You are on page 1of 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum 17-03-2017
Stageschool De Branding Groep 6
Plaats Geldrop Aantal lln 21 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Geschiedenis en beeldende vorming
Speelwerkthema / onderwerp: Cultureel erfgoed en de toekomst.
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 51 en 52:
Aan het einde van de les hebben de leerlingen de voorwerpen aan Deze doelen kan ik nagaan door middel van de voorwerpen en de kaartjes met
het juiste jaartal weten te koppelen en weten ze wanneer het jaartallen samen te bespreken en neer te laten leggen op tafel van oud naar
ongeveer plaats vind. nieuw.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen de voorwerpen van Deze doelen kan ik nagaan door verschillende materialen aan te bieden en voor
oud naar nieuw kunnen leggen. de les te zeggen dat ze gebruik kunnen maken van verschillende voorwerpen.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met Deze doelen kan ik nagaan door middel van een evaluatie met de leerlingen
samenwerken met leerlingen waarmee ze niet normaal niet waarbij ze moeten reflecteren op hun eigen werkproces en product en dat van
samenwerken. een andere leerling.
Kerndoel 54 en 55: Deze doelen kan ik nagaan door middel van het samenwerkingsproces met de
Aan het einde van de les hebben de leerlingen gebruik gemaakt leerlingen te bespreken en de resultaten hiervan een andere les weer terug te
van verschillende materialen. pakken, zodat ze weer een stapje verder zetten in hun samenwerkingsproces.
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een mening geven
over eigen product en werkproces en een mening vormen over het
product van een andere leerling.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit eenentwintig leerlingen, waarvan negen meisjes en 12 jongens. Normaal zitten de leerlingen een in busrij (tweetallen) en een aantal leerlingen
zitten in groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de opstelling te veranderen, zodat de leerlingen eens met een andere opstelling leren te werken. Ook gaan ze
werken in drietallen en met de hele klas samen. Dit hebben de leerlingen nog niet eerder gedaan. Zo kunnen de leerlingen die bij het sociogram uitvallen in de groep
ook succeservaringen opdoen met samenwerken. Een aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de prikkels om hun heen. Deze leerlingen hebben
extra positieve benadering nodig bij het aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk! Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze de ruimte nodig terug te
gaan zitten op hun eigen plaats, zodat ze even tot rust kunnen komen en zich dan weer kunnen aansluiten bij de rest. Dit is vooral belangrijk voor L. en MH. Dit komt
vooral voor in vrijere situaties. Let op S. en L. Deze twee leerlingen hebben veel moeite met dingen die veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te
voren precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het ook nodig dat niet alles anders is, maar dat een aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal. De leerlingen in
de klas hebben al eerder met de methode van DaVinci gewerkt. Deze methode sluit aan bij het vak geschiedenis. Volgens de leerlijn van Tule zouden de kinderen van
groep 5/6 alles tot pruiken en revoluties al gehad. Na het terugkijken in de methode en navraag doen kwam eruit dat de leerlingen inderdaad nog niet zover zijn
geweest met het behandelen van de tijdvakken. Tot pruiken en revoluties hebben ze het behandeld. Het kan dus zijn dat ze nog niet alle voorwerpen aan de
tijdlijn/jaartallen kunnen koppelen Eventueel hulp bieden doormiddel van verschillende jaargetallen om uit te kiezen. De leerlingen zijn veel bezig in de klas met de
ipad en met spelcomputers. Vandaar dat ik met mijn les wil aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen en dus iets ga pakken wat niet heel ver terug gaat in de
tijd, maar wel ver genoeg teruggaat in de tijd zodat de leerlingen het niet meteen herkennen en weten (Historie van de spelcomputers Nintendo). Deze les is
afgestemd op theorie die we hebben gekregen vanuit de lessen geschiedenis op de Pabo. Hier hebben we zelf een les behandeld over cultureel erfgoed. Hiervan staat
een powerpoint op de portal. Om de zoveel tijd krijgen de leerlingen knutsellessen of tekenlessen. Ze hebben al gebruik eerder gemaakt van de inzet van verschillende
materialen.

Literatuur:
Powerpoint cultureel erfgoed (portal Fontys domein geschiedenis).
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-KDKunstzinnigeOrientatie.html

Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Opstart van Ik vertel de leerlingen dat de busrij in De leerlingen zetten de tafels goed voor de les. Digibord
+/- 10 min de les een lange rij moet gaan zitten met de De leerlingen gaan in drietallen aan de gang met Prowise
tafels tegen elkaar aan. het raden van de voorwerpen van de zakken. Dit presentate
doen ze door elkaar vragen te stellen. Een leerling Moderne kunst en
Ik vertel de leerlingen dat ik zakken met weet wat er in de zak zit en de andere twee geschiedenis
spullen bij me heb. In deze zakken leerlingen gaan vragen stellen om te weten wat er in opdracht.
zitten verschillende voorwerpen. de zak zit. Zakken met
Doormiddel van te voelen moeten ze De leerlingen bespreken met de leerkracht de oudere/nieuwere
erachter komen wat er in de zak is. Dit opdracht na. voorwerpen 7
ga je doen in tweetallen. De een gaat De leerlingen geven antwoordt op de vraag of de zakken.
raden wat er in de zak zit, terwijl de spullen ouder zijn of wat nieuwer. Ook vertellen ze
ander een kaartje krijgt waar opstaat waaraan ze dit kunnen zien.
wat het is. De leerling die moet raden
wat er in de zak is mag (gesloten)
vragen stellen aan degene die het
kaartje heeft met de informatie. Kom je
er niet uit? Na een aantal minuten als
de timer afgaat mag je kijken wat erin
zit als je het nog niet weet.

Opdracht Zakken met voorwerpen


raden. Inhoud van de zakken : oude
voorwerpen waarvan de functie moeilijk
te herkennen is en oude voorwerpen
die nog herkenbaar zijn.

Ik ga met de leerlingen de opdracht


nabespreken. Wat het
moeilijk/makkelijk? Waarom was het
moeilijk/makkelijk?

Zijn dit oude of nieuwe voorwerpen?


oude en nieuwe. Waaraan zie je dit?
Kern Verwerking/ Ik vertel dat we het vandaag in de les De leerlingen maken afspraken met de leerkracht Digibord
+- 70 min kern gaan hebben over voorwerpen van over de omgang van de meegenomen voorwerpen. Prowise
vroeger en voorwerpen van nu. Ook De leerlingen denken na over de overeenkomst presentatie
maak ik meteen afspraken met de tussen de voorwerpen en beantwoorden deze Moderne kunst en
leerlingen over de omgang met deze vraag. geschiedenis
spullen aangezien er breekbare spullen De leerlingen leggen de voorwerpen van oud naar opdracht.
bijzitten en spullen met waarde voor de nieuw. Dit doen de door samen te werken en Voorwerpen:
leerkracht. overleggen. Samen moeten ze het ermee eens zijn Gameboy
Ik leg op de rij met tafels in het midden en tot een beslissing komen. advance, Super
van de klas verschillende voorwerpen: De leerlingen proberen de jaargetallen te koppelen nintendo, Sims
Gameboy advance, Super nintendo, aan de voorwerpen. Dit doen de door samen te (pc), Wii controller,
Sims (pc), Wii controller, Nintendo ds werken en overleggen. Samen moeten ze het Nintendo ds lite en
lite en een Ipad. ermee eens zijn en tot een beslissing komen. een Ipad.
Ik vraag de leerlingen over ze weten Knutselmateriaal
wat deze voorwerpen gemeen hebben Papier,
met elkaar. Ook vraag ik wat deze aluminiumfolie,
voorwerpen te maken hebben met kokers, flesjes,
geschiedenis. lijm, etc.
Ik vertel de leerlingen dat ze de
voorwerpen van het oudste naar het
nieuwste voorwerp mogen gaan leggen.
Hierbij moeten ze met de hele klas
overleggen om tot een besluit te
komen. Als er een iemand het er niet
mee eens is moet je elkaar ervan
overtuigen waarom je dat denkt.
Ik vraag de leerlingen of ze deze
voorwerpen ook aan een tijdlijn met
jaren kunnen koppelen. Ze krijgen van
mij verschillende bladen met jaartallen
erop. Deze moeten ze van mij aan de
voorwerpen koppelen. Hierbij moeten
ze met de hele klas overleggen om tot
een besluit te komen. Als er een
iemand het er niet mee eens is moet je
elkaar ervan overtuigen waarom je dat
denkt.
Ik ga de leerlingen vragen wat ze denken over De leerlingen denken na over voorwerpen van de
de toekomst? Hoe zullen deze voorwerpen eruit toekomst.
komen te zien? De leerlingen krijgen de kans op inspiratie op te
doen voor hun eigen voorwerp van de toekomst.
Doormiddel van een presentatie in De leerlingen gaan aan de gang met verschillende
Prowise laat ik de leerlingen voorwerpen om hun eigen voorwerp van de
verschillende voorbeelden zien van toekomst te maken.
moderne kunst. Dit doe ik om de De leerlingen die eerder klaar zijn met de
leerlingen inspiratie op te laten doen knutselopdracht ruimen op en gaan aan de eigen
voor ze zelf aan de gang gaan. tafel iets tekenen.
Na het laten zien van deze kunst laat ik
de leerlingen in groepjes naar voren
komen om materiaal te komen
uitzoeken om mee aan de gang te
gaan. Verder laat ik de hulpjes scharen
en lijmpotten uitdelen.
Ik zet de timetimer aan. Ik vertel de
leerlingen dat als de timetimer afgaat
we gaan opruimen en dat we dan naar
elkaars werk gaan kijken. Voor de
leerlingen die eerder klaar zijn Deze
ruimen op en gaan tekenen aan de
eigen tafel.

Slot +/- 10 Evalueren


Als de timetimer afgaat vertel ik de Digibord
min De leerlingen gaan opruimen, nadat ze de timetimer
leerlingen dat we gaan opruimen. De Prowise
hebben gehoord.
resultaten mogen ze op de tafel presentatie
De leerlingen bekijken en bespreken de resultaten
neerzetten, zodat we allemaal naar de Knutselmateriaal
samen met de leerkracht. Ook bespreken de
resultaten kunnen kijken. leerlingen samen met de leerkracht de Papier,
Samen met de leerlingen bekijk en samenwerking van de geschiedenisles. aluminiumfolie,
bespreek ik de resultaten. Wat is er uit kokers, flesjes,
de opdracht gekomen? Wat ging er lijm, etc.
goed met het werken aan deze Resultaat van de
opdracht? Hoe ging het samenwerken knutselopdracht
tijdens de geschiedenisles? Kan dit nog
beter de volgende keer?
Leerkracht interventie:

Zorg dat alle materialen van te voren klaarliggen in de klas.


Zorg dat je let op de leerlingen die sneller zijn afgeleid Zorg voor interactie met de leerlingen, zodat ze betrokken blijven bij de les. Geef deze leerlingen
sneller de beurt.
De leerlingen die iets tussendoor vertellen dat aansluit op het onderwerp complimenteren Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Zorg voor voldoende inspiratie voor de leerlingen zodat ze hun eigen creatieve geest vrij kunnen laten.
Werk met de timetimer, zodat je zelf je tijdsplanning goed in de gaten blijft houden!
Mocht er een conflict gebeuren leerlingen even apart zetten daarna met beide leerlingen apart bespreken, eventueel daarna samen. Dit om te voorkomen
dat het escaleert en de les anders stop gelegd moet worden.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)

Datum: 17-03-2017