You are on page 1of 10

ANATOMI II

1. Incisura ethmoidalis ossis frontalis ndan ndrvete: 11. Cilat lidhse e prforcojn art. atlantooccipitalis:
a) partes orbitales ossis frontalis, a) membrana atlantooccipitals anterior,
b) pars orbitalis dhe pars nasalis ossis frontalis, b) membrana atlantooccipitalis posterior,
c) pars orbitalis dhe labyrinthus ethmoidalis.
12. Cili muskul mastikator kryesisht merr pjes n
2. Hullia m e madhe e cila gjendet n pars basilaris ossis rrotullimin (rotatio) e nofulls s poshtme (mandibula):
occipitalis sht: a) m. pterygoideus lateralis,
a) sulcus sinus sigmoidei,
13. Cili nga kta muskuj NUK merr pjes n ndrtimin e
b) sulcus sinus petrosi inferioris,
diaphragma oris:
c) clivus,
a) m. digastricus (venter anterior),
) sulcus sinus transversi.
b) m. mylohyoideus,
3. Npr foramen jugulare kalojn kto elemente, c) m. geniohyoideus,
PRVE: ) m. genioglossus,
a) v. jugularis interna,
14. Cili nga kto elemente NUK merr pjes n formimin e
b) n. vagus, n. accessorius, n. glossopharyngeus,
trigonum omoclaviculare:
c) sinus petrosus inferior,
a) m. trapezius,
) n. jugularis.
b) m. sternocleidomastoideus,
4. N rrnjn e ala minor ossis sphenoidalis gjendet: c) m. omohyoideus (venter inferior),
a) fissura orbitalis inferior, ) clavicula.
b) canalis opticus,
15. ka kalon npr spatium antescalenum :
c) foramen opticum,
a) v. subclavia,
) foramen rotundum.
16. Nga cili nerv nervzohen muskujt e trigonum
5. Npr fissura petrotympanica kalon:
suboccipitale-Arnold:
a) chorda tympani,
a) n. suboccipitalis,
b) n. tympanicus,
c) n. stapedius. 17. Pjest topografike t a. subclavia jan:
a) pjesa preskalenike,
6. N faqen e poshtme t pars petrosa ossis temporalis
b) pjesa interskalenike,
gjendet kjo grop:
c) pjesa jashtskalenike,
a) fossa mandibularis,
b) fossa pterygoidea, 18. Kur ka fillim siprfaqsor v. jugularis externa
c) fossa jugularis, formohet me bashkimin e:
) fossa condylaris. a) v. occipitalis,
b) v. auricularis posterior,
7. Fossa cranii media dhe fossa pterygopalatina
komunikojn ndrvete prmes: 19. Nerva shqisor jan kta nerva kranial, PRVE):
a) foramen rotundum, a) nn. olfactorii,
b) foramen ovale, b) n. opticus,
c) foramen spinosum, c) n. oculomotorius,
) foramen rotundum et foramen ovale. ) n. vestibulocochlearis.
8. Murin lateral t orbits e formojn kta eshtra: 20. Dega prfundimtare e n. maxillaris sht:
a) facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis, a) n. infraorbitalis,
b) lamina orbitalis ossis zygomatici,
9. Cili nga kta zgjatimeNUK gjendet n nofulln e
21. Cilt nerva kranial kan fije viscerale aferente t
siprme (maxilla):
prgjithshme dhe viscerale speciale aferente:
a) processus orbitalis,
a) V, VII, VIII, b) V, VII, IX, X.
b) processus frontalis,
c) III, VII, XI, ) VII, IX, X
c) processus zygomaticus,
) processus palatinus, 22. N formimin e plexus pharyngeus marrin pjes kta
d) processus alveolaris nerva, PRVE:
a) rr. pharyngei n. vagi,
b) rr. pharyngei n. glossopharyngei,
10. N fossa pterygopalatina gjenden kto elemente, c) n. tensoris veli palatini,
PRVE: ) rr. laryngopharyngei.
a) a. et n. maxillaris me degt e tyre,
b) ganglion oticum, 23. N fossa parotidea gjenden kta elemente, PRVE:
c) ganglion pterygopalatinum, a) gl. parotis,
) pjesa prfundimtare e a. maxillaris. b) n. auriculotemporalis,
c) a. carotis interna, a) paries membranaceus,
) n. facialis, b) paries labyrinthicus,
d) v. jugularis externa. c) paries jugularis.
35. N zgavrn e vestibulum-it gjenden kto elemente,
24. N murin e pasm t spatium retromolare vrehet nj
PRVE:
e ngritur mukozave gjatsore e cila quhet:
a) utriculus,
a) plica retromolaris,
b) sacculus,
b) plica pterygomandibularis,
c) ductus semicirculares,
c) plica salpingopharyngea,
) cecum vestibulare.
) ligamentum sphenomandibulare.
36. Cilat pjes t SNQ gjenden n fossa cranii posterior:
25. Cementum-i mbshtjell kt pjes t dhembit:
a) medulla spinalis et rhombencephalon,
a) radix dentis,
b) medulla oblongata, pons et cerebellum,
b) collum s. cervix dentis,
c) mesencephalon et cerebellum,
c) corona dentis,
) mesencephalon et diencephalon.
26. Kush e formon buzn e prparme t sinus tonsillaris:
37. Brthama somatosenzitive e prgjithshme e n. vagus
a) arcus palatoglossus,
sht:
27. Papillae vallatae nervzohen nga: a) nc. solitarius,
a) n. lingualis, b) nc. spinalis n. trigeminalis,
b) n. glossopharyngeus, c) nc. sensorius superior,
c) n. vagus. ) nc. dorsalis n. vagi.
28. Cila lidhse ngjitet n colliculus t cartilago 38. Cilat nga strukturat e cekura i prfshin area striata:
arythenoidea: a) precuneus, cuneus,
a) lig. vestibulare, b) sulcus lateralis, cuneus, gyrus lingualis,
29. Katet e cavitas pharyngis jan: c) cuneus, sulcus cslcarinus, gyrus lingualis,
a) nasopharynx, ) formatio hyppocampi, gyrus lingualis.
b) oropharynx, 39. Fusha primare motorike (area e katrt) prfshin
c) laryngopharynx. kto pjes:
30. Ku gjendet recessus piriformis: a) pjesn e pasme t lobulus paracentralis dhe gyrus
a) n pharynx, postcentralis,
b) n larynx. b) pjesn e pasme t lobulus paracentralis dhe gyrus
precentralis,
31. Fissura olfactoria kufizohet: c) lobulus paracentralis dhe gyrus postcentralis,
a) medialisht nga tuberculum septi nasi, ) pjesn e prparme t lobulus paracentralis dhe gyrus
b) lateralisht nga faqja konvekse e concha nasalis media, precentralis

32. Tunica fibroza bulbi prbhet nga: 40. Rrugt direkte motorike jan:
a) cornea, a) tr. corticospinalis,
b) sclera, b) tr. corticonuclearis,

33. Pjesa qendrore e makuls (macula lutea) quhet:


a) fovea centralis,
b) papilla s. discus n. optici,
c) excavatio papillae.
34. Muri i poshtm i cavitas tympanica sht:
1. N clivus t os occipitale gjenden kto elemente, c) corpus ossis sphenoidalis.
PRVE:
14. Murin e poshtm t orbits e formojn kta eshtra:
a) medulla oblongata,
a) corpus maxillae, os zygomaticum, processus orbitalis
b) pons,
ossis palatini,
c) n. vertebralis,
b) processus frontalis maxillae, os zygomaticum, processus
) aa. vertebrales et a.basilaris.
orbitalis ossis palatini,
2. Incisura ethmoidalis ossis frontalis ndan ndrvete: c) corpus maxillae, os lacrimale, os zygomaticum,
a) pars orbitalis dhe pars nasalis ossis frontalis, ) corpus maxillae, ala major ossis sphenoidalis.
b) partes orbitales ossis frontalis,
15. Cila faqe e ala major ossis sphenoidalis e ndrton
c) pars orbitalis dhe labyrinthus ethmoidalis.
murin e pasm t fossa pterygopalatina:
3. Facies anterior nga facies infratemporalis maxillae a) facies temporalis, b) facies maxillaris,
ndahet me an t: c) facies orbitalis, ) facies infratemporalis.
a) crista infrazygomatica.
16. Lig. cruciforme prbhet nga:
4. Faqja e jashtme e labyrinthus ethmoidalis quhet: a) lig. transversum atlantis,
a) facies nasalis, b) facies maxillaris, c) facies sphenoidalis, b) fasciculi longitudinales.
) lamina orbitalis.
17. Lshimin e mandibuls e bne ky muskul
5. N rrnjn e processus pterygoideus ndrmjet lamina mastikator:
medialis et lateralis gjendet: a) m. pterygoideus lateralis.
a) canalis opticus, b) canalis pterygoideus,
18. Trigonum omoclaviculare gjendet n:
c) canalis palatovaginalis, ) foramen rotundum.
a) regio cervicalis anterior, b) regio cervicalis posterior,
6. Npr foramen jugulare kalojn kto elemente: c) regio cervicalis lateralis, ) regio sternocleidomastoidea.
a) n. IX, X, XI, v. jugularis interna.
19. Npr trigonum (spatium) interscalenum kalojn:
7. Npr fissura petrotympanica-Glasseri kalon: a) a. subclavia,
a) chorda tympani, b) n. tympanicus-Jacobsoni, b) plexus brachialis.
c) n. stapedius.
20. Deg prfundimtare t a lingualis jan:
8. N faqen e pasme t pars petrosa ossis temporalis a) a. profunda linguae,
gjendet kjo vrim: b) a. sublingualis.
a) porus acusticus internus, b) hiatus canalis n.
21. Sinuset prurs t confluens sinuum jan kto,
petrosi majoris, c) introitus canalis n. facialis, ) foramen
PRVE:
jugulare.
a) sinus sagittalis superior, b) sinus sigmoideus,
9. N pars petrosa ossis temporalis gjenden kto pjes t c) sinus sagittalis inferior, ) sinus rectus.
veshit t brendshm (auris interna), PRVE:
22. Fijet parasimpatetike preganglionare pr ganglion
a) cochlea,
submandibulare vijn nga:
b) vestibulum,
a) n. petrosus major, b) n. petrosus profundus,
c) canales semicirculares,
c) n. petrosus minor, ) chorda tympani.
) antrum mastoideum.
10. Fissura orbitalis inferior prkufizohet nga kta
eshtra, PRVE:
a) corpus maxillae, b) os zygomaticum,
c) labyrinthus ethmoidalis ) ala major.
11. N facies nasalis maxillae shihen kto elemente,
PRVE:
a) hiatus maxillaris, b) sulcus lacrimalis, c) ductus
nasolacrimalis, ) crista conchalis.
12. N faqen e brendshme t ramus mandibulae NUK
gjendet: 23. Cilt nerva kranial kalojn nipr duplikaturn e
a) foramen mandibulae, sinus cavernosus:
b) lingula mandibulae, a) n. ophtalmicus,
c) sulcus mylohyoideus, b) n. III,
) linea obliqua, c) n. IV,
d) tuberositas pterygoidea. ) n. maxillaris.
13. Murin e siprm t cavitas nasi e formojn kta eshtra: 24. N spatium retrostyloideum gjenden kto elemente:
a) os nasale, a) a. carotis interna,
b) lamina cribrosa, b) v. jugularis interna,
c) n. glossopharyngeus, b) septum linguae,
) n. vagus, c) membrana hyoglossa.
d) n. accessorius,
34. Buzn e pasme t ostium pharyngeum tubae
e)n. hypoglossus.
auditoriae e formon:
25. Faqet e korona dentis jan: a) torus tubarius,
a) facies masticatoria (oclusalis),
35. Papillae conicae linguae nervzohen nga:
b) facies vestibularis (labialis, bucalis),
a) n. lingualis,
c) facies oralis (lingualis, palatalis),
b) n. glossopharyngeus,
) facies approximalis (mesialis, distalis),
c) n. vagus,
26. Cementum e mbshtjell kt pjes t dhmbit: ) n. facialis.
a) radix dentis,
36. Muskujt e jashtm t gjuhs jan kta, PRVE:
27. Membrana quadriangularis laryngis sht tunica a) m. genioglossus, b) m. hyoglossus,
fibroelastica laryngis e cila gjendet n: c) m. styloglossus, ) m. palatoglossus,
d) m. stylopharyngeus.
a) katin e siprm t gurmazit (vestibulum laryngis),
b) katin e mesm t gurmazit (cavitas laryngis intermedia), 37. Muri i prparm i cavitas tympanica sht:
c) katin e poshtm t gurmazit (catitas infraglottica), a) paries mastoideus,
) laryngopharynx. b) paries membranaceus,
c) paries labyrinthicus,
28. Cavitas laryngis intermedia gjendet ndrmjet: ) paries caroticus.
a) plica vestibularis,
b) plica vocalis, 38. Ganglion cochleare sht i vendosur n:
a) canalis spiralis modioli.
29. Largimin e plicae vocales e bn ky muskul:
a) m. cricoarythenoideus posterior (posticus). 39. Papilla s. discus n. optici gjendet:
a) 4 mm brenda nga poli i pasm i bulbus oculi,
30. Fissura olfactoria prkufizohet nga kto elemente,
b) 4 mm lateralisht nga poli i pasm i bulbus oculi,
PRVE:
c) n pars ciliaris retinae,
a) tuberculum septi nasi,
) n nivel t ora serrata.
b) limen nasi,
c) faqja konvekse e concha nasalis media. 40. N pmbajtjen e bulbus oculi bjn pjes kto
31. Ductus parotideus hapet n: elemente, PRVE:
a) fornix vestibuli superior, a) corpus vitreum,
b) corpus ciliare,
32. Npr lozhn parotide kalojn kto elemente c) humor aquosus,
PRVE: ) lens.
a) n. facialis, b) a. carotis externa,
c) n. hypoglossus, ) v. jugularis externa,
d) n. auriculotemporalis.
33. Skeleti fibroz i gjuhs prbhet nga:
a) aponeurosis linguae
1. Sulcus sinus petrosi inferioris sht hullia e cila b) lig. stylomandibulare,
gjendet n: c) raphe pterygomandibularis.
a) faqen e siprme t pars basilaris ossis occipitalis,
12. Trigonum caroticum prkufizohet nga kta muskuj,
b) vetm n faqen e pasme t pars petrosa ossis temporalis,
PRVE:
c) faqen e poshtme t pars basilaris ossis occipitalis,
a) m. sternocleidomastoideus,
) faqen e poshtme t pars lateralis ossis occipitalis.
b) m. mylohyoideus,
2. Faqja e brendshme dhe e jashtme e labyrinthus ossis c) m. omohyoideus-venter superior,
ethmoidalis marrin pjes n ndrtimin e dy gropave ) m. digastricus-venter posterior.
kraniofaciale, cilat jan ato:
13. Fascia cervicalis prbhet nga kto flet:
a) orbita dhe fossa cranii anterior,
a) lamina superficialis,
b) orbita dhe cavitas nasi,
b) lamina pretrachealis,
c) cavitas nasi dhe fossa pterygopalatina,
c) lamina prevertebralis.
) orbita dhe fossa pterygopalatina.
14. Cilt muskuj e prkufizojn spatium antescalenum:
3. N faqen e siprme t trupit t ashtit pykor (corpus
a) m. sternocleidomastoideus,
ossis sphenoidalis) gjenden kto elemente, PRVE:
b) m. omohyoideus,
a) sulcus prechiasmaticus,
c) m. scalenus anterior,
b) tuberculum sellae,
) m. sternothyroideus,
c) fossa hypophysialis,
d) prgjigjet e sakta jan nn a dhe c,
) dorsum sellae,
e) prgjigjet e sakta jan nn c dhe b.
d) processus clinoideus anterior
15. Muskujt suprahyoid jan t gjith, PRVE :
4. N faqen e prparme t pars petrosa ossis temporalis
a) m. digastricus,
gjenden kto elemente, PRVE:
b) m. stylohyoideus,
a) eminentia arcuata,
c) m. genioglossus,
b) impressio trigeminalis,
) m. mylohyideus,
c) foramen lacerum,
d) m. geniohyoideus.
) tegmen timpani,
d) sulcus nervi petrosi majoris. 16. Cili nga kta muskuj i takon muskujve
prevertebral:
5. N processus styloideus ossis temporalis ngjiten kto
a) m. rectus capitis lateralis,
lidhse:
b) m. rectus capitis anterior,
a) lig. stylohyoideum,
c) m. rectus capitis posterior major.
b) lig. stylomandibulare.
17. Cila arterie NUK sht deg ansore e pars
6. Fissura orbitalis superior prkufizohet nga:
mandibularis a. maxillaris:
a) ala major,
a) a. tympanica anterior,
b) ala minor ossis sphenoidalis.
b) a. meningea media,
7. Fossa cranii media dhe fossa infratemporalis c) a. buccalis,
komunikojn ndrvete prmes ktyre vrimave: ) a. alveolaris inf.
a) foramen rotundum dhe foramen singulare,
b) foramen ovale dhe foramen spinosum,
c) foramen ovale dhe foramen opticum,
) vetm foramen ovale.
8. Murin e siprm t orbits e formojn kta eshtra:
a) ala minor ossis sphenoidalis,
b) pars orbitalis ossis frontalis. 18. Sinuset dals (efferent) nga sinus cavernosus jan t
gjith, PRVE:
9. N buzn e siprme t ramus mandibulae gjenden kto
a) sinus petrosus superior,
elemente, PRVE:
b) sinus sigmoideus,
a) processus coronoideus,
c) sinus sagittalis inferior,
b) processus condylaris,
) sinus rectus.
c) incisura mandibulae,
) crista temporalis. 19. Cilt nerva kranial prmbajn fije viscerosenzitive
10. Cavitas nasi dhe fossa pterygopalatina komunikojn speciale (VSSp):
ndrveti prmes: a) n. facialis,
a) foramen sphenopalatinum, b) n. glossopharyngeus,
b) canalis palatinus majus, c) n. vagus.
c) canalis nasolacrimalis,
) canalis incisivus. 20. Cila prej ktyre degve NUK sht deg ansore e n.
maxillaris:
11. Lidhset indirekte n art. temporomandibularis jan: a) rr. ganglionici,
a) lig. sphenomandibulare, b) n. zygomaticus,
c) n. infraorbitalis, c) prpara plica salpingopalatina.
) nn. alveolares superiores.
33. Sinus sphenoidalis komunikon me zgavrn e hunds
21. N. glossopharyngeus jep kto deg ansore, prmes:
PRVE: a) recessus sphenoethmoidalis.
a) rr. pharyngei,
34. Septum nasi prbhet nga kto pjes:
b) n. tympanicus,
a) pars ossea septi nasi,
c) rr. tonsilares,
b) pars cartilaginea septi nasi,
) r. sinus carotici,
c) pars membranacea septi nasi.
d) n. petrosus minor,
e) rr. linguales. 35. Prmbajtjen e bulbus oculi e bjn kto elemente,
PRVE:
22. Cila deg prfundimtare e n. accessorius e bn
a) korpus vitreum,
nervzimin e m. trapezius dhe m.
b) lens,
sternocleidomastoideus:
c) humor aquosus,
a) r. externus,
) corpus ciliare.
b) r. internus.
36. Humor aquosus tajohet n:
23. N. caroticus internus ka prejardhje nga ky ganglion:
a) lig. pectinatum anguli iridocornealis,
a) ganglion cervikale superius.
b) precessus ciliares,
24. Vagina carotica prmban kto elemente, PRVE: c) corpus vitreum.
a) a. carotis interna,
37. N. trochlearis nervzon:
b) v. jugularis interna,
a) m. rectus lateralis,
c) n. glossopharyngeus,
b) m. obliquus superior.
) n. vagus.
38. Muri i prparm i cavitas tympanica sht:
25. Dhmbt n alveolet e tyre fiksohen me ndihmn e:
a) paries mastoideus,
a) cementum,
b) paries membranaceus,
b) dentinum,
c) paries labyrinthicus,
c) gingiva et periodontium.
) paries caroticus.
26. Kufirin e siprm t isthmus faucium e bn: 39. N murin e pasm t vestibulumit hapet:
a) palatum mollae (uvula). a) ampula ossea posterior.
27. Papillae fungiformes nervzohen nga: 40. Si quhet vrima npr t ciln n majn e krmillit
a) n. lingualis, (cochlea) komunikojn scala vestibuli dhe scala timpani
b) n. glossopharyngeus, t canalis spiralis cochleae:
c) n. vagus, a) helicotrema.
) chorda tympani.
28. Skeletin fibroz t gjuhs e bjn:
a) aponeurosis linguae,
b) septum linguae,
c) membrana glossohyoidea.

29. Katet e cavitas laryngis jan:


a) vestibulum laryngis,
b) ventriculus laryngis,
c) cavitas infraglotticus.
30. Krcat e laringut lidhen ndrveti me kto lidhse:
a) lig. thyroepiglotticum,
b) lig. ariepiglotticum,
c) lig. vocale,
) lig. vestibulare
31. Aparati i zrit (glottis) prbhet nga:
a) plica vocalis,
b) rima glottidis.
32. Ostium pharyngeum tubae auditoriae prkufizohet:
a) posht torus levatorius,
b) prapa torus tubarius,
1. Formacioni m i shprehur n faqen e poshtme t pars basilaris ossis occipitalis sht:
a) tuberculum pharyngeum,
b) crista occipitalis externa,
c) sulcus sinus petrosi inferioris,
) processus jugularis.
2. Processus uncinatus ossis ethmoidalis sht pllak e holl ashtrore e cila ndahet nga:
a) muri i pasm i labyrinthus ethmoidalis,
b) pjesa e ngritur e faqes s brendshme t labirintit e quajtur agger nasi,
c) muri i poshtm i labyrinthus ethmoidalis,
) ajo nuk sht fare pjes e labyrinthus ethmoidalis.
3. Facies externa alae major ossis sphenoidalis i ka kto faqe, PRVE:
a) facies maxillaris,
b) facies temporalis,
c) facies orbitalis,
) facies cerebralis.
4. Pars petrosa ossis temporalis i ka kto tri faqe:
a) facies anterior, facies inferior, facies superior,
b) facies anterior, facies posterior, facies inferior,
c) facies anterior, facies lateralis, facies posterior.
5. N processus styloideus ossis temporalis ngjiten kta muskuj:
a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________,
c)_______________________________________________,
6. Fissura orbitalis inferior prkufizohet nga kta eshtra, PRVE:
a) corpus maxillae,
b) os zygomaticum,
c) labyrinthus ethmoidalis,
) ala major ossis sphenoidalis.
7. N pjesn qendrore tfossa cranii media gjenden kto elemente:
a) sella turcica dhe fossa hypophysialis,
b) clivus dhe apex partis petrosae,
c) apex partis petrosae dhe canalis opticus,
) t gjitha prgjigjet jan t sakta.
8. Murin e jashtm t orbits e formojn kta eshtra:
a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________,
9. Ndrmjet processus styloideus dhe processus mastoideus ossis temporalis gjendet kjo vrim:
a) foramen mastoideum,
b) foramen stylomastoideum,
c) foramen singulare,
) foramen stylomastoideum dhe foramen mastoideum.
10. Cavitas oris dhe fossa pterygopalatina komunikojn ndrveti prmes:
a) foramen sphenopalatinum,
b) canalis palatinus majus,
c) canalis nasolacrimalis,
) canalis incisivus.
11. N fosa infratemporalis gjenden kto elemente, PRVE:
a) m. pterygoideus laterlais, n. maxillaris, n. trigeminus,
b) m. pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis, a. et n. maxillaris, n. mandibularis, plexus pterygoideus,
c) m. pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis, a. et n. maxillaris, v. jugularis externa.
12. Fosa sacci lacrimalis gjendet n murin e brendshm t orbites dhe prkufizohet nga kta eshtra:
a) os lacrimale dhe labyrinthus ethmoidalis,
b) os lacrimale dhe processus frontalis maxillae,
c) os lacrimale dhe pars orbitalis ossis frontalis,
) os lacrimale dhe corpus maxillae.
13. Cila lvizje NUK kryhet n art. temporomandibularis:
a) lshimi dhe ngritja e mandibuls,
b) largimi (abductio),
c) propulsion et retropulsio,
) rotatio.
14. Cilt muskuj gjenden n shtresn e thell t faqes s prparme t qafs:
a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________,
15. Cilt muskuj e prkufizojn hapjen e prparme shkallore (spatium antescalenum) :
a) m. sternocleidomastoideus,
b) m. omohyoideus,
c) m. scalenus anterior,
) m. sternothyroideus,
d) prgjigjet e sakta jan nn a dhe c,
e) prgjigjet e sakta jan nn c dhe b.
16. Trigonum suboccipitale-Arnold e prkufizojn kta muskuj, PRVE:
a) m. rectus capitis posterior minor,
b) m. rectus capitis anterior,
c) m. rectus capitis posterior major,
) m. obliquus capitis superior,
d) m. obliquus capitis inferior.
17. Cili nerv bn nervzimin e m. buccinator:
a) n. mandibularis, b) n. buccalis,
c) n. maxillaris
) rr. buccales,
d) rr. zygomatici.
18. Kur ka fillim t thell v. jugularis externa formohet me bashkimin e:
a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________,
19. Nerva motorik jan kta nerva kranial, PRVE):
a) n. trochlearis,
b) n. n. trigeminus,
c) n. oculomotorius,
) n. abducens,
d) n. accessorius,
e) n. vagus.
20. Degt prfundimtare t n. ophtalmicus jan:
a) _____________________________________________,
b)_____________________________________________,
c)______________________________________________,
21. N. Vagus NUK prmban kto fije funksionale:
a) fije visceromotorike speciale, b) fije visceromotorike t prgjithshme, c) fije somatosenzitive t prgjithshme,
) fije somatomotorike t prgjithshme,
d) fije viscerosenzitive speciale,
e) fije viscerosenzitive t prgjithshme.
22. Cilt ganglione vegjetative i bashkngjiten trungut t n. mandibularis (V3):
a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________.

23. Cili konstatim NUK sht i sakt pr gl. parotis:


a) ajo sht e ndar nga gl. submandibularis me an t lig. stylomandibulare,
b) nga prpara ka m. pterygoideus medialis,
c) a. carotis externa gjendet lateralisht nga n. facialis,
d) fijet parasimpatetike i vijn nga n. glossopharyngeus.

24. Faqet e palatum mollae jan:


a)______________________________________________,
b)______________________________________________.

25. Zmalti (enamelum) mbshtjell kt pjes t dhembit:


a) radix dentis,
b) collum s. cervix dentis,
c) corona dentis,

26. Cili sinus paranazal derdhet n skajin e siprm t infundibulum ethmoidale:


a) sinus maxillaris, b) cellulae ethmoidalis ant.,
c) sinus frontalis. ) sinus sphenoidalis,

27. Papillae fungiformes nervzohen nga:


a) n. lingualis,
b) n. glossopharyngeus,
c) n. vags,
) n. facialis.
28. Npr lozhn submandibulare kalojn kto elemente, PRVE:
a) n. glossopharyngeus,
b) a. facialis.
c) n. hypoglossus,
) v. facialis,

29. Pjest topografike t a. maxillaris jan:


a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________,
c) ______________________________________________.
30. Degt prfundimtare t a. lingualis jan:
a)______________________________________________,
b)______________________________________________,
31. A. vertebralis sht deg e:
a) truncus thyrocervicalis,
b) a. subclavia,
c) a. carptis communis,
) a. carotis externa.
32. Plica laryngea shkaktohet nga:
a) r. internus n. laryngeus superior,
b) r. internus a. laryngeae superioris,
c) r. externus t n. laryngeus superior,
) r. internus t n. laryngeus inferior.
33. Katet e cavitas laryngis jan:
a) ______________________________________________,
b) ______________________________________________,
c) ______________________________________________.
34. Muskuli mbylls i aditus laryngis sht:
a) _____________________________________________.
35. Kufirin ndrmjet regio respiratoria dhe regio olfactoria t cavitas nasi e bn:
a) ______________________________________________,

36. Buzn e poshtme t osmium pharyngeum tubae auditoriae e bn:


a)______________________________________________.
37. Cili konstatim NUK sht i sakt pr corpus ciliare:
a) sht pjes e tunica vasculosa bulbi, b) merr pjes n tajimin e humor aquosus, c) nuk merr pjes n akomodimin e syrit, ) merr
pjes n prmbajtjen e bulbus oculi,
d) e ndan nga irisi ora serrata
38. Camera posterior bulbi prkufizohet nga kto elemente, PRVE:
a) faqes s pasme t ylberthit (iris),
b) corpus vitreum,
c) processus ciliares,
) pjess periferike t faqes s prparme t lensit,
d) angulus iridocornealis.
39. Muri i siprm i cavitas tympanica sht:
a) paries membranaceus,
b) paries labyrinthicus,
c) paries tegmentalis.
40. Lngu i cili e mbush hapsirn ndrmjet labyrinthus osseus dhe membranaceus quhet:
a) ______________________________________________,