You are on page 1of 8

LAM-PT-05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM: PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN . SEMESTER: 1. TAHUN: 2014

Kursus : CABARAN DAN ISU SEMASA DUNIA Kod: GCI1022 Kredit: 2(2+0)

Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M1 1. Isu Politik Dunia 1. Menjelaskan isu-isu politik Menjelaskan sebab- Membincangkan Melayari internet untuk
Semasa dunia semasa dengan sebab keruntuhan negara-negara mendapatkan maklumat
merujuk kepada Kesatuan Soviet bangsa yang mengenai;
1.1 Pembaharuan perkembangan- terbentuk akibat
dalam sistem perkembangan di Eropah Menjelaskan konsep kejatuhan - Kesatuan Soviet
politik Eropah dan Timur Tengah. (1.1) negara bangsa Kesatuan Soviet
(2.3 ) - Kesatuan Eropah
Pembentukan Menyenaraikan Faedah menyertai
negara-negara negara-negara bangsa Kesatuan Eropah - Parlimen Eropah
bangsa akibat yang terbentuk akibat dan Parlimen
keruntuhan kejatuhan Kesatuan Eropah
Kesatuan Soviet Soviet
Pembentukan
Menyenaraikan
Kesatuan Eropah
negara-negara dalam
(European
Kesatuan Eropah dan
Union) dan
Parlimen Eropah
Parlimen
Eropah(Europea
n Parliament) Faedah menyertai
Kesatuan Eropah dan
Parlimen Eropah

Jun 2013
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M2 1. Isu Politik Dunia 1. Menjelaskan isu-isu politik Menjelaskan konsep Membincangkan Kumpulkan sumber-
Semasa dunia semasa dengan demokrasi kesan-kesan konflik sumber berkaitan
merujuk kepada Timur Tengah dan konflik Palestin-Israel
1.2 Cabaran perkembangan- Membincangkan sistem penyelesaiannya.
pendemokrasi perkembangan di Eropah demokrasi di Timur
an di negara- dan Timur Tengah. (1.1) Tengah dan cabaran-
negara Timur (2.3) cabarannya.
Tengah
2. Menghuraikan beberapa Membincangkan
2. Isu-Isu Konflik konflik dunia semasa punca-punca konflik
Dunia Semasa serta membincangkan Palestin-Israel dan
implikasinya terhadap cabaran-cabaran
2.1 Isu Timur sistem pendidikan. (1.1) dalam penyelesaian
Tengah (3.5) (6.5)

Masalah
konflik
Palestin-
Israel
M3 2. Isu-Isu Konflik 1. Menghuraikan beberapa Membincangkan Membuat Buat satu pengurusan
Dunia Semasa konflik dunia semasa serta punca-punca konflik perbandingan isu- grafik yang boleh
membincangkan etnik yang berlaku di isu yang berkaitan menggambarkan
implikasinya terhadap Bosnia, Myanmar dan konflik etnik di kandungan yang telah
2.2 Konflik etnik
sistem pendidikan. (1.1) Afrika negara-negara dipelajari
(3.5) (6.5) yang terlibat
Pembersihan
Membincangkan
etnik di Bosnia
kesan-kesan konflik
etnik terhadap negara-
Konflik etnik di negara yang terlibat
Asia Tenggara
(Myanmar)

Konflik etnik di
Afrika
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M4 2. Isu-Isu Konflik 1. Menganalisis isu-isu Kemunculan konflik Merujuk peta Asia Merujuk bahan
Dunia Semasa global dan impaknya persempadanan dan Tenggara dan bacaan, cari
terhadap peluang tuntutan bertindih di Asia mengenalpasti maklumat
pendidikan untuk semua. Tenggara lokasi konflik berkaitan dengan
2.3 Konflik (1.1)(3.3) (3.5) (4.6) (6.1) persempadanan konflik
persempadanan Menerangkan punca- persempadanan
dan tuntutan punca konflik Membincangkan dan tuntutan
bertindih di Asia persempadan dan mekanisme bertindih yang
tuntutan bertindih penyelesaian berkaitan.
Pulau Batu Putih masalah konflik
Pulau Ligitan dan Membincangkan persempadanan
Sipadan mekanisme antara negara
Pulau Layang- penyelesaian konflik
Layang persempadanan dan
tuntutan bertindih
2.4 Implikasi konflik
dunia terhadap Menilai implikasi konflik
sistem pendidikan dunia terhadap sistem
pendidikan sesebuah
negara

M5 3. Isu-Isu Ekonomi Membincangkan isu-isu Menjelaskan punca- Mengkaji usaha Buat rujukan kepada
Dunia Semasa ekonomi dunia semasa punca berlakunya usaha kerajaan sumber berkaitan
serta menilai kesannya krisis kewangan global dalam menangani krisis kewangan
3.1 Krisis kewangan terhadap pendapatan krisis kewangan global di Malaysia dan
global negara dan perbelanjaan Menghuraikan kesan- global dan kepada beberapa buah
pendidikan.(1.1) (5.1) kesan krisis kewangan Malaysia negara di Eropah dan
(6.1) (6.5) global kepada Asia
Punca-punca
Malaysia
Kesan-kesan
kepada
Malaysia
M6 3. Isu-Isu Ekonomi 1. Membincangkan isu-isu Menghuraikan faktor- Membuat Mengumpul maklumat
Dunia Semasa ekonomi dunia semasa faktor kemunculan perbandingan berkaitan
serta menilai kesannya kuasa baru ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi
terhadap pendapatan dunia seperti Brazil, pertumbuhan dunia negara-negara
3.2 Kemunculan kuasa
negara dan perbelanjaan Rusia, China dan India ekonomi negara- tersebut
baru ekonomi
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
dunia pendidikan.(1.1) (5.1) negara tersebut
(6.1) (6.5)
Brazil, Rusia,
China dan
India
M7 3. Isu-Isu Ekonomi 1. Membincangkan isu-isu Menjelaskan Menganalisis kesan Buat carian dari
Dunia Semasa ekonomi dunia semasa kenaikan harga kenaikan harga pelbagai sumber
serta menilai kesannya komoditi petroleum terhadap berkaitan dengan
3.3 Perubahan terhadap pendapatan dan implikasinya perbelanjaan kesan-kesan kenaikan
harga komoditi negara dan perbelanjaan terhadap ekonomi pendidikan negara harga petroleum
utama dunia pendidikan.(1.1) (5.1) dunia terhadap pendapatan
(6.1) (6.5) Membuat refleksi negara dan
Petroleum Menghuraikan mengenai perbelanjaan
kesan-kesan kepentingan pendidikan negara
3.4 Kesan terhadap perubahan harga sumber alam
sistem dan petroleum terhadap terhadap
perbelanjaan sistem dan pembangunan
pendidikan perbelanjaan negara
pendidikan negara

M8 4. Isu-Isu Global dan 1. Menganalisis isu-isu Membincangkan isu Mengadakan Buat penelitian
Kaitannya Terhadap global dan impaknya keganasan perbincangan mengenai kegiatan
Negara terhadap peluang antarabangsa dari segi dalam bentuk pemerdagangan
pendidikan untuk semua. punca-punca dan kesan- forum untuk menilai manusia di peringkat
(1.1)(3.3) (3.5) (4.6) (6.1) kesan usaha menentang antarabangsa
keganasan di
4.1 Isu keganasan
Menganalisis kegiatan peringkat
antarabangsa pemerdagangan antarabangsa
manusia di peringkat
4.2 Isu antarabangsa dan
pemerdagangan kaitannya dengan
manusia Malaysia
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M9 4. Isu-Isu Global dan 1. Menganalisis isu-isu Membincangkan Mengadakan Buat penelitian
Kaitannya global dan impaknya ketidakseimbangan perbincangan yang mengenai isu
Terhadap Negara terhadap peluang kekayaan dunia dan memberikan pemakanan dan
pendidikan untuk semua. kemiskinan Dunia cadangan untuk kesihatan dunia serta
4.3 (1.1)(3.3) (3.5) (4.6) (6.1) Ketiga mengimbangkan hasilkan satu
Ketidakseimbanga kekayaan dunia persembahan grafik
n kekayaan dunia Menganalisis kualiti berkaitan tajuk tersebut
dan kemiskinan pemakanan dan
Dunia Ketiga kesihatan Dunia
Ketiga
4.4 Isu pemakanan
dan kesihatan
M 10 4. Isu-Isu Global dan 1. Menganalisis isu-isu global Menganalisis tahap Melaksanakan satu Buat satu peta minda
Kaitannya dan impaknya terhadap kualiti alam sekitar sesi perbahasan bagi menggambarkan
Terhadap Negara peluang pendidikan untuk dunia membincangkan punca-punca
semua. (1.1)(3.3) (3.5) (4.6) kebaikan dan pencemaran dan
(6.1) Menjelaskan kelemahan cadangan untuk
4.5 Isu alam pengertian kejuruteraan meningkatkan kualiti
sekitar kejuruteraan genetik genetik alam sekitar

4.6 Isu Membincangkan


kejuruteraan kelebihan dan
genetik keburukan kejuruteraan
genetik dalam bidang
pertanian
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M 11 4. Isu-Isu Global dan 1. Menganalisis isu-isu global Mengenalpasti inisiatif Mengadakan satu Mengumpulkan artikel-
Kaitannya dan impaknya terhadap dan peranan yang sesi perbincangan artikel dan keratan-
Terhadap Negara peluang pendidikan untuk dijalankan oleh berkaitan dengan keratan akhbar
semua. (1.1)(3.3) (3.5) (4.6) Malaysia dalam kesukaran mengenai isu
4.7 Inisiatif dan (6.1) penyelesaian isu-isu mewujudkan keganasan terkini yang
peranan global seperti isu peluang pendidikan berlaku di beberapa
Malaysia dalam keganasan untuk semua. buah negara.
penyelesaian antarabangsa dan isu
isu-isu global alam sekitar

4.8 Impak isu-isu Membuat perkaitan di


global terhadap antara isu-isu global
peluang seperti kemiskinan,
pendidikan pemakanan dan
kesihatan terhadap
peluang pendidikan
untuk semua
M 12 5. Cabaran-Cabaran 1. Mengenalpasti cabaran- Mengenalpasti Melaknakan satu Kumpulkan maklumat
Yang Dihadapi cabaran terhadap negara bentuk-bentuk aktiviti kuiz bagi mengenai
Negara dan dan langkah-langkah ancaman dari luar membincangkan pencerobohan terkini
Langkah-Langkah menanganinya. (1.1) (3.5) dan dalaman ancaman dalaman pihak luar terhadap
Menanganinya (5.2) (6.4) terhadap terhadap wilayah negara.
kedaulatan negara kedaulatan negara
5.1 Cabaran
pertahanan dan
kedaulatan
negara

Ancaman dari
luar
Ancaman
dalaman
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M 13 5. Cabaran-Cabaran 1. Mengenalpasti cabaran- Membincangkan Membincangkan Mengumpulkan
Yang Dihadapi cabaran terhadap negara takrifan dan ciri-ciri kepentingan contoh-contoh artikel
Negara dan dan langkah-langkah yang berkaitan menangani akhbar berkaitan
Langkah-Langkah menanganinya .(1.1) (3.5) dengan globalisasi fenomena kesan globalisasi
Menanganinya (5.2) (6.4) globalisasi dengan terhadap budaya
Melakukan bijak. hidup rakyat Malaysia
5.2 Cabaran penilaian terhadap
globalisasi kesan-kesan
globalisasi kepada
Budaya luar negara dari
Teknologi luar pelbagai aspek
dan Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi
Perkhidmatan
tenaga asing
M 14 5. Cabaran-Cabaran 1. Mengenalpasti cabaran- Menghuraikan Membincangkan Mengumpulkan
Yang Dihadapi cabaran terhadap negara pengertian cara-cara artikel-artikel yang
Negara dan dan langkah-langkah patriotisme menanamkan berkaitan dengan
Langkah-Langkah menanganinya. (1.1) (3.5) unsur patriotisme patriotisme dan
Menanganinya (5.2) (6.4) Membincangkan dalam diri warga membuat refleksi
cadangan- Malaysia sejak di berkaitan perlunya
5.3 Langkah-langkah cadangan untuk peringkat bangku semangat patriotisme
menangani menangani sekolah dalam pembinaan
cabaran yang cabaran-cabaran negara bangsa
dihadapi yang dihadapi oleh
negara melalui
Penghayatan penghayatan
Patriotisme patriotisme dan
program negara
Dasar-Dasar dan
Program Utama
Negara
Am
Minggu Tajuk dan Hasil Kuliah Tutorial ali ISL
Pembelajaran Catatan / Refleksi
/ Tarikh Kandungan (1jam) (1jam) (ja (jam)
m)
M 15 5. Cabaran-Cabaran 1. Mengenalpasti cabaran- Membincangkan usaha Mengadakan Muat turun rencana
Yang Dihadapi cabaran terhadap negara kerajaan untuk perbincangan dan berita yang
Negara dan dan langkah-langkah menjadikan Malaysia mengenai pra syarat berkaitan dengan
Langkah-Langkah menanganinya. (1.1) (3.5) sebagai hub untuk Malaysia menjadi akta-akta pendidikan
Menanganinya (5.2) (6.4) pendidikan hub pendidikan yang bertujuan
antarabangsa antarabangsa menjadikan Malaysia
5.4 Malaysia sebagai sebagai hub
hub pendidikan Membincangkan visi pendidikan
antarabangsa dan masa depan antarabangsa
Malaysia dalam zaman
5.5 Malaysia dan visi globalisasi
masa depan
dalam zaman
globalisasi

ULANGKAJI/
M 16 -19
GANTI KULIAH

M 20
M 21 PEPERIKSAAN
AKHIR