You are on page 1of 26

SCE 3104

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum w.b.t….

Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan kesyukuran tidak
terhingga kepada Allah S.W.T kerana memberikan kesihatan yang baik dan
memberi peluang kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini.Jutaan terima
kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Asmahan bt Abdul Hadi kerana
telah memberi tunjuk ajar,memberi panduan dan pendedahan kepada saya
bagi menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.Tanpa nasihat daripada beliau
saya pasti tidak dapat menyempurnakan tugasan ini megikut keperluan dan
tempoh masa yang ditetapkan.Berinteraksi dalam OLL bersama pensyarah
dan juga rakan-rakan juga amat membantu saya menyiapkan tugasan ini
mengikut masa yang ditetapkan.

Di sini beliau telah memberikan banyak penerangan untuk
memastikan agar saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan
baik.Seterusnya tidak lupa juga kepada semua rakan-rakan yang telah
memberi tunjuk ajar dan segala maklumat yang diperlukan bagi menyiapkan
tugasan ini.Dalam menyiapkan tugasan ini,kolaborasi bersama rakan amat
penting sekali terutama sekali bagi bertukar-tukar maklumat dan info terkini
daripada pensyarah.
Akhir sekali saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada Puan Asmahan Bt Abdul Hadi dimana semangatnya didalam
memberi pengajaran kepada saya.

Wassalam….

ISI KANDUNGAN.

1

SCE 3104

BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1 Sekapur sirih 1
2 Isi Kandungan 2
3 Borang kolaborasi 3
4 Pengenalan 4
5 Rancangan mengajar. 5-7
6 Laporan pelaksanaan dan hasilan
7-9
6.1 sebelum,semasa,selepas

7 Pendekatan dan kaedah pengajaran dan
9-11
pembelajaran dalam sains
8 Cara menggunakan kit pengajaran 12
9 Lembaran kerja 13
10 Kit pengajaran yang dibina 14
11 Sessi pengajaran dan pembelajaran(gambarajah) 15-17
12 Aktiviti kumpulan(peta minda) 18-19
13 Hasil dapatan murid 20-21
14 Refleksi 22-24
15 Bibliografi 25
16 Catatan 26

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS

NAMA PELAJAR : WAN ROZIMI BIN WAN HANAFI

KUMPULAN : PPG SAINS 2 SEMESTER DUA.

MATA PELAJARAN : KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS SEKOLAH

RENDAH.

2

SCE 3104 PENSYARAH : PN ASMAHAN BT ABDUL HADI TARIKH PERKARA YG TANDATANGAN TANDATANGAN DIBINCANGKAN PENSYARAH PELAJAR 3 .

Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil penemuan tersebut. Namun demikian. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. perlu diingat bahawa pendekatan penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran kontekstual. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. konstruktivisme. 4 . penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. pembelajaran masteri Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. teknologi dan masyarakat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses penemuan ini. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. SCE 3104 PENGENALAN PENEMUAN. sains. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.

Meramal. Berani dan jujur. Bekerjasama 3.  Menyatakan bahan konduktor/penebat elektrik Pendekatan/ Kaedah/ Strategi : .Inkuri – penemuan .Pendekatan .Mengelas.Membuat Hipotesis. Berhati-hati 5. Menjaga keselamatan diri.Berkomunikasi. 5 .Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan Kemahiran Saintifik dan KBKK : Memerhati. para pelajar akan dapat. SCE 3104 RANCANGAN MENGAJAR Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Sifat-sifat Bahan Sub Topik : Sifat Bahan Tempoh : 60 minit Tahun : 4 Objektif Pembelajaran : Memahami sifat-sifat bahan Hasil Pembelajaran : Pada akhir P&P. Minat dan bersifat ingin tahu.Mengeksperimen. 4. Nilai dan Sikap Saintifik : 1. 2.

Nilai murni : .Bahan konduktor kumpulan murid (15 minit) (pengalir elektrik) membentangkan hasil keputusan eksperimen. nyalaan mentol bagi Pemerhatian setiap objek yang disambung dalam litar lengkap.Bahan penebat 2 Setiap kumpulan murid (bukan pengalir memberikan elektrik) kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masing. ( Aras tinggi) 3 Guru mengukuhkan hasil dan memberi .Guru menceritakan saintifik: tentang pengalaman Komunikasi terkena kejutan elektrik yang kecil. besi. (25 minit) bahan yang diberi 2 Murid menyambungkan dalam litar elektrik. 6 masing. pensil kayu. tali rafia. 1 Guru mengedarkan satu Langkah 2 Mengeksperimen litar lengkap.sudu Kerjasama. duit Nilai murni : syiling . Seperti paku. plastik. Nilai Murni : 4 Murid merekodkan hasil Berkerjasama pemerhatian dalam Jujur borang yang diberi. 2 Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik.Bersoal jawab tentang Berhati-hati pengalaman sedia ada murid. objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap. Fasa Isi kandungan Aktiviti pengajaran & Catatan (Masa) pembelajaran SCE 3104 Set Induksi Mengapa terdapat Jenis aktiviti : Bercerita (5 minit) jenis bahan dalam Kemahiran satu alat elektrik . saintifik: penebat elektrik. 1 Guru meminta setiap Langkah 3 . karbon pensil.straw. Soalan:Apa yang dapat kamu rasa? Soalan:kenapa ia terjadi? 1 Mengedarkan pelbagai Langkah 1 Mengenalpasti objek jenis objek kepada Kemahiran (10 minit) konduktor dan murid. getah dan berani kunci. pembaris Meramal. . pembaris plastik. Soalan:Siapa diantara kamu yang pernah terkena kejutan elektik?.klip Mengelas kertas. Kemahiran 3 Murid membuat saintifik: pemerhatian tentang Mengeksperimen.

Dalam pendekatan ini saya menggunakan kaedah eksperimen.Ini untuk memastikan bahawa ianya sesuai dengan pendekatan yang dipilih. 7 .ianya sangat sesuai menggunakan pendekatan penemuan dan strategi atau kaedah eksperimen dan perbincangan.perkara yang paling penting perlu di ambil kira ialah memilih objektif serta hasil pembelajaran perlu dititikberatkan. SCE 3104 LAPORAN PELAKSANAAN DAN HASILAN DARIPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tajuk ini adalah yang terdapat dalam Menyiasat Alam Bahan Tahun 4 telah dipilih untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia menggunakan pendekatan penemuan. Sebelum Bagi menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Aktiviti pengkelasan yang dibuat oleh murid sendiri akan menjadikan pembelajaran akan lebih bermakna dan objektif pengajaran akan tercapai. Ini kerana murid-murid dapat menggunakan pengetahuan sedia ada mereka bagi mengelaskan bahan-bahan yang dipilih bagi menjalankan aktiviti eksperimen pengkelasan.Untuk tajuk yang telah dipilih iaitu mengenalpasti bahan konduktor atau penebat elektrik.

Setelah jadual yang disediakan lengkap diisi.penerapan nilai-nilai murni juga dapat dilihat semasa menjalankan eksperimen dan juga perbincangan.Disini.Miskonsepsi yang ada pada murid dapat diperbetulkan dan secara tidak langsung murid akan lebih mengemari matapelajaran sains. 8 .Disini murid-murid akan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka bagi mendapatkan jawapan bagi eksperimen yang akan dijalankan.Disinilah pendekatan penemuan akan diterapkan oleh guru. SCE 3104 Semasa Semasa menjalankan eksperimen ini.murid akan dapat meneroka satu pengalaman dan pengetahuan baru dan juga kemahiran saintifik dapat diterapkan.murid dapat melengkapkan jadual yang disediakan.Untuk itu untuk menerapkan konsep sains kepada murid.guru perlu merancang pendekatan. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan iaitu dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak.Disamping kemahiran saintifik. Selepas Selepas eksperimen dijalankan.kaedah dan strategi yang sesuai.kaedah ini melibatkan murid menggunakan daya usaha dan akal fikiran mereka untuk menjalankan satu siri aktiviti supaya menemui prinsip.murid digalakkan membuat kesimpulan atas apa yang ditemui.Murid-murid juga dapat membuat kesimpulan keatas eksperimen dan juga peta minda yang dibuat oleh murid.bahan-bahan hendaklah disediakan oleh guru terlebih dahulu.fenomena atau ciri sesuatu perkara yang hendak dikaji Pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam sains.Murid-murid perlu mengikut prosedur yang yang telah diberikan.Dalam aktiviti pembelajaran. Objektif pengajaran dan pembelajaran dalam sains ialah untuk menerapkan konsep sains yang betul kepada murid-murid.

Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.memerihal.Dengan itu kaedah eksperiman amatlah sesuai untuk murid memahami dan membentuk konsep sains yang akan diingati secara kekal oleh murid.pengetahuan lepas serta kemahiran yang telah dikuasai untuk mencapai atau memahami konsep sains yang akan diterima. Eksperimen adalah satu kaedah yang lazimnya dijalankan dalam pelajaran sains.Untuk membuat suatu penemuan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen.individu mesti melaksanakan proses mental seperti memerhati. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Penemuan berlaku bila individu menggunakan proses mental untuk membentuk konsep atau prinsip. Secara kebiasaan. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Aktiviti melalui pendekatan ini dapat membangkitkan naluri ingin tahu murid serta menimbulkan minat mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses penemuan ini.mengelas. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah ini membolehkan murid menggunakan pengalaman.mengukur. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil penemuan tersebut. Ilmu pengetahuan yang diperolehi akan kekal dalam ingatan dalam tempoh lebih lama.Ini dapat dilihat daripada pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru.meramal.Pendekatan penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. SCE 3104 Pemahaman murid terhadap konsep sains yang diajar oleh guru akan lebih difahami oleh murid jika menggunakan pendekatan penemuan.membuat inferens dan lain-lain. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: 9 .

SCE 3104  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen o mengawal pemboleh ubah o menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan o menentukan langkah menjalankan eksperimen.meneroka dan akhirnya memahami sesuatu konsep sains dengan jelas dan yang paling penting ialah konsep tersebut akan kekal dalam mindanya.strategi ini akan mejadikan pengajaran dan pembelajaran akan mencapai objektif yang diingini.Bagi guru pula.Oleh itu strategi ini secara tidak langsung murid akan lebih memahami konsep sains yang hendak diterapkan oleh guru.menganalisis data dan membuat kesimpulan dengan menggunakan pendekatan penemuan. Kesimpulannya ialah kaedah penemuan ini jika menggunakan strategi yang sesuai akan membolehkan murid dapat membentuk.murid sendiri yang akan meneroka. 10 . o kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam eksperimen.

6. 3. 4.wayar penyambung. 5. Aktiviti : Memahami sifat-sifat bahan. Objek tersebut disambungkan pada litar elaktrik tadi.mentol dan pelbagai objek yang diperbuat daripada bahan yang berlainan. OBJEK SIFAT BAHAN KEADAAN MENTOL CATATAN Syiling Pembaris plastik Pembaris besi Sudu besi Paku besi Getah 11 . Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan menggunakan objek yang lain pula. Bahan/radas : Sel kering. Memilih satu objek dan mengenalpasti bahan buatannya. Keadaan mentol diperhatikan samaada menyala atau tidak. Tujuan : Untuk mengetahui bahan pengalir dan bahan penebat elektrik. SCE 3104 Cara menggunakan kid pengajaran dan pembelajaran. Membina sebuah litar elektrik 2. Langkah-langkah. Pemerhatian direkodkan dalam jadual yang disediakan. 1.

Standard Pembelajaran: 5..... Tandakan ( / ) bagi objek yang dapat menyalakan mentol.... Objek Sifat bahan Keadaan mentol Catatan Besi Bukan Menyala Tidak besi menyala Syiling Pembaris plastic Pembaris besi Sudu besi Paku besi Getah Klip kertas Tali rafia Kunci Penyedut minuman Dawai besi Perbincangan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Kesimpulan: 12 ................ Kelas:..1............................ SCE 3104 Klip kertas Tali rafia Kunci Penyedut minuman Dawai besi Lampiran 1 Standarad Kandungan: 5.....3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Nama:.............1 Memahami sifat-sifat bahan......................................................

SCE 3104 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Kit pengajaran yang dibina. 13 .

SCE 3104 14 .

SCE 3104 Sesi pengajaran dan pembelajaran(eksperiman) Duit syiling Penyedut minuman Paku besi 15 .

SCE 3104 Getah Mata pensel Klip kertas 16 .

SCE 3104 Kunci Pembaris plastik 17 .

18 . SCE 3104 PETA MINDA.

SCE 3104 19 .

SCE 3104 HASIL DAPATAN MURID MELALUI PERBINCANGAN(PETA MINDA) 20 .

SCE 3104 21 .

Tugasan ini terbahagi kepada 2 peringkat yang perlu dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.Tetapi dengan berkat usaha dan perbincangan bersama kawan-kawan serta bimbingan daripada pensyarah iaitu Pn Asmahan Bt Abdul Hadi.Tugasan yang pertama melibatkan pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk yang diterima iaitu pendekatan penemuan. Tugasan ini adalah satu yang agak sukar bagi saya kerana saya tidak dapat membezakan diantara inkuiri dan penemuan.Disamping itu juga maklumat tentang penemuan tidak banyak yang saya perolehi melalui internet. Setelah beberapa kali interaksi.saya dapati pendekatan penemuan sebenarnya selalu digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran tanpa disedari.Pengetahuan sedia ada saya menyatakan bahawa pendekatan inkuiri penemuan merupakan perkara yang sama.Tugasan yang diberikan bermula pada tarikh 18 Februari dan perlu dihantar pada 07 April 2011 setelah diberi kelonggaran selama seminggu selepas tarikh akhir tugasan yang sebenarnya perlu dihantar iaitu pada 01 April 2012. Tugasan yang kedua pula memerlukan saya merujuk kepada huraian sukatan sains sekolah rendah dan memilih satu topik yang berkaitan dengan kaedah penemuan.akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan itu dengan sempurna. SCE 3104 REFLEKSI.Saya telah memilih tajuk konduktor dan penebat dimana saya rasa tajuk ini amat sesuai dan akan menarik minat murid.Guru memainkan peranan yang amat penting dalam menimbulkan minat murid untuk meneroka Alam Sains Dan Teknologi. Kursus Kurikulum Dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah merupakan salah satu subjek yang akan dipelajari dalam semester 2 Program Pensiswazahan Guru ambilan 2011.Sebenarnya kebanyakkan murid sangat suka kepada Alam Sains.Ternyata tajuk yang dipilih oleh saya telah menarik minat murid dan murid-murid sangat teruja untuk 22 .tetapi setelah mendapati tajuk ini saya baru mengetahui pendekatan inkuiri dan penemuan adalah dua benda yang berbeza.Tugasan ini telah saya jalankan dengan kerjasama daripada murid-murid tahun 4.cuma pendekatan yang digunakan oleh guru yang menyebabkan murid kurang berminat untuk mempelajari sains.

murid-murid sangat gembira melakukannya.ini kerana murid ingin tahu keputusan eksperimen yang dibuatnya sendiri.tanggungjawab di rumah dengan membuat tugasan yang diberikan.hal ini akan menimbulkan perasaan minat murid dan perasaan ingin tahu murid terhadap sesuatu perkara yang telah dipelajari.Pada mulanya saya tidak dapat membezakan antara inkuiri dan penemuan.terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri saya yang dapat dikesan.tetapi melalui 23 .Imput- imput yang saya ada juga sangat membantu saya menyelesaikan tugasan ini.Pertambahan masa telah bertambah dan Alhamdulillah saya dapat membahagikan masa antara tugas dan tanggungjawab saya sebagai guru. Sepanjang eksperimen.Setelah berbincang akhirnya saya memilih tajuk ini. SCE 3104 melakukannya. Sepanjang membuat tugasan yang diberikan.Ini menyebabkan pengajaran dan pembelajaran berlaku secara aktif dan semua murid melibatkan diri.Kawalan kelas yang baik merupakan satu faktor pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan lancar dan sempurna.saya telah membuat pelbagai rujukan berkenaan tajuk yang dipilih bersama rakan-rakan sekolah.kerana terdapat banyak aktiviti penemuan boleh dijalankan oleh murid.Perasaan ini jelas kelihatan semasa murid melakukan eksperimen tersebut.Ini untuk memastikan tajuk yang dipilih sesuai dengan pendekatan penemuan.Pengalaman saya yang mengajar matapelajaran sains menyebabkan tugasan ini dapat saya laksanakan dengan baik terutama menjalankan eksperimen.Antara kekuatan yang dapat dikesan ialah pandai membahagikan masa.Disamping itu juga.Pengurusan masa sangat penting terutama bila memasuki alam pengajian.Walaupun saya terpaksa mengorbankan masa rehat saya.aktiviti ini boleh dilakukan oleh murid sendiri dirumah kerana ia sangat mudah dan alatan yang digunakan boleh didapati dengan mudah. Pengalaman baru yang saya dapat melalui tugasan ini ialah pada akhirnya saya dapat memahami dan dapat membezakan antara inkuiri dan penemuan. Sebelum memulakan tajuk ini.Secara tidak langsung. Pengalaman yang saya ada selama 11 tahun disekolah juga merupakan kekuatan yang ada pada saya.tapi saya puas hati bila dapat menyiapkan tugasan yang diberi mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

Kesukaran untuk mendapat maklumat juga merupakan salah satu faktor dalam diri saya.dimana saya mengambil masa selama 2 minggu untuk memahaminya.Kolaborasi di dalam OLL juga banyak membantu saya.Akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini dan diharap tugasan ini dapat memuaskan hati pensyarah dan boleh diguna pakai disamping memenuhi kriteria dan kehendak pihak jabatan.Jutaan terima kasih kepada pensyarah dan juga rakan-rakan kerana tanpa beliau saya masih samar-samar lagi tentang perbezaan antara inkuiri dan penemuan.Saya juga berkongsi maklumat dan bahan dengan rakan- rakan. 24 .menyiapkan projek menjadikan ianya satu pengalaman yang baru.Maklumat berkenaan penemuan sukar dperolehi didalam internet. Kelemahan yang paling ketara pada diri saya ialah untuk membezakan diantara inkuiri dan penemuan. Saya bersyukur kerana memperoleh pengetahuan dan pengalaman sepanjang menyiapkan tugasan ini.Jadi saya terpaksa membeli buku-buku berkaitan dengan penemuan sebagai bahan rujukan.saya dapat membezakannya dan seterusnya saya dapat menggunakannya di sekolah nanti.Sekian terima kasih.Selama 11 tahun saya meninggalkan alam pengajian dimana perlu menyiapkan tugasan. Wassalam… Wan Rozimi Bin Wan Hanafi PPG SCE KUMP 1. SCE 3104 tugasan ini dan juga kolaborasi daripada bimbingan pensyarah.

scribd. Ee Ah Meng(1989).Kuala Lumpur 5.Maznah Ali(2003). Madya Dr.Bhd.Sharifah Norhaidah Syed Idros.cepat cetak sdn bhd. Prof. Pendidikan Sains Prasekolah.terbitan pertama. Poh Swee Hiang(1997). http://www. Bhd.Kumpulan Budiman Sdn.PTS Publications & Distributors Sdn. Mok Soon Sang(1993).Penerbit Fajar Bakti Sdn. Lee Shok Mee(1994).html 3.Dr.Bhd. Noraini Idris. Zurida Ismail. 2010/07/inkuiri-penemuan.Petaling Jaya 25 .Asas Pedagogi dalam Pengajaran- Pembelajaran.Kumpulan Budiman Sdn.Pedagogi Satu Pengenalan.Kuala Lumpur 8.(2001)pedagogi dalam pendidikan matematik.Bhd.Bhd. 4.Bentong 6.com/doc/34350102/PENDEKATAN-INKUIRI-PENEMUAN1 2.Kuala Lumpur 7.Pedagogi Sains 2 Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains.Asas Pengajaran Sains Sekolah Rendah. Kumpulan Budiman Sdn. SCE 3104 1.

SCE 3104 CATATAN. 26 .