You are on page 1of 4

PERANAN GURU DALAM MEWUJUDKAN BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Dalam arus pemodenan kini, para guru di sekolah khususnya para guru di sekolah rendah
berdepan dengan kepelbagaian murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang
sosiobudaya, komunikasi, keluarga dan tahap ekonomi yang berbeza. Menurut Mansor
Mohd noor (2005) hal ini terjadi kerana faktor ibu bapa yang berimigrasi dari sebuah ke
sebuah kawasan lain dalam mencari keselesaan kehidupan. Oleh itu, para guru di sekolah
seharusnya mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya agar aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar sekaligus dapat membina sebuah negara
bangsa dalam persekitaran bilik darjah yang berbeza sosiobudaya.

Antara peranan guru dalam mewujudkan bilik darjah mesra budaya ialah,Seorang guru
seharusnya bersikap professional dengan mempunyai sifat keterbukaan dalam
melaksanakan aktivti pengajaran dan pembelajaran (pnp) agar peluang untuk murid
berinteraksi sesama mereka akan lebih terbuka luas. Sebagai contoh, menurut Mohd
milson,(2009) guru seharusnya mengelompokkan murid mengikut latar sosiobudaya yang
berbeza ketika menjalankan aktiviti pnp yang menggunakan kaedah kumpulan kecil.Hal ini
juga sekiranya dilihat dalam aspek pembinaan negara bangsa, ianya secara langsung akan
mewujudkan sebuah bangsa yang lebih selesa untuk bergaul sesama sendiri walaupun
terdiri daripada agama,ras dan etnik yang berbeza.Oleh itu jelaslah, guru seharusnya
bersikap professional dan mempunyai sikap keterbukaan agar pnp dan negara bangsa yang
lebih baik akan terwujud.

Tambahan lagi, guru juga seharusnya menggunakan laras bahasa yang sesuai agar pola
komunikasi yang terhasil di dalam bilik darjah akan lebih berkesan. Hal ini selaras dengan
pendapat pertubuhan pendidikan pelbagai kaum (2007) yang menyatakan guru seharusnya
menggunakan bahasa rasmi yang tidak bercampur dengan dialek negeri ketika mengajar
agar murid-murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosiobudaya dapat
memahami isi kandungan pelajaran pada hari tersebut. Hal ini juga akan membawa impak
yang lebih besar dari sudut aspek pembinaan negara bangsa iaitu para murid akan lebih
memahami dan belajar dengan menggunakan laras bahasa kebangsaan yang betul dalam
kehidupan harian mereka.

Selain itu, dalam mewujudkan bilik darjah mesra budaya, guru juga seharusnya pandai
dalam mengubah suai reka bentuk bilik darjah mengikut kesesuaian latar belakang
sosiobudaya para murid yang berbeza. Sebagai contoh, guru boleh mengubah kedudukan
murid yang rabun dan murid yang ketinggian lebih pendek berbanding rakan lain ke tempat
duduk yang lebih hadapan di dalam kelas. Melalui cara ini, secara tidak langsung sikap
menghormati antara satu sama lain dapat dipupuk ke dalam diri murid-murid. Dalam sudut

namun secara tidak langsung ia akan menanamkan sifat menghargai orang lain yang mempunyai ras yang berbeza berbanding diri sendiri. guru boleh membina sebuah rancangan mengajar yang tidak menyentuh kepada kepercayaan dan agama yang diamalkan murid-murid.sudut patriotik dan sudut elektronik yang memuatkan maklumat yang mampu menarik minat murid untuk menambah ilmu pengetahuan seterusnya memberi kesedaran kepada murid-murid akan pentingnya semangat perpaduan antara kaum dari pelbagai latar belakang etnik dan sosiobudaya. Ini bermaksud setiap akiviti pnp yang dijalankan seharusnya tidak menyentuh kepada isu-isu sensitif yang boleh membawa kepada pergaduhan antara kaum. guru juga seharusnya prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling kelas. perkara ini walapun dilihat sebagai perkara yang kecil.pembinaan negara bangsa juga. Perkara ini secara tidak langsung akan memberi contoh kepada murid-murid agar tidak menyentuh kepada kepercayaan dan agama yang diamalkan rakan-rakan dan sekiranya dilihat dari sudut aspek pembinaan negara bangsa ianya akan mewujudkan masyarakat yang tidak ekstrem dalam mengamalkan agama. Dari sudut pembinaan negara bangsa juga. Melalui cara ini. Hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah suasana bilik darjah yang mesra budaya. Perkara ini jika dilihat dalam sudut aspek pembinaan negara bangsa juga. seorang guru itu perlulah membina hubungan yang erat diantara murid-murid dan guru itu sendiri. ianya secara tidak langsung akan menjadikan kerjaya seorang guru itu sebagai sebuah agen sosialisasi yang mengajarkan kepada murid-murid untuk menjalin hubungan yang erat bukan sahaja terhadap guru itu sendiri tetapi turut menjalin hubungan yang erat terhadap rakan-rakan sekelas dan masyarakat setempat. secara tidak langsung ianya akan menimbulkan minat dalam diri murid-murid terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru tersebut seterusnya meningkatkan kesungguhan murid untuk belajar. Selaian itu. Seterusnya. Di samping itu.etnik dan sosiobudaya di sesebuah negara itu seterusnya dapat mewujudkan sebuah kehidupan aman dan makmur. Sebagai contoh. Hal ini kerana menurut Bandura di dalam buku murid dan alam belajar (2015 ) sosioemosi dan tingkah laku murid diperolehi melalui peniruan. pembinan budaya bilik darjah mesra budaya dan pembinaan negara bangsa dapat dibentuk.Oleh itu jelaslah. guru-guru juga boleh mewujudkan beberapa sudut sejarah. ianya dilihat akan mewujudkan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berilmu pengetahuan terhadap agama. dalam membina budaya bilik darjah yang mesra budaya.melalui bimbingan dan membina hubungan yang erat antara murid-murid dan guru. .

ianya akan mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang mendokong kuat akan ideologi kebangsaan iaitu ideologi rukun negara dalam menjalinkan hubungan yang erat dalam kepelbagaian sosiobudaya. . Guru seharusnya sentiasa bersedia dari sudut fizikal mahupun emosi dalam segala perubahan demi mencapai tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran setanding negara maju seterusnya mampu membina negara bangsa. peranan guru dalam mewujudkan bilik darjah mesra budaya seterusnya meningkatkan pencapaian murid di samping menjayakan hasrat negara dalam membina sebuah negara bangsa adalah amat penting.guru-guru boleh menyatakan nilai-nilai perpaduan ini secara tidak langsung di dalam pnp untuk mengajar murid-murid bersatu dalam kepelbagaian sosiobudaya. Perkara ini juga jika dilihat dalam aspek pembinaan negara bangsa. Sebagai kesimpulannya. elemen-elemen yang terdapat di dalam rukun negara semuanya menjurus diri bangsa Malaysia kearah perpaduan. budaya bilik darjah mesra budaya akan berjaya dibentuk sekiranya guru menerapkan 5 elemen rukun negara sebagai elemen merentas pengajaran secara tidak langsung. Tambahan lagi. Sebagai contoh. Oleh itu.

Kaedah Kumpulan Kecil dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn Bhd. Sharifah Alawiyah Alsagoof (1990). Memorandum mengembalikan bahasa ibunda dalam pendidikan di sekolah. Journal Analisa Politik Vol. Ilmu pendidikan Psikologi.RUJUKAN Mohd milson. Kuala Lumpur: Heinemann Education Book (ASIA) Ltd.Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2 No. .9 Januari. Murid Dan Alam Belajar.International Islamic University.Rashid. Transformasi Perhubungan Etnik Di Malaysia. Pertubuhan pendidikan pelbagai kaum(2007). Noriati A. Mansor Mohd (2005).Jun 2005. (2009).(2015).