You are on page 1of 33

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

רושיגו רושיפ ,תוררוב ,היינבו ןונכת ,םירופא םימ ,ןיחלוק ,בויב ,םימ 43608 הננער 20 בורוזולרא בוחר

09 -7422073 סקפ 050 -7965511 דיינ 09 -7449178 ןופלט

ehud.leshem@gmail.com

2017 סרמב 29 ,הננער

דובכל

ד"וע ץיבוטסור קירנה ר"ד

ן א כ

:ןלהל תטרופמה הלאשב תיעוצקמה יתעד תווחל ךדי לע יתשקבתנ

הנידמהש ,הדבועה חכונל רתיה ןיב ,הייתשה ימ לש הרלפהה תבוח תא ריזחהל הביס שי םאה

'נ רזוח ןוזיא תתומע 12/8173 ץ"גבב הרלפהה תבוח תא לטבל ןוילעה טפשמה תיב ינפב הבייחתה

?2015 רבמטפסב הלטוב הרלפהה תבוחו ,)"12/8173 צ"גב" :ןלהל( תואירבה תרש

תדעו תטלחהו תואירבה רש תנווכ לוטיבל ןמרוג בקעי לש הריתעל הכימתב תנתינ וז תעד תווח

.הייתשה ימ לש הרלפהה תבוח תא ריזחהל 23.3.16 םוימו 16.3.2016 םוימ הביבסה תנגהו םינפה

,בטיה יל עודי יכ ,ריהצמו ,ןוילעה טפשמה תיבל התשגה ךרוצל תודע םוקמב וז תעד תווח ןתונ ינא

איהשכ וז יתעד תווח ןיד ,טפשמה תיבב העובשב רקש תודע רבדב ילילפה קוחה תוארוה ןיינעלש

.טפשמה תיבב יתתנש העובשב תודע ןידכ ,ידי לע המותח

הדובעה תדעווב ,תואירבה דרשמב ןשה תואירב ףגא להנמ ,ןמסוז המלש 'רד רמא 21.6.2006 םויב

.תששע עונמל ידכ דירואולפ ךירצ אל ,והשמ דוע םכל תולגל ךירצ ינא וישכע" :תסנכה לש החוורהו

היהי אל ,רכוס ולכאת אל

תששע דגנ םדאה

רכוס לכאת אל ,ןוכנ ךפיהה םגו .תששע ךל היהת ,רבד םוש רוזעי אל גופסל ףוגה לש תלוכיל רבעמ

".דירואולפה תא ךירצ אל התא ,ללכב

תא ןסחמ אל אוה ,ןוסיח אל הז דירואולפ .רבד דוע ועדתש בושח

רכוס לכאתו ילמיטפואה זוכירב דירואולפ םע םימ התשת םא םג ,רמוא הז המ

תששע

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

םייח תורוק

003096146 ז"מ םשל דוהא 'גניא

הלכשה ביבא לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפ - קוח תפיכא סרוק רגוב 1993 ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא - םילהנמ חותיפ סרוק רגוב 1985 הפיח ,ןוינכטה ,םיכפשו םימ ,תיתביבס הסדנה .M.Sc 1979 הפיח ,ןוינכטה , תימיכ הסדנהב .B.Sc 1973

םיסרוק ןתמו אשמ – 2003 םיכוסכס בושייו רושיג – 2002 תויוררובו )תויזיטרפטסקא( תויעוצקמ תעד תווח – 1997 )דחא לכ תועש 40 לעמ( תויומלתשה יסרוק לש בר רפסמ יתרבע םינשה ךלהמב – 2003 - 1986 תייבגו הריקח ,םימ ימגוד ,םייטפשמ םיטביה ירוביצ להנימב תרוקבו חוקיפ ,הלפתה :םימוחתב ימל יאורבת רקס תכירע ,)G.I.S( עדימ תוכרעמ יופימ ,ירוביצ להנימ יניד , ISO 14,000 ,תועדוה לוהינו חוקיפ תוינמוימ חותיפ ,םיכפשב לופיטב םדקתמ לופיט ,תישומיש היגולורדיה ,הייתש םימדקתמ םיטביה ,הנידמה תורישב םיצרמו םיכירדמל הכרדה תוטיש ,הביבסה תואירב םוחתב .םירחאו םיבשחמ יסרוקו ירוביצ להנימ יניד ,הביבסה תואירב לש

םידיקפת )1974-1989( תואירבה דרשמב זכרמ זוחמ סדנהמ ןגס )1986 ,1982-1983( תואירבה דרשמ ,םורד זוחמ סדנהמ )2003 1989( תואירבה דרשמ ,זכרמה זוחמ סדנהמ )1995-1997( ל.ה.ת הביבסה תסדנה ףגא שאר )2017 - 2003( יאמצע )2004-2009( זכרמה זוחמ הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוול ץעוי

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

יעוצקמ ןויסינ שומיש רושיאו םוזיי ,םיחלוק תבשה ,םייתיישעת םיכפשו םיכפשב לופיט ,םימב לופיט ,םימ תוכיא ןונכת ,יתואירבו יתביבס ןוכיס תוכרעה ,םימ תורוקמ לע הנגה ,הקצומ תלוספ ,םירופא םימב םייתיישעת םיכפש רוטינ ,יתביבס ןוכיס ילעב םילעפמ רוטינ ,תויתביבס תוכלשה ,ללוכ יתביבס ,תיתביבס הלכלכ ,םיכפש ,םימה תוכיא אשונ תארוה ,תויגולויב רוהיט תוכרעמ לע םתעפשהו םימ ימגוד םיפשו םיחבטמ ילהנמ ,הביבס תוכיאו האורבת םימ תוקלחמ ילהנמ ,םיאסדנה תרשכה .דועו

תומישמ בויבה ,םימה תוכרעמ לכ לע תילוהינו תילהנמ ,תיעוצקמ תללוכ תוירחא :םורד/זכרמ זוחמ סדנהמכ הביבסה תוכיאו תואירב לע הרימש ךות םיכפשהו םימה יגוס לכ לע חוקיפל תוירחאו םיחלוקהו .הנירקו שער ריוא םוהיז יאשונ לע םג יארחא הביבסה תוכיאל דרשמה תמקה דע .תוזוחמב םיאסדנה םיסדנהמ 50 -כ לש םידבוע תווצ לע תילוהינו תיעוצקמ תוירחא - םידבוע תרשכהו לוהינ .זוחמב םתדובע לע חוקיפו תיעוצקמ הרשכה ללוכ בחרנ יפרגואיג רוזאב לעופהו להנימ ישנאו םידיגאתו םירע ידוגיא ,הלשממ ידרשמ ,תויושר ישאר םע םיפטוש הדובע ירשק תויושר לומ הדובע ץועי ללוכ םוחתל םירושקה םיפסונ םייעוצקמ םימרוגו םיננכתמ ,תויתביבס תודיחי בויבו םימל .ןונכת םורט הרקבו

םיטקיורפ .תויעוצקמ תויומלתשה יסרוקו תואירבה דרשמב םיבשחמ תכרדהל רפס תיב תמקה םוזיי

תואירבה דרשמב Health Geographic Information System) H.G.I.S( תכרעמ תעמטהו םוזיי

.הלשממה ידרשמב הנושארה התייהש ףיעס 2001 - א"סשתה תויריעה תדוקפב ותעמטהו הייתשה ימ תוכיא לע חוויד תבוח הקיקח םוזיי

.75

םימ ידיגאת קוח תקיקח ינפל תונכש תויושר ףותישו דוחיא ךות בויבו םימ ידיגאת םוזייו םודיק .בויבו תוניעמ לש יגטרטסא םוהת ימ רומישל תינכותל ןונקתו )161 / חמ( תיזוחמ תינכות תינבו םוזיי .ןיעה שאר

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

שומישו )1994 הווקת חתפ ןטרופס "םירופא םימ( "תוחלקמ ימל" ץראב ןושאר רושיאו םוזיי םחתמב אשדה תייקשה הדרפה תמייק רשאכ רויד תודיחי 500 -כ ,)2002 הווקת ינג( השדח םירוגמ תנוכש תיינב םוזיי םיחלוקה ימ לוצינו הביבסהו הנוכשה יבשותל קראפ תיינבו ,םירופא םימ ןיבל ןיאוצ ןיב רוקמב .יונ תוכרבלו תייקשהל לס תלדגהו היקשה יחטש תלדגהל תוקרי תייקשהל םיחלוקב ןומט ףוטפט טקיורפ תלבוה םוזי .)םיחלוקב היקשהל תונקתה ונקתוה ויפל( םילודיגה .תיתביבס הלכלכו בויב ,םימ יאשונב החותפה הטיסרבינואב תויומלתשה יסרוק זכרמו םוזיי

תודעווב תופתתשה הינבהו ןונכתה קוח יפ לע תוירוטוטטס תודעוב תואירבה רש גיצנ .'וכו תוטרופמ תוינכות ,בויבו םימל בא תוינכות רשאמו קדוב ,תיזוחמה בויבה תדעו ר"וי .זכרמה זוחמ היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווב תואירבה רש גיצנ .היינבו ןונכתל תוימוקמה תודעוב דרשמה גיצנ .םתבשהו ןד שוג םיכפשה רוהיט ןוכמל בקעמ תדעוב רבח .יתשירפ דעו התודסוויה םוימ בויבה תלהנמ לש תיצראה טופישה תדעוב רבחכ תואירבה דרשמ גיצנ .תויתשתה דרשמ ,)יתשירפ דע( םיחלוקל תיצראה הדעווב רבח

הביבסה תסדנה ףגא להנמ מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת תרבח :םיאשונב םיטקיורפ לוהינ םינוכיס ירקס םייתיישעת םיכפשב לופיט הייתש ימ תוכיא תרקבו רוטינ הביבסה לע העפשה יריקסת ,םיימיכ םימהוזממ עקרק רוטינ )הקירפא – היבמזו הינזנט( קלד יווקב תופילדמ םימוהיזל תונורתפ .ISO 14000 ןקתל הכמסהל םילעפמ יוויל תויאדכב םירושקה םיילכלכ םיחותינלו םילוקישל רושקה לכב עדי שרדנ ,ףגאה להנמכ :הלכלכ .םיבאשמ יריתע םיטקיורפ תקוזחתו חותיפ

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

תוכיאו םימ יאשונ לש םימוחתה לכב םיטקיורפב קסעש םידבוע תווצ לוהינ - םידבוע לוהינ ,ל"וחב םיטקיורפ לוהינ ,קוש יחלפ תאיצמ ןוגכ םינווגמ םימוחתב תודובע לש הינבו לוהינ .הביבסה .ל"וחב הדובעו תוחוקל םע םירשק

2017 - 2003 יאמצע ולא םימוחתב ץועיו יגטרטסא ןונכת םירופא םימ ,םיחלוק ,םיכפש רוהיט ,תוראב בויט ,םימ .םייטרפו םימ ידיגאת ,תורוקמ תרבח ,הלשממ ידרשמ ,תויושרל תכירע ,)גולורדיה םע ףותישב( הייתש ימ תוראבל םייתביבס-םייגולורדיה תוריקחו םירקס תביתכ ."יתריקח יאורבת" ,"יתעינמ יאורבת" ,"יאורבת" םירקס תוינכות ,בויב תוינכות ,םימ תוינכות תוכרעמ ימוחתב זכרמ - הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוול ץעוי םיבאשמ יריתע םיטקיורפב תוטלחה תולבק יכרד חותינו תויסדנה תוכרעמ ,היישעת ירוזא ,םיחלוק

.)2009-2004(

םוזי ,)1994 טרופס יזכרמב ץראב ןושאר טקיורפ( לארשי תנידמב םירופא םימב שומיש םוזיי שומישב ץראב רתויב הלודגה הנוכשה( הווקת ינגב תמקומה הקורי הנוכשב םירופא םימב שומיש גצוה( "םירופא םימל תויפולח תויחנה" תיינבל תיעוצקמ הדעו תמקה םזי .םירחאו )םירופא םימב הרשוא ,)27.7.09( תסנכה ןחלוש לע קוח תעצהכ החנוה 25.3.2009 םויב תואירבה רשל שגוהו ןקת ות תדעווב )ףתושמ( ר"וי ,)2010 ילוי( תימורט האירקב תסנכבו הקיקח יניינעל םירש תדעוב םימל היצילאוק"ב רבח ,)2014 לירפאב המלשוה ןקתה תריצי -2011( םינקתה ןוכמב םירופא םימל ."םירופא תניחבל םייאורבת םירקס לש תובר תורשע יתכרע םינש רשע לעמ ךלהמב רשא תוראב בויטב ץעוי לוצינל םיטקיורפ הוולמו ץעוי .הייתש ימ תקפסאל םתחיתפל ורגסנש םיחודיק תרזחה תונכתיה םייסדנה םירקס ךרוע ,רדג תמח ,םימ יאשונב תויטפשמ תעד תווח ,יאלקחה רזגמב םיחלוק ,יברעמה ןדה ,רדג תמח ,תופצה ,זוקינ ,םייתיישעת םיכפשב לופיט ,םימ תורוקמל םייאורבת ימ תוכיא תחטבה טקיורפ ,םילרנימ ומרת םימ ,םיבשומב 'א תוקלחב םיחלוקב היקשה ,םיחודיק דרשמ תודבעמ תכמסהל תושרל ץעוי ,)להת תרבח םע ףתושמ טקיורפ( לארשי תנידמב הייתשה תווח ,)2011 ילוי( הירנ ,)2011 לירפא – ןיקצומ תיירק( םימ יעוריא חותינ ,)םיכפשו םימ( ת"מתה רבמטפס( תועיבנל םילרנימ םימ תמועל זרב ימ תויוכיא תאוושה ,תוראב לש ןגמ סוידר יאשונב תעד הלפתה רתא םוקימל תוסחייתה ,)2012 ראוני( הייתש ימ םה םילעפושמ םימ םאב חותינ ,)2011

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

תכרעמ תעמטהל טולייפ תכירע ,)2011 יאמ( "םימודא םימ" תעפוה לש םירקמ חותינ ,)2012 ילוי( ןורשה םורד ש"טמ גורדשל ןנכתמו רוהיט תטיש תריחב ,)2013( םי-תבב םימ דיגאתב ראבב UV בבוח תמר( םייתיישעת םיכפשב לופיטל םיעיצמ רפסמ ןיב ןורתפ תריחב ,)₪ ןוילמ 110( יחרזמה םיכפש ,)2013( "םירוסא םייתיישעת םיכפש" תוסנק ,)2013( ש"טמ תוליעפ ,)2014-2013 ןיעה שאר היישעת רוזא םיכסוממ םייתיישעת םיכפש ,)2016( וכע ךסומ םיליער םייתיישעת םיפדוע םימ יבויח ,)2016( ןח תעבג ,רדה רפכ תוראב ירקס ,)2016( םייח תיירק תוראב ,)2016( .םירחאו םירוגמ יתב תובא יתב הינתנב םירוגמ תיב לש הפצה ,)2011( םייתיישעת םיכפשב לופיט תכרעמל ,טפשמה תיבל החמומ םירוגמ תנוכשב השדח הינבב השק היזורוק תואצמיה ,)2013( ש"טממ םי ימ םוהיזל ,)2013( לודג ןנבמב ירוביצ ביבל יטרפ ביב תעיבק ,)2016( הינתנב תלכתה ןיע תנוכשב הפצה ,)2014( רפכ הביאש תנחתמ הפצה ,)2016( היישעתו םייאלקח םישרגמב הריטב הפצה ,)2015 ( םילשוריב .םירחאו )2016( םסאק בויבהו םימה תסדנה ימוחת לש הבחר תשקב תוירוזאו תוימוקמ תויושר ןיב רושיפו רושיג ,תוררוב – ןורשה םורד .א.מ ,ןורשה ףוח .א.מ-ןורשה בל .א.מ ,ןורקע תיירק – רנרב ש"טמ( הביבסהו )םירחאו ןורשה םורד םיחלוקל הבשהה תרבח – שבוכה תמר ץוביק ,ןח תעבג – הננער ,הילוגלג ,תוימוקמ תויושר ישאר ,תסנכה תודעווב תושיגפ( יביסנטניא פואב יתרבח ליעפ םינש 12 ךלהמב לארשי תנידמב הרלפהה לוטיבל )'דכו ,הידבועו תואירבה ירשו יל"כנמ ,בויבהו םימ ידיגאת .)ונוב-ורפכ תיתרבח ליעפ המישמכ( קספות הנש ךותב יכ הנידמה תובייחתה" "ץ"גב תטלחה .הרלפהה ךשמה דגנכ ץ"גבל תעד תווח הרלפהה הקיטקרפ הלטוב 26.8.2014 ךיראתב "הייתשה ימל דירואולפ תפסוה לש הקיטקרפה .לארשי תנידמב

הביבס תוכיאו תיתביבס הלכלכ ,םיחלוק ,םיכפש ,םימ יאשונב - הארוה ט"המ ,ת"פ ןוסנילבו ןולוח ןוספלו ,עבש ראב הקרוס םילוחה יתבב :ינש ראות ,תויחאל ס"היב .תובוחרב הטלוקפה .)החנמו רמג תודובע ןחוב ,תוניחב רבחמ( ,ןיפור תשרדמ ,החותפה הטיסרבינואב )םיחלוק ,בויב ,םימ( הביבס תוכיאב םיסרוק זוכיר .תורוקמ תרבח ידבועל תויומלתשה

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

,םיחלוק ,בויב ,םימ( רמושה לתב תואירבה דרשמ הכרדה זכרמ ,םינאורבתו םיאסדנהל רפס תיב .)תיתביבס הלכלכ ,הינבו ןונכת ןונכת אשונב ןחובו החנמ ,)ת"מתה דרשמ יאסדנה( ט"המ ינחבמ רבחמ )םינש 10 -כ ךלהמב( רבעב .םייתיישעתו םיינוריע םיכפשו םימ תוכרעמ

ל"וחב םייעוצקמ םירויסו תויומלתשה תונורתפ ,)םייליע םימב לופיט( הייתש ימ תוכיא בויט תוכרעמ דומיל - )1988( הידווש דנלוה .רוהיט ינוכמ ,םייתיישעת םיכפש ,הפשא ירתא ,תוינוריע תויתביבס תוכרעמל העמטהו הסנכה םוזיי תאז תובקעב( G.I.S תכרעמ ,בויבו םימ תוכרעמ לוהינב לופט – )1992( דנלניפ .)הלשממה ידרשמ ןיבמ םיצולחה ןיב היהש ,תואירבה דרשמ תכרעמב ,G.I.S לש 1700 לש ךרואל תרנצב ימלוג קלד וקמ םוהיז תעינמל תויחנהו דומיל – )1996( הינזנאט היבמז מ"ק תינכות תיינבב יוטיב ידיל עיגה ךשמהב .הייתש ימ יחודיק לע הנגה תכרעמ דומיל – )1998( דנלוה .יגטרטסא םוהת ימ רומישל ,)161 /חמ( תיזוחמ תייקשהל םיחלוק תבשהו םיינוריע םיכפשב םדקתמ לופיט יאשונ דומיל – )2001( הדירולפ הטנלטא .ותעמטהו אשונה םודיקל םימדקתמ םיבלשב אצמנ .םיירוביצ םיחטש ללוכ םילודיגה ללכל התשענש הנושארה חווידה תעמטה .בחרה רוביצל הייתש ימ תוכיא חוויד דומיל – )2002( ןוטגנישוו .)יתכרעו יתמזי( ןורשה דוה ריעב ץראב .םיחלוקבו םימב שומישב ירוזא סנכב תופתתשה –)2007( ןדרי יצחו העבראל םימ קפסמ( הנותא ריעב םימה דיגאתב םימה תטרפה אשונ דומיל –)2008( ןווי )םיבשות ןוילימ .ןוניס תועצמאב םירופא םימ רוהיטל ןקתמ תניחב – )2008( הילגנא תכרעמו םינטקו םיקחורמ תומוקמל רוהיט ינוכמ לופיט תכרעמ דומילו הניחב –)2009( הילגנא .ימיכ רטליפ תועצמאב םירופא םימב לופיט

יעוצקמה עדיו ישיא ןויסינ םיכפש רוהיט אשונו םינוש םימ יפוגב םימה תוכיא יאשונ ויה תיעוצקמה יתוליעפ תונש ךלהמב סדנהמ( תואירבה דרשמב ידיקפת תרגסמב יתקסע םהב םייזכרמה םיאשונה ןיב ,םיחלוקה תבשהו

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

תנידמב ,םהיגוסל םימה תויעבב קוסעלו בורקמ ריכהל יתיכז ,ולא תורגסמב .)םורדהו זכרמה זוחמ .הנש 30 -כ לש הפוקת ךרואל ,לארשי האורבת לש םיטקפסאהמ ןהו םיבאשמ ןונכת לש םיטקפסאהמ ןה התייה תיעוצקמה יתוירחא םאתהב םיחלוקב היקשהו םימ תוראבל םירושיא ןתמו הקידב לע תוירחא ללוכ יאורבת חוקיפו לע םירקס לש בר רפסמ יתכרע הדובעה תרגסמב .החוכמ ואצוהש םיללכהו םעה תואירב תדוקפל תדעוב הדעווב תואירבה דרשמ גיצנ יתייה תובר םינש ךשמבו םייתיישעת םיכפשו היישעת ירוזא .בויבה תלהנמב ,תידרשמ ןיבה בויבה םיכפש ,םיריפש םימ( םיבר םימ יעוריאב לופיטב ליעפ קלח יתלטנ םינשה ךרואל יתדובע תרגסמב תולקת רותיא לש תולועפה לע חוקיפ ךות העצוב הדובעה .םוריח תותיעב ןהו הרגשב ןה ,)םיחלוקו תולועפהו האורבתה ירקס עוציבו תיאורבתה הלקתה ימרוג רותיא ךרוצל םימ םוגידו םיעגפמו םימה ירתאו ילעפמ לש םיליעפמהו םילעבה םעו תויושרה םע פ"תש ךות תושרדנה תונקתמה שמיש יתזכירש םימה יעוריאב רבטצהש עדימה .ךדיאמ רוביצה תואירב לע הנגהו דחמ םהינימל חטש תדובע תונשב יתרבצש ברה ישעמה ןויסינהו עדיה רואל .םוריח יעוריאב הלועפ יכרעמ תיינבל זכרמבו תוללכמב ,םהינימל םימה עוצקמ יאשונ לש הכרדהו הארוהב םג קוסעל יתשקבתנ ,תובר .םייעוצקמ םימ ימגודו םיאסדנה םינאורבת לש תורוד יתכרדהו תואירבה דרשמ לש הכרדהה

תיתרבח תוליעפ

,רוביצה תואירב ימוחתב יתרבח ליעפ ינא זאמו ,תואירבה דרשממ תואלמגל יתשרפ 2003 תנשב תרלפה דגנ וקבאמב ןמרוג בקעי לש וידיב יתעייס ,הז יעבוכב .הייתשה ימ תרלפה אשונב רתיה ןיבו תנגה ,תואירבה תויושר םע יתבתכתה ,הז אשונב תסנכה תודעו לש תובישיב יתפתתשה ,הייתשה ימ תואירבה רש ,והינתנ ןימינב דגנ הרטשמב הנולת יתשגה ,םימה תושרו בויבו םימ ידיגאת ,הביסה לכ לבקל ילבמ וז תעד תווח שיגמ ינאו ,זא וראותכ תואירבה רש ןגס ,ןמציל בקעיו ,זא וראותכ .הרובעב תיפסכ הרומת

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

תעדה תווח

 

?לארשיב הייתשה ימ תרלפה הלחה דציכו ,תיציליסורואולפ הצמוח יהמ

תימיכ תלוספב איה ,הייתשה ימ תרלפהל תשמשמה ,"תיציליסורואולפ הצמוח" לש הרוקמ עלסל תינתירפוג הצמוח תבגהמ האצותכ תרצונ הצמוחה .םיטפסופו םינשד ילעפמ לש ,לקינ ,תיפסכ ,םורכ ,םוימדק ,ןחרז ,ןסרא ןוגכ םינכוסמ םירמוח םיוולנ דירואולפל .טפסופה .םיפסונ םייביטקאוידר םירמוחו םוינרוא ,תרפוע תירוצורואולפ הצמוח ,1993 - ג"נשתה ,םינכוסמה םירמוחה קוחל היינשה תפסותב .א קוח" :ןלהל( )המישרב 82-81 'סמ( דחוימ לופיט רובעל ךירצש לער םה היחלמו .)"םינכוסמה םירמוחה הצמוח ,1996 – ו"נשתה ,)רוטפו גוויס( םינכוסמה םירמוחה תונקתב .ב תונקת" :ןלהל( דחוימ תלוספ רתאב תדמשומ תויהל הרומא תיציליסורואולפ .)"םינכוסמה םירמוחה

.1

תעינמ לש "הרושבה" םע לארשיל ןמלק 'רד לש ואוב םע הלחה לארשיב הייתשה ימ תרלפה הנושארה הרלפהה תכרעמ .הייתשה ימל תיציליסורואולפ הצמוח תפסוה ידי לע תששע תדעו רושיא 2.11.1998 םויב .1983 תנשב שרוחה ןיע ץוביקב טולייפכ המקוה לארשיב ר"ויה תוחכונב היה הדעווב ןוידה .הייתשה ימל רואולפ תרדחה תסנכה לש החוורהו הדובעה ןתמ רחא .10:50 העשב המייתסהו 10:30 העשב הלחה הבישיה .רבדנל 'ס כ"חו יול .מ תסנכה רבח ,ךל עדתש .הבוט העשב" :שברב יבג 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ רמא ,רושיאה וז ,הז תא תושעל וסינ םינש רשע ךשמב .לארשי תנידמב תירוטסיה הטלחה וז ,יול םיסקמ ."תירוטסיה הטלחה שממ "1" חפסנכ ףרוצמ תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו לוקוטורפ

.2

*

4 קלח ,5438 ילארשי ןקתב 2003 תנשב "רשכה" הלביק תיציליסורואולפ הצמוח תרדחה הצמוח( "תיציליסורואולפ הצמוח" תסימת בכרה תא עבוקש ,םימב לופיטל םילקימיכ ןקתל ההז ןקתה .הייתשל םידעוימה םימב לופיטל לקימיככ ,)תיציליסורואולפ -אסקה הפרוצ ילארשיה ןקתל .היזיבר ןקתה רבע 2011 תנשב .August 2001 EN 12175 יאפוריאה

.3

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

:שרופמב תנייצמה )BS EN EN 12175 יאפוריאה ןקתהמ( תיאפוריאה ןקתב הניאש הרעה acid hexafluorosilicic - ב םייטנוולר םניא םירחא םירוטקדניאו םיימיכ םירטמרפ" לש םיירטמרפ םיכרעל .רוצייה ךילהתב שמשמה םלגה רמוחב םימייק םניא םהו תויה ןקת" :ןלהל( .}1{ האר הייתש ימב תוכתמ תובקע תלוכת לע acid hexafluorosilicic )"הרלפהה "2" חפסנכ םיפרוצמ הרלפהה ןקת ךותמ םיימיכ םירטמרפ תלבטו תרתוכה דומע תואירב תונקת יפ לע היהי ילארשיה ןקתה יכ ,רמאנ "1 הרעה"ב הרלפהה ןקתל 6 5 דומעב תונקת" :ןלהל( ןהינוכדע לע ,1974 - ד"לשתה ,)הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא( םעה ,היינשה ,הנושארה תופסותה יפ לע תושעיהל םיכירצ ויה הצמוחה תוקידב .)"םעה תואירב תבייחמ ,"תיציליסורואולפ הצמוחה" תרדחומ ויפל ילארשיה ןקתה .תישישהו תישימחה תונקת לש ילארשיה ןקתה .םירטמרפה 8 לע קר אלו םעה תואירב תונקת יפ לע תוכיא תקידב הימיכ תקידבב .תויביטקאוידרו תוימיכ ,תוילאיבורקימ תוקידב תא רידגמ הייתשה ימ הימיכל הקידב .םיילאיצנטופ םימהזמ םיווהמה םיימיכ םירמוח האמל לעמ םיקדבנ האלמ - הכומנ תורידתה ,םייליע םימ רוקמ וא ראב אוה - םימה רוקמל תונקתה יפ לע תישענ האלמ .הניקת םימה תוכיאה רשאכ םינש ששל תחא .ראבהמ הביאשה רחאל םימה תשרב תושענ ןכרצל םימה תקפסא תכרעמב םימ תוקידב ,םורכ ,תרפוע ,ץבא ,לזרב ,םינתמולהירט ,תוריכע :"תמצמוצמ הימיכ" ןה תוקידבה .םימה תשר לע תישענ הרלפהה .םישדוח השולשל תחא דבלב קיטסלפ תוכרעמב םיטאלאתפ ךילהת רחאל ."האלמ תימיכ"ל הקידב תעצבתמ אלו ןיא םימה תשרב ,תונקתה יפ לע .םיליער םירמוח תרדחה רחאל הייתשה ימ תוכיא תקדבנ אל ,הרלפהה הצמוחב שומישל רושיא שודיח" :עבקנ הייתשה ימ תרלפהל 6.7.2003 םוימ רושיאב םיזוכירל המיאתמה תוכיאב ויהי םילפוטמה הייתשה ימ ,םכבל תמושתל תיציליסוראולפ רושיא" :ןלהל( ".)הייתשה ימ לש תיתואירבה םתוכיא( םעה תואירב תונקתב ועבקנש )"הרלפהה "3" חפסנכ ףרוצמ 6.7.2003 םוימ הרלפהה רושיא הרלפהה ןקת יפ לעש דועב ,דבלב םיימיכ םירטמרפ 8 -ל קר תוקידב עצבמ םינקתה ןוכמ תוקידבה תואצות ףדב .ל"נה האלמה הימיכה תקידב תא ךורעל וילע היה הרלפהה רושיאו

*

*

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

לופיטל םילקימיכ )2003( 4 קלח 5438 י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל םיפיעס תמאתה :רמאנ :הנקסמ .35095 רתיה 'סמ ,ןקת-ות חוקיפ תרגסמב 4.2.1 ףיעס מ"תנ יפל םידעוימה םימב .דבלב וקדבנש םיפיעסב ןקתה תושירדל םיאתמ רצומה "4" חפסנכ ףרוצמ םינקתה ןוכמ תקידב תואצותל אמגוד ספוט

*

 

2014 - 2004 יטסיטטס עדימ

תיזכרמה הכשלה תאמ "לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפו תולועפ" ןועברב :רמאמה םסרפתה 2004 לירפא שדוחמ 136 'סמ תרבוחב הקיטסיטטסל

.4

Feingold, G.; Setcos, J.: Oral Health in Israel: A Review of Surveys Over Several

Decades "The Journal of the Israel Dental Association", 21: 3 (July 2004), pp. 15-21.

ברקב תומייק ךכ בקעו ,תונוש אצומ תוצובקמ תבכרומ לארשי תייסולכוא" םוחתב םירקס לארשיב וכרענ םינשה ךלהמב .תונווגמ םייניש תויעב הייסולכואה 50-ב תיללכה המגמה יכ ,אצמנ .הלא םירקס יאצממ םירקסנ רמאמב .הפה תואירב םהבש תומוקמב דחוימב ,תששעה תואצמיה ירועישב היילע לש איה תונורחאה םינשה תולודג םילוע תוצובק המכ ברקב .יעבט דירואולפ םהב היהש וא םימל דירואולפ ףסוה הכומנ המר הנשי ולא תוצובק ברקב יכ אצמנ ,ןכ ומכ .ףיקמ ילטנד לופיטב ךרוצ אצמנ ךרעמ קוזיחל םידעצ םדקל שי יכ ,איה הנקסמה .הפה תואירבל ךוניחו תועדומ לש ".יתעינמה םוחתב דחוימבו הפה תואירב ינשב וליאו 80 -ה תונש דע תששע ירועישב היילע הלח יכ" :חוודו "ןוקית" עצוב 2009 תנשב םימל דירואולפ ףסוה םהבש תומוקמב דחוימב ,הדירי לש המגמ תרכינ םינורחאה םירושעה תוויעה ןקות ,"תיעדמה תמאה יבבוח" תואחמ תובקעב ".יעבט דירואולפ םהב היהש וא רתאב םויה .רתאל הנושארל ומסרפתהש םיאצממה ורזחוהו 2010 תנשבו ,ינאילוורואה ידי לע הנושארל בתכנש יפכ רוקמל "הרזח" ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יכ ,הלגנ !םירבחמה

תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה י"ע תואירבה דרשמ רובע רקחמ םסרופ 2014 תנשב ,54% תששעה רועיש היה 2002 תנשב יכ ,הלעמ רקחמה תואצותב ןויע .תואירבה תוינידמו הבוח הרלפה התייהש הפוקתב יכ ,איה תועמשמה .63% תששעה רועיש היה 2014 תנשב יכ

.5

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

.16.6% -ב םילוחה רפסמ לדג 2015 2002 לארשיב

ןיא יכו ,תונורחאה םינשב תששעב הדירי שי םלועב יכ ,הלוע ימלועה תואירבה ןוגרא ינותנמ .6 .הייתשה ימ תא תורילפמ ןניאש תונידמ ןיבל הייתשה ימ תא תורילפמה תונידמ ןיב לדבה "5" חפסנכ ףרוצמ יפרג םישרת * תטולב דוקפתב העיגפ :הרלפההמ האצותכ תואירבה יקזנ תא םיגיצמ םירקחמ תואמ םיקזנ ,תומצעה ןטרס ,סיזורואולפ ,םדאה ףוגב תודבכ תוכתמ תורבטצה ,סירתה סיטירטרא ,םיבר םימיזנא תוליעפב העיגפ ,רועהו לוכיעה תוכרעמב העיגפ ,םיילמוזומורכ .לכשמ תמרב הדירי ,תויביטינגוק תולוכיב העיגפ

2016 - 2006 תואירבה דרשמב ןשה תואירב ףגא להנמ ,ןמסוז המלש ר"ד תדמע

:הרלפהל דגנתמ תואירבה דרשמב ןשה תואירב ףגא להנמ ,ןמסוז המלש ר"ד :רמא תואירבהו החוורהו הדובעה תדעווב 21.6.2006 םויב .א

.7

אל .תששע עונמל ידכ דירואולפ ךירצ אל ,והשמ דוע םכל תולגל ךירצ ינא וישכע"

אל אוה ,ןוסיח אל הז דירואולפ .רבד דוע ועדתש בושח

תששע

היהי אל ,רכוס ולכות

זוכירב דירואולפ םע םימ התשת םא םג ,רמוא הז המ

תששע

דגנ םדאה תא ןסחמ

ךל היהת ,רבד םוש רוזעי אל גופסל ףוגה לש תלוכיל רבעמ רכוס לכאתו ילמיטפואה ".דירואולפה תא ךירצ אל התא ,ללכב רכוס לכאת אל ,ןוכנ ךפיהה םגו .תששע :רמא תואירבה תרש ינפב ןוידב 8.4.2013 םויב .ב היפויתא ידלי .תששע היהת ןיידע - רואולפ םע םימ םיתושו םירכוס םילכוא רשאכ" רפסמ תמרל ועיגה םה םייתנש ירחא ךא םיינישב םירוח ספאמ ונהנ ץראל ועיגהש םימתכ ועיפוי םידלי לש םיוסמ זוחא לצא .יתנוזתה יונישה לשב ץראב ומכ םירוחה ".)סיזורולפ( הרלפההמ האצותכ םיינישב :רמא תואירבהו םינפה תדעווב 24.6.2014 םויב .ג

יתוא וטטיצו ימש תא וריכזה .תואירבה דרשמב ןשה תואירבל ףגאה תא להנמ ינא" וטטיצשו זא יתרמאש םירבדה ירוחאמ דמוע ינא .רכוס תכירצו תששע לש אשונב ".תיעדמ הדבוע וז .תששע היהת אל ,רכוס לכאנ אל םא .יתוא ותונכ לע ןמסוז ר"ד תא מ"חה ךרב 10.2.2016 הפיח תטיסרבינואב ןויע םויב .ד

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

ונל היהי רואולפ םע םימ התשנו רכוס לכאנ םאב יכ תונושה תודעווב ויתורימאב ןמסוז ר"ד ינממ שקיב דמעמ ותואב ."תמאה תא רמוא דימת ינא" בישה ,תששע הטישה איה הייתשה ימ תרלפה ,םלועב םינש 65 רבכ תישענ הרלפהה" :רמולו ףיסוהל ."תששעה תלחמ תעינמל רתויב הלוזהו ,תינויוושה ,הליעיה

הקיקח יכילהו םייטפשמ םיכילה

זכרמ 02/4529 ץ"גב ,הז דבכנ טפשמ תיבל הריתע השגוה 2002 תנשב - 02/4529 ץ"גב .8 תוכיאל דרשמהו תואירבה דרשמ 'נ ןידו עבט םדא ,הילצרה תייריע ,ימוקמה ןוטלשה :קספנו ,הייתשה ימ תרלפהה תקספה לע תווצל ,הביבסה תונפלו בושל םתוכז תרימש ךות ,הריתעה ןמ םירתועה םהב ורזח טפשמה תיב תצעב" אושנ תונקתה לש ןתלעפה תואצות ירחא בקעמה םא ,הריתעה אשונב טפשמה תיבל לע ולעפוי תונקתה אושנ תינכתה תלעפה םעש ,םיחינמ ונא .ךכל הליע םהל םיקי ןוידה חותפ םינותנ רגאמו הלעפהה תואצות רחא בקעמל רדוסמ ןונגנמ םיבישמה ידי וצ אלל הריתעה תא םיקחומ ונא םיבישמה תמכסהבו םירתועה תשקבל .רוביצל ".תואצוה

תעצה הבהו ילגמ כ"ח שיגה 2011 תנשב - הבהו ילגמ כ"ח לש הרלפהה לוטיבל קוח תעצה

.9

אל קוחה תעצה .תיבה תועיס לכמ תסנכ ירבח 57 ידיב המתחנ וזו ,הרלפהה לוטיבל קוח ימ תרלפה לוטיב לע קבאמה" הבתכב .תינויצילאוק תעמשמ ללגב ןורחאה עגרב הלבקתה דוהאו ירושימ לאינד 'רד ,בל-רה ילא 'רד תאמ ,"הביבסו תואירב הקיתא :לארשיב הייתשה ימ תרלפהל םעטה התייה אל ןשה תואירב יכ ,עבקנ ,םימ תסדנה ןוחריב םסרופ ,םשל .הייתשה "6" חפסנכ ףרוצמ רמאמה

*

תסנכה לש עדימהו רקחמה ןוכמ םסרפ 2011 יאמב - תסנכה לש עדימהו רקחמה ןוכמ חוד :בתכנ ובו ,חוד םהבש םילקימיכהש ןוויכמ ,'הביבסל יתודידי' ךילהת הרלפהב םיאורה שי" יתיישעת רוציי לש יאוול ירצות םה )תיציליסורואולפ הצמוח( הז ךילהתב םישמתשמ

.10

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

".לופיטל הליערה תלוספה תומכ הנטק הרלפהה תוכזב ךכיפל .םיינחרז םינשד לש "7" חפסנכ ףרוצמ תסנכה לש עדימהו רקחמה ןוכמ חוד

*

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

ןמרוג בקעי שיגה 2012 תנשב - ןוילעה טפשמה תיבל הנידמה תובייחתהו 12/8173 ץ"גב

.11

.הייתשה ימ תרלפה לע רסואה וצ ןתיל השקבב הז דבכנ טפשמה תיבל הריתע הרושו יעוצקמה הדרשמ תרמצ תא ,זאד תואירבה תרש ,ןמרג לעי הסניכ 8.4.2013 םויב תרלפה אשונ תא הדמל הרשהש רחאל .הבישי התואב וחכנ מ"חהו רתועה .םיאפור לש הכורא .הרלפהה תבוח לוטיבל "ןידע תדעו" תונקסמ תא 11.4.2013 םויב הצמיא ,הייתשה ימ "8" חפסנכ ףרוצמ בירעמב םוסרפ :12/8173 צ"גבב הטלחה הלבקתה 29.7.2013 םויב תפסוה לש הקיטקרפה קספות הנש ךותב יכ הנידמה תובייחתה תא ונינפל ונמשר" ".הייתשה ימל דירואולפ

*

הדובעה תדעווב ןויד םייקתה 24.6.2014 םויב - תסנכב תואירבהו הדובעה תדעווב ןויד דרשמו הנידמה תטלחה תא לטבל הסינ ,וז הריתעב בישמה ,תואירבה רשו ,תסנכב תואירבהו ןשה תואירב ףגא להנמ ,ןמסוז המלש 'רד לש וירבד .12/8173 צ"גבב הרשואש תואירבה

.12

.ליעל 3 ףיעסב ואבוה תואירבה דרשמב "9" חפסנכ םיפרוצמ 24.6.2014 םוימ לוקוטורפה ךותמ 21 דומעו תרתוכה דומע

*

יכ ,זא וראותכ תואירבה רש ןגס ,ןמציל בקעי עידוה 2015 ץרמב - תואירבה רש תעדוה

.13

הרטשמב הנולת מ"חה שיגה ,וז העדוה חכונל .הייתשה ימ תרלפה תבוח תא ריזחהל ותנווכב ףיעס לע הריבעל דשחב ;1977 - ז"לשת ,ןישנועה קוחל 221 262 םיפיעס לע הריבעל דשחב תונקת תרפהל דשחב ;הרלפהה תונקתב הדימע יאל דשחב ;1959 - ט"ישת ,םימה קוחל 20 .הרלפהה רושיא תרפהל דשחב ;םעה תואירב !הנידמה תוטילקרפב תקדבנ ןיידע הנולתה ,וז תעד תווח תביתכ דעומב "10" חפסנכ תפרוצמ היחפסנ אלל הנולתה

*

"11" חפסנכ תפרוצמ 15.1.2017 םוימ הנידמה תוטילקרפ תעדוה

*

הדובעה תדעווב ןוידה תארקל ,5.7.2015 םויב - ילארשיה םימה דוגיאו םימה תושר תדמע ,םימה תושר לש תיטפשמה תצעויה ,לקנרפ הנח ד"וע הבתכ ,תסנכה לש תואירבהו החוורה ,םעה תואירב תדוקפל )1()א(ב52 ףיעס יפ לע תונקת ןיקתהל יאשר רשה יכ ,תואירבה רשל

.14

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

.הפורת תייפכ םשל אלו םימה תוכיא רופיש םשל ,1940 "12" חפסנכ תפרוצמ לקנרפ ד"וע תבוגת תדעו ר"וי ,םלסמא דודל ,םימה תושר להנמ ,רינשוק רדנסכלא 'גניא עידוה 11.2.2016 םויב .הרלפהה תרזחהל םימה תושר תודגנתה רבד לע ,הביבסה תנגהו םינפה "13" חפסנכ תפרוצמ 11.2.2016 םוימ רינשוק 'גניא תעדוה תדעוול ,)מ"גא( ילארשיה םימה דוגיא אישנ ,ילארשי םהרבא 'גניא עידוה 6.12.2015 םויב תרקב רבע ךמסמה .הרלפהה תרזחהל דוגיאה תודגנתה לע תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה .םיתימע "14" חפסנכ תפרוצמ 6.12.2015 םוימ ילארשי 'גניא תעדוה

*

*

*

 

תואירבה רש ידיב ותרפהו "תענומה תורהזיהה ןורקע"

תמרוג יהשלכ תוינידמ וא הלועפש דשח םייק רשאכ יכ ,עבוק "תענומה תורהזיהה ןורקע" .15 תנמ לע תוקיפסמ תויעדמ תויאר ןיאש הרקמב ,הביבסל וא רוביצל הנכס תרצוי וא קזנל הלועפה םזוי לע לח החכוהה לטנ יזא ,תנכסמ וא הקיזמ ןכא תוינידמה וא הלועפהש תוארהל .ירוקמה ששחה רסוה םרט דוע לכ וזכ הלועפמ ענמיהל שיו קזנ ןכתיי ןהבש ,תוטלחה לבקל תוינידמ יעבוקל רשפאל איה תענומה תוריהזה ןורקיע תרטמ רדעיה לשב ופקיה וא קזנה םויק תורשפא יבגל תואדו יא יאנתב ,תוטלחהה תחאמ האצותכ ,םיירשפא םיקזנ ינפמ רוביצה לע הנגהל תיתרבח תוביוחמ לע ססובמ ןורקיעה .יעדמ עדימ ומכ ,טפשמה תוכרעממ קלחב .םייעדמ םיאצממ תורבטצה תובקעב קר רסומ םהמ ששחהש .בייחמ יטפשמ ןורקע אוה תענומה תוריהזה ןורקע ,יפוריאה דוחיאה לש וז הצרה ןליא רב תטיסרבינואב לארשיב םימה תוכיא תייצלוגר סנכב 16.11.2016 םויב .א תמר תמגודב ןוידל עקרה תגצה ,ומושייו תענומה תורהזיהה ןורקע" לע זרפ ןרוא .פורפ ימ תרלפה תרזחה ,תענומה תורהזיהה ןורקיע תועמשמ לע ורמאנש םירבדהמ ."ןורשה .תואירבה דרשמ ידיב תורהזיהה ןורקיע תא תדגונ הייתשה ,תואירבה דרשמ 'נ מ"עב תיאלקח תיפותיש הדוגא לילגה חותיפ 07/10069 ץ"גבב .ב דרשמ ןעט ,לופיט ירחא הייתש ימכ שמשל יברעמה ןדה ימ תליספ לע הריתע השגוה :תואבומ רפסמ ןלהלו ,"תענומה תורהזיהה ןורקיע"ל ותבושתב תואירבה

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

העינמה תונורקע - 17 ףיעס

.הב לופיטה ינפ םימהוזמ םימ תמרזה לשב רוקמה תא לוספל שי - ד 36 ףיעס

ששח ןכש

,תוריהזה ןורקיע םשייל שי םהיבגל םויה תונקתב םייוצמ אלש םימרוג ינפמ ישממ .םינש ךרואל םימה ינכרצ לש ימוי םוי שומישב אצמנה דוסי ךרצמב רבודמש דחוימב .תענומה תוריהזה םשל םימ רוקמ לא הלא םירמוח תסנכהמ ענמיהל שי - י 36 ףיעס וניא יברעמה ןדה ימל רשקב גירח יגולוימידפא עוריא לש ותושחרתה יא - גי 36 ףיעס .רוקמה תליספ תנקסמ תא ללוש

תוריהזה ןורקיע - די 36 ףיעס

דע הייסולכואה תואירב לע רמהל םוקמ ןיא

.תובר םינש רחאל םוהיזה ימרוגמ תואירבל קזנ תחכוהל

דושח םימ רוקמ רשאל - 37 ףיעס

לע םינומ תורשע הפידע הלחמ תעינמ יכ הרכה

הלוקשה

לודיגמ

קידצמ

םינש

ךרואל תוארלו תווקל ,תוכחל

םימוהיזב

.תורהזיהה ןורקיע יפל לועפל שי יכ איה ונתצלמהו ונתדמע חכומ וניא ששחה וליפא ,רוביצל םתוחיטבל סחיב ששח ונשיש םימ םג - 49 ףיעס .הייתשל םייואר יתלב םימכ בשחיהל םילולע ,םות לע תיעדמ תייתשמ םיירשפא םיקזנ ינפמ רוביצה תואירב לע ןגהל הנקתה לש התילכת - 50 ףיעס ,ימוימוי ןפואב לארשיב רוביצה לכ תא שמשמה דוסי רצומב רבודמש בל םישב ,םימ

,רידא תויהל לולע ותרמוחו םיחוטב יתלב םימ תייתשמ ירשפאה קזנה ףקיה ךכיפלו .הילאמ תבייחתמ רוביצה תואירבב תוריהזהו ברסל וא לוספל שי יכ תיעוצקמה ותוינידמ לע ךמסנ בישמה תטלחה בל - 56 ףיעס תיתשמ רוביצל תויורשפא תונכס תאפמ ,הביבסב םוהיז םרוג שישכ םימ רוקמ רשאל

הלא לכ

עדיה יפל םהב וכרעייש תודידמה תואצות ויהי רשא ויהי ,הלאכ םימ

תוכלשהה יבגלו םדאה תואירבל םיידיתעה םיקזנה יבגל תואדוו רסחו ששח םירצוי .םלועב רקחמב יוצמה אשונ ,םימב וסמוהש תופורתל תרבטצמ הפישחמ תואירבל קזנ תחכוהל דע הייסולכואה תואירב לע רמהל םוקמ ןיא - ב 64 ףיעס

.םישנא םייתניב ,עגפיהל םילולע ןכלהמב ,תובר םינש דועב םוהיזה ימרוגמ תואירב לע םימה לש תויוצר יתלב תורבטצמ תוכלשה אוה ירקיעה ששחה - 69 ףיעס האולחתב אלא ,ףקיה בחר יגלוימידפא עוריאב טולבי אלש ןפואב םהל םיפשחנה

םייקה

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

ללכ םימל יתביסה רשקה הלא לכבו ,רתוי ןטק ףקיהב םיעוריא וא רבטצמ קזנ ,תינורכ .הייתש יממ םיעבונכ תואירבה דרשמל וחוודי אל םירקמהו ההוזי אל ,רוביצה תואירבל תנכוסמ תרפוע שי הפקה תונוכממ קלחב יכ ,אצמ תואירבה דרשמ .תוידסומ תונוכממ הפק תייתשב קיספהל ץילממ אוה תענומ תוריהז ימעטמ יכ ,בתכו "15" חפסנכ ףרוצמ 18.1.2017 םוימ "םויה לארשי" ןותיעהמ ףג

*

תנשמ ,50 Reasons to Oppose Fluoridation רמאמב www.fluorideresearch.org רתאב .הייתשה ימ תרלפה ךילהל תודגנתהל תוביס 50 תושרפנ 2012

.16

הדיחיה הנידמה דנלריאב יכ ,הלגתה ןטרסה תלחמ יבגל הפוריאב התשענש םינותנ תקידבמ

.17

.הרילפמ הניאש הפוריאב רשאמ רתוי ההובג ןטרסב האולחתה תמר ,הבוח תרלפה שי הב "16" חפסנכ ףרוצמ יפרג םישרת

*

איה יכ ,תעבתנה הנעט ,מ"עב םימה תרבח תורוקמ 'נ ןמרוג בקעי 24306-04-13 צ"תב ,"1 הרעה" תא ונממ הטימשה םלוא ,ותוא הפריצ ,הרלפהה ןקת תוארוה רחא האלממ .םעה תואירב תונקת תושירדב דומעל םימה קפס תא תבייחמה :תורוקמ החוויד 2007 יאמב תיציליסורואולפ הצמוחה תקפסאב םישוביש ללגב הרלפהב תוערפה ויה שדוחה" שומישמ ותוא לספ רשא םינשד לש םלגה רמוחב בהבהצ עבצ תעפוהמ ועבנ םישובישה ". םיבחרמב ,הפוטנב ליבומה ימ תרלפהב םישוביש ויה ךכ בקע .הרלפהל :תורוקמ החוויד 2008 ינויב

.18

הרלפהה ינקתמב ןורתפ תובייחמה תויעב רפסמ ןנשי

הרלפהה

ינקתמב ןבל עקשמ"

תוריקה לע ןבל עקשמ ,ישדוחה לכימהמ האיציב קיטסלפ יכותירמ תופילד ןוגכ ".תונורתפ ועצויו תוקדבנ תויעבה .דוקיפב תויעבו ,םידויצהו :תורוקמ החוויד 2008 ילויב הבכשב ופוצ זכרמ בחרמב הרלפהה ינקתמ זכרמ בחרמב הרלפהה ינקתמב הנבל תפוצ" .הזילנאל החלשנו עקשמהמ המיגד החקלנ .ךכל םרוגה תא אוצמל םיסנמ ונאו הנבל ".תיציליסורואולפ הצמוחה קפס םינשד םע םואיתב םייוסינה "17" חפסנכ םיפרוצמ תורוקמ יחוויד

*

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

:תואירבה דרשמ חוויד 2007 יתנש חודב

.19

ומרגש םיכילהת םייוניש לשב הצמוחה לש תווצא לספיהל ולחה 2007 ץרממ לחה" ןתינ הנשה ףוסבש דע ץראב םינקתמה לכ תלעפהב העגפש הדבוע ,הצמוחב ןווג תעפוהל ".הצמוחב עבצה תא ענומה ינכט ןורתפ "18" חפסנכ ףרוצמ תואירבה דרשמ לש 2007 יתנש חודמ יטנוולרה דומעה

*

םגוד י"ע ןורשה דוהב "האלמ הימיכ"ל "1 ץורע" םעטמ תוקידב יתש וכרענ 27.5.2009 םויב :תוקידבה תואצות .תכמסומ הדבעמו ךמסומ

.20

.ל"גקמ 5 םיטאלתפה זוכיר .ל"גקמ 86 םיטאלתפה זוכיר

ל"גמ 0.1 רואולפה זוכיר ל"גמ 0.7 רואולפה זוכיר

:םירלפומ אל ראב ימב :רלפומ תורוקמ רוביחב

.םעה תואירב תונקתמ 10 יפ היה םירלפומה םימב םיטאלתפה זוכיר "19" חפסנכ ףרוצמ םירלפומ אלה םימה תקידב תואצות

*

"20" חפסנכ ףרוצמ םירלפומה םימה תקידב תואצות

*

.םימ תסדנה ןוחריב םסרופ ףאו תואירבה דרשמל רבעוה עדימה "21" חפסנכ ףרוצמ םימ תסדנה ןוחריב םוסרפה

*

ףיעסב .הייתשה ימ תוכיא תונקת ןוכדעל "ןידע תדעו" חוד תואירבה רשל שגוה 2007 תנשב

.21

,תרפוע :םירטמרפל םיקפוסמה זרבה ימל תוקידב 7,000 -כ ךורעל שי יכ ,עבקנ חודל )א(9 הייתשה ימב תובר תוגירח התלעה תואירבה דרשמ השעש הקידבה תואצות .לזרבו תשוחנ תוכיאב תובר תוגירח התליג תואירבה דרשמ ךרעש תרזוח הקידב םג .רוביצה יזרבל םיעיגמה עצבל שי יכ ,עבקנ הרלפהה רושיאב ,רומאכ .םינכרצה יזרבל העיגמה הייתשה ימ לש תימיכה )"ןידע תדעו חוד" :ןלהל( .האלמה הימיכה תוקידב לכ תא "22" חפסנכ ףרוצמ ןידע תדעו חודמ יטנוולרה דומעה

*

לכ לע "הפורת" ןידכ םירלפומ םימ ןיד יכ

1 ,קדצל יאפוריאה ןידה תיב קספ 2009 תנשב

.22

אצמנ ןידה תיב בשומ .יפוריאה דוחיאה לש יזכרמה טפשמה תיב אוה ECJ - European Court of Justice םישנא וא ,דוחיאב תורבחה תונידמ ,יפוריאה דוחיאה תודסומ תא תבייחמ ןידה תיב לש ותקיספ .גרובמסקולב תונשרפ לע ןומא ןידה תיב .דוחיאב תורבחה תונידמה לש ןידה יתב ךרד ,ותערכהל וילא םינופה םייטרפ

1

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

ךרד ןויצ איה וז הטלחה .והשלכ ןוזמ תנכהל םהב שמתשהל רוסא ןכלו ,ךכמ עמתשמה לש היצלוגרהו הרדגהה אשונב יאפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה לש תויושרה תודדומתהב .)םיילנויצקנופ תואקשמ( ימוי-םוי שומישל תואקשמ

הפוקתב ןד רפסה ."דירואולפה תאנוה" ןוסיירב רפוטסירכ לש ורפס רואל אצי 2004 תנשב

.23

ןוגכ םיליער םירמוח היישעתל ושרדנ זא ,הרקה המחלמה תפוקתבו םוטאה תצצפ החתופ הב ןיד יכרועו תואירבה תויושר ,FBI ,אבצה ישנא ,לשממה ישנא ,םינעדמ ,םירקוח .דירואולפ רוציימ ועגפנש ,םיחרזא תועיבתב דדומתהל םילודג םיינרצי םידיגאתלו ב"הראל רוזעל וסיוג המחלמה ילגלג ןומיש ךרוצל םיטוירטפכ םמצע ואר םיסיוגמה .תואלקח ירצוממו םירמוחה םימב רואולפה ןורתי לע יתרושקת ןיפס ורציו ,םירקחמ תואצות ותוויע ,הלכלכל ןכמ רחאלו וזזוה םרוג אוהש םיקזנל רואולפה ןיב רשק וליגש םירקוח .ןיקיזנ תועיבת לישכהל תנמ לע לע םידיגאתה דגנ תועיבת תעינמלו יתמחלמה ץמאמל סיוג לוכה .םיצקומל וכפהנו וידיקפתמ .תששע תעינמל ןורתפכ רואולפ תפסוה תא הגיצהש םירקש תכסמ ידי "23" חפסנכ דרפנב ףרוצמ תילגנאב רפסה

*

"24" חפסנכ דרפנב ףרוצמ תירבעל ומוגרתב רפסה

*

היירכל תואירבה רש דגנתה 2012 ילויב .תענומה תורהזיהה ןורקעל עדומ תואירבה רש

.24

טפסופהמ םינשדה יוצימ ךילהתבש םושמ ,םייטפסופ תורכל הנווכ התייה רשאכ ,רירב הדשב :תיציליסורואולפ הצמוח םג תרצונ םיבשותה תואירבל הנכסלו תיתימא העיגפל איבת תינכותה תדקפה יכ םירובס ונא"

ןוכיס תפסות הווהמ וז הנירק

םוינרואב רישע טפסופה - הכומסה הייסולכואל תילאיצנטופ תיתואירב העיגפו

ןוהה תא ןאכ ריכמ ינא

הז ןאכ הרוקש המ .רתויב הפירח הרוצב דרע יבשותל ןכוסמ הזה רבדה

.ףסכ הברה ןהל שי ,ןתיא דדומתהל לוכי אל ינא .תולודג תורבח שי ,םיטנסרטניא שיש

םימרוגו ןוטלש ימרוג דצמ םיצחל םילעפומ

תינכותה

תא תוחדל שי יכ םירובס ונאו ,רוזאב םירגה

תושפנה תא ריכמ ינא .םינוש םיפוטוזיאבו

רוביצה

ןוטלשהו

לש תואירבהמ ןהל תפכא אל

תולעופה

םיימואלניבה םימכסהה תויקוח לע חוקיפ תוברל ,יפוריאה דוחיאה לש דוסיה תונמא תפיכא לע ןכו הקיקחה .יפוריאה דוחיאה לש

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

הלא םיצחל יכ ששח םייק .היירכה תא רשאל הרטמב תואירבה דרשמ לע םיפסונ םילוקיש םיברעמ םה יכו רוביצה סרטניא תא םיתרשמ אלש םילוקישמ םיענומ

2 ".םירז

טפשמה תיבל השגוה ,"רזוח ןוזיא" תתומע דסיימ ןמרוג בקעי י"ע שגוהש ,12/8173 ץ"גבב .25 תונקתה ותתשוה הילעש השיפתה לע חלכה דבא היפלו ,מ"חה לש ותעד תווח ןוילעה :רמאנ ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספל 1 ףיעסב .דוע תלבוקמ הניא איהו ,תוירוקמה ותתשוה הילעש הסיפתה לע יכ ונעטו וז תוינידמב תומולגה תונכסה לע ועיבצה םירתועה" ונמשר" :עבקנ ןידב קספל 3 ףיעסב ".דוע תלבוקמ הניא איהו חלכה דבא תוירוקמה תונקתה ימל דירואולפ תפסוה לש הקיטקרפה קספות הנש ךותב יכ הנידמה תובייחתה תא ונינפל ."הייתשה :תואירבה דרשמ רתאב םסרופ הרלפהה תקספה רחאל ןיא ןהב םלועה תונידמ לש טלחומה בורל לארשי ףרטצת הרלפהה תבוח לוטיב םע" םג תששעב הדירי הנשי ימלועה תואירבה ןוגרא ינותנ יפ לע ,ןכ ומכ .הרלפה תבוח קר תמייק הרלפהה תבוח תימואלניבה המרב .הייתשה ימ תא ורילפה אלש תונידמב ימ תא רילפהל רוסיא םייק ןהב היכ'צו הידווש ,דנלוה ןוגכ תונידמ תומייק .דנלריאב ".היתש לעש ,שדח יעדמ עדימ ןיא התע דעו זאמו ,29.7.2013 םויב ןתינ 12/8173 ץ"גבב ןידה קספ לש הקיטקרפה תא ריזחהלו תואירבה דרשמו הנידמה תטלחה תא תונשל ךרוצה הלוע ויפ םירקחמ םירקבל תושדח םימסרפתמ םלועב ,אוה ךופהנ .הייתשה ימל דירואולפ תפסוה יקזנ לע םירקחמו םירמאמ 80 -כ ומסרופ ,ןידה קספ ןתינש זאמ .הרלפהה יקזנ לע םישדח .תואירבה אוה םהלש סרטניאהש םיחמומ ידי לע ,הרלפהה "25" חפסנכ תפרוצמ םירקחמה תמישר * רילפהל םא תוטילחמ תוימוקמה תויושרה הילרטסואבו דנליזוינב ,הדנקב ,תירבה תוצראב הרלפהה תא וקיספה 2010 תנשמ יכ ,םסרפתה fluoridealert.org רתאב .הייתשה ימה תא

2

http://www.themarker.com/consumer/health/1.2034033

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

תא רילפהל םירע 94 וקיספה 12/8173 ץ"גבב ןידה קספ ןתינש םוימ .תוימוקמ תויושר 216 .הייתשה ימ "26" חפסנכ תפרוצמ םירעה 94 תמישר

*

 

תואירבה דרשמ ידיב רוביצה תאנוה

ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוח תוארוה חכונל - םימסק יוקיש וא הפורת תיציליסורואולפ הצמוח ,םירתאב ,םיכמסמב "הפורת" חנומה תא ףוקעל תואירבה דרשמ לש יטתפ ןויסינ שי ,1966 - הצמוחה תימיכה תלוספה תרדחה תא גיצמ תואירבה דרשמ .תרושקתבו תסנכה תודעווב תורוצב ,םינכוסמ םירמוח קוחב ותרדגהכ "לער" איהש ,הייתשה ימל תיציליסורואולפה זוכיר תמאתה לש ךילהתב םצעב רבודמ הרלפהב ;םימב דירואולפה ןונימ תמאתה :תואבה דירואולפ לש יבטימ זוכיר תמאתה ירק ,הרלפהה ךילהת ;םימב יעבט ןפואב אצמנש רמוח לש תלחמ תעינמל רתויב הלוזהו ,תינויוושה ,הליעיה הטישה איה הייתשה ימ תרלפה ;םימב .תששעה תא םידרהל ,רוביצה יניע תא אמסל ודעונש ,תועטמו תוסבוכמ םילימ םה הלאה םיחונימה .הרלפהה תבוח תרזחהב ךומתל םירומאש ,תסנכה ירבח תא תונוהלו ,תרושקתה תיעוצקמה הטירוטואה ,תואירבה דרשמב ןשה תואירב ףגא להנמ ,ןמסוז המלש 'רד ,רומאכ לש תואירבהו הדובעה תדעו ירבח ינפב 2006 תנשב ריהצה ,ןשה תואירבל תואירבה דרשמ לש הווהמ הניא הרלפהה יכ תששע ונל היהי רואולפ םע םימ התשנו רכוס לכאנ םא" :תסנכה ".ןוסיח

.26

רואולפ לש ןונימ ףדוע יכ ,ריהצמ תואירבה דרשמ - תואירבה דרשמ לש םינונימה קחשמ ."ןוכנה ןונימ/תיבטימ המר" חונימב שמתשהל דיפקמ אוהו ,סיזורולפה תלחמל םרוג םימב דרי םינש רפסמ רחאל .ל"גמ 1.7 לש ןונימב 2002 תנשב הלחה לארשיב הייתשה ימ תרלפה .ל"גמ 0.7 אוה וישכעו ,ל"גמ 1 -ל ןכ ירחא ,ל"גמ 1.4 -ל ץלמומה ןונימה םירקחמ חכונל םימב רואולפל ץלמומה ןונימה תא ןיטקה HHS יאקירמאה תואירבה דרשמ םינוכיסב האדוהכ תשרפתמ HHS י"ע ןונימה תנטקה .תויתואירב תונכס לע ועיבצהש תא הלידגמ רשא ,םדאה ףוגב םיליערה םירמוחה תורבטצהמ תעבונו ,הרלפהב םימולגה .הרלפהה יקזנמ רוביצל ןוכיסה

.27

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

:תיגוגמד הלומעתב טקונ תואירבה דרשמ -

,תינויוושה ,הליעיה הטישה איה הייתשה ימ תרלפה ,םלועב םינש 65 רבכ תישענ הרלפהה" ובשחנש ,"תויעדמ תותימא"ב האלמ הירוטסיהה ".תששעה תלחמ תעינמל רתויב הלוזהו ונגהנש םירבד .חלכה םהילע דבאו תויוגשכ ררבתה םינשה םע לבא ,תע התואב תונוכנכ .רוביצה דגנ עשפכ םויכ םישפתנ ,רבעב תושעל םשאר תא ופפח ,םיפפועמ דגנכ DDT -ב םישדחה םילועהמ קלח וססור ,הנידמה םוק רחאל - ד"נשתה ,תזזג יעגפנ קוח יפ לע .תזזג דגנכ ןגטנר ינרקב םתוא ונירקהו ,םיניכ דגנכ טפנב .תועוגפה תוחפשמלו םירטפנל םייוציפ הנידמה תמלשמ ,1994

יכ ,רופיכ םוי תמחלמ רחאל הנש שולשו םיעברא ,10 ץורעב הבתכ המסרופ 4.11.2016 םויב תא "אפרל" תנמ לע ברקה הדשל ורזחוהו ,לטוטנפ תקירזב ולפוט ברק םלהב וקלש םילייח .ברקה םלה האצמנ ךכמ האצותכ .םיה ףוח דיל תיפסכ תלוספ לש תיליל הרובקב טקנ םורטורפ לעפמ .וכע רוזאב לכאמה יגדב ןקתה לעמ תיפסכ תמר תלוספ ורבק טסבסא ילעפמ .ןטרסלו המישנ תולחמל המרגו ,הצופנ התייה טסבסאב היינב .רימחמ חוקיפו ןיד יפ לע רתיה ןועט טסבסא הנבמ קוריפ ,םויכ .הירהנב םיה ףוחב טסבסא קצומ קלדב ביכרמכ רקיעב שמשמה יכרע דח ינגרוא-נא ןוינא אוה Perchlorate טארולכרפ ימ תא ומהיז ,טארולכרפ וללכש םייתיישעת םיכפש וכפש תויאבצה תוישעתה .םיליטל םירמוח וליכהש םייתיישעת םיכפש ומרזוה םי ףונב .םימ תוראב תריגסל ומרגו ,םוהתה .םיליער םימיכ תטיישה ימחולו ,תואירבה דרשמ חוקיפ אלל םיימיכ םילעפמ לש תלוספב םהוז ןושיקה לחנ .םש ונמאתה תוללוצהו

3 תואירבה דרשמ לש תיגוגמדה הלומעתה

.28

םויב - הרלפהה יבגל תואירבה דרשמ לש קווישה עסמ תודוא זר-ריש הפי 'רד לש רקחמה

.29

שגרל היינפ לע ססבתהב םיירקש וא םינוכנ םירסמ תרבעהל תשמשמה ,תיביטלופינמ עונכש תטיש איה היגוגמד תורחא תוירוטר תוטישמ הנוש איהו תודבוע לש יביטקלס רוכזא תועצמאב בורל תישענ היגוגמד .דחפל טרפבו היגוגמד .םוסרפהו קווישה ימוחתב ןכו םיאקיטילופ ברקב ץופנל בשחנ היגוגמדב שומיש .םזקרסו רומוה ומכ תרושקתה יחווידב ,םינותיע לש תורתוכ ,םינובוהצב המגודל - תירחסמה תרושקתהמ קלחב םג םייקתהל הלולע .דועו םייעדמ םירקחמ לע

3

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

יבגל תמאה תא שטשטמ תואירבה דרשמ םאה הבתכה ץראה ןותיעב המסרופ 8.9.2016 תגצומ דציכ :הרקחמ תואצות תא הגיצהו ,זר-ריש הפי 'רד הנייאור הבתכב ?םימה תרלפה

4 ?הייתשה ימ תרלפה לש תקולחמב היונשה היגוסה רוביצל ילארשיה רוביצל תגצומ איה ,הרלפהב הכורכה תואדווה-יא תורמלש ,ךכ לע עיבצמ רקחמה תובתכה חותינמ .תויעמשמ-דחכ תורגסוממ תוחיטבהו תוליעיהו ,תטלחומ תואדווכ ושמישש - םמצע לע םירזוחש םיטפשמ /תונויער רמולכ - תויזכרמ תומת 8 תולוע םיכמסמהו לכ" .2 "יעמשמ-דח" עדמה .1 :הרלפהה תוינידמ םודיקל םיחמומהו תוינידמה יעבוק תא שומיש .5 "הרלפההמ תונהיל" .4 "רילפמ תברותמה םלועה לכ" .3 "םימיכסמ םיחמומה ונתית לא" .7 "םיחמומה )ונחנא קרו( ונחנא" .6 "עדמ תוססובמ תויודע"ו "עדמ" םילמב תמועל ."םשוית אל הנוכנה תוינידמה םא הנכסב רוביצה תואירב" .8 "םכתא דיחפהל םהל :ולש יטילופה סרטניאה םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םירקחמ רידגמ תואירבה דרשמ ,תאז :בתכנ רמאמב ."תויוטש"ו "םזילופופ" ,"תוקפקופמ תויודע" ,"תועמשמ ירסח םירקחמ" םייבויחכ ילארשיה רוביצל םיגצומ הרלפה לע םירקחמהו עדמה יכ אצמנ ,רמולכ" וזכ וא הבש תואדווה-יא לע היצמרופניא לכמ תומלעתה תמייקו םייעמשמ-דחו תוגצומ םוחתב םיחמומה תודמע םג ,ףסונב .התוליעיו התוחיטב תא תרתוסש ,םירקוח ,תוימואלניבה תודעווה יחמומ םהב ,םיבר םיחמומש יפ לע ףא ,סוזנצנוקכ תואדווה-יא תא םישיגדמ םייניש יאפור ףאו םימ יסדנהמ ,םיגולוקיסקוט ,םיאמיכ 4,000 -מ רתוי ,2015 -ל ןוכנ ,לשמל .הל םידגנתמ ףא םקלחו הרלפהב הכורכה ".םימ תרלפה דגנ הרהצה לע ומתח םש ילעב םיחמומ לעי דגנ םירע ישארו ןשה תואירבל םידוגיאו םיחמומ ידיב צ"גבל הריתע השגוה 2014 תנשב עבקנ יכ ,םירתועה תונעט לא סחייתה רקחמה .הרלפהה תא קיספהל התטלחה תובקעב ןמרג םלועב ימדקאהו יאופרה דסממה ידי לע תקולחמב היונש הניאש הרוצבו יעמשמ-דח ןפואב תפסוה ידי לע תששעה תלחמ תעינמלו ןשה תואירבל תיתועמשמ תלעות תמייקש ,לארשיבו

4 Journal of Risk Research Communicating risk for issues that involve uncertainty bias’: what can the Israeli case of water fluoridation teach us? Anat Gesser-Edelsburg & Yaffa Shir-Raz Journal of Risk Research, DOI: 10.1080/13669877.2016.1215343 To link to this article:

http://dx.doi.org/10.1080/13669877.2016.1215343 Published online: 07 Aug 2016.

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

תפסות יכ ,תקולחמב היונש הניאש הרוצבו יעמשמ-דח ןפואב עבקנ דוע .םימל דירואולפ

-דח" יוטיבה .יהשלכ האולחתב היילעל וא והשלכ קזנל תמרוג הניא לבוקמה ןונימב דירואולפ .םימעפ 17 ךמסמב עיפומ "יעמשמ רוביצל רכומו יקוויש עסמ לאכ הרלפהה לא סחייתמ תואירבה דרשמ יכ ,עבקנ רקחמב לע םיאג" :תואירבה דרשמ ביגה זר-יש 'רד תודוא הבתכל הבוגתב ."היומס תמוסרפכ" אלש הדבועה תא ןייצל ןיינעמ .רוביצה תואירב תבוטל הייתשה ימ תרלפה ןעמל םקבאמ

תודגנתה עיבהש המוק רועיש לעב החמומ ץראב אצמנ

תרקוחהש ,ןימאהל ול םורגל הסינו ,רוביצה תא ןווכמ תנווכב תועטהל ךישמה תואירבה .ותדמעל הפתוש תדבוכמה םעפ ,םיפלוסמ םירבדו תותימא יאצח ,םירקש םסרפיו רוזחי םא יכ ,ןימאמ תואירבה דרשמ חילצי ,להק ינפבו טנרטניאב ,הבותכה תונותיעב ,היזיוולטב ,וידרב ,הנש רחא הנש ,םעפ רחא םירמוחה קוחב ועמשמכ "לער" תרדחהש ,ןימאהל ול םורגיו רוביצה לש ותעד תא םטמטל .הפה תולחמל יאופר סנ אוה הייתשה ימל םינכוסמה

דרשמ ,ןכ יכ הנה ."

הרלפהל

 

20.9.2016 םוימ "רדס םישוע" וידרה תינכת

םישוע" וידרה תינכות הרדוש 20.9.2016 םויב - וטורג רמתיא 'פורפ לש תכרפומה הדמעה הנשמ וטורג רמתיא 'פורפו ןמרג לעי כ"ח ,זר-ריש הפי ר"ד ונייאור הב ,ינימינב ןר םע "רדס דרשמ יכ ,רמא וטורג 'פורפ .זר-ריש ר"ד לש הרקחמ גצוה הבו ,תואירבה דרשמ ל"כנמל םיעבוקו םיטילחמ ונא ףוסבו םירקחמ ,םיימואל ןיב םינוגרא תודמע" לע ןעשנ תואירבה ".תוינידמ ?הרלפהה תבוח שי דנלריאב קר דציכ ,הרלפהה דעב םה םיימואלניב םינוגרא םא ןוגראה תודמע לא שחכתהל םיימואל-ןיב םינוגראמ עדמ ישנא איבמ הירוטסיהה יפנכ קשמ .ונממ ושרפש רחאל תנשב בתכ ,הביבסה תנגהל תונכוסה הטמב ריכב יאמיכ ,יזריה םאיליו יי'ג ר"ד .א

.30

5 :2000

5 Dr. J. William Hirzy (2000) Senior Chemist at the US Environmental Protection Agency Headquarters stated: Statement of Dr. J. William Hirzy, National Treasury Employees Union.

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

;םהזמ הז ,רהנה ךותל השענ הז םא ;םהזמ הז ,ריוואל הצוחה אצוי הזה רמוחה םא" הז ךלש הייתשה ימ ךותל רשי ךלוה הז םא לבא ;םהזמ הז ,םגאה ךותל השענ הז םא

6 "!םיהדמ הז .םהזמ אל

7 ,תויעוצקמ תואצרה תרגסמב הצרה ,ןוטרק טרבור ר"ד :תומייקה תונכסה לכ תורמל תויטילופ תויתואירבה תוטלחהה

ולבקתה

דציכ

ראיתו

”.EPA has more than enough evidence to shut down fluoridation right now

:בתכ ,2000 תנשל האופרל לבונ סרפ ןתח ,ןוסלרק דיוורא ר"ד .ג ימל דירואולפ תפסוה רשאכ לחה דירואולפה אשונב ילש ןיינעהו גולוקמרפ ינא" דעב םינועיטה תאו תיעדמה תורפסה תא תוידוסיב יתקדב .הידבשב הנודינ הייתשה ןווגמ לע תלעופש דואמ הליעפ תבוכרת אוה דירואולפ :הרורב יתנקסמ .הרלפהה דגנו ולאמ הברהב םיהובג אל םיזוכירב .םיכומנ םיזוכירב רבכ ,ףוגב תומקרו םימיזנא תא תדגונ הייתשה ימל דירואולפ תפסוה .תויולג תוליער תויוליעפ ול שי ,םיצלמומה תובוגת ילדבה שי םיתיעלש וליג םינורחא םירקחמ .תינרדומה היגולוקמרפה תונורקע ןיב ינושה ,הייתשה ימ ךרד קפוסמ תיגולוקמרפ ליעפ רמוח םא .תופורתל תוינוציק תויומכב ינושה לשב הברהב רבגי ,עובק ןונימהשכ םג רכינה ,םידיחי לש תובוגתה .הרקי דואמ איהו ,תיתא איה וזכ הלועפש חוטב אל ,ףסונב .םישנא םיתושש םימה ירוביצה ןוידב יתפתתשה ,םירושע המכ ינפל הידבשב הרלפהה אשונ ןוידל הלעשכ תוטלחה .תיקוח הניא םימה תרלפה יכ עובקל ידבשה טנמלרפה תא ענכשל ונחלצהו תואירב יכ תוארמש תוחכוה ןיא יתעידי בטימל .הפוריא תוצרא בורב ולבקתה תומוד ".תירבה תוצראבש וזמ העורג הפוריאב םיינישה תונכסה תאו תלעותה רסוח תא ןוטרסב ראתמ םייניש אפור ,ןוסנומסוא ליב 'רד .ד

United States Senate, June 29, 2000; EPA scientists take action against EPA for failing Environmental Protection Agency (EPA)

6 If this stuff gets out into the air, its a pollutant; if it gets into the river, its a pollutant; if it gets into the lake, it’s a pollutant; but if it goes right straight into your drinking water it’s not a pollutant. That’s amazing!”

7 Professionals Speak Out on Fluoride, EPA Dr. Marcus ,Dr. Carton, AMA Dr. Flanagan, Dr. Gordon Heyd, IAOMT Dr. Kennedy

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

8 .הייתשה ימ תרלפהב תונומטה

9 :הרלפהל דגנתיש ימ דגנ ב"הראב םייניש תאופרב קוסיע ןוישר לע םויא ךות הקתשה

“According to Section 20 of the American Dental Association Code of Ethics,

"Dentists' non-participation [in fluoridation promotion] is overt neglect of

professional responsibility. In recent years, several dentists who have testified on

the anti-fluoridation side have been reprimanded by their state dental officers. If a

dentist speaks out against fluoridation, he could lose his license .This is

professional and scientific censorship. It's also impossible to discuss or debate any

ADA member. They simply refuse to attend any town debate where fluoridation is

the topic. Their strategy is not to expose the subject to common sense. When open

minded people hear both sides, the ADA's arguments fall flat, and fluoridation

תוחכוהו םיקומינ םיגיצמ EPA ימלועה תואירבה ןוגראמ םירקוחו םיאפור ,םינעדמ

10 .ולטבל םיצילממו ,הייתשה ימ תרלפה לש תויביטקפאה רסוח יבגל ,אצמו רקח NCIב"הראב ןטרסל ימואלה דסומב רבעשל ישאר יאמיכ ,קראב ןיד ר"ד םירשעמ תחא אל ףא רשאכ ,1950-1940 הרלפהה לש תונושארה םינשה 10 ךשמב יכ םירעה ןיב ההז ןטרסמ תוומה ירקמ עצוממ היה ,הימימ תא הרילפה םירעה לכב ןטרסמ תוומ ירקמב הלודג היילע התייה ,1950 רחאל .תורלפומ אלל תורלפומה הראשנ תוומה ירקמ תמר תורלפומ אלה םירעבש דועב ,תורלפומה םירעהמ תחא קרוב ר"ד לש ורקחמ תגצה .םינומה חצרכ הרלפהה תא גיצמ קרוב ןיד ר"ד .הכומנ לומ וירבד ב"צמ .דנלוהב הרלפה לע רוסיא תלטהל האיבה ידנלוהה טנמלרפה ינפב

fails”.

8 http://www.youtube.com/watch?v=IAkdjWlYiYw

9 Professionals Speak Out on Fluoride - Fluoride Free Sacramento

10 Letter and References explaining why the United States Environmental Protection Agency (EPA) Scientists are opposed to the fluoridation of public water supplies. (EPA) Scientists are opposed to the fluoridation Fluoride. PA Union explains why they are opposed to the fluoridation of public water supplies. Why U.S. Environmental Protection Agency scientists oppose artificial water fluoridation.

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

11 .היזיוולטה תומלצמ

דרשמש םינוגראל רבעמ יכ ,וטורג 'פורפ ןייצ ל"נה הבתכב - םיעוט םניא םיבובז ןוילימ .םירלפומ הייתש ימ םיכרוצה םיבשות ןוילימ 180 ב"הראב שי ,םהילע ךמתסמ תואירבה לש הובג זוכיר שי ב"הראב תובר תונידמב הייתשה ימב יכ ,םיעבוק םינורחא םירקחמ ,ןכא .הייתשה ימ תא םהזמכ 6 םורכ

.31

Chromium-6 is a carcinogen, and studies have linked it to a host of additional

health issues. Based on nationwide EPA tests from 2013-2015, EWG estimates that

water supplies serving 218 million Americans in all 50 states contain unsafe levels

of chromium-6. EWG estimates that chromium-6 will cause more than 12,000

excess cases of cancer by the end of century, if left untreated. 12

בקוע אוהו ,חוור תורטמ אלל יאקירמא דסומ אוה EWG Environmental working group םירשקה תופיקשל קבאמהמ קלחכ FDA ירושיאו תוחוד ,םירקחמ רחא תובר םינש ךשמב ימב אצמנ 6 םורכ יכ ,אצמ ןוגראה .הביבסלו םדאל םיאירב םייח דודיעו ,ןוה - היצלוגר וקדבנו ,ינקירמאה טאנסב עומיש ךרענ ,יוליגה תובקעב .ב"הראב םירע 31 לש הייתשה אצמנ םהמ 75% -מ הלעמלב .ב"הרא יבחרמ וחקלנש ,םימ תומיגד 60,000 -מ הלעמל תונורחאה םינשב ושענש םירקחמ 50 םסרפמ רמאמה .ןקתהמ הלעמל איהש תומכב םהזמה .ןקתב םידמוע םניאש הייתשה ימ לש תימיכה תוכיא לע םיעיבצמהו "27" חפסנכ תפרוצמ 6 םורכב םימה םוהיז תפמ המגודה וז עודמ .הייתשה ימ תא הרילפמה הנידמל אמגודכ ב"הרא תא גיצמ תואירבה דרשמ ?תוקחל ץילממ אוהש תא רפשל תנמ לע םירמוח 31 םיפיסומ םימל יכ ,תואירבה דרשמ רמא ל"נה וידרה ןויארב ,הרלפה תבוח ןיא ב"הראב .דוחל "הפורת"ב םיבשות םומיסו דוחל תוכיא רופיש .םתוכיא רתא יפ לע .הייתשה ימ תא רילפהל םא עומיש רחאל תוטילחמ תוימוקמה תויושרהו .הרלפהה תא קיספהל תופסונ םירע תוטילחמ עובש ידימ fluoridealert.org

*

11

https://www.youtube.com/watch?v=pBWxMMRaF3E&index=26&list=PL78337DFAF49C5558

http://www.vitev.com/filtration/chromium-6-a/282.htm

12

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

םישגפמו תוחישב ררבתה ,הייתשה ימ תא םירילפמ הבש ,קרוי-וינב מ"חה לש רוקיבב םינוק וא םיתבב "הכופה הזומסוא" RO תוכרעמ םיניקתמ תילכלכ תלוכי ילעב יכ ,םייטרפ ימ לע היצרטליפ יגוס 5 םיעצבמ ונא" טוליש שי תודעסמבו הפקה יתבב .םילרנימ םימ ."הייתשה "28" חפסנכ תפרוצמ תויתיב םימ רוהיט RO תוכרעמ לש הנומת "29" חפסנכ תפרוצמ free from Fluoride רוהיט יגוס 7 :םילארנימ םימ קובקב לש הנומת "30" חפסנכ תפרוצמ הפק יתבב הייתשה ימ לש היצרטליפ יגוס לש הנומת .זרבה ימ תא םיתוש םניאש טעמכ ב"הרא יבשות ,דמלו אצ

ימ ריעה יבשות םיתוש ןגישימ תנידמב טנילפ ריעב - ?תואירבב םיעגופ םימהוזמ םימ םאה תמר וארה םימה תוכיא תוקידב .יקלח רוהיט ורבעשו ,םייתיישעת םיכפשמ םימהוזמש ,רהנ הכישמה ריעה תלהנה ךא ,םיבשותה תואירבב תיתוהמ העיגפו ןקתה לעמ ההובג תרפוע

תיריע תונד

םאה :הלאשב ,תואירבה דרשמב םימה תוכיא ףגא תודבוע ,ןמרב רמתו ןשייא תינגד ,ןה יתדמע ?לארשיב םיחקל קיפהל ןתינ ב"הרא ןגשימ ,טנילפב הייתשה ימ םוהיז עוריאמ שרדנש יפכ תקדבנ הניאשו ,תיתיישעת תלוספ איהש ,תיציליסורואולפ הצמוח תפסוה יכ ,איה

.תלעותל אלו יתואירב קזנל תמרוג הרלפהה רושיאב תורקל לוכי טנילפ הרקמ םאה :תרנצב תרפוע 27.02.2016 םוימ הירנ ףסא לש הבתכב הנשי תרנצמ הגילז אוה םיזרבה ימב תרפוע לש ירקיעה רוקמה" לארשיב םג יכ ,רמאנ ?ץראב האצותכו ןמזה םע תרפוע םיליכמה םיזרבו םירבחמ ,םידוד תאמגוד םינוש םימ ירזיבאו םימה תכרעמל העיגמו תורוניצב תרפועה תקחשנ היזורוקמ תעבונה תורוניצה לש היילבמ ."תיתיבה

13 "היקשהו םימ" ןוחריב הבתכב .תויפסכ תויולעב ךוסחל תנמ לע ולא םימ קפסל

*

*

*

.32

14 תמאה ןוירטסינימ

545 ןויליג 2016 רבמצד-רבמבונ שולש .ינוציק ירטילטוט ןוטלש תחת םילהנתמה םייח ראתמה ,לוורוא 'גרו'ג תאמ יפוטסיד ןמור אוה 1984 דבע טרסה רוביג .חוכ איה תורעבו תודבע איה תוריח ,םולש איה המחלמ :םה הגלפמה לש היתואמסיס יעטק לבקמ אוה .הגלפמה רובע הירוטסיהה תא בתכשל ודיקפתו ,תמאה ןוירטסינימבש םיכמסמה תקלחמב

13

14

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

15 לארשיב water fluoridation הייתשה ימ תרלפה לע קבאמה :רמאמה

ןהב הלועפה יכרד ןהמ :איה רמאמה תלאש .םייניש יאפור ,ןהכ-ןגס .ה 'פורפו דרו .י ר"ד :בתכנ רמאמה ףוגב ?לארשיב הרלפהה ימדקמו יכמות טוקנל םיכירצ ימ תרלפה דגנכ האוגה תויודגנתהה לג לומ לש תויורשפאה הלועפה יכרדמ תחא" הז גוס ."הרעסה ףולח" דע ןיתמהל םצעבו םיתומיעמו הבוגתמ ענמיהל איה הייתשה לומ הבוגת יכרדב הנדה ב"הראב תיעדמה תורפסב תובר רכזומ הבוגת יאו הגלבה לש תאלעה םצע יכ ששחהמ עבונ וז השיג ירוחאמ דמועה ןויגיהה .תודגנתהה תלומעת קפסיו ותוציחנו ותוליעי ,ותוחיטב יבגל קפסו דשח ררועי ירוביצ ןוידל הרלפהה אשונ

רוביצה לש תישפוחה השיגה ,עדימה תוצצופתה .םידגנתמה תוליעפל החונ המב גשומה לש ותכיפהו תוטלחהה תלבקב רוביצה תוברועמ תרבגה ,עדימ ירגאמל סיסבה תא םיטמוש ,תורחא תובר תונידמבו לארשיב ,םוי םויה ץופנל "תופיקש" ".תומלעתה תולהנתהל רשאו ,םיעדמ םימוסרפ םיארוקש ,םיינובתה םישנאב םיאור רמאמה ירבחמ ,ןכ יכ הנה תולישמה םושייב םיעירפמש ,"םעה יביוא" תא ,םלועב םירוקש םיכילהל םיעדומ םתלחנ אוה עדיהו עדימהש ,איה םמלוע תפקשה .הדנגפורפ תכרעמ תריציבו תירטילטוטה ,עירפמ םירוטלוגרל .וילשומ תוארוהל עוושמו ןיתממ רוביצה יכו ,נ"ח יעדוי לש תישיאה .ול םיללועמ המ ןיבהלו אורק ,בותכל עדוי רוביצהש

ידיב בתכנ רמאמה -

תנשב - בל תולחמ ןיבל רכוסה תכירצ ןיב רשקה תטסה תודוא 1967 תנשמ ףיוזמה רמאמה םסרופ 1967 תנשב .בל תולחמ ןיבל רכוס תכירצ ןיב רשקה תא חיכומה רמאמ םסרופ 1964 רמאמ םסרופ 12.9.2016 םויב .בל תולחמ ןיבל רכוס תכירצ ןיב רשקה תא טיעממש ,רמאמ

16 .1967 תנשמ רמאמ לש תונקסמ ךירפמה

.33

.34

אל"ל וכפהו ודייוא ,וחרס ןכמ רחאלש הגלפמ ירבח לש םחבשב םירפסמה םיעטק ןוגכ ,םייתייעב תונותיע הזירכה הנידמה וב הרקמב וא .דלוקושה רוצייב יופצה לודיגה לע תועידי לותשל שי םמוקמב רשאכ ,"םישנא .תילילש הרוצב ןהב רכזואת הנכשה הנידמהש ךכ תוירוטסיה תובתכ בתכשל וילע היה הנכש הנידמ לע המחלמ

15 The Journal of the Israel Dental Association. Vol. 19. No. 2 April 2002

16 JAMA Internal Medicine Special Communication | September 12, 2016. FREE ONLINE FIRST 11 Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research This historical analysis uses internal

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

SUGAR הארקנש רכוסה תיישעת החילצה דציכ תודבועו םיכמסמ גיצמ 2016 תנשמ רמאמה

רוביצה תא תונוהל SUGAR ASSOCIATION תארקנ םויהו RESEARCH FOUNDATION

רבדב 1964 תנשמ רקחמ ךירפמה ,דראוורה תטיסרבינוא לש ףיוזמ רמאמ ןומימ תועצמאב .םינמוש תכירצל םתוא רשוקו ,בל תולחמ ןיבל רכוס תכירצ ןיב רשקה אשונב םג ,הרואכלו ,ןוזמה םוחתב תוילכלכ תויטנסרטניא תוצובק תולעופ ךכ ,ןכ יכ הנה .תיצליסורואולפה הצמוחה

הליבומ הפיח" יכ ,תואירבה דרשמ רשיא 13.3.1987 םויב - הפיח ץרפמ יבשות דגנ עשפה

17 ."תואירה ןטרס ילוח רפסמב

רתויב לודגה אוה הפיח רוזאב תואירה ןטרס ילוח רפסמש הדבועה ןיבו ריוואה םוהיז ןיב

".ץראב "31" חפסנכ תפרוצמ 13.3.1987 םוימ הבתכה ןטרסה ילוחמ 16% :ךירעמ תואירבה דרשמ" :ץראה ןותיעב הבתכ המסרופ 14.4.2015 םויב דרשמ" :בתכנ םוי ותואב תפסונ הבתכב ".ריווא םוהיז לשב - רושע ךשמב הפיח רוזאב םויב ".ריווא םוהיזמ םיעבונ הפיח רוזאב םידלי לש ןטרסה ירקממ יצח :תואירבה ראורבפב ".םירגובמב תואיר ןטרסב האולחת ףדוע" :תואירבה דרשמ הדוה 21.4.2015

".הפיח תפנב ןטרסב האולחת ףדוע שי" :תואירבה דרשמ עידוה תסנכב הדעווב ןוידב 2016

דבכמ אוה יכ ,רמא תואירבה רש

18 .םיאנותיע תביסמב תואירבה רש ןייארתה 4.8.2016 םויב

רישי רשק שי" :תוריאממ תולחמל םיחמומ וטטוצ הבתכב

.35

*

לש תונקסמל עיגהל ידכב" :רקחמה יאצממ תא לבקמ אל לבא ,הפיח תטיסרבינוא תא קר ,תואירבה רשד אבילא ".הביבסה תנגהו תואירבה דרשמ ישנא שי הז ליבשב רקחמה םניא רשה ירבד יכ רמול הזעהש תיתביבס הליעפ .תמאה תא םירמואו םיעדוי "רצחה ירקוח" .םלואהמ חוכב הקלוס ,םינוכנ

תראתמ "םויה לארשי" ןותיעב 25.3.2016 םוימ הבתכב - ?קקוחמה ןוטלש וא קוחה ןוטלש

.36

sugar industry documents to describe how the industry sought to influence the scientific debate over the dietary causes of coronary heart disease in the 1950s and 1960s. 17 http://www.cfenvironment.org.il/index.php/what-we-do/mifratzh-haifa-menu 18 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4837384,00.html

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

שאר לע םויאב ,תונוש תוריבע ורבע רשא ,רוג ידיסח תבוטל תואירבה רש ברעתמ דציכ

עבוקש שיאה ינא דרעב לבא ,תרחבנ התא" :םלטבי אל אוה םאש ,ומח ןב ןסינ ,דרע תייריע ".היהי המ

19 ".רוג תודיסח" תלעופ דציכ הגצוה 29.11.16 םוימ "רוקמה" ריקחת תבתכב

הסנמ דציכו ,ויפלכ רשה לש הרואכל תויקוח יתלבה ויתולועפ ךרד תא ראתמ ומח ןב ןסינ .וב טולשל ןמציל רשה הרבח הגיצה ,2 ץורעב 9-12.1.2017 םימיב הרדושש ,םיקלח 4 תב ןילביר םייח לש הבתכ תולבגה הילע ולוחי אל יכ ,תואירבה רשמ התשקבו ,תוינורטקלא תוירגיס אבייל תננכתמה הרדסב ישילשה קרפב ."עידומה" ןותיע םע םירשק תוכזב הרתענ ,תוירגיס אובי לע תולטומה תועדומ 53 "עידומה" ןותיעב רצומה תא ומסרפ קבטה תורבח יכ ,תמאל רוביצה ףשחנ .תועדומ 4 תונורחא תועידיבו

,הייריעה שאר

האירקב רבע אוהו ,תוירגיס םוסרפ רוסיאל קוח תעצה שיגה ,תואירבה רש ןגס ותויהב ,ןמציל בקעי לכ ויה ,הלכלכה תדעווב ןוידב ,2014 תנשב תוריחבה רחאל .הלכלכה תדעווב ןוידל רבעוהו הנושאר רמא הלכלכה תדעווב ."קבטה רש" ראותל הכזו ,דגנתה ןמציל רשה ,קוחה תעצה דעב הדעווה ירבח ,םינש תואמ ופלח "םינושארה" זאמ ."אירב אקווד הזש םירמואש םינושארה ןיב שי" רשה דובכ .דחא רפסמ ןטרס םרוג אוה ןושיעה יכ ,םיעדוי ישילשה םוינלימבו

 

תונקסמו םוכיס

?יתואירב קזנל תמרוג הרלפהה םאה - הלאשב חוכיווה םת יברעמה םלועב תואירבה רש וליאו ,תיציליסורואולפ הצמוחב הייתשה ימ תא ליערהל לדחו ךלוה םלועה תרלפה יכו ,רואולפ ל"גמ 0.5 שי םייעבטה םימב יכ ,תואירבה דרשמ תנעט .םרזה דגנ החוש תואירב רש ןיאו דירואולפ ןוי שי עבטב םימב .תירקש הנעט איה "עבטה תא המילשמ" םימה הליער תיתיישעת תלוספ - "תיציליסואורולפ הצמוח" תרדחה תועצמאב עבטה תא ןקתמש רסוחו הרלפהה יקזנל עדומ רוביצה .הרלפהה ןקת יפ לע תקדבנ הניאש ,םיטפסופ ילעפמ לש

.37

19

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1221002

יגטרטסא ץעוי םשל דוהא 'גניא

אריו ןשע רהה תאו רפשה לוק תאו םדיפלה תאו תלוקה תא םיאר םעה לכו רמאנש תחכומה תלעותה .ד"י 'כ תומש ;קחרמ ודמעיו ועניו םעה תוירחאב תאשל דיתע אוהו ,הרלפהה יקזנ תודוא םיבר םירקחמ שי תואירבה רש תושרב יחמומ קר" יכ ,תואירבה רש תדמע .וממזב חילצי םא תויתואירב תועיגפל הרישיו תישיא

20 .ודמעמו וחוכ לש הערל לוצינ איה "ועבקי תואירבה דרשמ

21 .היהי ךכו יתרמא ינא :םאיס ךלמ לש ותרימאב תענומה תורהזיהה

ןורקע תא רימה תואירבה רש

םשל דוהא 'גניא

יגרס בישה ?בוט אל םעט שי ונלש הייתשה ימל עודמ :לאשו ןוויא םק זוחלוקב תיטסינומוקה הגלפמה תובישיב ?"ןוויא ןכיה" לאשו יליסו םק האבה השיגפב .האבה השיגפב הבושת ולבקת "הבוט הלאש" ר"ויה .1946 ,)ינאו ךלמה( םאיס ךלמו הנא

20

21