Bijlage 5 Format sterkte-zwakteanalyse

Naam van student: Michelle Dekker
Les / vakgebied : Rekenen

Voor elk van de vier gekozen lessen doorloop je het volgende stappenplan

Stap 1:
Inventarisatie (schematische weergave) van alle bevindingen

Sterk Kan beter
Lesontwerp X
Onderbouwing van lesontwerp X
Lesuitvoering (eigen reflectie) X
Lesuitvoering (feedback wpb) X
Overig (bv vanuit overige/ tussentijdse feedback n.v.t.
van medestudenten, docenten, werkplekbegeleider)

Stap 2:
Koppeling van bevindingen aan kritische handelingen. Realisatie van welke van de kritische
handelingen wordt op basis van bovenstaande inventarisatie daadwerkelijk zichtbaar in dit
vakgebied?

3.5 verschillen in niveau en leren: Neemt verschillen in niveau en leren tussen leerlingen waar,
benoemt deze en stemt zijn begeleiding daar enigszins op af. Ik heb voor deze kritische handeling
gekozen, omdat het bij mijn rekenles goed terug te zien was. Bij rekenen werken ze in de klas met vier
instructiegroepen. Ik begon met alle vier de instructiegroepen, omdat het een nieuw onderwerp was.
Na de uitleg mochten de twee ‘sterkste’ groepen zelfstandig aan de slag. Ik gaf verlengde instructie
aan de andere twee groepjes. Na mijn verlengde instructie merkte ik dat de kinderen het nog niet
begrepen. Ik speelde hier op in door enkele opgaven samen te maken met de kinderen. Nadat ik
merkte dat het beter ging, liet ik de kinderen zelfstandig werken en liep ik zelf rond om te helpen waar
nodig was.

4.7 onverwachte situaties: Past zijn organisatie aan bij onverwachte situaties op microniveau. Ik heb
voor deze kritische handeling gekozen, omdat tijdens de rekenles een aantal onverwachte situaties
gebeurden. De conciërge liep tijdens mijn instructie binnen en doordat ik hier niet op reageerde,
reageerden de kinderen hier ook niet op. Ik moest inspelen op de ‘zwakkere’ leerlingen die het nog
niet begrepen naar de verlengde instructie. Ik besloot op dat moment om enkele opgaven klassikaal te
maken met de kinderen.

4.5 leeromgeving inrichten: Richt de leeromgeving zodanig in dat hij kan werken met zowel kleine als
gehele groepen; zet hulpmiddelen en materialen klaar voor eigen lessen. Ik heb voor deze kritische
handeling gekozen, omdat ik de klas zo inrichtte dat ik met vier verschillende instructie groepen kon
werken. Ik had zelf een Prowise gemaakt en die stond klaar. Ik had voor de samenwerkingsopdracht
een werkblad gemaakt voor de kinderen, die lagen ook klaar.

Realisatie van welke van de kritische handelingen is op basis van bovenstaande inventarisatie
nog niet overtuigend zichtbaar?

4.2 tijdsbewaking: bewaakt de tijd tijdens de uitvoering van een activiteit. Ik heb voor deze kritische
handeling gekozen, omdat mijn les iets was uitgelopen. Ik begon te laat met het evalueren en hierdoor
was de les iets langer doorgegaan dan gepland. Doordat het een lastige les was voor de meeste
kinderen, heb ik mij minder op de tijd geconcentreerd.

1.3 effectieve leraarcommunicatie: De student past in de grote groep effectieve leraarcommunicatie
toe, met name grote gebaren, stem, mimiek, lichaamshouding, oogcontact, positie in de groep. Ik heb
voor deze kritische handeling gekozen, omdat ik als feedback van mijn mentor krijg dat ik wat eentonig
praat. Ik heb weinig variatie in mijn stem en hierdoor zakt de betrokkenheid van de kinderen snel weg
als ik lang praat.

Welke hulp- of leervraag zou je op basis van bovengenoemde analyse willen stellen aan
betreffende vakdocent?

Ik wil leren om op verschillende toonhoogtes te praten, zodat de betrokkenheid hoog blijft.

Stap 3: Wat is wat jou betreft de essentie van bovenstaande analyse?

Ik vind het knap hoe mijn eerste rekenles in groep 6 is verlopen. Ik heb goede feedback gekregen van
mijn mentor. Hierdoor kan ik goed zien welke kritische handelingen ik beheers en welke niet. De
kritische handelingen die ik nog niet beheers zijn nieuwe leerdoelen voor mij die ik meeneem naar
mijn andere lessen om aan te werken. Ik heb goed ingespeeld op de ‘zwakkere’ leerlingen die de stof
niet begrepen tijdens mijn uitleg.