B

t t le a

of

once

Juryrapport en inspiratiebundel

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord
Een initiatief van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)

pt

C

s

Met dank aan de vakjury
Bart Willems, sectormanager Jongeren, De Unie Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN Ton de Korte, directeur Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) Jamila Aanzi, vice-voorzitter FNV Jong Jesse Klaver, voorzitter CNV Jongeren Maartje Boomkamp, HR beleidsadviseur Achmea Betty van der Roest, projectadviseur Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)

Auteurs van deze rapportage
Ton de Korte, directeur Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) Betty van der Roest, projectadviseur Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)

Over het NCSI
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) bevordert en initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellingen. Het NCSI is een actief kenniscentrum, waar kennis over sociale innovatie wordt geproduceerd, verzameld en verspreid en waar initiatieven op het terrein van sociale innovatie worden ondersteund. Bij sociale innovatie draait het om activiteiten in bedrijven en instellingen die er op gericht zijn de arbeidsproductiviteit te vergroten, de talenten van medewerkers beter te benutten en het werkplezier te verhogen. Het gaat dus om het creëren van een win-winsituatie voor zowel werknemers als werkgevers. Het NCSI is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond en de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven. Kijk voor meer informatie over onze organisatie en activiteiten op www.ncsi.nl

Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van het NCSI verveelvuldigd, geremixt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm, PDF, LinkedIn, MySpace, Twitter, Hyves, Wikipedia en welk ander bestaand en/of toekomstig uit te vinden medium. Dit is conform het ‘right to copy’ gedachtegoed met bijhorend logo dat adviesbureau Alares heeft ontwikkeld en uitdraagt. S.v.p. wel vermelden dat het een initiatief is van het NCSI.

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

3

Inhoud
Voorwoord Achtergrond
Collectief of individueel? Hoe ziet het ideale cao-proces eruit?

5 6
6 7

Samenvatting en algemene bevindingen van de jury
Algemene bevindingen Wat regel je collectief en wat individueel? Trends bij de vormgeving van het proces

9
9 10 13

De vijf beste concepten
1 Het cao kompas 2 Jouw ideale schijf van vijf 3 De cao-architect 4 Cao per type actor/contract 5 De stem uit de markt

15
16 18 20 22 24

Bijlage

26

4

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

5

Voorwoord
Het NCSI wil de jongeren van nu aan het woord laten en deze groep betrekken bij de discussie rondom de rol van de cao en de wijze waarop het proces rondom de totstandkoming van de cao vormgegeven is. Het NCSI is ervan overtuigd dat studenten en jonge professionals in staat zijn om mee te denken over dit onderwerp en met inspirerende voorstellen te kunnen komen. Daarom is er eind januari 2010 een battle uitgeschreven over de toekomst van de cao via www.battleofconcepts.nl. Battle of Concepts is een platform op internet waarbij enerzijds studenten en jonge professionals de mogelijkheid krijgen hun talenten te benutten en te ontwikkelen en anderzijds organisaties worden geholpen aan creatieve ideeën en innovatieve oplossingen. In anderhalve maand tijd zijn er in totaal 35 vernieuwende concepten ingezonden. De ingezonden concepten geven voorbeelden van hoe medewerkers betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van de cao en de deelnemers aan de battle doen voorstellen om dit proces anders vorm te geven. Een deskundige jury heeft zich gebogen over de concepten en onder leiding van Hans van der Steen, Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN, zijn de 5 beste concepten geselecteerd. Deze concepten worden in dit juryrapport aan u gepresenteerd inclusief de reactie van de vakjury. Daarnaast zijn een samenvatting en de algemene bevindingen van de gehele battle opgenomen en in de bijlage zijn de 10 beste concepten integraal opgenomen, exact zoals ze zijn ingezonden. Het NCSI en de jury zijn zeer tevreden met de ontvangen inzendingen die getuigen van inzicht in de problematiek, van creatieve oplossingen en van nieuwe rollen voor traditionele partijen. De kwaliteit en frisheid van ideeën geeft volop aanleiding om de beste inzendingen en het commentaar van de jury te publiceren. Het NCSI hoopt dat de concepten u inspireren en dat de uitkomsten van de battle aanleiding zijn om de praktijk van cao’s waar wenselijk en mogelijk te vernieuwen! Namens het NCSI en de jury, Ton de Korte Directeur NCSI

terug naar inhoud

6

Achtergrond
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en de totstandkoming van een cao staan centraal in deze inspiratiebundel. Via een battle op het virtuele crowdsourcingplatform Battle of Concepts is aan studenten en jonge professionals de vraag voorgelegd hoe de cao van de toekomst eruitziet. De laatste jaren zijn er steeds meer kleine professionele dienstverlenende organisaties, die zich moeilijk kunnen vinden in de afspraken die in de huidige cao’s zijn opgenomen. De ‘traditionele’ manier (zowel qua inhoud als proces) voor het afsluiten van cao’s is niet meer altijd toereikend voor nieuwe organisatievormen. Trends op de arbeidsmarkt, zoals individualisering, internationalisering en flexibilisering, de komst van een nieuwe generatie medewerkers op de arbeidsmarkt en de opkomst van nieuwe flexibele contractvormen (o.a. ZZP’ers) leiden tot nieuwe organisatievormen, vervagende grenzen van arbeidsorganisaties en veranderende arbeidsrelaties. Vroeger werkte je bij één organisatie, nu worden grenzen van organisaties steeds meer diffuus doordat er onder andere meer gewerkt wordt met ZZP’ers en er meer samengewerkt wordt met andere organisaties. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de collectieve arbeidsovereenkomst. Het NCSI als organisatie stond in de battle model voor de vele andere kleine, professionele organisaties die zich moeilijk kunnen vinden in de afspraken die in de ‘traditionele’ cao’s zijn opgenomen. Binnen professionele dienstverlenende organisaties wordt vaak tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt. De organisaties kennen vaak verschillende manieren van samenwerking en diverse contractsvormen. Er zijn medewerkers in dienst bij de organisatie zelf, maar er zijn ook medewerkers voor een langere periode vanuit andere organisaties gedetacheerd. Ook werken deze organisaties vaak met uitzendkrachten, stagiaires, trainees en ingehuurde adviseurs. Deze voornamelijk hoog opgeleide medewerkers hebben behoefte aan een vorm van collectieve afspraken, maar de vraag is wat precies collectief geregeld zou moeten worden (en voor wie dit precies geldt) en wat op individueel niveau. De soms vuistdikke traditionele cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, gebaseerd op de klassieke organisatieparadigma’s, kunnen een belemmering zijn bij het geven van vorm en inhoud aan deze nieuwe vormen van organiseren en werken. Collectief of individueel? Het NCSI is benieuwd wat jongeren collectief in een cao zouden willen regelen en waar ze individuele afspraken over zouden willen maken. Bij de totstandkoming van cao’s bestaat er namelijk een spanningsveld tussen collectiviteit aan de ene kant en individuele keuzemogelijkheid aan de andere kant. Individuele keuzemogelijkheden brengen maatwerk, ruimte voor individuele preferenties en organisatiedynamiek met zich mee, maar bieden medewerkers minder zekerheid. Collectiviteit zorgt voor schaalvoordelen, vermindering van transactiekosten, voorspelbaarheid, bescherming en solidariteit, maar maakt arbeidsovereenkomsten minder flexibel. De vraag is wat je voor iedereen vastlegt en wat per individu. Deze vraag is voorgelegd aan studenten en jonge professionals en de uitkomsten worden in deze inspiratiebundel kort samengevat.

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

7

Hoe ziet het ideale cao-proces eruit? Daarnaast is het NCSI op zoek naar innovatieve ideeën die betrekking hebben op de wijze waarop collectieve afspraken gezamenlijk tot stand kunnen komen. De totstandkoming van een cao is een complex proces. Verschillende partijen zijn hierbij betrokken en de uiteindelijke afspraken gelden voor alle werknemers van de organisatie of de bedrijfstak (indien algemeen verbindend verklaard). Een vakbond onderhandelt namens haar leden over de collectieve arbeidsvoorwaarden en alleen een vakbond mag een cao afsluiten. Doordat professionele en niet afhankelijke vertegenwoordigers vanuit de vakbonden de onderhandelingen doen, breng je gelijkwaardigheid in de onderhandelingssituatie. Middels de battle is studenten en jonge professionals gevraagd hoe je in de moderne tijd een groep medewerkers kan verenigen en gezamenlijk tot cao-afspraken kunt komen. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers actief betrokken worden bij de totstandkoming van een cao? Hoe kunnen medewerkers meedenken over en invloed hebben op de collectieve arbeidsvoorwaarden en hoe informeer je iedereen over het eindresultaat? Ook de beste ideeën voor een ideaal cao-proces worden in deze inspiratiebundel toegelicht.

terug naar inhoud

8

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

9

Samenvatting en algemene bevindingen van de jury
Algemene bevindingen
De juryleden vonden het ontzettend leuk en inspirerend om de innovatieve en creatieve concepten te lezen. Wel is de jury van mening dat het tweede deel van de vraagstelling: ‘hoe kun je medewerkers actief betrekken bij het proces van de totstandkoming van de cao?’ verreweg de meeste creativiteit en ideeën bij de battlelaars heeft losgemaakt. Het eerste deel van de vraagstelling: ‘wat zou je op arbeidsvoorwaardengebied individueel en wat collectief willen regelen?’ leverde in vergelijking minder innovaties op. Voor beide vraagstellingen wordt in dit hoofdstuk een samenvatting van de beste concepten gegeven. Daarnaast zijn er een aantal algemene bevindingen. Deze worden hieronder kort toegelicht: De cao moet blijven Opvallend vond de jury dat alle inzenders van mening zijn dat het maken van collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden in stand gehouden moet worden. Er waren geen inzenders die voorstelden de cao maar af te schaffen. Ook collectieve afspraken over bijvoorbeeld pensioenen en verzekeringen kunnen blijven bestaan. Blijkbaar hebben de inzenders voldoende gevoel voor de solidariteitsaspecten van deze collectieve arrangementen en begrijpen zij ook het voordeel in de transactiekosten. Vrijwel alle inzenders bepleiten overigens wel ruimte voor individuele keuzes binnen deze collectieve arrangementen. Weinig aandacht voor kosten De inzenders van concepten hebben weinig aandacht voor het kostenaspect van de arbeidsvoorwaarden. Veel voorstellen nemen het belang en de positie van de werknemers als vertrekpunt, de belangen van de organisatie - anders dan de wens om een aantrekkelijke werkgever te zijn - krijgen weinig aandacht. Ook begrippen als ‘beschikbare loonruimte’ of ‘concurrentie’ krijgen weinig aandacht. In de meeste voorstellen lijkt het afspreken van arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer een soepel proces te zijn waarbij partijen elkaar snel op de inhoud vinden. Het onderhandelings- of strijdaspect over geld komt weinig prominent naar voren. Waar de jury veel waardering voor heeft, is de aandacht voor presentatie en de vormgeving van de i ngeleverde concepten. Op het gebied van communicatie kunnen de traditionele partijen, betrokken bij cao’s, zeker nog veel leren van deze studenten en jonge professionals! Focus op hoogopgeleide medewerkers Zoals we ook in de resultaten van vorige battles hebben gezien (over de bestrijding van jeugdwerkloosheid en over de creatieve productiviteit van de werknemer 2.0) nemen de deelnemers aan de battle zichzelf als referentiekader. De deelnemers zijn studenten en jonge professionals en uit hun voorstellen voor de cao van de toekomst lijkt het alsof organisaties uitsluitend uit jonge, hoogopgeleide medewerkers bestaan. Natuurlijk heeft de vraagstelling van deze battle, gefocust op professionele organisaties met over het algemeen hoogopgeleide medewerkers, waarbij het NCSI zelf als voorbeeld werd neergezet, hierbij een rol gespeeld. Maar geen van de indieners heeft bij het vraagstuk stilgestaan bij de situatie dat werknemers misschien - om wat voor reden dan ook - niet in staat zijn eigen keuzes te maken of in een hoge mate van afhankelijkheid van de werkgever verkeren. Hans van der Steen: ‘Ontzettend leuk! AWVN is een cao-fabriek en we hebben hier heel veel belangstelling voor. De concepten gaan meer over het proces dan de inhoud. Het viel me op dat de eigen behoeften leidend zijn. Er wordt weinig aandacht besteed aan de belangen van de organisatie. Het is een wisselwerking tussen belangen van het individu en organisatiebelangen. Dit zie ik weinig terug in de concepten’.

terug naar inhoud

10

Wat regel je collectief en wat individueel?
Het NCSI vroeg de battlelaars wat zij organisaties als het NCSI zouden adviseren om collectief te regelen. In welke mate regel je zaken als werktijden, competentieontwikkeling, beloning, pensioen en vitaliteit, gezondheid en ziekte collectief in een cao en wat regel je individueel? Het merendeel van de battlelaars ziet een cao als een middel om kaders te stellen. Dergelijke afspraken zorgen voor transparantie in een organisatie. Binnen deze kaders moet het mogelijk zijn om op individueel niveau afspraken en keuzes te maken. Elke medewerker heeft specifieke wensen en behoeftes en dit kan ook per levensfase verschillen. Een cao moet dus ruimte bieden om op individueel niveau afspraken en keuzes te maken. We hebben voor een aantal onderwerpen specifieke meningen gevraagd in de battle. Hieronder worden de ideeën per onderwerp kort samengevat. In de bijlage vindt u de complete concepten en kunt u meer lezen over wat collectief en wat individueel wordt geregeld. Afspraken over tijd De meeste battlelaars zijn het er over eens: afspraken over de arbeidsduur moeten zoveel mogelijk op individueel niveau gemaakt worden. Wel is het van belang om voor de beloning een norm te benoemen. Jaarurennorm - In een aantal concepten uit de top 10 wordt geadviseerd om een jaarurennorm vast Jamilla Aanzi: ‘Er is niet een concept dat er helemaal uitspringt, maar de combinatie van verschillende onderdelen is vernieuwend. Ik miste soms wel enige vorm van verdieping. Het valt me op dat de battlelaars ervan uitgaan dat participatie erg makkelijk te regelen is in organisaties’. Flexibiliteit - Een battlelaar benoemt dat werknemers flexibel willen zijn in hoeveel ze werken (arbeidsduur), wanneer ze werken (werktijden) en waar ze werken (werkplek). Het advies is om werknemers de ruimte te geven om bijvoorbeeld thuis te werken en ook om ’s avonds en/of in het weekend te werken. Zo kan werk en privé optimaal worden gecombineerd. Er wordt door een van de deelnemers nog wel de kanttekening gemaakt dat de flexibiliteit van de arbeidstijden wel afhankelijk is van de functie: een loketmedewerker zal vaste (raam-)tijden hebben, een manager zal flexibeler zijn tijden kunnen bepalen. Niet de arbeidsduur maar de output staat centraal - Een andere afweging die gemaakt kan worden is om mensen niet op tijd maar (ook) op basis van resultaat te beoordelen en te belonen. Een aantal deelnemers geeft aan dat het niet gaat om de inspanning maar om de prestatie die geleverd wordt door de werknemer. Dat betekent dus dat men minder op tijd zou moeten sturen en meer op uitput. Een van de battlelaars geeft aan dat er wel een collectief maximum aantal uur werk per week afgesproken moet worden. Dit om de medewerker tegen zichzelf in bescherming te nemen. te stellen. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid tot effectieve werkspreiding en geeft de werknemer de mogelijkheid om werk en privé op eigen wijze vorm te geven. De werknemer bepaalt in overleg met de werkgever op welke tijden hij werkt. Dit kan ook in de avond of in het weekend zijn. De cao stelt het jaarlijkse verlofbudget en de feestdagen vast, dit wordt collectief geregeld omdat dit voor iedereen gelijk moet zijn. ADV en overwerkregelingen zijn er niet meer. Op basis van individuele voorkeuren en overtuigingen feestdagen vaststellen is volgens een deelnemer niet erg praktisch. Wel wordt het idee van ‘keuzedagen’ voorgesteld: Hemelvaartsdag óf Suikerfeest, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur.

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

11

Afspraken over competentieontwikkeling Een deelnemer benoemt het belang van scholing en opleiding: het wordt steeds belangrijker dat werknemers blijven leren tijdens hun werk. Werkgevers dienen daarom (collectief) manieren van scholing aan te bieden. Andere battlelaars geven aan dat er collectief afspraken gemaakt moeten worden over financiering en over welk bedrag een werkgever moet budgetteren voor ontwikkeling van medewerkers. Per werknemer kan dit vervolgens in een geldbedrag worden uitgedrukt. Zo kunnen medewerkers ook enkele jaren sparen voor een duurdere opleiding. Werknemer en werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor employability en stellen gezamenlijk een ontwikkelplan op. Er is een battlelaar in de top 10 die het collectief afspreken van een budget niet zinnig vindt. De argumentatie is dat competentieontwikkeling te veel leeftijd- en levensfase gebonden is. Twee andere battlelaars gooien het juist over een andere boeg. Zij stellen juist voor om een landelijk percentage te berekenen dat werkgevers en opdrachtgevers moeten bijdragen aan opleidingen van individuen. Opleidingen voegen waarde toe aan een individu, op grotere schaal dus aan de arbeidskrachten van Nederland en op die manier aan de kenniseconomie. Hierdoor wordt Nederland aantrekkelijker voor ondernemingen. Een bijkomend voordeel van deze regeling is dat er collectief besloten kan worden hoeveel Nederland investeert in opleidingen. Afspraken over beloning De meeste battlelaars zijn het erover eens: het salarissysteem moet collectief geregeld worden in de cao. Dit zorgt voor transparantie. De persoonlijke inschaling van iedere werknemer dient volgens deelnemers individueel te gebeuren, omdat dit afhankelijk is van persoonlijke kwaliteiten, werkervaring, mate van ontwikkeling, et cetera. Een battlelaar onderstreept het belang dat senioriteit bepaald moet worden op grond van kennis en kunde en niet door leeftijd of dienstjaren. Een voorstel is om ten aanzien van het salarissysteem te kiezen voor korte salarisschalen zonder automatische periodieke verhoging. Een ander concreet voorstel omvat een systeem voor salariëring, namelijk het ‘broadbanding systeem’. Broadbanding werkt niet met functieschalen maar met een beperkt aantal bandbreedten. De verschillende functies worden binnen een bandbreedte ondergebracht. De inschaling van functies is de verantwoordelijkheid van de werkgever en gebeurt door middel van benchmarking. Hiermee wordt vastgesteld wat er in de markt doorgaans betaald wordt voor een functie. Er zijn geen vaste schalen meer met bijbehorende periodieken. Waar medewerkers zich qua salarisniveau bevinden binnen de bandbreedte wordt bepaald aan de hand van beoordelingsgesprekken. Percentuele salarisverhogingen om mee te gaan met prijs- en welvaartveranderingen moeten volgens de meeste battlelaars collectief vastgesteld worden. Periodieke verhogingen en variabele beloning zou moeten afhangen van de prestaties van werknemersen dus individueel moeten worden vastgesteld. Een bonussysteem is een middel om arbeid of inzet te belonen. Het bonussysteem op zich moet in het collectieve gedeelte worden opgenomen, maar er kan per individu worden bekeken hoe ermee moet worden omgegaan. Een battlelaar geeft aan dat werknemers in overleg met hun leidinggevende hun eigen targets moeten bepalen. Wanneer die behaald zijn, wordt dit beloond met een loonsverhoging. Door dit resultaatgerichte beleid stijgt de arbeidsproductiviteit. Dit systeem moet echter wel transparant zijn; gelijke beloning is namelijk van belang. Jesse Klaver: ‘Het valt me op dat beloning wordt gekoppeld aan prestatie. Er zitten erg leuke ideeën tussen. Ik miste de link naar laag opgeleide medewerkers’.

terug naar inhoud

12

Afspraken over pensioen Vanwege de kosten geven de meeste battlelaars aan dat de keuze voor een collectieve pensioenverzekering wenselijk is. Wel wordt een aantal keer aangegeven dat de invloed van werkgevers te groot is. Zeker in de huidige situatie is het van belang dat een werknemer inspraak heeft in de keuze van zijn pensioenverstrekker. Het is belangrijk dat de werknemer inzicht heeft in de verschillende aanbieders en hun dienstenkwaliteit. Werknemers moeten volgens een battlelaar samen met de werkgever een keuze maken om daarna collectief voordeel te behalen uit die keuze. Een aantal deelnemers geeft aan dat de werkgeversbijdrage wordt vastgelegd in de cao. Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat de werknemersbijdrage vrijwillig moet zijn. Enkelen geven aan dat de basisbijdrage voor zowel de werkgever als de werknemer moet worden bepaald in de cao. Pensioen is volgens deze deelnemer niet een extraatje maar een noodzaak voor later. Een eventuele extra bijdrage kan uiteraard individueel geregeld worden. Afspraken over vitaliteit, gezondheid en ziekte Ziekte - Het merendeel van de deelnemers vindt dat de cao moet bepalen hoeveel loon er wordt doorbetaald tijdens het eerste en tweede ziektejaar. De cao regelt de verantwoordelijkheden van de werkgever en de werknemer. Bart Willems: ‘Leuk om te lezen hoe jongeren over een onderwerp dat over het algemeen ver van hun bed is creatief nadenken. Bij de meeste plannen spreekt het aspect van E-democracy mij erg aan. Gebruik makend van social media, online platforms en stemsystemen maken de toegankelijkheid van het proces van totstandkoming van de cao een stuk gemakkelijker. Daarnaast viel me wel op dat er over het algemeen in de voorstellen gesproken wordt over in eerste instantie sterk divergeren in mogelijkheden, keuzes etc. waarna veelal weer sterk geconvergeerd wordt naar het uiteindelijke resultaat. Vitaliteit en gezondheid - Een battlelaar signaleert dat werkgevers steeds meer inzien dat het belangrijk is om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen. Het zorgt niet alleen voor minder ziekteverzuim maar gezonde werknemers voelen zich fijner en leveren beter werk af. Het aanbieden van sportfaciliteiten of vergoedingen (voor de sportschool) alsmede het verschaffen van tijd hiervoor of bijvoorbeeld een fietsplan kan dus positief werken. Ook andere battlelaars halen sport en gezondheid aan. Dit soort zaken is belangrijk voor iedere werknemer en hiervoor moeten dus collectieve afspraken worden gemaakt als sportregelingen en coaching. De wensen en behoeften kunnen per individu verschillen dus de invulling wordt op individueel niveau bepaald.

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

13

Trends bij de vormgeving van het proces
We vroegen de deelnemers aan de battle om innovatieve concepten te bedenken om de totstandkoming van de cao vorm te geven. Bij dit onderdeel speelde de vraag: ‘hoe kun je medewerkers actief betrekken bij het proces van de totstandkoming van de cao?’. Een samenvatting van de ideeën van de 5 beste concepten leest u in het volgende hoofdstuk. De onderstaande trends zien wij terug in de beste tien concepten. Gebruik van technologie en sociale media Vrijwel alle inzenders maken in hun voorstellen ruim gebruik van communicatietechnologie en sociale media. Op die wijze wordt optimale betrokkenheid van medewerkers bij het cao-proces georganiseerd en krijgen medewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het proces. Een van de krachtige onderdelen van sommige voorstellen is dat het gebruik van deze media gepaard gaat met sterke visualisatie van de cao en de thema’s die daarin een rol spelen. Iedereen doet mee In het verlengde van de vorige opmerking is het ook opmerkelijk dat iedereen binnen de organisatie wordt uitgenodigd om mee te doen aan het cao-proces. Alle medewerkers kunnen ideeën aandragen of voorstellen doen, kunnen meestemmen of meebeslissen over prioriteiten of keuzes. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vakbondsleden en niet-vakbondsleden. Maartje Boomkamp: Rol van de vakorganisaties Het meest leerzame aspect van de resultaten van deze battle vindt de jury wel de rol die vakorganisaties hebben in het cao-proces. De vakorganisaties worden niet getypeerd als belangenbehartigers en zeker niet als verenigingen die specifiek opkomen voor de eigen leden. Vakorganisaties worden neergezet als experts op het gebied van arbeidsvoorwaarden en krijgen de taak om het - zeer democratische en openbare - proces van arbeidsvoorwaardenvorming te organiseren en te regisseren. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie met de werknemers. In een van de concepten wordt het aan de vakorganisaties overgelaten om in overleg met de werkgever de loonruimte vast te stellen, die dan verder door de werknemers zelf kan worden ingevuld. In een ander concept wordt het aan de vakorganisaties overgelaten om standaard-arbeidsvoorwaarden vast te stellen, die van toepassing zijn op die werknemers die geen zin hebben om te kiezen binnen de individuele mogelijkheden. En ook wordt een situatie genoemd waarin de vakbonden, samen met vertegenwoordigers van de medewerkers, een rol spelen in de laatste fase van mogelijke onderhandelingen. De indieners van de concepten denken dus vanuit een model waarin eigenlijk iedereen lid is van de vakbond of, anders gesteld, waarin de vakbond zich gedraagt als belangenbehartiger van alle medewerkers, lid of geen lid. Ook doemt het beeld op van de vakbond als relatief onafhankelijke en deskundige adviseur die werkgever en werknemers ondersteunt met regie, adviezen, software en tools in het cao-proces. Een vakbond die het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden als het ware monopoliseert of onderhandelingen die plaatsvinden in afgesloten vertrekken komt in het beeld van de deelnemers aan de battle niet voor. Ton de Korte: ‘Wat mij opvalt is dat iedereen meepraat in het proces en niet alleen de vakbondsleden. Er is een partij nodig om het proces te begeleiden. De vakbond moet de standaard bepalen voor de mensen die niet te veel tijd willen besteden aan afspraken. Niemand geeft aan dat de cao afgeschaft moet worden. Dit vind ik ook een belangrijke constatering’. ‘Er wordt veel aandacht besteed aan de vormgeving van de cao’.

terug naar inhoud

14

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

15

De vijf beste concepten
Van de 35 ingezonden concepten heeft de vakjury 5 concepten als beste beoordeeld. De inzendingen zijn beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: • Inzicht in vraagstuk; • Originaliteit; • Onderbouwing; • Uitvoerbaarheid; • Innovativiteit.

Hieronder de 5 beste concepten. In de volgende pagina’s volgt een korte samenvatting, waarbij ook de reactie van de jury beknopt is opgenomen. De volledige concepten zijn als bijlagen toegevoegd.

1 Het cao kompas
M. van Essen, Universiteit van Amsterdam

2 Jouw ideale schijf van vijf
S. Kruitwagen, Technische Universiteit Eindhoven

3 De cao-architect
Y. van Remundt, Hogeschool Rotterdam

4 Cao per type actor/contract
H. van den Berg, Universiteit Twente

5 De stem uit de markt
F. Duijndam, Saxion Hogescholen

terug naar inhoud

16

1 Het cao kompas
Deelnemer: M. van Essen, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting concept: De traditionele cao heeft een voorschrijvend, regelend karakter en is gericht op zekerheid. Een toekomstbestendige cao zou een heel ander karakter moeten hebben: ruimtegevend en stimulerend, gericht op investeringen in employability. Zowel werkgevers als medewerkers hebben behoefte aan flexibiliteit, zeggenschap en maatwerk. Eigen verantwoordelijkheid van partijen is een belangrijk uitgangspunt. De cao van de toekomst heeft een faciliterend karakter: De cao moet aan werkgever en werknemer de ruimte bieden om hun arbeidsrelatie zo optimaal mogelijk vorm te geven. Dit houdt in dat de cao enkel grenzen trekt, binnen deze grenzen heerst er optimale vrijheid om een nieuw psychologisch contract vorm te geven. Een gedeelte van de collectieve arbeidsvoorwaarden moet worden opengesteld voor ZZP-ers: een zogenaamde basisregeling ZZP-ers. Dit betreft bijvoorbeeld de toegang tot scholingsfondsen en de openstelling van de collectieve pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lancering cao-platform Nieuwe typen organisaties en een nieuwe generatie medewerkers vragen om een ander proces voor de totstandkoming van collectieve afspraken. Het NCSI en de vakbonden worden geadviseerd een online cao-platform op te richten. In dit platform staat de medewerker centraal. Het cao-platform is een gepersonaliseerd dashboard waarbij de diverse informatiestromen worden gebundeld. De medewerkers hebben toegang tot verschillende functionaliteiten waardoor zij gedurende het gehele proces actief worden geraadpleegd en geïnformeerd. Over en weer leveren medewerkers input en feedback en verzorgen vakbonden en werkgeversorganisaties informatie over de inhoud en de totstandkoming van de cao’s. De diverse functionaliteiten stimuleren partijen de dialoog aan te gaan. Enkele belangrijke functionaliteiten in het online cao-platform zijn: het cao-kompas, om voorkeuren in kaart te brengen, het information center, voor actuele informatie, de mogelijkheid voor deelname aan een online vragenuurtje en de faciliteit voor webmeeting om feedback te geven. Op eenvoudige wijze kunnen nieuwe functionaliteiten aan het cao-platform worden toegevoegd. Denk hierbij o.a. aan Twitter, koppelingen met Facebook en Hyves en diverse nieuws- en weblogs.

Vormgeving proces Het cao-proces moet zo worden ingericht dat er voortdurende participatie plaatsvindt van medewerkers. Het proces kan worden ingedeeld in 6 fases, waarin gebruikt wordt gemaakt van het cao-platform en fysieke participatie van partijen: 1 Informeren en input medewerkers. Alle medewerkers krijgen een e-mail met de link en inlog gegevens voor het online cao-platform. In de e-mail wordt een korte uitleg gegeven over het cao-proces, de verschillende fases en hoe de medewerker actief kan participeren in deze verschillende fasen. Vervolgens wordt de medewerker uitgenodigd om het cao-kompas in te vullen. 2 Verduidelijking. Naar aanleiding van de resultaten van het cao-kompas worden er tijdens een webmeeting gerichte vragen gesteld om de uitkomsten van het cao-kompas te verduidelijken.

terug naar inhoud

B

ncsi

1 o
2 0 10 2009

t t le a
rappor t Ju r yr a p p o r t Ju r y

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

of
17

stee st

ncs ncsii

ncep

3 Praktische voorstellen. Aan de hand van de uitkomsten van fase 1 en 2 zullen er praktische voorstellen worden opgesteld door vakbonden in samenwerking met een afvaardiging van de OR/Personeelsvertegenwoordiging. 4 Voorbereiding op cao-onderhandelingen. Nadat de werkgevers- en werknemerspartijen hun voorstellen hebben opgesteld, worden deze verdeeld naar thema, bijvoorbeeld beloning, employability, flexibel werken en gezondheidsmanagement. Per thema wordt een paritaire werkgroep opgesteld. In elke werkgroep neemt een afgevaardigde van de medewerkers deel. Daarnaast bestaan de werkgroepen uit een lid van het management van de organisatie, een afgevaardigde van de HR afdeling en een lid van de vakbonden. De werkgroepen behandelen de voorstellen onder begeleiding van een onafhankelijke derde partij en komen met gezamenlijke aanbevelingen. Dit zorgt voor draagvlak, participatie en commitment aan zowel werkgevers- als werknemerszijde. 5 Daadwerkelijke onderhandelingen. Nadat de werkgroepen aanbevelingen hebben gedaan vinden de daadwerkelijke onderhandelingen plaats. De onderhandelingen zullen vlot verlopen omdat de grenzen al verkend zijn in de werkgroepen. Het cao-akkoord wordt per e-mail ter instemming voorgelegd aan de medewerkers. 6 Uitwerking cao. Vaak worden er in de cao-onderhandelingen afspraken gemaakt die nadere uitwerking behoeven. Deze afspraken zullen worden uitgewerkt door de paritaire werkgroepen die de onderwerpen hebben voorbereid. Zo blijft er constant participatie van medewerkers en draagvlak bij de uitwerking en implementatie van de cao-afspraken.

Beoordeling jury
De uitwerking is goed en helder in fases ingedeeld. De betrokkenheid van de medewerkers is per fase geregeld. Fase vier is vernieuwend. Tevens worden ZZP’ers in dit concept betrokken (basisregeling) bij onderwerpen als pensioen, sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden. Het gaat uit van gezamenlijke belangen van werkgevers en werknemers. Aan de visualisatie is veel aandacht besteed en het is goed toepasbaar. Het idee van een online cao-platform als een soort van dashboard spreekt wel tot de verbeelding.
terug naar inhoud

ts

C

18

2 Jouw ideale schijf van vijf
Deelnemer: S. Kruitwagen, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting concept: Gebruik visuele representaties van complexe informatie om werknemers te interesseren in en te betrekken bij de totstandkoming van collectieve afspraken. De bedenker van dit concept adviseert om de informatie in een cao op een visuele manier te presenteren. Hierdoor wordt het simpeler, overzichtelijker en dus aantrekkelijker. De inspiratie hiervoor komt voort uit het bekijken van andere vormen van complexe informatie die, doordat ze grafisch aantrekkelijk worden gepresenteerd, toch begrijpelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan statistische gegevens die eigenlijk pas duidelijk worden op het moment dat ze in grafische vorm worden gepresenteerd. Maar ook informatie zoals het weer komt eigenlijk vooral tot haar recht in visuele vorm. De battlelaar heeft een metafoor gekozen, namelijk de schijf van vijf. Per thema wordt een deel collectief afgesproken en er is ruimte om op individueel niveau keuzes te maken. Deze ‘Schijf van Vijf’ is slechts een onderdeel van het gehele plan
Beloning

Gezondheid

Tijd

Pensioen


Competentieontwikkeling

� �

� �
individueel

om mensen te betrekken bij de totstandkoming van collectieve afspraken: het is een beknopt visueel overzicht wat refereert aan de daadwerkelijke afspraken in ruwe vorm. De ‘Schijf van Vijf’ moet dus ook niet gezien worden als een vervanging van het cao-document maar als een middel om werknemers een toegankelijk overzicht te bieden. Daarnaast zouden ook andere visuele vormen gebruikt kunnen worden om extra verdieping te geven, zodat werknemers hun eigen wensen kunnen aangeven.

collectief

“Hoe belangrijk vindt u de 5 cao-aspecten t.o.v. elkaar?” Gezondheid

Tijd

Beloning

Andere visuele vormen zoals radar- of staafdiagrammen zouden gebruikt kunnen worden om werknemers input te laten geven of resultaten van onderhandelingen terug te koppelen, steeds met als doel om informatie snel en simpel weer te geven.

Pensioen

Competen e ontwikkeling

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

19

Beoordeling jury
Het voorstel kent een heldere inleiding en een goede analyse. Het heeft een mooie grafische uitwerking/vormgeving en er wordt gebruikgemaakt van een heldere metafoor. Het plan richt zich vooral op de communicatie/visualisatie. De metafoor met de schijf van vijf voor de voeding is erg krachtig. De jury ziet de schijf van vijf helemaal zitten als I-phone applicatie. Er is één ‘taart’ waaruit punten kunnen worden ‘gesneden’, dus er kan niet elke keer wat nieuws worden bijgehaald.
collectief keuze individueel

Tijd Beloning Competen es Pensioen Gezondheid
“Gemiddelde wensen van NCSI-werknemers m.b.t. collectieve/keuze/individuele afspraken”

B

ncsi

2 1 o
2 0 10 2009

t t le a
rappor t Ju r yr a p p o r t Ju r y

of
ncs ncsii

e std e

ncep

ts
terug naar inhoud

C

20

3 De cao-architect
Deelnemer: Y. van Remundt, Hogeschool Rotterdam
DE CAO-ARCHITECT
Samenvatting concept: Doel van dit concept is dat er een cao ontstaat die ‘breed gedragen wordt’ en die ontstaan is vanuit de wensen en behoeften van de nieuwe generatie medewerkers. Draagvlak, terugkoppeling en ‘sparren’ is dus belangrijk bij dit proces. Er zal geen goed ‘antwoord’ komen wanneer de ‘vraag’ niet goed gesteld is: ‘een architect kan pas iets goed vormgeven wanneer er genoeg informatie is’. Naast het gegeven dat de cao breed gedragen moet worden, hecht dit concept ook veel belang aan een flexibele cao. Een cao die met de tijd meegaat en in de toekomst mogelijkheden biedt voor verdere aanpassing en optimalisatie. Het concept Doordat er veel mensen meedenken, moet er veel informatie ‘ge-trechterd’ worden totdat er een bruikbare cao zal overblijven. De volgende stappen worden hierbij onderscheiden: Informatie: De gedachte is om middels sociale media de cao vorm te geven. De nieuwe generatie is geen generatie meer die per post op de hoogte gehouden wil worden maar via e-mail en digitale netwerken. Het verkrijgen van de informatie gebeurt dan ook middels een enquête per e-mail. Relevante vragen en thema’s komen aan bod in deze enquête. Wanneer iedereen in de organisatie deze invult en retour stuurt is er een hoop informatie om te beginnen met het ‘trechteren’. Input divers: De input komt uit de enquête. Eigenlijk moet deze enquête gezien worden als een soort ‘stemwijzer’; men kan hierin de ‘toon’ zetten voor de cao en al een richting aangeven. Importance: Sommige punten en onderwerpen zijn belangrijker en wegen zwaarder dan andere. Een team vanuit het bedrijf, uit alle lagen, gaat aan de slag met de verkregen informatie en bepaalt de ‘importance’ ervan; wat zijn de speerpunten van de cao, wat moet collectief worden vastgelegd en wat niet. Concept: De conceptversie van de cao wordt via de e-mail verspreid en is te vinden op het intranet van het bedrijf. Aangezien men altijd beschikt over internet (op telefoon of laptop) kan deze altijd bekeken worden en kan men direct reageren. Feedback: Middels een soort online forum kunnen medewerkers digitaal hun reactie en opmerkingen geven. Onderweg in de trein of vanaf thuis kunnen zij een e-mail sturen. Hierin moet worden gedacht aan een omgeving zoals je dat bijvoorbeeld bij LinkedIn ziet. Het is de bedoeling dat de cao ook echt gaat ‘leven’ in de organisatie en dat mensen actief deelnemen aan het forum. Doordat zij middels e-mails op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe stellingen/ meningen, wordt iedereen bij het proces betrokken. De cao: De cao die uiteindelijk ontstaat, is het eindresultaat uit de ‘trechter’: de grote hoeveelheid informatie en feedback is gereduceerd tot de essentie. Het is een actueel en breed gedragen cao die is ontstaan in het bedrijf zelf. Via het intranet en de e-mail wordt de cao aan het personeel bekendgemaakt.

terug naar inhoud

B

ncsi

3 1 o
2 0 10 2009

t t le a
rappor t Ju r yr a p p o r t Ju r y

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

21

of
ncs ncsii

e std e

ncep

Het voordeel van een dergelijk proces is ook dat er steeds weer actualiteiten besproken kunnen worden en eventueel zaken aangepast, aangescherpt of zelfs veranderd kunnen worden. Net als op de netwerksite LinkedIn kunnen mensen stellingen plaatsen die in de e-mailbox van hun collega’s verschijnen. Mogelijke discussies zijn dus voor iedereen die dit wil te volgen.

Beoordeling jury
Het oude cao-proces wordt in dit concept duidelijk vernieuwd. Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe methodes, zoals de stemwijzer, sociale media, et cetera. De medewerkers van de organisatie worden breed betrokken bij het cao-proces. Gemengde teams uit alle lagen van de organisatie spelen een rol bij de voorbereiding.

ts
terug naar inhoud

C

22

4 Cao per type actor/contract
Deelnemer: H. van den Berg, Universiteit Twente
Samenvatting concept: Er treedt een nieuwe generatie arbeidskrachten aan: de professioneel intellecten. Deze groep van individuen biedt andere kwaliteiten en vraagt ook om een andere werkomgeving. Niet alleen flexibele werktijden maar ook ontwikkelingsmogelijkheden. Arbeidskrachten die veelal projectmatig werken tijdens flexibele arbeidstijden. Professioneel intellecten worden daarbij het meest optimaal aangestuurd op resultaat in plaats van op gedrag. Het doel van het inzetten van deze arbeidskrachten levert een bepaald (gewenst) resultaat op, waarbij deze werknemers gebruikmaken van hun eigen (specifieke) expertise en hun netwerk (van experts). Een duidelijk voorbeeld zijn de zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Een cao streeft naar collectiviteit, wat paradoxaal staat tegenover de zelfstandigheid van de professioneel intellecten. In de omschrijving van de battle komt ook naar voren dat cao’s zijn georganiseerd per sector, bedrijfstak of onderneming. Dit onderscheid heeft de afgelopen decennia haar waarde bewezen, maar de toekomstige arbeidsmarkt zal steeds meer netwerkcentrisch worden ingericht. In de toekomst zal het aantal kleine professionele organisaties groeien en zullen meer zelfstandigen hun diensten uitlenen op basis van projectwerk. Hoe kan met deze arbeidsvormen en -omstandigheden toch een collectieve arbeidsovereenkomst tot stand komen? Zoals de titel aangeeft, moet dit concept worden aangepakt per type actor. Een actor is een handelend persoon die een bepaald effect nastreeft. Verschillende typen actoren worden onderscheiden door het type effect dat zij (willen) bereiken. Het type effect relateert aan het advies of product dat het professioneel intellect levert (de toegevoegde waarde van de persoon) en wordt omschreven in een bepaalde contractvorm. Het resultaat (advies en/of product) wordt gemeten in geld en tijd (contract). Deze beide parameters leiden tot een verdeelsleutel voor opties als vakantiedagen, scholing, toeslagen en pensioen.

Ba le of Concepts i.s.m. NCSI: Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?

BRENG ZE OP EEN GOED SPOOR
Laat betrokkenen jdelijk genieten van collec eve voordelen, zoals een NS traject kaart.

PROCES BEWAKER
Durf stappen te nemen. Stel een persoon aan die de voortgang van het onderhandelingsproces bewaakt.

IPHONE APP.
Applica e voor communica e. Ontwikkel een applica e waarin nieuwtjes en informa e over het nieuwe cao worden vermeld.

DE BARACK BENCHMARK
Inspirerende personen, inspirerende oplossingen. Nodig een Amerikakenner uit die de werkwijze en aanpak van Barack Obama toelicht en onderricht.

FOREVER FRIENDS
Gebruik jouw netwerk. Laat elke betrokkene contact opnemen met iemand uit zijn netwerk. Vraag naar ervaringen en meningen, deel deze met anderen.

VIER SUCCESSEN
Trakteer met een bijzonder , exo sch hapje of drankje.

YOU TUTORIAL
Laat jouw wereld zien. Per actor/contract type een You Tube tutorial maken over (de voor en nadelen van) dit type werk.

TWEETERS GEZOCHT
Start discussies; informeer jouw netwerk. Laat een paar belangrijke betrokkenen twi eren.

GO SEE THE WHAT GOES AROUND…
Draai de rollen om. Plan een dag voor een rollenspel waarbij betrokkenen belangen moeten behar gen die tegenstrijdig zijn aan hun werkelijke belangen.

SPINDOCTOR
Huur een spindoctor in voor de posi eve communica e over de stappen die zijn genomen.

ORGANISEER
CONGRESSEN
Discussier en informeer. Laat cao-experts praten over wat hen bezig houdt.

terug naar inhoud

B

ncsi

4 1 o
2 0 10 2009

t t le a
rappor t Ju r yr a p p o r t Ju r y

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

of
23

e std e

ncs ncsii

ncep

Proces Het belangrijkste in complexe besluitvormingsituaties is het bereiken van doelconsensus (welk resultaat willen we?). Hoe moeilijker dit is hoe meer gebruik gemaakt wordt van ervaring, intuïtie en gevoel. Partijen met verschillende belangen moeten bij elkaar worden gebracht en moeten er eensgezind uitkomen. Omdat in het proces van cao-vorming veel verschillende belangen spelen en het in werking stellen van een cao een lange termijn effect heeft, is het van belang alle keuzes zorgvuldig af te wegen. Bij het starten van dit onderhandelingsproces (denk hierbij niet alleen aan de concrete afspraken maar ook aan de discussies over normen en waarden) is de eerste stap het leren kennen van de belanghebbenden. Wie zijn het? Welke waarden hanteren ze? Wat willen ze? Waar hebben ze baat bij? Wat is nadelig voor ze? Nadat de kenmerken van de belanghebbenden duidelijk zijn, kan de volgende stap worden genomen. Wat willen we bereiken? Welke hordes moeten we hiervoor nemen? Hoe zullen de reacties zijn? En als dat geïnventariseerd is, is het tijd voor de laatste stap: hoe kan dit bereikt worden? Dit proces wordt onderverdeeld in twee stappen. Eerst moeten er intern de stappen wie?/wat?/hoe? worden nagelopen en vervolgens kunnen externe belanghebbenden worden uitgenodigd in het proces. De tweede stap is een (groter) groepsproces, waarbij het niet alleen belangrijk is om inhoudelijk stappen te zetten maar ook om iedereen bewust te maken van de procesmatige stappen. De erkenning en bewustwording van het onderhandelingsproces in de groep, zorgt ervoor dat mensen zijn voorbereid op strubbelingen tijdens de onderhandelingen. Belangrijk hierbij is dat mensen van tevoren afspreken hoe te reageren bij zulke strubbelingen zoals tegenstellingen of irritaties. Op de vorige pagina is een ideeënbord opgenomen met verschillende oplossingen voor het groepsproces tijdens de onderhandelingen. Deze oplossingen zijn creatief en maken gebruik van technologische middelen, zodat de betrokkenen tijdens het proces nieuwe (groeps)technieken leren en kunnen experimenteren met technologie.

Beoordeling jury
Het idee van afspraken rondom individuele projecten is innovatief. Er wordt ook aandacht besteed aan de externen die betrokken zijn.

ts

C

terug naar inhoud

24

5 De stem uit de markt
Deelnemer: F. Duijndam, Saxion Hogescholen
Samenvatting concept: Het concept is gebaseerd op de huidige cao-onderhandelingen en daarnaast op Battle of Concepts. Bedrijven leggen via Battle of Concepts diverse kwesties voor aan studenten en jonge professionals en hopen hierdoor meer inzicht en vooral oplossingen te krijgen in de voorgelegde problematiek. Dit kan ook bij de cao-onderhandelingen. Door een platform te creëren waarop meerdere projectgroepen, bestaande uit medewerkers met diverse functies van diverse bedrijven, hun eigen concept-cao kunnen creëren, ontstaat een totaalbeeld van de markt. De concepten kunnen bijvoorbeeld door onafhankelijken van diverse partijen worden beoordeeld, waardoor een winnende cao kan worden uitgeroepen. Dit geeft medewerkers een concreet beeld van de mogelijke cao. Tijdens de cao-onderhandelingen kan rekening worden gehouden met een combinatie van diverse concept-cao’s. De prijs, welke bestaat uit bijvoorbeeld een dagje uit of een weekendje weg voor de medewerker en zijn of haar partner, dient alleen als motivatie voor de leden van de projectgroep en om een bepaalde mate van serieusheid in de concepten te houden. Door de concepten als uitgangspunt te nemen, kunnen de cao-onderhandelingen veel vloeiender verlopen. Er liggen immers veel ‘stemmen uit de markt’ en men weet precies wat de medewerkers en de werkgevers willen. De auteur beschrijft het proces van de totstandkoming van de cao in verhaalvorm. Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van ‘medewerker John’ en geeft weer hoe deze medewerker het proces beleeft.

terug naar inhoud

Cao vernieuwing: de jongeren aan het woord

25

Beoordeling jury
Het idee is niet echt vernieuwend (à la battle of concepts). De vorm is erg leuk en origineel.

B

ncsi

5 1 o
2 0 10 2009

t t le a
rappor t Ju r yr a p p o r t Ju r y

of
ncs ncsii

ste e d

ncep

ts
terug naar inhoud

C

26

Bijlage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Het cao kompas De schijf van vijf De cao-architect Cao per type actor/contract De stem uit de markt De Meewerk-cao Nieuwe wijn in oude zakken Cao Evolutie Battle NCSI Cao is like a box of chocolates... 27 35 41 47 53 59 67 73 79 85

terug naar inhoud

Bijlage 1

27

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Gebruik visuele representaties van complexe informatie om werknemers te interesseren in en betrekken bij de totstandkoming van collectieve afspraken…

� �


NCSI battle: de CAO van de toekomst
35
Bijlage 2

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Kort vooronderzoek

Thema
Arbeidsduur Werk�jden Werkplek Overwerk ADV Verlof Vakan�edagen Resultaat i.p.v. �jd Opleiding Scholing Salarissysteem Inschaling / func�eprofielen Periodieke verhoging Variabele beloning Promo�e en demo�e Onkostenvergoedingen Toeslagen Bonussystemen Keuze voor pensioenregeling Bijdrage werkgever/werknemer Zorgverzekering Ziekteregeling Spor�aciliteiten/vergoeding Fietsplan X X X X X X X X X Een collec�eve pensioenregeling kan voor guns�ge afspraken met pensioenaanbieders zorgen, maar werknemers dienen hun keuzes individueel te kunnen maken, omdat zij hierin steeds vaker eigen wensen hebben. Het aanbieden van collec�eve zorgverzekering-op�es en goede ziekteregelingen is guns�g voor zowel werkgever als werknemer. Daarnaast zien werkgevers steeds meer in dat het belangrijk is om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen: Het zorgt niet alleen voor minder ziekteverzuim, maar gezonde werknemers voelen zich fijner en leveren beter werk af. Het aanbieden van spor�aciliteiten of vergoedingen (voor de sportschool) alsmede het verschaffen van �jd hiervoor of bijvoorbeeld een fietsplan kan dus posi�ef werken. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Werknemers willen flexibel zijn in hoeveel ze werken (arbeidsduur), bijv. vanwege kinderen. Dit geldt ook voor wanneer ze werken (werk�jden), en waar ze werken (werkplek): Geef werknemers de ruimte om bijvoorbeeld thuis te werken, en ook ‘s avonds en/of in het weekend. A�ankelijk van het type werk, moeten er echter wel (collec�ef) afspraken gemaakt worden over �jden en plekken waarop men gezamenlijk werkt, indien teamwork nodig is (mee�ngs, e.d.). De mogelijkheden en regelingen m.b.t. overwerken, ADV en vakan�edagen dienen collec�ef geregeld te worden omdat dit een principe van eerlijke verdeling is. Wel zouden er op�es voor extra verlof op individuele basis gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld omdat werknemers een grote reis willen maken o.i.d. (tegen inlevering van bijv. salaris of andere voorwaarden). Een andere (algemene) afweging die bovendien gemaakt zou kunnen worden is om mensen niet op �jd, maar (ook) op basis van resultaat te beoordelen en te belonen. Daarmee kom je werknemers tegemoet die erg effec�ef kunnen werken en maak je bijvoorbeeld thuiswerken ook makkelijker en haalbaarder. Vanwege allerlei con�nue ontwikkelingen, wordt het steeds belangrijker dat werknemers blijven leren �jdens hun werk: werkgevers dienen daarom (collec�ef) manieren van scholing aan te bieden, maar werknemers moeten hierin individuele keuzes kunnen maken. De manier waarop salaris wordt gegeven en de hoogte ervan (salarissysteem) dient collec�ef vastgesteld te zijn om eerlijkheid te verhogen. Echter de persoonlijke inschaling van iedere werknemer dient individueel te gebeuren, omdat dit a�ankelijk is van persoonlijke factoren als werkervaring, scholing, andere voorwaarden, etc. Twee mensen die bijvoorbeeld hetzelfde werk doen, moeten natuurlijk ongeveer hetzelfde verdienen, maar persoon A krijgt wellicht iets meer salaris vanwege meer werkervaring, maar ook omdat persoon B meer waarde hecht aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook bij de manier waarop periodiek verhoogd en gepromoveerd / gedemoteerd wordt, kan het beste collec�ef geregeld worden om eerlijkheid te verhogen. Speciale / variabele beloningen en toeslagen kunnen weer wel individueel geregeld worden omdat een individu bij een speciaal resultaat persoonlijk beloond moet kunnen worden. Voor onkostenvergoedingen en bonussystemen dienen collec�eve regelingen / verdeelsleutels te bestaan, waarbij natuurlijk wel naar individuele situa�es gekeken wordt (bijv. reisafstand en werk�jd).

Mogelijke topics

Coll

Ind

Omdat

De omstandigheden waarin mensen werken veranderen en dus moeten de afspraken die men hierover wil maken, zich aanpassen.

Tijd

Competen�eontwikkeling

Beloning

Pensioen

Verschillende ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat arbeidsomstandigheden aan het veranderen zijn. Denk bijvoorbeeld aan digitale media, die ervoor zorgen dat mensen overal en al�jd kunnen werken. Een andere trend die al langer gaande is, is dat zowel mannen als vrouwen willen werken en er hierdoor problemen ontstaan m.b.t. de opvang van kinderen. Ouders zouden graag flexibel kunnen werken om deze problemen (deels) te ondervangen. Maar ook op het gebied van andere zaken als pensioen, zorgverzekering, educa�e, etc. willen mensen steeds meer hun eigen keuzes maken. Iedereen wil zelf bepalen wat guns�g voor hem/haar is. Toch is het belangrijk om te beseffen dat het maken van collec�eve afspraken ook voordelen kan hebben. Allereerst kan het de eerlijkheid verhogen, maar ook guns�g zijn om bijvoorbeeld goede deals te maken (bijv. met zorgverzekeraars). Hiernaast een overzicht van aspecten die een rol spelen en een voorstel voor een op�male verdeling tussen collec�ef en individueel.

Vitaliteit, gezondheid en ziekte

NCSI battle: de CAO van de toekomst

Probleemstelling

Waarom interesseren werknemers zich niet in (de totstandkoming van) collectieve arbeidsafspraken en zou dit verbeterd kunnen worden?

Zoals NCSI in de ba�le-omschrijving aangee�, is het las�g om werknemers ac�ef te betrekken bij de totstandkoming van collec�eve arbeidsafspraken, vooral omdat men niet geïnteresseerd lijkt te zijn. Dit is raar, want het gaat toch wel degelijk over zaken die erg belangrijk zijn voor werknemers. De desinteresse in collec�eve afspraken hee� met verschillende redenen te maken, maar zal toch vooral veroorzaakt worden door het feit dat cao’s totaal niet aantrekkelijk zijn om in te verdiepen: het betre� vaak veel informa�e met enorm droge materie, die bovendien ingewikkeld is om door te nemen. Deze zaken demo�veren iemand enorm om zich in de collec�eve afspraken te verdiepen. Vanwege het gebrek aan structuur of overzicht is het ook niet goed mogelijk om alleen de hoofdpunten door te nemen. Al met al is het eigenlijk logisch dat werknemers zichzelf niet ac�ef betrekken bij de totstandkoming van collec�eve afspraken, omdat het simpelweg te veel moeite kost en saai is.

aantrekkelijker en makkelijker wordt om m rs door te nemen, en zo de werknemers ? zich er sneller voor zullen interesseren? pt Het in dit document beschreven concept denkt dat dit mogelijk is door informa�e e aangaande cao’s op een visuele manier er r, te presenteren, waardoor het simpeler, overzichtelijker en dus aantrekkelijker er rt wordt. De inspira�e hiervoor komt voort uit het bekijken van andere vormen van n complexe informa�e die, doordat ze e n grafisch aantrekkelijk worden gepresenteerd, toch begrijpbaar worden.

Hoe zou dit veranderd kunnen worden? Zijn er manieren te bedenken waardoor de materie m.b.t. collec�eve afspraken

Denk bijvoorbeeld aan financiële informa�e die in ruwe vorm (cijfers in tabellen of tekstvorm) las�g is om door te nemen, maar in de vorm van grafieken en diagrammen veel helderder wordt en waardevol wordt om te analyseren. Zo ook bij sta�s�sche gegevens die eigenlijk pas duidelijk worden op het moment dat ze in grafische vorm worden gepresenteerd. Maar ook informa�e zoals het weer komt eigenlijk alleen tot zijn recht in visuele vorm: Stel je voor dat de weerman elke dag na het journaal enorme tabellen of lappen tekst zou laten zien om het weer te presenteren…
Een visuele (re)presenta�e van informa�e zorgt ervoor dat het makkelijker en sneller op te nemen is en beter te analyseren. Hierbij hoe� de ruwe informa�e trouwens niet te vervallen: verschillende presenta�evormen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden (zoals bijvoorbeeld bij het weer dat in tekst-, kaart- en tabelvorm wordt gepresenteerd.

terug naar inhoud

NCSI battle: de CAO van de toekomst

terug naar inhoud

Conceptontwikkeling

Door complexe informatie visueel weer te geven, kan die informatie dus simpeler, overzichtelijker en aantrekkelijker worden. Een specifiek voorbeeld lijkt interessant voor een visuele weergave van cao’s.
Gezondheid Tijd

Pensioen

� �
Net zoals de oorspronkelijke “Schijf van Vijf” aangee� welke en hoeveel soorten voedsel je dient te eten om gezond te blijven, kan een “Schijf van Vijf” voor cao’s aangeven welke aspecten in een cao een belangrijke rol spelen, hoe belangrijk ze ten opzichte van elkaar zijn en in hoeverre ze collec�ef of individueel geregeld zijn (of gecombineerd).

Bij het ontwikkelen van het concept om cao’s in visuele vorm te presenteren (en het daarmee aantrekkelijker maken voor medewerkers om zich in die materie te verdiepen), speelt een specifiek voorbeeld van visuele informa�e een belangrijke rol: de “schijf van vijf” die gebruikt wordt om mensen voor te lichten over gezond eten. Deze manier van informa�e visueel weergeven zouden gebruikt kunnen worden om een cao beter te communiceren rich�ng werknemers. Een ‘schijf van vijf’ zou (op een zelfde manier als met de schijf van vijf voor gezond eten) gebruikt kunnen worden om een werknemer duidelijk te maken op welke punten hij moet le�en m.b.t. een goede cao, en hoe de verdeling tussen collec�eve en individuele afspraken is. Een dergelijke representa�e van een cao maakt in één oogopslag duidelijk hoe de collec�eve afspraken binnen een cao geregeld zijn en welke mogelijkheden er voor een werknemer zijn om over te onderhandelen.

Competentieontwikkeling

� �
collectief individueel

Beloning

De “Schijf van Vijf” is een makkelijke, overzichtelijke en snelle manier om een werknemer te laten zien hoe een (zijn/haar) cao eruit ziet en op welke aspecten hij/zij invloed hee�. Deze bewustwording zorgt ervoor dat een werknemer zich sneller zal interesseren in de totstandkoming van collec�eve afspraken en zich er meer mee zal bemoeien.

NCSI battle: de CAO van de toekomst

Conceptvoorstel
“Hoe belangrijk vindt u de 5 cao-aspecten t.o.v. elkaar?” Tijd Gezondheid Beloning B

Het visualiseren van informatie kan gedurende de totstandkoming van collectieve afspraken ervoor zorgen dat werknemers betrokkener worden en actief mee zullen gaan denken over de mogelijkheden.

Pensioen

Competen e ontwikkeling

worden als een middel om werknemers meer te betrekken in het proces. Het werkt daarbij via het AIDA-model: [A�en�on]: het visuele karakter vraagt de aandacht, en [Interest]: interesseert de mensen in de materie. [Desire] Door het simpel en overzichtelijk te houden en door de belangrijkheid te benadrukken, wil men zich ermee bemoeien, en [Ac�on] ac�e ondernemen.

Andere visuele vormen zoals radar- of staafdiagrammen zouden gebruikt kunnen worden om werknemers input te laten geven of resultaten van onderhandelingen terug te koppelen, steeds met als doel om informa�e snel en simpel weer te geven.

collectief

keuze

individueel

Tijd Beloning Competen es Pensioen Gezondheid
“Gemiddelde wensen van NCSI-werknemers m.b.t. collectieve/keuze/individuele afspraken”

Het representeren van een cao in de vorm van een “Schijf van Vijf” is een zeer geschikte manier om werknemers bewust te maken van de belangrijkheid van een goede cao en ze te wijzen op de verschillende aspecten die een rol spelen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat deze “Schijf van Vijf” slechts een onderdeel is van het gehele plan om mensen betrokken te krijgen bij de totstandkoming van collec�eve afspraken: het is een beknopt visueel overzicht wat refereert naar de daadwerkelijke afspraken in ruwe vorm. De “Schijf van Vijf” moet dus ook niet gezien worden als een vervanging van het caodocument, maar als een middel om werknemers een overzicht te bieden en te verwijzen naar meer verdieping in het cao-document. Maar daarnaast zouden ook andere visuele vormen gebruikt kunnen worden om extra verdieping te geven, of zelfs in interac�eve vorm verschijnen zodat de werknemer zijn/haar eigen wensen kan aangeven. Op die manier kunnen

visuele representa�es ook helpen om werknemers invloed te geven in de totstandkoming van collec�eve afspraken. Door middel van interac�eve diagrammen en grafieken, zou men bijvoorbeeld kunnen aangeven welke aspecten men belangrijk vindt, en of men bepaalde aspecten liever collec�ef of individueel regelt. Dit zou op verschillende niveaus kunnen, dus bijvoorbeeld per hoofdcategorie (�jd, beloning, competen�eontwikkeling, pensioen en gezondheid) of bijvoorbeeld specifieker in de vorm van gerichte vragen (“Regelt u uw werk�jden liever collec�ef of individueel?”). Verderop in het totstandkomingsproces zou je opnieuw visuele representa�es kunnen gebruiken om resultaten van onderhandelingen terug te koppelen: dit kan voor werknemers aanleiding zijn om gezamenlijk te discussiëren over voor- en nadelen van bepaalde afspraken. Het visueel maken van collec�eve afspraken moet dus vooral gezien

terug naar inhoud

NCSI battle: de CAO van de toekomst

terug naar inhoud

Bijlage 3

41

DE CAO-ARCHITECT

terug naar inhoud

ONDERDEEL 1: Vooronderzoek
Ondergaand het schema met mijn advies: wat ik het NCSI zou adviseren om collectief te organiseren en wat juist individueel. Later in deze battle zal ik hier nog verder op ingaan. THEMA: Arbeidsduur

C*
x

I*
x

Omdat: In een CAO zouden ‘mogelijkheden’ moeten staan mbt de arbeidsduur. Met het individu kan gekeken worden wat het meest toepasbaar is. Collectief vanwege het feit dat het anders heel chaotisch gaat worden. Voor een ieder zouden de zelfde voorwaarden moeten gelden. Voor een ieder zouden de zelfde voorwaarden moeten gelden. Voor een ieder gelijk en dus collectief.

W erktijden Tijd: Vakantie dagen Overwerk AD V Verlof (buitengewoon verlof, feestdagen,levensloop, verlof voor maatschappelijke doeleinden) CompetentieOntwikkeling Opleiding Scholing Salarissysteem

x x x x

X

x

Sommige verlofdagen kunnen in het CAO worden opgenomen omdat ze voor een ieder gelden. Overig verlof (bijv. feestdagen uit andere culturen) is individueel. Mogelijkheden en financieren vastleggen in CAO. Per individu bekijken wat wenselijk en zinvol is. Uitzonderingen/aanvullen op CAO zijn dus mogelijk. Idem opleiding Het salaris van alle medewerkers op een zelfde systeem baseren. Dit om verwarrende situaties te voorkomen.

x x x

x x

Beloning

Inschaling / functieprofielen

x

x

Salaris gebaseerd op het zelfde systeem (collectief) maar inschaling in het systeem hangt van persoonlijke kwaliteiten en mate van ontwikkeling af (individueel). De periodieke verhoging zou moeten afhangen van je presteren, dus individueel. Zou moeten afhangen van je presteren, dus individueel. Zou moeten afhangen van je presteren, dus individueel. Onkosten die werk gerelateerd zijn moeten voor iedereen vergoed worden of in ieder geval gelijkwaardig mee worden omgegaan, dus collectief

Periodieke verhoging Variabele beloning Promotie en demotie Onkosten vergoedingen

x x x

terug naar inhoud

Ondergaand het vervolg van het schema. Geheel onderaan heb ik nog een toevoeging gedaan op het gebied van ‘vitaliteit, gezondheid en ziekte’. Meer dan ooit te voren is individualiteit en het stimuleren van eigen talenten een aandachtpunt voor de nieuwe generatie. Vandaar dat ik het onderdeel coachen heb toegevoegd. Emancipatie van vandaag de dag vragen om een creatieve invulling van de ‘kinderopvang’ en vandaar is deze bijgevoegd. Sporten, gezondheid en jezelf goed in je vel voelen is belangrijk . Hier moet ook in de CAO aandacht aan worden besteed denk ik. THEMA: Onkosten vergoedingen

C*

I*

Omdat: Onkosten die werk gerelateerd zijn moeten voor iedereen vergoed worden of in ieder geval gelijkwaardig mee worden omgegaan, dus collectief

Toeslagen

x

Toeslagen zijn geen middel om arbeid of prestatie extra te belonen maar moeten voor een ieder gelijk zijn, dus collectief opnemen. Een bonussysteem is een middel om arbeid of inzet te belonen. Het bonussysteem op zich moet in het collectieve gedeelte worden opgenomen, maar er kan per individu worden bekeken hoe ermee om zal worden gegaan. Dus beide. Gaat een ieder aan en moet centraal worden geregeld. Bijdragen kunnen n iet per individu op iets anders worden gebaseerd, dus moeten collectief worden opgenomen. Sport en gezondheid is belangrijk voor iedere werknemer en hiervoor moeten dus zaken in het collectieve gedeelte worden opgenomen (zoals sportregelingen ed). De wensen en behoeften kunnen per individu verschillen en dus tevens individueel. Belangrijk voor een ieder, dus collectief. Behoeften en invulling kunnen per individu verschillen, dus tevens individueel. Het is belangrijk dat hier collectieve afspraken over zijn, die gelijk zijn voor iedere ouder. Daarnaast spelen de privéomstandigheden ook mee, en hier kan per individu rekening mee worden gehouden. Dus beide.

Bonussystemen

x

x

Keuze voor pensioenregeling Pensioen Bijdrage werkgever / werknemer

x x

Sport & Health

x

x

Vitaliteit, gezondheid en ziekte

Coaching

x

x

Kinderopvang

x

x

*C = Collectief *II = individueel

terug naar inhoud

ONDERDEEL 2: Het concept
Het uitgangspunt
Belangrijk bij het te ontwikkelen concept is dat er een CAO ontstaat dat ‘breed gedragen wordt’ en dat ontstaan is vanuit de wensen en behoeften van de nieuwe generatie medewerkers. Draagvlak, terugkoppeling en ‘sparren’ is dus belangrijk bij dit proces. Immers: er zal geen goed ‘antwoord’ komen wanneer de ‘vraag’ niet goed gesteld is: ‘een architect kan pas iets goed vormgeven wanneer er genoeg informatie is’. Naast het gegeven dat de CAO breed gedragen moet worden vind ik het ook belangrijk dat het een CAO is dat flexibel is en waarbij met de tijd wordt meegegaan en in de toekomst nog verdere aanpassing en optimalisatie mogelijk is. De ‘moderne’ werkgever bestaat uit een scala van mensen (en hiermee wensen): mensen in vast dienstverband, mensen die parttime werken, gedetacheerd zijn, freelance werken enzovoorts. Maar ook in de privésfeer zijn er zaken die meespelen, zoals de reisafstand naar het werk, de gezinssamenstelling, de gezondheid en het welbevinden van de werknemer. Allemaal zaken die mee genomen moeten worden in de CAO. Ik vind het belangrijk dat de CAO rekening houd met de wensen van de nieuwe generatie: de tijd dat pa van 9 tot 5 naar zijn vaste dienstverband ging is over: de nieuwe generatie is anders en wil meer mogelijkheden. Huidige trends en ontwikkelingen moeten hierin meegenomen worden.

Het concept: de CAO-architect
Zoals ik in het voorgaande stuk heb toegelicht is de basis van het concept dat de CAO tot stand komt doordat er veel mensen meedenken en er dus een hoop informatie ‘ge- trechtert’ gaat worden tot er een bruikbare CAO over zal blijven. Middels een visualisatie heb ik dit proces, deze ‘trechter’, meer inzichtelijk proberen te maken (zie hiernaast). Informatie - De gedachte is om middels sociaal media de CAO vorm te geven. De nieuwe generatie is geen generatie meer die per post op de hoogte gehouden wil worden, maar via mail en digitale netwerken. Het verkrijgen van de informatie gebeurd dan ook middels een mailenquête. Relevante vragen en thema's komen aan bod in deze enquête. Wanneer een ieder in de organisatie deze invult en retour stuurt is er een hoop informatie om te beginnen met 'trechteren'. Input divers - De input komt uit de enquête. Eigenlijk moet deze enquête gezien worden als een soort 'stemwijzer': men kan hierin de 'toon' zetten voor de CAO en al een richting aangeven. Importance - Sommige punten en onderwerpen zijn belangrijker en wegen zwaarder dan andere. Een team vanuit het bedrijf, uit alle lagen, zal aan de slag gaan met de verkregen informatie en de 'importance' ervan bepalen: wat zijn de speerpunten van de CAO, wat moet collectief worden vastgelegd en wat niet. Deze vergadering kan ook via een telefonische vergadering plaatsvinden. Het hoeft niet persé zo te zijn dat een ieder hier lijfelijk bij aanwezig is.

terug naar inhoud

Concept - De conceptversie van de CAO zal via de mail worden verspreid en op het intranet van het bedrijf te vinden zijn. De nieuwe generatie werknemers is niet meer een generatie die met zijn aktetas onder de arm naar kantoor gaat, maar werkt overal: onderweg, thuis en op kantoor. De conceptversie van de CAO is dan ook niet een uitgeprinte versie dat in het postvakje te vinden is, maar wordt per mail toegezonden. Aangezien men altijd beschikt over internet (op telefoon of laptop) kan deze altijd bekeken worden en kan met direct reageren. Ondergaand een illustratie van deze verandering van de 'oude generatie' in de 'nieuwe generatie'.

Feedback - Middels een soort online forum kunnen medewerkers digitaal hun reactie en opmerkingen geven. Onderweg in de trein of vanaf huis kunnen zij een mailtje sturen. Hierin moet gedacht worden aan een omgeving zoals je dat bijvoorbeeld bij LinkedIn ziet. Het is de bedoeling dat de CAO ook echt gaat ‘leven’ in de organisatie en dat mensen actief deelnemen aan het forum. Doordat zij middels mailtjes op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe stellingen/meningen wordt een ieder bij het proces betrokken. De CAO – De CAO die uiteindelijk ontstaat is het eindresultaat uit de 'trechter': de grote hoeveelheid informatie en feedback is gereduceerd tot de essentie. Het is een actueel en breed gedragen CAO dat ontstaan is in het bedrijf zelf. Middels het intranet en de mail wordt de CAO aan het personeel bekend gemaakt. Het voordeel van een dergelijk proces is ook dat er steeds weer actualiteiten besproken kunnen worden en eventueel zaken aangepast, aangescherpt of zelfs verandert kunnen worden. Net als op de netwerksite LinkedIn kunnen mensen stellingen plaatsen die in de mailbox van hun collega's verschijnen. Mogelijke discussies zijn dus voor een ieder te volgen en desgewenst ook niet.

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Bijlage 4

47

terug naar inhoud

Ba�le of Concepts i.s.m. NCSI: Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?

CAO PER TYPE ACTOR/CONTRACT
VOORONDERZOEK
Binnen allerlei industrieën verandert het pla�ormcentrisch werken naar een netwerkcentrische aanpak. Een voorbeeld hierbij is Microso� die niet meer alleen een besturingssysteem aanbiedt, maar ook de so�ware zoals de Internet Explorer of MS Office. Bedrijven richten hun producten in als een totaal service pakket: de klant koopt niet alleen de computer maar ook bijhorende so�ware diensten die het product aantrekkelijker maken. Dit hee� gevolgen voor de klantwaarde van een product waar bedrijven in de huidige economie steeds beter op weten in te spelen. Klanten verwachten namelijk een aanbod van producten en diensten die zowel de massale voordelen biedt als individueel maatwerk levert. Eenzelfde trend vindt plaats binnen de Nederlandse personeelsmarkt van hoger opgeleiden (i.e. vooropleiding HBO en/of WO). Er staat een nieuwe genera�e arbeidskrachten, de professioneel intellecten. Deze groep van individuen bieden andere kwaliteiten en vragen ook om een andere werkomgeving. Niet alleen flexibele werk�jden, maar ook ontwikkelingsmogelijkheden. Geen life-�me employment, maar om de drie/vijf jaar omschakelen; zelf een carrièreperspec�ef uit s�ppelen; gelijkheid van krachten en kennis ongeacht vervulde arbeidsduur. Door verschillende func�es te vervullen in verscheidene organisa�es, groeit het netwerk van een professioneel intellect enorm. Gezien het feit dat er (steeds) meer hoger opgeleiden komen, wordt de waarde bepaalt door (de toegang tot) specifieke kennis. Een persoon ontwikkelt zich op een bepaald vakgebied als expert en ontwikkelt separaat eraan een netwerk van specialisten. Centraal in de toekomst van professioneel intellecten staat het netwerk. Deze arbeidskrachten zijn in staat netwerkcentrisch te werken en daaruit (toegang tot) specifieke talenten te krijgen. Zoals Chesbrough (2003) zo treffend zegt in zijn ‘principes van open innova�e’: “Not all smart people work for us. We need to work with smart people inside and outside our company.” (Chesbrough, 2003: xxvi). Het zijn arbeidskrachten die projectma�g werken �jdens flexibele arbeids�jden. Professioneel intellecten worden daarbij het meest op�maal aangestuurd op resultaat (in plaats van gedrag). Het doel van het inze�en van deze arbeidskrachten levert een bepaald (gewenst) resultaat op waarbij deze werknemers gebruik maken van hun eigen (specifieke) exper�se en hun netwerk (van experts). Een duidend voorbeeld zijn de zelfstandigen zonder personeel. Deze zelfstandigen kunnen via deze contractvorm op basis van vraag worden ingezet. Een goed voorbeeld van het werken met ‘smart people outside the company’. Een cao stree� echter naar een collec�viteit, wat paradoxaal staat tegenover de zelfstandige, professioneel intellect. In de omschrijving van deze ba�le komt ook naar voren dat cao’s zijn georganiseerd per sector, bedrijfstak of onderneming (vgl. pla�orm centrische aanpak). Dit onderscheid hee� de afgelopen decennia haar waarde bewezen, maar de toekoms�ge arbeidsmarkt zal steeds meer netwerkcentrisch worden ingericht. Meer kleine professionele organisa�es worden opgericht en meer zelfstandigen zullen hun diensten uitlenen op basis van projectwerk. Hoe kan met deze arbeidsvormen en -omstandigheden toch een collec�eve arbeidsovereenkomst tot stand komen? Zoals de �tel aangee� moet dit worden aangepakt per type actor. Een actor is een handelend persoon die een bepaald effect nastree�. Verschillende type actoren wordt onderscheiden door het type effect dat zij (willen) bereiken. Het type effect relateert aan het advies of product dat het professioneel intellect levert (de toegevoegde waarde van de persoon) en wordt omschreven in een bepaalde contractvorm. Het resultaat (advies en/of product) wordt gemeten in geld en �jd (contract). Deze beide parameters leiden tot een verdeelsleutel voor op�es als vakan�edagen, scholing, toeslagen en pensioen. In de onderstaande tabel is dit gedetailleerd toegelicht.

terug naar inhoud

Thema

Mogelijke opties

COLL

IND

Argumentatie

Tijd

Arbeidsduur

x

Werk jden

x

Vakan edagen

x

x

Ba�le of Concepts i.s.m. werken. Per opdracht (project) wordt bepaald eruit? Het individu maakt een keuze hoeveel uur hij/zij wilNCSI: Hoe ziet de cao van de toekomst hoeveel dit is. Daarnaast is dit een indica e tussen opdrachtgever en –nemer; het doel van een samenwerking is het behalen van het resultaat (en niet het afvinken van een x aantal gewerkte uren). Zoals hierboven aan wordt gegeven is het doel het behalen van een bepaald resultaat en niet van een x aantal gewerkte uren. Voorbeeld: Een ZZP’er wordt verantwoordelijk voor het invoeren van teleconferen es in een organisa e. In het contract wordt afgesproken dat de ZZP’er een toename van 30% realiseert in het gebruiken/toepassen van teleconferen es. Doet hij dit in 20 gewerkte uren per week of in 40 uren per week; dat maakt niet uit. Idem dito voor het jds p (al is natuurlijk logisch dat de opdracht in dit voorbeeld hoogstwaarschijnlijk tussen kantooruren wordt uitgevoerd – daarom wordt dit per individu bepaald). Professioneel intellecten bieden een bepaalde dienst (en/of product). Het aantal gewerkte uren op papier (contract) en de betaling van de opdracht bepalen het procentuele aantal vakan edagen. Hierbij gaat het om een gevalideerd gemiddelde; de hoogte van de betaling zegt meer over de waarde van de dienst, het aantal gewerkte uren zegt meer over de energie die er ingestoken (moet) worden. Voorbeeld: iemand werkt 600 uur aan een project voor 80 euro per uur (totaal 48.000 euro). Een ander werkt 200 uur voor 200 euro per uur (totaal 40.000 euro). Collec ef (in Nederland) moeten deze waarden (geld en jd) gevalideerd worden op basis van werkelijke gegevens van de afgelopen vijf jaar. Hierbij kan bijvoorbeeld het totaal ontvangen loon in een jaar per individu opgeteld worden en kan er aan de hand van de gevalideerde schaal een bepaald procentueel aantal vakan edagen worden toegekend. Voorbeeld: een persoon hee 40.000 euro verdient dat jaar en dat levert 1% over het aantal gewerkte uren (zeg 200 uur) vakan edagen op (dus twee vakan edagen). De persoon die meer oplevert per jaar (bijv. 48.000 euro) krijgt procentueel meer vakan edagen over het aantal gewerkte uren (600 uur), zeg 1,5% . Dus drie vakan edagen. Het resultaat van deze schaal moet er voor zorgen dat werken ges muleerd wordt (meer opbrengst levert meer vakan edagen), maar dat er ook beloond wordt op basis van aantal gewerkte uren (dus er geldt hoe duurder per uur hoe meer vakan edagen). N.B. Hier gaat het om een voorbeeld: de precieze verdeelsleutel laat ik a angen van de werkelijk cijfers van de afgelopen vijf jaar. Hierdoor is deze conceptoplossing flexibel in de toegekende waarden, maar wordt het principe van deze oplossing duidelijk. Contract gaat over resultaat en niet over aantal gewerkte uren (dat is in het contract ook “maar” een valida e van de waarde van de opdracht).

Competen eontwikkeling

Overwerk ADV Verlof Opleiding

x x x

Idem “Vakan edagen”. Idem “Vakan edagen”.

Opleidingen voegen waarde toe aan een individu, maar op grotere schaal ook aan de arbeidskrachten van Nederland (waardoor NL aantrekkelijker wordt voor ondernemingen). Per gewerkte uren ( jd) en gewaardeerde uren (geld) moet er een schaal worden ontworpen hoeveel (procentueel) een opdrachtgever bij moet dragen aan de opleiding van een individu. Immers leidt een vaste kracht ook tot opleidingskosten, dus moet dit ook voor een flexibele kracht worden bepaald. Hierbij kan het beste worden gewerkt met een gewogen gemiddelde (hoeveel uur hee het individu in de onderneming zi en en wat was de waarde hiervan?). Voorbeeld: 600 uur voor 80 euro p/u. Dit levert bijv. (door het totaal 48.000 euro weer te vergelijken met het landelijk gemiddelde) 4% op maal de prijs per uur, dus 320 euro. Het voordeel van deze regeling is dat er collec ef besloten kan worden hoeveel NL investeert in opleidingen.

Idem “Opleiding”.

Beloning

x

Scholing Salarissysteem Inschaling/func epr Periodieke verh Variabele beloning Promo e en demo e

x

x x x

Onkosten vergoeding

x

x

Toeslagen

x

x

A ankelijk van opleiding & (levens-/werk)ervaring. Per type actor. Concreet wordt dit hoogstwaarschijnlijk gekenmerkt door het contract wat ontstaat tussen opdrachtgever en –nemer. Dit gaat per opdracht en per opdrachtgever/-nemer. Dit is (te) situa e a ankelijk om te collec ef te bepalen. Dit is “pla ormcentrisch”, dus per onderneming. Elk bedrijf hee hierin haar eigen beleid. Promo e en demo e kan op basis van individueel niveau gebeuren. Voorbeeld: een professioneel intellect levert structureel verbeteringen voor een onderneming. De onderneming (kan op basis van een evt. promo e/demo ebeleid) bepalen tot bijv. beloning. Promo e op collec ef niveau door aantal geleverde dienstjaren ( jd). Per opdracht worden verschillende onkosten gemaakt. Bijv. een werkplek, auto of openbaar vervoer gebruik, etc. Idealiter wordt dit vergoed door de onderneming. Wordt dit niet gedaan dan moet er een minimum aan onkostenvergoeding komen (denk bijv. aan kilometervergoeding). Net zoals milieuverontreinigingkosten worden doorberekend naar de klant, moet er een verdeelsleutel worden gemaakt voor het doorbereken van toeslagen aan de opdrachtgever. Dit kan op basis van individueel niveau, maar als er sprake is van veel voorkomende toeslagen, kan dit op collec ef niveau worden geregeld.

x

Idem “Variabele beloning”.

Pensioen

Bonussysteem Keuze voor regeling

x

Bijdrage werkgever/werkne mer

x

Gezondheid en ziekte

x

Per type actor (contract) een pensioenregeling aanbieden. Collec eve afspraken zijn guns g i.v.m. de schaalvoordelen (en maakt de pensioenregeling ook niet onnodig wolliger of onduidelijk). Pensioen wordt gebaseerd op een gewogen gemiddelde van ingeze e jd (aantal uur) en geld (bedrag per uur), waarbij de bijdrage wordt bepaald door het bedrag per uur (bijv. 80 euro). Voorbeeld: 80 euro per uur levert 0,001% pensioen bijdrage op (= 0.08 euro). Dit maal het aantal gewerkte uren: 600x 0.08 = 48 euro voor deze opdracht. N.B. De toegekende waarden kunnen/zullen niet realis sch zijn, maar dit is ter illustra e van het systeem. Gezondheid & ziekte zijn niet te reguleren. Procentuele bijdrage per project (op basis van aantal uur x bedrag).

terug naar inhoud

Ba�le of Concepts i.s.m. NCSI: Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?

AANPAK TOTSTANDKOMING COLLECTIEVE AFSPRAKEN
Bovenstaande schema�sche weergave is een idee over een toekoms�ge construc�e van het cao. Hierbij zit uiteraard de venijnigheid in de staart. Per type actor; per type resultaat (en daarmee contract) worden er cao’s opgesteld. Over deze types, die in verschillende industrieën of bedrijfstakken aanwezig zijn, kunnen op collec�ef niveau afspraken gemaakt worden over arbeidsovereenkomsten. De basis van de toekenningen van o.a. vakan�edagen en opleiding wordt gedaan op basis van geld (de waarde van de individu) en �jd (aantal uren die in de opdracht worden gestoken). De grootste discussies zullen natuurlijk ontstaan over de precieze waarden van deze verdeelsleutels. Doordat het NCSI samen met allerlei andere netwerkorganisa�es moet samenwerken voor de totstandkoming van cao’s, wordt dit een hele uitdaging. Het voorstel is onderverdeeld naar doelconsensus en de middelen.

DOELCONSENSUS
Het belangrijkste in complexe besluitvormingsitua�es is het bereiken van doelconsensus (welk resultaat willen we?). Hoe moeilijker dit is hoe meer gebruik gemaakt wordt van ervaring, intuï�e en gevoel. Bij NCSI ligt de grote verantwoordelijkheid dit aan te pakken; par�jen met verschillende belangen moeten bij elkaar worden gebracht en moeten er eensgezind uitkomen. Omdat in het proces van cao-vorming veel verschillende belangen spelen en het in werking stellen van een cao een lange termijn effect hee�, is het van belang alle keuzes zorgvuldig af te wegen. Bij het starten van dit onderhandelingsproces (denk hierbij niet alleen aan de concrete afspraken, maar ook aan de discussies over normen en waarden) is de eerste stap het leren kennen van de belanghebbenden. Wie zijn het? Welke waarden hanteren ze? Wat willen ze? Waar hebben ze baat bij? Wat is nadelig voor ze? Nadat de kenmerken van de belanghebbenden duidelijk zijn, kan de volgende stap worden genomen. Wat willen we bereiken? Welke hordes moeten we hiervoor nemen? Hoe zullen de reac�es zijn? En als dat geïnventariseerd is, is het �jd voor de laatste stap: hoe kan dit bereikt worden? Dit proces wordt onderverdeeld in twee stappen. Eerst moet er intern bij NCSI de stappen wie?/wat?/hoe? worden nagelopen en vervolgens kunnen externe belanghebbenden uitgenodigd worden in het proces. Deze tweede stap is een (groter) groepsproces, waarbij het niet alleen belangrijk is om inhoudelijk stappen te ze�en, maar dat iedereen zich ook bewust wordt van de procesma�ge stappen. Er komen tegenstellingen, er komen irrita�es, er komen discussies, maar dit moet worden beschouwd als een vooruitgang in het proces (en niet als s�lstand).

DOELBEREIKING
De erkenning en bewustwording in de groep van het onderhandelingsproces, zorgt ervoor dat mensen voorbereid zijn op strubbelingen �jdens de onderhandeling. Belangrijk hierbij is dat mensen van te voren afspreken hoe te reageren bij zulke strubbelingen zoals tegenstellingen of irrita�es. Op de volgende pagina is een ideeënbord gemaakt met verschillende oplossingen voor het groepsproces �jdens de onderhandelingen. Deze oplossingen zijn crea�ef en maken gebruik van technologische middelen, zodat de betrokkenen �jdens het proces nieuwe (groeps)technieken leren en kunnen experimenteren met technologie.

terug naar inhoud

Ba le of Concepts i.s.m. NCSI: Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?

BRENG ZE OP EEN GOED SPOOR
Laat betrokkenen jdelijk genieten van collec eve voordelen, zoals een NS traject kaart.

PROCES BEWAKER
Durf stappen te nemen.

IPHONE APP. FOREVER FRIENDS
Gebruik jouw netwerk.

Stel een persoon aan die de voortgang van het onderhandelingsproces bewaakt.

Applica e voor communica e.

DE BARACK BENCHMARK
Laat elke betrokkene contact opnemen met iemand uit zijn netwerk. Vraag naar ervaringen en meningen, deel deze met anderen.

Ontwikkel een applica e waarin nieuwtjes en informa e over het nieuwe cao worden vermeld.

Inspirerende personen, inspirerende oplossingen.

VIER SUCCESSEN
Trakteer met een bijzonder , exo sch hapje of drankje.

Nodig een Amerikakenner uit die de werkwijze en aanpak van Barack Obama toelicht en onderricht.

YOU TUTORIAL
Laat jouw wereld zien. Per actor/contract type een You Tube tutorial maken over (de voor en nadelen van) dit type werk.

TWEETERS GEZOCHT
Start discussies; informeer jouw netwerk. Laat een paar belangrijke betrokkenen twi eren.

GO SEE THE
SPINDOCTOR

WHAT GOES AROUND…

ORGANISEER
CONGRESSEN
Discussier en informeer. Laat cao-experts praten over wat hen bezig houdt.

Draai de rollen om.

Plan een dag voor een rollenspel waarbij betrokkenen belangen moeten behar gen die tegenstrijdig zijn aan hun werkelijke belangen.

Huur een spindoctor in voor de posi eve communica e over de stappen die zijn genomen.

terug naar inhoud

Ba�le of Concepts i.s.m. NCSI: Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?

BRONNEN
• Chesbrough, H.W. (2003). Open innova�on. The new impera�ve for crea�ng and profi�ng from technology. USA: Harvard Business School Press.

Gebruikte plaatjes (via zoekmachine Google): • • • • Figuur voorpagina: Reid, Gelijnse & Van Tol: h�p://members.mul�mania.nl/fokky48/fokkesukke/fokkesukkezw/cartoon3wk081.gif. Barack obama: h�p://www.theworldsbestever.com/2008/01/27/shepard-fairey-barack-obama.jpg You Tube: h�p://www.christmastree.org/youtube.jpg Jack de Vries: h�p://images.google.nl/imgres?imgurl=h�p://www.regering.nl/dsc%3Fc%3Dgetobject%26s%3Dobj% 26objec�d%3D102413&imgrefurl=h�p://www.regering.nl/Het_kabinet/Kabinet_Balkenende_IV/Jack_ de_Vries&usg=__McmK2Dv3mpIGb5d0BWn_MpqB5U=&h=290&w=210&sz=30&hl=nl&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=y5wmWi ErnvhTFM:&tbnh=115&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Djack%2Bde%2Bvries%26start%3D40%26um %3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26rlz%3D1C1CHMI_nlNL326NL326%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1 Recycle symbool: h�p://uweekly.com/women/wp-content/uploads/2009/06/what-goes-aroundcomes-around.jpg MSN icoon: h�p://macin.files.wordpress.com/2008/07/msn-icon-512x512.png Iphone: h�p://media.cnbc.com/j/CNBC/Sec�ons/News_And_Analysis/__Story_Inserts/graphics/__TECHNOLO GY/apple_iphone_AP.standard.jpg NS logo: h�p://www.energievoorziening.info/NS%20Logo1.JPG Champagne fles: h�p://media.photobucket.com/image/succes%20vieren/DeMannen/champagne.jpg Twi�er logo: h�p://i.zdnet.com/blogs/twi�er_logo.png Bewaker: h�p://images.appleinsider.com/a�-security-guard-070607.jpg

• • •

• • • •

terug naar inhoud

Bijlage 5

53

Colectieve arbeidsovereenkomst Collectievearbeidsovereenkomst
De Collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door meerdere partijen en wie de laatste jaren de media heeft gevolgd, zal dit niet ontgaan zijn. Dit temeer omdat CAO onderhandelingen veelal uitdraaien op lange trajecten en veel strijd in de pers. Kan dit niet anders? Het NCSI denkt van wel en zoekt inspiratie door een battle te plaatsen op battleofconcepts.nl. Het NCSI heeft door deze actie de oplossing voor deze eindeloze discussies al aangetikt, dit concept legt u uit waarom en geeft u mij de kans mijn visie op CAO onderhandelingen te weerspiegelen. HET VOORONDERZOEK Thema Tijd Arbeidsduur: (Individueel) Arbeidsduur is, zoals ik de term opvat, de duur van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Dit zouden bedrijven individueel moeten regelen, maar er zou wel een minimum aan moeten zitten, gerelateerd aan de proeftijd. Werktijden: (Collectief / Individueel) De werktijd zou, binnen de collectief gedefinieerde grenzen, een aangelegenheid moeten zijn tussen de werkgever en de werknemer. Zowel werkgever als werknemer zullen hier wensen in hebben en dit zou onderdeel van het onderhandelingsproces moeten zijn. Wel moet er dus een standaard (zoals nu 40 uur een standaard is) worden gedefinieerd, anders wordt het moeilijk overuren te bepalen. Vakantiedagen: (Collectief) De primaire (vaste) vakantiedagen zouden collectief en eventueel zelfs wettelijk geregeld moeten worden, met uitzondering van extra vakantiedagen, die in de secundaire arbeidsvoorwaarden zouden moeten vallen. Zowel bedrijven als medewerkers zouden duidelijke regels hiervoor moeten hebben om uitbuiting van beide zijden te voorkomen. Overwerk: (Collectief) Hoe wordt omgegaan met overuren zouden bedrijven en medewerkers zelf moeten regelen, maar er dient dan wel collectief een grens aan te worden gesteld, met een daarbij passende, vooraf gedefinieerde, extra beloning. ADV en Verlof: (Collectief) De Primaire ADV en verlofregelingsdagen zouden collectief geregeld moeten worden. Over vrijaf bij bruiloften, feestdagen, maar ook uitvaarten zou geen discussie moeten ontstaan. Extra dagen kunnen secundair worden gemaakt. Thema Competentieontwikkeling Opleiding & Opleiding (Collectief) Opleiding en Scholing kunnen naar mijn mening samen worden gevoegd in één categorie die collectief geregeld zou moeten zijn. Omdat opleiding en scholing niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van de medewerker en dus ook van het bedrijf, maar ook aan onze kenniseconomie en belangrijker nog, vakkennis en veiliger werken, zou een collectief op zijn plaats zijn. Ik stel hierbij voor een creditsysteem / studiepuntensysteem toe te passen, waarbij een studiepunt gelijk staat aan een collectief overeengekomen tijd. Een medewerker zou bijvoorbeeld 20 credits moeten halen per jaar en mag deze credits verdelen over een aantal tussen bedrijf en werknemer overeengekomen cursussen. Hoeveel tijd een credit zou moeten omvatten zal collectief geregeld moeten worden.

terug naar inhoud

Collectievearbeidsovereenkomst Colectieve arbeidsovereenkomst
Thema Beloning Salarissysteem: (Collectief / individueel) De keuze voor een salarissysteem zou individueel gemaakt moeten worden, wanneer een bedrijf en medewerker willen kiezen voor een variabele beloning, dan zou dit toegepast moeten kunnen worden. Wel dienen in deze systemen standaarden gedefinieerd te worden, zoals de salarisschalen. Inschaling / functieprofielen: (Collectief / Individueel) De inschaling is gerelateerd aan het salarissysteem en zou collectief geregeld moeten worden. Dit om uitbuiting te voorkomen en ridicule looneisen op te vangen. Uiteraard zou een extra beloning vrij moeten zijn. Periodieke verhoging: (Collectief) De periodieke verhoging zou collectief geregeld moeten worden en na iedere verloping van het CAO opnieuw onderhandeld moeten worden. Variabele beloning: (Collectief) Een variabele beloning, zoals in de fysiotherapie nog wel eens wordt gebruikt, zou door het CAO bepaald moeten worden. Wel moeten bedrijven en medewerkers zelf de keus krijgen of zij dit willen toepassen. Een variabele beloning staat bekend als de beloning voor de meer actieve medewerker en moet dus ook bij een medewerker passen. De tarieven zouden, waar mogelijk, ook in het CAO moeten staan. Bijvoorbeeld: Bij de fysiotherapie is dit vaak 61,2% van de door de verzekering uitbetaalde tarief. Promotie en demotie: (Collectief) Het zou een stap vooruit zijn wanneer de regelingen omtrend promotie en demotie vast worden gelegd in het CAO. Vooral het traject van demotie is een moeilijk proces voor de medewerker die hier niet altijd een duidelijk beeld over heeft. Onkosten vergoeding: (Collectief) Voor basis onkosten zoals telefoonvergoedingen, reiskostenvergoedingen en andere vaste kosten, zou collectief een bedrag bepaald moeten worden. Toeslagen: (Collectief) Voor toeslagen, zoals een toeslag voor overwerk, op locatie werken enzovoort, zou een collectief moeten komen. Dit om misbruik te voorkomen en om meer transparantie te krijgen voor medewerkers en bedrijven. Bonussystemen: (Collectief / Individueel) Bedrijven zouden vrij moeten zijn hoeveel bonus ze een medewerker uit keren, maar het zou, niet alleen in een CAO, maar ook wettelijk geregeld moeten worden hoeveel procent van de bedrijfswinst een bonus zou mogen zijn. Thema Pensioen Keuze pensioenregeling (Collectief) De keuze voor de pensioenregeling zou collectief moeten zijn. Bedrijven hebben momenteel te veel invloed in de pensioenregeling van medewerkers. Zo kan het bedrijf een collectief afsluiten waarin met het pensioen van de medewerker wordt belegd, terwijl, wanneer de medewerker dit niet wil, de medewerker hier zelf niets aan kan doen. Bijdrage werkgever / werknemer: (Collectief / Individueel) Een basisbijdrage voor werkgever en werknemer zou moeten worden bepaald in de CAO. Pensioen is niet langer een extraatje, maar een noodzaak voor later en ook hier zou geen twijfel over mogen bestaan. De extra bijdrage kan uiteraard individueel geregeld worden. Thema gezondheid De uitkeringen bij ziekte zouden in het CAO moeten worden opgenomen, terwijl een eventueel abonnement op de sportschool bedrijfsindividueel geregeld kan worden.

terug naar inhoud

Collectieve arbeidsovereenkomst Colectieve arbeidsovereenkomst
HET CONCEPT Zoals ik in mijn openingswoord al vermelde, is het NCSI al erg dicht bij de oplossing om de CAO onderhandeling vloeiender te laten verlopen. In dit onderdeel beschrijf ik het proces van de tot stand koming van de CAO zoals ik dat bij battle of concepts nog nooit eerder heb gedaan. Namelijk, in verhaal. De namen in dit verhaal zijn geheel fictief en hebben geen relatie tot de schrijver van dit concept. 1 Het verzoek Met een opgewekte blik en een luidkeels meezingen met de top 40, bevindt John zich zoals iedere dag in de file richting hartje Amsterdam, waar hij werkt in een verpakkingsbedrijf. Het is 7:59 en met nog een half uur te gaan voor hij op zijn werk is droomt hij wat verder. Al luisterend naar het NOS journaal van 8 uur hoort hij een onderwerp wat zijn interesse wekt. “Wederom zijn de CAO onderhandelingen in de zorg spaakgelopen omdat werknemersorganisaties het niet eens kunnen worden met de werkgevers”. John lacht in zijn vuist en denkt, dit zal ons niet meer overkomen. Zeker niet op de manier zoals wij nu de CAO onderhandelingen aanpakken... Twee weken eerder... Na een dag lang werken op de verpakkingsafdeling van zijn werkgever, keer ik huiswaarts en begroet mijn vrouw Simone en dochter Lisa. Papa! Post! wordt mij enthousiast door mijn dochter verteld en ik krijg een brief in mijn handen gedrukt waar duidelijk leesbaar mijn naam op staat, vergezeld van het logo van het NCSI. Omdat ik dit bedrijf niet ken, wordt mijn nieuwsgierigheid steeds groter en besluit mijn familie nog even te laten wachten met het eten. Ik open de brief en lees: “Geachte heer van Dijk, Zoals u weet verloopt komend jaar de CAO binnen uw sector. Graag zouden we u uitnodigen voor een experiment wat in de toekomst hopelijk de CAO onderhandelingen vloeiender zal doen verlopen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei om 14:00 uur bij u in de bedrijfskantine. Uw werkgever heeft reeds toestemming gegeven voor uw aanwezigheid. Met vriendelijke groet, Carolien van Leeuwen Trainee NCSI” Nieuwsgierig dat ik ben, besluit ik op het verzoek in te gaan, schuif aan tafel en wacht in spanning af wat de volgende dag zal gaan brengen. 2 De dag Na de dagelijkse sleur van files en ophoudingen te hebben gehad ben ik weer aan het werk en tref ik mijn immer sceptische collega Huib. Ook hij heeft een brief gehad en zoals altijd heeft hij zijn mening al weer klaarliggen. “CAO’s? Pff die worden alleen bepaald door hoge functionarissen die denken te weten wat goed voor ons is en ondertussen van hun bonussen genieten op de Costa Brava!”. Zijn mening laat niets te wensen over, maar ik heb geen zin in te gaan om zijn beweringen. Ga je? Vroeg ik. Ja dat wel, alles liever dan twee uur onderbetaald achter deze machine te staan. Eenmaal om twee uur aangekomen in de kantine neem ik plaats naast twee andere collega’s. Het schetst mijn verbazing dat Huib er niet is en dat er onbekenden in de zaal zitten. Één van hen heeft een overal aan van de concurrent en ik neem aan dat ook de anderen van andere bedrijven zijn. De manager komt binnen, houdt een kort verhaal wat aan mij voorbij gaat en introduceert een jonge dame die ogenschijnlijk het woord gaat overnemen.

Ze introduceert zichzelf als Nicoline Verhagen, een charmante jongdame van ongeveer 32 jaar. Jullie vragen jullie vast af waarom jullie hier zijn! Stelt ze en gezien de gespannen blikken om mij heen kon ze daar wel eens gelijk in hebben. Vanaf vandaag zijn jullie het gezicht van de bedrijfstak. De woordvoerders van de werknemers van jullie bedrijven en vooral de woordvoerders van al jullie collega’s! Zoals jullie weten verloopt de CAO voor de industrie en moeten er nieuwe onderhandelingen plaats vinden. Helaas, leert ervaring, loopt dit vaak uit op onnodig lange onderhandelingen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit ook anders kan en dit is waarom we hier vanmiddag allemaal samen zijn, maar voor we verder gaan wil ik aan iedereen vragen zich kort voor te stellen. Na een korte voorstelronde waarin mijn vermoeden over de overige aanwezigen werd bevestigd, legt Nicoline de bedoeling uit. Wij gaan samen een nieuwe CAO ontwikkelen. Twee maanden geleden hebben we op de website van Battle of Concepts de vraag voorgelegd hoe de CAO onderhandelingen in de 21e eeuw beter gestroomlijnd zouden kunnen worden en hoe we medewerkers beter kunnen betrekken bij deze onderhandelingen. En door het plaatsen van deze battle, bleken we achteraf zelf al de oplossing te hebben gevonden. Één van de concepten die binnen kwam, en trouwens erg origineel in verhaalvorm geschreven, bevatte op het idee om verschillende projectgroepen zelf een CAO samen te laten stellen en zodoende voorstel CAO’s te creëren, om hiermee de onderhandelingen in te gaan. Tegelijkertijd met deze bijeenkomst, zijn er bijeenkomsten bij vijf andere bedrijven. Dus daar moet Huib zijn! En ik betrap me erop medelijden te krijgen met de begeleider van zijn groep. Wat we gaan doen is heel simpel. Wij gaan met zijn allen een voorstel-CAO maken en deze gaan we inbrengen bij Battle of CAO’s. We staan trouwens open voor een betere werknaam, zei Nicoline gekscherend.

terug naar inhoud

Collectievearbeidsovereenkomst Colectieve arbeidsovereenkomst
Maar daar hebben we toch helemaal geen tijd voor! We moeten nog..... Dat is allemaal geregeld onderbrak Nicoline hem. Jullie werkgevers willen ook graag dat er een CAO op tafel komt waar iedereen zich in kan vinden en is bereid daarin te investeren. Daarnaastleveren ook zij een CAO op. Het beste voorstel wordt beloond met een leuke prijs. Met een agenda en een mapje met documenten lopen we na de bijeenkomst de zaal uit en worden we opgevangen door onze leidinggevende Arthur. En? Was zijn enige vraag. Ik moet het nog zien, maar ik ben in ieder geval enthousiast en blij dat er een initiatief richting de werknemers wordt getoond, was mijn reactie. Pff! Onze CAO wint het toch! zei Arthur gekscherend. Dat zullen we nog wel zien! Was de enige reactie die ik kon geven en lachend liepen we samen op naar de parkeerplaats. 3 De besprekingen Woensdagochtend, de dag na de eerste bijeenkomst, zie ik tot mijn verbazing Huib lachend binnenkomen. Jij zit in je sas? Ja joh! Gisteren, die meeting! vooraf was ik sceptisch en ik ben echt even op mijn nummer gezet, maar ik zie er echt iets in John! Er wordt eindelijk geluisterd! Dus je doet mee? vroeg ik hem. Ja natuurlijk, ik moet nog zien wat eruit komt, maar het begin is goed. Die middag komen alle projectgroepen samen. Nicoline legt uit dat we eerst het CAO af moeten bakenen en de onderwerpen moeten kiezen die in het CAO aan bod moeten komen. We besluiten het oude CAO als handvat te gebruiken en starten een brainstorm sessie die de nodige discussie met zich meebracht. Onderwerpen als beloning, maar ook de sportschool komen aan bod. En kinderopvang? Dat moet er ook in! Net als vakantiedagen! Was Hans zijn reactie. Na een paar uur heen en weer stuiteren lag er een basis waar we mee aan het werk konden. In de volgende meeting gaan we invulling geven aan deze punten, dus ik zou jullie willen vragen om dit lijstje met jullie collega’s te overleggen om ook hun input te krijgen. Enkele werkdagen gingen voorbij waarin ook steeds meer interesse kwam bij de andere medewerkers. Wat gaan jullie met de vakantiedagen doen dan? En vakkundig pareerde Hans de vraag met een simpel “Wat zou je willen dat we ermee doen”? Met een lijst vol nieuwe ideeën gingen we de volgende twee meetings in waarin we ons concept steeds verder uitwerkten. Onrealistisch en kant en klare onzin! Wat Hans reactie richting Nicoline. Ik hoor alleen maar onhaalbare nonsense! Dat mag je niet zeggen, pareerde Erik. Een medewerker van één van de concurrenten. Iedere mening is waardevol voor ons concept! En Nicoline beaamde dit. Uiteraard is niet elke mening even realistisch, maar het geeft ons wel nieuwe inzichten en punten waar we zelf misschien niet aan hebben gedacht. Ons concept raakt meer en meer gevuld en aan het einde van de derde meeting ligt er een aardig compleet concept. Het viel me op dat ieder punt vrij realistisch was, ook richting de werkgever. Of dit kwam omdat we graag de prijs wilden winnen, we een succes van dit project willen maken of omdat we onszelf simpelweg beseften dat sommige vragen onhaalbaar waren, was mij nog raadsel.

4 De deadline Al luisterend naar het journaal van 8 uur, is John onderweg naar zijn werk. Het bericht op het journaal over de wederom vastgelopen CAO onderhandelingen in de zorg geeft hem een dubbel gevoel. Hij heeft niet het gevoel dat dit hen gaat overkomen, maar wat gebeurt er als wij klaar zijn met onze versies? Wordt hier iets mee gedaan, of belanden deze op de grote hoop. De tijd zal het moeten uitwijzen. De meeting van die middag brengt de kroon op het werk. Zoals jullie weten is morgen de deadline jongens. Er ligt een kant en klaar concept. Nu is het de bedoeling dat we dit gaan samenvatting in maximaal 2 a4tjes, die we aan jullie collega’s gaan laten lezen. Beter nog! riep Hans, laten we het presenteren tijdens de plant-meeting vanmiddag! Iedereen stemde in. Dat is helemaal een goed idee, zei Nicoline. Dan kunnen we gelijk van de reacties profiteren. Ik ga het regelen met jullie manager. Na de presentatie waren de reacties overweldigend. Sommige waren negatief over een aantal punten, sommige afwachtend, maar het grootste deel was erg enthousiast. De grootste verassing was dat Michiel Dop, de collega die bijna 35 jaar bij het bedrijf werkt en inmiddels onderdeel is geworden van de inboedelverzekering, tegengas gaf toen iemand een door hem aangedragen punt bekritiseerde. Vol met nieuwe voeding gingen we aan de slag om de laatste punten te verwerken. Die avond hebben we een paar pizza’s laten overkomen om alles in zijn geheel te voltooien en een concept op tafel te krijgen wat instzendwaardig was. Dus dit is het? Hans gezicht leek enigzins beteuterd. Daar ben ik wel bang voor Hans! Zei Nicoline, maar we hebben natuurlijk de feestelijke afsluiting nog met alle projectgroepen, waarna de jury het winnende concept bekend maakt! Hij leek enigszins opgelucht.

terug naar inhoud

Collectievearbeidsovereenkomst Colectieve arbeidsovereenkomst
HET CONCEPT Concept Battle of CAO’s Het Concept Battle of CAO’s is gebaseerd op de huidige CAO onderhandelingen en daarnaast op Battle of Concepts. Bedrijven leggen middels Battle of Concepts diverse kwesties voor aan studenten en young professionals en hopen hierdoor meer inzicht en vooral oplossingen te krijgen in de problematiek. Dit kan ook bij de CAO onderhandelingen. Door een platform te creëren waaropmeerdere projectgroepen bestaande uit medewerkers van diverse functies van diverse bedrijven hun eigen concept CAO kunnen creëren, ontstaat een totaalbeeld van de markt. De concepten kunnen bijvoorbeeld door onafhankelijken van diverse partijen worden beoordeeld, waardoor een winnend CAO wordt uitgeroepen. Dit is slechts een beeld voor de medewerkers, tijdens de CAO onderhandelingen kan rekening worden gehouden met een combinatie van diverse concept-cao’s. De prijs, welke bestaat uit bijvoorbeeld een dagje uit of een weekendje weg voor de medewerker en zijn of haar partner, dient alleen als motivatie voor de leden van de projectgroep en om een bepaalde mate van serieusheid in de concepten te houden. Door de concepten als uitgangspunt te nemen, kunnen de CAO onderhandelingen veel vloeiender verlopen. Er liggen immers veel “stemmen uit de markt” en men weet precies wat de medewerkers en de werkgevers willen. UITVOERING Het NCSI zal in de eerste fase contact moeten leggen met bedrijven of ze bereid zijn mee te werken aan het project. Wanneer ongeveer vijf bedrijven zijn gevonden, zullen deze een aantal medewerkers beschikbaar moeten stellen voor ongeveer 4 / 5 meetings die allemaal twee uur duren. Ook zal een team bedrijfsleiders een CAO samenstellen. Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden voor een locatie, dit concept werkt het best wanneer de teams bestaan uit medewerkers van diverse bedrijven. Zodoende kunnen ze van elkaar leren en ontstaat een vorm van sociale innovatie. Ook zal het NCSI een viertal onafhankelijke vertegenwoordigers aan moeten stellen als jury, deze zullen, net als bij Battle of Concepts de concept CAO’s toetsen en een winnaar bepalen. Het NCSI zal voor iedere projectgroep een fascilitator beschikbaar moeten stellen om de meetings te begeleiden. Wanneer de concept CAO’s zijn getoetst kan er een winnende groep worden aangewezen tijdens een afsluitend feestje / diner voor de deelnemers. Met deze CAO’s kunnen de onderhandelingen worden gestart. Dit concept brengt medewerkers van allerlei bedrijven samen om “de stem uit de markt” te definiëren. Omdat zowel concepten van medewerkers, als concepten van de aandeelhouders / bedrijfsleiders aanwezig zijn, zal er in het vervolgtraject meer duidelijk zijn wat iedere partij wil en is het mogelijk opener te discussieren over de onderwerpen.

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Bijlage 6

59
topics: Collec�ef

CAO van de toekomst:

at:

De Meewerk -

terug naar inhoud

1. De CAO van de toekomst
1.1 Inleiding Er is vrijwel geen ander rechtsgebiedte noemen waarin zo veel overheidsbemoeienis voorkomt als op het , gebied van het arbeidsrecht. Het doel van de wetgever is duidelik; de burger moet beschermd worden in zijn j rela�e met de werkgever.Maar, ook de ruimte die de wetgeverongeregeld laat blij� niet onbenut. In het merendeel van de sectoren perkt de collec�eve arbeidsovereenkomst de bewegingsvrijheid van werkgevers en werknemers nog verder in. De vraag die ik wil stellen is: Is dat nog wel terecht? Is dat nog nodig? Het beeld van de arme werknemer, overgeleverd aan de grillen van zijn oppermach�ge, nietsontziende werkgever is verouderd. De nieuwe werknemer is mondig, hee kennis van zaken en bovenal; hee� macht. � Zonder te willen tornen aan de grondwaarden van ons sociale stelsel denk ik dat een CAO van de toekomst meer moet vertrouwen op de beslisvaardigheid van het nieuwe slag werknemers. De rela�e kan vrijheid gegeven worden, en zo beide par�jen lucht. Het isgeweldig dat in ons land niemand op blote voeten hoe� te lopen, maar nu we vrijwel allemaal meerdere paren schoenen tot onze beschikking hebben geef ik de voorkeur , aan een schoen die past. 1.2 Leeswijzer Allereerst zal ik in hoofdstuk 2 van deze NCSI-ba�le aangeven welke arbeidsvoorwaarden naar mijn mening wel, en welke niet vastgelegdhoeven te worden in een CAO. Wanneer ik in hoofdstuk 2 spreek van collec�ef regelen heb ik in beginsel een redelijk vaste v orm voor ogen met nog weinig ruimte over voor individuele afspraken. Zoals u zult zien zijn er naar mijn meni g een heleboel arbeidsvoorwaarden die losgelaten kunnen n worden door sociale partners. In hoofdstuk 3 beschrijf ik eerst de naar mijn idee ideae wijze van totstandkoming van de CAO van de l toekomst, gevolgd door de wijze waaropde werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst binnen de randvoorwaarden van de CAO nader in kunnen vullen naar eigen wens. Hier zit hem de winst, de ruimte om de individu arbeidsovereenkomst om te ze�en naar eenovereenkomst ele op maat, de schoen die past.De win-win situa�e. Het spreekt voor zich dat hetin eerste instan�e aan sociale partners blij� welke ruimte zij vrij willen laten ter invulling van de individuele w erkrela�e, al zal ik in mijnbijdrage uitgaan van de keuzes die ik in hoofdstuk 2 heb gemaakt op dit vlak.

2. Collec�ef of individueel; De basisvoorwaarden van een meewerk-CAO
2.1 Tijd 2.1.1 Arbeidsduur Afspraken over de arbeidsduur moetennaar mijn mening zoveel mogelijk individueelgemaakt worden. In de CAO van de toekomst zou ik ze hoofdzakelijkbeperken tot de afspraak over wat in de sector als een vol�jds arbeidsduur gezien wordt. Ten aanzien van de beloningsafspraken is dit van belang. Uit onderzoek van de taskforce Deel�jd plus is gebleken dat werkgevers en werknemers zelf prima in staat zijn afspraken te maken over het bijstellen van de arbeidsduur aan de wensen van de werknemer , afspraken in de CAO zijn daarom overbodig.De Wet aanpassing arbeids duur (Waa) gee� de werknemerverder reeds het we�elijke recht de werkgever te verplichten zijn contract–waar mogelijk- aan te passen. Deze rechten van de werknemer zullen in de toekomst alleen maar uitgebreid worden (wanneer plannen van minister Donner de doorgevoerd worden). Daarnaast blijktzoals reeds opgemerkt dat werknemers zich in de prak�jk nauwelijks beroepen op deze wet, omdat afspraken meestal onderling tot stand komen. (gaan) werken waar posi�ef Wel is het voor jonge medewerkers van belang te weten dat zij in een bedrijf gestaan wordt tegen het �jdig terugschakelen wanneer bijvoorbeeld eenmaal voor een gezin gekozen wordt. Dit is echter meer HR-beleid dan dat het opgenomen zou moeten worden in een CAO.

CAO van de toekomst; de Meewerk -CAO
terug naar inhoud

Ten slo�e zou ik ten aanzien van de arbeidsduur nog collec�ef een jaarurensystema�ek adviseren (waarbij de arbeidsuur in een aantal jaaruren wordt overeengekomen in plaats van een gemiddelde werkweek), met een gemiddelde maandelijkse betaling. Dit komt de flexibiliteit van beide par�jen ten goede. Veel verlof- en overwerkafspraken kunnen dan overbodig worden. 2.2.2 Werk�jden Werknemers die zelf hun werk�jden kunnen bepalen en die zo kunnen aanpassen aan hun leefritme en gezinssitua�e zijn niet alleen in staat meer uren te (blijven) maken, maar hebben ook meer werkplezier. Mits de werkzaamheden zich daarvoor lenen, zouden er collec�ef afspraken gemaakt kunnen worden over thuiswerken en flexibele arbeids�jden. De �jd dat de baas zijn medewerker van 9 tot 5 aan zijn bureau moest kunnen zien zi�en en controleren of ‘er wel gewerkt werd’, is voorbij. De werknemer van nu kan zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, en haalt, wanneer hij die verantwoordelijkheid krijgt, meer bevrediging uit zijn arbeid. Ook zal de produc�viteit verhogen omdat het werk nu (nog) meer als een keuze voelt dan een verplich�ng. Intelligente starters halen zoveel meer bevrediging uit vertrouwen en zelfstandigheid, dan uit controle. Zelfs een vervelend klusje als een afwas doen werd immers draaglijker wanneer je het uit en voor jezelf deed, dan wanneer je ouders je dat opdroegen. Collec�ef kunnen afspraken gemaakt worden over hoe de werknemer en werkgever afspraken over werk�jden maken en wat de minimale aanwezigheid op de werkplek zelf moet zijn. Zo is er vooraf helderheid over de daadwerkelijke contacturen. Uiteraard vormt koppeling aan een resultaatgericht beloningsbeleid een mul�plier voor dit succes. 2.2.3 Vakan�edagen Vakan�ewetgeving is zeer strikt, en veel afspraken worden reeds geregeld in het BW. Wel lijkt het mij goed afspraken te maken over eventuele bovenwe�elijke vakan�e-uren, of de wijze waarop men die kan verkrijgen. Ook wanneer men zich een CAO inbeeldt die één groot cafetariastelsel vormt, de minimale vakan�e-uren en de wijze waarop die opgenomen dienen te worden is iets wat ik niet geheel los zou laten. Een inten�e dat ze in het betreffende kalenderjaar opgenomen moeten worden, kan bijvoorbeeld een stok achter de deur zijn voor werknemers met spaardri�. Met afspraken op dit gebied worden geen werknemers afgeschrikt naar mijn mening. 2.2.4 Overwerk Zeker wanneer de werk�jden en arbeidsduur eenmaal flexibeler worden, is het goed om collec�ef afspraken te maken over overwerk. Onder andere een afspraak over wanneer er sprake is van overwerk, bijvoorbeeld dat overwerk alleen in opdracht van de werkgever gemaakt kan worden. Dit beleid moet uiteraard tevens gekoppeld worden aan de reeds genoemde jaarurensystema�ek. Onduidelijk hierover ontstaat in de prak�jk immers snel. De wet gee� geen recht op een extra vergoeding bij overwerk. Om deze flexibiliteit van de werknemer te bevorderen, zou ik collec�ef een extra percentage van het uurloon vastleggen. Deze beloning moet naar mijn mening voor allen gelijk zijn, par�mers en vol�jders, en niet pas uitgekeerd worden wanneer door de par�mer meer dan de vol�jdsduur is gewerkt. Flexibiliteit moet beloond worden zodra er buiten gemaakte afspraken gegaan wordt. 2.2.5 ADV Met flexibele werk�jden zou je eigenlijk geen ADV-regeling meer nodig moeten hebben naar mijn idee. De werknemer is immers zelf verantwoordelijk voor het indelen van zijn uren, en het behalen van de geplande resultaten. Werkgever en medewerker kunnen onderling afspraken maken welke periodes meer, en welke periodes minder (of geen) arbeid zal worden verzet door de gehanteerde jaaurensystema�ek. 2.2.6 Verlof (buitengewoon verlof, feestdagen, levensloop, verlof voor maatschappelijke doeleinden) Collec�ef zou ik afspraken blijven maken in de CAO over de verlofrechten van de medewerker. Werknemers zijn gewend betaald verlof te krijgen voor gebeurtenissen als feestdagen. Ik kan me echter voorstellen dat deze afspraken zich prima kunnen beperken tot het recht om bijvoorbeeld een paar feestdagen vrij van werk te zijn, waarvoor dan verlof kan worden ingezet. Dit zijn arbeidsvoorwaarden die zich naar mijn mening goed lenen voor ruil tegen andere arbeidsvoorwaarden. Zeker medewerkers die zelfstandig kunnen werken zouden dan –al naar gelang hun gezinssitua�e en hun

CAO van de toekomst; de Meewerk-CAO
terug naar inhoud

waardegevoel bij een specifieke feestdag- ervoor kunnen kiezen de verlofuren (of het geldbedrag wat zij vertegenwoordigen) op een andere wijze in te ze�en, bijvoorbeeld voor meer ouderschapsverlof in de toekomst. Heldere verlofafspraken in geval van persoonlijke gebeurtenissen zijn voor beide par�jen ook van belang. Deze zou ik duidelijk regelen. Het gelijkheidsbeginsel speelt hier, en het is daarom zaak zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Bij bijvoorbeeld het overlijden van een familielid wordt de werknemer dan een recht op een aantal dagen betaald verlof gegeven. Doordat dit verlofrecht zo gekoppeld is aan een specifieke gebeurtenis in het leven van de werknemer leent dergelijk verlof zich naar mijn mening niet voor een flexibele omgang. Ouderschapsverlof is een verlofrecht wat erg belangrijk is voor jonge werknemers. Wanneer een werkgever zich aantrekkelijk wil posi�oneren op de arbeidsmarkt zal hij op de Wet arbeid en zorg (wazo) aanvullende rechten geven. Een vergoeding over uren ouderschapsverlof die moet worden terugbetaald wanneer de werknemer toch een verzoek doet om vermindering van zijn arbeidsduur is een effec�ef middel om jonge ouders te s�muleren hun arbeidsduur gelijk te houden na de geboorte van hun kind. Uitbreidingen op de wazo moeten naar mijn mening goed worden vastgelegd daar deze rechten erg precedentgevoelig liggen.

2.3 Competen�eontwikkeling 2.3.1 Opleiding en scholing Voor de starters van nu is opleiding zeer belangrijk, net als inspraak op dit vlak. Ook dit is een arbeidsvoorwaarde die door de werknemer prima zelf gekozen kan worden. Ik zou scholing dan ook opnemen in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Collec�ef hoeven er verder enkel afspraken gemaakt te worden over het budget dat werkgevers er in totaal voor vrij moeten houden. Per werknemer kan dit dan als geldbedrag worden gegund. Zo kunnen zij ook enkele jaren sparen voor een duurdere opleiding bijvoorbeeld. Collec�ef zouden ook afspraken gemaakt kunnen worden over het deel van dat opleidingsbudget die de werkgever de werknemer kan opleggen en een eventuele terugbetalingsregeling bij uitdiens�reding. Scholing is uitermate belangrijk voor het blijven boeien van de medewerker. Liefst koppelt de werkgever toekomstperspec�ef binnen zijn organisa�e aan zijn opleidingsbeleid. Van belang is ook dat voor de werknemer individuele doelstellingen worden gesteld ten aanzien van de door hem te ontwikkelen competen�es. Deze competen�eontwikkeling is gericht op het benu�en van de sterke kant van de werknemer. De werknemer hoe� zich niet per se aan te passen aan zijn func�e, een func�e kan ook op de werknemer worden gecreëerd. Uiteraard kan het beloningsbeleid (paragraaf 2.4) deze ontwikkeling s�muleren. 2.4 Beloning 2.4.1 Salarissysteem, Periodieke verhoging, Variabele beloning, Bonussystemen Absoluut collec�ef. In de CAO van de toekomst zou ik kiezen voor korte salarisschalen zonder automa�sche periodieke verhoging. Werknemers moeten in overleg met hun leidinggevende hun eigen targets stellen, en wanneer die behaald zijn pas beloond worden met een loonsverhoging. Door dit resultaatgerichte beleid wordt de produc�viteit verhoogd. Dit systeem moet echter niet ontransparant worden. Op de (Europese) poli�eke agenda wordt gelijke beloning een steeds grotere issue. Mannen verdienen nog steeds gemiddeld stukken meer dan vrouwen in gelijke posi�es. Mannen zijn beter in onderhandelen, hebben meer beves�ging nodig door beloning in geld dan in de vorm van waardering. Als werkgever moet je zowel man als vrouw kunnen aanspreken met je beloningssysteem. Targets en resultaten kunnen vergeleken worden en gekoppeld aan de hoogte van een bonus. Het moet niet zijn dat wie het meeste vraagt, het meeste krijgt. In de CAO zullen dan ook duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de toepassing van het beloningsbeleid. 2.4.2 Inschaling / func�eprofielen, promo�e en demo�e Om concurren�e tussen organisa�es en ongelijke behandeling van werknemers te voorkomen is ook inschalingregeling van belang. Schalen gekoppeld aan objec�eve me�ng van de zwaarte van de func�e is noodzakelijk om de kosten laag te houden. Aan de hand van ervaring komt een medewerker op een bepaalde trede in de van toepassing zijnde salarisschaal binnen. Wanneer de arbeidsmarkt krapper wordt moet de CAO echter ook een mogelijkheid bieden �jdelijke toeslagen aan medewerkers toe te kennen die zich anders niet aan de sector willen binden.

CAO van de toekomst; de Meewerk-CAO
terug naar inhoud

Collec�ef zou ik afspraken maken over de loonsverhoging ten gevolge van promo�e, wederom met gelijke beloning als argument. Demo�e is geen we�elijk begrip en kan enkel met instemming van de werknemer geschieden. De werkgever zou zich belemmeren wanneer hij hierover afspraken maakt. 2.4.4 Onkosten vergoedingen Kosten voor telefoon, een thuiswerkplek etc. zou ik opnemen in de CAO. Dit schept duidelijkheid en gelijkheid. 2.4.5 Toeslagen Het is nu�g afspraken te maken over het belonen van flexibiliteit van medewerkers, mits het op de juiste manier gebeurt. Toeslagen als eindejaarsuitkeringen en dergelijke zou ik koppelen aan het bonus/beloningsbeleid. Het is verder wel handig om ten aanzien van beloning een paar mogelijkheden te hebben als werkgever van de hoofdregels af te wijken, bijvoorbeeld een arbeidsmarktknelpun�oeslag e.d. 2.5 Pensioen 2.5.1 Keuze voor pensioenregeling, bijdrage werkgever / werknemer Zeker in de huidige situa�e is het heel belangrijk dat een werknemer inspraak hee� in zijn pensioenverstrekker. Het is belangrijk dat hij helderheid hee� over de verschillende aanbieders en hun dienstenkwaliteit. Werknemers moeten samen met de werkgever een keuze maken om daarna collec�ef voordeel te behalen aan die keuze. De keuze of hij pensioen op wil bouwen of niet kan ook helemaal vrijgelaten worden aan de werknemer. Uiteraard is goede voorlich�ng ook dan een vereiste. Voor een werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie kan gekozen worden, dit hoe� niet bij CAO te worden vastgelegd (zie H 3). 2.6 Vitaliteit, gezondheid en ziekte Vitaliteitsbeleid is beleid wat hoog op de HR-agenda staat. Vraag is in hoeverre de CAO aanvullende afspraken moet maken op alle reeds bestaande we�elijke verplich�ngen voortvloeiend uit de Arbowet, het BW etc. Uiteraard kan de werkgever de werknemer mo�veren tot een gezonde levenss�jl. Hij kan bijvoorbeeld fitness aanbieden als arbeidsvoorwaarde (of dit opnemen in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden). Hij zou tevens medewerkers die willen stoppen met roken of een eet-/drankprobleem hebben hulp kunnen bieden. Veel verder kan dit echter niet gaan middels een CAO. Het is ook vooral in het eigen belang van de werkgever hier aandacht aan te besteden. In de CAO zou opgenomen kunnen worden dat de werkgever een vitaliteitsbeleid voert in samenspraak met de ondernemingsraad of een ander orgaan waarin de werknemers vertegenwoordigd worden. De werkgever kan de keuze maken om als aantrekkelijk werkgever meer dan 70% loon door te betalen in het eerste (en tweede) ziektejaar. Dit zijn afspraken die collec�ef genomen moeten worden.

2 De meewerk-CAO; ruimte voor het individu
3.1 Stap 1: Totstandkoming van de meewerk-CAO, een open source proces Nogmaals, ik ga er van uit dat de werknemer van de toekomst goed voor zichzelf kan opkomen en eigen verantwoordelijkheid kan nemen. De werknemer hoe� niet meer aan het handje van de werkgever te worden meegenomen, maar weet zelf wat hij wil en waar hij recht op hee�. De werknemer kan zelf meedenken en zal dit ook. Wat voor een betere manier kan je bedenken om tegemoet te komen aan de wensen van de werknemer, dan door hem zelf betrokken te laten zijn bij het tot stand komen van zijn eigen CAO? Aldus, de CAO van de toekomst: De meewerk-CAO. Hoe komt deze meewerk-CAO tot stand? Ik heb me bij deze vraag laten inspireren door de open source so�wareontwikkeling: De ruwe CAO-tekst komt online en wordt beschikbaar en aanpasbaar gemaakt voor gebruikers. Onder gebruikers versta ik de mensen die met de betreffende CAO werken, zoals P&O-ers en leidinggevenden, maar vooral ook de werknemers zelf. De gebruikers kunnen verbeteringen aanbrengen, sugges�es doen, tekstvoorstellen geven en allerlei uitbreidingen/inperkingen aangeven op de CAO. Iedere belanghebbende werkt zo mee aan het creëren van een CAO die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de par�jen op wie

CAO van de toekomst; de Meewerk-CAO
terug naar inhoud

hij betrekking hee�. Er dient voor het meewerkproces een community opgezet te worden, gekoppeld aan de open source; een gemeenschap van gebruikers die ook onderling informa�e kunnen uitwisselen, die met elkaar in contact staan via bijvoorbeeld een mailinglist en zo van en met elkaar kunnen leren. Deze community dient een beheerder te krijgen, en deze rol is weggelegd voor de sociale partners. De beheerder dient als leider op te treden en gee� de strategische rich�ng aan. Van de beheerder kan ook worden verwacht dat hij uitleg gee� en informa�e verscha� over bijvoorbeeld de we�elijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Het zal niet zo zijn dat een werknemer zelf de CAO-tekst kan aanpassen, uiteindelijk dient de beheerder hier zijn fiat op te geven. Ook dient de voortgang van het onderhandelingsproces zelf openbaar te zijn, zodat iedereen op ieder moment kan zien wat de stand van zaken is, welke geschillen er actueel zijn en hoe ver de planning is. Vakbonden en werkgevers zullen hierbij in het openbaar discussie voeren waardoor medewerkers niet langer in het ongewisse blijven van de belangen en strategie van degenen die hun vertegenwoordigen. Ook worden er met regelmaat polls gehouden, waarin bijvoorbeeld de beheerder stellingen aan de community voorlegt. Door deze polls kan je de CAO in gedeeltes onder de aandacht brengen, één aandachtspunt per keer. De beheerder maakt gebruik van nieuwe media om aandacht te vragen elke keer wanneer er een nieuw onderdeel komt waar de gebruikers op kunnen reageren, door bijvoorbeeld een Twi�er-account te gebruiken en sms-alerts te verzenden. Zo wordt het echt een ‘event’ wanneer weer input gegeven kan worden, wanneer weer meegewerkt kan worden aan de CAO. Uiteindelijk ontstaat er op deze wijze een defini�eve versie van de meewerk-CAO welke door de CAO-par�jen wordt bekrach�gd. De defini�eve CAO kan niet meer aangepast worden gedurende zijn loop�jd, wel kan al aan zijn opvolger begonnen worden. In hoeverre sociale partners de bekrach�ging af laten hangen van de gebruikers van de community is aan hen. Je kan daar ver in gaan. Om belanghebbenden echt te betrekken is idealiter een commitment nodig van par�jen aan de stem van de meerderheid. Naar mijn mening is dit dé beginstap om als werkgever jong talent aan je te binden. Starters zullen een werkgever die bovenstaand proces hanteert bij de totstandkoming van haar CAO zien als een zeer aantrekkelijk werkgever. Het is voor de jonge medewerker pre�g te weten dat het bedrijf waar zij binnenkomen als full-�me medewerker met torenhoge ambi�es, ook in de toekomst, wanneer zij naast het werk zware andere verplich�ngen zullen aangaan, nog steeds als werkgever een op-maat-pakket kan aanbieden. Werkgevers behouden het recht kadervoorwaarde te scheppen omtrent zaken die voor hen niet ter discussie staan en maximaliseren hun aantrekkelijk werkgeverschap . Een win-win situa�e dus. Wel staat of valt het hele idee van de meewerk-CAO met hoe men omgaat met de arbeidsvoorwaardenruimte die nog resteert. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik hoe bovenbeschreven proces naar mijn mening wordt vervolmaakt. 3.2 Stap 2: Individuele keuzes maken binnen de CAO van de toekomst Uiteraard is het aan sociale partners te bepalen welke financiële ruimte zij hebben bij de totstandkoming van de CAO. Ideaalbeeld voor mij zou zijn als, naast de arbeidsvoorwaarden die naar mijn mening collec�ef afgesproken moeten worden (zie hoofdstuk 2), alle andere (niet we�elijk opgelegde) arbeidsvoorwaarden volledig ter keuze aan de werknemer worden voorgelegd. Die trend is naar mijn mening al ingezet, veel CAO’s hanteren reeds een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Ook de belas�ngwetgeving doet mee, over enkele �jd zullen alle belas�ngvrije arbeidsvoorwaarden in totaal bezien worden in plaats van per werknemer. Dit gee� de werkgever ook fiscaal de ruimte uiteenlopende wensen van werknemers in te willigen zonder dat dat gelijk fiscaal onvriendelijk uitpakt. Sociale partners moeten dit cafetariasysteem in de meewerk-CAO uitbreiden naar belas�ngonvrije arbeidsvoorwaarden.

CAO van de toekomst; de Meewerk-CAO
terug naar inhoud

Een keuze zou dus kunnen zijn collec�ef zulke ruime mogelijkheden te bieden dat er geen belemmering meer bestaat werknemers individueel hun arbeidsvoorwaardenpakket te laten kiezen. Ook hier kan de nieuwe media de werknemer helpen bij het maken van zijn beslissingen. De werknemer ontvangt jaarlijks een pot met uren/geld. Middels een grafisch programma kan hij –binnen de randvoorwaarden die de werkgever hem gee� bij het vervullen van zijn func�e- zelf afspraken maken over zijn arbeidsvoorwaarden. Deze kunnen ook gespaard worden om na enkele jaren in één keer ingezet te worden. De werkgever biedt hierbij een zo breed mogelijk scala aan doelen, daarmee tegemoetkomend aan de wensen van de werknemer van de toekomst. Doelen kunnen zijn, (langdurig) betaald verlof, extra vakan�edagen, bijdrage in kinderopvang, (betaald en/of extra) ouderschapsverlof, ziektekostenverzekering, (aanvullend) pensioen, pensioenbijdrage, contribu�e van vak- en beroepsverenigingen, scholing, een abonnement op de sportschool, loopbaanbegeleiding, geld, etc. De werknemer van de toekomst kan zelf nadenken en de consequen�es van zijn keuzes in redelijke mate overzien. Hij is echter nog steeds geen arbeidsrechtexpert. Daarom moet de mate van bewustheid van de werknemer zeker gesteld worden middels een grafisch programma waarin een zekere mate van bescherming van de werknemer wordt gewaarborgd. De werknemer start in dit grafisch programma met de afspraken die reeds op collec�ef niveau gesloten zijn. De overige arbeidsvoorwaardenruimte wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van een bedrag. Wanneer de werknemer start met het inzetten van dit tegoed ziet hij de gevolgen hiervan ten opzichte van zijn overige op�es op het scherm verschijnen. Het programma biedt de werknemer ook een aantal voorbeelden van keuzecombina�es. De werknemer kan zo beginnen met keuzes vastleggen die voor hem persoonlijk de meeste waarde representeren, en zo doorgaan totdat het tegoed op is. Ook sparen is hierin nogmaals een op�e. De werknemer wordt middels het programma vervolgens een opsomming gegeven van de gevolgen die zijn keuzes meebrengen. Dit zowel op de lange, als op de korte termijn. De werknemer hee� jaarlijks de mogelijkheid om zijn keuzes te wijzigen. Tenslo�e komen sociale partners een arbeidsvoorwaardenpakket overeen voor werknemer s die nalaten een keuze te maken. Niet iedereen hee� nu eenmaal verstand van schoenen.

4. Conclusie
Door gebruikmaking van nieuwe media wordt de werknemer van nu betrokken bij de crea�e van zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Niet alleen zijn werk�jden en werkplaats worden flexibel, maar zijn hele arbeidsvoorwaardenpakket. Tegenstrijdig genoeg leidt deze flexibiliteit op de lange termijn tot stabiliteit. De werknemer hee� de ruimte gebeurtenissen en veranderingen in zijn privésitua�e op te vangen, hoe� niet gelijk zijn overeenkomst te wijzigen. Hij hee� zijn arbeidsovereenkomst zo opgesteld dat zij tegen een stootje kan. De werknemer van nu kan dit aan. De werkgever van nu krijgt in ruil een op�male werknemer terug, een werknemer met loyaliteit en werklust. Een flexibele werknemer die deel uitmaakt van een stabiel personeelsbestand. De werkgever van nu dur� dit aan. Meewerken wordt zo samen werken.

CAO van de toekomst; de Meewerk-CAO
terug naar inhoud

terug naar inhoud

Bijlage 7

67

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Bijlage 8

73

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Bijlage 9

79

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

terug naar inhoud

Battle: CAO is like a box of chocolates....! Aangezien de arbeidsrelaties veranderen is de mogelijkheid tot flexibele toepassing echter wel wenselijk. Het arbeidsproces is immers complexer geworden en de werknemers zijn meer gespecialiseerd waardoor er meer diversiteit in soorten werknemers is ontstaan. Een heldere, flexibele basis voor arbeidsovereenkomsten is dus noodzakelijk. Zoals eerder genoemd, speelt de betrokkenheid en de representatie van vakbonden bij dit probleem ook een rol, zeker wat betreft de jongere werknemers die geen lid zijn. Vaak zijn zij via de eigen arbeidsovereenkomst wel partij bij de cao, de eigen wensen zouden dus op tijd en eerder kenbaar moeten worden gemaakt aan de onderhandelaars van de vakbond. Betrokkenheid en communicatie dus met de nietgebonden, maar toch verbonden, werknemersgroep. De groep jongere en startende werknemers. De communicatie en bewustwording werkt in dit geval twee kanten op. De vakbonden moeten beseffen dat ze ook mensen vertegenwoordigen die ze officieel niet vertegenwoordigen en de werknemers moeten beseffen dat ze rechten en plichten krijgen door onderhandelingen die anderen voor ze voeren. Communicatie, flexibiliteit en helderheid zijn dus de drie punten waar de nieuwe cao-vorming aan moet voldoen. Dat betekent dat een optimale cao-vorming alle betrokkenen bij het proces betrekt met uiteindelijk een heldere basis die voor iedereen geldt en voldoende ruimte voor eigen invullingen en keuzeruimte. De huidige cao-vorming loopt vooral via de vakorganisaties en diens leden. Een verschuiving in de communicatie en de feedback moet dus plaatsvinden naar de groep werknemers die onder de cao vallen. Het probleem met arbeidsvoorwaarden is vaak dat je er pas over na gaat denken als je er een conflict over hebt gehad. Althans dat is de ervaring van jonge, startende werknemers. Men kiest maar beperkt voor de werkgever met de beste arbeidsvoorwaarden, ook omdat deze vaak lastig te vergelijken zijn. Het betrekken van de onervaren, dan wel, de ver-van-mijn-bed-showwerknemer bij de cao-vorming zal dus bewustwording van het belang van de cao moeten bevatten. Een laagdrempelige vorm van contact met de cao is dus noodzakelijk. Dit is iets anders dan het verstrekken van de cao bij de arbeidsovereenkomst. Wat hier bedoeld wordt is het contact met andere werknemers, betrokkenen en vakorganisaties over de daadwerkelijke bepalingen van de cao en het effect dat deze hebben op de individuele werknemer. Iemand kan in de loop der tijd vragen hebben over de invulling, maar de drempel om zich er echt mee te gaan bemoeien ligt vaak hoog. Zeker voor de jongere werknemer en de werknemers die geen lid zijn van een vakorganisatie. Op dat punt wil ik graag de vergelijking trekken met de huidige trend om kerstpakketten te geven in de vorm van keuzecadeaus. Vroeger had de werknemer de mand met producten maar te slikken, nu kan men uitgebreid onderling overleggen over wat leuker is om te kiezen, een proef scuba-dive of toch die wijnset. Vroeger zou men er nooit op gekomen zijn om zich actief met de kerstpakketten bezig te houden, nu doet men dat wel. Iets soortgelijks kan ook met de cao.

CAO Analyse

Organisaties worden steeds dynamischer. De wensen en eisen die aan een cao gesteld worden door de gebruikers veranderen. Mensen en bedrijven hebben meer behoefte aan een individuelere aanpak. Dit geldt zeker voor de modernere netwerkbedrijven die werken met lossere structuren en dienstverbanden. De oude functie van de cao neemt dus in kracht af. Zeker als het bedrijf veel jongere werknemers in dienst heeft. Jongere mensen zijn immers zeer weinig lid van vakbonden, en zien daar vaak ook het nut niet van in. In dergelijke sectoren speelt naast de eisen van meer individualisering en internationalisering ook het probleem van betrokkenheid van werknemers en representativiteit van de cao-sluitende vakorganisaties. Jonge werknemers willen steeds minder gebonden zijn aan een cao afgesloten door een vakbond met alleen maar oudere leden. Het stimuleren van betrokkenheid en lidmaatschap zou daarvoor een oplossing kunnen zijn, maar ook kan gekeken worden naar het aanpassen van de functie van de cao. Zoals de battle aangeeft is een modernere aanpak van de cao vereist. Het nut van de cao als mechanisme om eenvoudig duidelijke, voor iedereen geldende, afspraken te maken betreft de arbeidsovereenkomst, blijft overeind staan. Voor de werkgever is het fijn een duidelijke lijn te hebben qua arbeidsafspraken en voor de werknemer is de collectieve onderhandelingspositie handig in de onderhandelingen. Je kan immers niet allemaal individueel over alles afspraken maken, de transactiekosten zouden de pan uit rijzen.

!

But you know what you’re gonna get!

1
Bijlage 10

85

terug naar inhoud

terug naar inhoud

!

Battle: CAO is like a box of chocolates....!

Het schema Thema Tijd Individueel Collectief

Competentieontwikkeling

Topic Arbeidsduur Werktijden Vakantiedagen Overwerk ADV Verlof Opleiding Scholing

Beloning

Pensioen

Salarissysteem Inschaling / functieprofielen Periodieke verhoging Variabele beloning Promotie en demotie Onkosten vergoedingen Toeslagen Bonussystemen Keuzeregeling Bijdrage werknemer/werkgever

Omdat: Qua tijd moet de basis per collectief geregeld worden, de individuele indelen kan echter heel goed aangepast worden aan de persoon. Op een dergelijk punt zullen dus vooral minimum en maximum afspraken moeten worden gemaakt, welke vaak functiespecifiek zijn. Zoiets als een basisverzekering en aanvullende verzekeringen elkaar aanvullen zouden basisafspraken en inruilbare extra varianten (a la carte) hier kunnen werken. Scholing en opleiding is belangrijk maar is vooral een extra. Sommige mensen willen dit soort zaken best inruilen tegen andere voorwaarden. Bijvoorbeeld een hoger loon, meer verlofdagen, meer of minder uren of een beter sportprogramma. Hier geldt hetzelfde als hierboven is gezegd in feite zijn alle zaken goed collectief te regelen in basis als er individueel maar van kan worden afgeweken met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer. Als men bijvoorbeeld kan kiezen voor een bonussysteem of een mogelijkheid tot scholing dan wordt de keus voor het een of de ander bewuster en zijn mensen meer betrokken bij de eigen individuele cao. De voordelen en nadelen van alle categoriën worden dan ook laagdrempeliger bespreekbaar tijdens de lunch. Pensioenregelingen zijn lastig. Vanuit de werkgever is het immers heel fijn als iedereen de zelfde regeling volgt om administratie met te veel pensioenaanbieders te voorkomen. Maar ook hier geldt, een basis afspraak en extra opties die men kan inruilen. Liever bij een andere pensioen aanbieder, dan minder bijdrage of geen sportprogramma.

Vitaliteit Gezonheid Ziekte Relatie werknemer/werkgever

Sportprogramma s Ziekteregelingen Preventieprogramma s Internetbeleid Social Media richtlijnen

Wat ik miste in de lijst zijn duidelijke afspraken omtrent communicatie, met andere woorden: internetgebruik. Bedrijven kunnen dit maar beter goed regelen. Dat kan via een interne richtlijn maar opnemen in een cao-bijlage lijkt me handiger. Het kan vergeleken worden met de rokersregelingen die vaak bestaan. Rokers mogen dan bijvoorbeeld minder pauze nemen omdat ze al vaker niets doen omdat ze roken. Maar niet alleen de tijd die verloren raakt maar ook over de inhoud van internetgebruik op het werk is hier belangrijk. Het simpelweg blokkeren van websites loopt immers altijd achter de feiten aan. Zeker de jongere werknemer heeft liever duidelijke afspraken.
2

!

But you know what you’re gonna get!

! ervaringen uit te wisselen. Men gaat elkaar dan onderling adviseren en omdat men beter weet wat er mogelijk is zal de betrokkenheid naar de totstandkoming van een nieuwe cao ook groter worden. Net zoals nu meer en meer studenten van universiteit wisselen tussen de bachelor en masterfase. Vroeger moest men de keuze maken op basis van meeloopdagen die nogal abstract zijn. Nu kan men door ervaring en contact met anderen later makkelijk een betere keuze maken. En dat gebeurt ook.

Battle: CAO is like a box of chocolates....!

De cao nieuwe stijl Zoals gezegd zou de cao de basisbepalingen voor iedereen gelijk moeten stellen. Dus minimumvoorwaarden vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon. En verder een vorm van cao a la carte, waarbij de werknemer gedwongen wordt ieder jaar te kiezen uit een aantal opties. Door de keuze aan te bieden en de mogelijkheden meer te benaderen vanuit een positieve kant, wordt de drempel voor werknemers om over deze zaken na te denken en onderling te praten lager. De cao is dan niet meer iets waar je je op kan beroepen, maar iets dat je zelf samenstelt. Het voordeel is ook dat door de keuzemogelijkheden op geld waardeerbaar te maken het proces van onderhandelen veel inzichtelijker wordt. Voor werknemers is de zichtbaarheid van de onderhandelingen dan ook een stuk duidelijker. Een bedrag kan je waarderen, meer of minder verlofdagen zijn voor veel betrokkenen te abstract. Hiermee wordt dus het effect ook voor niet-leden van de vakbond zichtbaarder. De vraag blijft dan vooral hoe heeft de communicatie plaats met de betrokkenen die men niet in de kantine tegenkomt? De neiging om te wijzen naar fora of platforms of hippie nieuwe vormen van social media is sterk aanwezig. Echter, men moet rekening houden met de beperkte houdbaarheid van dergelijke plaatsen. Elke nieuwe vorm kan de oude weer vervangen en een steeds wisselend platform is niet wenselijk voor de betrokkenheid maar een vast, ouderwets platform ook niet. Men zou graag een soort wikipedia hebben waar iedereen aantekeningen in kan maken bij alle verschillende onderdelen van de cao. Zo kan men commentaar en eigen ervaringen delen, met alle betrokkenen. Social media als LinkedIn lijken hiervoor handige tools te bieden maar ook een aantal nadelen. Zo is men op dergelijke websites vaak heel erg openbaar. Commentaar en vragen zijn vaak duidelijk zichtbaar in discussies. Dit terwijl juist de kracht van cao-onderhandelingen erin zit dat werknemers enige afstand hebben tot de onderhandelingen. Men heeft een incentive om liever niet openbaar te boek te staan als degene met de lastige vragen of wensen. Dergelijke In feite is het betrekken van mensen bij een cao niet moeilijk zolang men maar het idee heeft te kunnen kiezen uit leuke dingen. Rechten en voordelen van een cao zouden dus beter belicht moeten worden. Dit vergt van de vakbonden een andere instelling, meer gericht op het reeds behaalde resultaat en minder op de nog niet behaalde doelen. Wees trots op de mogelijkheden maar geef mensen ook de vrijheid hiervan af te zien als ze een andere voorkeur hebben.

openbare fora die aan de eigen persoon zijn gerelateerd zijn in dit geval dus niet altijd wenselijk. Zodra er een functie op LinkedIn komt waarmee men anoniem kan bijdragen aan discussies zou het interessant kunnen worden. Maar dan nog, het meest wenselijk is een webomgeving waarin rechtstreeks met de cao tekst kan worden gewerkt. Een soort GoogleWave-achtige omgeving. Waarbij men eigen commentaar of vragen op de tekst kan zetten als ware het gele post-it notes en rode stickertjes. Op dat punt van aangeven wat men goed of minder vindt bestaan reeds links binnen websites. Het begon met de simpele mail dit link, maar momenteel bestaan er voor alle social media mini linkjes om content door te sturen. Dit aanbrengen binnen de tekst van de cao maakt dat deze makkelijker in detail gebruikt en besproken kan worden. Zodat de werknemer bijvoorbeeld kan aangeven dat hij blij is met de opleidingsmogelijkheden waarvoor hij gekozen heeft middels een digg it functie of een plusje of minnetje zoals bij de beoordeling van downloadsites gebeurt.

Zoals aangegeven kan door de werknemers elk jaar de mogelijkheid te bieden te kiezen uit een aantal opties de bespreekbaarheid en betrokkenheid van werknemers toenemen. Als iets te veranderen is en er valt wat te kiezen dan praten mensen er onderling over. Vaak is het nu zo dat eventuele keuzes bij de aanvang van het contract/nieuwe cao moeten worden gemaakt. Door deze keuzemogelijkheid op bepaalde momenten open te breken krijgen mensen de mogelijkheid dingen te proberen en

terug naar inhoud

!

But you know what you’re gonna get!

3

Stichting Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)
Bezoekadres Postadres

World Trade Centre Rotterdam (Beurs WTC) Kantoren Coolsingel, kamer 512 Beursplein 37 3011 AA Rotterdam

Postbus 30116 3001 DC Rotterdam t +31 (0)10 205 27 80 f +31 (0)10 205 27 85 e informatie@ncsi.nl i www.ncsi.nl

terug naar inhoud

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful