You are on page 1of 2

Biofizyka pielgniarstwo

BIOFIZYKA WIDZENIA

1. Fala elektromagnetyczna:
natenie odpowiada kwadratowi amplitudy fali
oko ludzkie nie widzi polaryzacji
2. Prawo Snelliusa (Snella)
odbicie zachodzi zarwno przy przejciu z orodka gstszego do
rzadszego i odwrotnie
cakowite wewntrzne odbicie wykorzystywane w wiatowodzie
3. Zdolno skupiajca (moc):
ukadu optycznego nazywamy odwrotno jego ogniskowej
obrazowej i mierzymy j w dioptriach (D)

D=
4. Soczewki rozpraszajce ogniskowe ujemne OGNISKO POZORNE
ogniskiem jest punkt, w ktrym przecinaj si przeduenia promieni
wchodzcych
ogniskowa : odlego od rodka soczewki do ogniskowej
5. Soczewki skupiajce (dodatnie):
wizka promieni rwnolegych skupia si po przejciu przez ukad
punkt to ognisko
6. Soczewki grube
ogniskowa oka jest rwna jego rozmiarowi
oko ma 62 D
akomodacja : to zmiana krzywizny tylnej powierzchni soczewki
zdolno skupiajca
7. Ukad optyczny :
ma za zadanie przeksztacenie zbioru punktw tworzcych
przedmioty PRZESTRZE PRZEDMIOTOWA w zbir punktw
tworzcych obrazy tych przedmiotw PRZESTRZE OBRAZOWA
kady punkt przestrzenny ma odpowiadajcy mu punkt obrazowy
8. Oko niemiarowe: krtkowzroczno:
Refrakcja odwrotno odlegoci punktu dalekiego

R=1/xD

zakres akomodacji: to rnica midzy najwiksz i najmniejsz


zdolnoci skupiajc oka

Z= 1/XD -1/ XB

9. Oko niemiarowe: dalekowzroczno


10.Korekcja wady wzroku:
starowzroczno: zmniejszenie zakresu akomodacji
nie zawsze trzeba uywa soczewki takiej jak wada
aby zmusi oczy do pracy
szka kontaktowe s bliej ni okulary (rnica w sile szkie)
11.Astygmatyzm:
brak ogniska, bo gaka nie ma ksztatu kuli

1
Biofizyka pielgniarstwo

12.Aberracja chromatyczna:
aberracja sferyczna
soczewka oka nie jest jednorodna
rennica
13.Zdolno rozdzielcza oka:
kryterium Rayleigha:
dwa punkty s jeszcze przez ukad optyczny rozdzielane, gdy
maksimum gwne jednego z punktu porywa si z pierwszym
minimum drugiego
zdolno rozdzielcza (d):
odwrotno najmniejszej odlegoci dwch punktw
widzialnych jeszcze jako rozdzielone

14.Ogniskowa jednorodnej kuli:


temperatura bieli
lampy chirurgiczne (brak cieni!)
15.Przestrzenny ukad czopkw i prcikw:
w ciemnoci lepiej widzimy na skos
widzenie barwne (dzienne) czopki (555nm)
widzenie monochromatyczne (nocne) prciki (507nm)
Efekt Purkiniego : inna ocena wzgldnej jasnoci dwch
przedmiotw o odmiennej barwie przy adaptacji dziennej i inaczej
przy adaptacji nocne
16.Zaburzenia widzenia barw:
trichromatyzm rnica we wraliwoci na barwy jednego rodzaju
czopkw
dichromatyzm cakowity brak jednego rodzaju czopkw
monochrotyzm cakowita niezdolno do rozpoznawania barw

protanopianierozpoznawanie czerwonego albo mylenie z zielonym


protanomalia obniona percepcja nasycenia i jaskrawoci
czerwieni

deutranopia tzw. DALTONIZM nierozpoznawanie barwy zielonej lub


mylenie jej z czerwon
deuteranomalia obniona percepcja nasycenia (!) zieleni

tritanopia nierozpoznawanie tego i niebieskiego


tritanomalia obniona percepcja barwy niebieskiej