You are on page 1of 3

Tiempo Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4

0 49 50 30 40
10 50 51 37 41
20 50 51 46 44
30 50 51 49 59
40 50 51 52 64
50 50 52 60 81
Tiempo vs Altura
85

75

65
Altura (cm) Probeta 1
Probeta 2
55
Probeta 3
Probeta 4
45

35

25
0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (min)
Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3
Probeta 4