You are on page 1of 13

HP globalna ograničena garancija i tehnička podrška

HP ograničena garancija za hardver

Period ograničene garancije

Period ograničene garancije za HP hardverski proizvod prikazan je na servisnoj naljepnici ili na površini proizvoda. Prvi broj je garantni period za dijelove u danima (d) ili u godinama (y); drugi broj je garantni period za izradu u danima (d) ili godinama (y); treći broj je garantni period za servis na terenu u danima (d) ili u godinama (y). Na primjer, ako je prikazani period ograničene garancije 1y1y0y, to znači godinu dana za dijelove, godinu dana za izradu i bez servisiranja na terenu.

Opći uslovi

HP ograničena garancija daje vam, kao krajnjem korisniku, izričita prava ograničene garancije proizvođača, kompanije HP. Opširan opis vaših prava po ograničenoj garanciji potražite na web lokaciji kompanije HP. U mjeri u kojoj imate poseban pismeni sporazum sa kompanijom HP, također možete imati druga zakonska prava koja ova HP ograničena garancija ne isključuje, ne ograničava ili ne suspendira. Pogledajte odjeljak „Uslovi po zemljama“, ako je isti primjenjiv, na stražnjoj strani ove garancije da biste dobili više informacija o vašim pravima.

HP ograničena garancija važi samo za hardverske proizvoda trgovačke marke HP ili Compaq, uključujući bez ograničenja: HP proizvode za štampanje (koji se u ovoj HP ograničenoj garanciji grupno nazivaju „HP hardverski proizvodi“) koje prodaje ili daje u najam kompanija Hewlett-Packard, njene podružnice širom svijeta (koje se u ovog HP ograničenoj garanciji grupno nazivaju „HP“), zastupništva, ovlašteni prodavači, ovlašteni distributeri ili distributeri za određene zemlje uz ovu HP ograničenu garanciju. Termin „HP hardverski proizvod“ ograničen je na hardverske komponente i firmver potreban za njih. Termin „HP hardverski proizvod“ ne obuhvaća softverske aplikacije ili programe, proizvode drugih proizvođača ili perifernu opremu drugih trgovačkih marki. U mjeri u kojoj to dopušta lokalni zakon, svi proizvodi drugih proizvođača ili periferna oprema drugih trgovačkih marki koja se izvana priključuje na HP hardverski proizvod – kao što su vanjski sistemi za pohranu, ekrani, štampači i druga periferna oprema – isporučuju se u postojećem stanju i nisu pokriveni ovom HP ograničenom garancijom. Međutim, drugi proizvođači i dobavljači ili izdavači svoje garancije mogu dati direktno vama. Periferna oprema trgovačke marke HP i drugi proizvodi trgovačke marke HP koji nisu pokriveni ovom HP ograničenom garancijom također mogu biti pokriveni HP ograničenom garancijom za perifernu opremu ili proizvod trgovačke marke HP o kojoj se radi. Da biste utvrdili svoja prava i obaveze, pogledajte HP ograničenu garanciju za taj proizvod.

U mjeri u kojoj to dopušta lokalni zakon, HP garantira da će izvršiti popravak, zamjenu ili povrat novca, po izboru kompanije HP, za HP hardverski proizvod na kojem se pokaže defekt u materijalu ili izradi tokom perioda ograničene garancije ako vi, kao krajnji korisnik, obavijestite HP o defektu na vašem hardverskom proizvodu tokom perioda ograničene garancije. Obaveza kompanije HP po ovoj HP ograničenoj garanciji je da, po njenom izboru, izvrši popravak, zamjenu ili povrat novca za HP hardverski proizvod na kojem se pokaže defekt u materijalu i izradi prestaje po isteku perioda ograničene garancije.

Period ograničene garancije počinje na dan kupovine ili uzimanja u najam od kompanije HP ili od datuma kada HP ili, ako je primjenjvo, ovlašteni HP servis obavi instalaciju, koji je kasniji. Vaša priznanica o kupovini ili isporuci na kojoj je upisan datum kupovine ili uzimanja u najam HP hardverskog proizvoda je vaš dokaz o kupovini ili uzimanju u najam ukoliko vas HP ili vaš ovlašteni prodavač pismeno ne obavijesti drugačije. Možda ćete morati predočiti dokaz kupovine ili najma kao uslov da dobijete garantni servis. Garantni servis o kojem se ovdje govori označava ono što se nudi garancijom na osnovnom nivou. Vaš HP hardverski proizvod može imati poboljšanu osnovnu garanciju. Za važeće informacije o garanciji obratite se kompaniji HP ili posjetite HO.com. Za HP kertridže sa mastilom, ova garancija važi dok traje HP mastilo ili do datuma „Garancija ističe“, što bude prvo. Za HP glave za štampanje, garancija važi do datuma „Garancija ističe“ ili dok ne bude dostignuto ograničenje korištenja garancije, što bude prvo. Za HP LaserJet kertridže za štampanje garancija važi dok ne bude dostignuto ograničenje korištenja garancije.

Neke države ili zemlje ne dopuštaju sljedeća isključenja ili ograničenja, zato ova isključenja

 • i ograničenja mogu biti ograničena kada se primjene na vas.

HP NE DAJE NIKAKVU DRUGU IZRIČITU GARANCIJU ILI USLOV, BILO U PISMENOM ILI USMENOM OBLIKU, I U MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA ZAKON, HP IZRIČITO ODRIČE SVE GARANCIJE I USLOVE KOJI NISU NAVEDENI U OVOJ HP OGRANIČENOJ GARANCIJI. U MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA LOKALNI ZAKON JURISDIKCIJA VAN SJEDINJENIH DRŽAVA, HP ODRIČE SVE PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE ILI USLOVE, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE I SPREMNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. ZA SVE TRANSAKCIJE OBAVLJENE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, SVE PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE ILI USLOVI MOGUĆNOSTI PRODAJE, KVALITETE ILI SPREMNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU OGRANIČENE SU NA TRAJANJE GORE NAVEDENE IZRIČITE GARANCIJE. NEKE DRŽAVE ILI ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE TRAJANJA PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE ILI USLOVA ILI ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA ODREĐENIH TIPOVA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ZA ROBU ŠIROKE POTROŠNJE. U TIM ZEMLJAMA ILI DRŽAVAMA MOGUĆE JE DA NEKA ISKLJUČENJA, ODRICANJA ILI OGRANIČENJA OVE HP OGRANIČENE GARANCIJE NE VRIJEDE ZA VAS. U MJERI U KOJOJ OVA HP OGRANIČENA GARANCIJA ILI NEKI NJEN DIO NISU USKLAĐENI SA LOKALNIM ZAKONOM, OVA HP OGRANIČENA GARANCIJA ILI NJEN ODGOVARAJUĆI DIO ĆE BITI IZMIJENJENI DA BI SE USKLADILI SA TIM LOKALNIM ZAKONOM.

ZA POTROŠAČKE TRANSAKCIJE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA EVROPSKU UNIJU, AUSTRALIJU I NOVI ZELAND, USLOVI OGRANIČENE GARANCIJE KOJI SE NALAZE U OVOJ IZJAVI, OSIM U MJERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA ZAKON, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MODIFICIRAJU, VEĆ SU DODATAK OBAVEZNIM ZAKONSKIM PRAVIMA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU OVOG HARDVERSKOG PROIZVODA VAMA.

Ova HP ograničena garancija je primjenjiva u svim zemljama i može se realizirati u svakoj zemlji ili regiji gdje HP ili njegovi ovlašteni servisi nude garantni servis za isti broj modela proizvoda prema odredbama

 • i uslovima navedenim u ovoj HP ograničenoj garanciji. Ova HP ograničena garancija podliježe svim

primjenjvim nacionalnim izvozno-uvoznim zakonima i propisima. Po HP ograničenoj garanciji, HP hardverski proizvodi kupljeni u jednoj zemlji ili regiji mogu se prenijeti u drugu zemlju ili regiju gdje HP ili njegovi ovlašteni servisi nude garantni servis za iste brojeve modela proizvoda. Odredbe garancije, dostupnost servisa i vrijeme reagiranja servisa mogu varirati od zemlje ili regije do zemlje ili regije. Standardno vrijeme reagiranja servisa podliježe promjeni u ovisnosti od lokalne dostupnosti dijelova. Ako dijelovi nisu dostupni, vaš ovlašteni HP servis vam može dati pojedinosti. HP neće mijenjati oblik, prikladnost ili funkciju ovog HP hardverskog proizvoda kako bi on mogao raditi u državi u kojoj nije bilo predviđeno da radi. HP nije odgovoran za takse ili carine koje mogu biti naplaćene za prijenos proizvoda. Prijenos proizvoda može biti pokriven i podliježe svim primjenljivim izvozno-uvoznim zakonima, propisima i kontrolama koje su izdale vlade različitih zemalja.

U zemljama ili regionima gdje primjenjivi zakon određuje da garantne usluge za uvozne proizvode mora snositi lokalni uvoznik ili u kojima primjenjivi zakon ne određuje da je obavezno da garantne usluge za uvozne proizvode snosi proizvođač, sve garantne usluge za HP proizvode u ovim zemljama ili regionima snosiće jedino uvoznik a ne HP, osim u slučajevima gdje lokalni uvoznik ima posebno odobrenje od strane HP-a ili HP-ove lokalne filijale da uvozi proizvode i prenosi garantne usluge na HP.

Imate pravo na garantni servis hardvera u skladu sa odredbama i uslovima ovog dokumenta ako popravak vašeg HP hardverskog proizvoda bude potreban uslijed pokazanog defekta u materijalu

 • i izradi u periodu ograničene garancije. HP će po svom izboru popraviti ili zamijeniti sve komponente

ili hardverske proizvode na kojima se pokaže defekt u materijalu ili izradi u toku perioda ograni čene garancije ako HP dobije obavještenje od vas, krajnjeg korisnika, o pokazateljima ovih defekata u periodu ograničene garancije. Ukoliko nije drugačije naznačeno, i u mjeri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, novi HP hardverski proizvodi mogu biti proizvedeni od novih materijala ili od novih i korištenih materijala koji su po učinku i pouzdanosti funkcionalno jednaki novima. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno lokalnim zakonom, (a) HP hardverski proizvodi koji se dostave na popravak mogu biti zamijenjeni obnovljenim HP hardverskim proizvodima iste vrste umjesto da budu popravljeni; (b) obnovljeni dijelovi mogu biti iskorišteni za popravak HP hardverskih proizvoda; i (c) zamijenjeni ili popravljeni HP hardverski proizvodi biće funkcionalno jednaki u performansama i pouzdanosti originalnim proizvodima čija je proizvodnja prekinuta. Ukoliko lokalni zakon to izričito ne zahtijeva, ako se na ovim zamijenjenim ili popravljenim HP hardverskim proizvodima ili dijelovima pokažu defekti u materijalu ili izradi (1) tokom devedeset (90) dana od popravka ili zamjene ili (2) tokom preostalog dijela perioda ograničene garancije za HP hardverski proizvod koji su zamijenili ili u koji su ugrađeni, HP garantira da će ponovo popraviti ili zamijeniti te HP hardverske proizvode ili dijelove.

Svi sastavni dijelovi ili hardverski proizvodi uklonjeni po HP ograničenoj garanciji postaju vlasništvo kompanije HP ukoliko važećim lokalnim zakonom nije drugačije propisano. U neočekivanom slučaju da se na vašem HP hardverskom proizvodu ponovo javi kvar ili HP utvrdi da nije u mogućnosti da popravi ili zamjeni HP hardverski proizvod, HP može, po svom izboru, odlučiti da vam obezbjedi (a) drugi uređaj koji HP izabere koji je po performansama isti ili funkcionalno ekvivalentan vašem HP hardverskom proizvodu ili (b) da vam obezbedi povrat novca ili kredit u iznosu cijene po kojoj ste kupili ili uzeli proizvod u najam (umanjen za kamatu) umjesto zamjene. U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, ovo je vaše isključivo rješenje za neispravan proizvod.

Za stanovnike Sjedinjenih Država, svi sporovi koji proisteknu iz ove HP ograničene garancije ili su na drugi način u vezi sa vašom kupovinom HP hardverskih proizvoda koji podliježu ovoj HP ograničenoj garanciji, bilo na temelju ugovora, delikta, prevare ili neke druge zakonske teorije, reguliraće se po zakonu države u kojoj trenutno živite bez obzira na principe konflikta zakona.

Neke države ili zemlje ne dozvoljavaju sljedeća isključenja ili ograničenja, zato ova isključenja

 • i ograničenja mogu biti ograničena kada se primjene na vas.

Sporovi vezani za ovu HP ograničenu garanciju ili vezani za vašu kupnju HP hardverskih proizvoda na koje se ova HP ograničena garancija odnosi—na osnovu ugovora, delikta, statuta, prijevare, ili neke druge zakonske teorije—regulirani su zakonom zemlje ili države, provincije ili teritorije na kojoj trenutno boravite, bez obzira na neusaglašenost zakonskih odredbi.

Isključenja

HP NE GARANTIRA DA ĆE RAD OVOG HP HARDVERSKOG PROIZVODA BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ GREŠAKA. HP NIJE ODGOVORAN ZA OŠTEĆENJA NASTALA KAO REZULTAT VAŠEG PROPUSTA DA SE PRIDRŽAVATE UPUTSTAVA NAMIJENJENIH ZA OVAJ HARDVERSKI PROIZVOD.

Ova HP ograničena garancija ne važi za potrošne dijelove, izuzev HP proizvoda za štampanje i određenih punjivih baterija kao što je niže naznačeno i ne važi ni za jedan HP hardverski proizvod sa kojeg je uklonjen serijski broj ili koji djeluje neispravan.

 • 1. uslijed nezgode, pogrešne upotrebe, prosute tečnosti, zloupotrebe, kontaminacije, nepravilnog ili neodgovarajućeg održavanja ili baždarenja ili drugih vanjskih uzroka;

 • 2. uslijed rada izvan parametara korištenja navedenih u korisničkoj dokumentaciji koja je isporučena sa HP hardverskim proizvodom;

 • 3. zbog softvera, povezivanja, dijelova ili materijala drugih proizvođača;

 • 4. zbog neodgovarajuće pripreme lokacije, održavanja ili uslova u okruženju koji ne odgovaraju HP specifikacijama lokacije;

 • 5. zbog virusa, zaraze, crva ili sličnog zlonamjernog koda koji nije uveo HP;

 • 6. zbog gubitka ili oštećenja u transportu;

 • 7. zbog dorade ili servisiranja od strane nekog drugog a ne kompanije HP ili ovlaštenog HP servisa; ili

 • 8. zbog nepravilne instalacije HP dijelova ili dijelova koje je odobrio HP koje krajnji korisnik može mijenjati ako su dostupni za vaš HP hardverski proizvod u zemlji ili regiji servisiranja.

Svaki HP hardverski proizvod čiji je radni trakt povećan iznad nazivnog posle isporuke iz kompanije HP biće isključen iz ove ograničene garancije izuzev oštećenih ili neispravnih komponenti kod kojih se utvrdi da oštećenje ili neispravnost nemaju veze sa povećanjem radnog trakta preko nazivnog.

HP nije odgovoran za probleme interoperabilnosti ili kompatibilnosti koji se mogu javiti kada se.

 • 1. koriste proizvodi, softver ili opcionalna oprema koje HP ne podržava;

 • 2. koriste konfiguracije koje HP ne podržava; ili

 • 3. dijelovi namijenjeni za jedan proizvod ugrade u drugi sistem ili drugačiju izvedbu ili model.

TREBALI BISTE PERIODIČNO PRAVITI REZERVNE KOPIJE PODATAKA POHRANJENIH NA TVRDOM DISKU ILI DRUGIM UREĐAJIMA ZA POHRANU KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI OD MOGUĆIH OTKAZIVANJA, IZMJENA ILI GUBITKA PODATAKA. PRIJE NEGO VRATITE NEKI HP HARDVERSKI PROIZVOD RADI SERVISIRANJA, OBAVEZNO NAPRAVITE REZERVNE KOPIJE PODATAKA I UKLONITE SVE POVJERLJIVE, VLASNIČKE ILI LIČNE INFORMACIJE. U MJERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON, HP NIJE ODGOVORAN ZA OŠTEĆENJE ILI GUBITAK PROGRAMA, PODATAKA ILI PRIJENOSNIH MEDIJA ZA POHRANU. U MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA LOKALNI ZAKON, HP NIJE ODGOVORAN ZA OBNOVU ILI PONOVNU INSTALACIJU PROGRAMA ILI PODATAKA OSIM SOFTVERA KOJI HP INSTALIRA PRILIKOM PROIZVODNJE HP PROIZVODA SA SVIM PRIMJENLJIVIM NOVIM DEFINICIJAMA. PRILIKOM POPRAVKA PODACI IZ MEMORIJE SE MOGU IZGUBITI.

Posebna isključenja u vezi sa proizvodom

Punjive baterije

Ovaj HP hardverski proizvod mo že sadržati unutrašnju punjivu bateriju kojoj korisnik ne može pristupiti i koju mora zamijeniti HP ili ovlašteni HP servis. Unutrašnja punjiva baterija je pokrivena ovom ograničenom garancijom kao standardna komponenta HP hardverskog proizvoda i pokrivena je u istom vremenskom periodu, izuzev ako je u ovoj HP ograničenoj garanciji drugačije naznačeno.

Ovaj HP hardverski proizvod može sadržati punjivu bateriju koju korisnik može izvaditi i zamijeniti. HP garantira da će obezbjediti zamjensku bateriju ako se u periodu od jedne (1) godine od datuma kupovine HP hardverskog proizvoda u koji je baterija ugrađena na bateriji pokaže defekt u materijalu ili izradi, ukoliko u ovoj ograničenoj garanciji nije drugačije naznačeno.

Kao kod svih baterija, maksimalni kapacitet svake baterije u HP hardverskom proizvodu skraćivaće se sa vremenom korištenja a broj punjenja baterije prije nego što joj kapacitet opadne će varirati u zavisnosti od modela proizvoda, konfiguracije, učitanih aplikacija, karakteristika, korištenja, bežičnih funkcija i postavki uštede energije. Prema tome, smanjenje maksimalnog kapaciteta baterije ili broja punjenja baterije nije defekt u materijalu ili izradi i ova HP ograničena garancija ne pokriva promjene u kapacitetu ili broju punjenja baterije. U mjeri u kojoj to dozvoljava zakon, baterija ima samo garanciju za odsustvo defekata u materijalu ili izradi koji za posljedicu imaju otkazivanje baterije prije isteka perioda ograničene garancije za bateriju kao što je prethodno naznačeno ili u slučaju da broj punjenja baterije premaši nominalni broj punjenja baterije, što bude prvo, ukoliko nije drugačije naznačeno u ovoj HP ograničenoj garanciji. Da biste utvrdili da li je vaša baterija imala kvar pokriven garancijom, možda ćete morati pokrenuti HP dijagnosti čki test.

HP proizvodi za štampanje

Korištenje kertridža drugih proizvođača ili punjenog kertridža nema uticaj na HP ograničenu garanciju krajnjem korisniku ni na ugovor o HP po dršci sa krajnjim korisnikom za štampač. Međutim, ako se kvar štampača ili glave za štampanje može pripisati korištenju kertridža drugih proizvođača ili punjenog kertridža, HP će naplatiti svoje standardno vrijeme i materijal za servisiranje štampača za određeni kvar ili oštećenje ili troškove zamjene glave za štampanje. Za HP kertridže sa mastilom

 • i proizvode za HP LaserJet, ova HP ograničena garancija ne važi za proizvode koji su, pored drugih

isključenja opisanih u ovoj HP ograničenoj garanciji, punjeni, prerađivani, mijenjani ili falsificirani na bilo koji način. Ova HP ograničena garancija odnosi se na HP kertridže sa mastilom, glave za štampanje ili HP LaserPrint kertridže kada se koriste u HP uređaju za štampanje za koji su previ đeni ili uređaju za štampanje ovlaštenog proizvođača originalne opreme.

Isključivi pravni lijek

U MJERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA PRIMJENJIVI ZAKON, OVE ODREDBE I USLOVI ČINE KOMPLETAN

 • I ISKLJUČIV UGOVOR O GARANCIJI IZMEĐU VAS I KOMPANIJE HP U VEZI SA HP HARDVERSKIM

PROIZVODOM KOJI STE KUPILI ILI UZELI U NAJAM. U MJERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON, OVE ODREDBE I USLOVI ZAMJENJUJU SVE PRETHODNE UGOVORE, OGLASE ILI DRUGA IZLAGANJA— UKLJUČUJUĆI IZLAGANJA U HP MARKETINŠKOJ LITERATURI ILI SAVJETE KOJE VAM JE DAO PREDSTAVNIK ILI ZAPOSLENI KOMPANIJE HP—KOJI SU MOGLI BITI DANI U VEZI SA VAŠOM KUPOVINOM ILI UZIMANJEM U NAJAM HP HARDVERSKOG PROIZVODA U NEKOM DRUGOM OBLIKU A NE KAO DIO POSEBNOG PISMENOG UGOVORA SA KOMPANIJOM HP ILI NJENIM OVLAŠTENIM PRODAVAČIMA. Nikakva promjena uslova ove HP ograničene garancije ne vrijedi osim ako postoji u pisanom obliku i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika kompanije HP.

Ograničenje odgovornosti

Neke države ili zemlje ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje podrazumijevanih garancija ili ograničenje specijalnih, usputnih ili posljedičnih šteta (izloženih u nastavku), zato ta ograni čenja

 • i isključenja mogu biti ograničena kada se primjene na vas. SLJEDEĆA OGRANIČENJA SE PRIMJENJUJU

U MJERI U KOJOJ DO DOZVOLJAVA LOKALNI ZAKON. U SLUČAJU DA VAM HP PO SVOM IZBORU IZDA KARTICU ZA POVRAT NOVCA ILI ZAMJENU PROIZVODA ZA KORIŠTENJE NA HP.COM, MAKSIMALNA OBAVEZA KOMPANIJE HP PO OVOJ OGRANIČENOJ HP GARANCIJI IZRIČITO JE OGRANIČENA NA CIJENU KOJU STE PLATILI ZA HARDVERSKI PROIZVOD. IZUZEV PRETHODNO NAZNAČENOG, HP NI KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA ŠTETE KOJE IZAZOVE HP HARDVERSKI PROIZVOD ILI KVAR PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI SVU IZGUBLJENU ZARADU ILI UŠTEDU ILI GUBITAK UPOTREBNE VRIJEDNOSTI, GUBITAK

PODATAKA ILI SOFTVERA ILI BILO KOJE TROŠKOVE POVRAĆAJA PROGRAMA ILI REPRODUCIRANJA NEKOG

PROGRAMA ILI PODATAKA POHRANJENIH NA PROIZVODU ILI SPECIJALNE, USPUTNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. HP NIJE ODGOVORAN ZA ZAHTJEVE BILO KOJE TREĆE STRANE ILI ZAHTJEVE KOJE U IME TREĆE STRANE POSTAVITE VI HP NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETU KOJA MOŽE PROIZAĆI KAO POSLJEDICA USKLAĐIVANJA KOMPANIJE HP SA NJENIM OBAVEZAMA PO LOKALNOM ZAKONU. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMJENJUJE BILO DA SE TRAŽI ODŠTETA ILI SE DOSTAVI POTRAŽIVANJE PO OVOJ HP OGRANIČENOJ GARANCIJI ILI KAO POTRAŽIVANJE ZBOG DELIKTA (UKLJUČUJUĆI ZANEMARIVANJE I STROGU ODGOVORNOST ZA PROIZVOD), POTRAŽIVANJE PO UGOVORU ILI BILO KOJE DRUGO POTRAŽIVANJE. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NE MOŽE PONIŠTITI NITI IZMIJENITI NIJEDNA OSOBA. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE VRIJEDITI ČAK I AKO STE HP ILI OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA KOMPANIJE HP OBAVIJESTILI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ODŠTETNIH ZAHTJEVA. MEĐUTIM OVO SE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NEĆE PRIMJENJIVATI NA ZAHTJEVE ZA LIČNE POVREDE.

OVA HP OGRANIČENA GARANCIJA VAM DAJE SPECIFIČNA ZAKONSKA PRAVA. TAKOĐER MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA MOGU VARIRATI OD DRŽAVE DO DRŽAVE ILI OD ZEMLJE DO ZEMLJE. SAVJETUJEMO VAM DA POGLEDATE PRIMJENLJIVI ZAKON DRŽAVE ILI ZEMLJE DA BISTE U POTPUNOSTI UTVRDILI SVOJA PRAVA.

HP ograničena garancija za opcionalnu opremu i dodatnu opremu

Odredbe i uslovi HP ograničene garancije za opcionalnu i dodatnu opremu marke HP (koji se u ovoj HP ograničenoj garanciji grupno nazivaju „HP opcionalna oprema“) iznijete su u HP ograni čenoj garanciji koja vrijedi za HP opcionalnu opremu i priložena je uz HP hardverski proizvod. Ako je vaša HP opcionalna oprema instalirana u HP hardverskom proizvodu, HP će obezbjediti garantni servis u periodu naznačenom u dokumentima garancija (period HP ograničene garancije za opcionalnu opremu) koja je isporučena uz HP opcionalnu opremu ili u preostalom garantnom periodu HP hardverskog proizvoda u kojem je HP opcionalna oprema instalirana, koji je duži, ali ne duže od tri (3) godine od datuma kupovine HP opcionalne opreme. Period HP ograničene garancije za opcionalnu opremu počinje od datuma kupovine od kompanije HP ili HP ovlaštenog prodavača. Datum koji je prikazan na vašoj priznanici o kupovini ili isporuci HP opcionalne opreme je datum kada vaša garancija počinje. Detalje potražite u svojoj HP ograničenoj garanciji za opcionalnu opremu. U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, opcionalna oprema drugih proizvođača se isporučuje u postojećem stanju. Međutim, drugi proizvođači i dobavljači svoje garancije mogu dati direktno vama.

Ekrani

Ekran za digitalno oglašavanje

Ova ograničena garancija ne pokriva servis za uklanjanje ili ponovnu ugradnju na zid ili drugu prilagođenu ugradnju ekrana za digitalno oglašavanje. Ova ograničena garancija ne pokriva štetu nastalu kao rezultat ugradnje na zid ili druge prilagođene ugradnje ili uklanjanja ekrana. HP preporučuje da montažu ekrana na zid ili drugu prilagođenu ugradnju ili uklanjanje obavlja kvalificirani instalater. Ako HP utvrdi da problem sa ekranom za digitalno oglašavanje ne može biti riješen na daljinu, HP će poslati zamjenski proizvod direktno korisniku. HP će pokriti sve troškove transporta i osiguranja tako što će poslati kurira koji će sigurno spakovati i vratiti proizvod u HP. Ukoliko ne vratite neispravan proizvod, moguće je da će vam HP naplatiti zamjenski proizvod.

Monitori

Svi modeli monitora nisu pogodni za primjenu kod koje se prikazuju statične, nepomične ili fiksirane slike. Statične slike mogu izazvati oštećenje u vidu zadržavanja slike koje se može pokazati u obliku

mrlja ili tragova vode na ekranu. Ova HP ograničena garancija ne pokriva monitore koji se koriste za primjenu kod koje se prikazuju statične, nepomične ili fiksirane slike u dugim periodima ili 24 sata dnevno uslijed čega dolazi do oštećenja u vidu zadržavanja slike. Da biste izbjegli oštećenje u vidu zadržavanja slike, isključite monitor kada ga ne koristite ili koristite postavku uštede energije, ako je vaš sistem podržava, da se monitor isključi kada sistem ne radi.

Istovremena garacija za paket multimedijalnog monitora i računara

Ako ste kupili multimedijalni monitor zajedno sa personalnim računarom kao dijelom paketa proizvoda (kupljen kao jedan sistem), trajanje garantnog perioda za multimedijalni monitor je, u mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, jednak garantnom periodu za personalni računar. Pojedinosti potražite u izjavi o garanciji za personalni računar.

Odgovornosti kupca

Da biste izbjegli rizik od naplate za probleme koji nisu pokriveni vašom HP ograni čenom garancijom (problemi koji ne potiču od defekta u materijalu i izradi na HP hardverskom proizvodu), očekivaće se da kompaniji HP ili ovlaštenom HP servisu pomognete na sljedeći način:

Kada podnosite zahtjev za reklamaciju, morate predočiti istinite, tačne i potpune informacije. Obezbjedite okruženje koje odgovara zahtjevima kompanije HP, uključujući zaštitu proizvoda od korozije, kontaminacije i prosipanja tečnosti. Na primjer, da bi zadovoljilo zahtjeve kompanije HP u pogledu korozije, okruženje na zlatu i srebru ne smije izazvati više od 300 angstroma korozije mjesečno. 1 Provjeravajte konfiguracije, instalirajte najnoviji firmver, instalirajte zakrpe softvera i pokrećite HP dijagnostičke testove i programske alatke. Primjenjujte privremene procedure ili zaobilaženja koja obezbjeđuje HP dok HP radi na trajnim rješenjima. Koristite HP rješenja podrške iz daljine gdje su primjenljiva. HP vas ohrabruje da koristite dostupne tehnologije podrške koje pruža HP. Ako odlučite da ne koristite dostupne mogu ćnosti podrške iz daljine, možete imati dodatne troškove zbog većih potreba u pogledu resursa za podršku. Surađujte sa kompanijom HP u pokušaju da riješi problem putem čarvljanja na mreži, e-pošte ili telefona. Ovo može uključivati obavljanje rutinskih dijagnostičkih procedura, instaliranje dodatnih novih definicija ili zakrpa softvera, uklanjanje opcionalne opreme drugih proizvođača i/ili zamjenu opcionalne opreme. HP preporučuje da povremeno pravite rezervne kopije vaših datoteka, podataka ili programa pohranjenih na tvrdom disku ili drugim uređajima za pohranu kao mjeru predostrožnosti za moguće otkazivanje, izmjene ili gubitke. Prije vraćanja HP hardverskog proizvoda radi podrške po garanciji ili popravka, napravite rezervne kopije svojih datoteka, podataka i programa i uklonite sve povjerljive, vlasničke ili lične informacije. Uklonite sve vanjske opcionalne uređaje ili dodatnu opremu koja bi se mogla izgubiti tokom postupka popravka ili zamjene. Obavite dodatne zadatke kao što je definirano u svakom tipu niže opisanog garantnog servisa i sve druge postupke koje HP razumno može tražiti da bi pružio najbolju garantnu podršku. Da biste dobili garantni servis za HP LaserJet kertridže za štampanje, vratite proizvod na mjesto gdje ste ga kupili uz pismeni opis problema i uzorke štampe ili se obratite HP podršci za kupce.

1 Zahtjevi kompanije HP se temelje na zahtjevima standarda ISA G1 (blagi) opisanim u ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants. Ovaj ISA standard je dostupan na adresi http://www.isa.org. Kada se proizvodi koriste u ISA G1 (blagim) okruženjima, korozija ne treba biti factor u poudanosti opreme.

Tipovi garantnog servisa hardvera

Tipovi podrške u vidu garantnog servisa koji se mogu primjenjivati na HP hardverski proizvod koji ste kupili opisani su u nastavku. Moguće je da sve usluge ne budu dostupne u svim zemljama ili regijama. U MJERI U KOJOJ SLJEDEĆI GARANTNI SERVISI I ODREDBE ILI NEKI NJIHOVI DIJELOVI NISU USKLAĐENI SA LOKALNIM ZAKONOM, OVI GARANTNI SERVISI I ODREDBE ILI NJIHOV ODGOVARAJUĆI DIO ĆE BITI IZMIJENJENI DA BI SE USKLADILI SA TIM LOKALNIM ZAKONOM.

Garantni servis sa samostalnim popravkom od strane kupca

HP hardverski proizvodi su dizajnirani sa brojnim dijelovima za samostalni popravak od strane kupca (Customer Self-Repair) (CSR) kako bi se minimiziralo vrijeme popravka i omogućila veća fleksibilnost u zamjeni neispravnih dijelova. Ako tokom dijagnostičkog perioda HP identificira da se popravak može obaviti pomoću CSR dijela, HP će poslati taj dio direktno vama da ga zamijenite. Postoje dvije kategorije CSR dijelova:

Dijelovi za koje je samostalni popravak od strane kupca obavezan—Ako zatražite od kompanije HP ili ovlaštenog HP servisa da zamjeni te dijelove, bi će vam naplaćeni troškovi putovanja i rada za taj servis. Dijelovi za koje je samostalni popravak od strane kupca opcionalan—Ovi dijelovi su također dizajnirani za samostalni popravak od strane kupca. Međutim, ako vam je potrebno da HP ili ovlašteni HP servis zamjeni dio umjesto vas, to može biti urađeno bez dodatne naplate po tipu garantnog servisa previđenom za vaš HP hardverski proizvod.

Vi ste obavezni da sarađujete sa HP-om ili pružateljem usluga koji je ovlašten od strane HP-a da bismo problem pokušali riješiti pomoću ćaskanja, elektronske pošte, ili telefona. Ovo može uključivati obavljanje rutinskih dijagnostičkih procedura, instaliranje novih definicija ili zakrpa softvera, uklanjanje opcionalne opreme drugih proizvođača i/ili zamjenu opcionalne opreme. Ako vam je potrebna pomoć, možete se obratiti službi za tehničku pomoć kompanije HP i tehničar će vam pomoći putem čavrljanja na mreži, e-pošte ili telefona. U HP dokumentaciji isporučenoj uz CSR dio za zamjenu naznačeno je da li se neispravni dio mora vratiti kompaniji HP, ukoliko primjenjivi lokalni zakon ne propisuje drugačije. U slučajevima kada neispravni dio treba vratiti kompaniji HP, morate poslati neispravni dio kompaniji HP u definiranom periodu, obično pet (5) do petnaest (15) radnih dana. Neispravni dio se mora poslati zajedno sa pratećom dokumentacijom u priloženoj ambalaži. Ako ne vratite neispravni dio, HP vam može naplatiti zamjenski dio. Kod samostalnog popravka od strane kupca, HP će snositi sve troškove transporta i povraćaja dijela i odrediti kurirsku službu koja će se koristiti. Klasifikacija CSR dijelova može varirati po zemlji ili regiji.

Napredni garantni servis sa zamjenom uređaja

Vaša HP ograničena garancija može uključivati i napredni garantni servis sa zamjenom uređaja. Po uslovima naprednog garantnog servisa sa zamjenom uređaja, ako se dijagnosticira da je HP hardverski proizvod koji ste kupili neispravan, HP će poslati uređaj direktno vama. Može biti potrebno da po prijemu zamjenskog uređaja vratite neispravni HP hardverski uređaj kompaniji HP u pakovanju koje dobije sa zamjenskim uređajem i u definiranom vremenskom periodu, obično pet (5) do petnaest (15) dana. HP će snositi troškove transporta i osiguranja za povrat neispravnog HP hardverskog proizvoda kompaniji HP. Ako ne vratite neispravni HP hardverski proizvod, HP vam može naplatiti zamjenski uređaj. HP pruža naprednu uslugu zamjene uređaja tokom standardnog radnog vrjemena. Standardno radno vrijeme je obično od 8.00 do 17.00 od ponedjeljka do petka, ali može varirati u zavisnosti od lokalne poslovne prakse. Vrijeme reagiranja može varirati i može doći do dodatnih troškova, u zavisnosti od logističkih ograničenja i udaljenosti od najbližeg HP servisnog centra ili ovlaštenog HP servisa.

Da biste pronašli telefonske brojeve i, u nekim slučajevima, mape najbližeg HP servisnog centra ili ovlaštenog HP servisa, posjetite web stranicu kompanije HP na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Garantni servis sa preuzimanjem i vraćanjem proizvoda

Vaša HP ograničena garancija može uključivati i garantni servis uz preuzimanje i vraćanje proizvoda. U skladu sa uslovima usluge preuzimanja i vraćanja proizvoda, HP će preuzeti neispravni HP hardverski proizvod sa vaše lokacije, popraviti ga i vratiti ga na vašu lokaciju. HP će snositi sve troškove popravka, logistike i osiguranja za ovu uslugu.

Garantni servis uz donošenje proizvoda

U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, vaša HP ograničena garancija može uključivati garantni servis uz donošenje proizvoda. U skladu sa uslovima servisa koji se odnosi na donošenje proizvoda, biće potrebno da donesete vaš HP hardverski proizvod ovlaštenom HP servisnom centru na garantnu popravku. Morat ćete unaprijed platiti sve troškove otpreme, poreze ili carine u vezi prijevoza HP hardverskog proizvoda do i od servisnog centra. Vi ste odgovorni za osiguranje HP hardverskog proizvoda koji šaljete ili vraćate ovlaštenom HP servisnom centru i preuzimate rizik od gubitka tokom transporta.

Garantni servis uz slanje proizvoda poštom

U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, ova HP ograničena garancija može uključivati garantni servis uz slanje proizvoda poštom. U skladu sa uslovima servisa koji se odnosi na slanje proizvoda putem pošte, HP hardverski proizvod ćete morati poslati ovlaštenom HP servisnom centru na garantnu popravku. Moraćete unaprijed platiti sve troškove otpreme, poreze ili carine u vezi prijevoza HP hardverskog proizvoda do servisnog centra. Vi ste odgovorni za osiguranje proizvoda koji šaljete i preuzimate rizik od gubitka tokom transporta. HP će vam vratiti popravljeni HP hardverski proizvod i snosit će sve logističke i troškove osiguranja.

Garantni servis uz slanje i vraćanje proizvoda

U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, vaša HP ograničena garancija može uključivati garantni servis uz slanje i vraćanje proizvoda. Po odredbama servisa uz slanje i vraćanje proizvoda, HP će vam poslati, o svom trošku, pakovanje za slanje va šeg HP hardverskog proizvoda kompaniji HP radi servisiranja. Vi ste odgovorni za troškove transporta i osiguranja pri slanju HP hardverskog proizvoda kompaniji HP. Sa kompanijom HP se možete dogovoriti oko povratnog transporta i pratećih troškova. Za više informacija o detaljnim troškovima i uputstvima, pozovite 1-800-474-6836 (800-HP-broj) u Sjedinjenim Državama ili posjetite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html da biste pronašli brojeve HP podrške u drugim zemljama. Također možete izabrati svoju kurirsku službu i platiti troškove transporta. Ako izaberete svoju kurirsku službu, odgovorni ste za osiguranje svakog HP hardverskog proizvoda koji šaljete u servisni centar i preuzimate rizik od gubitka ili oštećenja prilikom transporta. HP će popraviti HP hardverski proizvod i vratiti vam ga. HP će snositi sve troškove popravka i povratnog transporta popravljenog HP hardverskog proizvoda.

Garantni servis na terenu

Vaša HP ograničena garancija može uključivati i garantni servis na terenu. Po uslovima servisa na terenu, HP može, po svom izboru, odrediti da li se defekt u HP hardverskom proizvodu može popraviti. iz daljine, pomoću CSR dijela ili

servisnom posjetom na lokaciji neispravnog HP hardverskog proizvoda.

Ako HP odredi da je za popravak neispravno sti potrebno servisiranje na terenu, posjeta će biti zakazana tokom standardnog radnog vremena ukoliko za HP hardverski proizvod koji ste kupili nije drugačije naznačeno. Standardno radno vrijeme je obično od 8.00 do 17.00 od ponedjeljka do petka, ali može varirati u zavisnosti od lokalne poslovne prakse. Vrijeme reagiranje može varirati i može doći do dodatnih troškova, u zavisnosti od putnih ograničenja i udaljenosti od najbližeg HP servisnog centra ili ovlaštenog HP servisa. Da biste pronašli telefonske brojeve i, u nekim slučajevima, mape najbližeg HP servisnog centra ili ovlaštenog HP servisa, posjetite web lokaciju kompanije HP na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. neka ovlašteni predstavnik bude prisutan kada HP pruža garantni servis na vašoj lokaciji; obavijestite HP ako se HP hardverski proizvod koristi u okruženju koje predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje i sigurnost za zaposlene ili podizvođače kompanije HP; u skladu sa razumnim bezbjednosnim zahtjevima kompanije HP, obezbjedite predstavnicima kompanije HP dovoljan, slobodan i bezbjedan pristup i korištenje svih sredstava, informacija

 • i sistema koje HP odredi kao neophodne za pružanje pravovremene podrške;

obezbjedite da sve oznake proizvođača (poput serijskih brojeva) budu na mjestu, dostupne

 • i čitljive;

održavajte okruženje u skladu sa specifikacijama proizvoda i podržanim konfiguracijama.

Garantna usluga zamjene

Vaša HP ograničena garancija može uključivati i garantnu uslugu zamjene. Po uslovima garantne usluge zamjene, HP će uzeti neispravni uređaj sa vaše lokacije i direktno vama donijeti zamjenski uređaj koji je jednak novom. HP će snositi sve troškove popravka, logistike i osiguranja za ovu uslugu.

Vrijeme reagiranja

Vrijeme reagiranja se zasniva na lokalnim standardnim radnim danima i radnim satima na lokaciji gdje se traži servisiranje. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svako reagiranje se mjeri od vremena kada krajnji korisnik pozove do trenutka kada HP utvrdi obostrano prihvatljivo vrijeme za pružanje podrške ili do trenutka kada HP počne pružati podršku ili uslugu dijagnosticiranja iz daljine. Vrijeme reagiranja, uključujući garantnu uslugu sljedećeg poslovnog dana, ako je dostupna, temelji se na komercijalno racionalnom trudu. U nekim zemljama i pod određenim ograničenjima dobavljača, vrijeme reagiranja može varirati. Ako je vaša lokacija van uobičajene zone servisiranja, vrijeme reagiranja može biti duže ili mogu postojati dodatni troškovi. Raspitajte se kod ovlaštenog HP prodavača ili u ovlaštenom HP servisu koje je vrijeme reagiranja u vašem području.

Poboljšanja usluge

HP ima niz dodatnih vidova podrške i pokrivenosti servisom za vaš HP hardverski proizvod koji se mogu kupiti lokalno. Međutim, moguće je da neki vidovi podrške i prateći proizvodi nisu dostupni u svim zemljama. Informacije o dostupnosti poboljšanja usluga i cijenama potražite u HP Care Pack alatu za traženja na http://www.hp.com/go/lookuptool/.

Uključeni softver

Jedine obaveze kompanije HP u pogledu softvera koji HP distribuira pod zaštitnim znakom HP ili koji je uključen u HP hardverski proizvod definirane su u primjenjivoj licenci za krajnjeg korisnika ili ugovoru o licenci za program koji je priložen uz taj softver U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon,

ako se u roku od devedeset (90) dana od kupovine utvrdi da je uklonj ivi medij na kojem HP distribuira softver defektan u materijalima ili izradi, vaš jedini pravni lijek će biti da vratite taj uklonjivi medij kompaniji HP radi zamjene. Vaša je odgovornost da kontaktirate drugog proizvođača ili dobavljača radi njihove garantne podrške.

Tehnička podrška za softver

Ograničena tehnička podrška za vaš HP softver, softver drugih proizvođača koji je HP unaprijed instalirao i softver drugih proizvođača kupljen od kompanije HP, uključujući podršku za početno podešavanje, može se dobiti od kompanije HP putem više načina kontakta, uključujući elektronske

medije i telefon, u roku od devedeset (90) dana od datuma kupovine. Podatke o resursima na mreži

 • i podršci putem telefona potražite u odjeljku „Kontaktiranje kompanije HP“. Sva izuzeća iz ovoga će biti naznačena u vašem Llicencni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA).

Podrška uključuje pomoć u vidu:

davanja odgovora na vaša pitanja (preduslovi, prvi koraci i osnovne informacije o načinu postupanja); podešavanja i konfiguriranja softvera i opcija isporučenih ili kupljenih uz HP hardverski proizvod kao što su način rada i prvi koraci (izuzev optimizacije sistema, prilagođavanja i konfiguracije mreže); tumačenje poruka o sistemskim greškama; izoliranja problema u sistemu i korištenju softvera; i pružanja informacija o usluzi HP Care Pack ili novih definicija za softver koji je isporučen ili kupljen uz HP hardverske proizvode.

Podrška NE uključuje pomoć u vezi sa:

generiranjem ili dijagnosticiranjem programa ili izvornih kodova koje generira korisnik; instalacijom posebno nabavljenih softvera drugih proizvođača; i optimizacijom softvera, prilagođavanjem i konfiguriranjem mreže.

Besplatni i operativni sistemi i aplikacije sa otvorenim kodom

HP ne pruža tehničku podršku za softver koji drugi proizvođači daju po javnoj licenci (besplatan

 • i softver sa otvorenim kodom) uključujući operativne sisteme ili aplikacije. Tehničku podršku za

besplatan i softver sa otvorenim kodom koji se isporučuje uz HP hardverske proizvode pruža dobavljač besplatnog ili softvera sa otvorenim kodom. Informacije o kontaktu za podršku potražite u dokumentaciji pomoći za besplatan ili operativni sistem ili aplikaciju sa otvorenim kodom ili drugoj izjavi o podršci za aplikaciju priloženoj uz vaš HP hardverski proizvod.

Provjera garancije i prava na podršku

Svoje pravo na garanciju možete provjeriti tako što ćete unijeti broj modela i serijski broj vašeg proizvoda na adresi http://www.hp.com/go/warrantycheck

Registracija usluga HP Care Pack se može provjeriti u centrali usluge Care Pack na http://www.hp.com/go/cpc

Kontaktiranje kompanije HP

Ako se tokom perioda ograničene garancije na vašem HP hardverskom proizvodu manifestira defekt u materijalu i izradi a sugestijama u dokumentaciji proizvoda se problem ne riješi, podršku možete dobiti na jedan od sljedećih načina:

Traženjem dodatne podrške i informacije za rješenje problema ili ažuriranog softvera i upravljačkih programa na web stranici HP podrške na adresi http://www.hp.com/support Lociranjem i kontaktiranjem najbližeg HP centra za podršku putem Interneta na adresi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Kontaktiranjem svoga HP prodavača ili ovlaštenog HP servisera. Prije nego što pozovete HP ili ovlašteni HP servis, pripremite sljedeće informacije:

 • 1. Serijski broj proizvoda, naziv modela i broj modela proizvoda

 • 2. Primjenjive poruke o grešci

 • 3. Priključena opcionalna oprema

 • 4. Operativni sistem

 • 5. Hardver ili softver treće strane

 • 6. Detaljna pitanja

© Copyright 2012, 2014 Hewlett-Packard Development Company, LP

Ovdje sadržane informacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP-ove proizvode i usluge navedene su u izri čitim garancijskim izjavama koje se dostavljaju uz proizvode i usluge. Ništa od ovdje navedenog ne treba se shvatati kao davanje dodatne garancije. Kompanija HP neće odgovarati za ovdje sadržane tehni čke ili izdavačke greške.

Drugo izdanje: mart 2014. Prvo izdanje: juli 2012.

676336-FJ2