You are on page 1of 15

16 i 17 de setembre del 2017

DOSSIER DEL CORREDOR


Rialp Matxicots s una cursa de muntanya Rialp Marxicots es una carrera de montaa que
que neix a Rialp lany 2010, amb la illusi i nace en Rialp el ao 2010, con la ilusin y el
lestmul dunir dos pics emblemtics del estmulo de unir dos picos emblemticos del
Pallars Sobir, com sn el Montsent de Pallars Sobir, como son el Montsent de
Pallars i el Pic de lOrri, i oferir a tots els Pallars y el Pic de lOrri, y ofrecer a todos los
participants diferents modalitats perqu participantes diferentes modalidades para que
sigui assequible a qualsevol nivell. Tamb sea asequible a todos los niveles. Tambin
cal afegir la intenci de donar a conixer aadir la intencin de dar a conocer a travs del
mitjanant lesport la nostra comarca, el deporte nuestra comarca, el Pallars Sobir, y
Pallars Sobir, i molts dels seus municipis. muchos de sus municipios.

En aquesta edici, podrem gaudir de nou del En esta edicin, podremos disfrutar de nuevo
magnfic entorn de la Vall dssua. Trail, del magnfico entorno de la Vall dssua.
Mitja i Combinada, tres distncies per Trail, Mitja y Combinada, tres distancias para
endinsar-se en indrets mgics com la font de adentrarse en parajes mgicos como la fuente
Llibeto, els cims del Montsent de Pallars i de Llibeto, las cimas del Montsent de Pallars y
Montorroio, els estanys de la Mainera, el el Montorroio, los lagos de la Mainera, el
paratge natural del Bedollar i la Mare de Du paraje natural del Bedollar y la Mare de Du
de la Muntanya de Caregue, a ms de la Muntanya de Caregue, adems de
dautntics paratges dalta muntanya fins a autnticos parajes de alta montaa hasta llegar
arribar a lestaci desqu dEspot, endinsar- a la estacin de esqu de Espot, adentrarse en
se en les vinyes del celler Batlliu de Sort o las vias de las bodegas del Batlliu de
travessar els racons del casc antic de Sort. Sort o atravesar los rincones del casco
antiguo de Sort.
Tot aix, sense deixar dadmirar cadascun
dels pobles on podreu descobrir la Todo eso, sin dejar de admirar cada uno de los
humanitat i generositat dels nostres vens i pueblos donde podris descubrir la humanidad y
venes que us faran sentir com a casa vostra. generosidad de nuestros vecinos y vecinas que
os harn sentir como en vuestra casa.
BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA
RIALP MATXICOTS 2017
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA
RIALP MATXICOTS 2017
PROGRAMA
Divendres, 15 de setembre de 2017
Viernes, 15 de septiembre de 2017
De 18:00 a 21:00 h. Recollida de dorsals.
De 18:00 a 21:00 h. Recogida de dorsales.
20:30h. Briefing a la carpa Rialp Matxicots junt a la plaa de les Escoles.
20:30h. Briefing en la carpa Rialp Matxicots junto a la plaza de les Escoles.

Dissabte, 16 de setembre de 2017


Sbado, 16 de septiembre de 2017
De 4:45 a les 5:15h. Control de material TRAIL i COMBINADA.
De 4:45 a les 5:15h. Control de material TRAIL i COMBINADA.
5:30 h. Sortida de Rialp Matxicots Trail i Rialp Matxicots Combinada.
5:30 h. Salida de Rialp Matxicots Trail i Rialp Matxicots Combinada.
De 16:00h a 20:00h. Recollida de dorsals Mitja.
De 16:00h a 20:00h. Recogida de dorsales Media.
21:30 h. Tancament arribada Rialp Matxicots Trail i Combinada.
21:30 h. Cierre meta Rialp Matxicots Trail i Combinada.

Diumenge, 17 de setembre de 2017


Domingo, 17 de septiembre de 2017

8:30 h. Sortida Rialp Matxicots Mitja.


8:30 h. Salida Rialp Matxicots Media
13:30 h. Lliurament de premis i obsequis Rialp Matxicots 2017.
13:30 h. Entrega de premios y obsequios Rialp Matxicots 2017.
14:30 h. Dinar de comiat a la carpa Rialp Matxicots.
14:30 h. Comida de clausura en la carpa Rialp Matxicots.

Aquest programa pot ser modificat en qualsevol moment per l'organitzaci de la


cursa.
Este programa puede ser modifcado en cualquier momento por la organizacin
de la carrera.
COM ARRIBAR? / CMO LLEGAR?

Aeroports principals
Aeropuertos principales
Lleida Alguaire 140 km
Barcelona-El Prat 250 km

Tren
Renfe - La Pobla de Segur a 28 km

Autobs
Alsa Alsina Graells
www.alsa.es

Cotxe / Coche
Barcelona 240 km. Agafeu lA-2 fins a la sortida 517, cap a la L-303 en direcci
Agramunt/Cervera N. Continueu cap a la C-14 i a Artesa de Segre seguiu les
indicacions a Isona, Tremp, Sort i Rialp.
Coger la A-2 hasta la salida 517, hacia la L-303 en direccin Agramunt/Cervera N.
Continuar hacia la C-14 y en Artesa de Segre seguir las indicaciones a Isona, Tremp,
Sort y Rialp.

Girona 310 km. Dirigiu-vos cap a Vic i passeu per Manresa, Calaf, Tor, Ponts,
Tremp, Sort i Rialp.
Dirigiros hacia Vic y pasar por Manresa, Calaf, Tor, Ponts, Tremp, Sort y Rialp.

Tarragona 205 km. Dirigiu-vos cap a Reus, Montblanc direcci Trrega fins a
Artesa de Segre per la C-14 i seguiu les indicacions Isona, Tremp, Sort y Rialp.
Dirigiros hacia Reus, Montblanc direccin Trrega hasta Artesa de Segre por la C-14 y
seguir las indicaciones Isona, Tremp, Sort y Rialp.

Madrid 600 km. Agafeu lA-2 direcci a Lleida. Desprs direcci Balaguer, Tremp,
Sort y Rialp per la C-13.
Coger la A-2 direccin Lleida. Despus direccin Balaguer, Tremp, Sort y Rialp.

Valncia 450 km. Agafeu lAP-7 fins a Reus. Direcci Montblanc i Trrega fins a
Artesa de Segre per la C-14 i seguiu les indicacions Isona, Tremp, Sort y Rialp.
Coger la AP-7 hasta Reus. Direccin Montblanc y Trrega hasta Artesa de Segre por
la C-14 y seguir las indicaciones Isona, Tremp, Sort y Rialp.
DORSALS DORSALES
Per retirar el dorsal ser obligatori presentar Para retirar el dorsal ser obligatorio presentar
el DNI, en cas destar federat, la targeta el DNI, en caso de estar federado, la tarjeta
federativa en curs i firmar el descrrec de federativa en curso y firmar el descargo de
responsabilitat. Haureu de portar el responsabilidad. Tendris que traer el
document de descrrec signat que us documento de descargo firmado que os
adjuntarem amb el mail de lorganitzaci per adjuntaremos con el mail de la organizacin
a retirar el dorsal. para retirar el dorsal.

La recollida de dorsals ser personal, no es La recogida de dorsales ser personal, no se


podr recollir el dorsal dun company-a. podr recoger el dorsal de un compaero-a.

Els participants hauran de portar en tot Los participantes tendrn que llevar en todo
moment el dorsal facilitat per l'organitzaci, momento el dorsal facilitado por la
collocat a la part del davant. Els dorsals organizacin, colocado en la parte delantera.
hauran d'estar sempre visibles, no es poden Los dorsales tendrn que estar siempre
retallar, doblegar, tapar ni modificar. visibles, no se pueden recortar, doblar, tapar ni
modificar.

CRONOMETRATGE
CRONOMETRAJE
Totes les curses tindran el sistema de
cronometrat. Els dorsals portaran un xip Todas las carreras tendrn el sistema de
dun sol s pegat al dorsal, a ms de ser cronometrajel. Los dorsales llevaran un chip de
obligatori posar tamb un xip addicional un solo uso pegado al dorsal, adems de ser
que es proporcionar, tamb dun sol s, a obligatorio poner tambin un chip adicional que
la motxilla. se proporcionar, tambin de un solo uso, en la
mochila.
Cada participant sassegurar de passar el
xip a tots els controls de pas establerts per Cada participante se asegurar de pasar el
lorganitzaci. El no passar un control de pas chip en todos los controles de paso
de cronometratge suposar la establecidos por la organizacin. El no pasar
DESQUALIFICACI del participant. un control de paso de cronometraje supondr la
DESCALIFICACIN del participante.
MATERIAL OBLIGATORI / MATERIAL
OBLIGATORIO
Es dur a terme el control de material per poder accedir al recinte tancat de sortida, on es
revisaran els dorsals, el xip i el material obligatori. Els participants que no portin el material
obligatori, o que el presentin inutilitzat o defectus, no podran sortir. Durant el recorregut hi
haur controls aleatoris de material durant el recorregut.
Se llevar a trmino el control de material para poder acceder al recinto cerrado de salida, donde se
revisarn los dorsales, el chip y el material obligatorio. Los participantes que no lleven el material
obligatorio, o que lo presenten inutilizable o defectuoso, no podrn salir. Habr controles aleatorios
de material durante el recorrido.

Cada participant haur de disposar, per garantir la seva prpia seguretat, daquest material:
Cada participante tendr que disponer, para garantizar su propia seguridad del siguente material:
Cada participante tendr que guardar sus residuos generados fuera de los avituallamenientos.
BOSSA DE VIDA BOLSA DE VIDA
Existir una base de vida per a les modalitats Existir una base de vida para las modalidades
Trail i Combinada. Trail y Combinada.

BASES DE VIDA BASES DE VIDA


Espot Esqu km 33 Espot Esqu km 33

Cada participant podr deixar una bossa amb Cada participante podr dejar una bolsa con
material de recanvi que portarem fins a les material de recambio que llevaremos hasta las
bases de vida. bases de vida.

Aquestes bosses no podran tenir una Estas bolsas no podrn tener una capacidad
capacitat superior a 20 litres i no podr haver superior a 20 litros y no podr haber ningn
cap material penjat per fora o que sobresurti material colgando por fuera o que sobresalga
(bastons, bambes,...). (bastones, zapatillas,...).

El contingut de la bossa no ser verificat per El contenido de la bolsa no ser verificado por la
lorganitzaci, per tant, no sacceptar cap organizacin, por tanto, no se aceptar ningn
tipus de reclamaci sobre el contingut de les tipo de reclamacin sobre el contenido de les
mateixes. Es recomana no introduir cap mismas. Se recomienda no introducir ningn
material de valor. Per recuperar la bossa ser material de valor. Para recuperar la bolsa ser
obligatori ensenyar el dorsal. obligatorio ensear el dorsal.

En cas dabandonament en algun punt de la En caso de abandono en algn punto de la


prova, no podem assegurar que quan arribeu a prueba, no podemos asegurar que cuando
Rialp tingueu la bossa disponible. Les bosses lleguis a Rialp tengis la bolsa disponible. Les
es podran recuperar fins el diumenge al mat. bolsas se podrn recuperar hasta el domingo por
la maana.
Per facilitar el transport daquestes bosses,
aconsellem a tots els participants que deixin la Para facilitar el transporte de estas bolsas,
bossa el dissabte de 4:15 a 5:15 h., abans de aconsejamos a todos los participantes que
la sortida. dejen la bolsa el sbado de 4:15 a 5:15 h.,
antes de la salida.
MARCATGE
MARCAJE
Tot el recorregut estar marcat amb cintes de
color blanc i banderoles de color groc o Todo el recorrido estar marcado con cintas de
vermell. Podeu descarregar els tracks a la web color blanco i banderas de color amarillo o rojo.
de Rialp Matxicots. Podis descargar los tracks en la web de
Rialp Matxicots.
En els trams nocturns, la senyalitzaci estar
reforada amb tires reflectants. En los tramos nocturnos, la sealizacin estar
reforzada con tiras reflectantes.
Desprs de la sortida, un equip de
lorganitzaci anir realitzant el tancament del Despus de la salida, un equipo de la
recorregut. organizacin ir realizando el cierre del recorrido.
CONTROLS DE PAS CONTROLES DE
(CP) PASO
I LMITS HORARIS (CP) Y LMITES
Els participants hauran de passar HORARIOS
obligatriament pels CP que estaran
clarament visibles. A cada CP hi haur Los participantes tendrn que pasar
personal de l'organitzaci que verificar el obligatoriamente por los CP que estarn
pas dels corredors. Els participants sn els claramente visibles. En cada CP habr personal
responsables d'assegurar-se que el de la organizacin que verificar el paso de los
controlador ha verificat el seu pas per cada corredores. Los participantes son los
CP. Un equip escombra de l'organitzaci far responsables de asegurarse que el controlador
el recorregut tancant la carrera. S'ha de ha verificado su paso por cada CP. Un equipo
seguir en tot moment les indicacions del escoba de la organizacin har el recorrido
personal de l'organitzaci i de seguretat. cerrando la carrera. Se han de seguir en todo
momento las indicaciones del personal de la
Durant el recorregut hi haur un temps lmit organizacin y de seguridad.
per passar per alguns controls (lmits
horaris). Aquests temps estan calculats per Durante el recorrido habr un tiempo lmite para
poder finalitzar la cursa dins l'horari mxim pasar por algunos de los CP, estos tiempos
establert. No es permetr continuar als que estn calculados para poder finalizar la carrera
superin aquestes barreres horries. Als que dentro del horario mximo establecido. No se
vulguin continuar, se'ls retirar el dorsal, i permitir continuar a los que superen estas
podran continuar fora de carrera i sota la barreras horarias. A los que quieran continuar,
seva responsabilitat. En cas de males se les retirar el dorsal y podrn continuar la
condicions meteorolgiques o per raons de carrera bajo su responsabilidad. En caso de
seguretat, l'organitzaci es reserva el dret de malas condiciones meteorolgicas o por razones
parar la prova, modificar- ne el recorregut o de seguridad, la organizacin se reserva el
de variar els lmits horaris. derecho de parar la prueba, de modificar el
recorrido o de variar los lmites horarios.
Podeu consultar totes les distncies, desnivells i temps previstos parcials i acumulats al web Rialp Matxicots.
Podis consultar todas las distancias, desniveles y tiempos parciales y acumulados en la web Rialp Matxicots.
ABANDONAMENTS ABANDONOS
Excepte en cas de lesi o accident, un Salvo en caso de lesin o accidente, un
participant no podr abandonar la prova si participante no podr abandonar la prueba si
no s en un punt de control de pas. no es en un punto de control de paso.

EN CAS DABANDONAMENT SHA DE EN CASO DE ABANDONO SE TIENE QUE


COMUNICAR AL PERSONAL DE COMUNICAR AL PERSONAL DE LA
LORGANITZACI EL MS AVIAT POSSIBLE, ORGANIZACIN LO MS RPIDO POSIBLE
EN EL PUNT DE CONTROL MS PRXIM, O EN EL PUNTO DE CONTROL MS PRXIMO,
TRUCANT AL TELFON DEMERGNCIES DE O LLAMANDO AL TELFONO DE
LORGANITZACI. EMERGENCIAS DE LA ORGANIZACIN.

El participant tamb haur de comunicar al El participante tambin tendr que comunicar al


punt de control com tornar al seu lloc punto de control como volver a su lugar de
dorigen o si necessita transport fins al punt origen o si necesita transporte hasta el punto
de sortida o al punt ms proper amb servei de salida o al punto ms cercano con servicio
de transport pblic. de transporte pblico.
En cas dabandonament per lesi o per En caso de abandono por lesin o por
accident que impedeixi laproximaci a peu accidente que impida la aproximacin andando
fins el punt de control ms prxim, el hasta el punto de control ms prximo, el
participant haur de comunicar la situaci al participante deber comunicar la situacin al
centre de control de la prova: centro de control de la prueba:
Telfon demergncies Telfono de emergencias
973 620365 973 620365
Os aconsejamos guardar este nmero en
Us aconsellem guardar aquest nmero a la
vuestra agenda de contactos como
vostra agenda de contactes com
a_Matxicots para agilizar su localizacin en
a_Matxicots per tal que sigui de fcil
caso necesario.
trobar en cas de necessitat.
Si por razones de cobertura el lesionado no
Si per raons de cobertura el lesionat no pot
puede contactar con la organizacin, puede
contactar amb lorganitzaci, pot utilitzar el
utilizar el telfono de emergencias 112. La
telfon demergncies 112. La solidaritat entre
solidaridad entre participantes es clave para
participants s clau per reduir al mxim les
reducir al mximo las afectaciones en este tipo
afectacions en aquest tipus de situacions.
de situaciones

SEGURETAT SEGURIDAD
La organizacin situar, en determinados
L'organitzaci situar, en determinats punts
puntos del recorrido y en los controles de paso,
del recorregut i als controls de pas,
personal especializado encargado de velar por
personal especialitzat encarregat de vetllar
la seguridad de los participantes.
per la seguretat dels participants.
Es obligatorio seguir las indicaciones de este
s obligatori seguir les indicacions d'aquest
personal, que estar convenientemente
personal, que estar convenientment
identificado. Habr personal mdico y
identificat. Hi haur personal mdic i
ambulancias en puntos estratgicos del
ambulncies en punts estratgics del
recorrido para intervenir si fuera necesario.
recorregut per intervenir si fos necessari.
AVITUALLAMENTS I AVITUALLAMIENTO
ASSISTNCIA SY
Totes les curses de la Rialp Matxicots es
realitzen en rgim dautosuficincia. ASISTENCIA
Lorganitzaci proporcionar avituallaments Todas las carreras de la Rialp Matxicots se
lquids i slids durant els recorreguts. Es realizan en rgimen de autosuficiencia. La
pot consultar el contingut previst per a tots organizacin proporcionar avituallamientos
els avituallaments a la nostra web Rialp lquidos y slidos durante los recorridos. Se
Matxicots. Per raons de sostenibilitat, NO HI puede consultar el contenido previsto de todos
HAUR GOTS A CAP AVITUALLAMENT. los avituallamientos en nuestra web Rialp
Matxicots. Por razones de sostenibilidad, NO
Lassistncia solament est permesa dins HABR VASOS EN
dels punts davituallament. No est perms NINGN AVITUALLAMIENTO.
ser acompanyat durant el recorregut, sota la
conseqent penalitzaci. La asistencia solamente est permitida dentro
de los puntos de avituallamiento. No est
En cas dintolerncies alimentries, podeu permitido ser acompaado-a durante el
dirigir un mail a trail.rialp@gmail.com , i recorrido, bajo la consecuente penalizacin.
vetllarem per la vostra millor alimentaci.
En caso de intolerancias alimentarias, podis
dirigir un mail trail.rialp@gmail.com , y
SERVEI DE DUTXES velaremos por vuestra mejor alimentacin.
Shabilitaran dos punts per a poder dutxar-
se desprs de les proves. El servei de
dutxes estar disponible a: SERVICIO DE
- Camp de futbol municipal.
- Club Vall dssua.
DUCHAS
Se habilitarn dos puntos para poder ducharse
despus de las pruebas. El servicio de duchas
estar disponible en:
- Campo de ftbol municipal.
- Club Vall dssua.
ACOMPANYANTS ACOMPAANTES
Els avituallaments amb fcil accs amb cotxe Los avituallamientos con fcil acceso en coche
per seguir les evolucions dels corredors sn para seguir las evoluciones de los corredores
els segents: son los siguientes:

TRAIL i COMBINADA TRAIL y COMBINADA


- Saur. Agafar la ctra. LV-5223 des de Sort i - Saur. Coger la ctra. LV-5223 desde Sort y en
al km 6,5 agafar desviament a lesquerra a el km 6,5, desvo a la izquierda a Saur.
Saur. - Caregue y Escs. Coger la ctra. local que
- Caregue i Escs. Agafar la carretera local sale nada ms salir por el norte de Rialp por la
que surt noms sortint pel nord de Rialp per C-13.
la C-13.
Acceso exclusivo con 4x4:
Accs exclusiu amb 4x4: - Estaci esqui La carena. Desde Llessui,
- Estaci esqui la carena. Des de Llessui, pista desde el prquing estacin esqu, 25min
pista des del prquing estaci desqu, 25min - Coll del Triador. Desde Llessui, pista desde el
- Coll del Triador. Des de Llessui, pista des prking estacin de esqu, 35 min.
del prquing estaci desqu, 35 min. - Pas de la Mainera. Desde Llessui, pista desde
- Pas de la Mainera. Des de Llessui, pista des el prking estacin de esqu, 60 min.
del prquing estaci desqu, 60 min. - Espot Esqu cota 2000. Desde la base de la
- Espot Esqu cota 2000. Des de la base de estacin, 15 min por la pista forestal de Quatre
lestaci, 15 min per la pista forestal de Pins.
Quatre Pins.
MITJA
MITJA - Escs. Coger la carretera local nada ms salir
- Escs. Agafar la carretera local que surt por el norte de Rialp por la C-13.
noms sortint pel nord de Rialp per la C-13. - Altron (sin avituallamiento). Desde Sort por
- Altron (sense avituallament). Des de Sort la crta. LV-5223.
per la crta. LV-5223. - Celler Batlliu de Sort. Desde Sort por la crta.
- Celler Batlliu de Sort. Des de Sort per la crta. LV-5223, desvo a la izqda. despus de La
LV-5223, a lesquerra desprs de La Bastida. Bastida.
- Sant Josep dOlp i Olp. Des de Sort per la - Sant Josep dOlp i Olp. Desde Sort por la
crta. LV-5223, desviament dOlp-Pujalt al km crta. LV-5223, coger el desvo de Olp-Pujalt al
3. km 3.
- Sort- Des de Rialp per la C-13 direcci sud. - Sort- Desde Rialp por la C-13 direccin sur.
Avituallament al Parc del Riuet. Avituallamiento en el Parque del Riuet.

SEGUIMENT DE LA CURSA ONLINE SEGUIMIENTO DE LA CARRERA ONLINE


Es podr seguir la cursa a travs dels nostres Se podr seguir la carrera a travs de nuestras
comptes a les xarxes socials, Facebook i cuentas en las redes sociales, Facebook y
Twitter, i a la web www.rialpmatxicots.cat Twitter, y en la web www.rialpmatxicots.cat
ALLOTJAMENT / ALOJAMIENTO
Si encara no disposes dallotjament per a la Rialp Matxicots, pots trobar tota a la informaci als
enllaos segents:

Si an no dispones de alojamiento para la Rialp Matxicots, puedes encontrar toda a la informacin


en los enlaces siguientes:

START
FINISH
INFO
DORSALES

CARPA
Briefing
Comida
clausura
www.rialpmatxicots.c
at