You are on page 1of 3

Cp nht cng ngh mi Big Data, IoT cho sinh vin Vit

Nam
ACCP 2017 - Chng trnh o to Lp trnh vin quc t mi nht
ca Aptech tp trung vo cng ngh Big Data, IoT (Internet of
Things), Cyber security. y l nhng cng ngh ang thng tr
trn ton cu, song sinh vin Vit Nam cha c nhiu c hi cp
nht nhng cng ngh ny.

Khng ch cc tp on cng ngh m c nhng tp on ln trong hu ht lnh vc u ang


ni v IoT (Internet vn vt), Chuyn i S (Digital Transformation), Tr tu Nhn to
(Artificial Intelligence) nh l mt hng i thch ng vi Cuc cch mng cng nghip ln
th 4. S bng n ca cc cng ngh nh Big Data (D liu ln), IoT (Internet vn vt),
Cyber Security, Mobility (Cng ngh di ng), Cloud Computing (in ton m my),
v ang to ra cn kht ton cu v nhn lc cng ngh mi.

Ti Vit Nam, ln sng cc doanh nghip ni y mnh tin ra nc ngoi nh Viettel,


FPT, Tinh Vn, CMC..., cng thm s trn vo ca cc doanh nghip ngoi th nhu cu
tuyn dng nhn lc tho nhng cng ngh mi ny cng nng bng hn bao gi ht.

Theo i din mt doanh nghip CNTT ln trong nc, n v c nhu cu tuyn trn 100
nhn s lm cc d n Big Data vi i tc nc ngoi, nhng d u i nhng v tr ny
vi mc lng cao t 1.500 n trn 2.000 USD/ thng vn rt kh tuyn nhn s t
cht lng. L do n gin l Vit Nam hin c rt t sinh vin c o to bi bn v
cng ngh mi k trn.

Mi y, Aptech - n v o to CNTT hng u Th gii c quy m hn 1.000 trung tm


ti 40 quc gia a vo chng trnh o to Lp trnh vin quc t ACCP 2017 (Aptech
Certified Computer Professional) cc cng ngh mi nht - Big Data, IoT, Cyber security,
Cloud Computing v Ethical Hacking. Aptech cng s sm trin khai ACCP 2017 ti hn 20
c s ca mnh Vit Nam. Nh vy, sinh vin Vit Nam vo hc ti y s c th hng
li ch ti a t m hnh o to th gii phng, c hc nhng cng ngh hot nht
tng t cc sinh vin ti cc quc gia pht trin trn th gii.
C hi hc nhng cng ngh mi nht ca th gii ang rng m vi cc bn tr Vit
Nam.

Theo ng Ng Thanh Tng - Gim c o to Aptech Vit Nam, vi xu hng kt ni mi


th da trn nn tng Internet (IoT), ngi ta c th to ra nhng ngi nh thng minh gip
gia ch t ng tt in khi ra khi nh, t ng iu chnh nhit , m theo tiu chun
m bo sc khe cho cc thnh vin trong gia nh

Nu nm bt c nhng cng ngh mi nht nh IoT, Hacking, Security, cc bn sinh


vin s c li th rt ln v c hi ngh nghip khi ra trng, cng c hi tr thnh nhng
cng dn ton cu ra nc ngoi lm vic cho cc tp on cng ngh c tn tui cng mc
lng ng m c.

V d khi hc v Ethical Hacking, sinh vin s th nghim cc phng php hacking rt ra


cc phng php chng xm nhp tri php trong lp trnh phn mm. Hay vi Cloud
Computing, sinh vin s c tip cn cc phng php pht trin ng dng vi cc nh cung
cp gii php rt ni ting trn th gii, ng Tng pht biu.

Vi cng ngh Big Data (D liu ln), tm quan trng ca cng ngh ny trong nn cng
nghip IT ton cu khng cn phi bn ci nu nhn vo cch Facebook x l kho d liu
khng l ca 1.2 t ngi dng.

Vit Nam, vi hn 30 triu ngi dng Internet v hn 15 triu ngi dng Internet trn
in thoi di ng, y ang l ch ngm ca nhiu nh cung cp gii php Big Data nh
Microsoft, IBM, Oracle... Big Data l xu th tt yu trong tng lai khng xa vi doanh
nghip Vit Nam", ng Tan Jee Toon, Tng Gim c IBM Vit Nam d on. Vi vic c
trang b cng ngh khng Big Data, sinh vin Vit Nam s sm ha nhp vo i ng nhn
lc cng ngh cao trn Ton cu ang c cc Tp on a quc gia sn n.

Bn cnh vic a vo ACCP 2017 cc hc phn v cng ngh mi, Aptech cng nng cp
phin bn mi nht ca cc cng ngh lp trnh ct li nh lp trnh web (front - end vi
phin bn bootstrap mi nht), database (SQL Server 2016), J2SE 8.0, Java EE 6.0, .Net, lp
trnh Mobile trn nn tng Android 6.0 vi phin bn Marshmallow ph bin nht hin nay;
ng thi b sung hai ngn ng lp trnh l PHP (PHP 7.0.2), Angular JS ang c xu hng
tng kh mnh v nhu cu nhn s.

Qua to ra ngun nhn lc cht lng p ng tt nhu cu th trng tuyn dng ang
tng nhanh trong nm 2017 v mt vi nm ti theo d bo ca chuyn trang tuyn dng uy
tn Vietnamworks.

Ngoi vic cp nht cc cng ngh mi, ng dng cc phin bn phn mm mi nht, trong
chng trnh ACCP 2017, Aptech tip tc p dng phng php qun l cht ch quy trnh
o to theo tiu chun ca Aptech ton cu, t cht lng ging vin, n c s vt cht. H
thng tin ch Online Varsity l nn tng cung cp tin ch truy cp ti nguyn, hc liu mi
lc, mi ni trn cc h iu hnh Windows, iOS v Android cng l mt im cng ca
chng trnh gip sinh vin nng cao k nng t hc.