You are on page 1of 1

SÔÛ GIAÙO DUÏC vaø ÑAØO TAÏO TP.

HOÀ CHÍ MINH
Kyø thi Olympic Truyeàn Thoáng 30/4 laàn thöù XXIII naêm 2017
Toå chöùc taïi tröôøng THPT Chuyeân Leâ Hoàng Phong - Tp. Hoà Chí Minh
Khoùa thi ngaøy 08/04/2017

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THEO KHỐI-MÔN
Khối: 10 Môn: Ph¸p Thang Điểm 30
STT SBD HỌ TÊN TÊN TRƯỜNG TỈNH TỔNG ĐIỂM HẠNG GIẢI
1 0591 Traàn Ñaäu Yeán Vy Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 25.000 1 HCV
2 0579 Nguyeãn Leâ Minh Khueâ Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 22.250 2 HCV
3 0581 Tröông Haïnh Nguyeân Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 21.500 3 HCV
4 0590 Nguyeãn Ñaêng Baûo Thö Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 21.000 4 HCV
5 0585 Quaùch Myõ Quaân Chuyeân Leâ Hoàng Phong TP.HCM 20.750 5 HCB
6 0587 Tröông Nhaõ Minh Taâm Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 20.500 6 HCB
7 0582 Cao Thuïc Nhi Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Ñaø Naüng 18.500 7 HCB
8 0586 Nguyeãn Haûi Sôn Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 18.500 7 HCB
9 0573 Jade Nhi Carsol Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 17.500 9 HCB
10 0571 Nguyeãn Voõ Thieân AÂn Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 17.250 10 HCD
11 0575 Cao Thò Thuyù Haèng Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 16.000 11 HCD
12 0576 Nguyeãn Thò Minh Haïnh Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 15.750 12 HCD
13 0578 Ñaëng Tieân Khôûi Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 15.500 13 HCD
14 0572 Nguyeãn Voõ Nhaät Anh Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 14.750 14 HCD
15 0574 Leâ Ñöùc Duy Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 13.750 15
16 0580 Phaïm Thò Thanh Ngaân Chuyeân Nguyeãn Du Ñaék Laék 13.750 15
17 0584 Nguyeãn Phaïm Minh Quaân Chuyeân Löông Theá Vinh Ñoàng Nai 13.500 17
18 0588 Phaïm Kim Nguyeät Thanh Chuyeân Lyù Töï Troïng Caàn Thô 13.500 17
19 0583 Leâ Mai Thuïc Nhi Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 13.000 19
20 0577 Thaân Troïng Phöông Khanh Chuyeân Thaêng Long-Ñaø Laït Laâm Ñoàng 12.250 20
21 0589 Nguyeãn Ñaëng Kim Thô Phan Chaâu Trinh Ñaø Naüng 6.750 21

Saturday, April 08, 2017 Mẫu 3 Page 1 of 1

Related Interests