You are on page 1of 3

SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.

HOÀ CHÍ MINH
Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017
Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong - Tp. Hoà Chí Minh
Khoùa thi ngaøy 08/04/2017

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN
Khối: 10 Môn: §Þa Thang Điểm 20
STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI
1 0150 Leâ Minh Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 16.500 1 HCV
2 0251 Nguyeãn Quaûng Sôn Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 16.000 2 HCV
3 0246 Leâ Minh Quaân Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 15.750 3 HCV
4 0262 Nguyeãn Töôøng Vy Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 15.250 4 HCV
5 0154 Ñoã Thò Lan Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 15.000 5 HCV
6 0247 Tröông Ñoaøn Quí Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 15.000 5 HCV
7 0248 Haø Thanh Thuïc Quyeân Gia Ñònh TP.HCM 15.000 5 HCV
8 0159 Vuõ Thò Ngoïc Chinh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 14.750 8 HCV
9 0149 Nguyeãn Thieân An Gia Ñònh TP.HCM 14.500 9 HCV
10 0222 Nguyeãn Thò Hoaøi Nhi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 14.250 10 HCV
11 0208 Nguyeãn Thò Kim Ngaân Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 14.250 10 HCV
12 0220 Nguyeãn Thò Thanh Nhaõ Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 14.250 10 HCV
13 0215 Lyù Thò Xuaân Nguyeân Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 14.250 10 HCV
14 0257 Hoà Voõ Anh Thö Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 14.250 10 HCV
15 0214 Vuõ Ñoã Gia Nghóa Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 14.000 15 HCV
16 0285 Hoà Thò Baûo Yeán Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 14.000 15 HCV
17 0252 Tröông Hieáu Taøi Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 13.750 17 HCV
18 0169 Ñaøo Xuaân Ñaït Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 13.750 17 HCV
19 0236 Ñaøo Döông Phuïng Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 13.500 19 HCV
20 0271 Nguyeãn Thò Baûo Traân Chuyeân Beán Tre Beán Tre 13.500 19 HCV
21 0273 Voõ Thò Thanh Trang Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 13.250 21 HCV
22 0232 Ñaëng Thò Oanh Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 13.000 22 HCV
23 0253 Traàn Hoaøng Thò Thu Thaûo Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 13.000 22 HCV
24 0198 Traàn Xuaân Baûo Long Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 12.750 24 HCV
25 0199 Nguyeãn Thò Quyønh Mai Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 12.750 24 HCV
26 0265 Huyønh Haûi Thuûy Tieân Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 12.750 24 HCV
27 0147 Traàn Thò Thuøy An Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 12.500 27 HCV
28 0283 Voõ Haïnh Xuaân Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 12.500 27 HCV
29 0258 Phaïm Ngoïc Anh Thö Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 12.500 27 HCV
30 0205 Döông Thò Thanh Nga Kroângnoâ Ñaék Noâng 12.500 27 HCV
31 0186 Phan Chí Huy Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 12.500 27 HCV
32 0244 Nguyeãn Anh Quaân Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 12.500 27 HCV
33 0204 Ñoaøn Thaûo Quyønh My Chuyeân Beán Tre Beán Tre 12.500 27 HCV
34 0223 Nguyeãn Thò Thanh Nhi Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 12.250 34 HCB
35 0211 Phaïm Kim Ngaân Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 12.250 34 HCB
36 0241 Traàn Yeán Phöông Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 12.000 36 HCB
37 0231 Mai Hoàng Nhung Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 12.000 36 HCB
38 0245 Nguyeãn Laäp Quaân Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 12.000 36 HCB
39 0165 Vuõ Thò Myõ Dung Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 12.000 36 HCB
40 0240 Lyù Myõ Phöông Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 12.000 36 HCB
41 0151 Nguyeãn Thò Lam Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 12.000 36 HCB
42 0235 Huyønh Taán Phuùc Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 12.000 36 HCB
43 0200 Nguyeãn Vaên Mau Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 11.750 43 HCB
44 0207 Leâ Thanh Nga Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 11.750 43 HCB
45 0234 Laâm Nhaät Phi Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 11.750 43 HCB
46 0174 Ñoaøn Nam Haûi Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 11.750 43 HCB
47 0187 Traàn Baûo Huyeân Chuyeân Leâ Khieát Quaûng Ngaõi 11.500 47 HCB

Saturday, April 08, 2017 Mẫu 3 Page 1 of 3

250 51 HCB 58 0182 Vuõ Nhi Hoaø Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 11.750 78 HCD 81 0168 Nguyeãn Tieán Ñaït Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 9.750 78 HCD 82 0161 Leâ Nguyeãn Kim Cöông Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 9. 2017 Mẫu 3 Page 2 of 3 .000 75 HCD 77 0166 Noâng Thò Duyeân Buoân Ñoân Ñaék Laék 10.250 68 HCD 74 0217 Thaân Anh Nguyeân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 10.750 78 HCD 80 0189 Ñoaøn Troïng Khang Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 9.250 68 HCD 72 0269 Laâm Döông Toaøn Maïc Ñónh Chi TP. SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 10 Môn: §Þa Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 48 0170 Vaên Tieán Ñaït Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 11.750 62 HCB 64 0238 Nguyeãn Ngoïc Myõ Phöông Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 10.000 75 HCD 76 0158 Buøi Nhaát Hoaøng Chaâu Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 10.000 58 HCB 59 0213 Nguyeãn Ñaïi Nghóa Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 11.500 64 HCB 68 0209 Ñaøo Ngoïc Ngaân Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 10.250 68 HCD 75 0184 Nguyeãn Khaùnh Huy Chuyeân Long An Long An 10.750 89 HCD 91 0216 Phaïm Vuõ Thaûo Nguyeân Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 8.750 78 HCD 84 0160 Nguyeãn Minh Chung Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 9.500 47 HCB 51 0226 Nguyeãn Thò Quyønh Nhö Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 11.750 62 HCB 63 0275 Nguyeãn Hoaøng Thuûy Truùc Gia Ñònh TP.250 84 HCD 86 0243 Nguyeãn Ñaøo Kim Phöôïng Chuyeân Leâ Khieát Quaûng Ngaõi 9.250 51 HCB 55 0274 Vuõ Thò Trang Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 11.HCM 10.HCM 10.000 58 HCB 61 0194 Leâ Ñaêng Khoa Maïc Ñónh Chi TP.Ñhsp TP.000 58 HCB 60 0276 Nguyeãn Ñöùc Tuaán Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 11.500 91 HCD 92 0179 Traàn Thò Thuùy Hieàn Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 8.HCM 11.000 87 HCD 88 0263 Ñinh Ngoïc Thuøy Chuyeân Long An Long An 9.250 51 HCB 54 0279 Trònh Dieäu Hoàng Vi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 11.250 68 HCD 73 0225 Huyønh Thò Tuyeát Nhi Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 10.500 47 HCB 50 0249 Ñinh Thò Quyønh Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 11.250 51 HCB 57 0164 Nguyeãn Thò Ngoïc Daân Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 11.000 75 HCD 78 0201 Hoà Quang Minh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 9. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong .250 68 HCD 70 0163 Nguyeãn Ñoã Thuøy Daân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 10.250 84 HCD 87 0212 Trònh Thò Moäng Nghi Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 9.250 84 HCD 85 0254 Traàn Quang Thieän Long Xuyeân An Giang 9.500 64 HCB 65 0280 H Vi Sa Nieâ Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 10.500 64 HCB 67 0177 Huyønh Gia Haøo Maïc Ñónh Chi TP.000 58 HCB 62 0264 Taï Thò Thu Thuûy Phan Ñình Phuøng Ñaék Noâng 10. April 08.HCM 10.500 91 HCD 93 0192 Nguyeãn Vaân Khaùnh Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 8.750 78 HCD 83 0156 La Chí Baøng Trung Hoïc Thöïc Haønh .750 89 HCD 90 0193 Baønh Nguyeãn Nguye Khaùnh Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 8.Tp.500 47 HCB 49 0157 Leâ Thaùi Bình Chuyeân Beán Tre Beán Tre 11.250 51 HCB 52 0221 Traàn Minh Nhaät Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 11.250 51 HCB 53 0219 Nguyeãn Troïng Nguyeãn Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 11.250 68 HCD 69 0152 Nguyeãn Thò Vaân Anh Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 10.750 78 HCD 79 0228 Quaùch Tònh Nhö Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 9.500 91 HCD 94 0281 Nguyeãn Duy Vuõ Chuyeân Leâ Khieát Quaûng Ngaõi 8.HCM 9.250 51 HCB 56 0239 Leâ Thò Haø Phöông Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 11.000 87 HCD 89 0284 Huyønh Nguyeãn Nhö YÙ Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 8.500 91 HCD Saturday.500 64 HCB 66 0282 Ñoã Leâ Haï Vy Phan Ñình Phuøng Ñaék Noâng 10.250 68 HCD 71 0260 Trònh Thò Thuyø Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 10.

Tp.750 110 112 0171 Buøi Thò Ngoïc Haø Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 6.250 122 124 0210 Phan Khaùnh Ngaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 5.750 129 132 0162 Voõ Chí Cöôøng Long Xuyeân An Giang 3.750 98 HCD 100 0190 Nguyeãn An Khang Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 7.000 96 HCD 97 0259 Leâ Thò Thanh Thuaän Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 8.000 118 120 0188 Ñinh Thò Myõ Huyeàn Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 5.500 112 116 0197 Voõ Thò Chi Linh Phan Ñình Phuøng Ñaék Noâng 6.500 121 122 0180 Leâ Vuõ Minh Hieàn Pleiku Gia Lai 5.750 120 121 0267 Buøi Khaùnh Toaøn Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 5.250 117 118 0272 Huyønh Thò Quyønh Trang Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 6.250 139 140 0261 Traàn Cao Nguyeân Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 0.000 108 110 0185 Hoà Phöông Huy Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 6.500 101 102 0173 Phan Nguyeãn Xuaân Haï Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 7.500 132 134 0224 Nguyeãn Hoaøng AÙnh Nhi Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 3.500 101 106 0250 Leâ Thanh Sang Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 7.250 122 123 0286 Nguyeãn Baûo Yeán Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 5.750 98 HCD 101 0278 Traàn Thò Moäng Tuyeàn Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 7.HCM 4. April 08.000 124 125 0183 Traàn Thu Haø Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 5.Ñhsp TP. 2017 Mẫu 3 Page 3 of 3 .750 110 111 0153 Nguyeãn Thò Kieàu Anh Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 6.250 106 107 0266 Kieàu Trung Tín Trung Hoïc Thöïc Haønh .000 96 HCD 98 0242 Voõ Lam Phöông Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 7.500 132 136 0155 Cao Xuaân Baùch Trung Hoïc Thöïc Haønh .500 101 103 0233 Hoà Thò Ngoïc Oanh Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 7.500 101 104 0277 Huyønh Thò Ngoïc Tuy Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 7.000 124 126 0167 Nguyeãn Quoác Ñaïi Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 4. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 10 Môn: §Þa Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 95 0227 Voõ Laâm Hieåu Nhö Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 8.750 138 139 0202 Leâ Töï Thaûo Minh Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 0.750 129 130 0255 Voõ Thò Anh Thö Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 3.750 129 131 0195 Nguyeãn Phuùc Anh Khueâ Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 3.250 95 HCD 96 0172 Hoaøng Thò Nhaät Haï Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 8.500 112 114 0176 Voõ Phöông Vi Haèng Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 6. SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.250 106 108 0148 Khöu Leâ Tröôøng An Chuyeân Long An Long An 7.500 101 105 0270 Nguyeãn Ngoïc Baûo Traâm Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 7.500 132 133 0178 Nguyeãn Nhö Haäu Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 3.250 136 137 0268 Leâ Duy Toaøn Pleiku Gia Lai 1.000 118 119 0206 Nguyeãn Thò Taân Nga Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 6.500 132 135 0256 Nguyeãn Minh Thö Long Xuyeân An Giang 3.HCM 7.HCM 7. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong .500 112 115 0196 Leâ Quang Linh Buoân Ñoân Ñaék Laék 6.500 112 117 0237 Nguyeãn Taán Phöôùc Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 6.750 126 127 0203 Phuøng Hieáu Minh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.750 98 HCD 99 0191 Nguyeãn Vaân Khanh Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.000 108 109 0230 Nguyeãn Quyønh Nhö Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.HCM 3.000 140 Saturday.Ñhsp TP.HCM 7.500 127 128 0181 Haø Thò Hoàng Hoa Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 4.000 137 138 0229 Nguyeãn Quyønh Nhö Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 0.500 112 113 0218 Nguyeãn Trung Nguyeân Pleiku Gia Lai 6.250 128 129 0175 Phaïm Ngoïc Nhö Haân Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 3.