You are on page 1of 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GEMEREH

PENILAIAN KURIKULUM 1
MATEMATIK TINGKATAN 4

NAMA: ________________________________________ KELAS: ______________

1. Bundarkan 24059 betul kepada tiga 6.42 10 4


angka bererti 8. Hitung dan berikan
A. 3 108 4
240
B. jawapan dalam bentuk piawai
241
C.
A.
5.35 102
24000
D.
24100
B.
5.35 103
C.
5.35 10-4
2. Bundarkan 0.05027 betul kepada dua
D.
5.35 10-5
angka bererti
A.
0.05 9. Hitung bilangan minit yang terdapat
B.
0.050 dalam 18 minggu. Nyatakan jawapan
C.
0.0503 dalam bentuk piawai
D.
0.05030
A.
1.8144 105
B.
1.8144 106
C.
1.8144 107
3. Bilangan angka bererti dalam 0.05038
D.
1.8144 108
ialah
A.
4 9.81 10 5
B.
5 10. =
C.
(3 10 2 ) 2
6
D.
A.
3.09 10-1
7 B.
3.09 10-2
4. Hitung nilai 0.34 0.2 0.178,
C.
1.09 10-1
betul kepada tiga angka bererti
D.
1.09 10-2
A.
1.52
B.
1.522 11. Panjang dan lebar sebuah dewan ialah
C.
15.4 54 m dan 30.5 m masing-masing.
D.
15.45 Hitung keluasan dewan itu dalam unit
cm2
5. Hitung nilai 0.03 0.2 + 0.4704
A.
1.647 103
60, betul kepada dua angka bererti
B.
1.647 105
A.
0.013
C.
1.647 107
B.
0.0138
D.
1.647 109
C.
0.014
D.
0.01384
12. ( 9 x t )( x 8t )=
6. Nyatakan 36500 dalam bentuk piawai A.
9 x 2 60tx 8t 2
A.
3.65 10-4 B.
9 x 2 71tx 8t 2
B.
3.65 10-5 C.
9 x 2 60tx 8t 2
C.
3.65 104 D.
9 x 2 71tx 8t 2
D.
3.65 105

13. ( 6a 1 )( 8a 1 )
7. Nyatakan 8.27 10-5 sebagai nombor
A.
48a 2 2a 1
bulat
B.
48a 2 2a 1
A.
0.0827
C.
48a 2 15a 1
B.
0.00827 D.
48a 2 15a 1
C.
0.000827
D.
0.0000827
14. 5 x 2 2 x(3 x)
A.
7 x2 x
B.
x2 x 19. Diberi set semesta, {integer dari 1
C.
7x2 6x hingga 9}, set P = {1, 2, 3, 4}, dan
D.
x 6x set Q = {6, 8}.
P 'Q ialah
15. Faktorkan selengkapnya 19 x 2 -57 x
A. 19 x ( x 3) A {6} B {1, 2, 3,
B.
19( x 2 3) 4}
C {6, 8} D {1, 2, 3,
C.
- 19 x ( x 3) 4, 6, 8}
D.
- 19( x 2 3)
20. Gambarajah Venn di bawah
16. Faktorkan x 2 9 x menunjukkan set semesta , set M dan
A. x (9 x) set N.
B. x ( x 9)
C. ( x 9)( x 9)
D. ( x 9)( x 9)
17. Senaraikan semua subset bagi a, b
A

C
Cari N M .
D A 5 B
1,2,4,9
18. Diberi set semesta, set C 2,4 D
1,2,4,8,9
dan set
, cari nilai bagi .

A 8 B 7
C 6 D 5

21. Selesaikan persamaan 8k2 6k = 0

M N
2
4 5 1
9
8
22. Selesaikan persamaan 10r2 = 19 (r - 1) + 13

23. Diberi set N = {kuasa dua sempurna antara 50 hingga 100}. Isikan tempat kosong dengan
simbol atau .

(a) 49 N
(b) 81 N

(c) 64 N

(d) 100 N

24. Diberi set semesta, J K L di mana set J = {P, I, N, T,A,R}, set K = {C,E,R,D, I,K}
dan set L = { K, O, M, P, U, T, E, R}.
(a) Senaraikan unsur-unsur bagi J K
(b) Cari n K L

25. Gambarajah Venn menunjukkan set P, Q dan R. Lorekkan set berikut.


(a) P Q '

Q
P

(b) P Q R'

Q
P

Disediakan oleh: Disemak oleh:

.. .
CIK ZALINDA BINTI ABDUL RASID PN. NOR ZILLA BINTI MD. IDRIS
Guru Matematik Tingkatan 4 GKMP Sains dan Matematik