You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN

Matapelajaran :Sejarah

Kelas : 4 Jeyam

Tarikh : 4 April 2017 (selasa)

Masa : 8.30 – 9.30 pagi

Kehadiran : / 33

Tajuk : 1.0 Mari Belajar Sejarah

Standard Kandungan : 1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid

Standard : 1.4.3 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal
Pembelajaran
K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat

tinggal

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat ;

1) Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal dengan
tepat
2) Mengklasifikasikan jenis-jenis bentuk muka bumi di Malaysia
3) Menyenaraikan cara mengindahkan persekitaran tempat tinggal

Elemen merentas
: Nilai : Bersyukur, Memanfaatkan kurniaan tuhan, Toleransi
kurikulum
KPS : Elemen asas sejarah
DK : Tanggunjawab warganegara
TMK: Belajar melalui TMK

Strategi PdP : Pemusatan murid, kaedah penerangan, kaedah koperatif

KBKK : Menjana idea, menghubung kait, merumuskan

BBM : Persembahan elektronik (ppt), Permainan ‘Siapa Cekal’, Video, Kad
Manila, gambar-gambar
Langkah/
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Masa

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Masa Langkah :  “Kad Flash” mengenai jenis bentuk 1) Murid dibahagiakan kepada 5 kumpulan terdiri daripad 2 muka bumi. Set 2)Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan video Dora. induksi Soalan : 1. Anda pernah lihat tempat-tempat tersebut? Jangkaan jawapan : • Gunung-ganang • Sungai 3)Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran  Slaid jenis-jenis bentuk muka bumi 1) Guru memaparkan slaid mengenai jenis-jenis be Langkah  Puzzle peta Malaysia bumi yang terdapat di Malaysia :1 2) Guru menerangkan jenis-jenis bentuk muka bum (10 minit) terdapat dalam di Malaysia. 3) Guru memberi peta Malaysia dalam bentuk ‘puzz 4) Murid melengkapkan ‘puzzle’ tersebut dan meng lokasi tempat tinggal mereka dalam peta.murid berbincang dalam kumpulan masing-ma tentang ciri-ciri. apakah itu ? 3. 5) Murid –murid menyatakan bentuk muka bumi yan tinggal. Apakah anda lihat dalam video tersebut? ( 5 minit ) 2. tempat pelancongan yang berada di b bumi yang mereka didapati dan menulis dalam kad m diberi. Video tentang Dora 1)Guru menunjukkan video tentang “Dora” kepada murid. . 7 orang murid. 4) Setiap kumpulan mempersembahkan hasil karya mere 5) Guru merumskan pembentangan dan mengaitkan keis yang terdapat di Johor serta di Malaysia. Dora menunjukkan beberapa tempat. 2) Setiap kumpulan akan memberi satu jenis bentuk muk ( 20 minit ) 3) Murid .

1) Guru mentayangkan satu video tentang bentuk muka Rumusan dan peneguhan Penutup terdapat di Malaysia. 2) Guru merumuskan pembelajaran dan pengajaran jeni ( 5 minit ) bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia dan kep menjaga keindahan tempat tinggal. Pengukuhan dan penilaian 1) Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai aktiviti pe Langkah : Lembaran kerja 2) Murid diminta menjawab secara individu.  Permainan “Siapa cekal” Langkah : 1) Murid dibahagikan kepada lima kumpulan terdiri darip 3 hingga 7 orang murid 2) Guru memaparkan soalan mengenai bentuk muka bum (15 minit) Malaysia dan cara mengindahkan persekitaran tempa 3) Setiap kumpulan menjawab soalan yang dipaparkan o 4) Kumpulan yang menjawab dengan betul dapat satu m 5) Kumpulan yang mengumpul markah yang banyak ada pemenang. . 4 ( 5 minit ) 3) Guru menyemak jawapan murid sambil berbincang. 4) Murid yang menjawab dengan betul diberi pujian.