ాడ

1 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ాడ

య ా చల ా !

ానరసం ఫణః

ఇల
About

లప

ా లఓ

ల ణ–మ

అ బ 22, 2009

తం: మ త
సం తం: జ

ఆంట

ానం: ాసర ా

&గ

క క … క క … క ..ఉ..ఊ… క క ..
క క … క క … క ..ఉ..ఊ… క క ….
పల

1:

లప
ను

ా లఓ
లం ా ఓణ

నడ మ చూ
కళ

సు

ల ణ

ల సుంట ష ణ..

నడ సు ఉంట

కం

గ నడక చూ

పళ

ిక

ల వల

బ ల మణ…

హంసనడక

ను చూడల

నమ ఏ ొ

బ క..

క…

_____
పల

2:

లప
ను

ా లఓ
లం ా ఓణ

నడ మ చూ
కళ

సు

ల ణ

ల సుంట ష ణ..

నడ సు ఉంట

కం

గ నడక చూ

పళ

ిక

ల వల

బ ల మణ…

హంసనడక

ను చూడల

నమ ఏ ొ

బ క..

క…

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

2 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

____
చరణం 1:
నల నల
ేమం

క ర ల దు
ప ల

ఒళంత

ప క ంట

,

,

ెల

య ంత

వయ రం ా

లవ

ెల

మల ల త
ంట ప సు

త ఉంట -

ాన

____
పల

3:

లప
ను

ా లఓ
లం ా ఓణ

నడ మ చూ
కళ

ల ణ

సు

ల సుంట ష ణ..

నడ సు ఉంట

కం

గ నడక చూ

పళ

ిక

ల వల

బ ల మణ…

హంసనడక

ను చూడల

నమ ఏ ొ

బ క..

క…

____
చరణం 2:
చూప ల ఉం
మ టల త
ంగ
ఒక

మత సూ ..

గ ం ెల గ చు క

ా త ట.. అబ జ

నమ

ట అం

ల చూ ి

ను ఆగ

ౖట

-

చూడ …

____
పల

4:

లప
ను

ా లఓ
లం ా ఓణ

నడ మ చూ
కళ

సు

ల ణ

ల సుంట ష ణ..

నడ సు ఉంట

కం

గ నడక చూ

పళ

ిక

Leave a Comment » |
నంద

ల వల

బ ల మణ…

హంసనడక

ను చూడల

నమ ఏ ొ
జ నపదుల ,

బ క..

క…
జ |

ాశ త ంక

క ట ా

– నను

నను మ ట..

జనవ 1, 2009

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

3 of 14

య ా చల ా !

నను

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ం నను మ ట.. కల ౖ

కల ా..లం బ
నను

ా .. కల ాలం బ

సం.. కల ాలం..
ా ....

ం నను మ ట కల ౖ

సం కల ాలం బ

ప వ ల యదల శబం.. మన మనసుల
ఇక ఓప ే..

.. ఉంట

బ మ బ ర సుల పక పక

...ఓ...

కను ాపల ా

ే ా ,

చుక

హృదయం...

పక పక

... చూప

.. చూ కళ ఒక ట... అ

ండ ఒక ట
ండూ

ల..

ం నను ||

య దం ఇక ఓప ె

హృదయం...

సత మసత మ ల పక పక

||నను

ా ... (2)

ాల ల

, కను ాపల ా

ి


క ిం ే ప వ
ల ా

వల ే... మగ వ, మనసు
వయసు

వలప మధు మల

కను ల - ే ా ...

ళ గ మల ,

...మగ వ, మనసు

ల ా

ిం

రప

గను

.. మం గం


ా ిట ా మ

ి

..

ే ి ..
ే ి .. ... ||నను

దురల ిం

ే ా ..

ా.. దురల ిం

ం నను||

ా..

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

4 of 14

య ా చల ా !

ఓ.. ా
గం

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

మ,

ం ే మనసు

ం మనసు క తల

ిన ెవర .. ఓ

ా..

.. ె య.. మనసు మ తం దూర

కర ణ.. లక మనసు

ాడ త ఉంట

త ంట జల ాతంల -కమ క న

వరమ

మ తం

.. ...

..య ... ... ||నను

ం నను||

: JODI - "Nanu Preminchananu Maata kalanaina cheppey nestam" LYRICS - Prashant, Simran - Singer Hariharan

Download the song from: జ -నను

ం నను మ ట

Listen to it from: Raaga

View Song in JPEG Format: LYRICS SNAP SHOT

Leave a Comment » |
నంద

మ|

ాశ త ంక

క ట ా

మనసు ప

మ తం

నవంబర 7, 2008

పల |
ఆ….ఆ…
మనసు ప

… మనసు ప

మనసు ప

మ న తం

…మ న తం… మ న తం…
..

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

5 of 14

య ా చల ా !

మమతల

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

.. మమతల

మమతల

మ త ం.. ా

మ త ం…

మతం

అణ వ అణ వ పణయ మధువ
అణ వ అణ వ పణయ మధువ
తనువ సుమధనువ ఉ..ఉ..ఉ..ఉ

||మనసు ప

… ||

చరణం 1|
రసు

గంగ ౖ మర ల జల ాల డ

మర ల జల ాల డ .. అ.అ.అ.
పదమ

అం ర ౖ పగల

పగల

దగ

దగ

హ దయ

దనల .. మధుర ల లనల …

హ దయ

దనల .. మధుర ల లనల ……

.. ాగ
ాగ

..

పం..
పం

జన ల ా ||మనసు ప

… ||

చరణం 2|
ాన ా

మ ఓనమ ల

మ దు లౖ

ద ..ఓనమ ల

దట

ి అరనం..

ల తయ

ల కలల

ల తయ

ల కలల

… ాలమంత…

… ాలమంత…
Leave a Comment » |
నంద

ద …
దట

ంతల ా… ||మనసు ప
జ |

ి..

||

ాశ త ంక

క ట ా

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

6 of 14

య ా చల ా !

ఘల

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ఘల

ఘల

మంట

ర పల త ల

ిబవ 15, 2008

ఘళ

ఘళ

ఘళ

ఝళ

ఝళ

మంట

ర పల త ళ

ఝళ న ఉ

ంగ

నల మబ

చల

చల

ర జల

నల మబ

చల

చల

ర జల

పల ంచ

లక పచ

పరవల

ఘళ

ఘళ

ఘళ

ఝళ

ఝళ

మంట

ర పల త ళ

ఝళ న ఉ

ంగ

ాగ

లక అలర

ాగ

లక అలర

ఎలలన
లయ

ఎర గ
లయ

ం వల

గం

ాదం

ా ా

ం వళ

అహహహహహ…
మలయ
వలల

ల గ ల సుమ బ లగ త
దుగ

హ ం ె

ట నటనం

ర ా

ం ేగర

ాల
ఆ ఆ ఆ… ఆ ఆ ఆ…
ఆ ఆ ఆ…. ఆ ఆ ఆ…..
ాల

కట ం

ా ా

నట ాజ

ొరకను అం
జట

టల

ర చుక పడ సురగంగక

ెరక ంట
మం

మం
|| ఘళ

దూ అలలక ఏ

ళం

||

ార

ఆహహహహహ

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

7 of 14

య ా చల ా !

కమ

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

కలల

ాట ఏ ాగం అంట ర

అలలక అందు

ఆ ం న ఆ ాశం

కలల కరగడమ
వద

న పరమ రం

ఆపలర

ఆ ఆ ఆ.. ఆ ఆ ఆ…
ఆ ఆ ఆ… ఆ ఆ ఆ…..
వద

ఆపలర ఉ

హదు ల

ఊహ

ట ాదు ఆశల

అదు ర గ

ఆటల డ వసం

వనమ ల ప మళమ ల

ల వలదంట

మం

మం
|| ఘళ

ాయమ ల |

నంద

||

Uncategorized |

ాశ త ంక

క ట ా

రట బ బ త

రట బ బ ..

జనవ 8, 2008

త రట బ బ త

రట బ బ ..అ

ాట… ఈ ప ట… ా గంగల
ఆ ాశం

ల…ప

–చ

ె సున పశ ల

– పథ ాల ట
ెర వంత

ౖ వ ా


ేయ త

ను

ాస


ఇవ

చూడ ా..

ాంబ

జలపంబ

ా ా..

ెయ ా..
ా..

డ జ ా ాల

ా…

అంత గ ర ం ేట

– గ ర ంచు

ెల

ాంబ

ంగ ా అలల అలల ా… (త రట బ బ – జలపంబ)

చ1|| వ

హబ బ..ఓ

ా ల

ే ా ా..
ఇ ా ా

ా..

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

8 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ఎంత కషం ప ేందు
ాప

ంట

వ ాల ఇ

చ2|| ఈ గ

..

ప ాన


..

ావ ా

అంట

అడ ాల .. (త రట బ బ – జలపంబ)

ను ా..

ెట తల
ో ీ

య ా,
ఊప ా,
ెయ

,

ా..

ప ల ా

ా..

నట ాజ వ
నక

ేయ ల

ాదు ా..

బమ ల

మ గ

..

లడ ా..

క ల ల

ఆగ

..

ా ాల

ాడ ఆడకట ల

ఏప

నూ ఉంట ా..

చకం


ా ఎప

ై

,

- జ జలనందుక ంట

దూసుక ంట

ాగ

ను ా…

తం : కృ ా ర న
సం తం : యం.యం. ర ాణ
ానం : టప
Leave a Comment » |
నంద

జ |

ాశ త ంక

క ట ా

అర శ

బప అజ

స తంతమం

మ ?

ంబర 15, 2007

పల

: అర శ

ఆత

బప అజ

శప అ ాజ ా

ాం క తప క త క
ా ిటల భ గ
అర శ
తం

స తంతమం

ెం

ాజ మం

మ ..స

మ…

ాల

సల మ

న బహ మ నం ఈ రకప

న పజలను చూడమ ….. ఓ ప త

బప అజ

స తంతమం

ట కచ ే జ

మ .. స

చ ను చూ

మ ..

ెగ వను చూ ి తగ వ క ల ా

..జ

మ…

మ…

ింధూరం..
రతమ !

ాల

ల తలల

మ…

ాజ మం

ఛరణం 1: క ల ల సం గ ంప ల కడ త ..మ ల సం మంటల
ఎక డల

మ…

డత
ా ..

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

9 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

సమ హ మం పట
భ జం క

ల తరఫ న ఎవ

ఎందుక

సం ఎవర ఎవ

జ ాబ
అర శ

ధ త మర న జ

స ంచ

ా ే

స జ

ర లనన ే

తనల

ైర ం అడ

ఉం

ే శ ాల

ఈస

యద


కవ ౖ ా

బప అజ
దప అ ాజ ా

ఆహ

ో తన ఉంద

కృష డ ల

కర

చూసూ ఇం ా

ా ం

ెల సు

?… ె

రతమ ..!!

ాల

మ…

మ…

ద ం ే

ల ..

లగ

ైర ం,

తప క

ర ాల ?

ే ల

ాల ?

రం…

కటల ా ఎట న

ాజ మం

బప అజ

ాం క తప క త క
ా ిటల భ గ

మ ..

రమ

!…

ాల

ా ఈ

ా ా

ాల

మ ను

ట కచ ే జ

మ .. స

మ ..

మ .. స

చ ను చూ

ఉన ఈ కబ

తన ప

ధుల గ
ిసు దంట…
. ఆ శం!

ాద బ రతమ …!!
ాల

మ…

సల మ

న పజలను చూడమ ….. ఓ ప త
స తంతమం

, కళ

తన అ

ింధూరం…

న బహ మ నం ఈ రకప

బప అజ

మ…

, తనల

మంటల

రతమ …! ఓ..

ాజ మం

వదుల

ారం !!

రం….

స తంతమం

మ…

సల మ

ంచడ

ా సు ందట … అ

ెం

ాయగల అవ ా ా

తమ న

దు

మ .. స

తల ే జ

శప అ ాజ ా

తం

జం

ల చుంట….

స తంతమం

, పజ ా మ మ

అర శ

ంద

రతమ ….!!

ఎను

ఆత

ౌర

త ట మం

ఛరణం 3: తనతల ాతను త

అర శ

సల మ

…. తన ధర ం చట

ిగల త

ింధూరం…

అర శ

ేశం తగలడ

ిధూరం…

ెయ ల … అన ల

ఆ కలహం చూసూ సంఘం లల

తం

ా ా ే కరవ ం,

ల క ాత

మ ..

ర ం,

ౖన ం, ాం

చు ల

మ .. స

ాజ మం

ారడవ లల కౄరమృగంల
శత వ

రతమ ..! ఓ ..రణ ల

స తంతమం

శప అ ాజ ా

ఛరణం 2: అ

ా ం ే సమరం ..ఈ

బప అజ

ఆత

ి ా ?

అల ంట జ
ఎవ

ా రప ఇర క తనంల మ డ చుక

ాల

మ…

ింధూరం..
రతమ ….

మ…

మ…

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

10 of 14

య ా చల ా !


షత

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ాజ మం

: 1997 ‘నం ’ అ ా

ా తం
తం

:

ి

:

జత

ామ ా ి

ింధూరం (Sindhuram)

స రకల న :
ానం

మ ……..!!!

(sri)

: ‘ ానగంధర ’ ఎ . ి.బ ల (S.P.Balu)

ాట

లనుక ంట :

Allindiansite.com
Ragalahari.com
1

ాఖ |

నంద

మ రదర కం |

ాశ త ంక

క ట ా

ాడ

ర య

ఆగష 18, 2007

ాడ

ర య
ా తంత

ాడ

నం.. ర ల

ే న దయం

జయ

గఫలం..

ే ఆనందం..

ా తంత ం వ ె న
ా ం న

.. ఆ

సభల

సంతృ ి

ే ి సంబరపడ ా

అ ే

..

జయమనుక ంట స

.

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

11 of 14

య ా చల ా !

ఆగ

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ర య

ఆ ాశమందుక

ేశ

ంచ

ీ బత క(

ర ల ..

ఈప

తన

గ ం చూచుక

ోగ

ం క ౖప ..

ి ..

ి ..

ల క లమత

ల ..

ా ే

ాల

ెల

డూ.. ప

ీమ

గమ ం

ే న

ోచుక

ా ే.. తన

ఖం

ా ే..

అనర ారణం..అ

సమసమ జ

కట) బజ ర .. అలమ క న

గజ ర .. ాంచ

పద

ా ర

పగ

ధరల క ౖప .. అదుప ల

బంధు ీ ,

ాగ

చంప

ా ణ

నుట

మ యకం..

ే యం.. సకలజనుల

రత ేశం అం ంచునుల

ం.. ఏక

ే.. ల ా

మన

భసం తం..
( ేతన సహ ారం …………)

1

ాఖ |

నంద

మ రదర కం |

ాశ త ంక

క ట ా

అదంట

మ ల డ!

ఆగష 17, 2007

[పల ] అదంట
ల ా

గం

మ ల ాడ

ంగ ాంగ ఎక
క ంనగర

తనంట

ను అంట ||అదంట||

గమ టమల

ల జర ఉ ా ర గ న

మట

ౖల

అ ా

మ ట

ౖల

అ ా ,

ల ాడ

ౖల

||2||

ే!
ౖల
ౖల

అ ా అ ా !!

[ఛరణం ౧(1)] ఎక ంగ ద ట కండకరయ

-

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

12 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ద త

ిమ

ి మల ఇత ే…! ||2||

ంగ య

జయ

ే అ ా ……!!
||అదంట||

[ఛరణం ౨(2)]

ల ా

గ ండ

ద సుండ న

సుండ

ద ండ మ డ ప ల న

క వట

క త ంట ఖ

లంగ క త ంట

మంట ే… ||2||

ర మ సుక ంట ే…! ||మ ట||

Leave a Comment » |
నంద

ే,

జ నపదుల |

ాశ త ంక

క ట ా

ఒక ే ఒక డ

న ాడ – మ త

ఆగష 5, 2007

ఒక ే ఒక డ

న ాడ ఊ

తల ంచడ ఏ

ాడ

డ తల ఎత క

ల ఆయ ధ
సం

నప

ే షం మర న

ాప వల
డ ఆనం

న ాడ
సం

డవల ల

య ను చూడ

||ఒక ే ఒక డ ||
సయ సయ ర సయ ర సయ …

.. …ఎ. ఎ

సయ సయ ర సయ ర సయ ||2||
సయ సయ ర సయ ర సయ …ఆ………..
మట

దమ

కషం

ి ఆశ మ

ి

మరణం

ే ి ాల ద
కమ

ద మట

ఆశ ||2||


యజమ

డబ

త సత ం మరవక ా

క యజమ

ఒక స ప మ ా

||ఒక ే ఒక డ ||

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

13 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ాన మన

పకృ

ాలచకం
పచ

మన

తన పర

లవదు ా ఈ
ెట

మం

ా ేప
ే గణ

తమంట

దం ఎందుక

న ా ||2||

ా రం ఎరగదు ా

ఇర ల జర ల ఎవ
ఉంట మ ల

ాటం అ

ాల అంద

మనసు

ఆ ాటం

||ఒక ే ఒక డ ||

ళం ల

రక …(For Tamil Version of this song)…

Leave a Comment » |
నంద

Uncategorized |

ాశ త ంక

క ట ా

OKKADU – ఒక డ
లౖ 31, 2007

పల :

ాహసం ా స ా ా
ాగరం ఈదడం

ఛ1:

ాల

ె య
ాట

ం ాదు ా !!

ా మ ందున మల

ేల

ఈ ఒక డ


ౖన

ాహసం ా స ా
ాగరం ఈదడం

ఛ2:


సు

ానున

డ ంట

ే ాల

ా ల

ఈ ఒక డ

ద ా!

ట ట ..

ల ….

ద ా!
ం ాదు ా !!

కలగన ప బ ల -

ా ాస

ౖన

ాహసం ా స ా

ఈ పల ..

డ ంట

ల ….

ద ా!

6/27/2010 9:34 PM

ాడ

14 of 14

య ా చల ా !

http://mytelugulyrics.wordpress.com/

ాగరం ఈదటం
1

ాఖ |

ం ాదు ా !!

Uncategorized |

నంద

ాశ త ంక

క ట ా
ౖట

ేయం

.

అనుబంధ బ గ

ఖజ


అ బ 2009
జనవ 2009
నవంబర 2008
ిబ వ 2008
జనవ 2008
ంబర 2007
ఆగష

2007

లౖ 2007
Theme Contempt by Vault9.
WordPress.com ల Blog

ట మ.

6/27/2010 9:34 PM