You are on page 1of 3

SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.

HOÀ CHÍ MINH
Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017
Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong - Tp. Hoà Chí Minh
Khoùa thi ngaøy 08/04/2017

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN
Khối: 10 Môn: Sinh Thang Điểm 20
STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI
1 0701 Nguyeãn Kim Thoa Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 17.750 1 HCV
2 0664 Leâ Minh Nhaät Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 15.775 2 HCV
3 0669 Nguyeãn Gia Nhi Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 15.500 3 HCV
4 0648 Ñaäu Hoaøng Thanh Luy Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 15.250 4 HCV
5 0636 Nguyeãn Vaên Kieân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 13.875 5 HCV
6 0653 Nguyeãn Ñình Quang Minh Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 13.675 6 HCV
7 0679 Leâ Phöông Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 13.375 7 HCV
8 0693 Nguyeãn Só Thaønh Taâm Chuyeân Bình Long Bình Phöôùc 12.750 8 HCV
9 0594 Leâ Thò Ngoïc AÙnh Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 12.625 9 HCV
10 0678 Trieäu Phan Theá Phöông Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 12.575 10 HCV
11 0611 Höùa Nguyeân Ñôøi Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 12.375 11 HCV
12 0623 Traàn Ngoïc Khaûi Hoaøn Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 12.250 12 HCV
13 0615 Voõ Duy Gia Haân Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 11.750 13 HCV
14 0626 Phaïm Quyønh Höông Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 11.375 14 HCV
15 0624 Hoà Nguyeãn Huy Hoaøng Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 11.375 14 HCV
16 0694 Hoà Nguyeãn Vaên Taân Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 11.250 16 HCV
17 0637 Leâ Duy Kieân Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 10.750 17 HCV
18 0670 Nguyeãn Buøi Ñình Nhu Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 10.750 17 HCV
19 0650 Haø Baûo Minh Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 10.750 17 HCV
20 0642 Nguyeãn Hoaøng Dieäu Linh Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 10.625 20 HCV
21 0674 Nguyeãn Doaõn Phuù Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 10.500 21 HCV
22 0671 Leâ Haø Tuyeát Ny Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 10.500 21 HCV
23 0645 Ñoã Thò Minh Loäc Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 10.425 23 HCV
24 0654 Nguyeãn Thò Traø My Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 10.375 24 HCV
25 0628 Trình Quang Huy Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 10.375 24 HCV
26 0706 Ñoaøn Thò Mai Thy Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 10.250 26 HCV
27 0720 Buøi Trung Vónh Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 10.250 26 HCV
28 0723 Ñoã Thò Thanh Vy Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 10.125 28 HCB
29 0595 Traàn Ñöùc Thieân Baûo Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.HCM 10.000 29 HCB
30 0682 Ñoã Nguyeãn Minh Quaân Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 10.000 29 HCB
31 0714 Phuøng Thanh Tuù Chuyeân Quang Trung Bình Phöôùc 9.875 31 HCB
32 0652 Quaùch Haûi Minh Maïc Ñónh Chi TP.HCM 9.875 31 HCB
33 0629 Löông Gia Huy Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 9.875 31 HCB
34 0613 Cao Thò Vieät Haø Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 9.750 34 HCB
35 0673 Voõ Thaønh Phong Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 9.750 34 HCB
36 0635 Ngoâ Hoà Baûo Kieân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 9.750 34 HCB
37 0677 Nguyeãn Quang Phöôùc Chuyeân Nguyeãn Taát Thaønh Kon Tum 9.500 37 HCB
38 0659 Huyønh Baù Nghóa Chuyeân Nguyeãn Chí Thanh Ñaék Noâng 9.500 37 HCB
39 0616 Leâ Nguyeãn Hoàng Haân Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 9.375 39 HCB
40 0606 Nguyeãn Thò Anh Ñaøo Chuyeân Beán Tre Beán Tre 9.375 39 HCB
41 0686 Kieàu Thò Quyønh Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 9.250 41 HCB
42 0685 Ñaøo Anh Quang Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.HCM 9.250 41 HCB
43 2591 Nguyeãn Hoaøng Nhaát Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 9.250 41 HCB
44 0614 Traàn Tuaán Haûi Maïc Ñónh Chi TP.HCM 9.125 44 HCB
45 0695 Nguyeãn Quoác Thaùi Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 9.000 45 HCB
46 0663 Nguyeãn Bình Nguyeân Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 9.000 45 HCB
47 0630 Traàn Tuù Khanh Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 9.000 45 HCB

Saturday, April 08, 2017 Mẫu 3 Page 1 of 3

875 65 HCD 66 0647 Nguyeãn Haûi Long Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 7. April 08.000 63 HCD 65 0593 Nguyeãn Dieäp Traâm Anh Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 7.125 61 HCD 62 0696 Phan Ngoïc Thaùi Thanh Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 8.625 87 HCD 88 0661 Nguyeãn Minh Ngoïc Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 6.250 75 HCD 76 0604 Tröông Chí Ñaïi Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 7. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 10 Môn: Sinh Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 48 0684 Mai Huy Quang Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 9. SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.125 81 HCD 82 0622 Nguyeãn Phöôùc Hoøa Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 6.625 71 HCD 73 0634 Nguyeãn Ñoaøn Ñaêng Khoa Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 7.500 90 HCD 94 0612 Huyønh Vaên Ñöôïc Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 6.750 82 HCD 86 0600 Nguyeãn Thanh Duy Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 6.HCM 7.625 87 HCD 90 0638 Laâm Anh Kieät Chuyeân Long An Long An 6.875 49 HCB 50 0621 Nguyeãn Phöôùc Hieäp Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 8.625 53 HCB 54 0668 Traàn Yeán Nhi Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 8.250 75 HCD 80 0639 Leâ Ngoïc Quoác Lòch Thöïc Haønh Cao Nguyeân Ñaék Laék 7.000 63 HCD 64 0681 Traàn Minh Quaân Chuyeân Nguyeãn Ñình Chieåu Ñoàng Thaùp 8.750 67 HCD 71 0596 Phaïm Thò Ngoïc Chaâu Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 7.750 50 HCB 53 0665 Ñoã Lan Nhaät Gia Ñònh TP.500 90 HCD 91 0713 Mai Thò Thuøy Trang Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 6.250 56 HCB 58 0666 Quaùch Minh Nhaät Phoå Thoâng Naêng Khieáu TP.875 65 HCD 67 0619 Khöu Minh Hieån Chuyeân Thuû Khoa Nghóa An Giang 7. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong .250 56 HCB 60 0683 Traàn Minh Quaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 8. 2017 Mẫu 3 Page 2 of 3 .625 71 HCD 72 0601 Ñaëng Khaùnh Duy Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 7.HCM 8.375 55 HCB 56 0672 Voõ Thò Hoaøng Ny Chuyeân Leâ Thaùnh Toâng Quaûng Nam 8.750 50 HCB 51 0605 Traàn Höõu Ñang Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 8.250 56 HCB 57 0658 Nguyeãn Phöôùc Nghóa Chuyeân Beán Tre Beán Tre 8.750 82 HCD 85 0712 Huyønh Dieãm Traâm Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 6.500 90 HCD 92 0721 Nguyeãn Taán Vöông Pleiku Gia Lai 6.625 87 HCD 89 0722 Buøi Ngoïc Thuùy Vy Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 6.000 45 HCB 49 0680 Leâ Thaûo Phöông Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa 8.750 67 HCD 68 0618 Nguyeãn Thò Thuùy Hieàn Ngoâ Gia Töï Ñaék Laék 7.125 61 HCD 63 0627 Lyù Thieân Höông Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 8.750 67 HCD 70 0676 Nguyeãn Ñoâng Phuùc Maïc Ñónh Chi TP.250 75 HCD 79 0660 Phaïm Nhö Thaûo Ngoïc Chuyeân Nguyeãn Thò Minh Khai Soùc Traêng 7.500 90 HCD 93 0711 Nguyeãn Ngoïc Traâm Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 6.Tp.250 75 HCD 77 0715 Leâ Nguyeãn Minh Tuù Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.250 56 HCB 59 0707 Nguyeãn Thò Kim Thy Chuyeân Huøng Vöông Bình Döông 8.500 54 HCB 55 0599 Tröông Khaû Duy Chuyeân Thoaïi Ngoïc Haàu An Giang 8.750 82 HCD 84 0625 Phaïm Thò Ngoïc Hueá Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 6.500 90 HCD Saturday.250 75 HCD 78 0667 Nguyeãn Ngoïc Baûo Nhi Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 7.HCM 8.750 82 HCD 83 0655 Traàn Phöông Nam Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Ñoàng Thaùp 6.250 56 HCB 61 0691 Nguyeãn Troïng Sôn Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 8.750 67 HCD 69 0592 Nguyeãn Vieät Anh Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 7.250 75 HCD 81 0609 Nguyeãn Taán Ñaït Chuyeân Tieàn Giang Tieàn Giang 7.375 74 HCD 75 0597 Nguyeãn Phaïm Baûo Chaâu Chuyeân Traàn Höng Ñaïo Bình Thuaän 7.750 50 HCB 52 0633 Löu Vaên Khoa Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 8.500 73 HCD 74 0698 Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Chuyeân Nguyeãn Thieän Thaønh Traø Vinh 7.HCM 7.750 82 HCD 87 0708 Huyønh Leâ Thuûy Tieân Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 6.

875 130 131 0703 Trònh Minh Thö Long Xuyeân An Giang 2.375 106 108 0644 Huyønh Gia Linh Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 5.750 112 113 0632 Nguyeãn Dö Quoác Khaùnh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.375 126 127 0718 Nguyeãn Thò Mai Vaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 3.000 129 130 0700 Nguyeãn Tieán Thònh Nguyeãn Höõu Huaân TP.250 117 118 0710 Ngoâ Ñaëng Baûo Traâm Chuyeân Hoaøng Leâ Kha Taây Ninh 4. Hoà Chí Minh Khoùa thi ngaøy 08/04/2017 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN Khối: 10 Môn: Sinh Thang Điểm 20 STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI 95 0603 Ñinh Quang Ñaïi Chuyeân Beán Tre Beán Tre 6.Tp.875 101 102 0608 Nguyeãn Minh Thaønh Ñaït Chuyeân Long An Long An 5.000 100 101 0709 Ñöôøng Caåm Tieân Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 5. April 08.HCM 6.000 120 121 0610 Leâ Tieán Ñaït Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 4.HCM 2.750 112 114 0689 Leâ Nhaät Thaûo Quyønh Gia Ñònh TP.625 114 115 0643 Traàn Quang Linh Chuyeân Phan Ngoïc Hieån Caø Mau 4.500 90 HCD 96 0651 Nguyeãn Thu Minh Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.500 103 105 0719 Nguyeãn Tieán Vónh Chuyeân Long An Long An 5.250 96 97 0657 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân Chuyeân Nguyeãn Bænh Khieâm Vónh Long 6.750 134 Saturday.750 102 103 0688 Phaïm Thuyù Quyønh Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa TP.125 128 129 0598 Traàn Huy Khaùnh Cöôøng Chuyeân Baïc Lieâu Baïc Lieâu 3.625 133 134 0675 OÂn Kim Phuùc Long Xuyeân An Giang 0.125 98 99 0687 Nguyeãn Thò Baûo Quyønh Kroângnoâ Ñaék Noâng 6.HCM 4.HCM 6.500 103 104 0607 Löông Höõu Ñöùc Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Baø Ròa Vuõng Taøu 5.HCM 3.500 115 116 0640 Nguyeãn Thò Hoàng Lieân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 4.500 103 106 0702 Nguyeãn Thò Minh Thu Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 5.250 127 128 0697 Nguyeãn Vaên Thaønh Pleiku Gia Lai 3.750 124 125 1893 Nguyeãn Thò Hoàng AÙnh Buoân Ñoân Ñaék Laék 3.250 117 119 0617 Nguyeãn Ngoïc Haèng Nguyeãn Höõu Huaân TP.875 111 112 0716 Nguyeãn Anh Tuaân Löông Vaên Chaùnh Phuù Yeân 4.250 108 109 0646 Nguyeãn Ñình Long Chuyeân Huyønh Maãn Ñaït Kieân Giang 5.625 125 126 0717 Tröông Phuù Tuaán Chuyeân Vò Thanh Haäu Giang 3.125 119 120 0620 Nguyeãn Nhaät Hieån Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 4.500 131 132 0699 Taêng Ñöùc Thònh Pleiku Gia Lai 1.HCM 4. 2017 Mẫu 3 Page 3 of 3 .875 122 123 0690 Nguyeãn Ngoïc Nhö Quyønh Nguyeãn Höõu Huaân TP. SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.875 132 133 0656 Tröông Thanh Ngaân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Bình Ñònh 1.125 98 100 0649 Nguyeãn Thò Ngoïc Mai Kroângnoâ Ñaék Noâng 6.HCM 4.000 109 110 0692 Nguyeãn Thò Söông Traàn Höng Ñaïo Ñaék Noâng 5.000 120 122 0662 Nguyeãn Ngoïc Minh Nguyeân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ninh Thuaän 3.HCM 4.250 96 98 0602 Tröông Nguyeãn Min Duy Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 5. HOÀ CHÍ MINH Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017 Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong .875 122 124 0631 Ñoã Quoác Khaùnh Nguyeãn Thöôïng Hieàn TP.HCM 3.375 106 107 0641 Nguyeãn Thò Phöông Linh Chuyeân Baûo Loäc Laâm Ñoàng 5.500 115 117 0704 Nguyeãn Ngoïc Hoaøi Thöông Chuyeân Huøng Vöông Gia Lai 4.000 109 111 0705 Nguyeãn Thaùi Phöôn Thuøy Gia Ñònh TP.