You are on page 1of 1

||´ÉÏ

:||
´ÉÏ E¨ÉUÉÌS qÉPû
MüÉcÉÏaÉÑQÉû - WæûSìÉoÉÉS
mÉ¤É ´ÉÉ®SMåü ÌmÉiÉ×sÉÉåaÉ
(´ÉÉ®MüÉå AÉiÉå xÉqÉrÉ CxÉ TüÉqÉï MüÉå pÉU Måü sÉÉlÉÉ)
Name: ___________________ Rt No.__________________
   xÉÇoÉÇÍkÉ xÉÇoÉÇÍkÉ lÉÉqÉ aÉÉå§É
1  ÌmÉiÉUÇ ÌmÉiÉÉ
2  ÌmÉiÉÉqÉWÇû ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ
3  mÉëÌmÉiÉÉqÉWÇû ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ
4  qÉÉiÉUÇ qÉÉiÉÉ
5  xÉÉmɦÉeÉlÉlÉÏÇ xÉÉuÉ§É qÉÉiÉÉ
6  ÌmÉiÉÉqÉWûÏÇ ÌmÉiÉÉ ÌMü qÉÉiÉÉ
7  mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÏÇ ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ ÌMü qÉÉiÉÉ
8  qÉÉiÉÉqÉWÇû qÉÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ
9  qÉÉiÉÑÈÌmÉiÉÉqÉWÇû qÉÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ
10  qÉÉiÉÑÈmÉëÌmÉiÉÉqÉWÇû qÉÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ
11  qÉÉiÉÉqÉWûÏÇ qÉÉiÉÉ ÌMü qÉÉiÉÉ
12  qÉÉiÉÑÈÌmÉiÉÉqÉWûÏÇ qÉÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ ÌMü qÉÉiÉÉ
13  qÉÉiÉÑÈmÉëÌmÉiÉÉqÉWûÏÇ qÉÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉ ÌMü qÉÉiÉÉ
14  mɦÉÏÇ mɦÉÏ
15  xÉÑiÉÇ mÉѧÉ
16  pÉëÉiÉUÇ pÉÉD
17  ÌmÉiÉ×urÉÇ cÉÉcÉÉ
18  qÉÉiÉÑsÉÇ qÉÉqÉÉ (qÉÉiÉÉ Måü pÉÉD)
19  xÉÑiÉÉÇ mÉѧÉÏ
20  pÉÌaÉlÉÏÇ oÉWûlÉ
21  SÉæÌWû§ÉÇ mÉѧÉÏ Måü mÉѧÉ
22  pÉÉÌaÉlÉãrÉÇ oÉWûlÉ Måü mÉѧÉ
23  ÌmÉiÉ×xuÉxÉÉUÇ ÌmÉiÉÉ ÌMü oÉWûlÉ (AirÉÉ)
24  qÉÉiÉ×xuÉxÉÉUÇ qÉÉiÉÉ ÌMü oÉWûlÉ (qÉÉæÌwÉ)
25  μÉzÉÑUÇ mɦÉÏ MüÉ ÌmÉiÉÉ (xÉxÉÑU)
26  zrÉÉsÉMÇü / pÉÉuÉÑMÇü mɦÉÏ Måü pÉÉD
27  aÉÑÂÇ aÉÑÂ
28  AÉcÉÉrÉïÇ AÉcÉÉrÉï
29  ÍzÉwrÉÇ ÍzÉwrÉ
30  ÍqɧÉÇ ÍqɧÉ