioonist vi muudest HP
riistvaratootega kaasasolevast tugirakendusest.

Eesti English11
Kuidas kontrollida igust garantiile ja toele
Oma garantiiigusi vite kontrollida, sisestades oma tootemudeli numbri ja seerianumbri aadressil
http://www.hp.com/go/warrantycheck
HP Care Packi teenuste registreerimist saab kontrollida Care Pack Centrali veebisaidilaadressil
http://www.hp.com/go/cpc

Kontakti loomine HP-ga


Kui teie HP riistvaratootel ilmnevad piiratud garantii perioodi jooksul materjalidefektid vi
valmistamisvead ja te ei leia toote dokumentatsioonist probleemile lahendust, vite saada
abi jrgmistelt:
z Tutvudes tiendava toe ja veateateid ksitleva teabega vi otsides tarkvarauuendusi ja draivereid
HP toe veebiaadressilt http://www.hp.com/support
z Prdudes oma lhima HP toe poole internetiaadressil

http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
z Prdudes oma HP volitatud edasimja vi HP volitatud teenusepakkuja poole. Enne kui

helistate HP-le vi HP volitatud teenusepakkujale, pange palun valmis jrgmised andmed:


1. Toote seerianumber, mudeli nimi ja tootemudeli number
2. Veateated
3. Lisade valikud
4. Operatsioonissteem
5. Kolmandate osapoolte riistvara vi tarkvara
6. Tpsed ksimused

Kohalikud tingimused
Lisatud on nende HP ksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP mgigarantiid teostavad.
Eesti: HP Oy Eesti Filiaal, A.H. Tammsaare tee 47, EE-11316 Tallinn
Lisaks HP mgigarantiile vib teil olla nudeid mja vastu seoses ostu lepingutingimustele
mittevastavusega. Kesolev HP mgigarantii ei piira teie nimetatud igusi.

12English Eesti

Copyright 2012, 2014 Hewlett-Packard Development Company, LP


Siin toodud teavet vidakse ette teatamata muuta. Ainsad garantiid HP toodete ja teenuste puhul on
stestatud otsestes vastavate toodete ja teenuste juurde kuuluvates garantiiavaldustes. Mitte miski
kesolevas dokumendis ei ole tlgendatav tiendava garantii andmisena. HP ei vastuta kesolevas
dokumendis esineda vivate tehniliste ega toimetamisega seotud vigade vi vljajtmiste eest.
Teine vljaanne: mrts 2014
Esimene vljaanne: juuli 2012
676336-E42