You are on page 1of 7

ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent

Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

Naam Leergroe OLO 3
Joyce Melis
student: p A1
Naam Klas 5de
Mevr. Meredith Michels Aantal
mentor: en 38
Dhr. Chris Van Cleemput lln.:
6de lj.
School: Vrije Basisschool Eke, Steenweg 52

…DAG / / Handtekening mentor + datum:

Va
tot

Leergebied(onderd
/
eel):
Lesonderwerp: Één tegen allen

Leerinhoud: Feiten, begrippen, relaties, methodes, attitudes.
 Attitude
- Samenwerken om de opdrachten tot een goed einde te volbrengen.

Leerplandoelen: Onderwijs VVKBaO
net:
- BO SF 2.4 De leerlingen zijn bereid tot samenwerken met alle leerlingen.

-WO DO 0.5 Kinderen werken samen. Dat houdt in dat ze niemand
uitsluiten.
Dat houdt in dat ze afspraken binnen de groep naleven.
Dat houdt in dat ze overleggen over groepsopdrachten.
Dat houdt in dat ze terugblikken op de manier waarop ze hebben samengewerkt.

Dat houdt in dat ze regels en een taakverdeling afspreken bij een spel of
opdracht.

Lesdoelen:

1. Samenwerken om de opdrachten tot een goed einde te volbrengen (WO
DO 0.5, BO SF 2.4)

Beginsituatie specifiek voor deze les:
Situering in het
Aanbreng Inoefening herhaling evaluatie
leerproces:
Voorkennis van de klasgroep:
 /
Leerling-specifieke gegevens:
 /

Bronnen: volgens de APA-normen
/

Joyce Melis 1
Bijlagen: bordschema, ingevulde werkbladen, teksten, …
 Stempelkaart

Materiaal/locatiewijziging:
 Wc papier
 Papier
 Stylo
 ruitjespapier

LESOPBOUW

1. Oriëntatie:
oriëntatie instructie verwerking afronding
5 min / Stempelkaart

Organisatie:
- De kinderen worden verdeeld in groepjes van 4 of 5

Verloop:
- In een groepje van 4/ 5 moeten ze zo snel mogelijk alle opdrachten
uitvoeren. Ze vertellen eerst tegen de leerkracht welke opdracht ze gaan
doen. De leerkrachten controleren of de opdracht geslaagd is. Pas dan
krijgen ze een stempel op hun kaart. Het groepje wiens kaart het eerst vol
is wint en mag een tegenprestatie verzinnen voor de andere leerlingen.
Sommige opdrachten mogen ze samendoen, andere opdrachten alleen, de
leerlingen kiezen dit zelf. Degene die vals spelen krijgen straftijd

2. Instructie: uitvoeren opdrachten
oriëntatie Instructie verwerking afronding
 Wc papier
25-30  Papier
1
min  Stylo
 ruitjespapier

Verloop:
De kinderen voeren in groep volgende opdrachten uit:
1. Praat allemaal gedurende drie minuten tegen een boom alsof het je beste
vriend is, zonder te lachen.
2. Schrijf samen het alfabet op van achter naar voor
3. Geef bij elke letter van het alfabet een dier (vb a  aap)
4. Maak samen 20 koprollen
5. Maak 20 vlechtjes in de haren van iemand
6. Elk blaadje van een wc-rol nummeren
7. Maak een bosklaslied of een bosklasgedicht
8. Plaats in elk ruitje van een ruitjesblad een kruisje

Uitgeprint op 17/04/2017 Joyce Melis 2
9. Heel de groep staat 30 sec op één been
10.Heel de groep pompt elk 10 keer
11.Geef aan elke leerkracht een complimentje
12.Zoek voor iedereen van je groep een leuke, lieve bijnaam en schrijf die op

3. Verwerking: verzin een groepsopdracht
oriëntatie Instructie verwerking afronding
10 min 1

Verloop:
De groep die de opdrachten het snelst en best uitvoerde, mag een tegenopdracht
verzinnen voor de leerlingen.

4. Afronding
Oriëntatie Instructie verwerking afronding
2 min

Verloop:
Opruimen materiaal

Evaluatie: Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je
goed en waarom? Wat ging niet goed en waarom? (Denk aan voorbereiding en
realisatie.) Doe een verbetervoorstel.

Uitgeprint op 17/04/2017 Joyce Melis 3
Opdrachten:

Verzamel 15 De moord is niet gebeurd
handtekeningen in de slaapkamer
Schrijf voor elke Meneer Van gelen zat op
leerkracht een liefde avond van de moord op
gedicht zijn werk, getuigen
bevestigden dit.
Vertel 2 goede Er is geen touw gevonden
moppen als moordwapen
Los volgend Directrice leen zat op de
kruiswoordraadsel avond van de moord op
op een vergadering, dit werd
bevestigd door meerdere
getuigen.
Zing samen een Aan de verwondingen van
liedje het slachtoffer te zien, is
een kandelaar zeker niet
het moordwapen
Los volgende De moord is zeker niet
woordzoeker op gebeurd op de parking,
deze wordt dag en nacht
bewaakt.
Dans en zing samen Meester Chris zat op de
Uitgeprint op 17/04/2017 Joyce Melis 4
de plopdans; ‘draai avond van de moord op
een keer in het rond, een feest, heel wat
stamp met je voeten getuigen konden dit
op de grond…’ bevestigen.
Som 5 liedjes van Heel het bos is onderzocht
K3 op geweest, daar vond de
moord zeker niet plaats.
Geef alle Juf Barbara zat op het
leerkrachten een moment van de moord op
dikke knuffel restaurant, dit alibi is
bevestigd
Vertel over iedereen Het moordwapen was
van je groepje wat je zeker geen dolk
leuk aan hem/ haar
vind
Blijf 1 min. op 1 been Er werd geen mes
staan teruggevonden als
moordwapen

Trek samen een Juf Joyce zat op de avond
gekke bek, de van de moord op een
leerkracht maakt hier familiefeest, dit werd
een foto van bevestigd door meerdere
getuigen.

Uitgeprint op 17/04/2017 Joyce Melis 5
Ga in kruiwagen per Er werd geen revolver als
twee naar de moordwapen gevonden.
overkant
Spring als een kikker De veranda werd
door het domein onderzocht, hier is de
moord niet gebeurd.
Doe samen een gek Juf Meredith volgde de
dansje, de leerkracht avond van de moord een
filmt dit of trekt hier workshop, haar alibi klopt.
foto’s van

Moordenaar
Meester Chris
Juf Meredith
Juf Joyce
Meneer Van Gelen
Juf Barbara
Meneer Blauwhart
Directrice Leen
Moordwapen
Mes
Dolk
Revolver
Kandelaar
Touw
Vergif

Plaats
Bos
Veranda
Parking
Schuur
Slaapkamer

Moordenaar
Meester Chris
Juf Meredith
Juf Joyce
Meneer Van Gelen
Juf Barbara

Uitgeprint op 17/04/2017 Joyce Melis 6
Meneer Blauwhart
Directrice Leen
Moordwapen
Mes
Dolk
Revolver
Kandelaar
Touw
Vergif

Plaats
Bos
Veranda
Parking
Schuur
Slaapkamer

Uitgeprint op 17/04/2017 Joyce Melis 7