You are on page 1of 3

EAAHNIKH ilHMOKPATIA

KATEnElrON A8~va ~olc.+(?.J;> (::f-


An: ~']b

Ilpoc LOU<;
npoEbpou<; nov
lrrrpuctov ruMoywv
"(1"1<;
Xwpa<;

Kuplc/s npoEbpE,

ra<; bla~l~a~ou~E Eyypao LOU E8vlKOU Opvcviouou napox~<; Ynnpsouov YYEia<;,


apl8~.npw"(. ~B2/282/0lK.15459/7.4.2017, (An ruz 834/10.4.2017), ~E
8E~a:"nlCTlonol~CTEl<; urrpcov CTlOVEOnyy yLa napoXE<; EKny", ~E "('1 napaKA'1CT'1
,

IIANEAAHNIO!: IA T PIKO!: !:YAAoro!: (II.I.!:.)


flAOYTAPXOY 3 & Y\f'HAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 2107258660,2107258661,2107258662, FAX: 2107258663
PANHELLENlC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.flPQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOrILTHPIO: pislog@pis.gr L\IE8NEL: pisinter@pis.gr, pisinterl@pis.gr
MHXANOrPA<I>HLH:pismember@pis.gr
-- nANEMHNlor IATPIKOr rYMOrOI

I @ API0. n=m .
HMEPJ\H4IEnl
n.l.~ ~}ti~
JO\.~.20.~
EAAHNIKH AHMOKPATIA
vnorrrsro yrEIAI:
EBvlT<O<; MapouGI 07/04/2017
Ap. npCAlT: AB2/282/oIK.15459
OPYUVlOJlO<;
napoXTl<;
EOnvv y1tT]p~mcOv npOC:
YyEia<; 1.nANEAhHNIOEIATPIKOEEYhAOrOE
www.eopyy.gov.gr nAOuTapxou 3, 10675 A9~va
gensec@pis.gr Kal pisinfo@pis.gr
2.IATPIKOEnhAOrOE A0HNnN
EE!3aOTounoAEW<;113, 11526, A9~va
isathens@isathens.gr
rEVIK~ AIEU9uVGrJ OpyaVCAlGrJC; Kal IXE~laGIJOu
Ayopac; YnrJPEGIWVYYEiac;
AIEU9uVGrJ: nArJPOq>OPIK~C;
Tax. l1/varr An. nauAou 12, 15123 Mapouol
E-mail:edapy@eopw.gov.gr

0EMA: nIOTOnOI~GEIe;laTpwv OTOVEOnVV Via napOXEe;EKnV

LE OUVExEIO TI1e; ana 23/05/2016 ovoxolvoonc uoc VIO TI1V nA~pl1 KOTOVPO<P~KOI
ruoronolnon TWV VIOTPWV nou OUVTOVOVPOcpouvVIO OAEe;TIe; OnO~I1IJIOUIJEVEe;ana TOV
OPVOVIOIJO nopOXEe; (<papIJOKO, OIOYVWOTIKEe;E~ETaoEIe;, <pUOIKo8EponEiE<:;'Eiol1 npOo8ETI1e;
m:pi8oA4JI1<:;,oIO~I1TOAOVIKo UAIKO), TWV OIEUKPIV~OEWVnou ovopT~811KOV TI1V 01/06/2016
OTOV OIOOIKTUOKOreno TOU EOnyy KOI TI1e;EnlKEiIJEVI1e;EVOp~l1e;UnOxpE(A)TIK~e;EKl)OGIle;
IlAEKTPOVIKWVYV6)IJaTEUGE6)VVia l)laPIlToAoVIKo UAIKOana 10/04/2017 IJEG6)Tile;
E<paPIJOV~e;rV(A)IJaTEUGEIe;napoxwv EKnv, 0 EOnyy KOAEiOOOue;VIOTpOUe;OEVEXOUV
~OI1EYVP0<pEiOTO I1AEKTpOVIKaTOU IJI1TPWOvo TO npa~ouv IJExPI KOI TI1V09/04/2017.
METa ana OUT~ TI1V npepounvlo (10/04/2017) IOTpIKEe;YVWIJOTEUOEIe;VIO nopOxEe;
EKny, nou OEV EXOUVEKo08Ei IJEOWTI1e;oVTiOTOIXI1e;E<POPIJOV~e;
l)EV 9a ano~IlIJIWVOVTal
ana TOVOPvavIGIJo.
XEIPOVPO<pEe;YVWIJOTEUOEIe;IJE npspopnvloEKOOOI1e;IJExPI KOI TI1V 10/04/2017
MVOTOI VO EKTEAEOTOUVTO OPVOTEPOIJExPITI1V 30/04/2017.
no TI1V EYVPOCP~nopoKoAOUVTOI 01 rorpol vo OVOTPE~OUVOTI1V IOTOOEAioo TOU
0PVOVIOIJOU OTO www.eopvv.qov.qr OTO nsolo E<POPIJOVEe;---7 IOTpIKEe; YnI1PEoiEe; ---7
Eyvpocp~ Icrpcov VIO nOpOXEe;EKny KOI vo oxoxousncouv TIe;OXETIKEe;OOI1ViEe;Evvpocp~e;
Icrpcov KOI rVWIJOTEUOEWVEKny.

YnEv8ulJi~OUIJE aTI unOXPE(A)GIlEvvpa<p~e; OTO MI1TpwO TOU OPVOVIOIJOU, EXOUV


OAOI 01 VIOTpoi (srnnxeov TI1e; ruoronolnonc OTO eprescription), nou ~aOEI EIOIKOTI1TOe;
npOVIJOTOnOIOUVTouAaXIOTov Eva one TO ncpoxore:

1
ouvrovovpoeouv q>0pj..IaKa
noponeunouv Via 5IEVPVElaE~ETOOEWV
noponepnouv Via voonxslo
EK5i50uv laTpIKe;VVWj..IaTEUOEIe;
H Evvpa<pi) T(I)VYlaTpoov nou ~EV Eival aUIJ(3E(3AluJEVOIIJETOVOpyavlalJO
vlverci ana rnv IOTOOEAi5aTOU EOnyy (www.eopyy.gov.gr). ana TO neolo:
Eq>apj..Iove;~ IOTpIKe;Ynnpeoisc ~ Eyypaq>~ IOTPWVVia napoxe; EKny j..IOWTile;
EnIAOV~e;Evvpa<pi) Xpi)aT.,.
Oaov a<popa aTOUC;aUIJ(3E(3A.,IJEVOUC;
IJE TOV OpyavlalJo YlaTpouc;, 5EV
onorrslrtn EK vsou Eyypaq>~, aMo 80 npsna onwo5~noTE va OUj..InAIlPwOouV OAa TO
onopohrrro npOOWnlKOOTOIXEia(nx 51Eu8uVOll KOTOIKiacjEPvaoiaq laTplKoe; ouMovoe; nou
aV~KOUVKAn), j..IOWTile; EnlAOV~e;:
Eq>apj..Iove;~ IaTpIKe; YnIlPEOiEe;~ Evvpaq>~ torptov Via napoxe; EKny j..IOWTile;
EnIAOV~e;METa(3oAi)>>,xovovroc XP~OIl TWV Kw51KWVnpoo~aOIle; nou ~51l 51a8houv OTO
eMny AVOIKT~e;nEpi8aA4JIle;.

no TUXOV 5IEUKPIV~OEIe;enl Tile; 5la5lKaoiae; nopcxoxooue va anEu8uvEOTE OTO


edapy@eopvv.gov.gr.

AKPIBEI ANTIrPACIO
o npOEllPOI

I. MnEPIIMHI
XPYIOXOOY ArrEAIKH En. Ko9rJVrJT~C;nOVEnlOTrJlJiou nElpOIWC;