Ierom.

Ghelasie Gheorghe: "DIN TAINELE HARICE ale ISIHASMULUI"

1. Introducere în LIMBAJUL Isihast Isihasm este Taina Cuvântului ± Fiului Lui Dumnezeu Äcoborât´ în Crea ie. Revela ia Cre tin ne vorbe te de Taina Treimii Dumnezeie ti, ca Via Dumnezeiasc în Sine. Dumnezeu Tat l este IUBIREA absolut , Sf. Duh este Dragostea absolut i Fiul este D ruirea ± Cuvântul absolut. Iat Originile Vie ii. Chipul lui Dumnezeu este CHIPUL TREIMII Dumnezeie ti. i noi, Crea ia, suntem ÄChip de Dumnezeu´ transpus în Ächip creat´ (Fac. 1, 26). Domnul Hristos Vine cu Ädescoperirea CHIPULUI Lui Dumnezeu´. ÄCine M-a v zut pe Mine a V zut pe TAT L´ (Ioan, 14, 9). Fiul este CUVÂNTUL Tat lui. Iat Äesen a Chip´. ÄLa început a fost Cuvântul´ (Ioan 1, 1). CHIPUL Lui Dumnezeu este Vorbirea ± Cuvântul. Aici mistica Isihast î i identific ÄFiin a´. ÄA FI´ este Äa Cuvânta ± Vorbi´. Limbajul este totuna cu Fiin a. Aici filosofii se încurc . CUVÂNTUL este CHIP ± PERSOAN , nu Idee devenit apoi Cuvânt. Ideea este Äenergia haric ´ a CUVÂNTULUI ± CHIP ± PERSOAN . Iat Äfiin a´ misticii Isihaste. LIMBAJUL CHIP ± PERSOAN , din care apoi energetic iese ÄIdeea´ ± semilimbajul CUVÂNTULUI CHIP. Aristotel învinuia ÄIdeile platonice´ c nu au Äideea ideii în sine´, adic nu au ÄCHIPUL´ Ideii. Cre tinismul vine cu Äredescoperirea´ CHIPULUI Ideii, ce este CUVÂNTUL CHIP PERSOAN , HRISTOS. Cine vrea mistic Isihast , trebuie s Ädescopere´ Limbajul CUVÂNTULUI CHIP PERSOAN , dincolo de Äsemilimbajul´ filosofic al Ideii. Isihasmul începe cu ÄRedescoperirea´ Limbajului CUVÂNTULUI CHIP. Isihasmul este mistica ÄRESACRALIZ RII´ Limbajului, a ÄIntr rii´ în Limbajul CUVÂNTULUI CHIP dincolo de Älimbajul ideilor´. ÄCuvintele Idei´, nu sunt Limbajul Isihast, ci ÄCUVINTELE LOGOS PERSOAN CHIP´ sunt Isihasmul. Ideile ± esen ele sunt Äumbre ± informa ii´ de CUVÂNT CHIP PERSOAN . Ca Äintroducere în Limbajul Isihast´ este ÄIntrarea în LIMBAJUL CUVÂNTULUI CHIP´. Taina Tr irii Isihaste este Taina Lui Hristos CUVÂNTUL CHIP PERSOAN . Isihasmul Este Taina COMUNIC RII CHIP PERSOAN , ca PERSOAN fa de PERSOAN , nu prin Äidei´ de Persoan . Limbajul de Rai era Limbajul CHIP. C derea din Rai Äîntunec ´ pân la uitare acest Limbaj Fiin ial. Mistica filozofilor este Ämistica limbajului Ideilor´, a Äumbrelor de LIMBAJ CHIP´. Isihasmul este ÄRememorarea´ LIMBAJULUI de Rai. Gramatica Limbajului Ideilor este Älogica dualit ii contrare´, bine i r u, pozitiv i negativ. GRAMATICA LIMBAJULUI CHIP este LOGICA TRINITAR , a Triplei Afirma ii, ce nu are niciodat Änega ie´. Raiul este Äf r nega ie´. C derea din Rai aduce Änega ia´. Fiin a LIMBAJULUI CHIP este TREIMEA CHIP

Dumnezeiesc, CHIPUL TAT LUI ± IUBIRII, CHIPUL SF. DUH ± DRAGOSTEI, CHIPUL FIULUI ± CUVÂNTULUI. IUBIREA este Supraafirma ia, DRAGOSTEA este Afirma ia i CUVÂNTUL este Recunoa terea. Iat Gramatica Limbajului CHIP, Logica Trinitar de Rai, ce este Äreadus ´ de Hristos. C derea din Rai aduce Ädestructurarea´ Limbajului. Hristos aduce ÄRESTRUCTURAREA´ Limbajului. Dac se poate vorbi de o ÄFilozofie Cre tin ´, aceasta ar fi Filozofia Restructur rii destructur rii Limbajului. CUVÂNTUL CHIP este Taina Restructur rii. Isihasmul are acest Äideal´. Frumos zice P rintele St niloae, c ÄRestaurarea Omului´ este ÄCUVÂNTUL HRISTOS (CUVÂNTUL CHIP parafraz m noi). 2. Isihasm, Taina Limbajului PREO IEI i Bisericii Hristice, Început în Ädic ionarul´ Isihast Pentru Älumea de ast zi´, Taina Cre tin trebuie Äretradus ´ în Älimbajul specificului s u´. Turnul lui Babel este în maxim destructurare a Älimbilor´. Trebuie Äp strat´ Dic ionarul ÄLimbajului Unic´, ca ÄReidentificarea´ limbajelor Äîncurcate ± denaturate´. Cre tinismul Vine cu ÄRememorarea Limbajului Ancestral´. Isihasmul este Mistica ÄLimbajului Hristic, Rememorarea Limbajului Sacru´ Sfin ii P rin i s-au str duit s ne Älase´ o ÄLimb pur Cre tin ´. Noi cei de ast zi o Ädestructur m´ pân la Äneîn elegerea ei´. Înv tura Teologic se sile te s o Äsalveze´. Dar i în ÄTeologie´ apare o Äîncurcare a limbilor´, de unde atâtea confesiuni i secte. Filosofia i tiin a sunt de asemeni a a de Äcontroversate´, încât destructur rile sunt în adev rat Äavalan ´. Se încearc mai nou o ÄSalvare prin Mistic ´. Dar i Ämisticile´ sunt o Äpuzderie´... Mistica Isihast este astfel în situa ia de a se ÄIdentifica prin Sine´, fa de celelalte. De aici Äsitua ia nou ´ de ÄDialog între Limbaje´. Ast zi vor Isihasm i Älaicii´ i ace tia au nevoie de ÄRestructurarea Limbajului laic´, Resacralizarea limbajului. Noi cei de ast zi trebuie s Äredescoperim´ Limbajul ÄFilocalic´, prin ÄResacralizarea´ Limbajului Älaic´. Relat rile noastre despre Isihasm sunt în aceast Äform de Resacralizarea limbajului´, (fapt, n. red.) ce multora le pare Änetradi ional´. Noi vrem ÄLimbajul Sf. P rin i´, dar ca s Äajungem´ la el trebuie s trecem prin ÄSacralizarea´ limbajului nostru Älaic´. Încerc m astfel Äcâteva repere de Dic ionar Isihast´. Alfabetul este în ÄOrigini´. CHIPUL, TRIFIIN IALITATEA CHIPULUI i PERSOANA, sunt cele Trei Începuturi, ca Logic i Gramatic a Limbajului Cre tin. Revela ia Cre tin vine cu Ädescoperirea CHIPULUI TREIMIC´ al Lui Dumnezeu. De aici cele Trei Categorii de Limbaj Cre tin: 1. CHIPUL, Deplin Fiin ialitate ± Totalitate de Sine, permanent , Indestructibil , în deschidere nesfâr it de Sine; 2. TRIFIIN IALITATEA CHIPULUI [1], ca Deplin tate UNUL deschis deja în Sine, în Poten dar nu Manifestat. CHIPUL Absolut este DUMNEZEU TAT L, care este deja în Sine TAT L ± TRIFIIN IALITATE, ca Poten de Purcederea Sf. Duh i Na terea Fiului. A a CHIPUL este ORIGINEA Originilor, este TAT L, SPIRITUL DUMNEZEU ABSOLUT. În Viziunea Cre tin , SPIRITUL Absolut DUMNEZEU nu este Äneantul divin´, ci « UN DUMNEZEIESC CHIP ± TAT L, nu este Änecuprinsul f r form ´, ci Necuprinsul ÄSUPRAFORM CHIP TAT L´. CHIPUL este SUPRAFORMA ± Deplin tatea i a Formei i a Con inutului i Dincolo de ele. SUPRAFORMA ± CHIPUL are deja în Sine FORMA i CON INUTUL, are pe SF. DUH i pe FIUL i a a din CHIPUL TAT L deja TRIFIIN IALITATE POTENT se Na te TREIMEA de PERSOANE CHIP. De aici:

3. PERSOANA, ca CHIP TRIFIIN IAL PROPRIU. Revela ia TREIMII Cre tine ne Äreaduce´ Originile Ätuturor Chipurilor´ de Realitate, ne Ärememoreaz ´ Limbajul Realit ilor. (Mai pe larg în manuscrisul ÄMemoriile unui Isihast´, vezi Triadele Chipului ± Persoanei). De aici ÄLimbajul´ nostru Cre tin, ca CHIP de Dumnezeu, CHIP de TREIME de PERSOANE, TAT L, SF. DUH, FIUL. Chipul Creat este Ädup CHIPUL Lui Dumnezeu´ (Fac. 1, 26). CHIPUL Lui Dumnezeu tradus în Crea ie este CHIPUL ALTAR + PREO IE. Chipul Creat este Chipul Biseric , Templul CHIPULUI Lui Dumnezeu. Început în Dic ionarul Limbajului Tr irii Mistice Isihaste sunt acestea: Limbajul Preo iei ± CHIP de Dumnezeu, i Limbajul Bisericii ± Chip de Crea ie. Tr irea Isihast este astfel Dialogul Haric între CHIPUL Lui Dumnezeu ca Preo ie i Chipul de Crea ie ca Biseric ± Cântare (adus , n. red.) Lui Dumnezeu. 3. Isihasm, RITUALUL Haric al Liturghiei PREO IEI Hristice Mistica isihast este UNIREA în DIALOG dintre CHIPUL Lui Dumnezeu i Chipul de Crea ie, Dialog Liturgic dintre Altar ± Preo ie i Credincio i ± Biseric . Fiin a Misticii Isihaste este în cele Trei Chipuri de baz : 1. CHIPUL de DUMNEZEU, SACRUL Absolut în Sine, dincolo de toate Chipurile de Crea ie, dar Izvorul tuturor Chipurilor; 2. CHIPUL Dumnezeiesc Äcoborât´ în Crea ie, ca Altar ± Preo ie, SACRUL în D ruire ± Împ rt irea Crea iei; 3. Dialogul între CHIPUL ± SACRUL Dumnezeiesc i CHIPUL de CREA IE, Biserica ± Templul SACRULUI, adic RITUALUL HARIC. SACRUL este CHIPUL Lui DUMNEZEU TAT L, PREO IA + ALTARUL este CHIPUL lui DUMNEZEU FIUL i RITUALUL este CHIPUL SF. DUH. F r acestea Trei deodat , neamestecate, nedesp r ite i în egalitate, nu se poate vorbi de o Tr ire mistic pur Cre tin . Tr irea isihast este SACRUL CHIP de DUMNEZEU, în RITUAL HARIC CHIP de SF. DUH, prin LITURGHIA PREO IEI EUHARISTICE HRISTICE. Misticile necre tine sunt o ÄC utare´ a Sacrului f r CHIP, de Sacru Äneant divin´, într-un Ritual Ägol´ de CHIP Dumnezeiesc, f r Liturghie ± Preo ie. Ritualul ± gesturile misticilor necre tine sunt Äautogesturi´, ca Ädeschidere´ de Crea ie spre Ädivin´. RITUALUL HARIC Cre tin este din contr Äcoborârea´ Lui DUMNEZEU în GESTURI de DUMNEZEU i în LITURGHIE tot de DUMNEZEU. RITUALUL HARIC Cre tin este ÎNSU I SF. DUH cu ENERGIILE HARICE NECREATE, Care S VÂR E TE LITURGHIA LUI HRISTOS CEL DUMNEZEU, prin PREO IA HRISTIC . Preotul de Crea ie trebuie s ÄPrimeasc PREO IA HRISTIC ´, prin care RITUALUL ± PREO IA SF. DUH S vâr e te LITURGHIA Lui HRISTOS totodat DUMNEZEU i FIU ± Frate de Crea ie, ca DUMNEZEU Întrupat. Cine nu Ädescoper ´ Taina RITUALULUI HARIC al SF. DUH, nu va ÄTr i´ Liturghia HRISTIC , nu se va ÄÎmp rt i´ de EUHARISTIA Lui Hristos i nu va ti ce este ÄMistica pur Cre tin ´. F r RITUALUL HARIC nu este Lucrarea SF. DUH i f r LITURGHIA HRISTIC nu este SACRUL DUMNEZEIESC al TAT LUI DUMNEZEU, nu este UNIRE cu DUMNEZEU. RITUAL f r Preo ie, sau Preo ie f r Ritual, nu este RITUAL i PREO IE HARIC , ci doar Äsimboluri ± umbre´. Unii vor un Äritual´ laic, pân la Ägesturi tehnice ± mecanice´, f r Liturghie Sacerdotal , doar ca Äautopreo ie de proprie împ rt ire´. De aici Älaicizarea

Ritualului´ în Ätehnici i gesturi mecanice de energii corporale profane´. Autoritualizarea i autoliturghisirea pân la Ädesfiin area´ RITUALULUI i PREO IEI în SINE, este Äpierderea´ Misticii Harice, i Äc derea´ în mistic Älaic ´. Isihasmul este prin excelen ÄMistic HARIC ´, ca RITUAL i PREO IE HRISTIC Äpeste autoritualul i autopreo ia proprie de Crea ie´. F r aceste Ärepere´, Isihasmul este Äfalsificat´ i eronat interpretat. Noi Crea ia avem i Äun autosacru´ propriu, dar este ÄD ruire´ de la Dumnezeu, ca Chip Sacru Creat, ca Chip de CHIP de Dumnezeu. Desp r irea de SACRUL CREATOR i Är mânerea´ doar în Sacrul Creat se face Ämagie ritual laic´, nu ÄTain RITUAL HARIC´. Deosebi i Chipurile. SACRUL CREATOR este HARIC. Not : [1] sau TREIMICITATEA CHIPULUI; în lucrarea sa ÄMystagogia Icoanei´, P rintele Ghelasie precizeaz : ÄEsen a-DUMNEZEIREA este SUPRAESEN A TRIFIIN IAL , f r s fie Ätrei fiin e´, ci o Absolut FIIN cu Esen de Trifiin ialitate... Ca Teologie, TAT L DUMNEZEU este MONADA în care este Esen a ± DUMNEZEIREA, ca Identitate i totodat Distinc ie, ca Fire ± Natur ± Substan în deja Distinc ie de Persoan . i a a MONADA TAT L poate NA TE pe FIUL i purcede pe SF. DUH, ca TREIME a UNICEI FIRI ± NATURI ± a TAT LUI i totodat a SUPRAESEN EI DUMNEZEIRII. Sf. P rin i au clarificat toate acestea. Noi îns mai insist m pe ÄPuntea´ dintre TAT L ca ÎNCEPUT al TREIMII i DUMNEZEIREA ± ESEN A care este Îns i PATERNITATEA în Sine. Aceast Tainic ÄPunte´ noi o Identific m cu ARHECHIPUL de PATERNITATE, care neputând fi f r IPOSTAS ± PERSOAN , are deja ca ASUMANT CHIPUL de IPOSTAS ± PERSOAN ca TAT L. A a, TAT L este mai Întâi SUPRACHIP al SUPRAESEN EI de PERSONALITATE i apoi CHIP al TREIMII de PERSOANE TREIMICE. i aceasta rezolv greaua problem a CHIPULUI de PERSOAN ... Ce face ca ESEN A DIVIN s se fac CHIP de PERSOAN ? Dac este deja un ARHECHIP în Sine de PERSOAN , atunci CHIPUL de PERSOAN nu mai este Äo deriva ie de structurare´, ci o ÄDeschidere tocmai de Esen ± Natur ´ în Sine... A a, DUMNEZEIREA nu mai este o Esen Äseparat ´ de Distinc iile Sale IPOSTATICE i totodat SUPRAPERSONALUL ARHECHIPAL de PATERNITATE anihileaz presupusul Äimpersonal´, fiind f r Ägol´ fa de CHIPUL de PERSOAN ´. (p. 11-12). ÄPuntea´ între esen i distinc ii este ÄTaina ICONICULUI´: ÄIat Originea ICONICULUI, ca TEO-CHIPUL PATERNIT II ARHEPERSOANEI TAT L´. ÄDe aceea în Practica Mistic ICONIC , Rug ciunea TAT L Nostru ocup un loc de mare Valoare, ca ORIGINEA ARHECHIPAL în SINE a RUG CIUNII. Cu Rug ciunea TAT L Nostru se începe orice Rug ciune i tot cu aceasta se sfâr e te. Este Origine i ÎNCUNUNARE´. (ibid. p. 12). (n. ns.) (text publicat în volumul "Avva Ghelasie, Cuvânt torul de Dumnezeu", ed. Platytera, Bucure ti, 2005, pp. 122-127)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful