You are on page 1of 41

Badanie okulograficzne

aplikacji BiznesRadar.pl

Warszawa, kwiecie 2017


Wydawca:

Laboratorium Bada Medioznawczych UW


ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
biuro@lbm.uw.edu.pl

Zesp badawczy i autorzy raportu:

(koncepcja, zaoenia, metodologia, koordynacja)

Dr Tomasz Gackowski

Dr Karolina Brylska

(pomiar i analiza)

Adam Balcerzak

Kinga Gogowska

Przemysaw Goaszewski

Klara Kluczykowska

Mateusz Patera

Aleksander Szeliga-Potocki

ISBN 978-83-944298-3-6

Copyright Laboratorium Bada Medioznawczych UW


Spis treci

Spis treci ................................................................................................................................................ 4

Wstp ...................................................................................................................................................... 5

Zadania i wystpujce problemy ....................................................................................................... 10

Wyniki badania ..................................................................................................................................... 13

Analiza uzyskanych pomiarw ........................................................................................................... 26

Dowiadczenie bycia online ........................................................................................................... 32

Pe dzieli czy czy w sposobach odbioru aplikacji? ................................................................ 33

Zainteresowania a uytkowanie aplikacji .................................................................................... 35

Podsumowanie .................................................................................................................................... 37

Bibliografia ............................................................................................................................................ 41
Wstp

Badanie uytecznoci aplikacji BiznesRadar.pl odbyo si w dniach 2-9 listopada 2016 roku
w Laboratorium Bada Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Grup respondentw
stanowili studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Gwnym celem badania aplikacji byo
przeprowadzenie rekonesansu pod ktem uytecznoci (UX) oraz sprawdzenie intuicyjnoci
interfejsu (UI). Porwnano rwnie sposb posugiwania si aplikacj ze wzgldu na pe oraz
znajomo lub nieznajomo programu przez respondentw przed przystpieniem do badania.

Za pomoc okulografu przebadano 17 osb, z czego 5 osb znao aplikacj BiznesRadar.pl.


W przypadku uytkownikw zapoznanych z programem nie przyjmowano rozrnienia wedug
pci. Natomiast wrd pozostaych 12 osb nieznajcych aplikacji znalazo si 6 kobiet oraz 6
mczyzn. Tak dobrane grono uczestnikw pozwolio sprawdzi, na ile intuicyjna jest obsuga
aplikacji. W przypadku grupy osb nieznajcych aplikacji zmienn niezalen, tumaczc
rnice w zmiennych zalenych (pomiarach okulograficznych) uczyniono pe. Dane zebrane
przez okulograf zostay wyraone w miarach (ang. metrics) dostpnych w oprogramowaniu
Tobii Studio 3.2. Wyniki pomiarw zostay poddane analizie statystycznej, ktra pozwolia
okreli, na ile uchwycone rnice i dystynkcje s nieprzypadkowe i mog w sobie skrywa
przyczyn okrelonego sposobu nawigowania po aplikacji.

Badanie przeprowadzono w kabinie przeznaczonej do bada okulograficznych (jednolite


otoczenie i owietlenie dla kadego pomiaru) 1 . Eksperyment zosta przeprowadzony przy
pomocy eye-trackera X2 Tobii 60 wraz z oprogramowaniem Tobii Studio 3.2. na komputerze
Asus Gamer G750JX (Intel Core i7/16GB RAM/250 GB SSD+1000GB HDD). Badani uywali
aplikacji BiznesRadar.pl na systemie Android przy uyciu smartfonw Huawei P8, Samsung
Galaxy J5 oraz Sony Xperia ST23i. Przed rozpoczciem badania skonfigurowano okulograf Tobii
X2-60 z telefonami, dziki czemu moliwa bya kalibracja badanych. Naleao przy tym okreli
odlegoci i kty nachylenia eye-trackera umieszczonego w akcesorium do badania urzdze
mobilnych Tobii Mobile Device Stand, z ktrego urzdzenie Tobii X-2 60 miao pobiera dane
o ruchach gaek ocznych respondentw.

1
Wizualizacja stanowiska okulograficznego kabiny badawczej do bada okulograficznych wyposaonej
w EyeTracker oraz Mobile Device Solution dostpna jest na stronie LBM UW (zob. Funkcjonalno Laboratorium
Bada Medioznawczych. II Kabina badawcza do bada okulograficznych wyposaona w Eye Tracker oraz Mobile
Device Solution, http://www.lbm.uw.edu.pl/o-nas/funkcjonalnosc-lbm-uw, [dostp: 01.03.2017]).

5
Ryc. 1. Matryca do kalibracji na stanowisku badawczym oraz ustawienia ktw nachylenia eye-
trackera dostosowane do przeprowadzenia pomiaru przy uyciu urzdze mobilnych.

Do analizy zakwalifikowano tylko te pomiary, ktrych prbkowanie osigno min. 60 proc.


fiksacji zarejestrowanych przez okulograf. Takich pomiarw ostatecznie byo siedemnacie.
Kalibracja badanych z aparatur przebiegaa trzyetapowo. Najpierw respondent by proszony
o spojrzenie na matryc lec na powierzchni urzdzenia mobilnego. Gdy ten etap powid si,
przechodzono do kalibracji punktowej, w ktrej uczestnik badania mia wodzi wzrokiem po
kolejnych punktach (od 1 do 5) na tej samej matrycy. Trzeci etap by powtrzeniem procedury
z etapu pierwszego, by upewni si, e urzdzenie poprawnie wykrywa pooenie oczu
badanego2.

2
W przypadku jednego respondenta nie udao si przej pierwszego etapu kalibracji, co oznaczao, e nie mona
byo zrealizowa waciwego badania. Powodem mogy by takie czynniki jak dugie rzsy, makija czy wada wzroku.
Tego typu przypadki miay miejsce we wczeniejszych badaniach w Laboratorium Bada Medioznawczych UW oraz
s opisane w literaturze naukowej (m.in. w The eyetracking methodology. Theory and Practice autorstwa A.
Duchowskiego). Po procesie kalibracji osoba czuwajca nad przebiegiem badania zdejmowaa matryc kalibracyjn,
by moliwe byo korzystanie ze smartfona.

6
Ryc. 2. Stanowisko badawcze smartfon z uruchomion aplikacj Biznesradar.pl i eyetracker

Po zakoczeniu kalibracji rozpoczynano waciwy pomiar. Polecenia dla respondenta osoba


prowadzca badanie przekazywaa ustnie (miao to na celu zredukowanie bdzenia wzrokiem
poza obszarem ekranu telefonu). Gdy respondent mia problem z danym poleceniem,
instrukcje byy powtarzane. Jeli nadal pojawiay si kopoty z wykonaniem zadania,
nastpowao przejcie do kolejnego punktu.

Ryc. 3. Czonkini zespou badawczego podczas badania

7
Cae badanie byo rejestrowane przez kamer zintegrowan z Tobii Mobile Device Stand.
Umoliwiao to dokadne odtworzenie jego przebiegu w pniejszym czasie, aby np.
zidentyfikowa napotkane problemy, cieki zachowa uytkownika, pozna sabe i mocne
strony aplikacji.

Badani mieli za zadanie wykona nastpujce polecenia:


[WEJCIE] Otwrz aplikacj Biznesradar.pl.
1. Znajd spk PKN Orlen i dodaj j do swojego radaru. Nastpnie znajd wskanik ceny do
zysku.
2. Znajd spk KGHM i wyszukaj najnowsze wiadomoci o tej spce.
3. Znajd spk CCC i przedstaw notowania w cyklu miesicznym, dziesiciodniowym
i dziennym. w cyklu miesicznym, sprawd kiedy osigna najwysz warto.
4. Znajd notowania dla funduszu zagranicznego Allianz Money Market US.
5. Znajd najwiesze wiadomoci dotyczce jednego z towarw - cukru.
6. Zaprezentuj notowania srebra obejmujce 5 dni.
[WYJCIE] Wr do ekranu gwnego (do radaru).

Ryc. 4. Respondentka podczas badania

Analiza nagra pokazaa, e rednia dugo wykonania wszystkich zada oscylowaa

8
w granicach 4 minut. Najduszy czas spdzony w aplikacji siga ponad 6 minut, natomiast
osoby, ktre poradziy sobie z zadaniami najsprawniej, wykonyway je w niecae 3 minuty.
Dowiadczenie wykazao te, e czci badanych wykonanie zada utrudnia brak znajomoci
terminologii giedowej. Pojawiay si problemy z ustaleniem, czym s wymienione w poleceniu
notowania lub nieskuteczne prby wyszukania indeksu funduszu Allianz Money Market US,
wynikajce z bdnego wpisywania jego nazwy. Warto te podkreli, e nie kady uczestnik
badania zdoa wykona wszystkie zlecone zadania.

9
Zadania i wystpujce problemy

1. Strona gwna jest dla badanych wystarczajco przejrzysta. Jedna osoba miaa problem
z odnalezieniem funkcji szukaj. Dwie osoby miay trudnoci z dodaniem podanej spki do
swojego radaru. Nieznajcemu aplikacji mczynie zajo to 7 sekund, nieznajcej aplikacji
kobiecie 11 sekund. Dla porwnania osoby znajce aplikacj wykonyway to polecenie rednio
w 3 sekundy, nieznajcym mczyznom zajo to rednio 4, 25 sek., a nieznajcym kobietom
rednio 5 sek. Przyciski trzech opcji: dodaj alert, odwie, dodaj do radaru zmieniay swoj
form w zalenoci od modelu telefonu. W Sony Xperia by to przycisk menu telefonu lub
dusze przycinicie danej spki/funduszu (ale po tradycyjnym wyszukaniu go przez okno
wyszukiwarki ta druga opcja nie bya dostpna), natomiast w innych modelach telefonw byy
to trzy pionowe kropki koo lupy, czyli przycisk w samej aplikacji (ta forma bya bardziej
przejrzysta dla respondentw).

Ryc. 5. Ekran aplikacji Biznesradar.pl z opisami przyciskw

W przypadku Xperii brak widoku wszystkich elementw interfejsu zwizany by z nisk


rozdzielczoci ekranu urzdzenia. Warto zauway, e w przypadku wielu aplikacji na
platformie Google Android rnice w wygldzie i funkcjonalnoci aplikacji mog wynika
rwnie z wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na danym urzdzeniu.

10
2. Przesuwana belka, na ktrej widniej zakadki przenoszce do notowa, wskanikw itp.
jest intuicyjna w obsudze. Uczestnicy bada zauwaali, e belka jest ruchoma. Ostatecznie
kady respondent dotar do zakadki wiadomoci, cho niektrym zajmowao to wicej czasu
ni pozostaym. W porwnaniu do osb znajcych aplikacj, nieznajce kobiety szukay
przycisku rednio o 13 sekund duej, a nieznajcy mczyni rednio o 7 sekund duej.

3. Problemy pojawiay si w poleceniu wymagajcym zaprezentowania notowa spki w trzech


rnych cyklach czasowych. Badani, zanim dotarli do czasowych ekspozycji wykresw, bdzili
po aplikacji. Respondenci najczciej prbowali klika w wykres gwny danej spki lub szukali
rozwizania pord funkcji przewijanej belki.

4. Respondenci nauczeni dowiadczeniem poprzednich zada wpisywali nazw funduszu


w wyszukiwarce. Pojawiy si problemy z pisowni nazwy. Badani byli zdezorientowani, gdy
automatycznie nie pojawiay si adne wyniki. Niektrzy wpisywali ostatecznie ca nazw lub
wpisywali pierwsze sowa nazwy i klikali Id/ OK. To pierwsze rozwizanie byo
najskuteczniejsze.

5. Najwicej problemw przysporzyo odnalezienie towaru cukier. Wszyscy respondenci,


nieznajcy wczeniej aplikacji, wpisywali w wyszukiwarce nazw produktu po polsku, co
skutkowao brakiem ich automatycznego odnalezienia. Liczba pozycji w menu powodowaa, e
towary byy czsto niezauwaane podczas pierwszego przewijania listy. Osobom nieznajcym
aplikacji odnalezienie cukru zajmowao czsto od 30 do 60 sekund. Dwie osoby nie wykonay
zadania.

6. Po odnalezieniu towaru cukier przejcie do surowca srebro nie stanowio ju adnych


problemw. Jeden uczestnik badania (co wie si z wczeniejszymi trudnociami
z wykonaniem zadania czwartego) nie potrafi zaprezentowa wykresu notowania
obejmujcego pi dni.

Podsumowujc, mona stwierdzi, e aplikacja jest przejrzysta dla osb niemajcych do


czynienia z gied na co dzie. Badani po do krtkim czasie odszukiwali przyciski potrzebne
do wykonania danego polecenia. Zdecydowana wikszo respondentw wykonaa wszystkie
zadania. By usprawni dziaanie aplikacji, mona byoby zastanowi si nad wprowadzeniem
wyszukiwania towarw w jzyku polskim lub wprowadzi automatyczne tumaczenie. Inn
moliwoci jest poinformowanie o tym fakcie w instrukcji, ktrej de facto brakuje
(samouczka). Mimo zastosowania wydawaoby si intuicyjnego przycisku z ikonk wykresu
respondenci mieli problem z zaprezentowaniem notowa w danym przedziale czasowym.
Trzeba rozway inn form tego przycisku. Warto byoby zaznaczy, e belka z zakadkami jest
ruchoma (w pocztkowej instrukcji lub przy pierwszym przegldaniu aplikacji tutorial). Menu
aplikacji jest przejrzycie podzielone na podgrupy, ale zawiera specjalistyczne okrelenia
zwizane z gied, czego w przypadku tego typu aplikacji trudno unikn. Osoby, ktre ich nie
rozumiej (a na takich rwnie przeprowadzano badanie) byy zdezorientowane, jednej z nich

11
uniemoliwio to nawet wyszukanie danego towaru (zbyt szybko uciekaa z menu i wracaa do
wpisywania towaru w jzyku polskim w wyszukiwark).

12
Wyniki badania

W celu przeprowadzenia opisywanego w niniejszym raporcie badania, ekran pojawiajcy si po


uruchomieniu aplikacji zosta podzielony na cztery obszary zainteresowania, nazwane roboczo:
belka boczna, belka grna, ekran niereaktywny, belka grna wskaniki. Taki podzia
przyjto celowo - zesp badawczy uzna, e wyszczeglnione elementy s najistotniejsze dla
poruszania si po aplikacji i korzystania z niej. Pierwszy element - belka boczna - jest
rozwijanym oknem, gdzie znale mona szereg opcji i odnonikw do kolejnych ekranw
aplikacji.

Ryc. 6. Wizualizacja belki bocznej

13
Kolejnym elementem jest ekran niereaktywny, w ktrym wywietlaj si waciwe informacje
dotyczce wyszukiwanych przez uytkownika podmiotw. To tam znajduj si wykresy,
informacje tekstowe, notowania czy informacje wyszukiwane przez osoby korzystajce
z aplikacji. Jak sama nazwa wskazuje, ekran niereaktywny jest elementem statycznym, suy
jedynie wywietlaniu informacji.

Ryc. 7. Wizualizacja ekranu niereaktywnego

Belka grna to element zawierajcy narzdzie wyszukiwania, uatwiajce poruszanie si po


aplikacji i odnajdywanie interesujcych dla uytkownika spek/firm.

Ostatni z wyodrbnionych obszarw zainteresowania - belka grna - wskaniki - to znajdujce


si nad ekranem niereaktywnym przewijane menu pozwalajce porusza si po informacjach
dotyczcych wywietlanego akurat podmiotu giedowego. Tam znajduj si odnoniki
przenoszce uytkownika do konkretnych wskanikw, wykresw czy informacji tekstowych
wywietlanych nastpnie na ekranie niereaktywnym.

14
Ryc. 8. Wizualizacja belki grnej i belki grnej wskaniki

Ryc. 9. Wizualizacja obszarw zainteresowa (AOI): belka grna wskaniki, belka boczna,
ekran niereaktywny

15
Ryc. 10. Wizualizacja naoonych na siebie obszarw zainteresowa z widoczn belk boczn

Wyrniono kilka najistotniejszych pomiarw, typowych dla bada okulograficznych. Pierwszy


pomiar czas do pierwszej fiksacji (ang. Time To First Fixation) oznacza czas wyraony
w sekundach, mierzcy okres od zaprezentowania bodca do pierwszej fiksacji na wybrany
obszar zainteresowania badacza (AOI) wedug schematu bodziec start fiksacja AOI. Fiksacj
za A. Duchowskim3 nazywa si ruch oka, ktry stabilizuje siatkwk na nieruchomym obiekcie
zainteresowania. Natomiast AOI (ang. areas of interest) mona zdefiniowa jako obszary
zainteresowania, czyli w tym przypadku takie fragmenty ekranu, na ktrych koncentroway
si fiksacje oczu badanych. Nastpna miara wskazuje liczb fiksacji poprzedzajcych
sfiksowanie badanego na okrelony obszar zainteresowania po raz pierwszy (ang. Fixations
Before). Miara ta wskazuje, ile ruchw oka zostao wykonanych, zanim osoba badana zwrcia
wzrok na konkretny obszar zainteresowania. Kolejny pomiar oznacza czas pierwszej fiksacji na
konkretny obszar zainteresowania (ang. First Fixation Duration). Nastpnie sprawdzono czas
i liczb fiksacji na wybrany obszar zainteresowania (ang. Fixation Duration). Kolejna miara
pozwala okreli czny czas wszystkich fiksacji na okrelony obszar zainteresowania w trakcie
caego badania (ang. Total Fixation Duration). Nastpnie zdecydowano sprawdzi liczb fiksacji
na okrelony obszar zainteresowania i w tym celu posuono si miar Fixation Count. Kolejny
pomiar dotyczy czasu wyraonego w sekundach, mierzcego okres kadej indywidualnej
fiksacji na dany obszar zainteresowania. Fiksacja wizyta jest mierzona w sposb interwaowy
od pocztku pierwszej fiksacji do kolejnej znajdujcej si poza danym obszarem
zainteresowania (ang. Visit Duration). czny czas wszystkich fiksacji, wyraony w sekundach,
na dany obszar zainteresowania okrelony zosta miar Total Visit Duration. Natomiast ostatnia

3
A. Duchowski, The eyetracking methodology. Theory and Practice, Londyn 2007, s. 46.

16
miara wykorzystana w badaniu wskazuje liczb wizyt (fiksacji) na danym obszarze
zainteresowania (ang. Visit count).

Naley doda, e podczas analizy danych wykonano test statystyczny ANOVA. Suy on
sprawdzeniu, czy rednie wyniki pomiarw okulograficznych s istotne statystycznie, a wic
nieprzypadkowe. Przyjto, e maksymalne ryzyko bdu akceptowalne przez badacza
(oznaczone symbolem ) wynosi = 0,05. ANOVA, czyli analiza wariancji, jest metod
statystyczn, ktra sprawdza, czy dane zale od jednego lub wielu dziaajcych rwnoczenie
czynnikw. Polega ona na porwnaniu wariancji midzygrupowej do wariancji
wewntrzgrupowej i wyjania, z jakim prawdopodobiestwem dane czynniki mog by
powodem rnic midzy zaobserwowanymi rednimi grupowymi. W dalszej czci tekstu
znajduj si wykresy przedstawiajce rednie wartoci dla przedstawionych wczeniej
parametrw.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,050803 Warto p = 0,305134 Warto p = 0,351006 Warto p = 0,203873

(nieistotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie, mczyni nieznajcy aplikacji rednio


ponad dwukrotnie pniej ni kobiety nieznajce aplikacji fiksowali po raz pierwszy na obszar
nazwany belk boczn (rnica 108 sekund). Warto zwrci uwag, e osoby znajce aplikacj

17
potrzeboway wicej czasu na pierwsz fiksacj ni kobiety nieznajce aplikacji w przypadku a
trzech obszarw zainteresowania. Powodem powyszej zalenoci moe by fakt
rozpoznawania poszczeglnych elementw ekranu (znajcy aplikacje skupiaj uwag na caym
ekranie urzdzenia, natomiast kobiety nieznajce aplikacji koncentruj si na jego
poszczeglnych elementach). redni czas do pierwszej fiksacji osb znajcych aplikacj w trzech
przypadkach stanowi niemal uredniony czas do pierwszej fiksacji kobiet i mczyzn
niemajcych wczeniej kontaktu z badan aplikacj. Jednak zgodnie ze zwrconymi w testach
statystycznych wynikami, rezultaty te s statystycznie nieistotne, co znaczy, e uchwycona
zaleno nie ma charakteru nieprzypadkowego i nie musi pokazywa adnej zalenoci.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna


wskaniki
Warto p = 0,066542 Warto p = 0,274032 Warto p = 0,257546 Warto p = 0,161699

(nieistotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

Wykresy wskazuj, e zwrcenie wzroku na obszar nazwany belk boczn, poprzedzaa


zdecydowanie wiksza liczba fiksacji ni w przypadku innych uwzgldnionych obszarw
zainteresowania. Wyniki mog wiadczy o tym, e odszukanie obszaru belka boczna
stanowio najwikszy problem dla uczestnikw badania. w tym przypadku rwnie zauway
mona tendencj podobn do tej widocznej przy poprzednim wskaniku. Mczyni nieznajcy
aplikacji wykonali najwicej fiksacji na kadym obszarze zainteresowania (w przypadku obszaru
belka boczna a o ponad 270 wicej ni kobiety nieznajce aplikacji). Kobiety nieznajce
aplikacji przy trzech pierwszych wskanikach notoway najmniejsz liczb fiksacji przed,

18
wyjtkiem jest jedynie obszar nazwany belka grna wskaniki. Tutaj kobiety fiksoway niemal
dwukrotnie wicej razy ni osoby znajce aplikacj. Przy wskaniku liczby fiksacji przed
spojrzeniem na podany element obszar zainteresowania, testy statystyczne take wskazay,
e rezultaty te s statystycznie nieistotne, to znaczy, e uchwycona zaleno nie ma charakteru
nieprzypadkowego i nie musi pokazywa adnej zalenoci.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,241360 Warto p = 0,168461 Warto p = 0,205877 Warto p = 0,267473

(nieistotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

Przy analizie czasu pierwszej fiksacji stwierdzono, e w przypadku obszaru belka boczna
mczyznom nieznajcym aplikacji zajo to wicej czasu ni kobietom nieznajcym aplikacji
i osobom znajcym aplikacj (odpowiednio o 0,02 i 0,08 sekundy). w przypadku obszaru belka
grna kobiety nieznajce aplikacji fiksoway o poow krcej ni osoby znajce i mczyni
nieznajcy aplikacji. Z kolei w przypadku obszarw ekran niereaktywny i belka grna
wskaniki czas fiksacji kobiet nieznajcych aplikacji by najduszy. Okazuje si, e najduszy
czas pierwszej fiksacji wystpi w przypadku kobiet nieznajcych aplikacji i dotyczy obszaru
belka grna wskaniki (0,27 sekundy). Co ciekawe, oprcz obszaru belka boczna, rezultaty
badania pokazuj, e rnice czasu trwania pierwszej fiksacji w przypadku kobiet nieznajcych
aplikacji i mczyzn nieznajcych aplikacji rni si niemal dwukrotnie. Wyniki pokazuj du

19
rozpito czasu pierwszej fiksacji w poszczeglnych grupach, a testy statystyczne wykazay, e
rezultaty te s statystycznie nieistotne, to znaczy, e uchwycona zaleno nie ma charakteru
nieprzypadkowego i nie musi pokazywa adnej zalenoci.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,014394 Warto p = 0,894801 Warto p = 0,147173 Warto p = 0,663108

(istotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

Mczyni nieznajcy aplikacji przecitnie najduej fiksowali na obszar zainteresowania (AOI)


nazwany belk boczn, a najkrcej na belk grn. Tymczasem kobiety nieznajce aplikacji
najduej fiksoway na belk grn, a najkrcej na belk boczn. Testy statystyczne wykazay,
e wyniki dotyczce obszaru nazwanego belka boczna mog nie by przypadkowe.
W przypadku tego obszaru zainteresowania mczyni nieznajcy aplikacji fiksowali rednio
o 0,06 sekundy duej ni kobiety nieznajce aplikacji i 0,08 sekundy duej ni osoby znajce
aplikacj. redni czas fiksacji mczyzn jest wikszy, ale ju liczba fiksacji jest wiksza
w przypadku kobiet. Moliwe, e mczyni dokadniej czytali (lub po prostu zajmowao im to
wicej czasu) opcje wypisane na tej belce, jednak to kobiety czciej spoglday na ten obszar.
Czas trwania fiksacji osb znajcych aplikacj i kobiet nieznajcych aplikacji jest do siebie
zbliony w przypadku kadego z obszarw zainteresowania. Najbardziej wyrwnane wyniki

20
kadej z badanych grup dotycz obszaru nazwanego roboczo belka grna wskaniki.
Prawdopodobnie wszyscy badani potrzebowali zblionej iloci czasu, by przeczyta nazwy
przyciskw na tej belce.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,019720 Warto p = 0,199687 Warto p = 0,053831 Warto p = 0,732581

(istotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

Badanie okulograficzne dowiodo, e fiksacje trway rednio zdecydowanie najduej


w przypadku obszaru nazwanego roboczo ekranem niereaktywnym. Moe mie to zwizek
z tym, e jest to obszar przedstawiajcy gwne informacje pojawiajce si podczas korzystania
z aplikacji BiznesRadar.pl. Kobiety nieznajce aplikacji fiksoway duej ni mczyni nieznajcy
oprogramowania na trzech pozostaych obszarach zainteresowania. Osoby znajce aplikacj za
kadym razem notoway najniszy wynik. Wynik dotyczcy obszaru belka boczna, na ktry
najduej fiksoway kobiety (rednio dwukrotnie duej ni osoby znajce aplikacj i nieznacznie
ponad sekund ni mczyni nieznajcy aplikacji), moe by nieprzypadkowy, poniewa testy
statystyczne wykazay, e rezultaty s istotne statystycznie. Nieznajce aplikacji kobiety, mimo
krtszego redniego czasu skupienia wzroku na belce bocznej, spoglday na niego czciej
ni mczyni, std te duszy cakowity czas fiksacji. Na tej belce znajdowao si due spektrum

21
przyciskw zwizanych z gied, m. in.: indeksy, obligacje, warranty, komponenty. Mona
przypuszcza, e ten wynik wiadczy o mniejszym zaznajomieniu kobiet z terminologi
giedow. Moliwe rwnie, e kobiety wykonyway polecenia staranniej lub wicej czasu
zajmowao im znalezienie towarw (przycisku na tej wanie belce), ale z determinacj wracay
do tej belki i szukay odpowiedniej nazwy, by wykona zadanie.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,025956 Warto p = 0,004080 Warto p = 0,068320 Warto p = 0,500682

(istotne) (istotne) (nieistotne) (nieistotne)

Najwiksze rednie liczby fiksacji przypady na obszar ekran niereaktywny. Osoby znajce
aplikacj fiksoway niemal 7 razy rzadziej na obszar belka grna ni reszta badanych. Kobiety
nieznajce aplikacji fiksoway czciej ni mczyni nieznajcy aplikacji w przypadku obszaru
belka boczna, natomiast w przypadku belki grnej czciej fiksowali mczyni nieznajcy
aplikacji, cho rnica jest minimalna (ponad 4 fiksacje wicej w przypadku mczyzn). Wyniki
dotyczce obszarw belka boczna i belka grna s wane, poniewa test statystyczny
wykaza, e mog nie by przypadkowe. Kobiety czciej patrzyy na obszar belka boczna,

22
moe to wynika z problemw z zadaniem wyszukania towarw. Z nagra wynika, e niektre
respondentki do szybko wracay do ekranu gwnego, by za chwil znw otworzy zakadk
z rnorodnymi moliwociami. Prawdopodobnie ta dua liczba powrotw powodowaa
dezorientacj i wysok liczb fiksacji. Mczyni natomiast skupiali si na belce grnej, sucej
do wyszukiwania potrzebnych funduszy, towarw, spek itd. By moe mczyni bardziej ni
kobiety kontrolowali wpisywane nazwy, podczas gdy uczestniczki badania bardziej skupione
byy na patrzeniu na klawiatur.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,571888 Warto p = 0,358172 Warto p = 0,842987 Warto p = 0,677220

(nieistotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

redni czas trwania spojrzenia by minimalny w przypadku obszarw belka grna i belka
grna wskaniki, cho w drugim przypadku osoby znajce aplikacj przyglday si duej
rednio o 0,3 sekundy w porwnaniu do mczyzn nieznajcych aplikacji i 0,36 sekundy
w przypadku kobiet nieznajcych aplikacji. Najwysze wartoci zanotowano w obszarze belka
boczna. Przyczyn takich wynikw moe by czas potrzebny na odnalezienie potrzebnych pl

23
funkcjonalnych, po wciniciu ktrych aplikacja uruchamiaa kolejne okna z konkretnymi,
podanymi treciami. redni czas trwania spojrzenia mczyzn nieznajcych aplikacji na ten
obszar by najduszy, za w przypadku kobiet nieznajcych aplikacji najkrtszy. Testy
statystyczne wykazay, e wszystkie wyniki w ramach tego pomiaru s nieistotne ze
statystycznego punktu widzenia.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,030374 Warto p = 0,175320 Warto p = 0,069753 Warto p = 0,999510

(istotne) (nieistotne) (nieistotne) (nieistotne)

Cakowity czas trwania spojrzenia mczyzn nieznajcych aplikacji w porwnaniu do


pozostaych grup badanych by najduszy w obszarze ekran niereaktywny, gdzie zanotowano
zreszt zdecydowanie najwysze wyniki w tym obszarze wywietlane byy konkretne treci,
z ktrymi zaznajomi si mieli badani. Kobiety nieznajce aplikacji spoglday najduej
w porwnaniu do reszty badanych na obszary belki bocznej i belki grnej, z tym e wyniki
dla obszaru belka boczna okazay si by istotne statystycznie. Osoby znajce aplikacj
w porwnaniu do reszty badanych przyglday si najduej obszarowi belka grna
wskaniki, cho rnice nie s due (rednio okoo 5 sekund), w przypadku pozostaych
obszarw badanie wykazao, e cakowity czas trwania spojrzenia osb znajcych aplikacj by

24
krtszy ni reszty grupy badanych. w przypadku belki bocznej - krtszy rednio o 8 sekund,
belki grnej o 11 sekund, a ekranu niereaktywnego o 24 sekundy. Niewielkie rnice
czasw trwania spojrze pomidzy grupami znajcymi i nieznajcymi mog wiadczy
o wysokiej intuicyjnoci BiznesRadar.pl. Prawdopodobnie im aplikacja byaby mniej intuicyjna,
tym rnice czasowe osb j znajcych i nieznajcych byyby wysze.

Belka boczna Belka grna Ekran niereaktywny Belka grna -


wskaniki
Warto p = 0,102495 Warto p = 0,107422 Warto p = 0,002250 Warto p = 0,183324

(nieistotne) (nieistotne) (istotne) (nieistotne)

Najwiksza rednia liczba wizyt przypada na obszar ekran niereaktywny. Kobiety nieznajce
aplikacji spoglday tam najwicej razy rednio o 3 wizyty wicej ni mczyni nieznajcy
aplikacji i o 35 wizyt wicej ni osoby znajce aplikacj. Warto doda, e testy statystyczne
wykazay, i jest to warto istotna statystycznie. Ekran niereaktywny prezentowa rnego
rodzaju dane, midzy innymi wykresy notowa. Wizualnie wyrnia si na tle innych obszarw,
dla ktrych charakterystyczne byy przyciski. Przyciga wzrok respondentw, z nim byy
zwizane rwnie wszystkie zadania std te tak dua liczba wizyt. Kobiety spoglday czciej,
natomiast to mczyni mieli wyszy wynik jeli chodzi o cakowity czas trwania spojrzenia.
Kobiety nieznajce aplikacji spoglday najwicej razy take na obszary belka boczna i belka

25
grna wskaniki. Jeli chodzi o obszar belka grna, tutaj najwicej razy spogldali mczyni
nieznajcy aplikacji, a rnica w porwnaniu do kobiet nieznajcych aplikacji nie jest dua
(rednio okoo 5 wizyt). Belka grna bya najmniej skomplikowanym obszarem, byo to
waciwie tylko pole wyszukiwania, std do maa rnica w liczbie wizyt.

Analiza uzyskanych pomiarw

Wyniki badania okulograficznego, a nastpnie ich analiza take statystyczna pozwalaj


zaobserwowa kilka tendencji. Na wskazane rnice w percepcji aplikacji BiznesRadar.pl moe
mie wpyw kilka czynnikw. Wrd nich znajduj si m.in. dowiadczenie zwizane
z uytkowaniem smartfonw oraz aplikacji, zainteresowania (w tym ekonomiczne),
przygotowanie technologiczne oraz zachowania w obszarze e- commerce. Powysze czynniki
mog wpywa na odbir aplikacji przez osoby znajce i nieznajce take w kontekcie pci
aplikacj BiznesRadar.pl.

Wszystkie wczeniej zasygnalizowane (w ramach wykresw i danych) spekulacje zostan


dokadniej omwione w tej czci raportu. W procesie analizy wyrniono trzy najwaniejsze
czynniki, ktre mogyby mie wpyw na przedstawione wyej wyniki: dowiadczenie bycia online,
pe oraz zainteresowania.

Warto podkreli, e osoby badane nale do generacji milenialsw (urodzonych w latach 1980-
200), ktra yje w sieci. w przeciwiestwie do starszego od nich pokolenia X, ktre traktuje
internet jako narzdzie pracy, dla modszych sie jest rdem wizi, relaksu, porad i inspiracji4.
W opisywanym tu badaniu wziy udzia osoby, ktre urodziy si midzy 1990 a 2000 rokiem.
Modsi milenialsi nie potrafi sobie wyobrazi ycia bez internetu, nie znaj wiata bez
telefonw komrkowych czy swobodnego przepywu informacji i towarw. Przywizuj wag
do tego, jak s postrzegani i kreuj swj wizerunek i do pewnego stopnia take tosamo za
pomoc mediw spoecznociowych. Mona zaryzykowa stwierdzenie, e smartfon sta si
przedueniem ich samych, dziki czemu w kadej chwili mog by online.5

Urodzeni w latach 1990-2000, poza rozmowami i wysyaniem smsw, uywaj smartfona


przede wszystkim do suchania muzyki (69 proc.), przegldania stron internetowych (66 proc.),
robienia zdj i nagrywania video (56 proc.) oraz korzystania z mediw spoecznociowych (39
proc.)6. Korzystanie z mediw spoecznociowych, ktrych jest coraz wicej, a istniejce dodaj
cigle nowe funkcje, rwnie predestynuje modych do sprawnego pokonywania trudnoci
zwizanych z technologi, w tym przypadku dotyczcych aplikacji. Modzi, urodzeni midzy
1989 a 1995 rokiem, znacznie lepiej ni ich poprzednicy radz sobie z nowinkami technicznymi.

4
OMG! czyli jak mwi do polskich milenialsw, Odyseja, 2014, s. 34, http://mobileinstitute.eu/files/omg-millenialsi-
2014.pdf, [dostp: 3.04.2017].
5
OMG! czyli jak mwi, s. 15.
6
OMG! czyli jak mwi, s. 39.

26
Osoby nalece do pokolenia Y chtnie korzystaj chociaby z internetowej obsugi wasnego
konta bankowego (73 proc. w grupie 18-24 lata i 82 proc. w grupie 25-34 lata). 7

Jeli mwimy o dowiadczeniu zwizanym z aplikacjami, to warto wspomnie o oglnych


umiejtnociach modziey/studentw zwizanych z poruszaniem si w przestrzeni
komputerowej i nowych technologii. Pokolenie milenialsw nie ma problemw
z odnalezieniem si w tym wymiarze. Dobrze pokazuje to raport z bada, ktre kilka lat temu
sprawdzay kompetencje cyfrowe modziey w wieku od 14 do 18 lat w Polsce8. Czytamy w nim
o rozwinitych umiejtnociach modziey, zwizanych z oglnym poruszaniem si w internecie,
wyszukiwaniem w nim treci czy obsugiwaniem komputera9.

Dla modziey internet to rodowisko naturalne, lecz same zagadnienia ekonomiczne stanowi
ju trudno. Z testw sprawdzajcych wiedz ekonomiczn modziey (od podstawwki po
szko ponadgimnazjaln) wynika, e uczniowie maj najwiksze problemy z pytaniami
dotyczcymi m.in. giedy. Mona przypuszcza, e studenci znajdujcy si w grupie badanej, jeli
sami nie zgbili tego zagadnienia, nadal maj trudnoci z tym obszarem ekonomii. Jednak same
zadania, ktre musieli wykona badani, nie wymagay specjalistycznej wiedzy. Polecenia miay
charakter funkcjonalny i nie wymagay wiedzy dodatkowej. Trudno jednak nie bra pod uwag
czynnika, jakim jest styczno z gied i znajomo terminologii giedowej, poniewa wpywa to
chociaby na podejcie do samego badania.

Wpyw na wyniki badania moe mie rwnie samo zainteresowanie ekonomi i inwestycjami.
W badaniu IPSOS 23 proc. kobiet przyznao, e nie szuka adnych informacji dotyczcych
instrumentw finansowych. Wrd panw odsetek takich odpowiedzi by mniejszy i wynis 14
proc. 10 Wynika z tego, e pe moe mie wpyw na zachowania finansowe. z drugiej strony
badania (m.in. zaprezentowane w ksice Polak w wiecie finansw11 ) pokazuj, e rnice
midzy kobietami i mczyznami w zachowaniach finansowych s przeceniane. Na postawy
i zachowania finansowe bardziej ni pe wpywa np. ch posiadania, umiejtno
samokontroli, a nawet zadowolenie z ycia.12

Wedug oficjalnego sklepu z aplikacjami Google Play, aplikacja BiznesRadar.pl zaliczana jest

7
Pokolenie Y: wymagajca grupa docelowa, Gemius Polska, 2014, https://www.gemius.pl/agencje-
aktualnosci/pokolenie-y-wymagajaca-grupa-docelowa.html, [dostp 26.02.2017].
8
Kompetencje cyfrowe modziey w Polsce (14 18 lat), Fundacja Orange, 2013,
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Kompetencje_Cyfrowe_Mlodziezy_raport.pdf,
[dostp: 3.04.2017].
9
Kompetencje cyfrowe modziey, s. 35.
10
Prawie poowa Polek uwaa, e ich wiedza finansowa jest na rednim poziomie, kapitalni.org, 2017,
http://inwestycje.pl/finanse_osobiste/Kapitalni.org-Prawie-polowa-Polek-uwaza-ze-ich-wiedza-finansowa-jest-na-
srednim-poziomie;298001;0.html, [dostp: 3.04.2017].
11
D. Maison, Polak w wiecie finansw, Warszawa 2015.
12
Z. Biskupski, Polacy przyznaj si do kiepskiej wiedzy o finansach i... nic z tym nie robi!, StrefaBiznesu.pl, 2017,
http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/polacy-przyznaja-sie-do-kiepskiej-wiedzy-o-finansach-i-nic-z-tym-nie-
robia,11792064/, [dostp 25.02.2017].

27
do kategorii Finanse. Opis aplikacji brzmi: Notowania giedowe. BiznesRadar.pl to aplikacja
umoliwiajca ledzenie notowa giedowych. Bezporednio w aplikacji uytkownicy mog
rwnie ledzi wasne inwestycje za pomoc zintegrowanego z serwisem BiznesRadar.pl
portfela inwestycyjnego. Dostpne s rwnie alerty, dziki ktrym uytkownik zostanie
powiadomiony o oczekiwanej zmianie kursu instrumentw, wystpieniu popularnych sygnaw
analizy technicznej oraz formacji wiecowych. 13 Jak wskazuje deskrypcja, aplikacja jest
narzdziem skierowanym do konkretnej grupy odbiorcw, a mianowicie osb interesujcych
si tematyk giedow finansow. Ten specyficzny charakter programu moe by przyczyn
rnic w jego odbiorze. Dlatego w obszarze zainteresowa rwnie naley upatrywa przyczyn
zwizanych z rnicami w odbiorze badanej aplikacji.

Obserwacje poczynione w zwizku z przeprowadzonym badaniem okulograficznym pozwalaj


na wysnucie kilku generalnych wnioskw, zwizanych z rnicami w sposobie odbioru aplikacji
przez znajcych jej zawarto oraz kobiety nieznajce i mczyzn nieznajcych zawartoci.
Ustalenia uwzgldniajce szereg zastosowanych pomiarw zostay zebrane w Tabeli 1.

Typ pomiaru Osoby znajce Kobiety nieznajce aplikacji Mczyni nieznajcy


aplikacj aplikacji
Czas do pierwszej rednio fiksuj o poow rednio fiksuj najszybciej rednio najwolniej
fiksacji wolniej ni kobiety spord wszystkich grup fiksuj ze wszystkich
nieznajce aplikacji i badanych, z wyjtkiem obszaru grup badanych.
o poow szybciej ni belka grna wskaniki, gdzie
mczyni nieznajcy fiksuj szybciej od mczyzn
aplikacji, z wyjtkiem nieznajcych aplikacji, ale
obszaru belka grna wolniej od osb znajcych
wskaniki, gdzie fiksuj aplikacj.
najszybciej ze wszystkich
grup badanych.

Liczba fiksacji przed rednio wykonuj wicej rednio wykonuj najmniej rednio wykonuj
fiksacji przed ni kobiety fiksacji przed pierwsz fiksacj najwicej fiksacji przed
nieznajce aplikacji, ale na dany obszar AOI w stosunku w stosunku do
mniej ni mczyni do wszystkich grup badanych, wszystkich grup
nieznajcy aplikacji, z wyjtkiem obszaru belka badanych.
z wyjtkiem obszaru grna wskaniki.
belka grna
wskaniki, gdzie wicej
fiksacji przed wykonuj
take kobiety nieznajce
aplikacji.

13
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Android.BiznesRadar&hl=pl, [dostp: 3.04.2017].

28
Czas pierwszej fiksacji Ich czas pierwszej fiksacji Ich czas pierwszej fiksacji jest Ich czas pierwszej fiksacji
jest najkrtszy najkrtszy w przypadku belki jest najkrtszy
w przypadku belki grnej, a najduszy w przypadku ekranu
bocznej i ekranu w przypadku belki grnej niereaktywnego i belki
niereaktywnego, wskaniki. grnej wskaniki,
a najduszy a najduszy
w przypadku belki w przypadku belki
grnej. grnej.

Czas trwania fiksacji rednio najduej Ich redni czas trwania fiksacji Najduej spord
spord wszystkich grup jest najduszy w przypadku wszystkich grup
badanych fiksuj na belki grnej, a najkrtszy badanych fiksuj na
obszar belka grna, w przypadku belki bocznej. belk boczn i ekran
a najkrcej na obszar niereaktywny,
belka boczna. a najkrcej spord
wszystkich grup
badanych na belk
grn.
Cakowity czas trwania W przypadku belki Fiksuj najduej spord Fiksuj najduej spord
fiksacji bocznej, belki grnej wszystkich grup na belk wszystkich grup na
oraz ekranu boczn, belk grn oraz ekran niereaktywny
niereaktywnego fiksuj belk grn wskaniki. i najkrcej spord
najkrcej spord wszystkich grup na
wszystkich grup belk grn
badanych. wskaniki.

Liczba fiksacji Wykonuj najmniej Wykonuj najwicej fiksacji Wykonuj najwicej


fiksacji spord spord wszystkich grup fiksacji spord
wszystkich grup badanych w przypadku wszystkich grup
badanych w przypadku obszarw belka boczna oraz badanych w przypadku
obszarw belka belka grna wskaniki. belki grnej i ekranu
boczna, belka grna niereaktywnego.
oraz ekran
niereaktywny.
w przypadku obszaru
belka grna
wskaniki mniej fiksacji
notuj od nich mczyni
nieznajcy aplikacji.

29
redni czas trwania Notuj najduszy redni Notuj najduszy redni czas Notuj najduszy redni
spojrzenia czas trwania spojrzenia trwania spojrzenia w przypadku czas trwania spojrzenia
w przypadku ekranu belki grnej spord w przypadku belki
niereaktywnego i belki wszystkich grup badanych bocznej spord
grnej wskaniki i najkrtszy redni czas trwania wszystkich grup
spord wszystkich grup spojrzenia w przypadku grnej badanych i najkrtszy
badanych. belki wskaniki spord redni czas trwania
wszystkich grup badanych. spojrzenia w przypadku
belki grnej spord
wszystkich grup
badanych.

Cakowity czas trwania Notuj najduszy Notuj najduszy cakowity Notuj najduszy
spojrzenia cakowity czas trwania czas trwania spojrzenia cakowity czas trwania
spojrzenia spord spord wszystkich grup spojrzenia spord
wszystkich grup badanych w przypadku belki wszystkich grup
badanych w przypadku bocznej oraz belki grnej. badanych w przypadku
obszaru belka grna ekranu
wskaniki. w przypadku niereaktywnego oraz
pozostaych obszarw najkrtszy cakowity
osoby znajce aplikacj redni czas spojrzenia
notuj najkrtsze czasy spord wszystkich grup
trwania spojrzenia. w przypadku belki
grnej wskaniki.
Liczba wizyt W kadym z obszarw Notuj najwiksz redni Notuj najwiksz liczb
zainteresowania osoby liczb wizyt spord wszystkich wizyt spord wszystkich
znajce aplikacj notuj grup badanych w przypadku grup badanych
najmniejsz liczb wizyt belki bocznej, ekranu w przypadku obszaru
spord wszystkich grup niereaktywnego i belki belka grna.
badanych. grnej wskaniki.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie wybranych miar okulograficznych. rdo: opracowanie wasne.

Ponisze schematy obrazuj stosunek wynikw badania poszczeglnych grup respondentw


wzgldem siebie uwzgldniono tu tylko wyniki istotne statystycznie.

1. Czas trwania fiksacji belka boczna


Nieznajcy (M) > Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (M)

2. Cakowity czas trwania fiksacji belka boczna


Nieznajcy (M) < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (M)

30
3. Liczba fiksacji belka boczna
Nieznajcy (M) < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (M)

4. Liczba fiksacji belka grna


Nieznajcy (M) > Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (M)

5. Cakowity czas trwania spojrzenia belka boczna


Nieznajcy (M) < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (M)

6. Liczba wizyt ekran niereaktywny


Nieznajcy (M) < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (K)
Znajcy < Nieznajcy (M)

Kolejne strony raportu bd prezentowa prawdopodobne przyczyny, ktre warunkuj sposb


odbierania aplikacji BiznesRadar.pl.

31
Dowiadczenie bycia online

Warto zauway, e badane osoby sprawnie posugiway si nie tylko smartfonem, ale take nie
miay wikszych problemw z poruszaniem si po aplikacji. Wydawa by si mogo, e
respondenci, ktrzy nie mieli wczeniej stycznoci z aplikacj powinni mie due problemy
z odnalezieniem si w niej. Owszem, byli mniej zorientowani ni osoby zaznajomione
z BiznesRadar.pl, ale znali schematy, na podstawie ktrych dziaaj aplikacje. Wykonywali
zadania intuicyjnie. Jeli na przykad polecenie rozpoczynao si od sw znajd, wikszo
z nich wpisywaa fraz w wewntrzn wyszukiwark aplikacji oznaczon lup. Problemw, ktre
si pojawiay, nie sprawiaa sama aplikacja, ale gwnie jej giedowa specyfika. Uczestnicy chcieli
wypa jak najlepiej, dlatego cz z nich bya stremowana, gdy dowiadywali si, z jak tematyk
bdzie miaa do czynienia.

Osoby poddawane badaniu uytecznoci aplikacji BiznesRadar.pl, pomimo zapewnie, e nie


bd oceniane ich kompetencje, zachowyway si niespokojnie. Zdarzao si, e respondenci
traktowali badanie jako test swoich umiejtnoci. W jednym przypadku osoba badana, po
zakoczeniu testu aplikacji, wyrazia nadziej, e podczas badania nie bya sprawdzana jej
inteligencja. Przyczyn opisywanej sytuacji moe by presja spoeczna, a przede wszystkim
wygrowane wymagania, ktrym mode osoby staraj si sprosta. Nieustanna ocena, ktrej
s poddawani lub na ktr sami si wystawiaj (na przykad w mediach spoecznociowych) le
wpywa na ich psychik. Dla przykadu mona wspomnie, e prawie 40 proc. wrocawskich
studentw przyznaje si do lkw i zaburze nastroju. Inne analizy te s alarmujce: co smy
student przebadany przez naukowcw (m.in. z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie) ma obniony nastrj, a wielu ma kopoty ze snem i zaburzenia jedzenia14. Trudno
jednak jednoznacznie stwierdzi, czy odczuwana presja zwizana z myl jak wypadn
podczas badania bya motywujca i powodowaa lepsze skupienie, skutkiem czego respondent
sprawniej wykonywa polecenia, czy by to destruktywny stres, ktry powodowa rozpraszanie
si badanego.

Wpyw na sprawne odnajdywanie si w aplikacji BiznesRadar.pl mogy mie te umiejtnoci


nabyte dziki surfowaniu po sieci. Ucz one pynnej adaptacji oraz szybkiego wyszukiwania
potrzebnych informacji. Tak tendencj mona zauway wrd badanych. Wystarczyo, by raz
odkryli funkcj danego przycisku czy sposb prezentowania danych, by pniej nie mie
problemw z zastosowaniem podobnej zasady dziaania przy innych poleceniach. Trzeba take
wspomnie, e znajcy aplikacj nie mieli adnych trudnoci z wykonaniem zada. Zanotowali
oni najmniejsz liczb fiksacji ze wszystkich grup na wszystkich obszarach zainteresowa.

14
A. Szulc, Wystraszeni, Newsweek Plus, nr 10/2016.

32
Pe dzieli czy czy w sposobach odbioru aplikacji?

Wane jest take, aby dogbnie zastanowi si nad tym, jak rol odgrywa pe
w dowiadczeniu z aplikacjami, internetem czy nowymi technologiami. Na wstpie warto
oprze si na amerykaskich danych demograficznych z 2011 r.15 , ktre pokazuj podstawow
rnic jeli chodzi o kobiety i mczyzn jako uytkownikw sieci. Okazuje si, e mczyni
chtniej korzystaj z internetu. Warto zaznaczy, e rnica midzy obiema pciami nie jest dua.
Kobiety rwnie s aktywnymi uytkownikami sieci, ale jednak mczyzn w internecie jest
wicej. Wanym czynnikiem, ktry prawdopodobnie na to wpywa s zainteresowania obu pci.
Wspomniany wczeniej raport badajcy kompetencje cyfrowe modziey w wieku od 14 do 18
lat w Polsce pokazuje, e przedstawiciele pci mskiej w wikszym stopniu interesuj si
nowymi technologiami, elektronik, aplikacjami mobilnym, czciej te czytaj na te tematy
w sieci16. Konsekwencj zainteresowa s zachowania konsumpcyjne chtniej kupuj mobilne
urzdzenia, m.in. smartfony 17 . Osoby pci eskiej czciej czytaj o kulturze czy zdrowiu
i urodzie. Natomiast mczyni biorc pod uwag sumaryczny czas spdzaj w internecie
wicej godzin18.

Badanie aplikacji BiznesRadar.pl pokazao, e wzrok mczyzn skupia si gwnie na belce


bocznej, czsto patrzyli te na belk grn. Moe to wiadczy o tym, e mczyni, ktrzy
w wikszym stopniu ni kobiety interesuj si nowymi technologiami, intuicyjnie wiedzieli, gdzie
mog znale odpowiedzi na pytania zadane przez badajcych. Prawdopodobnie lepiej znali
mechanik dziaania aplikacji mobilnych i pewnych powtarzalnych schematw organizacji ich
treci: charakterystyczne elementy budowy takie jak style przyciskw czy symbole
wyszukiwania. Wpyw na tak reakcj pci mskiej moe mie take czas (duszy ni kobiet),
ktry powicaj na aktywno w internecie.

Okazuje si, e wanym czynnikiem wskazujcym na to, ktra z pci chtniej korzysta z sieci, ma
take bezpieczestwo. Kobiety bowiem bardziej obawiaj si kwestii zwizanych z ochron
danych osobowych i utrat prywatnoci w internecie ni mczyni19. Wydaje si, e odsuwaj
oni kwesti bezpieczestwa na dalszy plan.

Warto zauway, e na 3 spord 4 badanych przez nas obszarw zainteresowa, to kobiety


nieznajce aplikacji notuj najwiksz liczb wizyt. Potrzebuj one wicej czasu na

15
A. Smith, K. Zickuhr, Digital differences, PewResearchCenter, 2012.
http://www.pewinternet.org/2012/04/13/digital-differences/, [dostp: 27.02.2017].
16
Kompetencje cyfrowe modziey, s. 112 115.
17
A. Smith, K. Zickuhr, Digital, brak strony.
18
Kompetencje cyfrowe modziey, s. 113.
19
Kompetencje cyfrowe modziey, s. 113.

33
zaznajomienie si z poszczeglnymi elementami programu ni nieznajcy aplikacji mczyni.
Powodem tego moe by wspomniane wczeniej bezpieczestwo. Kobiety ostroniej poruszaj
si w sferze internetowej, automatycznie potrzebuj na to take wicej czasu. Na taki stan moe
mie te wpyw fakt, e to mczyni czciej i chtniej ni panie surfuj po internecie uywajc
do tego celu smartfonw20.

Kolejnym wtkiem, ktremu warto si przyjrze jest sposb wykorzystywania aplikacji. Jak
wynika z danych z raportu PwC 21 kobiety duo czciej korzystaj z rnych rozwiza
technologicznych we wszystkich analizowanych obszarach (czno, transport, praca, opieka
zdrowotna, media i rozrywka, zakupy). Wyjtkiem s finanse, to mczyni czciej korzystaj
na przykad z kantorw internetowych. Wanie tematyka aplikacji w kontekcie pci moe
tumaczy, dlaczego kobiety wykonuj wicej fiksacji (i cakowity czas ich trwania jest duszy)
ni mczyni w przypadku obszarw belka boczna oraz belka grna wskaniki. Tam
bowiem znajduje si najwicej przyciskw zwizanych z terminologi giedow. Duszy
cakowity czas spojrzenia na ekran niereaktywny (gdzie byy wywietlane wykresy, dane
wskanikw, wiadomoci itp.) zanotowany zosta u mczyzn. Moe to wynika wanie z tego,
e mczyni byli zainteresowani wizualizacj notowa, dlatego powicali im wicej uwagi.
Kobiety potrzeboway wicej czasu, eby oswoi si z terminologi giedow i sprawnie
wyszuka potrzebny do wykonania zadania przycisk.

Kwestie zwizane z wykorzystywaniem internetu do rnych czynnoci yciowych poruszaj


take raporty: Postrzeganie internetu i nowoczesnych technologii w Polsce 22 oraz Polscy
internauci: fakty i liczby 23 . Zawarte w nich motywy korzystania z internetu w kontekcie
finansw to: wyszukiwanie informacji na temat produktw, korzystanie z bankowoci on-line,
zakupy on-line, pacenie rachunkw, dokonywanie rezerwacji podry, inwestowanie
w akcje/fundusze/papiery wartociowe. w wymienionych wyej raportach brak rozrnienia
wynikw wedug pci respondentw. Jednak wydaje si, e dysproporcja pomidzy pciami
w tematach zwizanych z wydawaniem (zakupy online) i inwestowaniem (gieda) z roku na rok
bdzie si zmniejsza. Powysze zdanie potwierdza raport firmy Inquiry24, ktry przewidywa
rosnc rol kobiet w planowaniu wydatkw domowego budetu. Ju obecnie mwi si, e
kobiety podejmuj codzienne drobne decyzje zakupowe dla rodziny. Wci jednak to mczyni
odpowiadaj za due zakupy, takie jak samochd. To samo badanie mwi take, e oboje
partnerzy w podobnym stopniu decyduj w kwestii zakupu produktw bankowych.

20
A. Smith, K. Zickuhr, Digital, brak strony.
21
Connected living. Dlaczego ludzie s bardziej digital ni firmy?, PwC, 2017,
http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/connected-living.html, [dostp: 3.04.2017].
22
Postrzeganie internetu i nowoczesnych technologii w Polsce, IBRiS dla Fundacji Orange, 2015, s. 10
23
Polscy internauci: fakty i liczby, PBI, 2013, https://www.slideshare.net/P_B_I/polscy-internauci-2013, [dostp:
3.04.2017]
24
Cytowany m.in. na portalu Wprost.pl, Walka pci, czyli kto podejmuje decyzj o zakupie, 28.10.2015

34
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym przedstawia wyniki bada25, z ktrych wynika, e
kobiety s bardziej oszczdne i konsekwentne w planowaniu wydatkw. Mczyni za maj
wiksze tendencje do inwestowania w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Co ciekawe,
badanie to wbrew wynikom raportu Inquiry wskazuje na wiksz kontrol kobiet nad finansami
waciwie w kadym omwionym aspekcie. Bya tam mowa jednak o wydatkach i maych
poyczkach, a nie inwestowaniu kapitau, do czego moe suy badana aplikacja biznesradar.pl.

Wyniki badania okulograficznego uznane w tecie za istotne statystycznie pokazuj, e kobiety


duej i czciej patrzyy na belk boczn oraz wicej razy spoglday na ekran niereaktywny,
mczyni za czciej spogldali na obszar belka grna. Wskazuje to na wiksze skupienie
uwagi kobiet na obszarach prezentujcych bardziej specjalistyczne pojcia i informacje. Duga
i powtarzalna fiksacja zazwyczaj zdradza okrelony problem, niejasno, ch pogbienia,
wraenie niewystarczalnoci danych, w tym ujciu moe to skrywa w sobie wanie
niezrozumienie/brak jasnoci, na co patrz kobiety. Mczyni wydaj si bardziej zorientowani
na obszar zainteresowania (AOI) sucy pozyskiwaniu informacji, a mniej na te, ktre
prezentuj dane (ekran niereaktywny) i specjalistyczne pojcia. Wydaje si, e to moe
wynika zarwno z wikszego oswojenia z tematyk finansw, jak i z braku potrzeby
dogbnego analizowania danych podczas wykonywania zada. Mona zatem wnioskowa, e
mczyni traktowali postawione przed nimi zadanie funkcjonalnie. Ich celem byo wykonanie
poszczeglnych krokw. Robili to odruchowo i mechanicznie. Z kolei kobiety wydaway si
bardziej zorientowane na aspekt poznawczy zadania, czyli zrozumienie go.

Zainteresowania a uytkowanie aplikacji

Biorc pod uwag raporty prezentujce szereg analiz dotyczcych wykorzystania internetu do
celw ekonomiczno-finansowych, zarwno przez kobiety, jak i przez mczyzn, mona przyj,
e komfort dziaania w rodowisku inwestycyjnym jest niszy u kobiet. Wedug Oglnopolskiego
Badania Inwestorw 82,1 proc. inwestorw w Polsce to mczyni 26 . Badanie przedstawia
rwnie ranking rde informacji (kryterium rankingu nie zostao wskazane). Respondenci
umiecili serwisy internetowe na drugim miejscu (za raportami biecymi i okresowymi spek).
Na miejscu czwartym, czyli w poowie rankingu znalazy si strony internetowe spek. Sidme
przedostatnie miejsce zajy fora dyskusyjne 27 . Wedug przytaczanych opracowa cho
ronie rola kobiet to wci mczyni s bardziej aktywni na polach inwestycyjnych. Natomiast

25
Postawy Polakw wobec oszczdzania, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014,
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2014.pdf [dostp: 3.04.2017],
Jak oszczdzaj kobiety, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_jak_oszczedzaja_kobiety.pdf, [dostp:
3.04.2017]
26
Oglnopolskie Badanie Inwestorw, Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych, 2016,
http://www.sii.org.pl/10487/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-
2016.html, [dostp: 3.04.2017].
27
Oglnopolskie Badanie, s. 33

35
kobiety czuj si bardziej komfortowo w sferze e-commerce ni w aplikacji takiej jak
BiznesRadar.pl.

Aktywnoci zwizane z inwestycjami s jednymi z najmniej popularnych spord sfery


zarzdzania pienidzmi przez internet. Wedug raportu Polscy internauci: fakty i liczby 28
zajmuje nawet ostatnie miejsce. Zaledwie 1 proc. respondentw odpowiedziao, e codziennie
korzysta z internetu w tym celu, a 11 proc. okazjonalnie. To bardzo niskie wyniki
w porwnaniu do rezultatw, jakie w ankiecie uzyskao korzystanie z bankowoci online (6 proc.
codziennie, 57 proc. okazjonalnie) i zakupy online (1 proc. codziennie; 67 proc. okazjonalnie).
Wydaje si zatem, e zaufanie do zarzdzania pienidzmi w sposb elektroniczny, przez
internet jest relatywnie niskie.

Jednoczenie raport Postrzeganie internetu i nowoczesnych technologii w Polsce29 z 2015 r.


Fundacji Orange wykaza spore poczucie respondentw, e internet znaczco wpyn na takie
dziedziny ich ycia jak zaatwianie spraw finansowych i robienie zakupw w internecie. Na
pytanie Prosz wskaza 3 obszary Pani/Pana ycia, na ktre rozwj internetu i nowych
technologii w cigu ostatnich 10 lat wpyn najbardziej? na wspomniane odpowiedzi wskazao
odpowiednio 44 proc. i 31 proc. respondentw, co byo odpowiednio drugim i pitym wynikiem.
Ankietowani najczciej wskazywali na wyszukiwanie informacji. Trzeci najczstsz
odpowiedzi bya komunikacja ze znajomymi i rodzin, a czwart rozrywka (gry, czytanie,
suchanie muzyki, ogldanie filmw). Wysokie pozycje odpowiedzi: zaatwianie spraw
finansowych i robienie zakupw w internecie mog wiadczy o powszednioci tych kategorii.
Mona uzna, e w ostatnich kilku latach doszo do istotnych zmian w standardach wiadczenia
np. usug bankowych. Dlatego zapewne wielu ludzi korzysta z nowych technologii w zakresie
finansw, cho niekoniecznie oznacza to zaufanie.

Rozpoczcie inwestowania na giedzie wymaga duej wiedzy wstpnej, a co za tym idzie


powicenia czasu i przygotowania merytorycznego, niezbdnego, by mc skutecznie porusza
si w tej dziedzinie. Problem ten nie dotyczy handlu elektronicznego. E-commerce to czynnoci
kupna i sprzeday, ktrych dokonujemy na co dzie, tyle e przeniesione do wiata internetu.
Z kolei bankowo elektroniczna wydaje si ju tak powszechna, a take w pewien sposb
potrzebna, e internauci przystosowuj si do niej niejako mimowolnie. Inwestycje nie s
koniecznym ani powszechnym elementem ycia. W artykule W i kwartale 2015 akcje w portfelu
posiadao 55% dorosych Amerykanw. Ilu jest inwestorw giedowych w Polsce? na portalu
Strefa Inwestorw Pawe Biedrzycki pisze, e wiadomie akcje posiada ok. 4,5 proc. dorosych
Polakw 30 . Inwestowanie nie jest zatem w Polsce popularne. Nie jest ono niezbdne dla
uzyskania czy utrzymania pynnoci finansowej. W zestawieniu z wymagan wiedz wstpn

28
Polscy internauci, s. 13
29
Postrzeganie internetu, s. 10
30
P. Biedrzycki; w i kwartale 2015 akcje w portfelu posiadao 55% dorosych amerykanw. Ilu jest inwestorw giedowych
w Polsce?; Strefa Inwestorw; 2015; https://strefainwestorow.pl/artykuly/w-i-kwartale-2015-akcje-w-portfelu-
posiadalo-55-doroslych-amerykanow-ilu-jest-inwestorow, [dostp: 3.04.2017].

36
daje obraz dziedziny nieprzystpnej.

Mona dopatrywa si korelacji midzy wiekiem respondentw a zainteresowaniem finansami,


zwaszcza inwestycjami i instrumentami finansowymi. Wydaje si, e tematyka ta nie dotyka
jeszcze tak mocno osb w wieku studenckim. Std pomimo prawdopodobnie wysokiego
stopnia obycia respondentw z internetem, aplikacja BiznesRadar.pl moga by dla nich trudna
w odbiorze.

Wyniki poszczeglnych miar zarwno ilociowych, jak i czasowych uzyskiwane przez


respondentw znajcych aplikacj byy zawsze nisze od grup nieznajcych BiznesRadar.pl.
Stopie dysproporcji wynikw by rny dla poszczeglnych wskanikw. Wydaje si zatem, e
dwie trudnoci opisane w poprzednich akapitach znajomo tematyki giedowej i wiek
respondentw nie musz mie tak duego znaczenia dla odbioru aplikacji. Wydaje si, e przy
odpowiednim obyciu z technologiami mobilnymi uytkownicy s w stanie szybko nauczy si
sprawnej nawigacji po aplikacji BiznesRadar.pl.

37
Podsumowanie

Najwiksze rnice w odbiorze i uytkowaniu aplikacji mona zaobserwowa midzy grup


znajc a grup nieznajc Biznesradar.pl. Ta pierwsza sprawnie nawigowaa po aplikacji, nie
skupiaa zbyt dugo wzroku na poszczeglnych obszarach zainteresowa - w przeciwiestwie
do grupy drugiej. Kobiety nieznajce aplikacji duej fiksoway na miejsca, w ktrych byo due
natenie giedowych terminw. Dwie kobiety nie wykonay rwnie zadania zwizanego
z towarami, do ktrych przycisk znajdowa si na belce bocznej. Powodem mogo by mniejsze
zainteresowanie kobiet finansami oraz odrobin mniejsze od mczyzn dowiadczenie
w obszarze technologii.

Jeli chodzi o zauwaalne problemy z aplikacj to dua liczba moliwoci, ktre znajdoway si
na belce bocznej powodoway czasem konsternacj respondentw. Inne problemy, jakie
wystpuj w aplikacji to: brak moliwoci wyszukania polskich nazw towarw w wyszukiwarce,
brak automatycznego rozwijania si paska moliwoci przy wpisywaniu funduszu Allianz Money
Market US oraz do sabe wyrnianie si przycisku zmieniajcego ekspozycje wykresu
w zalenoci od danego zakresu czasowego.

Znajcy aplikacj nie mieli adnych trudnoci z wykonaniem zleconych im zada. Nieznajcy
aplikacji, po rozwizaniu pierwszych polece, rwnie zaczynali stosowa schematy w niej
obowizujce. Nie jest to zaskakujce, jeli wzi pod uwag, e badanymi byy osoby
z pokolenia modszych milenialsw, ktre nie znaj czasw bez internetu i ktrych generalnie
rzecz biorc - poowa posiada smartfony31.

Na podstawie wykonanych analiz mona stwierdzi, e znajomo aplikacji i pe, ktre byy
podstawowymi dystynkcjami dla badanych grup respondentw, wpywaj na odbir aplikacji
bdcej przedmiotem badania. w kontekcie znajomoci aplikacji rnice poszczeglnych
wynikw s najwiksze wydaje si naturalnym, e respondenci, ktrzy wczeniej mieli kontakt
z aplikacj, szybciej wykonywali zadania. Podsumujmy zatem gwne czynniki mogce wpywa
na percepcj i uytkowanie aplikacji Biznesradar.pl.

Pierwsz z omawianych przyczyn moe by yciowe dowiadczenie uytkownikw. Pokolenie


milenialsw, ktre miao swoich reprezentantw w grupach badawczych, to generacja
zanurzona w internecie. Milenialsi dorastali wraz z internetem. Cige korzystanie z urzdze
poczonych z globaln sieci sprawia, e to, czy korzystaj z aplikacji X czy Y, nie ma dla nich
duego znaczenia w sensie technologicznym. Dla modych uytkownikw aplikacje to zasoby,
z ktrych korzysta si w podobny sposb. Nie inaczej byo w przypadku aplikacji BiznesRadar.pl.
Widoczne byy niewielkie rnice w uytkowaniu pomidzy osobami znajcymi program
i nieznajcymi go. Jednak dotychczas poznane schematy uytkowania sprawiaj, e mimo nowej
poznawczo treci zadania byy wykonywane intuicyjnie. Znakomitym przykadem takiego

31
OMG! czyli jak mwi, s. 34

38
dziaania jest reakcja na polecenie rozpoczynajce si od sowa Znajd. Wikszo
respondentw niemal automatycznie wpisywaa fraz w wewntrzn wyszukiwark aplikacji
oznaczon lup. Wystarczyo, by raz odkryli funkcj danego przycisku czy sposb
prezentowania danych, by pniej nie mie problemw z zastosowaniem podobnej zasady
dziaania przy innych poleceniach.

Rnice w dowiadczeniach kobiet i mczyzn prawdopodobnie odgrywaj rol w uytkowaniu


aplikacji BiznesRadar.pl. Wanym czynnikiem, ktry z du doz prawdopodobiestwa take
ma na to wpyw, s zainteresowania obu pci. Przedstawiciele pci mskiej w wikszym stopniu
interesuj si nowymi technologiami, elektronik, aplikacjami mobilnymi, czciej te czytaj na
te tematy w sieci32.

Badanie aplikacji BiznesRadar.pl pokazao, e mczyni nieznajcy programu fiksowali duej


i czciej ni pozostae grupy badane na poszczeglne obszary prezentowanych treci. Ich
wzrok skupia si gwnie na belce bocznej, czsto patrzyli te na belk grn. Moe to
wiadczy o tym, e mczyni, ktrzy w wikszym stopniu ni kobiety interesuj si nowymi
technologiami, intuicyjnie wiedzieli, gdzie mog znale odpowiedzi na pytania zadane przez
badajcych. Wpyw na tak reakcj pci mskiej moe mie take czas (duszy ni kobiet), ktry
spdzaj w Internecie. Warto zauway, e w 75 proc. obszarw zainteresowa to kobiety
nieznajce aplikacji odnotoway najwiksz liczb wizyt. Potrzebuj one wicej czasu na
zaznajomienie si z poszczeglnymi elementami aplikacji ni nieznajcy jej mczyni.

Wyniki badania okulograficznego pokazuj, e kobiety czciej ni mczyni spoglday na


obszar zainteresowania belka boczna, a ich cakowity czas trwania spojrzenia by duszy ni
czas spojrzenia mczyzn. Mczyni czciej fiksowali na obszar belka grna. Rnice,
o ktrych mowa wyej wskazuj na wiksze skupienie uwagi kobiet w obszarach pokazujcych
bardziej specjalistyczne pojcia i informacje. Mona spekulowa, e wynika to z chci
precyzyjnego zapoznania si z danymi. Mczyni wydaj si bardziej zorientowani na treci
suce ich pozyskiwaniu, a mniej na te, ktre prezentuj dane (ekran niereaktywny)
i specjalistyczne pojcia. Wydaje si, e moe to wynika zarwno z wikszego oswojenia
z tematyk finansw, jak i braku potrzeby dogbnego analizowania danych podczas
wykonywania zada. Skupienie na konkretnych elementach i zadaniach to czsty wniosek
z bada mczyzn. Wskazyway na to rwnie wczeniejsze badania przeprowadzane
w Laboratorium Bada Medioznawczych UW33.

Badanie okulograficzne z wykorzystaniem Tobii Mobile Device Solution, ktrego przedmiotem


bya aplikacja BiznesRadar.pl wskazuje, e wyniki respondentw znajcych aplikacj byy
zawsze nisze (zarwno czas, jak i liczba) od obu grup nieznajcych. Warto jednak podkreli,
e wystpoway rnice w sposobach odbioru. Wydaje si, e powodem dysproporcji mog by

32
Kompetencje cyfrowe modziey, s. 112 115

39
kompetencje i wiedza w zakresie obsugi aplikacji. Prawdopodobnie dusze obycie
z technologiami mobilnymi usprawnia nawigowanie.

Podsumowujc badanie okulograficzne przeprowadzone przez Laboratorium Bada


Medioznawczych UW, naley stwierdzi, e wystpuj przesanki wiadczce o prawdziwoci
hipotezy postawionej przez zesp realizujcy badanie. Mianowicie: pe respondenta
i znajomo aplikacji BiznesRadar.pl wpywa na sposb jej odbioru i uytkowania. Analiza
okulograficzna, a take przeprowadzona analiza statystyczna wskazuj na kilka istotnych rnic
w patrzeniu na poszczeglne obszary zainteresowa, ktre zostay wyrnione przez zesp
badawczy.

Zrnicowanie w percepcji i uytkowaniu aplikacji przez osoby identyfikujce si z generacj Y


najprawdopodobniej wynikaj z trzech zasadniczych powodw: yciowych dowiadcze,
zainteresowa oraz wiedzy, a take dotychczasowych sposobw spdzania czasu w internecie.
Najmniejszy wpyw na uytkowanie i percepcj BizneRadar.pl miaa umiejtno posugiwania
si aplikacj. Na to ostatnie w przypadku zrealizowanego badania miaa wpyw
homogeniczno grupy respondentw ze wzgldu na wiek. Osoby badane byy studentami
Wydziau Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a wic przedstawicielami milenialsw,
pokolenia od pocztku zanurzonego w kulturze internetu.

Kolejni badacze poruszajcy tematyk uytecznoci i odbierania aplikacji mobilnych powinni


podj prb zbadania innych programw zrnicowanych pod wzgldem tematycznym,
a take w heterogenicznych grupach reprezentujcych rne generacje. Interesujce pod
wzgldem poznawczym byoby skonfrontowanie aplikacji i umieszczanych tam treci z innymi
sposobami pokazywania zawartoci strony internetowe, widgety, etc.

40
Bibliografia

1. P. Biedrzycki; w i kwartale 2015 akcje w portfelu posiadao 55% dorosych amerykanw. Ilu jest
inwestorw giedowych w Polsce?; Strefa Inwestorw; 2015;
https://strefainwestorow.pl/artykuly/w-i-kwartale-2015-akcje-w-portfelu-posiadalo-55-
doroslych-amerykanow-ilu-jest-inwestorow, [dostp: 3.04.2017].
2. Z. Biskupski, Polacy przyznaj si do kiepskiej wiedzy o finansach i... nic z tym nie robi!,
StrefaBiznesu.pl, 2017, http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/polacy-przyznaja-sie-do-
kiepskiej-wiedzy-o-finansach-i-nic-z-tym-nie-robia,11792064/, [dostp 25.02.2017].
3. Connected living. Dlaczego ludzie s bardziej digital ni firmy?, PwC, 2017,
http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/connected-living.html, [dostp: 3.04.2017].
4. A. Duchowski, The eyetracking methodology. Theory and Practice, Londyn 2007.
5. Jak oszczdzaj kobiety, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014,
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_jak_oszczedzaja_
kobiety.pdf, [dostp: 3.04.2017].
6. Kompetencje cyfrowe modziey w Polsce (14 18 lat), Fundacja Orange, 2013,
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Kompetencje_Cyfrowe_Ml
odziezy_raport.pdf, [dostp: 3.04.2017].
7. D. Maison, Polak w wiecie finansw, Warszawa 2015.
8. Oglnopolskie Badanie Inwestorw, Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych, 2016,
http://www.sii.org.pl/10487/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-
inwestorow-obi-2016.html, [dostp: 3.04.2017].
9. OMG! czyli jak mwi do polskich milenialsw, Odyseja, 2014, s. 34,
http://mobileinstitute.eu/files/omg-millenialsi-2014.pdf, [dostp: 3.04.2017].
10. Pokolenie Y: wymagajca grupa docelowa, Gemius Polska, 2014,
https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/pokolenie-y-wymagajaca-grupa-docelowa.html,
[dostp 26.02.2017].
11. Polscy internauci: fakty i liczby, PBI, 2013, https://www.slideshare.net/P_B_I/polscy-
internauci-2013, [dostp: 3.04.2017].
12. Postawy Polakw wobec oszczdzania, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014,
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2014.pdf, [dostp:
3.04.2017].
13. Postrzeganie internetu i nowoczesnych technologii w Polsce, IBRiS dla Fundacji Orange, 2015.
14. Prawie poowa Polek uwaa, e ich wiedza finansowa jest na rednim poziomie, kapitalni.org,
2017, http://inwestycje.pl/finanse_osobiste/Kapitalni.org-Prawie-polowa-Polek-uwaza-ze-
ich-wiedza-finansowa-jest-na-srednim-poziomie;298001;0.html, [dostp: 3.04.2017].
15. A. Smith, K. Zickuhr, Digital differences, PewResearchCenter, 2012,
http://www.pewinternet.org/2012/04/13/digital-differences/, [dostp: 27.02.2017]
16. A. Szulc, Wystraszeni, Newsweek Plus, nr 10/2016.

41

You might also like