You are on page 1of 2

LESSON PLAN: INDIVIDUAL

TEACHING
RAZRED: 1.E
DATUM: 04.04.2017

Razred: 1.E
UNI KORAK AS UNA DEJAVNOST UITELJA DEJAVNOST UENCA ETAPNI CILJ
1. OBLIKA Dijake pozdravim, jim povem nekaj o sebi.
Uvodni del 2' Frontalna Dijaki posluajo in povedo svoja Vzpostavitev osebnega
oblika Prosim jih, da na list papirja napiejo svoje ime za imena. odnosa med dijaki in
laji potek ure. uiteljem
Na list papirja napiejo svoje ime in
ga postavijo na mizo.
2.
5' Frontalna Dijake vpraam, e se spomnijo o em so se Urjenje komunikacijskih
Ponovitev spretnosti
une teme pogovarjali prejnjo uro. Povzamem, da so se Dijaki obnovijo snov iz prejnje une
pogovarjali o drubenih vlogah mokih in ensk, ter ure.
razlikami med njimi.
Razvijanje govornih
Na tablo napiem besedo: STEREOTYPE, jih sposobnosti.
Frontalna vpraam, e mi zna kdo povedati definicijo ali
primer stereotipov, povezanimi z enskami/mokimi. Dijaki sodelujejo v diskusiji in Utrjevanje besedia
Npr. Men are strong, women are weak. -> GENDER ponovijo besedie pridobljeno na
prejnji uni uri.
STEREOTYPES
Personalizacija teme
Na katerih podrojih se kaejo stereotipi? Sports,
clothes, work environment, colours, etc.

Dijake vpraam, ali so bili kdaj deleni stereotipov


na podlagi njihovega spola.
3.
Predstavite 5' Frontalna Na tablo napiem besedo COLOURS in naredim tabelo: Uenci sodelujejo v diskusiji, podajo Urjenje govornih
v nove oblika MEN / WOMEN sposobnosti.
teme svoje mnenje o barvah, ki so
Usvajanje novega
Dijake prosim, da mi povedo, katere barve so tipine tipine za kateri spol. besedia.
za kateri spol.

Has this division between pink is for girls, blue is for boys
been present from the start? NO, it has modern origins.
1940's

New vocabulary: segregation

1
4. 3' Frontalna Dijaki si ogledajo Youtube posnetek, ki na kratko razloi Dijaki si ogledajo posnetek in podajo Urjenje slunih sposobnosti.
Raziritev oblika kdaj sta barvi pink/blue postali gender specific. svoje mnenje.
teme

https://www.youtube.com/watch?v=W3l_ufgxLJo

4.
Dijaki preberejo lanek v ubeniku. Urjenje bralnih
Raziritev 1 Frontalna Dijake prosim, da odprejo ubenik na str.35 sposobnosti.
teme 0' oblika

Prepiejo definicije neznanih besed v


Bralno Urjenje pisalnih
Dijak prebere en stavek, sosed naslednjega, zvezek.
razumevanje itd. sposobnosti.

Individualna Novo besedie sproti usvajamo, definicije na Urjenje govornih


tabli. sposobnosti

VOC: to do an experiment, to prefer, to argue sth,


convincing, upbringing, masculine, to advise,
convention, adolescence

Dijake prosim, da povzamejo glavne toke iz lanka.

5. Dijakom naroim, da reijo nalogo na str. 34/2


Aktivnost po 1 Dijaki reijo naloge v ubeniku in Bralno razumevanje
Individualna
branju 0' Dijaki reijo nalogo 34/3 preberejo reitve.

Dijaki reijo nalogo 34/4

Dijaki reijo nalogo 34/5

11. Uence vpraam, kaj so se novega nauili. Vsak Uenci utrjujejo snov. Utrjevanje nove snovi in
Ponovitev 3' Frontalna posameznik pove vsaj en podatek, ki si ga je najbolj besedia.
nove snovi oblika zapomnil.