You are on page 1of 3

Student: Marlot Bergmans Docent: Germaine Snijders

Vakgebied: Taal Stagegroep: 7
Klas: PEH16VC
Welke keuzes heb ik hier gemaakt? Toelichting/ onderbouwing van keuzes
(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-)
specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de Ik loop stage in groep 7. Het is een Iedere week staat er wel muziek op het
groep is nadrukkelijk grote groep met 29 kinderen. In de
klas zitten 14 meisjes en 15 rooster maar sinds dat ik stage loop in
verwerkt in de omschrijving
van de beginsituatie van de jongens. De kinderen in de klas zijn groep 7 heb ik nog geen muziekles
10 of 11 jaar oud. De klas is pas
groep, zowel in sinds dit jaar een klas. Vorig jaar
gezien. Daarom vond ik het best
pedagogische zin (gedrag, waren er twee groepen 6 en die zijn spannend om nu zomaar ineens een
groepsverhoudingen, nu samen groep 7 geworden. muziek leg te geven.
groepsdynamiek) als in De klas is erg druk. De kinderen
didactische zin praten veel en zijn vaak net iets te Mijn mentor heeft van te voren gezegd dat
(vakspecifieke enthousiast. Wat mij opgevallen is, alles goed zou zijn. Ik mocht het dus
beginsituatie) is dat de kinderen wel hard kunnen helemaal zelf uitzoeken.
werken.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor het
Ik heb nog helemaal geen muziekles
bijgewoond in groep 7. Deze staan aanleren van een lied. Je leert een lied
wel ingepland op woensdag maar aan in een vrij korte periode waarin je
omdat de kinderen vaak de hele intensief werkt. (Lei, 2015)
middag bezig zijn met DaVinci komt
het er nooit van. Mijn mentor heeft
van te voren gezegd dat alles wat ik
zou doen goed zou zijn.

De lesdoelen zijn Kerndoel 54: De leerlingen leren De doelen die horen bij deze les komen
afgestemd op de beelden, muziek, taal, spel en
beweging te gebruiken, om er uit de leerlijn die hoort bij groep 7/8. De
beginsituatie. In de
formulering ervan wordt
gevoelens en ervaringen mee uit te kinderen gaan tijdens de les echt zingen
drukken en om er mee te
zichtbaar dat kennis van communiceren.
en daar horen horden dus ook deze
vakdidactiek en leerlijnen doelen bij.
op een logische manier is De kinderen leren om Tijdens de les komt het ook voor dat ze
verwerkt. geconcentreerd te luisteren naar
korte betekenisvolle
gericht moeten luisteren naar een bepaald
muziekfragmenten, bijvoorbeeld fragment.
muziek uit andere culturen. Bij de leerlijn van groep7/8 hoort ook bij
afkomstig uit de eigen maar ook uit
andere culturen, taalgebieden en dat de kinderen leren om in Canon te
muzikale stijlen zingen. Dat is bij deze les niet van
toepassing dus heb ik dat doel ook
De kinderen zingen met elkaar
liederen over onderwerpen waarvoor weggealten.
zij belangstelling hebben, Mijn procesdoel is dat de kinderen aan
bijvoorbeeld liefdesliedjes of liedjes
uit de popmuziekcultuur.
het einde van de les allemaal het lied mee
kunnen zingen.
Ze zingen de liederen met aandacht Zingen bevordert de muzikale
voor kwaliteit (adem, articulatie, ontwikkeling. Kinderen luisteren naar een
expressie, zuiverheid).
liedje en proberen dat mee te zingen.
Ze zingen zelfstandig hun liederen Onbewust leren ze diverse melodieën en
en voeren daar soms activiteiten bij intervallen steeds op de juiste toonhoogte
uit.
te zingen. Ook ervaren ze verschillen in
lange en korte tonen, langzame en snelle
De kinderen kunnen aan het einde
allemaal het lied meezingen. passages. Ze merken het onderscheid in
Tijdens de les doen de kinderen klankleuren tussen verschillende
actief mee.
stemmen en merken dat ze hard en zacht
zingen. Allemaal muzikale ervaringen die
de kinderen opdoen als ze zingen. (Lei,
2015)
Ik heb meerdere productdoelen bij mijn
les. Hier zal ik ook goed op evalueren.
Werk- en Ik heb de tekst van het lied Ik heb er voor gekozen om de kinderen
groeperingsvormen zijn
steeds op het bord eerst goed bekend te laten raken met de
afgestemd op specifieke
kenmerken van de groep én geprojecteerd. De kinderen tekst en dan pas later met de muziek. Dit
op specifieke kenmerken lezen het eerst hardop voor doe ik omdat bij mijn doelen staat dat ik
van vakdidactiek. en dan pas met de muziek. wil dat de kinderen de tekst aan het einde
Ik werk ook volgens de goed kennen.
weggeeftechniek. Als de kinderen de tekst en de muziek
goed kennen werk ik volgens de
weggeeftechniek. De kinderen zien dan
een gedeelte van de tekst en het andere
gedeelte is bewust weggelaten. Dit is een
hulpmiddel voor het aanleren van de
tekst.
In mijn les heb ik ook een quiz
ingebouwd. Dit doe ik om de kinderen ook
even te laten ontspannen tijdens de les.
Werk- en Ik heb de tekst van het lied Deze werkvorm vind ik zelf prima passen
groeperingsvormen zijn bij de doelen die ik heb gesteld. Tijdens
steeds op het bord
functioneel ondersteunend de les moeten de kinderen luisteren naar
bij het behalen van de geprojecteerd. De kinderen
de muziek. Ook leren de kinderen tijdens
lesdoelen. lezen het eerst hardop voor
de les de tekst van mijn lied.
en dan pas met de muziek. Ik heb mijn les zo gemaakt dat eigenlijk
alle doelen die ik beschreven heb ook aan
bod komen tijdens de les.

Een aanzet tot Het is een klassikale les dus Ik heb bewust gekozen voor een
samenwerkend leren krijgt
er wordt niet samengewerkt. klassikale les omdat de kinderen allemaal
op een logische wijze plek in
het lesontwerp. het zelfde moeten leren.
Dit is mijn eerste muziekles dus vond ik
het wel veilig om het eerst een keer een
klassikale les te geven.
Een aanzet tot ontdekkend Er wordt tijdens mijn les niet n.v.t.
leren krijgt op een logische
ontdekkend geleerd.
wijze plek in het
lesontwerp**
De proces- en Ik kan met de vragen die ik Ik heb ervoor gekozen om de kinderen 2
productdoelen worden
stel bij het filmpje checken of luistervragen te stellen tijdens het kijken
expliciet geëvalueerd met
de kinderen. de kinderen goed geluisterd naar het inleidende filmpje. Dit doe ik om
hebben er voor te zorgen dat het filmpje
Aan het einde van les laat de betekenisvoller wordt voor de kinderen.
kinderen nog een keer het Luistervragen en opdrachten, en dan met
lied zingen zonder de tekst te name vragen die gaan over de melodie,
vertonen. Op deze manier ritme, de vorm en instrumenten kunnen
kan ik checken of de ondersteunen bij de betrokkenheid van de
kinderen het lied kennen. les en bij het aanleren van het lied
(Lei,2015
Aan het einde van de les kennen de
kinderen als het goed is het lied. Dit
evalueer ik met de kinderen door de
weggeeftechniek toe te passen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
kinderen het hele lied kennen zonder dat
de tekst nog op het bord staat.
De weggeeftechniek is methode die hoort
bij muziekonderwijs. Het is dus echte
vakdidactiek. Ik vind daarom dat mijn
evaluatie aansluit en passend is bij de
vakdidactiek die hoort bij muziek.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp