You are on page 1of 7

Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17.

April

Bandy zydoskie w strukturach Policji terroryzuja Polakow - Sebastian Nadolski we Wielki
Czwartek 2017 - Zazalenie na Postanowienie Prokuratury Rej. Warszawa-Sródmiescie z
9.12.2010

Napisał sowa (») dzisiaj w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 7×

Radio: https://gloria.tv/audio/n46GJZZ2PTpG2QTQx3k3TGper

Du
hast
Pins

gesammelt auf „Müll/ śmieci/
rubbish“ Jarosław Kaczyński i
minister Błaszczak stronniczo
przesądzili o winie kierowcy
seicento uznanego za śmieć
do sprzątnięcia na drodze
opancerzonej limuzyny
stypendystki amerykańskiej,
helikopterem przewiezionej
do kliniki rządowej PiS-u po
stwierdzeniu w Oświęcimiu,
że premier Szydło nie odniosła
żadnych obrażeń, które
wymagały by leczenia jej w
szpitalu. Banda żydoska
Kaczyńskiego musi
odpowiedzieć za mataczenie

https://de.pinterest.com/pin/452752568778327103

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów

Przed chwilą

Du hast Pins gesammelt auf „POLEN“ 14 kwi 2017
Apel do Ministra MSWIA, Komendanta Głównego , Prokuratora Krajowego! Apel do Wszystkich!!! Siedzą
niewinni ludzie...wasi synowie, koledzy, bracia, ojcowie!!! Działajmy!!! Policja CBŚP KGP wrobiła w narkotyki
Kibiców/Narodowców z Białegostoku, Radomska prokuratura i policja próbowała wrobić w tożsamą zbrodnie
Sebastiana Nadolskiego (tatę Fabianka Nadolskiego z głośnej sprawy bezprawnego Child Alert i rzekomego
"porwania" własnego dziecka). https://de.pinterest.com/pin/452752568778132002/

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Banda żydoska
braci Lecha i
Jarosława
Kaczyńskich
po ubeckim
rozdaniu kart
w Magdalence
zdrajcom i
kapo w III RP

radio: https://gloria.tv/audio/QHXYgz8mhj1G1EBZkgtn36Gj2

sowa 6 roku temu 3,1k Zażalenie na Postanowienie
Prokuratury Rej. Warszawa-Sródmieście z 9.12.2010

Stefan Kosiewski 14.01.2011: radio:
https://gloria.tv/audio/n46GJZZ2PTpG2QTQx3k3TGper

Zażaleniena Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-
Sródmieście w Warszawie

Sygnatura akt 1 Ds 1354/ 10/ BT datowane na 9 grudnia 2010 r. a
wysłane listem poleconym RL 91 030 478 8DE z pieczątką na
kopercie Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział III Nadzoru
nad Postępowaniem Przygotowawczym Sygn. akt III Oz 904/ 10/ I
z datą 21 grudnia 2010 r. i doręczone we Frankfurcie nad Menem
10 stycznia 2011 r.
Zażalenie składane jest w terminie zawitym, przy zachowaniu
terminu 7 dni od doręczenia Zawiadomienia o odmowie wszczęcia
śledztwa datowanego na 09.12.2010 r. za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie. Zażalenie
jest skuteczne.
Niniejszym wnoszę o uchylenie Postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z 6 grudnia 2010 r. Sygnatura akt
1 Ds 1354/ 10/BT.
W związku z zaistnieniem okoliczności wywołujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prokuratora
Prokuratury Rejonowej Warszawy-Sródmieście pana prok. Bartosza Tomczaka oraz nadzorującego jego
działania prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie składam niniejszym skargę na działanie obu
prokuratorów i wnoszę o skierowanie sprawy do Prokuratury.
Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa zawiera szereg dowodów pozwalających do powzięcia
podejrzenia o dokonanym przez obu prokuratorów zamiarze ukrycia przestępczej działalności zorganizowanej
grupy przestępczej działającej w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz MSWiA.

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Prokurator Bartosz Tomczak dopuścił się rażącego naruszenia procesowego nie określając w swoim piśmie
zawiadomienia o dokonaniu przestępstwa, do którego rzekomo się ustosunkował; w szczególności: nie podał
daty zawiadomienia o przestępstwie, nazwisk osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa ani nie określił
w żadnych słowach czynów, w stosunku do których prokurator odmówił podjęcia działania, do którego był
zobowiązany prawem z racji zajmowanego stanowiska w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Prokurator Rejonowy Warszawy-Srodmieście i Prokurator Okręgowy dopuścili się rażącego naruszenia
procesowego nie pouczając obywatela zgłaszającego popełnione przestępstwo o możliwości odwołania od
Postanowienia o odmowie śledztwa, które nie zostało uzasadnione ani jednym słowem.
Tego rodzaju działanie prokuratorów odbieram jako jawne działanie represyjne, zastraszające mnie w związku z
prowadzoną przeze mnie działalnością polityczną i zawodową, w szczególności w związku ze zgłoszonym przeze
mnie Zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa 10 kwietnia 2010 r. w przestrzeni powietrznej nad
Smoleńskiem, o którym mowa w piśmie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Sygnatura akt Ap Ko 726/ 10
wysłanym 15 czerwca 2010 r. do pana płka Ireneusza Szeląga Prokuratora Okręgowego Wojskowej Prokuratury
Okręgowej w Warszawie (w zał.).

Jestem obywatelem RP przebywającym od 15 grudnia 1982 r. w Republice Federalnej Niemiec ze statusem
azylanta politycznego wykonującego zawodowe obowiązki dziennikarskie. Jestem aktywny w życiu społecznym i
politycznym Niemiec od pierwszego dnia mojego pobytu na obczyźnie i wyraża się to pełnieniem przeze mnie
szeregu funkcji w różnych organizacjach. Za prowadzoną przeze mnie działalność na rzecz demokracji
wyróżniony zostałem w PRL-u relegowaniem ze studiów na Uniwersytecie Sląskim w 1977 r. „za postawę
niegodną studenta PRL”, zaszczycony krzywdzącymi mnie orzeczeniami Kolegiów ds. Wykroczeń w Czeladzi i w
Sosnowcu oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu skazującym mnie w marcu 1978 r. m.in. za rzekome
pobicie funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach.

Wspominam o tym nie dlatego, że działalność w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Konsulatu RP w
Kolonii) tzw. Korporacji Gieremka, jak nazwał bandy żydowskie ukryte w MSZ minister Władysław Bartoszewski,
uniemożliwiła w ostatniej chwili wręczenie mi przyznanej odznaki Zasłużonego dla Kultury Polskiej, o którym to
wyróżnieniu dowiedziałem się po spotkaniu z Ministrem Kultury Dąbrowskim 11. 09. 2002 r. od Dyrektora
właściwego Departamentu, lecz dla dobra publicznego, pro publico bono – jak aktywni byli zawsze Polacy w
Rzeczypospolitej.

Tymczasem Prokurator Generalny pan Andrzej Seremet ujawnił dzisiaj, że Prokuratura otrzymała od strony
rosyjskiej ekspertyzy zawierające wyniki badań laboratoryjnych, które "wskazują, że podczas badania krwi,
pobranej z ciała badanego mężczyzny, wykryto alkohol etylowy w stężeniu 0,6 promila". Z treści tych ekspertyz
- jak wskazał rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Zbigniew Rzepa - wynika, że "zwłoki mężczyzny
poddanego badaniu nie były wówczas zidentyfikowane". Prokuratura w Polsce wystąpiła do Prokuratury w Rosji
o komplet dokumentów identyfikujących zbadane zwłoki. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ustala, kto jest winien spowodowania katastrofy w Smoleńsku i śmierci 96 ludzi.

Naród Polski ma przy tym prawo poznania prawdy o tym, kto to znowu pijany leciał sobie
państwowym samolotem z kwiatkami na groby pomordowanych przez NKWD oficerów polskich, żeby
zataczać się nad tymi grobami dla prywatnych korzyści osobistych?

Stronniczość anonimowego prokuratora Prokuratury Okręgowej w obronie wspomnianego
prokuratora Prokuratury Rejonowej jest dla mnie wyrazem najniższej, plemiennej solidarności
kryptosyjonistów ukrywających przed Polakami swoje pochodzenie narodowe i prześladujących
Polaków takich jak ja z wykorzystaniem pozycji zajmowanych przez tych osobników zatrudnionych w
strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Działania prokuratorów nie tylko o żydowskich nazwiskach w Polsce muszą być zgodne z literą prawa.
Nie powinniśmy pisać na marginesach naszych skarg i wniosków do sądów i do prokuratury o tym, że
prokuratorzy w żadnym państwie nie mogą dopuszczać się łamania prawa w celu ukrycia
przestępstwa innych osób.
Dlatego wnioskuję jak wcześniej, o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości RP kasacji
krzywdzącego mnie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. oraz o

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

uchylenie ww. Postanowienia i przekazanie sprawy do Prokuratury celem wyjaśnienia okoliczności
wskazanych w niniejszym zażaleniu.
Jednocześnie jako poeta polski, autor kilku książek wnioskuję o ukaranie osób winnych zarzucanych
im przestępstw oraz o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób, które
wykorzystały pełnione przez siebie funkcje zawodowe do ferowania fałszywych wniosków, oskarżeń,
postanowień, pomówień i wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Z poważaniem
Stefan Kosiewski radio: https://gloria.tv/audio/n46GJZZ2PTpG2QTQx3k3TGper

PDF: Stefan Kosiewski do Ministra Michała Boniego 20110525 o
akcji Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Maz. by SOWA
magazyn europejski on Scribd 1.6K views

https://www.scribd.com/doc/56267301/

Bandy żydoskie w strukturach Policji
terroryzują Polaków, …

5 years ago • 646 views

von mysowa 8

644 Aufrufe http://dai.ly/xpnszy

Stefan Kosiewski, Vorsitzender/ Prezes
Polskiego Ośrodka Kultury,
Frankfurt
Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach
800626 D-65906 Frankfurt am
Main

Frankfurt, 25 maja 2011 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pan Minister Michał Boni
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa
Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
pragnę poinformować Pana uprzejmie o
akcji zarządzonej przez Prokuratura
Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
Roberta Wiznera, która to akcja
sprowokowała w ostatnich dniach wiele
osobistości, w tym Prezydenta i Premiera
RP do wypowiedzi mijających się z prawdą,
bo nie ubogaconych wiedzą o
okolicznościach sprawy; w zał. przesyłam 4
pisma Sądu Rejonowego i 2 pisma
Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Mazowieckim, które dokumentują nast. stan rzeczy:
1. Prokurator Robert Wizner odpowiedzialny jest za ukrywanie zorganizowanej grupy przestępców działających
na terenie Tomaszowa Maz. i Woj. Łódzkiego m.in. w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. odkłada od szeregu miesięcy bez podania powodu posiedzenie mające
ujawnić działalność w miejscowej Policji zorganizowanej grupy przestępców o żydowskich nazwiskach, która
ochraniana jest przez ich ludzi zainstalowanych w miejscowej Prokuraturze i w Sądzie Rejonowym.
3. W grudniu 2006 r. Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. umorzyła śledztwo w sprawie zniszczeń na
miejscowym cmentarzu żydowskim, którego to śledztwa w ogóle nie chciała podjąć, że aż musiałem w tej
sprawie zwracać się osobiście z zawiadomieniem bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości.

4. O istnieniu zorganizowanej, żydowskiej bandy zamelinowanej w strukturach MS oraz MSWiA na przykładzie
Tomaszowa Mazowieckiego, Województwa Łódzkiego i Stolicy także zawiadomiłem Ministra Sprawiedliwości
20 września 2010 r. ; poniżej kopia zawiadomienia.

Jestem byłym dziennikarzem Radia Wolna Europa, redaktorem prasy Solidarności przebywającym od stanu
wojennego na emigracji politycznej w Niemczech, gdzie uczestniczę w życiu publicznym m.in. jako prezes
organizacji prowadzącej działania na terenie kilku państw. Jestem autorem książek poetyckich, wydaję od paru
lat Magazyn Europejski SOWA, który dociera do tysięcy odbiorców w kilkunastu krajach. Z wieloma ludźmi
miałem w życiu przyjemność; w Tomaszowie byłem wielokrotnie, nie tylko na prywatnym spotkaniu z
prezydentem Kwaśniewskim, któremu przywiozłem z Litwy na Dożynki Prezydenckie w Spale polskiego Posła do
Sejmu Litwy i polski zespół folklorystyczny. Wielokrotnie odwiedzałem szereg urzędów centralnych,
rozmawiałem z członkami rządu RP.
ad. 1. Prokurator Robert Wizner pismem z 18 sierpnia 2008 r. uznał za bezzasadną moją skargę z 8 lipca 2008 r.,
chociaż w tym samym piśmie przyznał, że trwają dopiero czynności sprawdzające.

Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uznał zatem najpierw moją skargę na działalność
żydowskich band w Tomaszowie za bezzasadną, a następnie uruchomił czynności sprawdzające nie wiadomo,
co i po co sprawdzające, skoro uznał już, że problemu nie ma.
Tymczasem 1 sierpnia 2008 r. skazany zostałem w Tomaszowie z fałszywego oskarżenia policjanta o żydowskim
nazwisku Mela i z rażącym naruszeniem prawa, zaocznie, wyrokiem nakazowym przez Sąd Rejonowy w
Tomaszowie za rzekomą kradzież dzieciom starej piłki do gry w piłkę nożną, co ma m.in. umożliwić
aresztowanie mnie na terytorium Polski i dalsze, kryminalne czynności.

ad 2. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla zbadania mojej skargi na działalność w strukturach miejscowej
Policji i Prokuratury zorganizowanych grup przestępców o żydowskich nazwiskach, wyznaczył posiedzenie
najpierw na 7 grudnia 2010 r. Następnie zawiadomiono mnie kolejnym pismem o wyznaczeniu nowego terminu
posiedzenia na 28 lutego 2011 r.

Trzeci termin wyznaczono na 30 maja 2011 r i zostałem o tym zawiadomiony listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru wysłanym przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. z datą 3 marca 2011 r. Po czym 18
marca 2011 r. ten sam Sąd Rejonowy wysłał do mnie po raz kolejny zawiadomienie tej samej treści znowu
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru podkreślając, że stawiennictwo moje na rozprawie 30 maja 2011
r. nie jest obowiązkowe.

Tymczasem ja chcę stawić się na rozprawie w Sądzie, żeby udowodnić działanie w strukturach państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych band żydowskich psujących państwo i prześladujących obywateli RP
polskiego pochodzenia narodowego ze względów rasistowskich i politycznych, lecz obawiam się aresztowania
po przekroczeniu granicy RP i wszelkich innych przykrych okoliczności, gdyż 5 lipca 2008 r. padłem w
Tomaszowie Maz. ofiarą antypolskiego pogromu zorganizowanego przez te bandy, co ma być właśnie
przedmiotem posiedzenia Sądu odłożonego na 30 maja 2011.

Piszę zaś o tym do Pana Ministra i upowszechniam ten list w serwisie magazynu SOWA, gdyż nie może być tak,
żeby prokurator Robert Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik żydowskiego pochodzenia w Polsce urządzał sobie
ZADYME (sztuczną mgłę, zasłonę dymną) dla odwrócenia uwagi od ujawnianej i mającej być rozpatrywaną przez
Sąd, swojej własnej, przestępczej działalności.

Tymczasem prokurator Robert Wizner zatwierdził niepoważną prowokację z udziałem ABW i Roberta Frycza

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

bardzo dobrze znanego prokuraturze w Tomaszowie, gdyż skazanemu 4 lata temu warunkowo w zawieszeniu
za kradzież z włamaniem do internetu.

Młody człowiek odsiedział zasądzony wyrok w domu i nie było doprawdy powodu, żeby jeszcze używać go jako
przedmiot jakiejkolwiek prowokacji. Nie można być jednocześnie studentem oraz idiotą wykupującym
przestrzeń w internecie tylko po to, żeby zabawiać się po wyroku za kradzież zamieszczaniem w internecie
żarcików z pierwszej osoby w państwie.

To jest szyte zbyt grubymi nićmi, żeby jakikolwiek prokurator wysyłał pułkownika ABW do takiego wesołka, a
włączający się do sprawy adwokat argumentował, że skoro podejrzany oddał laptop, to nie było powodów do
przeszukania mieszkania. Bo adwokata włączonego do sprawy za darmo i ze względów politycznych może
istotnie nie być stać na dwa komputery, ale każdego przygłupa w Polsce stać na to, żeby gromadzić dowcipy
polityczne na różnych nośnikach.

To są te same grube nici oraz ci sami, niedobrzy ludzie, którzy narazili mnie na utratę życia 5 lipca 2008 r. a
następnie dla zatarcia swojej przestępczej działalności skazali mnie bezprawnie zaocznym sądem kapturowym 1
sierpnia 2008 r. w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Teraz wymyślają sztuczne afery, żeby odsunąć
od siebie odpowiedzialność karną za terroryzowanie obywateli i za działalność wymierzoną w państwo prawa.

Wniosek

Wnoszę uprzejmie za pośrednictwem Pana Ministra o:

1. kolejne przesunięcie terminu posiedzenia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. wyznaczonego na 30 maja
2011 r. w sprawie Sygn akt II Kp 873/ 10;

2. zapoznanie mnie z aktami sprawy za pośrednictwem Konsula Honorowego RP we Frankfurcie nad Menem;

3. udzielenie przez Rząd RP gwarancji nietykalności mojej osoby przez funkcjonariuszy służb państwowych oraz
ich tajnych agentów w czasie, kiedy przyjadę na wyznaczoną rozprawę w sprawie działania w strukturach MS i
MSWiA zorganizowanych grup przestępczych.

Pozwolę sobie zadzwonić na tel. komórkowy Pana Ministra, żeby uzyskać potwierdzenie otrzymania niniejszej
przesyłki.

Z wyrazami szacunku
Stefan Kosiewski
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2011/05/stefan-kosiewski-do-ministra-michaa.html

 Datum der Veröffentlichung: 24.03.2012
 Dauer: 06:17
 Kategorie: Nachrichten http://www.dailymotion.com/video/xpnszy_bandy-zydoskie-w-strukturach-
policji-terroryzuja-polakow-katowice-2012-wstrzasajaca-relacja-ofiary-p_news

Na Szydlo z worka gen. Oliwy PDO468 FO z OF Poetry von Stefan...

Radio: https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe ...Łukasz Kamiński, który robi za szefa IPN, Komisji Scigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ma obowiązek niezwłocznego ujawnienia nazwisk złoczyńców
antypolskich, gdyż nikt, żadną ustawą... Interest: None Pages: 8 Reads: 182 Published 2 days ago

BANDA CZWORGA PDO467 Schylkowy Kaczynski FO von Stefan Ko...

radio: https://gloria.tv/audio/KD69unwNg3us2WahkgeRTJgCj FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et
Khazarica ZECh http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/04/banda-czworga-pdo467-schylkowy... Pages: 9
Reads: 235 Published 3 days ago

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Pomniki Instytutu i Motorowki na Krakowskim Przedmiesciu PDO...

radio: https://gloria.tv/audio/DZxV2URmnphV3LenofjDV1ogz Wobec powyższego zapytuje się Prokuraturę
Krajową, jak dr Jarosław Kaczyński mógł w latach 1971-1973 być zatrudniony w Instytucie, który decyzją
premiera Piotra Jaroszewicza powstał do... Pages: 15 Reads: 258 Published 5 days ago

Testament gen. Jaruzelskiego PDO280 Testament Kiszczaka FO60...

radio: https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2011-08-26T16_24_42-07_00
Testament Kiszczaka FO60 von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica PDO434 Po kim DOM i FUNDACJA
http://sowa.q... Pages: 21 Reads: 209 Published 14 days ago

Abp Józef Kupny blokuje rozumowi bluzni i grzeszy 20170401 ma...

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/abp_jozef_kupny_blokuje_rozumowi_bl europäisches magazin
sowa kulturzentrum Arno Lustiger o żydowskich komunistach: – Dla zbrodniarzy nie mam litości, bez różnicy,
czy chodzi o Żydów, czy nie-Żydów… Ver... Interest: None Pages: 5 Reads: 148 Published 15 days ago

DOCTOR DIABOLICUS PDO464 FO von Stefan Kosiewski ZECh Stud...

radio: https://gloria.tv/audio/Vk6Ja62cJrks2EjnSKnMJjotC ABP JÓZEF KUPNY METROPOLITA WROCŁAWSKI
Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dr nauk humanistycznych w zakresie
filozofii i socjologii, mgr lic. teologii... Pages: 19 Reads: 675 Published 18 days ago

CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 BECIKOWA LIRA KORBOW...

radio: https://gloria.tv/audio/8aRfk4qyFvQREqFpQ9uJVMrcJ Jarosław Kaczyński wyraził radość ze spotkania z
brytyjską premier May, nazajutrz po Zamachu w Londynie. - Jesteśmy wdzięczni za spotkanie. Najważniejszym
tematem była przysz... Pages: 32 Reads: 1,211 Published 22 days ago

Kaczynski a Hundertwasser PDO461 O Niepoczytalnych w trybie p...

radio: https://gloria.tv/audio/XtypjV3uY2vf1HdCuSEn1gMdy Kaczynski a Hundertwasser PDO461 O
niepoczytalnych w trybie przedwyborczym do Prokuratury Krajowej FO von Stefan Kosiewski ZR Studia Slavica
et Khazarica ZECh http://sowa.q... Pages: 10 Reads: 1,135 Published 30 days ago

Yes-Poland Prawda w oczy PDO459 FO von Stefan Kosiewski Studi...

radio: https://gloria.tv/audio/ZUmipKRXMQxf4ptRo9CTbuYV7 FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et
Khazarica ZR nie ma prawa zlodziej wypowiadac sie na temat morale i charakteru ZECh 20170305 ME SOWA
Jacek Saryusz-Wolski http://sowa.blog.quicksn... Pages: 15 Reads: 1,772 Published about 1 month ago

http://sowamagazyn.blogspot.com/2017/04/bandy-zydoskie-w-strukturach-policji.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-
Khazarica/Bandy-zydoskie-w-strukturach-Policji-
terroryzuja-Polakow-Sebastian-Nadolski-we-Wielki-
Czwartek-2017-Zazalenie-na-Postanowienie-
Prokuratury-Rej-Warszawa-Srodmiescie-z-9-12-
2010

issuu.com/kulturzentrum