You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 9 \A 2017 API. Y. 15 (3332)


, , -
q -
, ,
r.
!
r -
-
. r , -
. \
, , ,
, , -

, -
, .
, ,
, , r ,
, r ,
. \ .
, , , , , -
, , -
, .
,
\. ,
, \ , -
, r . ^ -
O AOTOO TH KYPIAKH (. 4-9)
^H
\A, K , . Te b
. ^O K . Mb , \ d
F F d F a a e e -
. Kd a d a
X \I. Te , , d , , -
, , , , c d , -
L d d d d , d
e \ .

r
,
,
.
^ r
r . -
, ,
-
, \
: . -
; -
.
,
. \
, -
!
^ r -
, r . ,
, ,
.
,
, .
,
, ! -
r . ^ ,
, ,

58
M \A
\A, K ! \E, ! ^H
F . ^O K r . M
, -
. K , -
, F X \I. T, -
, r , , , , ,
, , . A
\ ,
r .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA)

-
-
, ,
.
.
: , , , ,
.
, ,
, -
,
\ -
, t -
, ,
.
,
. -
, ^,
, ,
.
\. \. .
9 \ 2017:
^ \ \ . ( 362).
, ( 364).
oH: ^E: \A: . 4-9 E: \. 1-18.
H EOMENH KYPIAKH: 16 \, .
\A: . 1-8 E: \. 1-17.

59


, ,
: ,
,
\
,
: ,
,
,
, -
.

^ ^ ,
. :
1. , 313,
.
2. -
, , 11
330.
3. , 325, -
\.
4. ^ .
-
. , r ,

. \ \ \.


14 2017, 6:30 ..
(. ^ ^), \ \
^ .. ^ .
^ ^
^ \ ( )
14 15 \ 2017.
:
www.agiaeleni.gr
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

48