You are on page 1of 5

KONSEP KITAR SEMULA

Kitar semula bermaksud mengumpulkan dan memproses


semula barang-barang terpakai dan terbuang untuk
dijadikan barangan baru yang berguna.

Amalan kitar semula barang-barang terpakai


diperkenalkan dalam usaha untuk menjimatkan penggunaan
sumber, memastikan alam sekitar sentiasa bersih,
mengelakkan pencemaran, dan mengurangkan pembaziran.

Antara barang yang boleh dikitar semula termasuklah


kertas, plastik, besi, aluminium dan getah.

Barang seperti botol kaca boleh digunakan semula setelah


melalui proses pembersihan.

Dalam perkataan Recycle "Re" merujuk kepada "untuk


melakukan sekali lagi" dan "cycle" merujuk "pusingan".
Oleh yang demikian, "Kitar Semula" merujuk kepada
meletakkan sesuatu dalam kitaran.
Kita mengitar semula dengan mengasingkan sisa, dan
kemudian menyalurkannya kepada organisasi atau
kilang-kilang yang memprosesnya semula supaya menjadi
produk baru untuk kegunaan kita.
Simbol antarabangsa untuk kitar semula adalah Mobius Loop,
sebuah bulatan khas yang mencadangkan satu kitaran yang
berterusan.
WARNA TONG SAMPAH DAN

BAHAN YANG BOLEH DIKITAR SEMULA


KEPENTINGAN KITAR SEMULA

1) Mengurangkan
penjanaan sampah
sarap ke tapak
pelupusan sampah.

5) Mengelakkan 2) Mengurangkan
pencemaran bau pencemaran udara
akibat daripada kesan daripada
pengurusan sampah pembakaran hutan
yang tidak (untuk membina
dilaksanakan secara tapak pelupusan
sistematik. KEPENTINGAN sampah).
KITAR
SEMULA

4) Mengurangkan
pencemaran sungai 3) Mengurangkan
dan laut akibat pencemaran udara
daripada kesan akibat
pembuangan pembakaran sampah
sampah secara secara terbuka.
berleluasa.

6) Menjana
pendapatan dengan
mudah.

7) Kitar semula
merupakan amalan
10) Mengelakkan yang mudah
kepupusan flora dan dilaksanakan dan tidak
fauna. memerlukan masa
yang lama untuk
melaksanakannya.
KEPENTINGAN
KITAR SEMULA

8) Mengurangkan
penggunaan sumber
9) Bahan yang boleh yang baharu untuk
dikitar semula boleh dijadikan bahan
dijadikan bahan-bahan baharu seperti kulit
sumbangan kebajikan. kayu yang digunakan
untuk menghasilkan
kertas.
1.Pendidikan tentang kepentingan kitar semula pe
rlulah dipupuk dari awalbermula dari sekola
h dan rumah.

2.Ibu bapa dan guru memainkan peranan dalam mel


atih anak serta pelajarmengamalkan cara yan
g betul tentang pembuangan sampah dan sisape
pejal.

3.Polisi tentang pembuangan sampah sarap dan kit


ar semula perlu digubalkerana masih ramai y
ang berani menjadi penjenayah alam sekitard
engan membuang sampah serta sisa industri de
ngan sesuka hati.

4.Kerajaan menggubal semula bagi memperuntukkan


hukuman yang lebihberat dalam memastikan p
erkara seumpama ini tidak berleluasa.

5.Pihak medis massa juga penting bagi memastikan


kempen kitar semula inilebih berkesan dalam
kalangan masyarakat
6.Iklan tentang kitar semula haruslah sentiasa d
isiarkan bagi memastikanmasyarakat sentiasa
peka terhadap kempen ini.

7.Pihak kerajaan dan Pihak berkuasa Tempatan me


mperbanyak tong danpusat kitar semula

8.Peranan NGO dalam menubuhkan persatuan atau b


adan tertentu dalammenangani masalah pembu
angan sampah di negara kita

9.Membentuk kumpulan atau komuniti bagi menjaya


kan projek ini