You are on page 1of 4

SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.

HOÀ CHÍ MINH
Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017
Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong - Tp. Hoà Chí Minh
Khoùa thi ngaøy 08/04/2017

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN
Khối: 11 Môn: Sinh Thang Điểm 20
STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI
1 1889 Nguyeãn Hoaøng Anh Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 17.250 1 HCV
2 1946 Traàn Ngoïc Thuïy Minh Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 16.250 2 HCV
3 1986 Nguyeãn Haø Phöông Thaûo Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 15.750 3 HCV
4 1953 Voõ Traàn Minh Ngoïc Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 15.750 3 HCV
5 1886 Nguyeãn Hoàng An Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 15.625 5 HCV
6 1939 Huyønh Leâ Ngoïc Long Maïc Ñónh Chi TP.HCM 15.500 6 HCV
7 2005 Leâ Thò Thuïc Trinh Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 15.500 6 HCV
8 1973 Nguyeãn Thaùi Ngoïc Quyønh Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 14.675 8 HCV
9 2002 Leâ Baûo Traân Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 14.250 9 HCV
10 2011 Löông Vó Tuaán Maïc Ñónh Chi TP.HCM 14.250 9 HCV
11 2024 Nguyeãn Thò Thanh Xuaân Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 14.000 11 HCV
12 1987 Traàn Thò Laâm Thaûo Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 14.000 11 HCV
13 1909 Ñoã Quoác Ñaït Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 14.000 11 HCV
14 1920 Haø Thò Phöông Hoaøi Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 14.000 11 HCV
15 1884 Nguyeãn Phuùc Baûo Taâm Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 14.000 11 HCV
16 1921 Kieàu Thò Thu Hoaøi Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 14.000 11 HCV
17 1890 Ñinh Kieàu Minh Anh Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 13.750 17 HCV
18 1887 Leâ Traàn Baûo Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 13.750 17 HCV
19 1993 Leâ Minh Thö Chuyeân Beán Tre Beán Tre 13.750 17 HCV
20 2027 Traàn Caùt Xuyeân Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 13.750 17 HCV
21 1983 Leâ Tröông Thaéng Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 13.500 21 HCV
22 1896 Huyønh Quí Cang Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 13.500 21 HCV
23 1967 Nguyeãn Hoaøi Nam Phöông Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 13.500 21 HCV
24 1908 Nguyeãn Vaên Ñaït Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 13.500 21 HCV
25 1895 Phan Thaùi Bình Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 13.375 25 HCV
26 2020 Hoaøng Quoác Vó Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 13.250 26 HCV
27 1988 Traàn Thò Thanh Thaûo Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 13.250 26 HCV
28 1965 Hoaøng Ñình Phuùc Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 13.250 26 HCV
29 2010 Traàn Vaên Tuaán Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 13.250 26 HCV
30 2009 Nguyeãn Höõu Anh Tuaán Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 13.125 30 HCB
31 1933 Leâ Bích Lieân Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 13.000 31 HCB
32 1970 Ngoâ Leâ Quaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 13.000 31 HCB
33 1947 Nguyeãn Voõ Thò Hoaø My Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 13.000 31 HCB
34 1961 Nguyeãn Thò Hoàng Nhung Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 13.000 31 HCB
35 1923 Leâ Thò Bích Hoàng Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 12.750 35 HCB
36 1910 Traàn Ñaøo Linh Giang Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 12.750 35 HCB
37 2008 Nguyeãn Thanh Tröôøng Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 12.625 37 HCB
38 1996 Traàn Hoaøng Anh Thy Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 12.500 38 HCB
39 1999 Phaïm Ngoïc Bích Traâm Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 12.500 38 HCB
40 1951 Ñoã Thò Nhö Ngoïc Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 12.250 40 HCB
41 1906 Leâ Hoaøng Höõu Ñang Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 12.000 41 HCB
42 1962 Nguyeãn Hoaøng Phi Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 12.000 41 HCB
43 1907 Vuõ Ñaêng Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 12.000 41 HCB
44 1941 Nguyeãn Thò Mai Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 12.000 41 HCB
45 1916 Huyønh Quang Haøo Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 12.000 41 HCB
46 2026 Nguyeãn Leâ Baûo Xuyeân Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 12.000 41 HCB
47 1891 Vuõ Thò Ngoïc Anh Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 12.000 41 HCB

Saturday, April 08, 2017 Mẫu 3 Page 1 of 4

250 84 HCD 85 1940 Voõ Thò Kim Lyù Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 9.250 53 HCB 54 1922 Phan Nguyeãn Hoaøng Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 11.000 87 HCD 91 1904 Ñaëng Hoaøng Duy Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 8.250 53 HCB 56 1929 Hoà Hoaøng Khanh Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 11.500 78 HCD 79 1964 Nguyeãn Hoaøng Phuùc Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 9.375 82 HCD 84 1985 Nguyeãn Huøng Thanh Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 9.375 82 HCD 83 1888 Tröông Dieäp Vaân Anh Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 9.750 76 HCD 77 2012 Nguyeãn Ñaëng Töôøng Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 9.875 75 HCD 76 1914 Phan Nguyeãn Minh Haïnh Gia Ñònh TP.875 59 HCB 61 1984 Tröông Haûi Thanh Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 10.500 65 HCD 69 1938 Tröông Hoàng Loan Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 10.500 78 HCD 80 1990 Nguyeãn Chí Thieän Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.250 84 HCD 87 2014 Nguyeãn Nhö Caùt Töôøng Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.750 76 HCD 78 2017 Ñoaøn Traàn Hoaøng Uyeân Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 9.000 73 HCD 75 1980 Leâ Nguyeãn Hoàng Thaùi Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.500 50 HCB 52 1977 Leâ Höõu Taøi Nguyeãn Traõi Ninh Thuaän 11.500 50 HCB 51 2004 Nguyeãn Hoaøng Long Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 11.750 91 HCD 92 1897 Traàn Coâng Chaùnh Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 8.500 65 HCD 66 1971 Nguyeãn Vuõ Nhaät Quang Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.750 48 HCB 50 1900 Phaïm Thò Thuøy Dung Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 11.HCM 10. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 11 Môn: Sinh Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 48 1968 Nguyeãn Thò Thanh Phöông Kroângnoâ Ñaék Noâng 11.250 70 HCD 71 1975 Ñoaøn Höõu Taøi Chuyeân Long An Long An 10.750 61 HCB 63 1912 Löông Thuùy Haø Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 10.HCM 9.HCM 10.500 78 HCD 81 1982 Traàn Nguyeãn Thaêng Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 9.500 78 HCD 82 1911 Voõ Thò Myõ Gieàn Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 9.000 87 HCD 89 2003 Tröông Minh Trí Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 9.250 70 HCD 73 1931 Leâ Theá Kyû Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 10.250 53 HCB 55 1989 Nguyeãn Phöông Thaûo Maïc Ñónh Chi TP.HCM 11. 2017 Mẫu 3 Page 2 of 4 .HCM 8.500 65 HCD 70 1981 Traàn Toâ Ngoïc Thaém Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 10.HCM 9.750 61 HCB 65 1901 Nguyeãn Thò Thuøy Dung Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 10.HCM 9.000 73 HCD 74 1905 Phan Thò Yeán Duyeân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 10.Tp.500 65 HCD 68 1892 Vuõ Thò Vaân Anh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP. April 08.HCM 9.500 65 HCD 67 2023 Leâ Khaéc Haûi Vy Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.750 48 HCB 49 1979 Phan Vieát Taân Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 11.250 53 HCB 57 1995 Döông Huyønh Ngoïc Thuùy Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 11.250 70 HCD 72 1885 Nguyeãn Thò Hoaøi An Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 10.HCM 10.000 57 HCB 59 1998 Ñoã Thieän Gia Tín Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 10.500 50 HCB 53 2015 Nguyeãn Thò Thanh Tuyeàn Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 11.750 91 HCD 93 1918 Nguyeãn Thanh Hieàn Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.000 57 HCB 58 1960 Nguyeãn Vuõ Quyønh Nhö Nguyeãn Traõi Ninh Thuaän 11.750 91 HCD 94 1934 Leâ Thò Myõ Linh Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 8.250 84 HCD 86 2029 Nguyeãn Thò Kim Yeán Kroângnoâ Ñaék Noâng 9.750 61 HCB 64 1974 Hoà Thò Phöông Quyønh Chuyeân Long An Long An 10. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong . SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.750 61 HCB 62 1898 Nguyeãn Kim Chuaån Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 10.000 87 HCD 90 1955 Leâ Töôøng Nhi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 9.000 87 HCD 88 1994 Traàn Thò Anh Thö Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 9.750 91 HCD Saturday.875 59 HCB 60 2022 Phan Phuù Vinh Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 10.

750 91 HCD 100 2021 Tröông Hoaøng Vieät Chuyeân Long An Long An 8.250 103 104 1925 Nguyeãn Dieãm Huyønh Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 8.000 139 140 1949 Nguyeãn Thò Kim Ngaân Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 4.250 126 127 1952 Chaâu Taán Ngoïc Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 6.500 115 118 1956 Hoaøng Thò Hoàng Nhi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 7.750 111 114 1943 Nguyeãn Thò Caåm Mi Nguyeãn Traõi Ninh Thuaän 7.125 119 120 2013 Nguyeãn Leâ Caùt Töôøng Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 7.000 108 109 2016 Nguyeãn Ngoïc Mai Uyeân Chuyeân Beán Tre Beán Tre 8. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong .250 103 107 2000 Phaïm Traàn Quyønh Traâm Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 8.750 129 131 1966 Huyønh Thanh Phöông Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 5. 2017 Mẫu 3 Page 3 of 4 .Tp.000 133 134 2025 Ñoã Hoàng Xuaân Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 4.750 111 112 1958 Ñinh Vò Maãn Nhi Gia Ñònh TP. SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.250 141 Saturday.500 134 135 2018 Höùa Hoaøng Dieãm Uyeân Nguyeãn Höõu Huaân TP.250 131 132 1915 Phaïm Nguyeãn Hoàng Haïnh Nguyeãn Höõu Huaân TP.750 121 123 1928 Ñöôøng Nguyeãn Gia Khang Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 6.250 103 105 1969 Ñoã Duy Baûo Quaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 8.000 108 110 1935 Nguyeãn Thò Huyeàn Linh Kroângnoâ Ñaék Noâng 8.625 100 101 1992 Leâ Hoaøng Thoâng Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 8.750 121 122 1917 Traàn Thò Hieàn Daân Toäc Noäi Truù N'Trang Lông Ñaék Laék 6.500 123 125 1957 Nguyeãn Thò Truùc Nhi Phan Ñình Phuøng Ñaék Noâng 6.500 134 136 1997 Nguyeãn Phöông Thy Trònh Hoaøi Ñöùc Bình Döông 4.750 111 113 1954 Leâ Tröông Cao Nguyeân Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 7.000 128 129 1950 Ñaøo Nhö Ngoïc Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 5.500 123 126 1913 Nguyeãn Thò Hoàng Haïnh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 6.750 91 HCD 99 1942 Döông Ñöùc Maïnh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.250 126 128 1924 Traàn Mai Huyønh Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 6.625 100 102 1932 Döông Gia Laêng Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 8.250 137 139 1972 Nguyeãn Phöông Quyønh Pleiku Gia Lai 4.HCM 8.750 91 HCD 97 1927 Nguyeãn Haøo Khang Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 8.500 123 124 2006 Nguyeãn Thò Tuyeát Trinh Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 6.375 136 137 2007 Hoà Nguyeãn Quang Trung Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 4.000 120 121 1937 Mai Hoaøng Linh Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 6.750 91 HCD 98 1944 Traàn Bình Minh Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 8.250 131 133 1936 Traàn Ngoïc Linh Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 5.750 129 130 2028 Nguyeãn Thò Nhö YÙ Long Xuyeân An Giang 5.HCM 8.250 118 119 1963 Voõ Traàn Sôn Phong Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 7. April 08.500 102 103 1899 Toâ Thò Ngoïc Dieãm Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 8.HCM 7.250 103 106 1959 Nguyeãn Thò Hoàng Nhi Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 8.750 91 HCD 96 1926 Leâ Hieàn Khaûi Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 8.125 107 108 1991 Nguyeãn Ngoïc Thònh Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 8.HCM 4.250 137 138 1902 Phaïm Thuøy Döông Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 4.000 108 111 1894 Phan Haûi AÂu Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 7.500 115 116 1919 Tröông Thò Myõ Hoa Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 7.500 115 117 2001 Nguyeãn Thò Queá Traân Chuyeân Beán Tre Beán Tre 7. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 11 Môn: Sinh Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 95 1945 Trònh Leâ Hoaøng Minh Gia Ñònh TP.750 111 115 1978 Phan Thò Thanh Taâm Ngoâ Gia Töï Ñaék Laék 7.000 139 141 2592 Leâ Hoaøng Laân Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 3.HCM 5.

250 141 143 1976 Huyønh Minh Taøi Long Xuyeân An Giang 2. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 11 Môn: Sinh Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 142 2019 Löông Thò Tuøng Vi Nguyeãn Höõu Huaân TP. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong . 2017 Mẫu 3 Page 4 of 4 .750 143 144 1948 Leâ Hoaøi Nam Long Xuyeân An Giang 2.000 146 Saturday.500 144 145 1903 Voõ Minh Duy Nguyeãn Vieät Hoàng Caàn Thô 2.Tp. April 08. SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.HCM 3.000 145 146 1930 Traàn Ñaêng Khoa Pleiku Gia Lai 1.