You are on page 1of 37

3e Daltonschool Alberdingk Thijm Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Van Ostadestraat 201-203 Ruysdaelkade 215


Van Ostadestraat 272 1072 AW Amsterdam
1073 TN Amsterdam 020-57 760 40
020-66 244 80 W www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl
@ directie@3edalton.nl
W www.3edalton.nl 1
Voorwoord

De 3e Dalton is volop in ontwikkeling. Wij hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat ons onderwijs tegemoet
komt aan onze schoolpopulatie maar ook aan de huidige onderwijsontwikkelingen in de samenleving. Wij
hebben een gemengde schoolpopulatie die meer van ons onderwijs vraagt, een populatie die het recht heeft
tot meer differentiatie in ons onderwijs, een populatie die recht heeft op meer eigen verantwoordelijkheid
voor hun leerproces, een onderzoekende houding aan kan nemen en de metacognitieve vaardigheden heeft
ontwikkeld. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen ons te kijken naar ons huidig onderwijs en die aan te
passen aan de die enorm snelle ontwikkelingen. De ontwikkeling gaat zo snel dat we weten dat we niet meer
alleen de kinderen kennis moeten leren, maar juist ook vaardigheden. Vaardigheden met betrekking tot
samenwerken, vaardigheden waarin leerlingen nieuwe informatie en inzichten kunnen combineren met wat zij
al weten, onderzoekend kunnen leren. Maar ook vaardigheden in probleemoplossend denken en creativiteit
en planmatig werken en zelfsturing.
Zoals gezegd: de 3e Daltonschool is volop in beweging. Het team heeft het schooljaar 2015-2016 wisselingen
meegemaakt in de directievoering. Van een ziekteperiode van de vaste directeur naar een interim-periode
door een collega-directeur waarna de vaste directeur (na zijn herstel) ervoor gekozen heeft om in januari te
vertrekken naar een andere school. Vanaf januari is er een interim-directeur van buiten OOadA aan het roer
komen te staan. Het team heeft zich getoond als een team wat zin had in onderwijsvernieuwing.
Vooruitkijkend en dat wat achter hen ligt afhechten (zie jaarverslag 2014-2015). Het team blijft hongerig naar
innovatie en dit invoeren na een orintatiefase. Planmatigheid, onderwijsinhoudelijk aan de slag en richting
een lerende professionele organisatie zijn de sleutelwoorden geweest van het laatste halve jaar.
Via dit jaarverslag 2015-2016 wil ik alle medewerkers en ouders bedanken voor hun inzet, hulp en steun om dit
te realiseren.

Oktober 2016
Jacqueline Sweerts
Directeur a.i.

Dit jaarverslag is vastgesteld door de MR:


Datum: ..
Naam: .
Functie: ..
Handtekening: ..

2
Inhoudsopgave
Voorwoord 2

Inhoudsopgave 3

Inleiding 4

Hoofdstuk 1 Context en kengetallen 5

Hoofdstuk 2 Afgelopen jaarplan voortgang schoolplan 8

Hoofdstuk 3 Opbrengsten 10

Hoofdstuk 4 Passend onderwijs en ondersteuning en begeleiding tbv de leerlingenzorg 29

Hoofdstuk 5 Personeelsbeleid 33

Hoofdstuk 6 Organisatie en Management 36

Hoofdstuk 7 Financieel beleid 38

Hoofdstuk 8 Huisvesting en ICT 39

Hoofdstuk 9 Overig 40

3
Inleiding

Dit jaarverslag is de evaluatie van de doelen die wij ons gesteld hebben in het afgelopen schooljaar en geeft
een integraal beeld van de inspanningen die in het schooljaar 2015-2016 zijn gedaan op de 3e Daltonschool
Alberdingk Thijm.
Het doel van dit verslag is verantwoording afleggen aan onszelf en aan onze stakeholders. We tonen met dit
verslag aan of, en in welke mate, wij erin geslaagd zijn om onze doelen te realiseren. We maken inzichtelijk of
onze beleidskeuzes ambitieus genoeg zijn geweest of dat onze verwachtingen wellicht te hoog waren.
Idealiter zijn we zowel ambitieus als realistisch.
U zult in dit verslag zowel kwantitatieve data vinden als kwalitatieve beschrijvingen. Alles met als doel om
opbrengstgerichte gegevens te laten zien voor wat betreft de resultaten van de leerlingen in de breedste zin
van het woord en professionalisering van onze medewerkers.
Door op deze wijze verantwoording af te leggen, communiceren wij met onze omgeving over onze
professionele onderwijsinhoudelijke ideen gerelateerd aan ons schoolplan. De weergave van het jaarverslag,
voortkomend uit het jaarplan, is gekoppeld aan de jaarlijkse evaluatie van ons schoolplan 2015-2019.

In het eerste hoofdstuk zal de context en de kengetallen van de school worden beschreven. Vervolgens zal in
het tweede hoofdstuk het jaarplan 2015-2016 worden gevalueerd. In hoofdstuk drie beschrijven we onze
onderwijsresultaten en in hoofdstuk vier wordt het Passend Onderwijs besproken alsmede de ondersteuning
en begeleiding tbv de leerlingzorg. Het personeelsbeleid worden toegelicht in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes
gaan we nader in op onze organisatie en management. Na het financile hoofdstuk (zeven) en de huisvesting
en ICT (hoofdstuk acht) sluiten we dit jaarverslag af met het negende e en laatste hoofdstuk, waarin aan alle
overige belangrijke zaken van de school in het schooljaar 2015-2016 aandacht zal worden besteed.

De medezeggenschapsraad van de school verleent instemming met dit jaarverslag 2015-2016.

4
1. Context/ Kengetallen
1.1. De buurt
De 3e Daltonschool staat in Amsterdam-Zuid in de Pijp. Men spreekt ook wel over het Quartier Latin van
Amsterdam-Zuid. Binnen onze schoolzone zijn vijf basisscholen. De 3e Dalton heeft daarvan het grootste
leerlingaantal. Onze school maakt samen met 21 andere scholen in stadsdeel centrum en zuid deel uit van het
schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).

1.2. De leerlingaantallen
1
Op 1 oktober 2015 telde de school 414 leerlingen(210 jongens en 204 meisjes), verdeeld over zeventien
groepen. Dit is een daling ten opzichte van het vorig jaar van 17 leerlingen. Daarmee zitten we op het niveau
van 2010. Daarbij dient vermeld te worden dat we sinds twee jaren een (kleuter)groep minder hadden. Dat is
een bewuste keuze geweest. Gesteld is dat zes kleutergroepen genereren te veel kinderen opleveren voor de
daaropvolgende groepen drie. Er ontstond een discussie over twee of drie groepen drie. Drie groepen drie
worden drie groepen vier etc. Op termijn zou blijken dat de school over onvoldoende capaciteit beschikt om
alle kinderen in beide gebouwen te plaatsen. Deze discussie laait overigens weer op. De behoefte is er
namelijk om toch weer naar zes kleutergroepen te gaan. Dit is overigens niet onze eerste prioriteit. We willen
graag weer richting 440 leerlingen per 1 oktober. Dat we dit schooljaar wederom leerlingen hebben verloren
wijten we aan de vele wisselingen in directie, het hoge ziekteverzuim binnen het team, en daardoor veel
vervangingen en onrust in de groepen, en het ontbreken van leiderschap wat de innovatie heeft doen
verstillen. Dit zal naar verwachting komende jaren niet het geval zijn. Er is inmiddels een trend gezet in de
onderwijsvernieuwingen. Dit geeft energie bij de leraren en geeft ook energie bij de ouders.
Bijgaand is een grafiek opgenomen van de leerlingaantallen van de afgelopen jaren.

Grafiek 1: leerlingaantallen van de afgelopen 5 jaar

De grafiek laat zien dat er sprake is van een daling van het leerlingaantal; de uitleg is hierboven gegeven.
Onze ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de Daltonwerkwijze, maar ook vanwege de goede
naam van de school. Met deze daling kunnen we stellen dat het behouden van deze goede naam een
uitdaging is. Dit betekent goed communiceren, helder zijn en ouders meenemen in onze beleidsvoornemens.
We kunnen vaststellen dat er altijd een goede tot zeer goede ouderbetrokkenheid is geweest, dit willen we
behouden. Op dit moment kunnen we alle aangemelde kinderen plaatsen. Al wordt er nog wel een

1 1 oktober is de landelijke teldatum van het ministerie van OCW om het leerlingaantal vast te stellen

5
lotingprocedure gehanteerd voor het geval het nodig is. Het afgelopen schooljaar hebben we geen kinderen
hoeven uit te loten.
Onze 414 kinderen zijn als volgt verdeeld:
Jongens Meisjes Totaal
Jongens Meisjes 4 jaar 22 32 54
Leerjaar 1 18 29 5 jaar 25 24 49
Leerjaar 2 26 25 6 jaar 31 20 51
Leerjaar 3 37 20 7 jaar 39 23 62
Leerjaar 4 35 25 8 jaar 36 28 64
Leerjaar 5 35 26 9 jaar 17 25 42
Leerjaar 6 15 26 10 jaar 21 24 45
Leerjaar 7 25 25 11 jaar 17 26 43
Leerjaar 8 19 28 12 jaar 2 2 4
Totaal 210 204 Totaal 210 204 414

Tabel 1: leerlingaantallen per leerjaar en per leeftijd

1.3. Het personeel


In dit schooljaar werkten op de 3e Daltonschool 43 medewerkers; 35 vrouwen en 9 heren. Uitgezonderd de
kortdurende invallers maar inclusief de langdurige invallers, die 3 maanden of langer bij ons hebben gewerkt.
Verder maken we het onderscheid tussen het Onderwijzend Personeel (OP) en het Onderwijs Ondersteunend
Personeel(OOP). We hebben 34 OP-ers in dienst; 32 dames en 3 heren. Van de 10 medewerkers in de
ondersteuning onderscheiden we twee intern begeleiders, drie vakleerkrachten(twee voor
bewegingsonderwijs en n voor beeldende vorming), n administratief medewerker, n concirge, n
ICT-er(dagdeel per week), n onderwijsondersteuner, n TSO-cordinator, n waarnemend adjunct-
directeur en n directeur.
Wanneer we de leeftijdsopbouw zien, kunnen we vaststellen dat 73% van het team van de 3e Dalton 41 jaar of
ouder is. Van die 10 fulltime aanstellingen maken 7 leraren gebruik van de BAPO regeling (vanaf 1 augustus
2015 duurzame inzetbaarheid omgezet in verlof. Daarnaast zijn er nog 7 leraren die niet fulltime werken en
ook gebruik maken van de BAPO regeling.
Dit is een situatie wat vraagt om beleid aangaande diversiteit (leeftijd, gender en parttime versus fulltime) in
samenwerking met bestuur, directie en MR.
Gedurende het schooljaar hebben we te kampen gehad met een fiks aantal langdurig zieken(zie hoofdstuk 5
ziekteverzuim). Dit is gaandeweg dit schooljaar, vanaf maart 2016, wel weer gedaald.
Het team bestaat uit 43 teamleden en is als volgt opgebouwd;
- 1 directeur
- 1 waarnemend (adjunct) directeur
- 2 intern begeleider
- 31 leraren (waarvan 3 leraren ook bouwmanager zijn)
- 1 vakleraar beeldende vorming
- 2 vakleraren bewegingsonderwijs
- 1 remedial teacher
- 1 onderwijsondersteuner onderbouw
- 1 concirge
- 1 administratief medewerkster
- 1 cordinatrice tussenschoolse opvang
- 1 ICT-er

6
Op 1 februari 2016 zag de leeftijdsopbouw voor de 3e Daltonschool er als volgt uit:

Grafiek 3: leeftijdsopbouw personeel 3e Daltonschool

Onze gemiddelde leeftijd is 48 jaar. De laatste cijfers, landelijk, die we hebben dateren van 2013. Toen was het
gemiddelde 43,6. De vergrijzing zet verder voort. Landelijk zullen de 55+ leraren 25% van de arbeidsplaatsen
vervullen in het primair onderwijs.

Onze focus ligt op de leeftijdsdiversiteit. Landelijk zien we dat slechts 2% van de leraren jonger zijn dan 25.
Graag wij willen de leeftijdsgroep tot en met 29 jaar vergroten, verdeeld over de twee locaties en verschillende
bouwen. Niet alleen zullen we letten op focus op leeftijd, ook op gender. We willen uiteraard allereerst een
pleidooi houden voor de beste leraren voor onze groepen. Gezien de verhouding man/vrouw voor de groep,
zullen we, bij gelijke geschiktheid, de voorrang geven aan een man. We trekken daarom in 2016-2017 meer
jonge mensen aan. De interim directeur is met het bestuur in gesprek hoe we de nieuwe jonge medewerkers
kunnen boeien en binden zodat we voorbereid zijn op het lerarentekort over enkele jaren.
Aan het eind van het schooljaar hebben Sanne Harreveld en Fleur Busby afscheid genomen van de 3e Dalton
en hun onderwijsvleugels verder uitgeslagen. Christine Bonset neemt een jaar onbetaald verlof om te gaan
studeren. Wim van Beek is met keuzepensioen gegaan. Janneke Hulscher en Yvonne Luirink hebben een
afkeuringsprocedure doorstaan wat heeft gemaakt dat zij vervroegd uit dienst zijn getreden.

Grafiek 4: leeftijdsopbouw personeel 3e Daltonschool in percentages

7
2. Evaluatie afgelopen jaarplan voortgang schoolplan
2.1. Vooraf
Onderdelen van het jaarplan worden hieronder kort beschreven. In het blauw staat compact het onderwerp
vermeld. Daaronder is een (korte) evaluatie opgenomen. Om herhaling te voorkomen wordt een enkel
onderwerp doorverwezen naar andere paragrafen in dit jaarverslag.

2.2. Aspecten 2015-2016, de evaluatie en een blik naar 2016-2017

1. Functioneringsgesprekken/voortgangsgesprekken en klassenbezoeken
Korte evaluatie
Niet iedereen heeft een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gehad. Wel heeft bijna iedereen
minimaal twee groepsbezoeken gehad gekoppeld aan POP en voortgang. De groepsbezoeken stonden in het
kader van het pedagogisch en didactisch handelen basis op orde in het algemeen en Dalton kernwaarden in
het bijzonder. Er zijn verschillen geconstateerd, er is geen sprake van disfunctioneren, wel van niet houden
aan afspraken. Deze gesprekken lopen door in 2016-2017. De klassenbezoeken worden altijd afgesloten met
een feedbackgesprek en een schriftelijk verslag. De betrokken leerkracht krijgt dit exemplaar en een
exemplaar gaat in het persoonlijk dossier van de leerkracht.
Voor 2016-2017
De gesprekkencyclus blijft gehandhaafd. Alle medewerkers krijgen weer een POP-, voortgangs- en
functioneringsgesprek. Het POP gesprek vindt plaats in september t/m nov. 2016. Tussen januari en maart
2017 de functioneringsgesprekken en de beoordeling in april t/m juni 2017. Aansluitend op alle gesprekken
worden vervolgafspraken gemaakt. De directeur is hierin leidend. Er is een notitie die de status van de diverse
gesprekken toelicht en wie regiehouder is. Het streven blijft om bij iedere medewerker minstens 3x per jaar
op klassenbezoek te komen door de directie en daarnaast uitgevoerd door IB en flitsbezoeken door de Dalton
cordinator. Dit alles gekoppeld aan de gesprekkencyclus. Collegiale consultaties worden in 2016-2017
uitgevoerd en de ontwikkelteamleider kan op verzoek komen kijken.
2. ICT
Korte evaluatie
Er is een beleidsplan geschreven door de ICT-er. Dit beleidsplan is nog onvoldoende richtinggevend om de
ambities inhoudelijk te behalen. Wel is er een begroting aan gekoppeld met beredeneerde keuzes. Hierdoor
is er inzicht in de financile mogelijkheden van de school op het gebied van de investeringen.
Voor 2016-2017
De kleuterbouw krijgt smartboards (touchscreens) en er komen iPads. Vanaf groep 3 komen er chroombooks.
De groepen 3 krijgen een chroombook met touchscreen en de groepen 4-8 de gewone chroombooks. Er
komt een training voor alle groepen zodat zij goed kunnen werken met de digitale middelen. We hebben er,
gezien de veranderingen intern, voor gekozen nog niet met Snappet of Gynzy te werken.
3. Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Korte evaluatie
Zie 9.2. TSO
4. Dalton
Korte evaluatie
Alle leerkrachten hebben de Daltonscholing succesvol afgerond. De Daltoncordinator is in december 15
benoemd. De taakomschrijving is goedgekeurd door de MR. Elke studiedag vanaf januari 2016 stond in het
teken van Dalton. De eerste Dalton in het algemeen, de tweede en 3e stond een kernwaarde centraal. Er is in
juli een nieuwe Dalton cordinator gekomen. De in december aangestelde cordinator is van school
gewisseld. De nieuwe cordinator heeft een overdracht gehad en gaat in augustus van start.

8
Voor 2016-2017
In augustus, september en oktober staan de laatste drie kernwaarden centraal. Op 24 november vindt de
Daltonvisitatie plaats door medewerkers van de Nederlandse Dalton Vereniging(NDV). De aanbevelingen
daaruit zijn richtinggevend voor de verdere stappen.
5. Passend Onderwijs in relatie tot ondersteuning en begeleiding tbv de leerlingenzorg
Korte evaluatie
Het accent in het kader van Passend Onderwijs lag op het maken van groepsplannen. Desalniettemin kon
iedereen daar maar lastig mee werken. Het bleef een papieren tijger waardoor de afstemming in de lessen
nog onvoldoende diepgang kregen. We zijn vervolgens gestart met groepsbesprekingen met de parallel
collega om zo elkaar te informeren over wat werkt, wat niet werkt en hiermee het delen van goede praktijken
of elkaar bevragen op de gemaakte keuzes. Vervolgens zijn we gestart met het bepalen van streefdoelen. Dat
bleek een lastige exercitie. Derhalve houden we hieraan vast omdat we ervan overtuigd zijn dat we betere
resultaten behalen door te voorspelen aan de hand van de interventies en toegevoegde waarde van de
leerkracht. Het School Ontwikkel Profiel (SOP) is opgesteld en goedgekeurd door de MR. Daarin staat wat wij
als school bieden en wat de mogelijkheden zijn van het ondersteuningsaanbod in onderwijsarrangementen.
In het SOP zijn tevens de formele en inzichtelijke procedures opgenomen. De IB en directie hebben de
masterclasses Opbrengstgericht Passend Onderwijs gevolgd en zullen de inzichten inbrengen in de wijze
waarop wij sturen op opbrengsten.
Voor 2016-2017
Het SOP zal worden aangepast voor schooljaar 2016-2017. Er wordt kritisch gekeken naar de groepsplannen
in relatie tot hoe we nu werken met de opbrengsten gezien de nieuwe ontwikkeling uit het OPO.
6. Lezen
Korte evaluatie
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het onderzoeken van het leesonderwijs. Er zijn diverse
methoden en methodieken onderzocht, bekeken en uitgevoerd als proefles in de diverse groepen. We
hebben gekozen voor Lijn 3 in groep 3 ipv VLL. Leeslink voor BL en Listlezen als methodiek voor technisch
lezen (wij noemen het Daltonlezen.
Voor 2016-2017
We laten ons begeleiden door twee externe deskundigen in het implementeren van deze methoden en
methodieken. Annemarie de Graaf voor Lijn 3 vanuit de OBD en Peter Derks voor het overige. De
studiedagen zullen, samen met de bouw- en teamvergaderingen, in het teken staan van Dalton en Lezen.
7. Missie-visie
Korte evaluatie
De geformuleerde missie en visie is verder uitgebouwd en is geformuleerd in een krachtig mission statement:
Onderzoeken Ontdekken Ontwerpen en een visie die passend is bij de 3 Dalton.
Voor 2016-2017
Alle ontwikkelingen binnen de school worden gehangen aan deze missie en visie. De ontwikkelteams zullen
hier ook een rol in krijgen en zorg dragen voor focus en samenhang.
8. Managementstructuur
Korte evaluatie
De managementstructuur van de 3e Dalton is kritisch beschouwd aan de hand van de situatie in het verleden,
de huidige situatie en de situatie voor de toekomst. Gezien het leerlingenaantal en de ambulante tijd voor
directie en IB, zien we dat deze fors was in het verleden en dat het organogram sterk hirarchisch ingezet is.
Voor 2016-2017
Alle ontwikkelingen binnen de school worden gehangen aan deze missie en visie. De ontwikkelteams zullen
hier ook een rol in krijgen en zorg dragen voor focus en samenhang.

9
3. Leeropbrengsten
Tweemaal per jaar(in het Midden (M) en aan het Eind (E) worden op de onderstaande vakgebieden methode onafhankelijke toetsen(Cito) afgenomen. De toetsen krijgen
een niveau van A(hoog/goed) tot E(laag/onvoldoende).Deze niveaus zijn een bandbreedte van de vaardigheidsscores(VS). De vaardigheidscore wordt ook weergegeven in
een niveauwaarde van 5 tot 0. De niveauwaarden worden gebruikt als vergelijkingscijfer. We hanteren de niveauwaarden 5 tot 0 om onze opbrengsten te vergelijken met
het landelijke gemiddelde, dat ligt tussen 4.0 2.0. Op basis van onze schoolbevolking stellen we onze ambitie vast, die ligt per vakgebied boven het landelijk
gemiddelde. De schoolambitie: 80 % van de leerlingen halen een A/B of C- score. Dit komt overeen met een niveauwaarde tussen 4.2 en 2.4. De E-toetsen hebben we
middels focus PO verwerkt.
Dit jaar zijn we in groep 4 gestart met de 3e generatie toetsen, CITO 3.0.

3.1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS - Totaal


Hoofdlocatie in 2014 / 2015 - 2015 / 2016

3 4 5 6 7
A/B A/B A/B A/B A/B
Schooljaar Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n=
C/D/E C/D/E C/D/E C/D/E C/D/E
2014 / 2015 II 25,1 L:23 B 26/15 79 56,0 L:54 B+ 31/30 87 79,1 L:70 A- 43/33 91 79,0 L:82 C 23/23 65 91,0 L:88 B+ 29/42 80
Gewicht: 7% I:21 3,6 38/15/5 20 I:48 3,9 26/5/8 13 I:66 4,2 14/5/5 10 2,4 19/21/13 34 3,7 9/9/11 20
III 36,4 L:36 B- 30/13 68 63,0 L:62 B- 23/35 85 80,9 L:76 A- 40/24 90 84,3 L:86 C 27/31 66 106,0 L:93 A 60/21 91
I:33 3,0 25/10/22 32 I:56 3,2 27/7/8 15 I:71 4,1 26/2/7 9 2,6 8/19/15 34 4,4 10/5/5 10

2015 / 2016 II 23,9 L:23 B- 32/29 74 56,2 L:54 B+ 32/23 77 69,7 L:70 C+ 26/26 78 86,2 L:82 A- 43/23 86 88,7 L:88 B- 28/34 65
Gewicht: 6% I:21 3,2 13/14/13 26 I:48 3,9 22/13/10 23 I:66 2,8 26/16/7 23 4,1 20/10/5 15 3,1 6/16/16 32
III 33,7 L:36 C 25/22 74 62,4 L:62 B- 37/12 76 78,3 L:76 A- 39/27 86 87,1 L:86 B- 38/25 87 94,1 L:93 B 32/34 78
I:33 2,4 27/9/16 5725 I:56 3,1 27/10/15 25 I:71 4,0 20/7/7 14 3,3 21/8/8 13 3,3 12/10/12 22

Legenda
Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score
L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend)
Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel)
A/B Percentages A/B (bovenste cel) en percentages C/D/E (onderste cel)
C/D/E
n Percentage A/B/C (bovenste cel) en percentage D/E (onderste cel) Rood wil zeggen schoolambitie niet behaald.

10
Analyse:
Schoolambitie is 80% van de leerlingen haalt een C score of hoger. In groep 3 werken we bij het aanvankelijk lezen met de methode Veilig Leren Lezen. In de afgelopen
jaren is in dit leerjaar de schoolambitie niet behaald. In de groepen 4 en 5 is het Ralfi- lezen ingezet bij de RT. Ondanks de inzet van RT, de vele leeskilometers, die er
gemaakt wordt door middel van het ouderlezen, het maatjeslezen, het stillezen en hardop lezen bij de verschillende methodes en het lezen met vrijwilligers van het Gilde
e
is de groei onvoldoende en wordt in groep 4 de schoolambitie niet gehaald. In groep 5 zien we in de 2 helft van het schooljaar voldoende groei. Ook in groep 7 wordt de
schoolambitie niet gehaald. De vraag lijkt gerechtvaardigd of dit aanbod voldoende is, omdat er sprake is een grote groep leerlingen met leesproblematiek
Mogelijke oorzaken:
Te weinig interactief voorlezen in de kleuterbouw waardoor groep 3 moet inhalen;
groep 3; het niet behalen van de minimale vaardigheidsgroei heeft vooral te maken met het leestempo. De meeste leerlingen lezen traag, maar wel nagenoeg
foutloos;
te weinig leesuren in de bovenbouw;

11
Acties:
De leerkrachten in de kleuterbouw zullen meer aandacht besteden aan het interactief voorlezen en behouden de methoden en het aanbod op ontluikende
geletterdheid. De leerkrachten van de groepen 3 hebben onderzoek gedaan naar een nieuwe methode voor Aanvankelijk Lezen. In de midden- en bovenbouw is er
onderzoek gedaan naar een methode/methodiek voortgezet technisch lezen . De intern begeleiders hebben onderzoek gedaan naar het leesonderwijs in de breedste
zin.. Hierbij hebben we ondersteuning gehad van Annemarie de Graaf van Onderwijsadvies .

Voortgang:
In het schooljaar 2016-2017 starten de groepen 3 met een nieuwe aanvankelijk leesmethode Lijn 3. De aanpak van deze methode is meer gericht op leestempo, dan de
oude VLL- methode. Landelijk gezien blijken de resultaten met de inzet van deze methode aanzienlijk te verbeteren.
In groep 4 t/m 8 gaan we starten met het 3e Dalton Lezen, dit is gestoeld op de uitgangspunten van het Listlezen. Bovenaan staat het leesplezier, aansluiten bij het
begrip en de beleving van het kind. Vloeiend lezen is stillezen. Leerkrachtvaardigheden, hoge verwachtingen hebben, ondersteuning geven bij boekkeuze,
voorbeeldgedrag laten zien en leesplezier uitstralen. Zwakke lezers krijgen extra ondersteuning op tekst niveau. In groep 3 wordt daarbij gebruik gemaakt van
Connect-lezen en vanaf groep 4 van het Ralfi-lezen.

3.2.1 Spelling: CITO Spelling Totaal


Hoofdlocatie in 2014 / 2015 - 2015 / 2016
3 4
A/B A/B
Schooljaar Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n=
C/D/E C/D/E
2014 / 2015 II 145,5 L:145 B- 14/22 65
Gewicht: 7% 3,0 29/27/8 35
III 182,1 L:198 D+ 14/17 48
1,8 17/30/21 51

2015 / 2016 II 143,8 L:145 C+ 20/29 76 236,7 L:237 C+ 25/13 66


Gewicht: 6% 2,9 27/13/13 26 3,0 28/28/5 33
III 198,1 L:198 B- 26/26 75 270,5 L:263 B+ 25/25 79
3,0 23/12/12 24 3,7 27/22/2 24

12
3 4 5 6 7
A/B A/B A/B A/B A/B
Schooljaar Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n=
C/D/E C/D/E C/D/E C/D/E C/D/E
2014 / 2015 II 120,4 L:120 B- 22/32 77 128,3 L:127 A- 31/24 81 132,4 L:134 C- 17/21 68 139,7 L:139 B 27/27 79
Gewicht: 7% 3,2 23/12/12 24 4,0 26/7/12 19 2,1 30/17/15 32 3,6 23/15/8 21
III 122,9 L:122 B+ 28/33 86 131,7 L:130 B+ 31/24 74 136,0 L:137 C- 20/12 60 140,2 L:140 C+ 31/17 65
3,9 25/10/5 15 3,9 19/12/14 26 2,1 28/24/16 40 2,9 17/19/17 36

2015 / 2016 I
Gewicht: 6%
II 125,0 L:127 D+ 22/14 58 135,1 L:134 A- 23/25 78 141,0 L:139 A- 40/20 78

1,7 22/19/22 41 4,0 30/15/8 23 4,1 18/14/8


22
III 128,8 L:130 D+ 16/18 61 140,0 L:137 A- 33/21 80 141,9 L:140 A- 36/28 80
1,9 27/23/16 49 4,2 26/10/10 20 4,0 16/10/10 20

Legenda

Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score


L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend)
Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel)
A/B
Percentages A/B/C (bovenste cel) en percentages D/E (onderste cel)
C/D/E

13
Analyse:
We zien in alle leerjaren dat de schoolambitie 80% C-score of hoger niet wordt gehaald. In de tabel van opbrengstgericht passend onderwijs zien we dat er sprake is van
grote variabelen tussen de divers e leerjaren.
Mogelijke oorzaken; de spelling in leerjaar 3 zit ingebed in de methode Veilig Leren Lezen. De leerkrachten dienen bewust om te gaan met het integrale aanbod. Is er
voldoende inoefening in de methode Veilig Leren Lezen?
Is er voldoende instructie- en leertijd of staat spelling vooral op de weektaak, waardoor leerlingen vooral zelfstandig aan spelling werken. Zijn de leerlingen voldoende
bewust van de aanpakstrategie bij spelling.

14
Acties:
Tijdens groepsbespreking is veel aandacht uitgegaan naar de spellingsresultaten. In een aantal groepen is het 5 woorden dictee van Jos Schraven gentroduceerd. De
groepen 3 zijn op zoek gegaan naar een aanvankelijk leesmethode waarin spelling niet integraal wordt aangeboden. Centraal staat het expliciet benoemen van het doel,
de doelen in een betekenisvolle context plaatsen en hangen aan reeds bestaande kennis. De focus bij groepsbezoeken ligt eveneens op een goede inhoudelijk uitleg en
activering van de leerlingen middels samenwerkend leren. De spellingsregels hangen op de teachwall bij spelling.

Voortgang:
Groep 3 start met Lijn 3, deze methode heeft een eigen leerlijn spelling.
Bij de start van het schooljaar 2016-2017 wordt in groep 4 t/m 8 het 5 woorden dictee van Jos Schraven schoolbreed ingevoerd.
De taalcordinator doet onderzoek naar een nieuwe methode voor Taal- Spelling.

3.3 Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen Totaal


Hoofdlocatie in 2014 / 2015 - 2015 / 2016

3 4
A/B A/B
Schooljaar Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n=
C/D/E C/D/E
2014 / 2015 III 117,5 L:117 B- 26/29 73
Gewicht: 7% 3,1 18/16/11 27

2015 / 2016 II 148,8 L:133 A- 45/27 85


Gewicht: 6% 4,2 13/12/3 15
III 116,4 L:117 C+ 32/21 71 154,5 L:138 A- 43/38 93
3,0 18/14/16 30 4,2 12/7/0 7

15
4 5 6 7
A/B A/B A/B A/B
Schooljaar Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n=
C/D/E C/D/E C/D/E C/D/E
2014 / 2015 II 17,2 L:13 A- 41/18 79 28,5 L:25 B+ 33/24 76 37,4 L:32 A- 34/30 87 45,9 L:44 B 27/23 75
Gewicht:
4,1 20/13/8 21 I:25 4,0 19/14/10 24 I:32 4,1 23/2/11 13 I:45 3,5 25/13/13 26
7%
III 27,1 L:18 A- 43/25 94
4,3 26/7/0 7

2015 / 2016 I
Gewicht:
6%
II 29,8 L:25 A- 34/29 85 39,4 L:32 A- 45/20 79 54,6 L:44 A 57/16 87
I:25 4,1 22/12/2 14 I:32 4,2 13/20/3 23 I:45 4,3 14/12/0 12

Analyse:
In leerjaar 3 en 6 wordt de schoolambitie 80 % C-score of hoger niet gehaald. Ondanks de relatief goede scores en het behalen van de schoolambities
in de leerjaren 5 en 7 past dit niet bij de mogelijkheden van onze schoolbevolking. We moeten ambitieuzere doelen stellen voor begrijpend lezen. De
methode Goed Gelezen biedt onvoldoende uitdaging voor onze leerlingen en sluit onvoldoende aan bij hun belevingswereld.

Acties:
Vanuit IB en de werkgroep lezen is onderzoek gedaan naar een nieuwe methode of vernieuwde methodiek voor begrijpend lezen. De leerkrachten van
groep 4 t/m 8 hebben proeflessen gegeven van de methodes Nieuwsbegrip en Leeslink. Deze beiden methodes bieden teksten die uit de actualiteit
komen en daardoor aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Er is gekozen voor Leeslink. Aangaande het didactisch repertoire leggen we de
focus op het expliciet benoemen van het doel, de doelen in een betekenisvolle context plaatsen en hangen aan reeds bestaande kennis. De focus bij
groepsbezoeken ligt eveneens op de lees strategien en activering van de leerlingen middels samenwerkend leren.

Voortgang:
In het schooljaar 2016-2017 start groep 5 t/m 8 met Leeslink. In groep 4 wordt in januari 2017 gestart met Leeslink conform de opbouw van de methode.
Annemarie de Graaf van Onderwijsadvies, ondersteunt het implementatietraject.

16
3.4 Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde 3.0 - Totaal
Hoofdlocatie in 2014 / 2015 - 2015 / 2016
3 4
A/B A/B
Schooljaar Gem. L/I Niv. n= Gem. L/I Niv. n=
C/D/E C/D/E
2014 / 2015 II 135,2 L:115 A- 42/32 84
Gewicht: 7% 4,2 10/13/3 16
III 150,0 L:138 A- 37/19 83
4,1 27/11/5 16

2015 / 2016 II 120,4 L:115 B 25/30 78 173,4 L:162 A- 37/17 82


Gewicht: 6% 3,6 23/14/7 22 I:161 4,1 28/15/3 18
III 153,5 L:138 A- 39/33 90 198,2 L:181 A- 42/23 81
4,1 18/4/7 11 I:180 4,2 16/10/10 20

3 4 5 6 7

2014 / 2015 II 55,3 L:52 A- 36/23 75 74,7 L:72 B+ 31/29 84 87,8 L:86 B+ 23/33 83 102,3 L:100 A- 23/35 87
Gewicht: 7% I:50 4,0 16/18/7 25 I:71 3,9 24/5/12 17 I:84 3,7 27/12/6 18 I:98 4,0 29/8/4 13
III 73,0 L:62 A 43/36 92 82,2 L:80 B+ 31/29 77 96,7 L:92 A- 41/31 86 108,9 L:105 A- 25/35 89
I:61 4,4 13/7/2 9 I:78 4,0 17/17/7 24 I:89 4,2 14/10/4 14 I:102 4,1 29/10/0 10

2015 / 2016 II 77,1 L:72 A- 32/33 81 91,6 L:86 A- 43/23 84 109,3 L:100 A 58/29 96
Gewicht 6% I:71 4,1 16/11/9 20 I:84 4,2 18/15/3 18 I:98 4,4 8/2/2 4
III 81,3 L:80 B 29/24 80 96,8 L:92 A- 38/31 79 112,6 L:105 A- 50/27 94
I:78 3,6 27/7/13 20 I:89 4,2 10/21/0 21 I:102 4,3 17/4/2 6

17
Analyse:
Eind groep 6 wordt de schoolambitie 80% C-score of hoger niet gehaald. In de groepen 5-6 en 7 zien we bij de E- toetsen minder leerlingen met een A- / B-score. Er is bij
de leerkrachten van groep 5 met name behoefte aan aanvullende c.q. hulp materialen, waardoor op een andere wijze de rekenvaardigheden nogmaals geoefend worden.
Methodisch zien we dat de resultaten voldoende zijn, maar bij de toepassing bij de CITO toetsen blijkt dat de leerlingen, deze niet voldoende kunnen inzetten als de
vraagstelling anders is geformuleerd. In groep 3 is het automatiseren van de het splitsen een aandachtspunt. Vanaf groep 4 geldt dit voor het automatiseren van de
tafeltjes. Is er voldoende verrijkingsaanbod voor de rekentalenten?

Acties:
In de groepsbespreking is het rekenonderwijs besproken en zijn de parallelgroepen met elkaar in gesprek gegaan over het aanbod van het onderwijs. Het automatiseren
krijgt met name in de groepen 3 en 4 extra aandacht. Leerlingen worden meegenomen in de rekendoelen. In iedere groep is een rekenmuur als teachwall en eveneens
hangen de blokdoelen zichtbaar in de klas. Voor het schooljaar 2016-2017 is een rekencordinator aangesteld. Zij gaat de opleiding met Sprongen Vooruit volgen,
startend met de opleiding voor de groepen 5-6 vervolgens naar 3-4 en volgend jaar ook de jongste en oudste groepen. Centraal staat het expliciet benoemen van het doel,
de doelen in een betekenisvolle context plaatsen en hangen aan reeds bestaande kennis. De focus bij groepsbezoeken ligt eveneens op een goede inhoudelijk uitleg en
activering van de leerlingen middels samenwerkend leren. We willen vervolgens minder aandacht besteden aan automatiseren maar meer aan diagnostische gesprekken

18
zodat we de aanpak achterhalen om vervolgens de interventies toe te passen die het kind (kinderen) nodig heeft. Dus anders bij de verlengde instructie ipv meer van
hetzelfde. We passen bewegend leren (ook horend bij MSV) toe bij het rekenonderwijs.

Voortgang:
In alle groepen is een rekenmuur, waar alle doelen duidelijk zichtbaar zijn. De rekencordinator traint de leerkrachten van de groepen 5-6 in het gebruik van de rekenkist
met Sprongen Vooruit. Zij geeft gastlessen om leerkrachten te inspireren. De rekencordinator gaat de opleiding met Sprongen Vooruit voor groepen 3-4 en 7-8 volgen en
zal op dezelfde wijze de leerkrachtvaardigheden vergroten als bij de leerkrachten van groep 5-6. Door het toepassen van bewegend leren bij het rekenen, voelen de
leerlingen fysiek wat er in een rekenstrategie gebeurd. De groepen 4 starten met deze aanpak.

3.5 Cito resultaten van de afgelopen drie jaar

De afgelopen drie jaar heeft de school de volgende cito-eindtoetstresultaten2 behaald:


schooljaar score
2012-2013 540,2
2013-2014 540,7
2014-2015 540,4
2015-2016 534,8

De score is lager dan de jaren daarvoor. Dit hadden we voorspeld al is de lage score teleurstellend. We schommelen daarmee op de inspectienorm en hebben een analyse
uitgevoerd om naar de verklarende factoren te zoeken voor deze lagere score. De bevindingen hieruit nemen we mee in ombuigende vorm. We gaan investeren in meer
onderwijstijd op die onderdelen waar we op uitvielen. Overigens dient vermeld te worden dat we in 2016-2017 weer een hogere score verwachten gezien de groepen 7 van
dit schooljaar. We verwijzen naar de analyse van de verklaringen aangaande de tegenvallende resultaten 2015-2016.

19
3.6 Inspectiekaart en analyse

Inspectiekaart Eindtoets
School 3e Daltonschool (19BS)
Weergave Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016


Aantal deelnemende leerlingen 50 49 47
Aantal leerlingen in leerjaar 8 51 49 47
Aantal leerlingen op school 445 431 414
Aantal ongewogen leerlingen 413 402 389
Percentage gewogen leerlingen 7% 7% 6%
Naam Eindtoets CITO CET CET
Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde Ongewogen Ongewogen Ongewogen
Bovengrens inspectie 538,2 538,2 538,3
Landelijk gemiddelde 536,2 536,2 536,3
Ondergrens inspectie 534,2 534,2 534,3
EINDTOETS 540,7 540,4 534,8 !

op of boven bovengrens (goed)


op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)
! op of boven de ondergrens (voldoende)
onder de ondergrens (onvoldoende)

20
We hebben de verklarende factoren van tegenvallende resultaten geanalyseerd en hier vervolgacties op
gepland die in schooljaar 2016-2017 invulling krijgen.

Leerjaar 8: 2. Spelling: CITO Spelling LOVS - Totaal


Hoofdlocatie in 2009 / 2010 - 2015 / 2016

Leerjaar 8 Gem. Land Insp. Nw. Niv. A B C D E n=


3-II 107,1 108 2,6 C 7% 18% 57% 11% 7% 44
3-III 112,5 114 1,8 D+ 5% 20% 41% 23% 11% 44
4-II 118,2 120 1,7 D+ 23% 9% 25% 25% 18% 44
4-III 119,9 122 1,9 D+ 16% 22% 24% 16% 22% 45
5-II 126,9 127 3,1 B- 22% 22% 26% 22% 9% 46
5-III 131,8 130 4,0 B+ 28% 22% 28% 15% 7% 46
6-II 133,7 134 3,1 B- 24% 22% 24% 17% 13% 46
6-III 137,3 137 3,0 C+ 26% 11% 35% 20% 9% 46
7-II 139,8 139 3,7 B+ 28% 28% 23% 13% 9% 47
7-III 140,2 140 3,0 C+ 32% 17% 15% 19% 17% 47
8-I 142,2 142 3,5 B 32% 13% 30% 17% 9% 47
22% 19% 30% 18% 12%

Leerjaar 8: 2. Spelling: CITO Spelling LOVS - Werkwoorden


Hoofdlocatie in 2014 / 2015 - 2015 / 2016

Leerjaar 8 Gem. Land Insp. Nw. Niv. A B C D E n=


7-III 96,9 99 2,3 C- 13% 32% 26% 13% 17% 47
8-I 107,4 108 2,8 C+ 23% 21% 23% 26% 6% 47
18% 27% 24% 19% 12%

Leerjaar 8: 3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen LOVS - Totaal


Hoofdlocatie in 2009 / 2010 - 2015 / 2016

Leerjaar 8 Gem. Land Insp. Nw. Niv. A B C D E n=


3-III 0,8 -2 3,7 B+ 27% 33% 24% 9% 7% 45
4-II 12,5 13 2,9 C+ 32% 18% 30% 7% 14% 44
4-III 23,5 18 4,1 A- 44% 20% 18% 11% 7% 45
5-II 28,2 25 25 3,9 B+ 30% 28% 26% 11% 4% 46
6-II 34,8 32 32 3,9 B+ 33% 26% 24% 13% 4% 46
7-II 46,0 44 45 3,5 B 28% 23% 23% 13% 13% 47
8-I 61,5 53 4,2 A- 38% 34% 19% 9% 0% 47
33% 26% 23% 10% 7%
Leerjaar 8: 4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS - Totaal
Hoofdlocatie in 2009 / 2010 - 2015 / 2016

Leerjaar 8 Gem. Land Insp. Nw. Niv. A B C D E n=


3-II 24,3 32 1,0 E+ 7% 14% 37% 26% 16% 43
3-III 42,3 43 2,7 C+ 11% 22% 38% 20% 9% 45
4-II 45,0 52 50 1,0 E+ 9% 20% 30% 25% 16% 44
4-III 62,4 62 61 3,0 B- 24% 20% 33% 9% 13% 45
5-II 72,6 72 71 3,1 B- 17% 41% 22% 9% 11% 46

21
5-III 80,0 80 78 3,2 B- 30% 20% 33% 7% 11% 46
6-II 85,6 86 84 2,9 C+ 20% 30% 30% 11% 9% 46
6-III 91,6 92 89 3,0 C+ 24% 33% 20% 17% 7% 46
7-II 102,4 100 98 4,0 A- 23% 36% 28% 9% 4% 47
7-III 109,2 105 102 4,1 A- 26% 36% 30% 9% 0% 47
8-I 114,5 109 4,2 A- 34% 38% 23% 4% 0% 47
21% 28% 29% 13% 9%

Leerjaar 8: 5. Overig: CITO Studievaardigheden LOVS - Totaal


Hoofdlocatie in 2014 / 2015 - 2015 / 2016

Leerjaar 8 Gem. Land Insp. Nw. Niv. A B C D E n=


7-III 106,2 106 3,0 B- 15% 32% 40% 13% 0% 47
8-I 112,2 108 4,1 A- 37% 37% 20% 4% 2% 46
8-II 125,0 110 4,6 A 100% 0% 0% 0% 0% 1

Wat uit bovenstaande opvalt, is dat de schoolstandaard (=80) gehaald wordt bij begrijpend lezen en rekenen.
Bij spelling wordt de schoolstandaard niet gehaald. Voor alle vakken geldt dat minimaal 30% van de leerlingen
een A-score haalt bij het laatste meetmoment in groep 8. Dit geldt ook voor studievaardigheden. Bij alle
vakken maakt de groep in de periode in het laatste jaar een meer dan gemiddelde groei door. Bij spelling en
rekenen hebben de leerlingen aanzienlijk mindere resultaten behaald in leerjaar 3 en 4 dan dat zij de afgelopen
anderhalf jaar hebben laten zien. Bij rekenen valt op dat er periodes zijn geweest met veel schommelingen in
de resultaten. De laatste 3 toetsmomenten 7II, 7III en 8I) laten vanuit een positieve ontwikkeling ook stabiliteit
zien.

Eindconclusie

Wij zijn teleurgesteld dat we minder hebben gescoord op de eindcito. De opbrengstgerichte werkwijze die we
nu inslaan, moet tot succes leiden in alle groepen. De leerkrachten zijn zich bewust dat zij het verschil maken.
Ze hebben kennis van de leerlijnen en zullen, door het planmatig werken middels een groepsoverzicht, naar
een goede functionele dagelijkse planning overgaan. Het team is inmiddels gewend aan het maken van
diepgaande analyses, het stellen van hoge verwachtingen en planmatig werken.
We hebben de drive om ons als team te ontwikkelen als een lerende organisatie. We leren van elkaar tijdens
de teamvergaderingen (good-practice), tijdens groeps- en leerlingenbesprekingen (intervisie) en er moeten
klassenbezoeken bij elkaar uitgevoerd worden en nabesproken. Deze klassenbezoeken vinden dan plaats
naast de reguliere cyclus van klassenbezoeken. Tijdens de klassenbezoeken kijken we of het onderwijs wordt
gegeven conform de afspraken in het onderwijsprofiel en algemene afspraken en groepsplannen.
Alle groepen zouden hun opbrengsten moeten kunnen liften en vast moeten kunnen houden of verbeteren.
Per groep zal geanalyseerd worden of de plus-, basis- en verlengde instructiegroepen een voldoende groei
laten zien. In de warme overdracht met de VO scholen krijgen wij teruggekoppeld dat onze kinderen het goed
doen in het VO. Ze zijn zelfstandig en kunnen goed plannen. Bijna alle kinderen zitten na 3 jaar nog op het
verwijzingsniveau. Helaas krijgen wij van te weinig VO scholen deze gegevens op papier toegestuurd, om dit
met cijfers te kunnen onderbouwen.

22
3.7 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Kader-LWO Uitstroom
8%

Theorie
8%

VWO
28%
Theorie-
Havo
15%
Havo-
VWO
Havo 15%
26%

In 2015-2016 zijn 47 kinderen naar het voortgezet onderwijs gegaan.

10 leerlingen naar het Spinoza Lyceum 4 leerlingen naar Esprit


1 leerling naar Spinoza 21st 2 leerlingen naar het Amsterdams Lyceum
1 leerling naar het Cygnus gymnasiium 1 leerling naar de Geert Groote School
1 leerling naar het St. Ignatius gymnasium 3 leerlingen naar Christelijke Scholengemeenschap
Buitenveldert
2 leerlingen naar het Vossius gymnasium 2 leerlingen naar Havo De Hof
1 leerling naar het Montessori Lyceum 1 leerling naar Joodse Scholengemeenschap
Amsterdam Maimonides
1 leerling naar de IVKO 3 leerlingen naar de Scholengemeenschap st
Nicolaas
2 leerlingen naar het Hervormd Lyceum Zuid 1 leerling naar Montessori college Oost
1 leerling naar het Hervormd Lyceum West 1 leerling naar het IJburgcollege
4 leerlingen naar Zaam Zuid 1 leerling naar de Tobiasschool
2 leerlingen naar het Zuiderlicht College 2 leerlingen naar het Metis Montessori Lyceum

3.8 Uitstroom naar het (speciaal) basisonderwijs


In dit schooljaar zijn 26 leerlingen van groep 1 t/m 7 uitgeschreven. Dertien van deze leerlingen zijn vertrokken
vanwege een verhuizing. Zeventien kinderen zijn binnen Amsterdam naar een andere basisschool vetrokken,
2 leerlingen naar een school voor speciaal basisonderwijs en 6 leerlingen naar een basisschool buiten
Amsterdam.

23
4. Passend Onderwijs en ondersteuning en begeleiding tbv de leerlingenzorg

4.1 Inzet intern begeleiders


Er zijn twee intern begeleiders. Zij waren in 2015-2016 samen 6 dagen ambulant. Daarnaast vervulde een van
de twee IB-ers een taak in de staf en werkte zij actief mee in het bovenschoolse IB-netwerk. De andere intern
begeleider, tevens orthopedagoog, is in november 2015 met zwangerschapsverlof gegaan. Er is een interim
intern begeleider gekomen. Deze heeft vanaf april 2016, toen de tweede intern begeleider terugkwam van
zwangerschapsverlof, een stapje terug gedaan.

4.2 Zorg Breedte Overleg


Op de 3e Daltonschool is dit schooljaar drie keer een zorgbreedteoverleg geweest. Dit is een multidisciplinair
overleg Bij dit overleg zijn de leerplichtambtenaar, de verpleegkundige van de GG&GD, ouder-kind adviseur,
adviseur Passend Onderwijs van OOadA, directeur en intern begeleider aanwezig. De buurtregisseur is
eenmaal op uitnodiging aanwezig geweest

4.3 ABC
Het Advies en Begeleidings Centrum(ABC) is sinds jaar en dag onze begeleidingsdienst. Ook in dit schooljaar
zijn uren ingekocht om bij kinderen van onze school de nodige onderzoeken af te nemen. Onze intern
begeleider, tevens orthopedagoog, voert eveneens onderzoeken uit.

4.4 Groepsbespreking
In schooljaar 2015-2016 hebben 2 besprekingen per groep plaatsgevonden. Aangezien we 17 groepen hebben,
komt dit neer op 34 besprekingen. Vanuit deze besprekingen komen analyses en handelingsadviezen. We zijn
gestart met parallel-groepsbesprekingen, dus de beide groepen vijf hebben tegelijkertijd de
groepsbespreking.

4.5 OKA
Er is op de 3e Daltonschool een ouder- kind adviseur verbonden. Zij was 8 uur per week op school aanwezig.
e
Zij had op woensdag haar vaste dag voor ouder en kind gesprekken op de 3 Dalton. Na de transitie Jeugdzorg
namen haar werkzaamheden toe, omdat zij on3eel uit maakt van het Ouder- Kind Team (OKT) de Pijp. Het
OKT heeft de functie Direct Verwijzen overgenomen van Bureau Jeugdzorg.

4.6 Wijkgericht werken


In 2015-2016 heeft de 3e Daltonschool deelgenomen aan het wijkgericht werken. Onder leiding van een
externen komen directies en intern begeleiders bij elkaar om elkaar te informeren en van elkaar te leren. Het
afgelopen jaar zijn we zes keer bij elkaar geweest. De groep is verder uitgebreid met directies en intern
begeleiders van de Rivierenbuurt, waardoor het geheel bestaat uit De Pijp en De Rivierenbuurt. In april is er
een studiemiddag voor leerkrachten georganiseerd met als thema Passend Onderwijs.

4.7 Opbrengst Gericht Werken


Met Opbrengst Gericht Werken zijn we in feite al jaren bezig. De onderbouw is gestart met het
Ontwikkelingsvolgmodel KIJK!. Samen met de leidster van peuterspeelzaal Waldemar hebben zij de
basistraining gevolgd. De intern begeleider en de KIJK!-cordinator hebben de module implementatie en
borging gevolgd. KIJK! wordt volgens een vastgelegd stappenplan ingevoerd. Dit moet leiden tot een beter
beredeneerd aanbod en uit eindelijk tot betere opbrengsten bij de kleuters.

24
4.8 Passend Onderwijs:

Ondersteuningsmatrix op schoolniveau en verantwoording


A)
Gem. Aantal Meervoudige Gedrag/ Rekenen Taal/ spelling / Werk- Fysiek/ MB/HB Cl. 2 Extra
Groeps- lln met onder-steuning soc.emo lezen houdin medisch onderst.
grootte groei g
Doc.

25 4 19 84 12 49 52 13 40 1 56
Preventiev
2 6 4 15 leerlingen 1 8 lln e AB
arrangement / arrangementen; arrangemente uit groep 1-2 arrangemen nemen
groeidocument / - 2 groepstrainingen n i.v.m. eigen i.v.m. VVE t i.v.m. DCD deel aan 2
toelating op - 2 kleine leerlijn de Day a groeidocu
SBO groepstrainingen, waar 20 Week- menten
10 leerlingen hebben leerlingen uit school
2 een individuele de groep 4 en 1
arrangementen training gevolgd, 5 intensieve Leerling
op taak- - 2 leerlingen hebben een leerbegeleidin gaat
werkhouding en individueel g naar
leerproblemen arrangement gehad Bright
Kids

B)
We hadden 4 leerlingen met een groeidocument; 2 leerlingen i.v.m. de aanvraag voor cluster 2 begeleiding en 2 leerlingen i.v.m. toelaatbaarheid tot het SBO. Bij
leerlingen met meervoudige ondersteuningsbehoefte zien we vaak dat het een combinatie is van gedrag en taak- werkhoudingproblemen, taak- werkhoudingproblemen
en leerproblematiek en/of een combinatie van een diagnosticeerde kindproblematiek met leerproblemen of taak- werkhoudingproblematiek.

25
In het schooljaar 2015-2016 hebben 2 groepstrainingen plaatsgevonden i.v.m. gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. Er zijn 2 sociale vaardigheidstrainingen
aangeboden aan individuele leerlingen, in groepjes van 5 leerlingen. Hierbij ging het om impulsief gedrag. De SEMMI training van groep 5A en de individuele training van
5 leerlingen uit deze groep hebben geleid tot een positiever groepsklimaat. Daarnaast is in deze groep gewerkt met Taakspel. Dit vraagt nog wel om onderhoud. De
groepstraining voor groep 8B heeft ervoor gezorgd dat de scherpe randjes van het gedrag verdwenen zijn in deze groep. Individuele begeleiding op het gebied van gedrag
en sociaal emotionele ontwikkeling; een leerling uit groep 3 heeft bij de start van het schooljaar intensieve begeleiding gehad van gedragspsychologen van Flinck &
Stokkel. Dit arrangement was in groep 2 gestart. In de loop van het schooljaar is de begeleiding terug geschroefd van intensief naar incidenteel. De psychologen kwamen
op verzoek van de leerkracht nog af en toe een kijkje nemen en pakten indien nodig de begeleiding kortdurend op. Deze aanpak wordt in groep 4 voortgezet. In groep 6
heeft een leerling een arrangement gehad vanwege zijn gedrag, de gedragspsychologen zijn ingezet om met Kids Skills met hem te werken. Deze begeleiding wordt in
e
groep 7 voortgezet. Een 2 leerlinge uit diezelfde groep heeft ook begeleiding gehad van deze psychologen. Zij is medio januari 2016 toegelaten op SBO de Meander.
Twee leerlingen uit groep 8 hebben in het verlengde van hun oude rugzakje REC4 een arrangement gekregen, hiervoor werden de psychologen van Flick& Stokkel
ingezet.
In groep 5 t/m 7 hadden 4 leerlingen een eigen leerlijn rekenen. Een van deze leerlingen heeft intensieve rekenbegeleiding gekregen van het ABC. De anderen werden
begeleid door een externe RT-er. De eigen leerlijn wordt in de vorm van een arrangement gecontinueerd in het schooljaar 2016-2017. Bij de leerlinge uit groep 5 is er
mogelijk sprake van Dyspraxie.

We hebben intensief ingezet op extraondersteuning bij lezen in het kader van het dyslexieprotocol. Hiervoor werd een externe RT-er ingezet. Er is voor 4 leerlingen uit de
groepen 5 een dyslexieonderzoek aangevraagd in het kader van de vergoede dyslexiebehandeling.
Werkhouding vraagt schoolbreed om aandacht, hieraan hebben we middels de 5 kernwaarden van het Daltononderwijs aandacht aanbesteed.

Onze leerkrachtondersteuner verzorgt het VVE programma in de groepen 1-2. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen 2x per week extra ondersteuning
buiten de groep, waarbij thematisch wordt gewerkt. Het accent ligt vooral op het vergroten van de woordenschat en het inzicht krijgen in de taal opbouw.
In groep 1-2 zit een leerling met DCD, hij krijgt 1x per week individuele begeleiding bij zijn motorische ontwikkeling en het werken met ontwikkelingsmaterialen. We zien
een voorzichtige vooruitgang. De achterstand met zijn leeftijdsgenoten wordt groter.
Wij hebben een grote groep leerlingen, die niet voldoende hebben aan het aanbod binnen de groep. Acht leerlingen nemen deel aan de DWS en 1 leerling heeft vorig jaar
deelgenomen aan het aanbod van the Bright Kids. Voor de overige leerlingen hebben we het Kangoeroe rekenen in gezet en wordt op groepsniveau extra aanbod
gerealiseerd. Dit laatste is nog van onvoldoende kwaliteit. In 2016-2017 start de cordinator MB-HB met een verbetertraject.

26
C)
Basisondersteuning Begroot
3010 Inzet formatie basisondersteuning
ib fte 1 60.000,00
fte
3200 Inhuren derden basisondersteuning

3150 Scholing
Verrijking lesaanbod: Onderzoekend leren 1.000,00
Training sociale vaardigheden 3.500,00

3210 Schoolbegeleidingsmiddelen
Onderzoek en leerlingbespreking 12.900,00

subtotaal 77.400,00
Extra ondersteuning (begeleiding van kinderen n leerkracht)
3010 Inzet formatie
Leerkrachtondersteuner
arrangement leren 0,6 35.000,00
3200 Inhuren derden
Gedragspsychologen 13.000,00
RT Eigen leerlijnen/dyslexie 6.120,00

4501 Materialen
Dyslexiepakket 1.000,00

subtotaal 55.120,00
minimum bedrag voor extra
onderst 29.739,00

Totaal uitgaven 132.520,00


8114 Rijskvergoeding zorg (via SWV) 86.884,00
8240 Gemeentelijke subsidie (SBM)
Totaal inkomsten 86.884,00
Saldo -45.636,00

We zien in toenemende mate problematiek met betrekking tot het gedrag van leerlingen in de
bovenbouw. In het schooljaar 2016-2017 start een ontwikkelteam groepsdynamica om te zorgen
voor een preventieve aanpak en indien nodig voor curatieve interventies.
Verwijzingen naar SBO en SO, aantal aangevraagde TLVs, incl duiding van mogelijke trends.
In het schooljaar 2015-2016 hebben voor 1 leerling een ToeLaatbaarheids Verklaring
aangevraagd. Deze leerling heeft vanaf 2013-2014 intensieve begeleiding gehad, vanuit IB en
e
van externe psychologen. De 2 leerling is via de Ouder-Kindadviseur verwezen naar MOC t
Kabouterhuis voor diagnostiek en behandeling. Daar bleek dat er een TLV aangevraagd moest
worden voor de Prof Waterinkschool. Dat hebben we in tweede instantie gerealiseerd. De
leerling kon na de behandelgroep deeltijd naar het SBO, inmiddels zit hij voltijd op het SBO.

27
5. Personeelsbeleid

5.1 Gesprekkencyclus
Met de meeste medewerkers zijn dit schooljaar functioneringsgesprekken en voortgangsgesprekken gevoerd.
Van de gesprekken worden verslagen gemaakt en de medewerker ondertekent dit formulier. De medewerker
ontvangt een exemplaar van het gesprek en n exemplaar wordt bewaard in het personeelsdossier van de
medewerker. Dit dossier bevindt zich in een afgesloten dossierkast in de kamer van de directeur.
Aan de functioneringsgesprekken zijn in alle gevallen (bij de leerkrachten) ook klassenbezoeken gekoppeld.
Deze klassenbezoeken zijn afgelegd door de schoolleiding. Na het klassenbezoek vindt bijna altijd op dezelfde
dag een terugkoppeling plaats of binnen een week en ontvangen de leerkrachten deze feedback ook
schriftelijk. Tevens wordt een schriftelijk exemplaar bewaard in het eerder genoemde personeelsdossier.
We werken nog niet met bekwaamheidsdossiers, dit is een onderwerp van verandering (aanpak) voor 2016-
2107). We wachten ook de ontwikkelingen rondom het lerarenregister af om geen dubbele zaken te doen.

5.2 Functiemix
Aan het eind van het kalenderjaar is de functiebeschrijving van de Dalton cordinator door de MR
goedgekeurd. Sanne Harreveld is benoemd als Dalton cordinator en in LB schaal ingeschaald. Zij heeft in juni
aangekondigd te vertrekken naar een andere school waarmee de functie weer vacant is. Doordat we een
e
nieuwe medewerker aan hebben gesteld van de 2 Daltonschool met een opleiding tot Dalton cordinator,
hebben we gemeend haar voor te dragen als cordinator van ons Daltononderwijs. Zij zit al in de LB schaal.
Vanaf 1 augustus 2016 zijn ook Karin Selling (ICC-er) en Sylvia Zoeters (Oplis) ingeschaald in een LB-functie.
In schooljaar 2015-2016 is voor diverse taken een functiebeschrijving geschreven, zoals voor de Interne Cultuur
Cordinator en andere cordinatoren die vanaf schooljaar 2016-2017 Ontwikkelteamleiders worden genoemd.
Dit omdat onze organisatie vraagt om meer gedeeld leiderschap en we naar een lerende organisatie te gaan.
We voldoen dan begin 2017-2018 aan de wettelijk verplichting om 40% LB functies te behalen.

Overzicht LB-functies:

Naam Functie
1. Trudy Connor IB
2. Frederike Vellekoop IB
3. Heather Rose Tammes Leerkracht en bouwcordinator
4. Wilma Rientsma Leerkracht en bouwcordinator
5. Sabine Jolink Leerkracht en bouwcordinator
6. Anna Hondius Leerkracht en Dalton cordinator
7. Karin Selling Leerkracht en Interne Cultuur cordinator
8. Sylvia Zoeters Leerkracht en opleider in de school

Voor het komende schooljaar zullen er, na gebleken geschiktheid, nog drie LB functies bijkomen vanuit het
ontwikkelteam waaraan leerkrachten leiding geven.

5.3 Studiedagen
Het afgelopen schooljaar zijn verschillende studiedagen geweest. We hebben als school vooral genvesteerd in
de Daltonkernwaarden en het systematisch volgen van de vorderingen en de analyse van onze opbrengsten.
Daarnaast is er genvesteerd in teambuilding. Het merendeel van de collegas, die de opleiding voor
Daltonleerkracht hebben gevolgd zijn in het bezit van hun Daltoncertificaat. We hebben ervoor gekozen om
continu diverse vormen in de studiedagen te verwerken: bewustwording en bedoeling van het onderwerp
gerelateerd aan bekende kennis, kennisoverdracht, delen van het geleerde en de toepassing, er zijn afspraken

28
gemaakt over wat we direct toepassen tot datgene wat we later oppakken. Als laatste is er de mogelijkheid
voor de koplopers om met meer aan de slag te gaan. Tijdens de studiedagen is er ook altijd ruimte om nieuwe
zaken concreet voor te bereiden zodat dit uitgevoerd kan worden in de praktijk. Vervolgens zijn er afspraken
gemaakt over observaties om de ingezette verandering te monitoren. In 2015-2016 is in februari het boek:
Focus op Dalton uitgereikt aan de mensen. Iedereen heeft een hoofdstuk gelezen. In groepjes is dit aan
elkaar gepresenteerd zodat aan het einde van de dag eenieder het boek had gelezen. In april heeft
doelmatigheid en effectiviteit als Dalton kernwaarde centraal gestaan en in juni keuzevrijheid en
verantwoordelijkheid. In 2016-2017 staan samenwerken, zelfstandigheid en reflectie op de agenda.

5.4 Ziekteverzuim

5.4.1 Ziekteverzuim 2013-2014

Verzuimperc. Meldingsfreq.
Aug 2014 8,85 1,12
Jul 2014 8,92 0,00
Jun 2014 11,12 1,40
Mei 2014 7,67 1,95
Apr 2014 5,64 1,12
Mrt 2014 4,55 3,07
Feb 2014 4,07 1,40
Jan 2014 4,63 2,45
Dec 2013 4,83 2,45
Nov 2013 3,45 1,64
Okt 2013 4,13 2,18
Sep 2013 6,57 3,27

Het gemiddelde van OOadA is over een heel jaar 7,1% met een piek in maart en juni 2014. Op de 3e Dalton is
het gemiddelde 6,2 % met een piek in het laatste kwartaal van schooljaar 13-14.

5.4.2 Ziekteverzuim 2014-2015

Verzuimperc. Meldingsfreq.

aug-15 8,3 1,46


jul-15 7 0
jun-15 16,8 2,23
mei-15 18,87 1,67
apr-15 17,73 1,09
mrt-15 17,81 2,45
feb-15 15,74 2,51
jan-15 14,65 3
dec-14 15,49 1,36
nov-14 17,68 4,36
okt-14 13,4 1,91
sep-14 12,59 2,18

Het gemiddelde van OOadA is over een heel jaar 7,6 % met een piek in februari 2015. Op de 3e Dalton is het
gemiddelde 14,7 % met, kunnen we stellen: een doorlopende piek.

29
5.4.3. Ziekteverzuim 2015-2016

Verzuimperc. Meldingsfreq.

aug-16 5,94 0,55


jul-16 8,5 1,05
jun-16 12,48 1,90
mei-16 12,79 1,54
apr-16 14,44 1,59
mrt-16 17,02 1,03
feb-16 17,30 1,92
jan-16 13,17 1,80
dec-15 13,79 1,02
nov-15 18,46 2,64
okt-15 15,62 1,79
sep-15 11,53 0,79

Het gemiddelde op stichtingsniveau is 8,09 %. De 3e Daltonschool had een gemiddelde van 13,42%. Dit is fors
waarbij er flinke uitschieters zijn geweest in oktober, november, februari en maart. De school had in het
schooljaar 2015-2016 te maken met zes langdurig zieke medewerkers, waarvan twee het gehele jaar ziek zijn
geweest en vier medewerkers drie maanden of langer uit de roulatie zijn geweest. Sommige ziektegevallen
waren werk gerelateerd en andere waren ziektegevallen waarin sprake was van een puur medische oorzaak.
Naast de langdurig zieken hebben we ook kort-tijdelijke zieken gehad. De meldingsfrequentie is gemiddeld op
de 3e Daltonschool 1,47 en op stichtingsniveau zitten we op 1,11.
Ons gemiddelde verzuimpercentage lag hoger dan het gemiddelde van OOadA maar lager dan het vorig
schooljaar. Het ziekteverzuim liet vanaf maart 2016 een dalende trend zien. Iets waar we erg blij mee zijn.

5.5 De schoolleiding
De directeur heeft, na drie jaar werkzaam te zijn geweest op de school, besloten naar een andere school te
vertrekken. In januari is de interim-directeur gestart ondersteund door een waarnemend adjunct-directeur. Zij
heeft voor die tijd eveneens ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd vanwege de afwezigheid (ziekte)
van de toenmalige directeur.
De interim directeur is drie dagen aanwezig. De waarnemend adjunct-directeur voert haar taken in vier dagen
uit.

30
6 Organisatie & management

In het verleden had de 3e Dalton een fulltime directeur en een fulltime adjunct-directeur. Door de vele
wisselingen in de directiestructuur zijn er diverse keuzes gemaakt om de voortgang van de 3e Daltonschool
niet te stagneren. Keuzes waarbij er ondersteuning van buiten de school (collega directeur) is gekomen
alsmede van binnenuit de organisatie (intern begeleider) die eveneens de adjunct-rol op zich heeft genomen
als tijdelijke waarneming. Dit heeft bijgedragen aan een aantal zaken wat is opgelost dan wel vlot getrokken.
Te denken valt aan formatie 2015-2016, normjaartaak enzovoort. Ook is er een kritische noot geweest richting
het functioneren van de vorige directeur, de samenwerking tussen beide directieleden en de dubbelrol die de
adjunct-directeur op zich nam (zowel intern begeleider als adjunct). In de huidige situatie moet wederom
gekeken worden naar hoe we de managementstructuur vormgeven.

In het afgelopen schooljaar is de directie aangevuld met bouwcordinatoren. Dit managementteam is


aangevuld met intern begeleiders en daarbij ondersteund door ondersteunend personeel zoals administratie
en concirge. De directeur van de school heeft tot taak om de totale organisatie van de school aan te sturen.
Dat behelst onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financile beleid, de
huishoudelijke organisatie en de contacten met het bestuur, de onderwijsinspecteur en anderen. De
onderbouwcordinator, een middenbouwcordinator en een bovenbouwcordinator zijn afgevaardigden van
de bouw. Zij overleggen met de directie (en interne begeleiding) over onderwijsbeleid, de lopende zaken en
bereiden de bouw- en teamvergaderingen voor. De stafvergadering is met directie en bouwcordinatoren. Op
uitnodiging komen daar de intern begeleiders bij wanneer bepaalde onderwerpen gerelateerd aan hun rol
geagendeerd zijn.

Uit de evaluatie, uitgezet door OOadA onder het team, kwam dat onze school meer naar een zelfsturende
organisatie moet met een professioneel team dat eigen verantwoordelijk neemt en daar ook verantwoording
over kan afleggen. Voor volgend schooljaar 2016-2017, en verder, willen we daarom afwijken van de vroegere
en bestaande directiestructuur en daaruit voortvloeiend de bouwcordinatoren en taakgebieden van de
leraren. We komen daarbij uit op het werken met ontwikkelteams naast bouwteams. De onderwerpen van het
ontwikkelteam moet een relatie hebben met de veranderopdrachten voor de beleidsperiode 2015 2019.

Door het werken met bouwteams en ontwikkelteams verwachten we twee zaken als bijvangst.
1. Door te werken in bouwteams voelen de leraren meer vertrouwen naar elkaar toe. Vanwege de grootte van
de school zouden leraren kunnen verdwijnen in de massa, maar dankzij de bouwteams kunnen toch
persoonlijke problemen en ontwikkelvragen aan bod komen. Hierdoor stimuleren de bouwteams elkaar om
het werk te verbeteren. Dit lukt door een goede communicatie en vertrouwen.
2. De afgelopen jaren was ons ziekteverzuim bijzonder hoog. Bij de een door werk gerelateerde oorzaken, bij
de ander door fysieke oorzaken. We zijn er van overtuigd dat met het veranderen van een structuur we de
mensen goed mee moeten nemen. Daarnaast hen ondersteunen en een appl doen op het lerend vermogen.
Met een toename van ruimte om te leren en te werken en aan de verandering zelf vorm en inhoud kunnen
geven, zal dit eveneens gepaard gaan met een impuls op het teamgevoel en gebruik maken van elkaars
expertises. Wij zijn er van overtuigd dat dit meer werkplezier oplevert.

Een voorwaarde om de kwaliteit van deze organisatiestructuur te waarborgen is het creren van een
professionele cultuur. We hebben in 2015-2016 voorzichtige schreden gezet op het inzetten op
verantwoordelijkheidsverdeling, op vormen en structuur van overleg, op besluitvorming en op afstemming
tussen de verschillende geledingen. Ook de verschillende rollen die iedereen heeft. De n aansturend, de
ander ondersteunend, weer een ander coachend of begeleidend en eveneens cordinerende rollen bestaan in
deze organisatiestructuur. We kijken ook naar opleiding en ervaring. Maar het belangrijkste is affiniteit,
bevlogenheid, nieuwsgierigheid en het credo: Wie het weet of deert, mag het zeggen. Met andere woorden,

31
heb jij er iets mee of er verstand van en je wilt invloed op dat domein uitoefenen, pak dan die invloed. Wees
eigenaar en voel je verantwoordelijk. We zullen in 2016-2017 begeleid worden in dit proces.

Leerkrachten die in aanmerking wilden komen voor de leiding van een ontwikkelteam hebben zich gemeld bij
de directie. Dit heeft geleid tot de volgende ontwikkelteams en ontwikkelteamleider voor 2016-2017:

Ontwikkelonderwerp Ontwikkelteamleider
1. Dalton Anna Hondius
2. Bewegend leren Marjolein Kok
3. Begaafdheid Martie Timmermans
4. Groepsdynamica Heather Rose Tammes
5. Anti-Pesten Frederike Vellekoop
6. Taal Sari Tulp
7. Lezen Trudy Connor
8. Rekenen Evelyn Visser
9. Cultuur Karin Selling
10. ICT Sabine Jolink
11. Engels Wilma Rientsma

32
7 Financin

Wij maken gebruik van de expertise binnen ons schoolbestuur middels de controller en externe
professionals. Een deel van de financile administratie is uitbesteed aan OOG. De Stichting
Openbaar Onderwijs aan de Amstel stelt, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau een
begroting op. Drie maal per jaar vindt er een financile rapportage plaats tussen (medewerkers van)
het schoolbestuur en de directie ( 3, 6 en 9 maandsrapportage). In het voorjaar van elk jaar wordt de
jaarrekening opgemaakt en is de realisatie van 12 maanden waar te nemen. Voor 2015 is deze als
bijlage toegevoegd. We zien hierin enkele opvallende zaken:

On3eel Positief / Negatief Verklaring


- salaris Positief (20 K) Een groep minder bij de kleuters
- overige personele kosten Negatief (1.5 K) Afscheid - Feestjes
- externe inhuur Negatief (14 K) Interim IB (vanwege zwangerschap IB-er)
- Schoolbegeleidingsdienst Negatief (9 K) Inhuur leerlingbegeleiding
- Jaarlijks onderhoud gebouw Negatief (8 K) Extra onderhoud vanwege schilderwerk
hoofdgebouw en dak
- Energiekosten en water Negatief (10 K) De winst van de zonnepanelen is niet verrekend
- Leermiddelen Negatief (6 K) Achterstallige onderhoud vwb bestellingen
- Kopieerkosten Negatief (7 K) Niet te verklaren, wel bewustwording creren
- Rijksvergoeding personeel Negatief (53K) Meer benut dan dat we aan personele inkomsten
krijgen door ziektevervangingen
- ICT Positief (8,5 K) Te weinig genvesteerd
- Contributies Negatief (1,5 K) Bewust worden van datgene wat we niet meer
actief gebruiken en opzeggen

Voor 2016-2017:
- Keuzes zijn gemaakt in investeren in ICT, uitgaven komen in 2016 en 2017.
- Keuze gemaakt in extra onderhoud (opknappen gymzaal en dak gymzaal).

33
8. Huisvesting en ICT

In het vorig schooljaar is het dak vervangen en het buitenschilderwerk en eveneens


binnenschilderwerk kozijnen gerealiseerd.

Voor de komende jaren moeten grote en kleinere herstelwerkzaamheden verricht worden.

De school had twee ICT specialist en(Wim van Beek en Wouter van Ruyven), beiden hebben afscheid
genomen in juli 2016. Deze rol gaat Sabine Jolink op zich nemen vanaf augustus en zal, omdat ze
zwanger is, ook het stokje weer overdragen. Wat uit de evaluatie komt, is dat we meer nodig
hebben dan wat tot nu toe is genvesteerd. Zowel op middelen als vaardigheden. Het bekwamen
van leraren in digitale vaardigheden en een flinke impuls geven aan ons ICT onderwijs is
noodzakelijk. Wiebe Terpstra (bovenschools ICT-er) gaat ons daarbij ondersteunen.

Wat willen we oppakken in 2016-2017:


- Een visie op ICT te formuleren: Welke opvatting hebben wij over welke rol ICT kan vervullen
om onze kwaliteit van onderwijs te optimaliseren.
- Deskundigheid in kaart te brengen: We moeten benodigde competenties omschrijven die
nodig zijn om ICT adequaat in te kunnen zetten. Welke ICT-bekwaamheid moeten leraren
hebben: hun kennis en kunde en houding tegenover ICT in zowel hun pedagogisch-
didactisch handelen, het werken in de school context als hun eigen professionele
ontwikkeling;
- Kennis hebben van de actuele ontwikkeling op het gebied van content: Hebben we de juiste
en adequate informatie over het digitaal leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor het
onderwijs. Welke willen wij daarvan inzetten en waarom.
- Hoe willen we dat onze infrastructuur er over 4 jaar uitziet: Hoe is het met de
beschikbaarheid en kwaliteit van de hardware, netwerken en connectiviteit binnen de
school. Daarbij gaat het om vaste en draadloze netwerkverbindingen, digitale
schoolborden, bureaucomputers, laptops, tablets en mobiele telefoons, maar ook servers,
clouddiensten en internetverbindingen
- Door het centraal stellen van media wijsheid binnen ons onderwijs willen we onze leerlingen
voorbereiden op de maatschappij. Wij willen dat zij het vermogen ontwikkelen om digitale
informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te
beoordelen. In dit kader van de veranderende arbeidsmarkt willen wij het curriculum van
onze leerlingen uitbreiden met een module leren programmeren.

34
9. Overig

9.1 Wisseling in directie


Vorig schooljaar is er een sollicitatieprocedure geweest voor adjunct-directeur. Men is er niet in geslaagd om
ene geschikte kandidaat te vinden. De directeur die vorig jaar in de ziektewet zat, is langzaamaan weer gestart
maar heeft in november te kennen gegeven niet verder leiding te willen geven op de 3e Dalton. Daarop is er
een interim-directeur aangesteld die vanaf januari 2016 de leiding heeft op de 3e Dalton (Jacqueline
Sweerts). Zij zal na de zomer in 2016 ook verder gaan met haar opdracht. Trudy Connor is waarnemend
directeur en heeft beheersmatige zaken in haar portefeuille.

9.2 Enqutes
Uit diverse enqutes kwam het volgende:
Ouders: De school is sterk in het pedagogisch klimaat en sfeeractiviteiten. De school is daarnaast ook gericht
op de kernvakken. Er zou meer aandacht mogen zijn voor creatieve vakken en talentontwikkeling en
onderwijs aan meerbegaafden. Ook de communicatie is een aandachtspunt.
Leerlingen: Fijne juffen en meesters. Kinderen voelen zich op hun plek en welkom. In een enkele groep is het
pesten aangegeven. Dit wordt als onveilig ervaren.
Team: Onrust aangaande aansturing. Dubbele rol adjunct en IB. Binnen het team gevoel van veiligheid en we
doen het samen. Behoefte aan vooruitgang.
Specifiek op Daltononderwijs: Goed in beeld is de kernwaarde Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid.
Aandacht mag meer voor samenwerkend leren. Nog in de kinderschoenen en onvoldoende zichtbaar:
Doelmatigheid en Effectiviteit en ook de kernwaarde Reflectie.

2016-2017:
- Communicatie blijft een doorlopend aandachtspunt. Adequaat en inhoudelijk kwalitatief
communiceren. Met ouders, met team en met kinderen;
- Middels het toepassen van het anti-pestprotocol de groepscohesie versterken en
ontwikkelteamleider groepsdynamica aangesteld;
- Goede sfeer behouden;
- Dalton kernwaarden stap voor stap implementeren en borgen;
- Dubbelrol wegnemen van adjunct en IB;
- Heldere aansturing en verantwoordelijkheid lager in de organisatie beleggen.

9.3 Inspectie
In 2013 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. De volgende punten kwamen daarbij aan de orde:
Positief:
we creren een positief pedagogisch klimaat;
eindopbrengsten zijn goed;
er wordt een scan hoogbegaafdheid afgenomen om de doelgroep goed in
beeld te krijgen;
taakgerichte werkhouding en goed klassenmanagement;
gedreven leerkrachten;
we hebben de populatie voldoende in beeld;
Dalton en de basis op orde gaat hand in hand;

35
We hanteren een beredeneerd aanbod;
De school voldoet aan de wet- en regelgeving.

Aanbeveling:
stuur meer op het leerrendement van de leerlingen;
focus op onderzoeksmatige houding bij leerkrachten en leerlingen;
lesaanbod en didactiek afstemmen op de intellectuele capaciteiten van de
leerlingen en interesses van de leerlingen;
heb meer oog voor de lokale en /of regionale omgeving om van te leren.
Aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin;
stimuleer de actieve betrokkenheid middels activerende werkvormen,
aanpak van de leerkracht en betekenisvolle taak;
zorg voor minder klassikale lessen maar meer zelfsturing van leerlingen;
vanuit de IB een duidelijke ondersteuning, begeleiding en coaching bieden
ten behoeve van de leerlingenzorg;
zorg vanuit de IB voor een onderzoekende houding daar waar het gaat om
het analyseren van de opbrengsten en de ambities hoog houden;
evalueer ingezette zorgtrajecten;
er moet meer planmatig ingezet worden op de verbeteracties n deze
systematisch en cyclisch terug laten komen op de agenda;
er moet een onderwijskundige tandem zijn tussen directie en IB.

Alle aandachtspunten zijn meegenomen in ons schoolplan en daarmee in ons jaarplan 2016-2017. Dit is een
doorlopend en cyclisch proces.

9.4 Tussen Schoolse Opvang (TSO)


Sinds 2013 hebben we de TSO in eigen beheer uitgevoerd. Het streven is om twee medewerksters per groep
in te zetten en dat lukt goed. Tijdens de T.S.O. worden diverse activiteiten voor de kinderen ingezet:
zangworkshops, schaaklessen en danscursussen etc. Met de huidige ouderbijdrage is het nog steeds niet
geheel mogelijk om met gesloten beurzen te draaien. In 2014-2015 is er met de MR een verhoging van de
bijdrage voor de T.S.O. vastgesteld. Bezien moet worden of we dit in 2017-2018 weer zullen doen. Voor het
komende jaar willen we dit als beslisjaar stellen.

De TSO-cordinatrice legt over de begroting, alsmede het financile jaarverslag t.a.v. de TSO
verantwoording af aan de MR en de controller van de Stichting.

9.5 VVE
Ook 2015-2016 was het 3e jaar voor de VVE-locatie Waldemar van Combiwel. Uit eigen gelederen heeft de
school een VVE-cordinator en een oudercontactmedewerkster benoemd. Door een interne organisatie en
een uitbreiding van een tweede (middag)groep hebben mutaties plaatsgevonden in het personeel van
Waldemar. Deze hebben niet tot onrust geleid. De samenwerking tussen beide partijen verloopt naar wens.
Wel zijn we gespitst op de harmonisatie zoals de overheid dit voor ogen heeft. Betekent een nauwere
samenwerking met kinderopvang De Kleine Wereld en Small Society.

9.6 Medezeggenschap (MR)


In schooljaar 2015-2016 zijn er acht MR-vergaderingen geweest, waarbij de directie het grootste deel
aanwezig was. De oorzaak van meer MR-vergaderingen is gelegen in het feit dat er een directiewisseling
heeft plaatsgevonden en dat het ziekteverzuim van de directeur heeft geleid tot achterstand in beleid. In de

36
maandbrief van de school publiceert de MR haar jaarverslag publiceren, waarin zij een toelichting geven op
hun activiteiten. Op 23 juni 2016 heeft de MR samen met de OR en de school een ouderavond gehouden
waarbij de ouders zijn meegenomen in de beleidsvoornemens van 2015-2019. Het was een bijzonder
succesvolle avond waarbij 170 ouders aanwezig waren en enthousiast vol vertrouwen zijn vertrokken om bijna
de vakantie in te luiden.

9.7 Klachten
Het afgelopen jaar is er 1 officile klacht bij de Landelijke Klachten Commissie en het bestuur ingediend. Deze
is adequaat en netjes behandeld door het bestuur en de school heeft er de juiste aandacht aan besteed. De
ouder heeft haar klacht ingetrokken en er zijn goede afspraken gemaakt. Er zijn gedurende het schooljaar
klachten van ouders geweest over het functioneren van een leerkracht en over de groepsdynamiek van twee
groepen. Met de betreffende ouders zijn gesprekken geweest en zijn er ouderavonden geweest. Dit heeft er
toe geleid dat de meeste ouders meer vertrouwen hebben gekregen. Enkele ouders hebben besloten om hun
kind op een andere school in te schrijven.

9.8 Festiviteiten/ culturele activiteiten


Naast de diverse culturele activiteiten, waar de school aan deelneemt heeft de school het afgelopen schooljaar
minder aandacht besteed aan de activiteiten waar de school bekend om staat: Keuzevak en De Kunstmarkt.
Ook de sportdag in het Olympiastadion heeft niet plaatsgevonden. Het komende jaar zullen we dit weer
oppakken.

9.9 Ongevallenregistratie
Er hebben zich dit jaar op school geen noemenswaardige ongevallen voor gedaan. Wanneer er iets gebeurt,
worden de ouders -in de meeste gevallen- door de school op de hoogte gebracht. Tevens wordt een
aantekening in ons leerlingvolgsysteem genoteerd; dit ter beoordeling van de leerkracht.

9.10 Verzuim / te laat komen


Alle vormen van verzuim worden vastgelegd. De administratrice registreert het verzuim. Verlofaanvragen
voor korte of langere duur worden door de directie behandeld volgens de richtlijnen van de afdeling
Leerplicht. Overtredingen worden gemeld bij het LAS en de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot een
waarschuwing van de Officier van Justitie aan de desbetreffende ouders. De samenwerking met de
leerplichtambtenaar is prima. Via de maandbrief worden de ouders er aan herinnerd dat het te laat komen
voor alle betrokkenen: leerkracht, medeleerlingen en leerling zelf uitermate storend is. In schooljaar 2015-
2016 is een controle door bureau Leerplichtplus verricht. Uit deze controle bleek dat de school aan alle
wettelijke verplichtingen voldoet en dat zowel het verlenen van verlof als afwijzen van het verlof op een
correcte manier heeft plaatsgevonden.

9.11 Voorlichtingsochtenden
In 2015-2016 heeft de school zes voorlichtingsochtenden voor genteresseerde ouders georganiseerd. Deze
ochtenden werden gemiddeld door zon 25-30 ouders bezocht. Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden
over de wijze waarop deze ochtend is voorbereid: het eerste gedeelte een presentatie van de directie en het
tweede gedeelte is een rondleiding door beide gebouwen en bezoekjes in de klassen. In het schooljaar 2016-
2017 zullen we de ouderavond laten verzorgen door de directie en leerlingen van de groepen 8.

37