You are on page 1of 4
UNIVERSITY EXAMINATIONS UNIVERSITEITSEKSAMENS UNISA |e ETH203Q October/November 2012 Oktober/November 2012 GUIDANCE, COUNSELLING AND LIFE SKILLS DEVELOPMENT ‘VOORLIGTING, BERADING EN DIE ONTWIKKELING VAN LEWENSVAARDIGHEDE Duraton 2 Hours, 100 Marks Tydsduut 2 Uur 100 Punte EXAMINERS / EKSAMINATORE FIRST / EERSTE PROF FE GOUWS DR RJ TABANE SECOND/TWEEDE __DRADICKER Closed book examination. Toeboek ekeamen This examination question paper remains the property of the University of South Africa, ‘and may not be removed from the examination venue. Hierdie eksamenvraestel bly die elendom van die Universiteit van Suid-Afrika ‘en mag nie utt die eksamenlokaal verwyder word nie, This paper consists of 4 pages / Hierdie vraestel bestaan uit 4 bladsye ALL THE QUESTIONS ARE COMPULSORY READ THE QUESTIONS CAREFULLY AND ANSWER ONLY WHAT IS ASKED. BEST OF LUCK WITH THE PAPER AL DIE VRAE IS VERPLIGTEND LEES DIE VRAE VERSIGTIG DEUR EN ANTWOORD NET WAT GEVRA WORD. STERKTE MET DIE VRAESTEL! QUESTION 4/ VRAAG 1 Indicate if the following statements are TRUE or FALSE Dui aan of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is: 11 Gardner differentiates between the following pnnciples of decision making, namely aims and value, information, solution and decision making Gardner differensieer tussen die volgende vier beginsels van bestuitneming naamik, doelstelings en waarde, migting; oplossing en besluitneming [TURN OVER] ABLAAI OM] 12 13 14 15 16 17 18 19 2 TH203Q Individual counselling 1s predominantly used as a mode of counselling in school settings Individuele berading word oorwegend gebruik as ‘n tipe berading in skool situasies We can differentiate between three different types of thought development Ons kan tussen dre verskillende tipes denkontwikkeling differensieer {tis not important for the counsellor to have exploration skills because it is a waste of time Dit 1s mie belangnk vir dle berader om oor verkenningsvaardighede te beskik nie, at 1s bloot ‘n mors van tyd The three main considerations governing a career choice are job descnption, working conditions and money/salary Die de hoofoorwegings wat ‘n beroepskeuse ten grondsiag 16 1s posbeskrywing, werksomstandighede en geld/salans Observation is an exploratory technique that should be part of every educator's role ‘Assessment should only focus on the learner’s intellectual abilities Waameming 1s ‘n verkennende slegs wat deel van elke opvoeder se rol most wees Assessering behoort slegs te fokus op die leerders se itellektuele moontlikhede In the decision making process the delaying decider is the “whatever will be, will be” type In die beslutnemingsproses is die fatalistese beslurtnemer die “wat moet wees, moet wees" —tpe In educational support leamiers presence in the class are more important that their interest and cooperation In onderwysondersteuning is die leerder se teenwoordigherd meer belangrik as sy belangstelhing en teenwoordigheid ‘The implication of the structured interview is that interviewer and leamer encounter each other as equal partners Die implikasie van die gestruktureerde onderhoud 1s dat die onderhoudvoerder en die leerder mekaar as gelyke vennote ontmoet [TURN OVER] [BLAAI OM| 3 ETH203Q, 140 Corrective teaching means that the educator points out the mistake to the learner as soon as possible Korrektiewe onderg beteken dat die opvoeder die fout so gou as moontik vir die leerder aandut [10x2 = 20] QUESTION 2/ VRAAG 2 Explain the following concepts in your own words Omskryf che volgende begnppe in u ere woorde" 21 Holstic view Holistiese benadening 22 Thinking skills Denkvaardighede 23 Cooperate learing Kooperatiewe leer 24 Counseling Berading 25 Observation Observasie [25] QUESTION 3 VRAAG 3 31 The leameris seen as a totality Do you agree with this statement Motivate your answer Die leerder word gesien as ‘n totalitet Stem u saam met hierdie stelling? Motiveer u antwoord (12) 32. Discuss the guidelines a teacher should use in handling learners with aggressive behavior Bespreek cle nglyne wat onderwysers kan gebruik om leerders met aggressiewe gedrag te hanteer (3) 120) [TURN OVER] [BLAAI OM] 4 ETH203Q QUESTION 4/ VRAAG 4 44 Gwe any SIX charactenstics or skills that are essential for the counselor to possess in order to establish a successful counselling relationship Motivate why you feel they are essential skills to establish a good counselling relationship Noem enige SES eienskappe of vaardighede wat die berader oor moet beskik om ‘n suksesvolle berader te wees Motiveer korthks waarom jy elke vaardigherd as belangnk ag vir suksesvolle berading (15) 42. Discuss the reasons for assessment in Counselling 6) Bespreek die redes vir assessenng in Berading [20] QUESTION 5/ VRAAG & Name and discuss the different categories of Life Skills ‘Noem en bespreek die verskillende kategonee van Lewensvaardighede (15) TOTAL: [100] First Examiner: Prof FE Gouws Dr R Tabane Second Examiner: Dr AM Dicker UNISA 2012