You are on page 1of 7

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum 28-03-2017
Stageschoo De Branding Groep 6
l Geldrop Aantal 21 leerlingen
Plaats lln
Vak- vormingsgebied: Levensbeschouwing
Speelwerkthema / onderwerp: Het Ichtus-teken
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 38:
Aan het einde van de les hebben de leerlingen kennis gemaakt Deze doelen kan ik nagaan door middel van het laten zien van de bijbel en te
met een oud teken uit het Christendom. vertellen waar de bijbel bij hoort.
Aan het einde van de les weten de leerlingen waar het Ichtus- Deze doelen kan ik nagaan door middel van het bespreken van het Ichtus-
teken voor stond en waar het nu voor staat. teken en hier een verhaal over te vertellen uit de bijbel.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen kennis gemaakt Deze doelen kan ik nagaan door zelf de leerlingen iets aan te reiken over de
met de bijbel. bijbel en dit te koppelen aan het Christendom.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit eenentwintig leerlingen, waarvan negen meisjes en 12 jongens. Normaal zitten de leerlingen een in busrij (tweetallen) en een aantal leerlingen
zitten in groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de opstelling te behouden i.v.m. rust. In de klas zitten leerlingen met verschillende culturen. Vele leerlingen zijn
dus nog niet op de hoogte over tekens en verhalen uit het Christendom. Mijn stageschool houdt zich met de normen aan waarden aan de christelijke
levensovertuiging, vandaar heb ik ervoor gekozen om aan te sluiten bij het Christendom. Een aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de prikkels
om hun heen. Deze leerlingen hebben extra positieve benadering nodig bij het aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk! Let op S. en L. Deze twee
leerlingen hebben veel moeite met dingen die veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het
ook nodig dat niet alles anders is, maar dat een aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal. De theorie die we in de les gaan behandelen komt vanuit de bijbel en
vanuit de methode hemel en aarde. Hemel en aarde is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het basisonderwijs.

Fowler beschrijft de ontwikkeling van zingeving. Dus hoe leren kinderen antwoord geven op de vraag waarom dingen zijn zoals ze zijn? Hij erkent dat kinderen hierin
sterk worden benvloed door de traditie of het geloof van het gezin waarin ze opgroeien. Fowler kent zeven fasen van ontwikkeling (De Schepper, 2015) :
Fase 0 Ongedifferentieerde levensbeschouwing

Fase 1 Intutief-projecterende levensbeschouwing (0- 2/3 jaar).


Fase 2 Mythischletterlijke levensbeschouwing (2- 3/7 jaar).
Fase 3 Synthetisch-conventionele levensbeschouwing (6/7- 11/12 jaar).
Fase 4 Individualiserend-reflexieve levensbeschouwing (vanaf 11/12 jaar).
Fase 5 Conjunctieve levensbeschouwing.
Fase 6 Universele levensbeschouwing.

Volgens de verschillende fasen waarover Fowler spreekt zitten de leerlingen uit mijn klas in fase twee. Verhalen geven samenhang en zin aan het leven. Symbolische
verhalen worden letterlijk en concreet opgevat, horend bij een aparte wereld die onderscheiden wordt van de eigen ervaringswereld.

Literatuur:
- De Bijbel Nieuwe testament Lucas 5:1-11
- http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L38.html
- https://www.hemelenaarde.nl/
- Schepper, J. de (2015). Levensbeschouwing ontwikkelen. Hilversum: Kwintessens.
- Kopmels, T. (2016). Verhalen vertellen en vragen stellen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Lesverloop
Tijd Leerinhou Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
d Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Opstart van
Op het digibord laat ik het Ichtus-teken De leerlingen bekijken het Ichtus-teken en denken Digibord
+/-5 min de les na of ze dit teken al eens eerder hebben gezien of Verhaal uit de
zien aan de leerlingen. Ik vraag de
volgende dingen aan de leerlingen: dat ze weten wat ermee bedoeld word. bijbel: Lucas 5:1-
Wie heeft het teken al eens gezien? De leerlingen luisteren naar de betekenis van het 11. (nieuwe
Wat zal ermee bedoeld worden? Ichtus-teken. testament)
De
Na de vragen vertel ik de leerlingen wonderbare
dat het een teken is om te laten zien visvangst.
dat je in Jezus gelooft. Het Ichtus- Witte blaadjes.
teken staat ook wel bekend als het Kleurpotloden
teken van de vis.
Vraag ander geloof Ook een teken voor iets belangrijks?

Kern Verwerking Ik vertel de leerlingen dat de De leerlingen luisteren naar de informatie over het Digibord
+- 15 min /kern Christenen heel vroeger al het teken teken van de vis. Verhaal uit de
van de vis gebruikten. In die tijd De leerlingen denken na over het boek en bijbel: Lucas 5:1-
hadden ze veel vijanden. Met het proberen dit te koppelen aan een geloof. 11. (nieuwe
teken van de vis konden ze elkaar De leerlingen luisteren naar het verhaal uit de testament)
veilige plaatsen laten zien. bijbel De wonderbare visvangst. De
Ik laat de leerlingen de bijbel zien De leerlingen gaan het verhaal nabespreken en wonderbare
waarin het stukje tekst staat van de denken na over de luistervragen die gesteld worden door visvangst.
wonderbare visvangst. Ik vraag de leerlingen de leerkracht. Witte blaadjes.
of iemand weet bij welk geloof dit boek hoort Kleurpotloden
en hoe het heet. De bijbel.
Ik lees de leerlingen het verhaal voor:
De wonderbare visvangst.
Na het verhaal ga ik met de leerlingen
het verhaal nabespreken: Geloofde
Simon-Petrus nog in een goede
vangst? Wat gebeurde er toen hij zijn
net nog een keer in het water gooide?
Wat was er gebeurd dat zo belangrijk
was?
Slot +/- Evalueren Ik bespreek met de leerlingen het De leerlingen denken na over het gebruik van Digibord
10 min gebruik van geheime tekens: Hoe geheime tekens en bespreken samen met de leerkracht Verhaal uit de
bedenk je een geheim teken? Wat kun het gebruik van de geheime tekens. bijbel: Lucas 5:1-
je ermee zeggen? Welke tekens ken De leerlingen gaan zelf een eigen geheime teken 11. (nieuwe
je? Wat zo eventueel een goed teken maken met kleurpotlood. testament)
zijn voor deze klas? Waarom is de vis De leerlingen gaan met de leerkracht samen een De
het geheime teken van de Christenen, aantal gemaakte geheime tekens bekijken. wonderbare
waar komt het vandaan? visvangst.
Ik vertel de leerlingen dat ze nu zelf de Witte blaadjes.
tijd krijgen om een eigen geheim teken te Kleurpotloden
maken. Ik zeg dat ik de timetimer aanzet, als
deze afgaat is het tijd en kijken we even naar
een aantal geheime tekens. Ik vertel de
leerlingen dat ze de tekens moeten maken met
kleurpotlood.
Als de timetimer is afgegaan ga ik met
de leerlingen samen een aantal gemaakte
geheime tekens bekijken.

Leerkracht interventie:

Zorg dat alle materialen van te voren klaarliggen in de klas (witte blaadjes, verhaal, bijbel en het digibord).
Zorg dat je let op de leerlingen die sneller zijn afgeleid Zorg voor interactie met de leerlingen, zodat ze betrokken blijven bij de les. Geef deze leerlingen
sneller de beurt.
De leerlingen die iets tussendoor vertellen dat aansluit op het onderwerp complimenteren Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Werk met de timetimer, zodat je zelf je tijdsplanning goed in de gaten blijft houden en zodat de leerlingen duidelijkheid en overzicht hebben.

Persoonlijke reflectie
Feedback mentor (inclusief handtekening)

Datum: 28-03-2017
Bijlage 1: De wonderbare visvangst (Hemel en Aarde).
Bijlage 2: De wonderbare visvangst (De Bijbel).