You are on page 1of 15

MINGGU 1

1. Perbincangan dalam kumpulan mengenai banding beza antara
pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran bilik darjah untuk
dibentangkan dalam tutorial.

2. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep
dan simpan dalam portfolio

3. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang konsep asas dan
perbezaan antara pengujian, pengukuran, peniilaian dan pentaksiran
bilik darjah

4. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang peranan dan tujuan
pentaksiran serta konsep Pembelajaran ; Pentaksiran untuk
Pembelajaran dan Pentaksiran sebagai Pembelajaran

Pentaksiran untuk Pembelajaran (Assessment for Learning) dan Pentaksiran sebagai Pembelajaran ( Assessment as Learning) dalam bentuk peta konsep dan simpan dalam portfolio . Pelajar membuat rumusan tentang banding beza : Pembelajaran (Assessment of Learning). MINGGU 2 1. Kebolehpercayaan. Kemudahtadbiran. Kemudahtafsiran 2. Keobjektifan. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang Ciri dan Prinsip Pentaksiran : Kesahan.

Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio .Penilaian Kendiri .Penilaian Rakan Sebaya . MINGGU 3 1. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang ciri dan prinsip pentaksiran dan hasilkan dalam bentuk power point. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang Jenis Alat Pentaksiran : Pentaksiran Formatif dan Sumatif Jenis Ujian . 3.Ujian Rujukan Norma dan Kriteria Pentaksiran Autentik .Ujian Objektif dan Subjektif .Prestasi (Performance based ) .Portfolio .Pentaksiran atas talian 2.

Portfolio . Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang jenis alat pentaksiran yang sesuai digunakan dalam bilik darjah.Pentaksiran atas talian 2.Prestasi (Performance based ) . 3.Penilaian Kendiri . Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio .Ujian Rujukan Norma dan Kriteria Pentaksiran Autentik . MINGGU 4 1. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang Jenis Alat Pentaksiran : Pentaksiran Formatif dan Sumatif Jenis Ujian .Ujian Objektif dan Subjektif .Penilaian Rakan Sebaya .

2. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang kerasionalan memilih pelbagai jenis alat pentaksiran yang digunakan dalam bilik darjah. 3. Pelajar mencari bahan di pusat sumber / internet berkaitan dengan standard dan penjajaran. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio . MINGGU 5 1.

bina idea utama serta soalan penting. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio . konteks yang sesuai. 3. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber . pembinaan dan pentadbiran ujian. Pelajar mencari bahan di pusat sumber / internet berkaitan dengan rekabentuk. MINGGU 6 1. kemahiran. 2.berbincang tentang proses merungkai standard dan senaraikan konsep.

Pelajar mencari bahan di pusat sumber / internet berkaitan dengan panduan pembinaan item ujian dan pentadbiran ujian . MINGGU 7 1.

jurnal) tentang tentang penyediaan itrm objektif jenis pilihan dan ujian subjektif yang terdiri daripada item respons terhad dan respons terbuka 2. . Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. MINGGU 8 1. Pelajar mencari maklumat dgn layari internet dan bahan rujukan(buku.

Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang prinsip-prinsip dalam pembinaan item kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) 3. Penskoran. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio . MINGGU 9 1. Pelajar mencari bahan di pusat sumber / internet berkaitan dengan . Penggredan dan Kriteria Pentaksiran 2.

Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang penggubalan rubrik pemarkahan holistik. 3. MINGGU 10 1. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio . Pelajar mencari bahan di pusat sumber / internet berkaitan dengan Analisis Item dan Interpretasi Data 2.

Pelajar mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan analisis item dan i terpretasi data (2 jam) 2. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam port folio. MINGGU 11 1. juga membina jadual pertauts kekerapan longgokan dan lukis ogif bagi peratus kekerapan longgokan tersebut. . pelajar berbincang dan mancari bahan berkaitan: Mancari satu jadual yang mengandungi taburan markah ujian bagi satu kumpulan murid. Berdasarkan taburan markah ujian tersebut. Dalam kumpulan 3-4 orang. bina jadual taburan kekerapan markah. Selain itu. 3. Lukis histogram bagi markah terkumpul.

. MINGGU 12 1. Pelajar membuat rumusan tantang isi pembelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang kesesuaian penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam melaporkan data pentaksiran kepada pihak berkepentingan. 3. Pelajar mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan pelaporan data pentaksiran 2.

Pelajar mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan Pentaksiran Berasakan Sekolah . MINGGU 13 1.

MINGGU 14 1. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang sejauh mana PBS dapat menguji keupayaan murid dengan tepat. 2. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. .

MINGGU 15 1. . 3. Pelajar mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan Pentaksiran Autentik 2. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang sejauh mana Pentaksiran autentik sesuai untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah di Malaysia.