Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române Institutori/ Învăţători Varianta 5 • • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. Răspunsurile candidatului vor respecta prevederile următoarelor instrumente normative: DOOM² (2005), GA, I-II (ediţia a II-a, 1966).

SUBIECTUL I

(30 puncte)

Redactaţi un eseu, de 2-4 pagini, cu tema Natura în poezia eminesciană, cu referire la poeziile Sara pe deal şi Revedere de Mihai Eminescu. În realizarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere: • precizarea a două trăsături ale genului liric, identificabile în operele de mai sus; • prezentarea a două elemente de ordin structural ale acestor opere (de exemplu: titlu, secvenţe poetice, motive literare, laitmotiv); • evidenţierea semnificaţiei a două imagini artistice identificate în aceste poezii; • comentarea a patru elemente de expresivitate artistică prezente în textele acestor poezii (figuri de stil/ procedee artistice – de exemplu: aliteraţie, antiteză, comparaţie, enumeraţie, epitet, exclamaţie retorică, hiperbolă, interogaţie retorică, metaforă, repetiţie, simbol; elemente de versificaţie – de exemplu: strofă, vers, măsură metrică, rimă, ritm); • exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre semnificaţiile textelor sau despre mesajul transmis. Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului se acordă 20 de puncte (4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului se acordă 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 2 puncte; ortografie şi punctuaţie – 2 puncte; lizibilitate şi aşezare în pagină - 2 puncte). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A. Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul de mai jos: ,,Pe lângă toate aceste calităţi şi virtuţi, străinul ar constata o tovărăşie plină de cordialitate, cum, vai! nu se mai găseşte între ceilalţi muritori; ar găsi simplicitate [...] în mijlocul naturii veşnice, ar vedea egalitate şi democraţie nefalsificate şi s-ar încredinţa, în sfârşit, că ceva din copilăria şi bunătatea omului de altădată a rămas în sufletul vânătorilor. Şi ar închina şi el cu dragă inimă un pahar cu vin pentru tagma aceasta de indivizi.” (Mihail Sadoveanu, Aprilie – o clipă, volumul Ţara de dincolo de negură) 1. Menţionaţi câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia dintre următoarele cuvinte: veşnice, a se încredinţa, bunătate, a închina. 2. Transcrieţi, din text, un cuvânt derivat şi un cuvânt compus.
Probă scrisă la

4 puncte 2 puncte

limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române Institutori/ Învăţători Varianta 5
1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3. Precizaţi valoarea morfologică (a felului părţilor de vorbire), din text, a cuvintelor subliniate: ,,o tovărăşie plină de cordialitate, cum, vai! nu se mai găseşte între ceilalţi muritori”. 4. Menţionaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: ,,Şi ar închina şi el cu dragă inimă un pahar cu vin pentru tagma aceasta de indivizi”. 5. Transcrieţi, din textul dat, ultima propoziţie principală.

4 puncte 2 puncte 2 puncte

1. 2. 3. 4.

B. Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe: Alcătuiţi câte un enunţ potrivit pentru sensul fiecăruia dintre următoarele cuvinte: creieri/ creiere, curenţi/ curente. 4 puncte Alcătuiţi două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului a (se) găsi. 2 puncte Alcătuiţi două enunţuri în care substantivul egalitate să fie în cazul genitiv, respectiv în cazul dativ. 2 puncte Alcătuiţi o frază în care verbul a (se) vedea să fie regent pentru o propoziţie subordonată subiectivă. 2 puncte

C. Rescrieţi enunţurile de mai jos, corectând greşelile, indiferent de natura lor: 1. A ansamblat, fără greşală, toate piesele motorului. 2. Azi dimineaţă a plecat mai devreme la servici. 3. Nobilimile ţării îl ajutau pe voievod?

2 puncte 2 puncte 2 puncte

SUBIECTUL III
literatură română.

(30 puncte)
10 puncte

1. Precizaţi 5 activităţi de învăţare care se pot desfăşura într-o lecţie de limbă română sau de 2. Precizaţi 7 etape ale lecturii explicative la clasa a III-a sau la clasa a IV-a. 14 puncte 3. Prezentaţi activităţile care se desfăşoară în 6 dintre etapele identificate mai sus, la alegere.
6 puncte

limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române Institutori/ Învăţători Varianta 5
Probă scrisă la 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful