You are on page 1of 3

SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.

HOÀ CHÍ MINH
Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017
Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong - Tp. Hoà Chí Minh
Khoùa thi ngaøy 08/04/2017

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN
Khối: 10 Môn: Anh Thang Điểm 110

STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI
1 0019 Trònh Minh Chuû Buoân Ñoân Ñaék Laék 27.50 129
2 0089 Phaïm Leâ Ngoïc Nhö Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 40.00 98 HCD
3 0066 Laâm Trieäu Maãn Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 40.00 98 HCD
4 0017 Töôøng Duy Quyønh Chi Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 39.50 102
5 0103 Tröông Gia Quaân Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 35.00 114
6 0003 Nguyeãn Ngoïc Queá Anh Chuyeân Beán Tre Beán Tre 46.50 77 HCD
7 0120 Nguyeãn Trí Thoâng Chuyeân Beán Tre Beán Tre 45.50 81 HCD
8 0028 Nguyeãn Hoàng Gia Haân Chuyeân Beán Tre Beán Tre 38.00 104
9 0122 Hoà Thò Hoaøi Thu Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 63.50 22 HCV
10 0130 Nguyeãn Hoà Phöông Traâm Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 60.00 33 HCB
11 0038 Phan Quoác Höng Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 56.00 44 HCB
12 0139 Lyù Trang Tuyeân Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 59.00 37 HCB
13 0068 Nguyeãn Ngoïc Minh Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 54.50 51 HCB
14 0021 Löu Thuøy Döông Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 41.50 94 HCD
15 0010 Ngoâ Daï Thaûo Anh Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 54.50 51 HCB
16 0011 Nguyeãn Thieân Anh Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 52.00 61 HCB
17 0118 Nguyeãn Ñan Thi Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 45.50 81 HCD
18 0124 Vaên Thò Nhö Thuøy Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 57.00 41 HCB
19 0097 Leâ Nguyeân Phöông Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 56.00 44 HCB
20 0112 Nguyeãn Minh Taâm Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 38.00 104
21 0077 Nguyeãn Baûo Ngoïc Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 57.50 39 HCB
22 0067 Lyù Minh Maãn Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 52.00 61 HCB
23 0034 Nguyeãn Trung Hieáu Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 44.00 87 HCD
24 0081 Buøi Phan AÙnh Ngoïc Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 79.00 1 HCV
25 0105 Voõ Minh Quang Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 78.00 3 HCV
26 0143 Ñinh Huøng Vieät Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 77.00 5 HCV
27 0022 Nguyeãn Leâ Anh Duy Chuyeân Leâ Khieát Quaûng Ngaõi 55.50 49 HCB
28 0074 Nguyeãn Thò Quyønh Nga Chuyeân Leâ Khieát Quaûng Ngaõi 53.50 57 HCB
29 0020 Tröông Nguyeãn Thanh Dung Chuyeân Leâ Khieát Quaûng Ngaõi 36.50 109
30 0004 Nguyeãn Traàn Traâm Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 78.00 3 HCV
31 0032 Nguyeãn Phaïm Nhö Haûo Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 75.50 6 HCV
32 0072 Traàn Haø Traø My Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 64.50 18 HCV
33 0073 Nguyeãn Leâ Ngoïc Myõ Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 63.00 23 HCV
34 0015 Voõ Hoaøng Chaâu Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 60.50 31 HCB
35 0093 Traàn Thò Hoàng Nhung Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 50.00 69 HCD
36 0030 Leâ Nguyeãn Gia Haân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 65.50 14 HCV
37 0111 Nguyeãn Anh Taøi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 65.00 15 HCV
38 0012 Nguyeãn Ngoïc Phöông Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 64.50 18 HCV
39 0055 Haï Ngoïc Laâm Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 64.00 21 HCV
40 0005 Löông Ñöùc Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 62.00 28 HCV
41 0029 Nguyeãn Thaûo Haân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 57.00 41 HCB
42 0065 Traàn Minh Luaän Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 50.50 66 HCD
43 0075 Ñaëng Kim Ngaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 40.00 98 HCD
44 0061 Nguyeãn Phan Yeán Linh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 32.50 118
45 0059 Nguyeãn Nhaät Lan Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 52.00 61 HCB
46 0090 Nguyeãn Leâ Quyønh Nhö Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 52.00 61 HCB
47 0091 Tröông Baùch Toá Nhö Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 46.50 77 HCD

Saturday, April 08, 2017 Mẫu 3 Page 1 of 3

00 65 HCB 88 0087 Traàn Thaùi Ñình Nhi Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 48.50 66 HCD 58 0056 Leâ Nhö Laâm Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 35.50 120 74 0131 Tröông Myõ Traân Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 29.00 119 73 0069 Phan Huyønh Hieáu Minh Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 31.00 96 HCD 79 0051 Quaùch Minh Khoâi Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 37.00 38 HCB 50 0001 Voõ Nguyeãn Hoaøi An Chuyeân Long An Long An 54.00 33 HCB 56 0128 Traàn Quoác Toaïi Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 57.00 83 HCD 76 0044 Nguyeãn Duy Khang Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 34.50 8 HCV 99 0046 Traàn Maãn Khang Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.00 139 103 0052 Hoà Nguyeãn Tuaán Khoâi Cuû Chi TP.50 92 HCD 84 0040 Traàn Kim Höông Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 65.50 77 HCD 71 0138 Nguyeãn Thieân Töôøng Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 43.50 124 75 0108 Ñoã Tieán Só Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 45.00 131 81 0078 Nguyeãn Thò Bích Ngoïc Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 56.50 142 66 0018 Nguyeãn Thanh Minh Chieán Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 48.50 111 60 0082 Traàn Bình Nguyeân Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 56.00 54 HCB 51 0092 Hoà Giang Toá Nhö Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 56.00 15 HCV 85 0107 Ñaëng Khaùnh Quyønh Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 63.50 13 HCV 55 0042 Leâ Gia Huy Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 60.00 135 102 0071 Phan Gia Minh Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 20.50 39 HCB 57 0053 Traàn Ñaêng Khöông Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 50.00 44 HCB 83 0036 Buøi Leâ Phöông Hoa Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 42.00 44 HCB 52 0006 Nguyeån Tuaán Anh Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 50.00 104 94 0115 Tröông Bích Thanh Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 72.00 117 78 0116 Ñaøo Phuùc Gia Thaûo Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 41.HCM 73.50 2 HCV 98 0002 Nguyeãn Haø An Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.50 108 80 0016 Toâ Böûu Chaâu Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 27.50 126 69 0142 Nguyeãn Caåm Vaân Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 50.50 26 HCV 49 0027 Phaïm Xuaân Ñaøo Chuyeân Long An Long An 58.00 50 HCB 62 0098 Trònh Thò Thanh Phöông Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 43. 2017 Mẫu 3 Page 2 of 3 .50 120 Saturday.HCM 68.00 69 HCD 53 0144 Leâ Hoaøng Vuõ Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 48.00 44 HCB 82 0134 Nguyeãn Khaùnh Trinh Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 56.50 43 HCB 61 0126 Nguyeãn Myõ Tieân Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 55.00 30 HCB 64 0086 Mai Thò Yeán Nhi Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 49. STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 48 0013 Nguyeãn Hoaøng Gia Baûo Chuyeân Long An Long An 62.50 111 59 0026 Voõ Haûi Ñaêng Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 35.50 26 HCV 97 0109 Leâ Traàn Minh Sôn Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.00 23 HCV 86 0100 Leâ Vaân Mai Phöông Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 52.00 93 HCD 91 0033 Nguyeãn Quang Phuùc Haûo Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 54.HCM 78.00 104 90 0050 Nguyeãn Nhaät Anh Khoa Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 42.00 122 68 0121 Nguyeãn Thaønh Thoâng Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 28. April 08.50 12 HCV 100 0088 Nguyeãn Thoaïi Yeán Nhi Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 27.50 72 HCD 67 0140 Hoà Toá Uyeân Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 31.50 89 HCD 93 0141 Chaâu Leâ Myõ Uyeân Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 38.50 71 HCD 65 0145 Huyønh Yeán Vy Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 19.50 66 HCD 70 0049 Laïi Ñöùc Anh Khoa Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 46.00 91 HCD 72 0104 Traàn Hoàng Quaân Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 32.00 54 HCB 92 0133 Leâ Phöôïng Trinh Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 43.00 75 HCD 54 0076 Höùa Nhaät Gia Nghi Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 66.50 10 HCV 96 0106 Nguyeãn Thò Nhö Quyønh Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 62.HCM 31.50 9 HCV 95 0114 Nguyeãn Taán Taán Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 69.50 58 HCB 87 0045 Phaïm Hoaøng Khang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 51.50 115 77 0039 Tröông Thaønh Höng Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 33.50 129 101 0085 Nguyeãn Thaønh Nhaân Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 23.50 72 HCD 89 0129 Nguyeãn Traàn Baù Toaøn Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 38.50 89 HCD 63 0043 Nguyeãn Thò Nguyeät Huyønh Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 61.

HCM 19.HCM 65.00 146 112 0079 Phan Traàn Bích Ngoïc Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 60.50 72 HCD 124 0057 Nguyeãn Töôøng Laân Nguyeãn Höõu Huaân TP. STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 104 0041 Taêng Thanh Höông Cuû Chi TP.50 142 Saturday.50 142 106 0096 Nguyeãn Minh Phuùc Gia Ñònh TP.HCM 27.00 145 137 0135 Phan Thieän Tuù Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 20.50 137 138 0094 Traàn Nguyeân Ninh Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 41.50 116 119 0125 Ñaëng Nguyeãn Ñan Thuøy Nguyeãn Höõu Caàu TP.HCM 60.50 137 146 0025 Vuõ Ngoïc Kyø Duyeân Trung Phuù TP.Ñhsp TP.00 122 135 0007 Tröông Hoaøng Anh Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 20.HCM 45.00 23 HCV 123 0080 Nguyeãn Huyønh Nhö Ngoïc Nguyeãn Höõu Huaân TP.50 7 HCV 107 0063 Voõ Ngoïc Phöông Linh Gia Ñònh TP.00 103 130 0048 Nguyeãn Baûo Khaùnh Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 24.00 139 111 0132 Ñaøo Ngoïc Myõ Traân Long Xuyeân An Giang 12.50 29 HCV 126 0084 Nguyeãn Thaønh Nhaân Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 46.00 54 HCB 114 0035 Nguyeãn Huy Hieäu Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 40.00 125 144 0119 Laïi Cao Thieân Trung Phuù TP.HCM 28.50 126 145 0070 Leâ Nhaät Minh Trung Phuù TP.HCM 69.HCM 64.HCM 36.00 87 HCD 142 0146 Nguyeãn Leâ Thanh Vy Trung Hoïc Thöïc Haønh .00 83 HCD 116 0095 Lö Taán Phaùt Maïc Ñónh Chi TP.HCM 20.50 58 HCB 128 0083 Phaïm Traàn Phuùc Nguyeân Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 41.HCM 74.HCM 45.HCM 60.00 136 141 0058 Huyønh Hoïc Laâm Trung Hoïc Thöïc Haønh .00 96 HCD 129 0117 Nguyeãn Traàn Thy Thaûo Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 39.50 10 HCV 132 0064 Ñaëng Hoaøng Long Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.50 31 HCB 127 0031 Ñoaøn Nguyeãn Phöông Danh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.50 133 140 0110 Nguyeãn Troïng Anh Taøi Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 22.HCM 19.50 77 HCD 122 0024 Nguyeãn Khaùnh Duy Nguyeãn Höõu Huaân TP.50 18 HCV 133 0023 Nguyeãn Leâ Duy Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.00 33 HCB 134 0062 Leâ Thaûo Linh Pleiku Gia Lai 31.50 51 HCB 109 0123 Nguyeãn Khaùnh Thuïc Kroângnoâ Ñaék Noâng 28.HCM 48.HCM 52.Ñhsp TP.HCM 29.HCM 52.HCM 54.HCM 35.50 111 143 0127 Buøi Trung Tín Trung Hoïc Thöïc Haønh .50 109 118 0054 Phaïm Trung Kieân Ngoâ Gia Töï Ñaék Laék 33.00 139 136 0008 Vöông Tieán Loäc Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 19.00 33 HCB 113 0113 Nguyeãn Duy Taân Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 54.50 94 HCD 139 0009 Ñoã Thuïy Mai Anh Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 24.50 86 HCD 125 0102 Leâ Hieàn Phöông Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 44.00 98 HCD 115 0014 Nguyeãn Minh Baûo Maïc Ñónh Chi TP.50 58 HCB 120 0137 Ñaøo Thanh Tuaán Nguyeãn Höõu Caàu TP.HCM 63.HCM 44.HCM 48.00 134 131 0136 Nguyeãn Ngoïc Thaùi Tuaán Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.00 131 105 0060 Trònh Vuõ Duy Lieâm Cuû Chi TP.00 128 110 0099 Ñoã Thu Phöông Long Xuyeân An Giang 20. April 08. 2017 Mẫu 3 Page 3 of 3 .HCM 61.00 15 HCV 108 0047 Nguyeãn Gia Khang Gia Ñònh TP.00 83 HCD 117 0101 Löông Ngoïc Anh Phöông Maïc Ñónh Chi TP.Ñhsp TP.00 75 HCD 121 0037 Nguyeãn Huy Hoaøng Nguyeãn Höõu Caàu TP.